Goudsche Courant, zondag 2 februari 1873

Zondag 2 Febrnarl N 1317 1873 GOUDSCHE COURANT Mcnws en Adverlenlieblad voor Gönda en Omstreken De inzending van sdvertenti6n kan geacliieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave WAARSCHUWING Men wordt gewaarschuwd onder welke zoetvloeijende woorden ook GEENE GELDEN of GOEDEBEN van welken aard ook af te geven noch EENIG CREDIEf te verleenen aan mgne gedeserteerde Huisvrouw CORNELIA BERTINA BES die den Eenentwintigsten October j L steelsgewgze de gemeenschappelgke woning heeft verlaten met zich iemende ZESHONDERD ZEVENTIG GULDEN KLEEDINGSTÜK ENen MEUBILAIR zie Rolterdamsche Courant dd 15 Nov zullende zonder mgn voorkennisdaarvan geene betaling geschieden v Ieder wachte zich voor schade Ae trma S en C uitgegeren V n dal drukwerk is boveadlea de naam des drukkers roor den eenigen persüou die ticb door de uitgifte misschien beleedigit kau wchten greu geheim de drukker zelf heeft ïicli als lasKJauig reeds weken geleden bij dien belaughfbbemle asngeineld Ook is er geen enkel drukker die steeds V4Ór de uitgifte als deze woorden tea mmste beteekeuen roordal één exemplaar buiten het lokaal der drukkery werd gebracht een aldruk Tan den OlEoier ran Justitie nog Besideut ooit na de oat nnt 8t ran een exemplaar het daarvoor b j de wet gcTorderde bewys heeft afgegeven Wat mag de reden zyii dat de iustitie ditmaal zoo ijverig wasP Dt Gauverneur Ueneraal van Nederlandsch lndie heeft de ordonnantie van 3 April 1872 Stmtablad B 66 als volgt herzien I Artikel 1 dier ordonnantie wordt geleien alsTolgt i De landrente wordt op JaTa en Madura met uittondermg van de resideutien Preanger regentschappen Soerakarta en Djokjakarta geheven van alle beplante groudeu de nipabosscheu daaronder begrepen waarop zedelijke rechten wqllen uitgeoefend en die niet vallen onder do bepnlin eii Jhitrent de verpochting Van de heffing zijn vrijgesteld a gedurende de drie eerste oogstjaren nieuw ont gonnen sawahs en gronden vour het eerst beplant met gewassen welke eerst na verloop van één jdar doch dan jaarl ks terugkeerende of doorgaande oogsten afwerpen h gronden wier gemiddelde jaarl jksohe brutoopbrengst volgeiis den grondslag der classiScatie aangeduid in artikel 2 niet meer dan tien gulden bedraagt c gronden iu gebruik bij de bevolking en hoofden der zoogenaamde perdikan dessas alsmede van diedessas uilslnitend bestemd ter bewaking van de graven der voorouders van vorsten regenten en andere derinlaudacheibevolking heilige plaatsen en zulks voor het geheel of voor een gedeelte al naar gelang de vrgsteiling op het oogenblik der nitvoardigiug van deze verordening genoten wordt Van de hierbedoelde gronden worden vóór den Isteu Maart 1373 door de hoofden van gewestelijk beatnar registers opgemaakt en door tusschenkomst vao den directeur van binneulandsoh bestuur ter bekrachtiging a in de Kcgeering aangeboden In die registers hebben geene nieuvïc inschrijvingen of afB hryvingen plaats zonder uitdrukkelijke machtiging der Regcering d gronden waarover voor de suikeroultuur ophoog gezag in verband tol § 2 van artikel 1 van dewet van l Julij 1870 Indisch staatsblad n 117 wordt beschikt e woonerven tot eene uitgestrektheid Tan het vierde gedeelte van een bouw van 600 vierkante rijülandache roeden f gronden in gebruik by den barisan te Famkassau Malura De woorden de tweede alinea van voorkomende op den vierden regel der eerste alinea vanartikel 12 en alinea 2 van voorkomende op den derden regel der ttveeiie alinea van artikel 14 beiden van de onlonnantie van 3 April 1872 Staatsbladn 66 vallen weg Aan de ordonnantie van 3 April 1872 Stattt blad n 66 wordt tusschen de artikelen i en 15 er van gevoegd een nieuw