Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1873

In de door ons opgeroepen vergadering ran Kieierf tegenwoordig 68 ie tot CAMDIDAAT ooa tan ilDMAAl SCHAP rx dik GBMBBNTBEAAD gesteld de Heer 1873 Woensdag 29 Januari N 1315 Ehrecteur de Beer Joh W Wimnn GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Advertentieblad m Gouda eo Omstreken De inzending van advertentlën kan geschieden tot één nnr des namiddags op den dag der uitgave H0t Itl66f 00 ran Dr J O Anatherin Noudwater is wel het lieste bewgg roor de roortreffelökheid daarran en mag daariMn eük jMlet grootete vertrouwen aan ieder voor t onderl nd en de remigmg der teoden ea als tot genezing ran leedt aan rangen ziekten der taadea en ran het tendvleesch worden fwnberok P4 t pei flesch 1 75 aW JfT G POPPS Jfl V AnatheHh Tandpasta is roor het onderhoud der tanden in tb iijtBder roor reizende menachen aan te betelen daar het noeh door tchadden noch doordagp Igksohgebruik kan bederve Prgt per doot t M i wb Jip l tfi Jw Te eriu ien te Qeeda l j Ik Schenk wUkelIpr op da Hoogttrut wqk A liS te BotlenUm bg f t van ntea KolfT poth en A 8o rip MrégnW blMaw roresleinwink U Hage bj 1 L 1 C Bnabili k poA 1 1 iMjrdra kv E Nooid k j U met medewerking van de Afdeelingen DAia S ZANGySBEENIOm h en UrrüBLUKE WELSPREKENDHEID 0 Maandag 3 Februari 1873 des Avonds ten 7 are ia de Sociëteit ONS GENOEGEN ÖROÖT SOIREE ARTISTIQUE op ZONDAG 26 JANÜAEI 1873 te geven w het Lokaal NUT en VERMAAK op de Haven door J JACOBS Kapelmeester der dd Schatterg en Leeraar aan de Mnnekschool met medewerking vAi Mad ALART Chautense Mr ALART Violoncellist en welwillende medewerking van Mr DUUOK ViollM JH L B BERCKENHOFF Piano fl au Aanvang ten 8 nur Xltfie VMr Heeren Inteekenareu methonne Dames ƒ 1 00 Entree voor met mgeteekeode f 1 49 2de Bang boren ƒ 0 75 Plaateen sgn te bespreken vp Zaterdag den 2Sy JlH ari fai 0 f xfox aan ccenoefiid l iilftyb f 1 G s or ill l ip I GRGHEST TEREIIIGnii 2 Vergadering op DONDERDAG 80 JA NUABll89 4M 9f iNten 8 uui ia de Z11 di e Bich nog als WERKEND lid wmichen santeslulten worden verBocht dese Yergadering bij te wonen W 1f X Commissie l S fcf J F Ta LAFEBEE Sm N 10105 iGedorende gemimen igd wa8 ik Igderfd aan eene alceheele verwi vakking wsarbg Bcb InstMoosheid en ta jemath id paarde Tiek naar voedsel hMl ïk met en kon dat ook met rerdraigén Na te rertfeefs rele middelen daar tegen aangewend te hdifien besloot ik UwM ll i EKyACT te gebdukao en moet nftAnkIni Welden dat BI eeUge fesacliMi gshmk te hebbeu mgne knehten aoo min toegenomen dat ik bj gezonden eetlnst mg weder m staat gesteld zie mgne werkxaamhe ten even Je rroeger waar te nemeu Mogen deze weinige maar opregt ge raeende woorden van dank betuiging le r Igderaanmoedigen zich rertronwendtotnw aheilrgk Gexondheidsbier te wenden UtTteht Get Wed OEKBLOSN G b DEKKER lofe aOFM Oe taa JDi t Bieemmaikt bg de Stilsteeg 154 en verder Te Gouda bn J Ci vaW VBËÜMINÖBï te Woirdem HKNM 1 rAU bm BKBQ A OVERTËNTIEN éit fiéitmviim roer Betterdam pagenomen door het ÏXGEMSSN ADVSbTENTISBUBSAU KU6H ea VAN DLTNAA U P HOOGENDIJR die om ign ONAgHANKKIJJKHRID en iOJNDS ten teerste wordt aanberoW i n I h H ƒ Mr J FORTÜUN DBOOQLBlVm L J H JAGER i M J M NOOTHOVEN ya G00 r F c PBmcB u fl h Kï fc p 3 N SCHELTKMA Mr P J 8NEL i T r me F C TA ZELfLEN A eh h a eé il I Mttr f lm t Ir RlkKfnitKiill oi Pn salmiakzoat mout anns zwarel en nit eztraet raa shuipbollaaOU194raSllllCa engesteld en goed van smaiSc gnde worden door aOe doetom b vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en bort ign te sgn in i t zen k 50 en 80 en in proeüalries i 15 Cte Rababer SliJBi ea Maag illeD per dooi met 50 puien 25 ote f WOnnpatrOnCD tet verdi nng der wormen bg hnderen en rolwassenenperitaköCtc llnt nilU ilpP rerkort den tgd ran het karnen ran oren tet op minuten en maakt iet UUlCliniCUCl j betg g jaak en rerhmdert het spoedig sterk worden In y kilopakken roldoMide roor 1500 