Goudsche Courant, zondag 26 januari 1873

Dei nii 8t r ton op kteioiglieden niet tien en daarin den einiealen te wille ign om daardoor in hoofdlaken tooals nu lich b r te kunnen kandharen J GODDA 16 JlNDAtl a mm Sèliaakwedstrgd KAMPEN GOUDA wit iwart i G 1 r F 8 f Zet is 8 7C Naar wg rememcD ui de L edertafel lApoIlo ÜRfStaan door hare afdeelingen Damrs ngrereen n en Vitarlgkè Welsprekeudheid den 8n F brnari weder eene itrooriog geren De 3e afdceling n h t ceer afwiMeüsad pngnmma al geheel worden ingenomen door Beethorens beroemde Ruinen foa Atben inf eatudeei l en uit te voeren onder de leiding fan dan tallenvollen directeur den keer Job W Wensink De Liedertnfel bereidt alioo onun atadgenooten een genotToilen arend waarran het rtaomitiKiht velen aanspore riek aan te slatten by de iabijke knnatlierende leden ran Apollo 8 M kefft op renoek een eerrol ontslag rer iwad aan G L ran Oosten Slingeland ran Cabauw es Zerender als hoogheemraad ran den Krimpenermard prorineie Zifid Hollaod ft Waddinxrew weid dea Mn deKr aaabeatfsedi bet boawen eener sebool met onderwijierswoning aaa de Imig en i het rergrooten der openbare ekaol ca bet boawen ran een onderwqiertwoning op bet dorp Voor bei boowea eener aebool met onderwqnrawoning ign ingekomen de volgende brieQc Van dni heer W de Jong ran Goada roor ƒ 4fe StO I A liogeadgk ran Waddioxreen roor St 7l7 O Ln dijk roa Qonda troor SMS V rbr gen te Waddinxreeo roor 87 14 da Hol lander ran Zegwaard roor JM 846 en rad Leeuwen t tegwaard root ƒ 36 837 Voor bet rergrooten der openban achool en katt bMwaH eener oadcrwgzeraïronkig op het dorp cgn innkoiaen de rolgcnde briefjcri rw den keer A Lagandijk ran Waddinzreca roor 15 T27 VTi de Jong ran Oooda roor U 0 rad Oftei4aO raa WaddinKveen roor IS 99 J Alphenaa ran Waddioxreen roor 13 969 en P Booijaa t Waddialreea raor 18 41 Men tehrgK ons nü Oadswater 1 LI Oaaderdagarond was t kier weet Nataarond Da keer T Jonker Ideabarg besprak bij die gelegen keid de meest roorkomeoda rervalschin ru der meeat al saaeene rocdinganuddelea ca oogstte düor dele pact r rea opgehelderd leting den arelrisnlieaden daitk rovadering De be n J Kiewiet de Jonge I £ C Laagnak iwgden oor bgdrageu irt ïlit Sebooahoren aoldt aaen aan de X Sott Ct s Het gebrek aan halponderwijsers doet zich ook in 4iÉe geaaente en omliggende plaatsen geroelen Op vatashilknda adrwtentiea ro tr hu1ponderwü ers aan itt apanbara sabelen ta Beboonhoren Amaierstal Mmawpoort ent hebben tich rolstrekt geen sn oitafcten aangoBMld Het is wal te wanschen Jat daarin Medig Tcrandering kome want ket onderwgs Boet MT dat gonis aan roldaend personeri veel ijjden VmSc omatreeks vier jaren biedrocg ket aantal soliWtaal naar de belnkking raa bólpondarwqier te Miawkoaaa nog IK j Maar Bica verneemt lal de Tweede Kafaer dar lialia nwwanl waanakünl k tegen Dinsdag den iMaa Fabnari aanstaande worden opgaroepea tot karfr Mm lent ia aA ITekttr m Hat Nederlandaob Saboolrerband ud Wü bebfaan ten