artikel luidendeais volgt De artikelen 2 U zijn niet toepasselijk op de gronden op hoog gezag of vrijwillig met kolfie beplant waarvan het product aan den lande moet warden geleverd Met betrekking tot die gronden bl ft de daarover verschttldntde lundrente opgaan in den prijs bepaald voor de aan den lande te leveren koffie IV Ceie orduuuantie treedt in werking met 1 Jan 1373 Laatste Berichten Berlijn 29 Jan De Nord Deutêche Jtlgem ZeitMtig weerspreekt bet beneren dat de achtdaagschefaofrouw wrgens het overlijden van Napoleon 111 aangenomen eeulge politieke beteekenis zou hebben Uit stemt overeen met de gebruiken ten hove voor der gelyke gevallen bestaan bepaalde voorschriften Juisteene afwijking van de traditiën zou eene beteekenis krügen Versailles a lw Heden middag beeft een ameukomet tus chende heercn Thiers en Laroy phiats gehad Er is besloten dat de President Vr dag of Zaterdag door de commissie van dertig zou gehoord worden £ erliJD 29 Jan De Prov Corr zegt dat Bismarck s jongste erklanngcn in het Huis van afgevaardigden het uitganspunt vormen voor overwegingen ten opiichte ijner betrekkingen tot het Byksbestuur Wijder zegt het blad dat naar het zich laat aanzien Bismarck s aftreding als PriiUisch Ministerpresident een belangr ken invloed zal hebbea op de oiitwikkcliii r van de aangelegenheden des Rijks MARKT BERICHTEN Oouda 30 Jan Bij zeer weinig handel bleven de prijzen nagenoeg onveriiuderd Tarwe puike Zeeuwsche 12 80 ü ƒ 13 60 Mindere 12 a 12 60 Polder 9 70 a ƒ 12 Rogge puike ƒ 7 25 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 75 a 7 20 Voer 5 60 a 6 50 Gerst puike 6 70 a 7 26 Mindere 6 80 a 6 60 Haver korte 3 60 a 4 60 Lange 3 30 a 4 20 Hennepzaad 9 a 9 25 De veemarkt met weinig aanvoer ofschoon de prijzen enorm hoog waren nae echter de handeltraag Vette varkens weinig aangevoerd van 28 a32 cents per half kilo Magere varkens vlug Kaas Aangevoerd 7 partyen prjjzen van 28 a 33 Buter 1 36 ü ƒ L iO Burgerlijke Stand Gkboken 27 Jan Jan Johannes Hendrik ouders J H fan der Togt en C Spek Virginie Hendriks ouders K L Reckera en A van dtr Veer 28 Hiudncos oadera A Vergeer en Ë tan Kek Maartje Ëhzübuth ouden C G van Dijk eu Ë Lummers l ielcrnella ouders C H Ueruee eu A Heetuiau 29 Gijsberlus ouders R Peek eu M M Lunenburg CorneÜB Willem ouders C an der Wolf eo J Tsu der Fulin Reinier Coruc fB ouders A Snelleluan en J M Joosteu Efcrardue ouJers E F tan der Draay en A W Heerkens Gijsbcrtua oudera 3 taa der ijtar fen K van der Woeiisel OvKBLSOkNi 27 Jan N Heffer de Knnter 40 j 28 J Jansen huis r tan L G tou Velzen 65 j GfcHUWü 29 Jan H van loon pu E K de Does ADVERTENTIÊN Getrouwd van Gouda D SAM80M en D KBUIJT Reeuwijk 29 Januari 1873 Welke tevens hunnen hartelgken dank betuigen voor de zoo vele bewezen van belangstelling bü hun Huwelgk ondervonden Getrouwd D NÜQTEREK Gz KN M VAN büchoVe Die tev s hunnen dank betuigen voor de vele bewgzen van belang stelliug bjj gelegenheid van hun huwelijk ondervonden Moordrecht 29 Januari 1873 Bevallen van een welgeschapen Dochter A RECKEBS VAN DUB VEER t Gouda il Januari 1873 Bevallen van een dood Kind J M T STEUNEN Spedit Gouda 29 Januari 1873 Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed de heer N H de KANTER Med Doctor alhier geliefde Echtgenoot van Vrouwe L F di KANTEH van Habftbn Gouda 27 Januari 1873 Rotterdam 30 Jan 1873 Eenige Kennisgeving TE KOOP Een prachtige BOK met daarvoor geschikte WAGEN op VEEREN met TÜIG Adres onder letter N aan het Advertentiebnreau van G B VAN GOOR ZONEN te Qouda Men yerlangt te HUREN of te KOOPEN te Gouda tegen piimo Mei een WINKELHUIS op een goeden en drukken stand wasraanTeel localiteiten zyn verbonden ter uitoefening eener nette