Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1873

De minister van finance heeft d aandacht Tan belanghebbeudéö gèTé sligd bp de feelegienheid tut verzending van brieven gedi ukte Stukken eu JUQUsters Tan koopwaren naar Nederl Indië door middel van bet stpomschip Conrad ran de maatschappij irliedu land waarTjn hel vertrek uit het Nieuwe Diep in den morgen van den 9 Frebruari aauat zal plaats vinden Bij alle corpsen des lègérlT ünllen Uet den aanstaanden verjaardag van Z M den koning militaire assauts plaats hebben waarbij tevens beloouiugfsn aan ouderWijzers zullen worden uitgereikt en benoemingen zullen plaats hebben van meesters en prevots op de verschillende wapens De uitslag van de verkiezing te s Gravenhage tot lid van de prat staten vaii Zaid Hoilaod ter vervanging van wijlen mr H P bafonTim Zuyleu van Nijevelt is giweejt sis volgt Uilgebraeht werden 705 stemmen Geldig uitgebrachte stemmeo 698 Volstrekte meerderheid 350 Daarvan Terki geu de heeren mr M W baron da Tour van Bèlliuchave 359 en jhr mr J K J de Jonge 336 sUmmen Zoodat tot lid Tan de prov Stalen Tan ZnidHol laod is gekozen de heer mr M W baron du Tour van Belliw have lid van den gemeeuteraadte s GraTanhage Men schrijft uit den Haag Ifddat de commissaris Tan politie Benkman er j gezeld Tan de inspecteurs Hardeiiberg en Merti Um sdhg ochtend Vroegtijdig per Hollandsch spoor vlil RbttéVdam niiarRaseudiial waren vertrokken zgo deze dfie niige ambtenaren aan wier onvermoeide ïorg iri de èrsehrikkelijl e moordgeéshiedenis zóÓTeel Vc danken ia s liTondsten 8 ure ÏOmihuWio per Hollaadsche spoot tieruggekeeri medcToeHfUde den perlöoii van 59Bhla eC verdachl vin inedèpliehtigheid aAh dien tU oM H j werd zwaar geboeid uit het spoor per gewone rigilanle onmiddellijk ofergebracht uaar ïet tui niii irreit i Mi Thildsis bdtttia gemaiikt Het tAoratel tot wijziging yiuifcenige bepalingen van het Algemeen Rsglemeat TÜii het N éflartdsch Bchoolverboud uiigaande vao dt èöm niesie ellèr daartoe in de algemtene verga fferiüg TM 1871 beuoeitod iit ii bestaat uit da heeren ii V Bomeyil ibr B e Wieuwenhuy dir M 8alTerdi tfl f ïï I h Dè K rtér dr F G B Bleeck van B sewjjk L Mulder en dr D Harting Di Toornaapiate Terandeiringeït yn die in art 1 en S welke aidu zilHIhr luiden t Ai I Het Nederlandsch Schoolrerboad heeft ten d6 l allÜrWeiè ia ont radèrland Hu Toldoend sèhddlbezóa te bcTorderen AM S De weikiwimhrid ran het ScboolTerbond bestaat intonderfaeid iu a Uel streven uaar n bekend maken vin jtinte stlitistiekt opgaven omtrent den aard den ottvant en de ooroken van het schoolverzuii 6 het onderzoeken of de redenen van het tóhbolverznim gelrgetl zijn in dé reeling of den toestand vatf het onderwas zelf ten einde 00 mogelijk hierin verbeteHag t bewerken e het instellen vaneen gron ig ouderioek r beantwoording van de vraag of tie bozwarcu te onzeiit bestaande tegen de invoering eéner wettelyke Je erpliehtigheid vao genoegzaam gewicht moetro Worden geacht om van har dnderïteuniug terug te houden d bet inroepen van de hulp en mcdcwerkiu Vltii hel schoAltoeziohl en van allen die geacht worden ioTloed lekunnen oefenen p de verschillend klassen der maatsch py e het indérstbunen Taft tnaitrcgelerf die door anderen tot bestrijding vati tet ltóhóolvefzaim ganomen worden het ungeven van geschriften of