Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1873

t ftomen au dean toestand moet roo spoedig wogelyk te hulp gekomen worden wil men niet dat bet Vs lkponderwijs aan Jan en alleman wordt toe Tertrouwd Bc gelegenheid om daarin verbetering te brengen zal spoedig bestaan bij de wet op het lager oiutcrw s welke weldra aan de orde zal wezen W hojK n é t de iiatioitale vcrgtidering niet in dien plicht z d M kort schieten en dat de statistische tabellet wett de ministei raa onderwijs verplicht is haar voor te leggen op afdoende wijze haar gemeten wakker schudden en haar oordeel verlichten zal Wellicht zal m n geeii he deze beschrijving van den toestand der Fransohe onderwijzers leest en bovendien diezelfde klachten uit andere landen herhaalde malen hoorde aanheffen met zekere voldoening op Nederland neerzien waar de toestand zoo al niet beter dan toch zeker niet slechter is dnii in de landen die elkander de eer betiiisten aan de sp ts der be okaying te staMi l ie voldoening o echter 1 zeer vngepast wezen Het is een schrale troost voor onze onderwijzers wanneer zij weten dat het lot hunner Prauiclie en Dmtsclie collegu s nog erger dan het fiuinie i n voor Nederland is dit feit geene verontschuldiging Neen elke natie die den naam eener beschaafde natie wil dragen is niet alleen verplicht maar handelt in haar eigen belang wanneer zy voor goed onder ijs en daarvoor in de eerste plaats voor goede onderwijzers zorg draagt onverschdlig of andere natiën die zorg verwaarlou en Het slechte voorbeeld van OuitscMauden Frankrijk moet juist andere natieu die niet al hunne krochten wijden aan de militaire hegemonie in Europa aansporen om in de werken des vredes die natiën voorbij te traven Het steentje dat zij zoodoende tot vermeerdering der algemeeiie beschaving aandragen zal zvinardiT gewicht in de schaal leggen dan de strijdvaardigheid der groote naticn Daar de suikerlielasting aan de schatkist veel minder heeft opgebracht dan na de verhoogde rechten geraamd was zoo heeft de Regeering vooreenigen tgd bij de Nationale Vergadering een wetsontwerp ingediend tot voorkoming van het ontdudien dier belasting waaraan de vermindering wordt toegeschreven Over dat ontwerp zijn in de zitting van 24 dezer eenige beraadslagingen gevoerd die evenwel tot geen resultant hebben geleid daar de Commissie door de Kamer benoemd tot het opmaken van een Wpport nog niet met hare werkzaamheden gereed is Be Kamer heeft mitsdien besloten de discussie uit te stellen tot 3 Febrnari Voor t overige kan nu reeds gemeld worden dat de Commissie aan de Eegeering het verlangen heett Lf te kennen gegeven om de onderhandelingen met Engeland Nederland België en Frankrijk tehervaitten ten einde tot eene gemeenschappelijke regeling te geraken op den grondslag der besluiten welke in der tgd zijn aangenomen door den algemeenen handelsraad die tot de bestaande suikerbelasting Reeft geconcludeerd DUITSCHLAND In de zitting der commissie welker belast is met het onderzoek der kerkelijk politieke wetsvoorstellen van den Fruisischen minister Falk stelde de rapportenr dr Gneist Woensdag voor dat tot wegneiuing der constitutioueele bezwaren welke tegen deze wetten hier eii daar geopperd worden de kamer vóór de verdere behandeling dc er ontwerpen eeni verklaring van de artikelen IB en 18 der grondwet die wegens de dubbelzinnigheid der bewoordingen niiustans wenschelijk is zou gevei De minister flie deze zitting bijwoonde vereenigde zich met dit Toorstel waarop na eenige discussie waaraan slechts twee clericale leden en één conservatief deelnamen besloten werd dit voorstel in de eerste dagen der Volgende week bij de kamer in bcliandeling te brengen De artikelen IB en 18 zullen in het vervolg aldus luiden de gespatieerde woorden geven de toevoeging aan van het voorstel Qneist Art IB Se Evangelische en Roomsch