Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1873

Vrijdag 31 Januari N 1316 1873 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentidn kan geschieden tot één nnr des namiddags op den dag der nitgave de deur oet ie hep immers mooi weer m t almenak stiion en nou zni hier komen schulen De Great hattem Railway Company te Londen welke van de gemeeuie Rotter lam de belangrijke som Van iih S21 16 had gecischt loor oureclitmatig gèinide hnreugeldeii op grond dat de booten niet aan gemeeutekaden iinleggen raaar de kaden der Ned Kliguspoorweg Miatsühappij tuebehooreude aandoen welke vordering door dt Arroiidissements Bechlbank te Uotterdam was toegtzegd werd gelijk men Eich herinnert b anest van den 25 Maart 1 73 door bet Pror Gerecitshof m ZoidhoUand in haar eisch ontvankelijk verklaard doch de vordering ODlzegd en veroordeeld iti de koelen Janlatju rest bwnstta g eoIUtr nirt en kwam in cassatie bg den lluogen Huid dtr Nedir Kudeii voor welk coltegte die aak heden bepieit werd voor de etscherbsse m cassatie de naamluo e vennootschap doM adv vrs G M en Coit van der Linden en Txxir den verweerder den Bnrgtiueester der gemeente Botterdam door advv mrs Kappeijene van de Coppello en Vlielander Heiu Door de eischeresse iii cassatie werd de vernietiging van het arrest ran genoemd Hof met bevestiging van bet vonnis der Rechtbank te Rotter lam verzocht eu daartoe wt nlen drie middelen aangevoerd waarvan de quintessrns hierop ucêrkomt dat aan de verarde Dingen der gemeente Rottcrd im van Juni 1851 en 1863 de strekking 19 gegeven om onder den Mam van havengeld belasting te heffen voor indirect gS bruik of genot of voor gebruik of genot van dingen niet vallende onder de zaken in de verordening nangeweren verdef dat de verordening lu stryd is met hetgeen de gemeentewet wil en eindelijk dat aan de bewijsleer van art 1902 Burg Wetb een te wqde strekking is gegeven Door den verweerder werd de bevestiging van het arrest van het Hof m Zuidh dd 26 M art 1878 verzocht Laatste Berichten Londen 7 Jan Oe Time verneemt uit Far s dat de reis van den heer De Lesseps naar KoDstantinopel er toe zal leiden dat Turkije beslis sen zal m de quacstie van het tarief der kanaalgelden n 1 tusschen de rechten die thans geheven worden en die welke door de Suezkanaal maalsehapppu i orden gevraagd Aan de Daily Nem wordt uit Weeneu gemeld dat de DeutKhe Zeitung een bericht bevat uit 8t Peters burg waarin verzekerd wordt dat Kusl md bereid is de neutraliteit van De grootvorst Niooluas zal aan de expeditie naar Khiwa deelnemen Rome 26 Jaa De Commissie benoemd tot het oiu er7Xiek betreffende de religicuse oorporatitn heeft bestolen een sub commissie te benoemen welke voor nameluk de artikelen betreffende de conversie der geestelijke goedereu zal onderzoeken Madrid 26 Jan De republikemsche werklieden tullent een monster banket aun Castelar aanbieden Men rekent op lOüO converts Versailles 27 J n De Nationole Vergadering heeft bij de ilerde lezing het ontwerp aangenomen waarbij de Fransohe bank verplicht wordt een bijhank op te richten in de departementen waar nog geene bestaat Ijeipzig 27 Jan Nadat de geramenlijke patroons der boekdrnkkersgozellen de loonsverhooging van de hand gewezen hebben die hun onlangs gevraagd is ra heden de lang verwachte werkstaking der gezellen gerolgd namelijk vnn 910 zrtlers en drukkers 314 hanner hebben het werk voortgezet IP O Ij I T I E Aan het BUREAU N POLITIE ligt ter beschikking van de eigeuaars Een bonte D MESKB AAG een ZAKJE met GELT een MAND met ledige ILESSCHEN en vyfuen ijzeren HAASCSTËLLEX gevonden m deze gemeente