Affaire Adres franco brieven onder lett W Z bjj den Boekhandelaar C KOOUKEE te Leiden Mfln gunstig bekend EAD CHEOMATIQÜB om haar baard en wenkbraauwen te v erwen van af blond tot en met zwart is uitsluitend te bekomen bj THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bg de Vfl elstraat 514 Amsterdam LEIDSCHE STOOMBOOTDIENST VOLHARDING Ligplaats Haven LEIDEN TUSSCHKN DK 8TEDBN LEIDEN GOUDA AMSTERDAM GOUDA AMSTERDAM LEIDEN V V inbksrbpen de tusschen stations Leiderdorp Koudekerk Ilazerswoude Oudshoorn Alphen Gotisluis Aarlanderveen Boskoop Waddinwveen Aardam Kattenbrug of Nieuiween Tolhuis Vrouaenakker Uithoorn Net of Zwaluwbuurt en Ouwerkerk aan den Amstel Voorloopige Dienstregeling 3 FEBRUARI 1873 Van LEIDEN naar GOUDA Dagelyks s morgens te 6 uur namiddags ten 1 uur en 3 45 uur Van GOUDA naar LEIDEN s Morgens ten 6 30 en 10 30 udr s namiddags ten 5 uur Vrijdag s morgens ten 4 uur in plaats van 6 80 uur Zatenlag s morgens ten 5 30 in plaats van ten 6 30 uur De Zondagdienst vice verca zal later worden aangegeven Van LEIDEN nnar ALPHEN Maandag s morg 4 uur 6 uor s namid 1 uur en 3 45 uur overige dagen s morg 5 uur 15 uur s namid 1 uur en 3 45 uur Van ALPHEN naar LEIDEN s Morg ten 8 uur 12 uur s namidd 6 unr en 6 30 uur Vrijdag s mor 5 30 u inplaatg vanSu Zaterdag s mor 7u in plaats van 8 a De Directie E O zELijiira Gouda Drok an A Brinkman J A ZUUR Directeur De nitgare dezei Courant genchiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiet de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pi s per drie maanden ia 1 75 franco per port 2 Kennisgeving De 6UBGEMEESTEB van Oouda gelet op Art 7 der Wet van den den Julg 18 0 StaaUblad vfi S7 regelende het Kieeregt ent noodigt de IngeieteneQ dezer gemrente nit om too elders in de Directe Belattingen mogten tijn sangealagen daarna voor den 15den Februarij aaustaande te doeo bigken door overlegging van het Aamlag Biljet of een uittrrluel uit de Kohieren dier Belaatiogen zullende tot de orerDening deter bewjjien ter PUataetijIce Secretarie worden geraceeid dagelijka van de voormiddaga tot de naoaiJdags 1 are met aittoodering van den Zondag Gouda den Sisten Januarg 1873 De Burgemeester roomoemd VAN BfiBGEN UZEN DOORN BUITENLAND BuUcnliindsvli Overzicht Giateren of heden lou de heer Thiera eene couferenlie hebben mei de bekende Dufaure eomoiiBSLe om over de laatate briluiteu ijn meening te leggen De prcaidut der comminie de Larcy heeft hem daiirtoe uitgenoodigd Zooale men weet betreft bet 00 de Kmendenienten Duchatel en Broct die zijn aangdioadan Tol recht verafand dar zaak is de vermelding der bi ide bewuste amendementen noodzakelijk Het amen diDcntDuehiltel lui lt als volgt Eohter zat de heer Thiers in de discussie over wetten en quaestien betreffende de betrekkingen met buileolaiidsehe mogenilheden gehoord worden Het amendement Broct is in de volgende bewoordingen vervat Echter kan de geïnterpelleerde minister wanneer hij an oordeel is datahet met het oog op de natuur en bet gewicht van het debat wenschelijk is dat de president der republiek gehoord wordt dit aan de kamer voprstelirn die daaromtrent beslist maar daardoor wordt niets veranderd in de bepalingen van art 1 en de bernad lngingen hebben plaats Sy afwezigheid van den president Voor de regecring kan de keuze tussclien deze twee amendementen niet meeil jk zijn want noch het een noch het ander kan door Thiers worden aangenomen Zoowel de regeeringeorganfn ala die der rechterzijde blijven goeden moed houden op overeenstemaiiug tusschen beide partgen Volgens de Times zou de heer Thiera Woensdag bet nieuwe Fransoh Engelsohe handelstraotaat onderteeke nen waarschynlgker is echter het bericht der j ic Havtts dat