verspreidenvan gjcdrukte stukken die a n ï jn doel bevorderlyk zyn Uit den Haag schrijft men Het volgens aankondiging jl Zondag alhier in t gebouw SiligenUt gehouden Bcherinmeester congres mag in kUs deelen geslaagd genoemd worden Door 34 meestee en 41 fnioii r rd daaraan deelgenomen terwjl o a de Tcrtenigingeu Oranje Vrienitnraad en MendracKt titaillH macht uit Bottrrdami afgcTaardigden zouden Vooral eerstgenoemde Véreeniging door büzondeie r edenen Terhinderd aan den wedatryd deejl te nemea verdiende alleszins vermelding wegens hare flinke bonding en hare ijvhrige bemoeiingen om het congres te doei slagen Achtereenvolgens wordéa dé ifinnmers van tprograöima geregeld en flink afgewerkt f ijl er bo vendien nog eenig ö fanUengewone nanmrs werden uitgevoerd Nadat ten 4 unr éen pnhze was gehouden tot 7 utir werd de wedstrijd des avonds hervat en toen werd den heer Viuk S relaris van t Congres een aangename verrassing bereid hem werd bij monde van den heer H J Steenbergen van Gouda uit naam van eenige medewerkers en belangstellenden dank betuigd voor zijne ijverige en onbaatzuchtigeliemoei doendes da d Hgenten middelen in overvloed helitlen dit artikel te ontduiken Deze agenten moesten vervolgd worden daar hunne onbeschaamdheid zoo ver ifant dat zij n n geestelijken en scboulmeest rs 2 tbftler p r bou bclovoa voor f ieder die zij tot emigratie bewegen Uit de vi ije eiliigratie die zelf aandér pis of andere stpkken plaats vindt komen de grootste nadeelen voort ai ontdniking der Vettta en der MOgegane contracten bai engemeene bezwaren der armverzorging en verontachtzaming der militaire verplichtingen Van regeering wege zeide hy moet daarttgen gewaakt worden verscherping rin het to ioht op de agenten en bfkoeiclijking dnr nitreiltiag ran verlofpasse Zeer gelukkig was hel antwoord van den ministorTon Ëuleoburg die onder den algemeencn bijvalder linkerzijde van het Huis voor de vrijheid tenopzichte der emigratie eene lans brak Van dezeredeveering i reeds de korte inhèud medegedeeld en daaruit blijkt voornamelijk dal de oorzaken dieper liggen d B door middel aii politiemaatregeleni an worden uil den weg geruimd J e laatste volkstélHBg naiWpi erd gerolgd doof tie algemeeneklacht over de vermindering der bevolking op hetplattelafrt en in ëe kleine steden In 223 landelijke districten was vermindering te bespeuren evenzeer in 67 kleiiie tedeo terwijl 705 sleden zich in ee ne belangrijke toename verheugen Dit feit wordt Terklnard door de emigratie de epidemieën en de verliezen in de oorlogen Drie zaken kpmefi hier in aaa mc rkiog namelijk economiscbe politieke en peraooolijksi Vrees voor ooriog en de rieactie uit het verlies van bet vermogen gebvren b ivarderen deemigratie Qe kleiiie k talistea verkiezen verpla a gikoveB hernieuwing 4er pogingen om de door den oorlog ntetane v rlieze t n het vaderland te dekken da oorlog absorbeert het kleine kapitaal fn 4e herhaling dr ft igfwiteen uit het laud Van 6S 66 steeg de cmi rAtie van U opl$ opO van 1866 68 van 17 600 op ÏM0 O ep in 181 is de rhoudiug oag oeeT iB het oog vallend getuige dei pgSM der aengekomeneiv in Anerika op 140 000 1 i üdM waarKin 60 0 00 z lfstasiUge aannw Qpii ene zoodanig verineerdeuBg Kolgt taeds w der Mia bfiangr jlie Tewuindering I tNiet de looien ZrQq efminderd nwar de zucht nwir bevrediging