BargerlUke Stand GfBO EH S4 Jaa Anna oaders W J Oosterling n N Wout E5 HendricDS Johannes oniicrs A G van Schalea en A Sloots Johannes onders b de Lange en G ke ne 27 Sttaaana oaders T de Jong en A J Stoopendaal OviUEDtN 25 n P J C Willomsen 6 w A de Hoop U J M finbergcn j 26 W II van te Steen 18 d A 1 uithof O j N Schoneveld 48 j J A F Begeer 19 j 27 u Prmce hoisvr taa i vu der 2walul 72 j ADVERTENTIËN Heden overleed onze geliefde Zuster eu Behuwdzuster Mejufrrouw NEELTJE SCHONEVBLD VAN MB CLOET m den ouderdom van 48 jaren A SCHONEVELD van dee CLOBT J J SCHONEVELD van dee CLOET Schouten Gouda 26 Januarij 1873 Een ge Kennugemng K Heden overleed de heer N H ds KANTER Med Doctor aUuer geliefde Eehigenoot van Vrouwe L F di KANTBK tan Habïtïn Qauda 27 Januan 1873 Eentge Kenmsgemng ♦ De ondergeteekenden betuigen hunnenhartelgken dank ook nameng hunne Kinderen voor de menigvuldige blaken van belangstelling bg gelegenheid van hunne VIJFEN ÏWI TIGJAllIGE ECHTVEREENIGING ondervonden W R0ZE8TRATEN Gouda M C ROZESTRAÏEN 28 Januari 1873 vak Dorst Aan allen welke my van hunne deelneming blgken gaven bg het overlgdea van myne dierbare Echtgenoote JOHANNA VAN GEELEN betuig ik ook nameng wedereijdsche betrekbngen m nen hartel ken dank C DAMAN Amsterdam 25 Januari 1873 Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echteRecept waarop men m het bijiouderattent maakt Zijn eer nultig in ongeateldheden der MAAG eu werken heilzaam op de SPIJSViHlLRING Zg zyn uitmuntend tegen de GAL SCHERPIE in bet BLOFD en ÜHSLAG der HUID zij zyn ZACHi LAXEHENÜ en SLIJMAiÜlUJVEND Verzegelde doozen van 87 j Cent en dubbeledooien uju verkrijgbaar bij de hh Jmitrrdam U CiLiinüLt droog heilige uegD321 Benlkinzen C den Bouineester Bietucijk S V d Kraots Bodegraven B Versloot Botkoop J H liosberjten Deljt H W de Krnijff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op da Hoogstraat Haattrec it K Ouslerlmg Lekkerkerk A den Oudsten Imschoten B Kruithof f yden J l Xerburgb Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post Mottardam v d Toom 81 Bektr wcste wagenstraat Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steeuw over de Don kerstr n 373 Zevenhutien A Fnni Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik IS door ons te Gouda aUeen en uitsluitend geplaatst by den heer L SCHbNK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instentelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons by niemand anders de UrbauusPillen bereid volgens het oude en euhto Kecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld de hierboven opgegevM Steden en plaatsen dan by de hierbové eaoemiMDépotlwuders In elk doosje is een biljet voo J n met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kuenen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld z iju Wy verzoeken de gebruikers mstantehjk daar el op te letten en raden hun a in wel tOO te Zien bij wion men de Doosjes Eillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiljetflMlonze Handteekennig IS zich aau te schaffen eMBfh te wachten voor het gebruik fan de vele naRlaks Is met luchtdruk volgens de nieuwste methode van af ƒ 60 Betaalbaar in term nen Door mg geleverd en voor ieder te zien op 142 plaatsen Ook voorhanden STAANDE VATKEAN N C T X KLEINE KLDT Arnhem Mevrouw LAMBRECHT Lange Tiendew g verlangt tegen pnmo Februari eene NETTE DIENSTBODE j VJi sT DiXji Fasr die op eea ongelukkige wgze zgn LINKER ARM verloor vraagt eene betrekking als Loopknecht Wakerof watanders Adres Turfmarkt over de Trappenbrug in alle COURANTEN werden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRIINKNAN te Gouda Een afschrift is voldoende Van GOUDA naar Zevenh Moerkapelle 8 33 12 43 6 1 8 33 Zoeterm Zegwaard 8 33 12 43 6 1 8 33 Voorburg 8 33 IJ 43 1 8 33 s Gbavinhage 8 33 9 23 11 33 12 43 1 S8 3 38 6 1 7 ÏS 8 33 9 53 MoordrTCht 8 36 13 46 8 36 Nieuwerkerk 8 36 12 46 8 38 Capelle 8 36 12 46 8 36 RoTTiaDAK 8 86 9 26 1186 12 46 131 S 36 6 38 7 28 8 36 U 56 Oodenater 7 18 11 28 1 28 4 8 7 18 8 36 Woerden 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 3b Harmeien 7 18 8 30 10 38 11 38 1 28 2 33 8 36 4 38 7 18 8 38 Utrecht 7 18 8 80 10 38 11 28 1 28 2 33 8 8 4 38 7 18 8 36 Naar GOUDA van sGkavenhagf 6 30 S 10 5 10 40 2 3 5 3 60 5 lü 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 56 5 16 6 36 Zoeterm Zegwaard fl 47 10 57 4 7 6 27 6 47 8 18 Zevenh Moerkifpelle 6 57 11 7 4 17 6 37 O 67 ROTTEBDAM 6 35 8 10 10 10 46 12 50 2 5 3 It 3i5 0 40 8 5 Capelle 6 44 10 54 12 59 4 4 8 47 N euwerkerlt 6 50 11 1 5 4 10 6 53 8 16 Moordrecht 6 58 118 112 4 18 7 Amsteedam 7 lU 8 20 10 30 11 20 12 20 2 80 4 35 7 6 8 45 ARNHriï 7 6 9 6 11 32 6 40 7 26 Amsteedam 7 18 8 30 10 38 11 28 2 33 S S8 7 18 8 3B Aknhïm 7 18 8 30 11 28 2 33 8 36 4 38 7 18 Utbfcht 7 36 8 40 10 45 11 45 12 46 2 46 6 6 60 7 30 9 10 Harmelen 8 9 11 10 12 10 15 3 10 0 26 7 65 9 30 Woerdi n 8 6 12 1 6 81 8 3 Oudewoter 8 14 18 24 8 12 ra Drok vau A Drmkmao De mtgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELTDAG In de Stad gesehiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BoltegUndsch Overzicht Tot een besUwing ia men in de Franache com4Bisiie an dertig nog met gekomen oiatrent de quaeetie of Thirrs bij mterpellatien het woord zal Jcunneu voeren Oter l iutenlandache taken ml hg di mogen doen Over bet andere deel deelneming aan het debat orer de biuneulandache staatkunde is men het nog niet eens het amendenenl Delaoour linkerIiu4den Waarbij de tribune voor Thiers werd openge ld wanneer het onderwerp van beraadslaging een ministerraadszaak was werd verworpen geheele verwgdefiug van Thiers by de binnenlandsche interpellaties komt 1 rechterzijde echter wat kras voor u zy denkt nog over het amendement van Bro£t oarin de toelMiog voo Xhun buitendien nog afhankelyk wordt gesteld van het goedvinden der nationale vergadering Daarover zal nader worden bealist niet onHoarschyulyk dal het imendement Broet wordt uangenomcn de meerderheid ia dau des uoods in de gelegenheid om Thiers geen verlof te verleenen jm lat r bericht meldt dat dit amendement inderdaad aaugeiiamea is eu dat de commissie het nu vastgestelde ontwerp aan Thiers heelt toegezonden ter kennisneming Een andere vraag is echter of Thiera met deze bepalingen genoegen zal nemen De nationale vergadering beeft by derde lezing bet wetsontwerp aangenomen houdende oprichting van bykantoreii der bank van Frankryk op die plaatsen in de departementen waar dergelyke iririchtingen nog niet be taan De Morumg Pott meldt dot onder de Bonaparti iisehe party groote opgewondenheid bestaat endat die party in twee groepen is gescheiden waarvan de eeue zich om de ex iceizerin de andere omprins N ipoleon schaart Het blad meent dat depnns niet zal afwyken van de gcdrogslyn waarvan onlange is melding gemaakt maar dat eene verstandhouding tusschen hem en de staatkundige vriendender exkeizerin tot de oumog lykheden schyot Iebehooren Prin Napoleon heeft in de Jagblaiken bekend ge maakt dat hy elke verantjïoordelykheid voor de dezer dagen openbaar gemaakte staatkundige verklaringen of beschouwingen van rich afvvyat In het Uongaarsche lagerhuis hadden Maandag de discnssieo over het budget piaats De