kan melk i 60 Cte Vcepoedcr tegen Zo koorts ter bevordering der Nelkaföekeldtng Eenige daf en róór het kalven wordt Vt ai t poeder met kan laaaw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daagg een eetlepel vol over het voer Bg versk ping rem nng gebrek aan eetlust alsook bg blaaawe en dmma melk wordt dit poeder iMt aeergnnstig gevolg gebmikt Het vee krggt hierdoor een beter nitzien en de melk wordt rjjkÊe aan boteh In kilopakken k 60 Ct IJnlvcrscetAlverlDgs Zoot i2 p 5s S4 pikken k 60 in V k 88 da he V ük ieder hnisgegdu gerondm worden 8 Cto zonder scbadel ke bratanddeden beneden ogenUikkelgk ran pgn dmzehgheid hartkloppingen est en meest daar het ook bg het mmaken van zuie vnichIm het wedcköken van groenten vooral peiüvraobten als s erwten boonen liqzen wz leer iroede diensten n iinïM ii Sn trtmnniüaa marêtÊL Ill I Tiakkftn k 60 in k 88b enin V P e Ifltatnil illntntt l t zonder schsdelüke bestanddeelen be laidUIO linipiieiS kiespijn Het üeeebje 45 Zeker Nlddei ter verdrijving vau ratten en miiizen zonder vergif Een boa ren 80 Qt a roldoende otÉ het groots mis of schip een geheel jaar van alk ratten nHuie k kker akken schwaben enz vrg te kenden Proef bnjee kotten 50 Cte AHes Mhtrerl ba te Oouda ht L WELTER Gouwe L SCHENK BoogtteMt i b t H Bg eft artikel it eé e g braik MUiwgzüig i m é Ji i a rttMli ft 1 ApoA FiAnt van CMiwe rJbi ate Prap Sm ft M meer dek aMinidead Mié POPFt Prof Peffrfér r ion Ilaar Ëxtract e r Dit bove enoemde Extratt geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd do de ondervinding eo het gebrpik ii een haarmiddel j heet eenig in gne zanwnsteHiag geheel alwgkend van alte andeie tjt nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract rereenigt alle roortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en roediog van het hiiar en hoofd dienstbaar sgn het vetffnscht en verheldert daartoe dezelve houdt W hoofd rem van 1 ea jndere nitwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet den wortèd rast DO fedfr dat de reeds rerouderde en rerflaside hacen weder kmgtamerhand opkleoren zonder dat het Extract eenige kleuntef bevat De biet ringe eigensehiy van dit Haar Extract buiten Ue altleie Haaiv Hie of Pomade welke altgd aiet vet of obe verbonden zgn is dat hinin tik iBfaneagsekn orgvdUig vermeden zgo die Wel voor het oogi l eepigen glans aanbitn n doeh i o h xm weder dof ket Wonkn door haia meerdere vatbaarheid tot aaakkring ran stof tA mil i het dna dnUiel waardig is daarvan een proef te netaen Het is met een rttie ge sebraikaiaaw zing It 40 Ctt per flacon rerkry iaar bg Me de Wed BOSMAN Qomia i t ii n in ii o i mi Wi lli y iWfiuiftii T A OL TA pBTH V L H KELLER BatUrdam f A B0 III1 i De uitgave dezer üonrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stad geschiedt de mtgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUEGEVIEESTER en WETH0ÜDEE8 van Gouda brengen ter tennis van de injteïetenen dst het 1 Aanvnllinüsliohier der plaaiselijke direct belasting m deye Gemeente voor het dienstjaar 187 door Heeren Gedeputeerde Staten van Znid Holland goedgekeurd ter inTOrderiiig aan den Heet Ontrangar lezer gemeente is toegezonden Gouda den 27 Januarg 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretens De Burgemeester DkooolkevebFortoijn vanSkhokn IJ jsndooen BUITENLAND Bnltcnhndscli Overzicht Il de Kmnscht nntioiiale rergiidering ia de wet op de openbare draokeuechap aangmomen een wetje en onbeduideud eo onuitvoerbaar als de ferbud wet op de laternationale De tweede le mg fan het Wetsontwerp op den ar beul van kinderen iii fabrieken wat daarna san de orda Art 1 werd na korte discussie naar de com iDiBsie gerenrooieerd en de verdeie behandeling tot later crdangd £ en voorstel van den heer Destreux tot regeling der plnatsen op de tribunes in de nationale vcrjiadiring hetwelk met S53 met 231 atemoien werd aangpnomen bereidde een échec aan den heer Baze een der questenrs der kamer die gewoonlijk