aaa nieii ae l venebehoefteB is pniiaveBntdig itoegeaome en liie tegen hejpt geeae betfierlieBde bepiding Ook iien ofuehte der Kenaipljebliigea is geeue walging der wet tot beden no dzakei k geweiden of de geheelé wetgeving zou noetAn herzien I worden Tegen de migratie helpen alleen 4 ie wetten welke der bevolking een beter tehuis vemcbaffen verk ffiag der nyverheid verbetering der middelen iWuiiTerToeri aanleg Tan pporwegen en kanalen in oering van landbouwmachines verlichting der bepalin i op de nederzetting oprichting der spaarkassen ew iunneoialleen verandering in den toeataiidbreugen SOTNENLAND Gouda 30 jANUiai Bij de Dinsdag plaats gehad hebbende verkiezing vdbr eea lid vh iJen JGemeeuteiaad ter vervulliag odal TMatiire oalstaMi door hel overlijden vanden iiacr Beuittnger ziju uitgebracht 243 geldige stemüBen waarvan 236 wvnleu uitgebracht op den heer L P Hoogeuduk lerwyl de overige stemmen op Vsfcchiilcude peitouen waren verdeeld y Hedenmorgen werd h t stolTelijk overschot van Mdc N 11 de Kantar ann da aarde toevertrouwd Op bet kerkhof waren tal van vrienden van den 1 overledene bijeen terwyl de leden der gezondheiikOMDmiatie waarvan dr de Knuter voorzitter was teede onderweg ziek aan den stoet hadden aange Inten Bij de geopende groere werd door Dr A Luyten i eea woord eau de nagedachtenis van den overledene gewijd riiohtebetracbting en milddadigheid dat waren de hoofdkenmerken van de Kanter s karakter JCD dit moge dec treurende weduwe ten Irooit zijn dat bij velen zijn naam in gezegend aandenken zal Ugven Nadat een lid der familie de aanwezigen dank bad geaegd eindigde dew treurige plechtigheid Bg beschikking van den Minister van Einnenlandsche Zaken is de nieowbenoemden adjunctijler H BronV Middel geplaatst aan hét ijkkantoor te JsGraTei hage de ijker D Dobbe van het ijkkantoor te Botterdam doch tydelgk te Gouda gevestigd vojfil met 1 April a s verplaatst naar Dordrecht om aldaar als chef Tan dienst werkzaam te zgn en te Botterdam Tfrvangen door den yker D P Broekman thans te Maastricht De dogr de staten der provincie Znid Uolland en Utrecht Vastgestelde wjjziging van het reglement van het Groót Waterschap Tan Woerden is bij besluit Tu 6 Januari 11 door den Koning goedgekeurd ingen en als blijk van sympathie een prachtige porlemonuaie ten geschenke aangeboden J j Vervolgens nadat de vereenigingen Oraiy e en Éatdracht maakt macht onder het spelen en zingen der ïwlkaliederen het ceng fi9 luifldej verlBtjn jm tydig tC Botteidam terug ziji w rden bij mstide van den ices A dft Vletter gymnastiek en scbermmeester te Bobiedam als lid der jury aan de bekroonden Voor de prysvragen nl de schermvereeniging Mitra te s Hage president de heer D Scholte èn de schermvereeniging Jain te Delft directeur de heer J ïuinenbiifg gymnastiek en 8ohermme 8let aldaar de ieenia prjja süverea medaille aangeboden Do heer d Vletter gaf o a de hoop te kennen dat de inzenders voor de prijsvragen die minder gelukkig zgn geweest zich niet zouden laten ontmoedigen maar op den ingeslagen weg voortgaan om zoodoende de noodzakelgke eenheid in de schermkunst t faelpen béTordereu i Ds heersó Scholte eo Tjiiaeiiburg betuigden yoord bekroning h W0c 4 nk Ben léooi d van lof en dank voor de ondersteuning aan de zaak verleend komt xeker toe aan dfn l er H J Steenbergen van