opaiebta raa het Nederlaudach 4 AMirerb ad aaa aUartMlaagngkst beiickt Maar wij rememen heeft de Algemeene Secretaris mm Wt Nedarisadsok Sakoolrerboad dezer dagen aia de Aüerlingabesturen retionden het reraisdUc getal aidrakkaB ran ket rooratal tot wgziging ran aaaige bepalingen ran het Algemeen Reglement ingadisod door 4é Coamniaaia raa Wetsberzieniog en bestead aai door de aerstrolgende Vergadering in oranRfiag eno ea te wordao Enkele ran de rooraudiagan w jz agtn zqn raa h gst bclangegke ke hgtvk beteekeaia Wjj aoeaiea onder deze rooralt dat oeder de mddelen ran werk aamkeid in art S ook de dria roigende ponten opgenomen zijn 1 Bel tmderioihn qf de redenen van ket tekootttrtmn gelegen ey i de regeling jf den toestand n ket tnderwi e zelf te mil too mogeH k hierin ttrieliriaf te teKtrie 2 Hut mtl tm H ten tmJif mitnètk Ier if antwoordinf van Je mmag de oetmim ten onzent bestaande tegen de invoering eener wrttelgke laerplichtigheid tan genoegzaam gewiekt moeten morden geailU Ms ui Un onderitmétlf iemf étadmt i Met bwaipen Isa de hdf m tnedtKerHiig ton ket Kkipltoetickt en ian allen Jiè geadU woeden invlatd Ie kwUK uitdienen f èk xtrKÜttendü kliitun dtf maMHMw9 Dete punten alleen tgn reeds een genoegzaam be Z ijs van het hooge gewicht der voorgestelde reran rijig enb voeging Wg tdlen al de voOsgestelde feranderingen Ubt da motieren dte de HiiftWie ran Tneliebtlng berat spoadig Uedadeekn eti M daarop nauwlettend toetsen Het Nederlandsek Bdioolrerbond is xnlk aea gawiohtige Vevteniging dat na bet da gaiging raa baar statuten geldtk ét uat te rael oig $ a4 orerweging daarran gewgd kaa worden opdat de rreeselgke plaag die Nederland bg roortduriog teiaterti beperkt neen 100 mogelijk geheel uitgeroeid worde IT in beeft op reel plaataen orer de waarde der löt nn toe aangewenihr zedelykc middelen in reel opcfehtan reeds een oordeel kaoasn opmaken Da publieke opinie moge ziek dan ook doidelgk r6ót de Algeiaeene Vergj sdcring aitaprekea of men de na roorgettelde middelen van werkzaamheid al of niet wil Wij stellbn onza kolommen daarom bok gsame tot een grondig debat daarover open en wenseken vorig dat d aanstaande A emeeae Vergadering tot aalbs beiluiti door de rtorgdsteUe wgzigingen geleid wmda dat bet NedarlaqKh Sofcoolverbetid in mile waarheid tgn werknaoMkeid orer ona gansohe raderUnd nutga tien ttittmMan i ii t r j ff I Aan dea Standaeri wofdt uit Br ell f VfMf dat de nthnlling ran bet daar ter rite e op te richieii nMoaia nt d Hj at earst in Angostos ran dil jaar tol kannen plaatf IxSitéa daat het ifidi niet róói Joli gereed ui zgn Qtdarcndc bet tiar 13Tt zfjo in deze prorineie oVefItden niét iilb rip ran 499 i renlbo nagegeT iil 6 STlli perkonen dbt is ffAi i6bde44inwotaer In d vier rorïgejlten was de bemklelgke stttfte alt rólgt U 1871 ob dis 4ff iff 1870 a opde 4i tn 186 Ml b ii Sff n Ut tÜ dp de4S inwonera Bljlkent céo MtenAoaklbg ttt direetie rib tta NVtd RhijAspoorlileg r A de treh é e tot trtac