Katholieke kerk fevenals iedere andere kerkelijke gezindte regelt en bestuurt hare aangelegenheden zelfstandig blijft echter aan de algemeene staatswettenen aan een wettelijk geregeld toezicht van den staat onderworpen Onder denzelfden maatstaf blgft iedere godsdienstige gezindte blijtl in het bezit en renot der voor haren eeredienst onderwijs en weldadigheid bestemde inrichtingen gestichten en fondsen Art 18 IIet reoht van benoeming voordracht ke ze of bevestiging bjj de vervulling van kerkelijke ambten is voor zooveel dit den staat toekomt en niet op patronaat ot bijzondere rechtstitejs berust opgeheven Algemeene eischen van opleiding aanstelling en ontslag van geestefij ken benevens de grenzen derker ke lyke disciplinaire toaoht wordendoor de wet bepaald De aanstelling bij t leger en aan openbare inrichtingen wordt door de daarover uit te vaardigen verordeningen ge regeld Wanneer derhalve aan grondwetsartikelen iets wordt toegevoegd waardoor aan die artikelen eene b tee kenia gegeven wordt die ia Ignreohten stryd is u ja zelfa volMakt bet tegenovergeatelds is van den oopêpronkelijken zin der woorden dan noemen de liberalen van het i constitatiaueele Pruisen dit sl chts eens Erklarung eene opheldering eeae toelichting I Geen wouder dat de Pruisische natie geen constitutioneelen zin openbaart wanneer hare regeering en vertegenwoordigers zoo luchtig met de I grondwet omspringen I BINNENL Dr QOVSA 28 Jakuiu Zondag jl had eene inspectie over de drie kompagnién der dd Schntlery alhier plaats waarbij de bevorderde en nieuw benoemde olTioiereu werden ge j prcsenteerd en geïnstalleerd Na afloop der inspectie werd in de kamer van den Schuttersraad bij monde van den Kapitein D Luliua van Goor aan den Kapelmeester J Jacobs medegedeeld dat het corps met leedwezen het besluit van den gemeenteraad had vernomen om hem geen traciementsverhooging toe te staan doch dat ten einde hem voor de schntterijmuiiek te behSuden de officieren op twee na hadden besloten iet gedurende dit jaar een gratiScatie van ÏOO aan te bieden en pogingen aan te wenden om voor hst vervolg op andere wgze eene biUgke vergoeding te verkrggen voor de diensten die hy aao de gemeente Gouda bewgst De Soir artitlique van den heer Jacobs heviel zeer aan t talrgk publiek Het waren vooral de hccren Dadok en AUrt die de meeste bgvalsbetuigingen ontvingen doch ook aan mevr Alart en den heer Jacobs werden zg en te recht niet onthouden Met ware belangstelling namen wij kennis van het plan ecner nieuwe bouwvereeuiging onderde spreuk Sparen doet garen De behoefte toch aan geschikte woonhuizen voor amliacbtslieden en kleine burgers ia alhier in waarheid groot Het beginsel dus van een dergelijke vereeniging verdient onze Volle sympathie geschikte woningen staan in onmiddelgk verbaud met ledelgke en stoffelijke welvaart met de oplossing der arbeidersquaeatie £ n daurou juist doet het oni te meer leed dat wg met het plan van de hh Heusv c s minder ingenomen moeten tgu Onze bezwaren lijn van dien aard dat wij de deelneming daaraan ten xeerste moeten ontraden Het is een oudoordaobi pun Vooreerst wil men huis voor huis bouwen j juist de ouvoordeeligste de kostbaarste manier Vervolgens wil men den huurprijs bepalen op 70 per jaar Nergens bigkt evenwel waarop die i berrkeuing steunt Keu huur van Ï8 a 27 stuivers mag misschienbg het bouwen der huizen in massa voldoende zgn waar buis vuor huis wordt gebouwd vreezen we daldeze huur xal blijken te lang zijn Orerigend hado i het publiek dat tot deelneming wordt uitgenoodigd recht om iets meer van litiie berekening te vernemen Op hoeveel wordt de grond gcsehat en het materiaal en den arbeid van werklieden opzichters bouwmeesters en directeurs ufoommi sanssen op welke eijferê berust de bewering dat men meteen huurprgs van 70 volstaan kan j Kindelgk wordt van het bedrag