met groole partijdigheid over dip plaatsen beschikte Met volharding streed hij voor het behoud mn egn oud recht mnn hij door fijrie vrienden der recli terigde gesfeuiid werd doch bun venet baatle u et en de kamer maakte een emd aan ign willekeur De oommissie van dertig heeft met 19 tegfsu 5 slemmen terwijl 6 afweiig waren verworpen het amendement Barthe strekkende om den president der republiek te machtigen om interpellaties of voorstellen te doen of molles voor te stellen die aanleiding kunnen geven tot eene orde van den dag waarbij of de bnitenlandsolie of de algemeene binnenlandsobe poll tiek IS betrokken Vervolgens ia beraadslaagd over de amendementen van de heeren Max Hichard en Delaoour machti gende den president om het woord te voereij in iii terpellaties dsdcn ten onderwerp hebbende die de algemeene politiek van het gouvernement betzy naar binnen of naar buiten binden en wanneer daarover beraadslaagd is in den ministerraad en het daarop betrekkelyk besluit gecontrasigneerd is door den vicepreaident van den mad Lr is nog geen besluit genomen De discussie is verdaagd tot Maandag giateren In het Pruisische huis van afgevaardigden verklaarde Bismarck bij de beraadslaging over de begrooting van liet departement van buiteulandsche nken ten opzichte van hetgeen onhngs in het mini tfrie is vflor gevallen dat zyu arbeidslust grooter was dan dt sterkte van yn geiondhud Het werd onmom lijk voor hem nis minister presideut de vcnntwoordtlijk heid voor alle maatregelen der rcgeermg te dragen De nohung van het Pruisisch ministerie is niCt ver anderd Een rgkskanselier die geen Pruis was hield hij diet voor mogelijk Met mdrak sprak hg over de eenheid van Pruisen eo bet rijk welke eenheid ligt in den keizer koning Er bad geen verschil plsats gevonden tusschen hem en de overige ministers Na aanhoudenden aandrong nam von £ oon in wien bg het grootste vertrouwen heelt het presidium in het ministerie over Een ministerie uit de meerderheid 1 niet mogelgk waar geen aaneengesloten meerderheid bestaat In Pruisen i alechls een koninkhjk ministerie mogelyk dat overeenkomstig de gonvernementeele neigiug van den monarch met de partijen medegaat Ter loops werd geiegd dat de betrekkingen tot de vreemde mogendteden bevredigend ea vreedzaam zgn De redevoering van Bismarck die bg zgn optreden met groote vreugde werd begroet maakte diepen indruk In de zitting van het huis van afgevaardigden den H dezer gehouden is een inttrpeUatie tot de regea nog gericht door den heer Gqttberj lU betreft het aantal landverhuizers die uit de ooatclgre provinciën des lands rgn vertrokken eo de maatregelen welk door de regfeniig van Pruisen of op haar voorstel door de rgksregeeriog te dien aanzien zullen worden getiouien De minister van binnrnlandsche zaken heeft daarop ia Ie hoofd aai het volgende geantwoor I De opga eu aau iiai de IS 2 zgn nog met ingekomso zg mogen weldra e gemoet worden gezien Bg den bondsraad wordt beraadslaagd over de maatregelen in dc e te nemen Volgens siafutieke opgaven betreflFende 1871 zgn alfrlaiidvirhuizefs vertrokken 38 600 personen Van deie ign 80 783 met en IS Sfit zon Ie pas vertrokken Het blgkt echter dat ileze opgaf en niet vol komen nauH keurig zgn Ue munster deelde ten slotte mede dat naar hg hoopte de znclit om het v iderlnnd te verlaten alleen met vrHobt kan bestreden worden door de noodige verbeteringen ain te brengen in de wetgeving en m den algemeeneo toestand der maatachappg Geschiedt dit lian zullen velen rich meer gehecht gevoelen aan hun vaderland Om dat goede doel te bereiken rekeu ik op de ondersteoiiing van den landdag Deze woorden werden met levendige bgvalsbetuigingen be groet Volgens de Dntacke Reuhscorretpondeiii zal de njks dag tegen di n 8 of 10 Maart bgeengeroepen wor den en gelgkigdig met den Pruisischen landdag bg een zgn Aan dit ontermgdelgk beiwaar zal men te gemoot komen door terstond twee omvangrgke wetsontuerpen van strafvordering