minister van financiën heeft de argumenten en bezwaren der oppositie uitvoerig wederlegd Het deCcit bedraagt in het geheel 67 miHiOfn en tal gedekt worden deels door de reeds gerealiseerde leentng van 46 md hoen en deels door de verhooging ian sommige belastingen en den verkoop van domeinen D uaestie ontrent de bank gaat eene bevredi gende opkweing te gemoet zonder dat de belangen van de andere helft der monarchie daardoor benadeeld zullen worden De uitvoering van openbare werken maakt eene leening noodig l e regeering zal tot dekking van den waarborg voor de spoorwegen een nieuw fonds schtppcn Hel rapport der commissie ovjer de wet tot afschaffing der slaverny op Porto Rico is gereed en zal waarsohynlyk reeds vjprgelezen zyn Het be hoeft nauwelyks gezegd tf worden dat het gunstig luidt De commissie heeft een ifoor wyagingen voorgeoteUl aartegen de regeering iioh tekec met verzetten zal Zy stelt voor de toekenning van een krediet ad 30 miUioen pesetas M dekking der schaderergoediog voor de eigeuaars den termyn d r afschaffing te stellen vier maanaen na de uitvaardiging der wet in de officieele QuetU en by de wet in beginsel de volkomen vryheid van arbeid te proclameeren Opmerkelyk zyn op dU oogenbhk waarop bet ministerie op het punt a een groot succes te behalen de geruchten omtrent bet aftreden van Zorilla en het optreden van een kabuet Cordoba minister van oorlog d w z eea anti abolitionistisch miiusierie Voonlsuog bestaat er voor dit gerucht gegronde twyfel en met aowaaiuhynlyk is het dat dergelyke praatjes met opzet door Alfonsisten en conservatieven in één woord bor de ligae der legMstandera van de afsohaffing aa alaveray verspreid worden De vergadering die in ZwitKrlmd zal worden gehouden door de afgevaardigden van de diocese voa Bazel op den 28 dezer belooft belaagryk te worden De regeeniig van Bern tal eeu voorstel indienen tot afzetting van den bisschop van Bazel mgr Lacbat lot ontzegging van de uitoefening van elke bissohoppelijke fuiictie tol inhouding van de inkomsten der diocese die niet met het staatsdoaeui zyn vereenigd tot bfet nitnoodigen van de regeering van Solothurn om den bisschop bet verder verblyf op het paleia te ontzeggen en eindelyk tot het verdoek aan het kapittel om voorloopig eeu bisschop plaatsvervanger te beuownen waarmee de burgers van het kanton zich kuniieti vereenigen De vyf tot de diocese van Bazel behoorende regeeringen zullen verder terstond onderbandeiingeu aankuoopen over de herziening vau het bestaande verdrag der diocese en de besluiten mededeelen aan de regeering van Zug en Luzern benevens aan den bondsraad tot mededeeling aan den pauselyken stoel De Italiaausche miuister president de heer Lanza heeft m de kamer van a evaardigden verklaard dat de inschryving tot het opriohteo van een gedenk teeken voor Napoleon geen staatkuudig maar een zedelyk karakter heeft By koninklyk besluit wordt voor een gedeelte of in bun geheel ten algemeenen nutte de outeigening gelast van zestien kloosters te Home tegen inschryving op bet grootboek van rente 5 pCte liet kei erryk Japan hetft den gregoriaanschen ka lender aangenomen zoudat het jaar der Japanners te gelyk mtt dat van alle Westerlingen met 1 Ja nuari aouvanut V anncer vraagt een Farysch orgaan zullen de Russen i n Turken het voorbeeld det Japanners volgen FRANKRIJK De meeste der Franschen die by de begrafenis van het stolfelyke overschot van Nupuleon UI te genwoordig zijn geweest hebben Engeland weder verlaten eenige hunner vertoeven echter npg aldaar hetiy voor hun enuegen of voor zaken Getrouw aan het te ChiWhurat gegeven wachtwoord