der aandeden nog i ten honderd sjaars veriehrd Is dit een behoorlijk gedekte garantie P wg zouden het niet deukeuj omdat dit vau zooveel belang voor het publiKk kan worden geacht dat het in het plan zou vermeld zijn indien het zoo was Maar waarop steunt dan die verzekering Gesteld dat het bedrag der inschrijvingen zóó hoog klom dat er ée n huisje kun gebouwd worden dan zouden de gelden daarvoor dadelijk worden besteed waarvan zal dan die o worden betaald Toch niet van het kapitaal Te weinig gegevens heeft het publiek om dit plan volkomen te beoordeelen en van de becijferingen leener commissie die huizen bg t stuk wil laten bouwen mag het toch wel wat beter op de hoogte warden gesteld voor het door inschrüvingen tot verwezen4 king van een schoon doel medewerkt Met veel genoegen heeft men in de Krimpenerwaard de concessie vernomen tot het aanleggen van den spoorweg Rotterdam Arnhem Munster ria Schoonhoven Hierdoor toch zal die sti eek thans nog geïsoleerd hoogstens binnen 3 jaren met het Europeesch spoorwegnet verbonden en aan de talrijke laiidb9U vproducten een lang gei scbt snel en gem ikkelijkvervoer bereid worden De aanbesteding van de nieuwe begraafplaats in Zevenhuizen is afgeloopen als volgt Perceel 1 n iii W Romeyn timmerman te Nieuwerkerk op d IJssel 677 perceel 2 aan J Van Tol arbeider te Zevenhuizen IIB perceel 3 J van den Broek timmerman te Zevenhuizen 2 685 perceel 4 L van dei SUrre schijiper te Zeveahuizen 1 150 Volgens bet U D doet de hoolilingeniev van den waterstaat in de provinoie Utrecht met zijn ambtgenoot in Noordholland op last van d n minister van binnenl zaken opnemingen voor een geheel nieuw op te maken ontwerp van eene groote vaart tusscben Vrees wig k Woerden en Amsterdam De Algemeene Synodale Commissie der Ned Herv Kerk heeft Ier keanis van de verschillende administratien gebracht dat de ontworpen nieuwe regeling der kosten voor bet Bestuur der Ned Herv Kerk nog niet in werking is getreden en dat deri halve ook voor het jaar 1873 vaa Itraobt Uyft ém quotiaatie welke bij resolutie van den Minister van Financien van 18 Pebr 1871 n 10 voor het loopende en daarna volgende jaren is vastgesteld zoodat de betaling der quota op den bestaanden voet geschiedt en wel naar het Reglement op de classicale kosten vóór 1 Maart e k De Minister van Justitie beeft 22 Jan 11 art 89 der instructie op den dienst der bezoldigde rijksveMwachters ingetrokken en vervangen door eenige nieuwe bepalingen waarbij het den rijksveldwachters op straffe van schorsing voor hoogstens zeven dagei ten strengste verboden wordt eenigen drank ts gebruiken in herbergen tapperijen of drankwinkels wanneer zg bg openbore verkoopiiigen of verpachtingen f op markten of kermissen met het houden van toeïioht belast zijn De rgksreldwachter die veelvuldig gebruikmaakt van sterken drank wordt met schorsing van I oop stens eene maand en hg die in dienst zijnde m openbaren staat van opgewondenheid door drank verkeert met schorsing of ontslag gestraft Die na eenmaal gestraft geweest te zijn om bovengenoenfde redenen opnieuw straf beloopt wegene dronkenschap wordt uit den dienst ontslagen Ook bevat deze instructie de bepaling dat herhaalde deugdelijke aanvragen om korting opde jaarwedde van den rijksveldwachter aanleiding tot zijn ontslag sullen kunnen geren Bg kon besluit van 18 Jan jl tgn de jaarwedden van de rijksveldwachters nader vastgesteld als volgt voor die der eerste klasse op 600 voor die der tweede klasse op 500 voor die der derde klasse voor zoover zg bij het in werking treden van het tegenwoordig besluit eene bezoldiging genieten van ♦ OO op 4BÜ en voor de ov erige tot de derde klasse behoorende rijksveldwachters op ƒ 424 voor die welke bijionder belast zijn met het toezicht op de jacht en visscherg der tweede klasse op 470 der derde klasse op iüü Pe fed