Gouda die had hij nief lils lid der jary kuiten bekroning moeten bljjlien ongntwgfeld voor zyn antwoord den eersten prjj zou hebben verworven Ook de ijverige president de lieer M Begoor toonde ia kuustslngen met den sabel dat hij steeds blijft voortgaan in het doea van oieuwe vindingen Vooral het slotnqmmer algemeene stryd voldeed wat stand angaat bij nitstelc Te Leiden is gisteren eene Tcrgadering gehoi dea Tan een groot aantal ingezetenea dier gemeeate waarin met eoustemmigheid ia besliiten een standbedd op te richten voor Pieter Adriannsz van der Werff waarna jnsn overgegaan is tol de benoeming eener commusie om tot verwezentlijking ran dat piaa werkzaam te zijn Een jeugdig kunstenaar wiens Toorbrengselen tot choone Terwachtingen recht gaven is aan zijn werkkring door den dood ontrukt De Heer Anth DeVries bij allen bekend door zijne humoristischeillustratie van de gedichten van Den Schoolmeester is dezer dagen aan de gevolgen van eea noodlottig toeval bezweken Aan de Aeademie van Beeldende kunsten te Amsterdam had de overledeue zijne opleiding ontvangen die hij naderhand ten nattebracht als onderwijzer aan de kweekschool vooronderwijzers te Haarlem l r en bij allen die heAikenden was hij de beminde leermeester en Triend wiens bereidwilligheid zoo vaak en nimmer te vergeet ingeroepen werd Een zyner laatste scheppingen was N 228 van de jongste tentoonstelling in Arliet Amkititte een schilderstukje vooritcUendo Penelope Uit de mi edeeling in de algemeene vergadering ran beeldende kunstenaars kuasiveritamelaars eu kuntthandelaars Maandag Jl in het lokaal Pulchri Sludio in den Ha g door den heer J G Vogel lid der Nederlandselw Hoofdcommissie voor de wereldtentoonstelling te Weenen belegd blijkt dat d Mederlandsche kunf t nog nooit onder zulke bijzonder gunstige voorwaarden heeft deelgenomen aan eens Wereldtrntooiietelling als op de thanils aanstaand Pe Nederlandsche Commissie is overgelukkig geweest in hare pogingen lot het Terkrijg sn Tan eene aan de Nedèrlandscha kunst toekomende eervolle plaats hetgeen des te moeielijker was daar tg de ongunstige en op valsche gronden steunende meening had te overwinnen da die ioUèlnduche KumlMhuls HfChf viel leitlete Ds Commissie het vaste voornemen opgevat hebbende te breken met de helaas treurige gewoonte der groote mogendheden om onder soortgelijke omstandigheden Nederland als kleinen Staat ook als zoodanige plaatsen Ie geven en ons in een hoekje te dringen waar men vegeteert doch niet leeft liet zich natuurlijk niet door wederwaardigheden afschrikken daar zij vast beslaten wn of eene voor NederUnd eervolle plaats te verkrijgen of té adviseèren tol onthouding niet het llergelukkigete gevolg dat zij in plaats van c of groote en g in eéne kleine zaal heeft verkregen eta geheele groote ea bovendien eene vrij beduidende plaats in de Èenmat Dé Nederlandsch Kunst beeft derhalve w t plaats betreft don rang Ingenotoen die haar toekomt het hatnnrKjke gevolg daarvan i dat de oontmiasie by de inwilliging van dien eisoh ziclj Teranlwoordelijk heeft gesteld tot het leTeren Tan eerte oitstétende Tentoonstelling Zal de Nederlandsflhe Commissie nn met beschaamde kaken mpeteb wederlieerén of wat crgpr is zal Nederland nn feiteijjfc aan Éurópa bewijzen dat men te Weenen reohi beeft te béwe rcH dat werkdijk die hollanditche