verpo keren zy eenparig dit alles wat over eene scheuring in het BonapartPtische kamp is medegedeeld onwaar IS dat tusschen bugLiue en prins Napoleon de beste verstandhouding bestiat en dat hun staatkundig pro gramiia zich bepirkt t t de e woorden afwachten eendrachtige samcuwerking en ho p op de toekomst ADVERTENTIËN worden gei aatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS wordéta berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN Overigens schynt htt zich te bevestigen dat de exKeizer geen politiek testament beeft nagelaten Zyne lu 18Ó9 gedagteekend uiterste wilsbeschikking m vereeniging aet eene tweede van het jaar 1866 bc Vloden zich naar men zegt in het bezit van Moe nard het laatstgenoemde moet als toevoegsel tot het eerste slechts nauwkeuriger omschreven bepalin gen bevatten met betrekking tot de opvoeding van den exkeizerlyken pries Naar aanleiding der bewering van den hertog de Gramont dat de oorspronkelyke stukken van de ofscbnfien welke hy in zyn jongsten bnef openbaar maakte zich op het archief van het mioistene vanboitenl zaken bevinden heeft men daar een onderzoek ingesteld maar niets kunnen ontdekken Men verneemt dat de regeering den hertog vervolgen zal wegens onwettige verduuienng vs staatsstukken en dat er ook maatregelen genomen zullen worden tegen Emile Ollivier die mede in het bezit moet zyn vantolryke documenten welke hem niet toebehooren Ziehnr eeu lirftig geval voor den heer TliieralHy 18 lid geworden der orde van het Oulden Vlies Zondek te bedenken dat Napoleon de Derde het ookwas Nu scbryft het reglement dezer orde voor datde le len rouw moeten aanleggen wanneer eén banner mocht komen te overlydeu De heer Thiers sehynt echter pertinent te weigeren het reglement in achtte nemeu nu de ex Keizer gestorven 1 Er toldan mets anders overschieten dan dat de presidentder Republiek wegens rebellie uit de orde gestooten wordt OUITSCHLAND Van meer dan gewoon belang was de interoelloti van V jottberg over de toenemende emigratie ooor Amerika en de daardoo veroorzaakte veischguaeleo van ontvolking meer ia het byzooder in de provinciën Posen eu Fommeren Het is eene bekeude zaak dat de beraemi e vulkshuishoudkundige Roscher in zyn boek koloniale politiek eu emi ratie 185 in de vryheid vau emigratie eeu nadeel ziet en over verplaatsing van bet kapitaal klaagt Ken niet minder bevoegd rechter de afgevaardigde Kapp die in 1848 zelf uitweek en de Amerikaansclie toestanden grondig bestudeerde ondersteunt ia z ie Geflchiedenis der Duitsche emigratie naar Amerika RoscDer s beziiaren en waarschuwt vour de vryheid waar het eene aangelegenheid van zuo groot gewiiAt geldt De bespreking in de vereenigingeo vooral ten opzichte der werking op d n landbouw en lU de pers was veelal der beperking gunstig geatemd en men weitschte over hel algemeen eene wyziging der wet van 184 sedtrt 1870 voor geheel DditsohInnd van kracl t Eigenaardig is hel dat terwyl van Duitsche zyde over de nadelen der emigratie geklaagd wordt bevoegde Frausone geleerden hierin een bewys van ener e zien die de Germanen boven de Romanen vooruit hebben Von Gottuerg wees op de vermindenng der arbeidskrachten in de oostelyke provinciën veelal toegeschreven aan de onvoldoende looneu eu aan de drukkende lui itaire lasten een vefschgnsel dot sedert den laatsten oorlog lu hoege male toegenomen is Volgens hem wus art 144 der strafttct luidende Wie zich schuldig maakt uitn overtreding tot emigratie onüer voorspieg liiig vnn valscbe vooiJeelen of ondi r geüruikuidking van vatsolie ppgHven wordt gestraft met opsiutting van 1 tot l jaren onvol