Spectator verneemt dat in de laatate dagen een 16tal ontwerpen zijn ingezonden als antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag voor een gedeukteeken i ter vereeuwiging van de nagedachtenis der gesneuvelden op de citadel van Antwerpen De gemeenteraad vau Zutfeii heeft met trommelslog een voor vele ingezetenen dier Blad laatig hevel doen uitvaardigen Volgmis de AriiA Ct toch ii iederdaar verplicht ten gevolge van flc verschijning vaneen dollen hond tot 14 Februari a s zyn hQn4 vast te houden i j Bij den Gemeenteraad van Lecuworden is reeds sedert ger Fmen tijd hangende een voorstel tot onderzoek naar de wensclielijkhetd en noodzakelijkheid van de oprichting eener school van middelbaar onderwijs voor meisjes aldaar en in welk verband die school moet worden gebracht met d6 bestaande inrichtingen van lager en meer uitgebreid lager onderwijs ioot meisjes Door eeue Itaails commissie werd desivege een rapport uitgebracht dot achtereenvolgens in handen werd gesteld van onderscheidene autoriteiten waaronder de schoolopziener in het district Leeuwarden Kort geleden diende deze zijn advies in dat in de bijlagen van het raadsverslag opgcnomeit en op die wiJ7e onder de oogen der gemeentenaren gebracht Werd Behalve over de zaak zelve tradh in eene vrg scherpe beoordeeling Van het middolbaat onderwgs in bet algemeen en van dat aan deRijka hoogere burgerschool te Leeuwarden in het bijzonder De vergadering van leeraren aan die school kwaiti daartegen op in een zeer uitvoerig schrijven aan den gemeenteraad Een der leden deed het voorstel dat stuk nu ineile in de bijlagen f an s raadsverslag op te nemen niet alleen omdat het zich aansluit aan de onderscheidene over de zaak gedrukte rapporten maar ook en vooral om de ingezetenen te doen zien hoe de ma nnen der praotijk over de geopperde bo zivaren denken Nadat reeds in eene vorige verg ring kort over do zaak gehandeld doch toen beslo ten was het stuk eerst nog voor dr leden tcfr visie te leggen kwam de zaak beden weder aan de orde Het voorstel tot het doen drukken vond eeue warme rerdedigiug maar levens groote bestrijding niet alleen ooldst het een ongevraagd advies was met het doen drukken waarvan een antecedent eon worden in t leven geroepen maar ook op grond van de wederlegging elve di den raad re bt treeke weinig of niet aanging en die de vergadering van leeraren ook op andere wijze door den atxk kon bekend maken Het betoog dat ieder getal of zich zelf moest worden beoordeeld en dat het groote belangjnist hierin was gelegen om de wederlegging te brengen onder het oog van denzellden kring van lezers die van de beschuldigingen waren in kennis gesteld baotte echter niet Met 12 tegen 7 stemmen werd besloten bet voorstel niet aan te nemen Vooraf WBS ter tafel gebracht het dezer dagen over de rjiak zelve ingekotben advies van den provincialen inspectenr van het lager onderwijs dat met alle verdere stakken werd gesteld in handen van de primitieve Raads commissie om nu nader advies uit te brengen Het zachte winterweder heeft den aannemer van den Oosterspoorweg lijn Hilversum Utrecht in staat gesteld onafgebroken den aanvoer der materialen en den bouw der kunstwerken voort te zetten Behalve de brug over de Biltsche vaart zgn dan ook de meeste kunstwerken in de gemeenten Utrecht en Maartensdijk reeds aangevangen Ook de aarden werken zijn voor zoover de hoogc waterstand het toeliet krachtig voortge et Dit Is mede elders het geval Tusschen Hilversum en Bussum is de ingraving voor den spoorweg voor een goed deel verricht en over i r dan twee derden der lengte is de baan in de Naardermeer aangestort zoodat de treinen spoedig den overkant zullen bereiken Van de kunstwerken tusschen Amsterdam en Hilversoffl is de onderbouw grootendeels voltooid Die in de lijn Hilversum Amersfoort zijn mede aangevangen Men verwacht