dds uamiddaga ten 12 Te 80 min vaa BoltatAna natr trtrrehr Vertrok m et liknraitt Van kcdrtt ten IS ie mmnr ran Raiteraiiar r Hi klMir MlirfeiAtstMks over HarlingeiiBr ukelen doorloopeu tot AmitcMia ca Aiit teh 4 artf IV Md IUnkonRn Ken Wgziging d den loop ral dèn fTeiA dito dkarvan het gevolg s wordt iéü bpgehe1 eh Z HL beeft aan i Franeiaaa SiMtz eqhlfr raa de verdieuaisiqka i4 K ieélspcelster Mevr Gk Stoetz eeiia jaarlijksdM toelage toegekend ten einde baar in de griegenhekl ta alailea har snuzikst opvoeding aan küt coosarmtom te Brussel te roltaoien Maar mea rerneaat beeft da HInistar ran Kolonièn den keer Stcltjts de betnkking ran adriseur aangeboden Ats tgeebangn ran den moord gepleegd in den qiiliiaïrc stra erangeois te Ij ijen refnliïmt het Leid i agClad eene d di werkelgk geen geringe b léekenis heeft De g6umenlijke gevangenen in genoenfa détentlehnis hebben korten tljil na de v eelel ke daad van bun lAtgenoot aan de bevoegde aUtèrlteitbn een ver zoek ingediend Om eemxe gelden e InAgen afstaao Voot de aligetiiten betrekkingen van den veikoorden bewaarder welk eene so kabdisn betoopen rid ruim 400 Hoewel dit verzoek niet kon worda ingewilliglll ia het toch een verbodend reraehgnsél roor den mehschenrriend Uit Ridderkerk meldt mm dd i Jonoori aan het FêderUmd Hedeta wenl alkiet aangebonden aa door da p Stie in renekkrdo bewaring geateld zekare Headiïk Dgnema uit Leeuwarden Kattgt seknld s i o aaa den moMd t s firorwihage Hg athgnt een landlooper te wezen eb neist oset een pas die niet et tign naam orere SikoHt Men ia niet rraemil aaa het geroelen dat by aao rontaÉdsrerbgsteriag lijdt Hy is naar Dordrecbt gatronspoiteenl een nader ondertOek UI tl pbedig doen blaken wat hiarran is Aan da heeiea Bernttain en Faidfr kooplieden te Antwerpen is roorloopige oonocssie rerleend roor een spoorwag ran Antwerpen naar de Nederlandsobe grensin de lichting roo Woensdreoht Desa eoaaettie zal een definitief karakter erlangen ala gcooemde beeren binnen twea jaren bewijzen d t lij ook de concessie hebben gekregen tot ket doortrekken op Nederlandsoh gebied der lijn raa Antwerpen naar Woensdircht Allfta TtdaoM de ndenchetfingUenlideeligeral 1 n élan reiil h d pdea Jttlligenoot fi de ndenchetfingi4enlidee weral Je 4dat h ran de Kw inf i m liaf Nl WtUrt fdmik tm OtitvangSD beeft y dog d M prtiaaBi renIMUdt gfantt ordea bem docSngeltite baigei reobtea toegekeod zonder dat bg wordt ganatara tttd I N 4 2 Henife lagen igaleden aot ii da kattalein raa katfflOgomafet te keien des wroMk aa k raa een persooa die roorgaf tot den gezeten stand in den H aa g ta bakooiaa eo reiade roor baUogea rao bet taderwgs Nf aep goed souper begaf n mA ter mat en dèl bleMlv KMyok loaMi jL4l k waadeliog Waarran b j echter bog OKWt tenigkeerea ob zgn rerte rfag te oldoeni Daop hct aogal b dat zOn reis bem ook U andeta dorpaa biao g t ia M mis hien Biet BoOdeloos de aaadaéht on baaiaa logementhoodeA opmerkzaam op kern te makaafi De beer mr