Kumitchvle nicU mutet p De Traag is dus niet zullen de Nederlandsohe kunstenaars goed exposeeren maar alleen deze zal de raqdeme f ederlandsche Kunstsohool hare uitste kendste kunstwerken aan bet internationaal banket doen aanzitten derholve eene gejTichtigekunstvraag van nationaal belang Het hoofddoel Tan deze Tsrgadering was dan ook 9tl dl grootq Traag te wijzen welkje evenwel pn mid M k een tweede doet ouljtaan ui deze zijn de rland sbhe kuilStehaars dlleen in staat die eerste rittg naar befaodren op te lossen Toarzekcr neen Het is om w reden dat de Nqderbindwh Hoofdoomaussie niet aarzelt vrijinoedig een beroep te doen 0 1 de erde Nedertandsche kunetverzamelaars en kunsthandelaars hunne medewerking alléén kan de oplossing van déze belangrijke Nationale kunstqneestie mogelfk i kiftei Nederland heeft zijne rooroaders op kunstgebied te honoreeren zal men onie konstenaars daartoe degeJegenJieid onthouden Wij hebben te veel vertrouwen in de Vaderlands en Kunstliefde oilier geSérde landgenobten en daaraan te twijfelen Ml kannen dan bok aanvankelijk met groot genoegen c ltateer n dat het H M de jCpuingio behaagd keeft één schildery van den heer Bisschop tot dat doel verkrijgbaar te stellen dat verder Z £ io de Minister van Blnoenlandsche Zaken eenige kunstwerken uit hét Paviljoen te Haarlem tot dat doel heeft aangewezen dat de heeren Hacke van Mynden PostÊonkï linther Kening Oltnuna en amleren eenige hiuner voortreffelijkste konsteigendommen ter beechikking der heeren Bosboom Bles Bisschop Sadee ea Mattvir hébben géiileld Vost vertfóuwén Wy dat deNedetlandacbeVoiBtio et gouvernement en de genoemde heeren niet te Tcrgeefs zullen Toorgaan de nntionalen roem der ToorooAers in de thans leTende NederUodscbe echildersjhool ia Europa te helpen Toortplanten dinélde vérgiutéring is door verscbeicTen Vanstenaara W ihdere btbingslellenden in de gewichtige taak bijgewoond doof een der leden werd der con nisaie Toor den haar betoonden iJTer ter behartiging Tan NeSrlaods knustroem én den heer Vogel Tpor de door hem gedane mededeelingen dank gezegd Aan Gedepnt States Tan OTerysel is door Prulsisfshc onderdanen concessie gerraagd tot ontginning Tail ijzererts in het oostelijk gedeelte Tan ÖTer sel te beginnen aan de Glanerbrug J rof Kiihiie Troeger hoogleeraar aan het Amster aam éh athenaeum thans aan de uniTcrsiteit te Heidelberg is volgens het if e d D onder zeer guoatige omstandigheden als zoodanig Ie Weenen beaoemd haia dta in led laatsten tijd dril winter Tergal en fuoqatrs gésprekken hield eo zouerplsosw maakte kwam ook de vraag weer in t Noorden op het la pijl wanneer zal Z M di Koning ons voigeoa be lofte een bezoek brengen Dat Z M lefenwooidig sal zyu by de onthullii gTan het Heiligerlee monument wordt algemeen geloofd trouwens dit ton aftn die h itionale plechtigheid grooteu lii istéV bijzetten mkar dal de seberptchutters corpsen uit Overijssel Drenthe Groniagen en FricsUiid den kening ook gaarne alt getuige hchbea bg hunwedsfrgd in de nabyheid Tan Asaen te houden is wel te begrijpen e heeren Bramsteede kapt der dd schutterij te Assen en Schitfer commandant van het weerbaarheidscorps te Groningen zgn y rerig bezig met de voorAwreideude organisatie van dat conóours en boeveel bezwaren daaraan ook verbonden ego die taak is bun zeer goed toevertrouwd Meer