eerstdaags de aanbesteding der aarden werken tusschen Baarn en Amersfoort De herhaalde pogingen met name uit de provincie Groningen bij de regeering aangewend om wanneer in de provincie en elders wn ir de longziekte onder het rundvee niet inheemsch is wegens longziekte op een stal een rund mocht zijn afgemaakt of daaraan een rund mocht zgn gestorven dan al de runderen au dien stal mochten worden verdacht verkUard onteigend rn afgemaakt hebben het door de voorstanders van dien afdocnden maatregel gewenschte gevolg gehad vermits de Minister van Binnenlandache Zaken beeft bepaald dat na 21 dezer in dien geest zou worden gehandeld do h bep aldelgk in de provinei cn Friesland en Groningen Daarbij moet niet uit het oog worden verloren d tt in de provinciën waar de ziekte ongelukkig sinds laitg algemeeu is verspreid de maatregel thans bezwaarlijk zou zijn toe te passen en dat in vroe tere jaren op die wijze in bet noorden drs lands evenals in Zeeland de liekte is gestuit of uiti eroeid waar zij reeds grooter uitbreidltig had erlangd Het door de algemeene leest commissie te Alkmaar voorlüopig vastgestelde programma omvat de volgende punten 8 Oct Opening van het feest door klokkenspel en kanonschoten eerste steenle iug van het op te riehteii gedeukteeken bistociscbe en allegorische optocht s avonds algemeene illuminatie herhaling van den optocht 9 Oct Kinderfeest van de leerlingen der openbare en bijzondere armen en lussoheusoholon civalcade van vertegenwoordigers der omliggende gemeenten s avonds openbare mu ickuitvoeting in eene verlichte tent lü Oct Harddraverg j en misschien volksspelen s avonds vuurwerk Hel spreekt von zelf dat de uilvoering van dt program na en de wijze waorop zulks zal kunnen plaats hebhen geheel afhankelijk is van de medewerking der bewoners van Alkmaar en omstreken en an het bedrag der geldelijke bijdragen welke de ingezetenen daartoe aan de feest oommissie zullen willen verstrekken In De Tijd worden do Katholieke huisvaders aangespoord om zich vóór 10 Februari te verklaren óver de opneming hnnner kinderen op eene te Am 1 sterdam op Ie richten Hoogere Burgerschool uitsluitend voor R Katholieken Wanneer vó wr dien tijdhet getal deelnemers niet groot genae ie kan deoprichting niet plaats hebben Den 23n Jan heeft te Stratum een dorp in de Meijerij van s Bosch de ter aarde bestelling van Jnn Alphen plaats gehad Gedurende bijna 60 jaren was de man kerkmeester der R C gemeente en bijna even zooveel jaren lid van het Gemeenteliestuur viïn Stratum liner assessor en eindelijk oudste wethouder Hij kou noch lezen noch schrijven sedert de V invoering der gemeentewei heeft hij hoe gebrekkig ook nog zijn naam leeren schrijven De Maatschappij Arti et Amkitiae te Amsterdam is voornemens in liaar looalen een tentoonstelling te geven van voorwerpen van Kun en Nijverheid uit vroegere eenwen Zg bedoelt voortbrenselen van de beeldhouwkunst van voorheen en tevens die voorwerpen welke ofschoon voor gebruik gesshikt en vervaardigd voor een of ander dadelijk nuttig doel en ala zbodauig voortbrengselen van nijverheid ech ter door vorm en versiering op den naam van kunstwerken aanspraak kunnen maken De tentoonstelling zal geopend worden in de eerste dagen der maand April en minstens zes weken duren De commissie noodigt zoowel in het belant der kunst als en vooral in dat der nijverheid beleefdelijk allen uit die in bet bezit zijn van 1 eenig fraai beeldhouwwerk of boetseerwl van vroeger in hout marmer ivoor gebakken aarde enz 2o drgf graveer beeldhouw snij inlegwerk borduursel weefsel kant porselein aarde émail of glaswerk of wat ook dat zoowel onder de werken de kunstals onder die der nijverheid kan geplaatst orden daarvan aan de commissie kennis te willeu geven eohet zoo zulks verlang wordt voor de tentoonstellingt willen afstaan Als een vernieuwd bewgs