K da Marahia ran Vooctlaizra lid der twaada kataier ran de stataa Oeaeraal gekoseo door bet baofUciesdiatriot Uttacht is roornemans by i aanstaande erkiasing d kaodidatoar ffjê twoeda kalaer niet wedar te aaoraaidaa Mea meldt uit Alkouari lea gobawd zeeman ging 8 jaren gela a8 ap leb als stuurman sedert dien tydtracpaai ne rroaw iniais omar baa waarop i j nutUAaehtnaiaing d r ttelijke fanaditeitan eau tweede hawelgk aaiying Maar Iaën refaceatti is er tbaut beri kt p i raagen dat de iearsto man dia tadart t jaren joor naraovera w d g a ka a deo f ne teiagMB ia Tegen een te Waalwgk woaeaden keksanbeiweerdrr ia dwr de politie aldaar proceartrtiaal opgemaakt wegaas ket ougsoorloofd Mitotfenen raa de geateOr kunst Deze pnktqk stond met zgn htkseabezweiiit onmiddelgk in rarband Om ran da loe ed 4o geneesmidil n f en goede uitwerking te rerwaebirn oMeataa er paddan ofg zoofat ea leread inde kao raa ilan pauaat ofgaspijkerd worden duiven oeaten leraad geplakt an in de leAgte in tweein gesnedti Of dao uood g t gd wanten booUpebiwen werdm door btro oaderaaobt aa oit de ineaagarlocktcn ecrea aUartat woneggiagea fffiiim eo Dot MJM koaataa rergezeU giogea met ket prerelea raa gabat ktea dragea raa railc lapje fg preekt wel rao zelf hg oa anderi gam aken gemaakt hebben Of hg zich na ait d haa l a ran de justit e al kunnen tooveren wbratermwel zeer bat wijbld Het getal der geraagenen te Hoera waa dm gla December II 407 In den loop dea rorigaa jaoif werden ontslagen 116 en zijn ingtAomm Hft wao onder roor de eerste maal gestraft 116 en reeidiriMm ISfi O erleden tgn S naar andere gerangmiOMIi overgebrsdit 34 Onder bet eerstr e jfer w r H rreemdelingén alsmede 31 gedetinerrdm it h kais ran detentie te Leiden naar floora avugiikmM 1 I t Men meldt oit de Dokkamer woadrabetrolgoaéit De gewone landrerbnringen rn kontrerkaopiagen in dete streken tij o nfr dexm winter zoo goed als afgeloopco Werden de landen reoral ten gerolga raa da goede i 0en oAtnfipt tiui ctiorm daar rerknard iet mioder dÜur werd het bont rerkoebt ikiUen alzoo date koopers goede zaken maken dol ia t leker dat takkm Uien kagehethout 4amlf ggerami taf KlMèMiga prgzen moeten sfgelererd worden ir rto j M Naar men remeemt keeft ziab ta Anutaadam ter stade eene ommissia gevonad welk zich tm doel ateH een roikrvereeniging oadef d z iii a prm k J ninfeguinikeid en FnderlanieU op ta ricbtoa m bet Toorhemen beeft door dis reraeniging bianra de bOolMad een feest ta orgaoiaOerm in Mei 1 T4 ter tiering ras de 2Sjari a rogoe r ia g ru S M Kaatag WJt rta lil Em bij tnlatak pUlootbropiaob w k waidt u Rotterdam ü taad fabachki Da beer Ittauit aa aaalgk laat vtn zgoe lakeoing io de oomMdcllüke nabgbeid ter stad langs den boogen dgk 4i a t park begrenst 40 arbeiflerswonii u bönwen rooial met bet oog p dm osbaidar ia d Mriskn im w 8n der stad getegw Dea nt a i aiia U ff7000 vAb aanbouw kas ea 10 00 tegei z4r ge oM kaarprgs verhuurd worden Bg bet ontrekken wn dit blok Wlii