en burgerlgke rechts vordering m te dienen welke door de commissie onderzocht kunnen worden gedurende den tgd dien de landdag nog noodig heeft om zijne werkzaamhe den ten einde te brengen Ook spreekt men van de indiening cener algemeene rechterlgke organisatie voor het Duitsohe rgk Naar de limes zegt mag men gelooven aan de juisthLid der verzekering van den Dnitsohen SeichtAnzuger dat er tusscheii Rusland en Engeland met betrekking tot de Centraal Vziatische quaeitie lu hoofdiiaak geou veiscliil bestaat De Times Ijpvestigt t dat de onderhaudLlinijen een vrundschappelyk karakter dragen Doch est t blad hoezeer de missie van graaf Schou aloil en de ïcr ocnende toon vau de dagbladen een bevredi ende oplossing van dt quaestie dotn bopeii toch moet Kiigelund in ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plsatermmte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN elk geval de onalhaukelgkheid van Perzie en A hauistan handhaven De ftmet behelst eene depêche uit Panjs waana gemeld wordt dat Frankrgk en Italië de bemiddeling van Oostenrgk in de quaestie betreffende da Lauriummgnen hebben aangenomen Indien Griekenland die bemiddeling van de hand wgst dan zullen Frankrgk en Italië hunne gezanten uit Athene terugroepen 1 = PBANKBIJK Hoort men in Nederland herhialde en niet mmder gegronde klachten over de slechte bezoldiging van het onderwgzend personeel vooral aan de lagere scholen wgst men m Pruisen onophouddgk op den trearigeo finaueieelen toestand waarin de ouderwgzeri veellgdt verkeereii terwgl men vaak met niet geringeu trots aan hen een groot deel der oorzaken toekent waaraan het oorlogssncees van Pruisen in de laatatt iO jaren moet worden toegeschreven klaagt men m bgna elk land over den trenrigen toestand van het lager onderwgt ook m Frankrgk is het blgbaar met beter daarmede gesteld In het Journal OJiciel van gisteren komt een besluit voor an den president op voordricht van den minister van onderwijs enomeu vol eus hetwelk van den In Januari dezei jaars het minimum der tracte meuten van hulponder gzers op 600 en BOO franca gebracht wordt naar gelang van de klas e waartoe zg behooren eu dat der hulponderwgzeresseii op 450 francs i it besluit is gebaseerd op het budget voor 1873 De heer Maurice had ui eene uitvoerige redevoering de o ition de vergadering weten te overtuigen dat de onderwg erttractementen ontoenikeiid ja hoogst armoedig wiren met het gevolg dat ij den minister een crediet toestond teneinde de tractementen der hulpondernyzers en hulponderwyzeressen elk met 100 francs te vcrhoogen Het Lbü oubillgk ign zegt Ie Temps naar aanleidjng van d t decr et de e verbetering met leVekeneO maar het is met te loochenen dat zg een zeer onvoldoende schrede op den vitf van vooruitgang is Na vier jaren van voorbereidende studie sn drie jaren op de normaalsohool op een leeflgd van 19 a SOjarbn zal een hulponderwg er dor tweede klasse derhalve een trietement ontvangen van 500 francs en later als hulponderwgicr der eerste klasse van 600 franos Als titulair onder ij er zal hg op zgn 31e of 22e jaar recht hebben op 800 francs Eindetgk na een onafgebroken studie au 15 jaren zal hg met groote moeite en nog slechts op voorwaarde van een onba rispilgkcn leveus nndel mits hg jgii gehcelcn tgd aan de school wgdde en met vergeten worde het maximum traotement van 1100 francs kunnen ontvangen Dit tractement wordt bovendien slechts toegekend aan de keur der onderwgzers m het departement hoogstens aan een twintigste van het gebeele aantal V ie ziet niet het oihoudbare en vernederende van de loe ta id m Moet men er iich oi der zulke om tandighidcn nog orer vernou liren dat hit verkig en van het noodige aantal onder Mj er8 steeds moeiciijker worlf Li g fa neiUan 1 worden dfi nor mailscliuleH ion d r beducht lectis iii tuei dubt bevolkle departementen du Noid en des Houc es duRhüne iindt mm tir nan ii nood een aai tal eandidaten ijoor de hestiaide bciir cii oo