hoezeer in het buitenland onzer Nederlandsche musici op prijs gesteld worden kan dienen dat onze geachte voormalige landgenoot de heer Henry Snthoven de bekende uitstekende amateurviolist benoemd is tot solist en leader van de Bogal Albert Hall Amateur Orciettral Society te Londen opgericht door en werkende onder prKsidinm van Z K H den Hertog van Hindenburgh Uit Amsterdam schrijft men het vol He Naar men verneemt is deze week èen vergadering gehouden der piaatselgke schoolcommissie ter behandeling van een voorstel om zich tot den Gemeenteraad te wenden met verzoek om niet aan te nemen de door Burg en Welh en den Sehoolopziener in het 3de schooldistrict ingediende voordracht om den heer Ph Rank op grond der bekende mishandeling van een lijner leerlingen te ontslaan ale hoofdonderwijzer aan een der openbare tnsschenscholen alhier Dat voorstel vond veel bijval bij een aantal leden die dezen hoofdonderwijzer reeds voldoende gestraft vonden en het te verleenen ontslag zouden betreuren op grond van ign bekwaamheden overigens gunstige bekendheid in de waarneming zgoer betrekking Anderen deelden in dat gevoelen niet en bestreden op onderscheiden gronden het doen van eenige officiële stappen in betrekking tot deze zaak waarin de commissie huns inziens geen ongevraagd advies mocht of moest geven Ten slotte werd het voorstel met 10 tegen 9 stemmen verworpen Vermoedelijk komt de zaak in de volgende week bij den Raad aan de orde Een zonderlinge manier om zich St Nicolaos cadeaux voor zgn meisje aan te schaffen was de volgende Een 27jarig metselaar G E Jansen wenschie ter gelegeillieid van St Nieolaas zg n meisje een paar gouden oorliellen ten geschenke te geveu Daar hem echter op dat oögeublik de middelen daartoe outbrakrn ontwierp hij een plan om zich zonder daartegfiiovcrstannd equivalent in bot beril te stellen van een hoeveelheid ruilmiddel voldoende om door koop eigenaar van zulke bellen te worden Hij had opgemerkt dat in sommige grachten der gemeente Amsterdam aakjes lagen welke de eigenaars daarin op goed vertrouwen onbeheerd helen verblijven Ineen tapperij op den hoek der Prinsengracht en Leidscbegracl i bood hg achtereenvolgens aan twe e personen een der door hem aldus ontdekte aakjes te koop aan j Het was een aan zekeren E van Pel toebehoorend aakje liggende in de Passeerdergracht Met den eersten bieder scheen naar zijn meen ing de koop niet te zijn tot stand gekomen De tweede zekere L M Sitters toonde zich daartoe genegen Jansen begaf zich nu naar de Passeerdergracht haalde het aakje en stelde dit op een korten afstand van de oorpronkelijke ligsplaats ter be8ehtkkfn van den kooplustige die tegen betaling van 7 0 kooper werd en het aakje naar den Zwanenburgwal voerde en het daar aan den wal vastlegde De eerste bieder gaf intusschen aanleiding dat de taak nntdekl werd Hij kwam namelijk bet vaartuig willende zien in aanraking met den werkelijkcn eigenaar en vestigde diens aandacht op hetgeen in de tapperij daaromtrent was voorgevallen De eigenaar begaf zioh nu naar de plaats waar het va irlnig moest liggen doch vanwaar het reeds verdwenen was Hij deed aangifte bg de politic en ging a la recherche van zijn eigendom Hij vond het dan ook den volgenden morgen aan den Zivanenburi wa maakte het los en alelrle zich weder in het be tt daarvan Toen nu de kooper kort daarna het vaartuig wilde gebiuikeu was deze eer onaangenaam verrast nu hij het niet meer aantrof ter plaatse waar hg het had vastgelegd Onze metselaar werd intusschen weldra gearreiteerd en wel op een scheepswerf waar hij zich bad begeven om zooals hij later opgat zijn aanvankelijk gelukt bedrijf voort te zetten en zich een tweede schuitje toe te eigenen De tot St Nicolaasfiescbenk aan zijn mesje bestemde oorbellen werdeu in zijn bezit gevonden Hij stond den 2 1 dezer ter correctiooeele terechtzitting