lgt aed I hft good ffpM alle onnoodige reriierselen moet mgdea doob liever aUea 166 inrichten dat alle geaukken wordm aangebracht zoodat de werkman inderdaad een ta bait koane Yihdto 1 M tÜtt W at w JsdU Oottrnit geeft tbt t in een em zeer n t fanaaat als bijroegsel by aja courant gemeenteraadsrertbigm rm Bolsward Het aante nammer raa diebwmgs UM 4tfJeastjem Aaa de oltt fba een adrea ran A Oóntsnu houdende tsiiHtit sm eea plek groad op het Uingttepad Om i o mt i éa AeharoMiiBg fMti 4i Wat wi t hU rolgeade gemeld Adreaaant irtptebt dim grond ta beibatotliet rsrgrootm tiJBtr roning £ igt d t u ttit irit dt oaiógeliaatigfacid die de richting der wopmpp iftft aaaaeemt waoib de heer de Poe VmS of it riak voor woaioKof roor rti giuuiiu g lu £ eam Da roonitttr mgv lt wming tal rttgreot Npr dta wianp dt Bter le Boer mtwpor ial jtm BitlJgaar coita ioagtlpt 4 keer de KoOc 1 em laaa b fwi W e4 tk 9B4 jag por dat t0Nii BOda i d 70 nMttett r bluft oita gaaoig oraf ar is toch ceea ngtfaMtigMa iii t V wm aarop de baar da Kok rtpSoeert t Ia m blijft em rare winkel Het retzoek wordt metalgeoi ittBiMa toegcatau Ia dm rarm wiakel zal doa gam rerbetering gebiaekt moAm Ï tdiryft ait llitttrieht ria It Jaoatrii istersoaroad ia op 4aapaarlga laifc üoaatriekt em reiziger orerreden Venooedeigk ia k4 op dm tieia i fÉtottiM terwy 4ie i evcR f V k ta t6S gerallffl Uedea oehtend raad Bta bet rtl Binkte Iqk kt Laagaeker BelgH Bat getal miididatiia roor tiet IceraartomM ia de NadtrtandMl Htf k rk beljeg op 1 aa ran dit jaar niet 33 waaronder 4 roor de Waalsme g meeiri Btar rolgcps de oflicieele opgare in de Kerk Ct ran U Jaq 17 an daaronder 3 roor da Waalaebe gemeente boob ook deze 37 kondm ofT bet gezegde tüdstip naaw alUn als beacbikbare omdidatm btaa if tw4 wordm Dt taadidoat IfeiDtma is rm KU m lattaar in da taai md en roikmkanda u NederUndaek IndiS te Delft de eandidaat Vogel rm 18 3 a leataar aw da hoagar bocfsiw se ool te Zsralle terwgl anderen tfjong eaodidottp Ut dm ook niet f eroepbaar stellm Bomdim lija er p dil oogmblik aog mkalan 3 of 4 raa Jktt ge X 1 U iifii Kransis de ICamar ra Koophaadei telhaekmta Haarlem hebben ook die te s Boscb m te Zotfaa bü de Regeering aaondroaam mk da iaat llin f raa Brektbankm r m Ko baadSt liatr aMa retaaomt zal am de eellnlaire gèrailgenis t Utrecht eene aanmerkelijke uitbreiding gegtaaa wofdtai tr piadm n I 60 of meer niraweeetim wordm bijg oowd Het licht in de beiloeling ran dm minister vu jnstiüa om alhier bmerms te Amsterdap m te RiOtenUm die renwrdeelden te phatsen MM lorii M t Mn H l i N t lorangenisstraf U op gelegd P J twielegd Berichten Jktiiane t Jm DiBToontelIm ran OrickaiAe kt lialisten om de Lmriaa oiünm orer te nemen O t e oitotrm en de Maataclia pg Roux Serepieii sdiadelooa te stellen schijnen spoedig een guastig gerolg te kunnen bdtbca Vnwhington is Ju Dt Seuat beeft zich rereenigd met bet pim tot bet aanbonweh rkn korretim tm eind bet untal dezer schepen te brengen