da n 400 liaan zitlen aan het eoncours deelnemen en Assen zal ten dage des slrgda niet al leen een drukken dag hebben maaA door paseende ontvangst en feeslel jkhedea aan de TerscHillendecprptea ook alle eer bewyien £ Als een nieflrwaardig bewgs van het voordeel van stoomboven tiflvaart wordt aan het Hanidtblad het volgende medegedeeld v Een firma te Aèsterdam Olit ing in t laatst van November een party aardewerk ter vertoheping naar Javas Pet zeilschip Waarmdde zg die partg wilde afzenden was juist vol en daar men reesde voor intriézén bg éen opv óIgüBd zeilschip wéi d beUóten tot verzending per stoomschip Koning der Nederlanden Den 24 Jammr i ontving die firma bericht dat haar partij lelBaiaVil is aangekomen terwijl het zeilschip waarmede zy eetst van plan was die te verzjndéd meer n vieir weken do r tegenwivdiii Ni ulrediep opgehouden eerst II Zaterdag de reis heeft aanvaarif be Wrfe tWeéa é liïftédaalè ate te VHértbgenbosoh elléh è eiaö haddeni en vóór dat feit tot 45 dagen el t waren ViCifoordeeld hebbeu van Mden Koning voor den tijd van 16 dagen kwytsoh elding van straf verkregen Zij moeten alzqo eene maand detentie ondergaan Uit Tilburg schrijft men dd 26 Jan Naar men verneemtis het den maréchanssées Gulikersen Meurs gister avond geliikt In bet logement iiT e Zwaau alhier Ie af esteren zeker jgngelieer W d G oud 20 jaar die te Xeiden pp een kantoor geplaatst zijnde van wegé zijn patroon was belast oitca 20Ó te gaau betalen tuoh met dat geld een pleizierreisje gemaakt had Tpen bij gearresteerd werd had hg slechts Vs et op zak doch logies werd hem gratit onder het stadhuis verleend Heden is de arrestant naar Breda getransporteerd Eergisteren wa aan de VVijkache poort té Hensdétl een toevloed van mensohen zoo groot dat men zich eenige oogenblfkken wét moest bedenken of men zich werkeiyk in Heusden bevond Oe oor ak daarvaè las een allerhevigste vechtpartij tusscheii A Cv d B van Doeveren gepensioneerd O I kapitein ell zijne vrouw Terwijl gewoonlijk bij dergelijke gevallen het wakkere geslaöhl zich k racStjg laat gelden moest hier mevronw het onderspit delven en ontving van haar echtgenoot een zoo hevigeu vuistslag op haar hoofd dat zij oogrnblikkelijk in onmacht riet De man was woedend en de politie die dadelijk tusscbenbeide kwam ontving de grofste scheldwoorden Zelfs Iraehtte hg naar en bp gadeoommandant die hem gisteren in Ter kerde bewaring wilde zetten zyne handen uit te steken Van aHes is procesTerbaal opgemaakt De Trouw die naar het gasthuis was oTergebrachl en aan wie dadelijk geneeskundige behandeling is verstrekt is weer zoo spoedig genezen dat zij giéferen haar tocht naar huis kon ondernemen Men meldt uit Tilburg aan Uet Vaderlaad In den laatsten tijd werden lierhaaldelijk vrouwen aangerand door een kort dik kerelije wiens gelaat Was zwartgemaakt Vier vrouwen werden o a door dien persoon met een mes gewapend aangesproken drie ontliepen bet de vierde moest zes gulden afgeven Vrijdag werd eea groote gezonde boerin zoo kordaat aangesproken dat zij een rijksdaalder moeit afgeven anderen ontkwamen het doordat op Kaar schreeuwen menscheo kwamen geschie$eu £ a nu hdykt door een arrestatie onder Oirschot dat hel zwarte kereltje s een jong blanke vrouw verleden jaar getrouwd en moeder van een kindje De manskleeren die men onder de wieg Tond