der rechtbank alhier tereoht ter zake van enkelen diefstal Hij erkende zijn schqld en de oorzaak van zijn misdrijf ea vroeg slechts om genade De bovenbedoelde kooper als getuige opgeroepen vroeg aan den voorzitter of hij de aan beklaagde betaalde 7 50 niet kun terugkrijgen In plaats daarvan kreeg hij een vermaning van den suhstituntofficier vari justitie mr P Verloren van Tbeauiat om voortaan voorzichtiger te zijn en geen aakjes die volgens getuige Van Pel 20 a 30 waard zijn van onbekenden legen lage prijzen Ie koopen Overigens achtte genoemde ambtenaar van het O H het wenschelijk dat deze beklaagde niet te Jicht zoa worden gestraft geen broodsgebrek toch maar ijdelheid had De rechtbank veroordeelde den beklaagde nog denzelfden dag tot de door het O M gecischte straf Paleis v Jutitie Door een groot aantal flrma s te Amsterdam die belang hebben bg deu katoeuhaudel met Engeland is aan den minister van Bnancien een adres verzonden waarin ordt geklaagd dat door de gebrekkige telegraph ische gemeenschap met Liverpool met welke stad de handel m katoen in den laatsten tijd is toegenomen de particuliere depêches dit over Londea herwaarts worden oysrgeseind veel te laat aankomen en 10 uren s voormiddags van daar verzonden eerst te 5 uren s namiddags hier worden it gen ofschoon die van Reuters Office die in den regel eerst te U uren worden geseind reeds te 1 uur te Amsterdam zijn Zij dringen dus er op aan dat ten spoedigste om nadeel voor den groothaadel te voorkomen tusschen Amsterdam en Liverpool eea directe lijn worde gelegd waarvan de opbrengst naar hunne meening binnen korten tijd de kosten van aanleg lou overtreffen of andere dat er zorg worde gedragen dat de bedoelde depcchea niet woi ea opgehouden Het 3U meldt dat deZer dagen ter drukkerij van den beer J F Brugman is voltooid een Hydrographiaehe kaart van het Krammer Volkeorak en het Hollandsch diep loopende van even beoosteq den Moerdijk tot bewesten Hellevoetsluis Deze kaart is de vertolking der opmerkingen en kostbare schetsen van den verdienstelijken ingenieur Blommendal en ziju medearbeider Buyskes Zelden is eene kaart in koper zoo fraai bewerkt als dit meesterstuk van den heer A Tuyn en waardoor hij het bewijs levert de talenten zijner meestltfs C van Baarael en P N Tuyn te vercenigen Nooit werd eene kaart van die grootte op één stuk koper gewrocht De afmetingen der plaat toch bedragen niet minder dan 14 bij V palm Proeven dezer kaart hebben de bewondering we rged ragen van de chefs der bydrographisebe bureanu te Brussel en Parijs De admiraal die aan het hoofd van laatstgemelde instellingen skaal betuigde geen vdorbeeld te kennen dat één kunstena ir een zoodanig werk had voltooid Gelukkig voor den heer Tuyn dat zijne verdiensten hier nauwelijks opgemerkt in den vreemde hoog worden gewaardeerd Dezer dagen ontving hij een beroep van wege het Japansche gou ernemeot om te Jo kohama de hydrograpliische kaarten des rijks in koper te brengen Een honorariura van 10000 sjaars werd hem daarvoor aangeboden Tc Steenwijk verhaalt men elkander volgen de Asier Ct dat de heer S uitgever van een almanak waarin onder anderen ook weervoorspellingen worden opgenomen op een voetreisje door een gedeelte van Friesland In den afgeloopen zomer eene zonderlinge ontmoeting heeft gehad Toed bü namelijk des morgi n zijn logement ba4 f lltejjjjjjgr gon het nadai hij een paar uur 1ia d ge ianoeldTte regenen waarop hij eene eéniSn pi aan den weg elegeu hoeve binnentrad om er een schuilplaats té vinden Ue bewoner een vierkante i boer vroeg den vreemden bezoeker wie hy was en van waar hij kwam Toen de heer 8 hierop vplcj ende inlichtingen had gegeven vrueg de hoer ben tüg nijcdij nutgever van de ii ineinik Tc en dit bevestigend werd beantwuO d opi Mle l bner lp deur en riep miit een vervaarlijke siemjB VUo dau as de bl I