op 10 In Minnesota is boitengewoon r l sneeuw geval aaenschea eP ein löraermrrandmn tqo doodge BeVli 14 Jan De itwd denttcke Zeïtung onder hrgft den wenscb dat de qnaestie tafsobm Brost m de OrtBOBi tbooa gesloten zgi wat tu obea b a behandeld wordt bjibwrt tat et g ied d geschiedrortchers Wat DnitscUand en OoAmryk Hongarija rarbindt ligt dieper de toaiiaderii i ai t t rfiUig Dt iiocgste brlongu verbinden beide Égkm dit bebbm dé rontm trktnd m btt rolb ia datraaaarer IkivBttffndnUV M Jto Eita nlliulr ooml fititaapde uit de lieide rcldoiatrsobalken en de gent laoli hebben den iJSsteo met nedewtrkbig am dm grtotrattt Mithttl in btwodsllgingm gtopeaii eer dt r wis tiftid K I g nh a in 4e tersie plaaUor et be TOiawa roa i naeeoornsm inploats vsn de tol bf bMttude dirisie aomnundoS i iNiaÉaoNDie Wïen moeten wij Hezen tot lid oan de Oemeenteraadl die rra ligt by elk vaeatara in dat lioliatm op itders lippM m velerlei ign d antwoorden die daarop ge evm orordm Dt emt wn in den eandidaat administratieve kmnis de mdere bonwkandigewetentebap rm derde rerlangt recht eleerdbeid em dcfdejStoatmsrdigheid ran aprelcen cen rijfde kiesche jooMt mjtfeixida èfi Doch aar zonden wy t n4i i w y F rei fhiMende memingen wfldm opsommen d spoedig tooden de kolamam TOO dit bbid daartoe te kléo xgn m alliehf wade wy al roortschrgvende ons laten verleiden om oversommiger zienswgze de roede te zwaaien m biertoe gevoelm wg ona niet geroepm liever willm wg ook ons antwoord op de borengestelde mag latm relgm Miet dat wg ons inbeeldm in deze het abaoluat ware bet rolstrekt goede te bebiicagerondfn of dat ons rotna alleen genoeg zal zgn om de schaal naar deze zgde te dom orerslaan dat niet wg willen em oadig onze orertaiging aitspreken oas oordeelstellen naaat dat raa no rale anderen dt taak ia belongi lc grooeg dm oifl ieder qovkm loa die zieb daartoe geroepm gtrodt J He moeten wp Mnta Mud mm de Oèmienielfatil wy germ de voorfcmr am eea gazoad rerstaad en em jffirfhanktlgk karakter Jat wel gem onafb m ktH Hc eoBedia apel voo Upnut nde ait he be i zit rm tm kolosMal fortaSn in zoóduig goral wordt Qaafbaake jfchel dtfoatuae Baar eei ynafc kanke iyk karakter bot aitrioeisil eeoer rrg iM die zelMudig ia niet otodat tafka wor4t gewihi aiur die bet ia oadat hg bet is dia niet anilerl zyn kan leawd die d ie twn Itributta bezit fu 4fnM rttbtaebapeakeid feu l is roor e ke g wichtige lermttaak gesthüt hg heeft aoodwenoig em eigen aeening zga geimd rarstand atalt bea daartoe in ttaot bg zal di a ae aiu g niet prg germ OB mderm aangenaam te zy zyn ooaflMMtkel k karaktti luakt bem dit oaaiogtiykt bg tal op zga eigm betota ttoan omar dt enswgze raa aiMerea niet vtrsBadci by tfJ ai t teiroffd tün omziob aewmoen te geven abtr te TMtjItartif oH tMt Wdars te diaoM dan dt waarbei l Zalk e aan weoickm wg afteraardlgm oaar oni gemeebteraad en ket doet ons genoegen tonder ieawndte na te spreken dat er ihans bM eanffidaot is igeatai waaraan wg deze eigetseh