en haar aantrok de iwarte tporea op haar gelaal leidden tot de ontdekking toto tij de blauwe slaapmuts op Jiet bruine buis aanhad in één woord toeu tij was vermond zooajs msn Termoedde dat ty de aanr adingen had grjdeegd herkenden olla personen haar als het zwarte dikke kereltje Ze is Toorloopig kier on wórdt tioér EindboTen TcrToerd Dinsdagmorgen rvim halfies is een schuit waarin twee personen met het Tissehen nn gs bezig waren door de Goodsche jaagsehi t in den Amstel ter koqgte Tan Sehollenbrag overvaren engeionken met het noodlottig gevolg dat een dier pfisanen verdronken is Het lijk werd ren aur daarna teruggevonden de overledene laat eeae behoeftige weduwe en TJerjopge kinderen aohter De jaagschuit had eene brandeii e lantaren op de plecht tpodat gedacht worden moet aau onoplettendheid der ijsvisscher Als ne bgzoBderbeid kan worden gemeld dal er in den tuin Vin den heer V ie Móóg Keppel op den 25sten Januari jl een lOial aspersieii zijn gestoken AmerikaaBSché bladen melden dal de Idaor en ook hier te lagde welbekende a pbalea fiunilie Lee bestaande iiit aehi personen óp réis naar Mexico door een bende Apachen Iiidiüiien is overTallén en Termoord n gemeenteraad Tan Brummeri heeft besloten 1 de school Tan meer uitgebreid li etonderwgs tolde oprichting waarvan ia eene vorige vergadering besloten was te doen vervangen door een instituut voor jong h ren en oen dito voor jongcjulfrouwen j dat de mstituleur ƒ ISQO en de Jnslitutfice y 600 toelage jaarlijks genii ieu zullen och d t zij dan ook de door deh raad Tast t e stellen itiiiitructié l ullen hebben na te leven 2 ide TOprlji ige puilerhandelingen door het Oagetijk sh Be lu ir aangegaan met den heer B J Vao Prillewitt yan der Horst waarbij deze tich verbonden b ieB lijn ina luut van Apel looi a naar Brum oien ovat te brCn ed goed té kjpM en én Ie bekrar htigen Kolóiili o o 8T IN D I Ê Aan het algemeen overzicht van de Indiër ontleeaen wy het vulgende De rijstprijznn blijven op Java hoo inaar volgens de olficieele uiedeilcelingen vóorkómmde iii de aeasche Courant van gisteren zon geeu vrees voor gebrek bestaan daar de oogst reeds hier en daar begonnen is dan in Demak waar hel besluurthans eenige werken laat uitvoeren terwyl gezegd wordt dat io de afdeeling Japara residentie van dien naam de tttsscfaelikomst des beetunts wellicht noodig lal zijn De proefpeilingen en Tcrdere onderzoekingen Tan den zeebodem op de léede alhier schijnen Tan ofScieele zjde vóór het oogenblik te zijn gesUakt De he r Kloppenburg heeft blijkens een ons toegezonden opstel eene nieuwe proef genomen Hij heeft den 12deh eehe kist van een vierk el oppervlaktei met een gewicht van 4194 kilo s ijzer belast deen zinken en voegde er den 14den 3000 kogels ter zwaarte van 8860 kilo s bijj Deze kist zakte den 12den 3 66 el in den grond en sleciits 0 16 el verder toen de kogel er later inkwamen Sedert dat tijdstip tol gisteren is zij niet raeer gezakt Hel gekozen punt was roeger als zeef ongunstig aangewezen De heer K leidt uit een en ander af dat de zeebodem op de reede geenszins zoo slecht is en dat men met Samaraug g ene vergelijking kan maken Ook betoogt hij dst vrees voor aa nslibbing ongegrond is Volgens particuliere telegrammen zijn bij de militaire operatien tegen Bainngnips o a gewond majoor Meijer de loiw nanis Sohultz Van Maurik Tenia Waaien en Loomcijer Deze mededeeling ivekt zeer zeker een pijnlgk geroet öp Bonto Bouto brengt ons niet TOor de eerste maal een échec toe Sedert lang speelt hij als t ware krijgertje roet tegen hem uitgezondene ezpeditien men Tindl hem dan op een versterkt punt en kan hem niet genaken waarna hij weder roer een tgd vérdwynl Het wórdt tijd ernstige maatregeien te nemen om dezen tegenslAiider onschadelijk te maken De herverpachling van hel debiet ven epimn in deze residentie terwyl Bantam en Krwwoög afesnderlyk verpacht zouden warden heeft guosiige rM ltaleu opgeleverd Op 29 NóvtlÉber jl boAd de roi ig pachter voor het geheele peroetl waarToor hy lot 700 kalles opiabi per maand kón krggen 47 ldB paèht per maand hetgeen met den pr Js der piüÉi ad 30 per pikol den lande ongeveer ene hake ton minder dan ia 1873 zou opleTeren Bij de hemrpachtiug op 14 tféMr bood b 60 000 Toor Bataria Bantam is toóHs ródr 601 0 per maand Terpachl Derhalve tal de Staat reeds nu ÓSigeTeer 11 000 per maand meer dan in 187S ontvangen ongerekend nog de pacht rd ór Krawang Het stelsel vaa splitsing der pereeelen blijkt gunstig te wïrken bg dien eersten stop op den weg In een volgend jaar ware het wenscbelyk Batavia en Buiteazorg ieder afzonderlijk te verpachten en elders de veel te groote pereeelen te splitsen ïtt herverpaciiting te Soerabaija tou ƒ 80 000 iieer opgebracht hebben In bet Drukpers regleownt komen dele twee bepalingen voor 1 Elk drukwerk is voonien van den naam en de woonplaats des drukkers en uitgevers Elk drukwerk dat aan deze voorwaarden niet voldoet wordt in beslag genomen en Terbeurd rkUanl De Terspreider wordt daarnaboven gestraft niét eene boete van 60 tol 1000 Op een ttvii tigste gedeelte der exempliirén Mnièk r drukwerk getiteld Correspondentie tusSchen den HoogEdg Heer Fitz Verploegh en de firma So sman U ifi kwam de naam des drukkers niet voor maar alleen die des uitgeters dientengevolge is tegen den verspreider de firma Soesman Se C een vervolging ingesteld 2 Van elk in Nederlandsch Indie gedrékt alsmede van elk elders dan in Jjederland gedrskl maar in Nederlandsch Indie uitgegeven drukwerk is de drukker of uitgever verpütht vó 5r de uitgifte een door hem onderieekend exemplaar te zbhden Jan het hoofd vau het plaai elgk bestuur e n under exemplaar aan den Ütfioier van Justitie su een ijerde Aénlplaar aan den algemeenen Seerrtarfs De dUMfker jf Uitgever ontvangt kosteloos een bewgs VAn onlVangisi OVertreding dier bepiiliug Irdt gtétraft inet boete van 6fl tol lOÓO llielitengevolge is tegen den drukker de Brm De Groit Kolff én C uitgever eh i dacteur dét Im yotie eea vervolging ingesteld Ook is er heden in de lókaleli dér Brtna h Soesma n én 0 én De Glodt Kólff en C lllilézóékipg gehouJtn om beslag te l gen op cgc emplalen die bleken ér niet té zljn Hét vürdïenf élfesziita op tóbrkiiig dat bi palln u die farén lang cèluiidè i d hetbenr zdó utètsèli ng weer ila Werking trcdéfl en daii nfjg wBl wAnhéér ér mèl de ovetlreding hoogstens een begin van uitvoering is gemaakt Er Is toch geen enkelè drukker in Ned Indie het gbnverneméut zclf iniliiK die uii l herhaaldelijk drufcjverkén ïreeh geleverd Welke niet zijn naam te lezen gai é n ja zefi i druk verkeii rfii rüp de uitgever niet enoeiad werd wat met het geval was met het drukwefü diftr