ipm lm VOife tT H o l l 1b i ge jocm il m IWfbcèiekeMli z vamatoorbare gelgjcBoedigbeid tgj rtiwkiid eo karakter dwongen onze óohtiag it rooiaeker tm Bii ai Ue rm bésekeideabcid bad baa al iMg om ceai onder otfK rattagmwootdigeta f pa vamFOrft ny tillea de belaagm der gaoKoute awaari Kq hebbm df stad oofer laaranity Vut het is daarOih dat wg em woord ter saoberelag van dim cmdidaat niet kwdm oiiderJrnkkea OÉ OriB neMijtttia met al de kracht dia ia out is tosnepen Hebt gg de belangm ran bet Opmbmr Onderwgs liet wüt f ep re btraardig heiMtingitelsel u én woM rftng gijU amiêniéü Mlfoed billgk m reih aatig u 4c ag da 0 a Dinsdag uwe stem uit op din H f I F HOOOSHDIJK Hy tol ante rerwaebting ni t besohoaMn dit is ottze inihgi oaoe bnliga oraituiging Oeméa 24 Janaoii 1873 Exkise KlEzzaa any rlult8 8tan L tikOU at 23 Jan AurUodiu Mirgsretba aian M IJy ehtiju en J W m Va Bery Alida Mails eaders Ivait Ijwawea n M fimtoia 9 PistsroeUa iohsaas oui tn JJoDgerheU en D de Jong Oniu Bt i ii Jan F Hek 17 j 13 8 Saai f J B A vsB Ov 1 1 i SL C 4 Zceaw hainr n H leUo t K AMetrll 4 M C ta lletea A Vertasik l m O 1 m AUota 19 w F L Boint iler u K M Freete 1 J la aBBSsanammfmmmmÊE m mÊamÊÊ m ECHTTERSSNÏG IN ri WUNANDÜS BOZBSTOATMN t gfftlVi l MC in ttifim ismmwi tut dobot VMkt 26 Memari l m iwi s HaiióA datikIMr Kintlareti ♦ Ono fer iroww i t i r ii ü l i Gouda U Jo iuari 18 3 j M i Receptie te Got a W w n Vp J ofuri 1873 Voor de harteljke bewezen ran belangstelling onttangtn bg iMt rerlüdtn nfnen g iMtq Zoon iMQKI Jktoig it m in B irelgemeendo donk G mda WiD a W La U 26 Jon 1873 B ooaabd Aan allen welke mg ran hunne deelneming blgken garen bö het ore lgden ran mgne dierbare Echtgenoote JOHANNA VAN GKBJjEN betoig ik oqk nonens w ercgdache bètrékkisgen mguen hwtelgken dank C DAMAN Amilerdam 25 Jantuuri 1873 FabrTek deHoU cheIJsser ti inpS i OlRoa en o Civ Iite FABRIEKANTBN en AÖBNTBN raa Stoom en andere Werktaigen te O TJ ID E W A T E K Spedalitatcta rooi Publieke WeiW Wordi ie HÜUB gerraagd nabi d Kleiweg of llariii j KEEN fa KJd U LS of e daartoe gMidiikt B£l DËN tD Aaubiediagen frameo met opgaaf ran prga en lig g onder L U aaa bet Bareaa deaer Connmt r Jnffimiw TAV KUIUVS verlangt eoj Dienstbode t I 1 i l yj gftnwf TAM WMIK 5 t rtaagt tea a ioedig8te een fiii f C v i jn een fktaaen k J xiuii 3if tf i l x a DIENiSTBCCZSJE deoer Ce ir nt Openbare Verkoop ng ett pp MAANDAG den 27 JANUABU 1873 dtefïoanoiddi ten £ lf nre l he Log tspt ooaakooob aldaoc ran e goed oo e iÉhden 1 gemakkolgk ingorigt KOOPMAIVSHUIli Inel drib Z IiDBB eB KANTOORitaMbvr EBF e TUIN fm de WesOiaren te oiJi Wgfc B Nr jsi 1 mi W § brwrt 1873 jBn op DINGSDj O den 2 JANUAflijj 1873 de ropnnidd m nif é Wf fhet gemeld Haia an KOOPMAIVS aEDEREIvJ b4itU dp ïiii YAïtWl i6 JO to MBïa GJBENX Pj ygR G p8 P i vi r iTii i ii A waaronder een BBANp KAST Nadert iiiliabtiagBi o te bdnomen tea kantoi rjm 4eiteoUris W J FORTUUN DR006lufflVEft P ïo rfa l ƒ fl WéUf i i