die onderteekening Woensdag of Donderdag geschieden zou door lord Lyons tiamens de Engelsche en den minister de Rémusnt namens de Fttnsche regeering Weldra kan men dus de nederlagging van het tractaat op het bureaudernationale vergadering te gemoet zien Wat de onderhitndelinl gen van Frankrijk niet de andere landen to annVien van de quaestie der handelstraotaten bsrot veel Voortgang schijnt daarin niet te zitten Van de on derhandelingen met België hoort men in de laatste dagen weder niets omtrent Italië ertekert f Italië dat de regeering geweigerd beeft onderhandelingen aan te knoopen voor en aleer het Fransch Engelsche trsoiaat tot stand gekomen en de werking daarvan waargenomen tal zijn Te Weeoen schijnt de Fransche regeering op eene onvoorwaardelijke weigering gestooten te hebben hetgeen men in Frankrgk natuurlgk allten aan van Bismarck s invloed toeschrijft en ook ZwitMrlaud ia weinig genegen om aan Frankrgk s wenscbea gehoor U geven Neemt mtD daarbij in aanmerking dat bet nog teer qnaeStieus i of de nationale vergadering het tractaat met Engeland goedkeurt dan kan men niet tqggea dat Thiera tot dusverre gelukkig is met zijn verouderd handelssysteem Iu Engeland is de qnaestie der loonen thans zeer aan de orde Nietlegenataande de koude en t gebrek blijft de strike in Zuid Wales Voortduren De Western Mail heeft een insehrijring geopend ter ondersteuning der werkatakers De narkies van Bate waa de eerste die iusobreef en wel v or 100 pond De meesters zijn natuurlijk alles behalve ingenomen met deze bewijzen van pablicke sympathie i alleen de heer folhergill maakt daarop een gunstige uitzondering daar hg aan lijn administrateur machtiging heeft verleend de werklieden die bg hem werkten zoo noodig van voedsel te voorzien t Parlementslid Brogden tal thans trachten een schikking te bewerkan of t gelukken lal ia de vraag Bg den He sischen landdag ia het voorstel ingediend om de patrouaiitsrechten af te schaffen In 1848 ia men daartoe reeds overgegaan maar de reaotiouaire regeering weinige jaren later aan het bewind gekomen heeft zich gehaast de adellgke grondeigenaren weder in het bezit der verloren privileges te stellen Men heeft gezien dat de misbruikea van vroeger vch in zekere uate op nieuw hebben vertoond het recht om mauuen iu kerk en school in betrekkingen te prutsen voor welke zg niet geschikt zgn kun niet langer worden geduld Uit heeft den heer Schroder geleid tot het indienen van het genoemd voorstel Algemeen ia men doordrongen van het besef dnt die toeetaud niet mag voortduren zoodat de aanneming van het voorstel als verzekerd mag beschouwd worden In Zwitserland is de conferentie van afgevaardigden der diocese van Bazel eergisteren te Solothurn geopend men weet dat het doel van deze vergadering i mnatregclen te nemen tegen den bisschopvan Bazel mgr Lachai Met vijf tegen twee steramen zijn de bekende besluiten betreffende de afzitting van den bisschop van Bazel mgr Laohat goedgekeurd een proclamatie zal worden uitgevaardigd om dit besluit ter kennis van de bevolking te brengen De tegenstemmende kantons zijn Lutern ei Zug welker afgevaardigden hebben verklaard dat zij niemand dan mgr Laohat flltlen erkennen als bisschop en hem in de u toefeMg van zgn functie met alle kracht zullen ondersteunen T ie=sS a Üi qr 3 ENGE LA N D De opgewondenheid der Engelsobe pers over de quwstie van ceutraai Azie is grootendeels verdwenen The Times die nog onlangs zoo oorlogszuchtige tiial deed hooren schgnt door een zeer conciliante nota iu hel otDcieele Journal de Saint Petersbourg plotse lings van gevoelen veranderd te ADVERTENTIÊN vrorden geplastrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R0OTE LETTERS M worden berekend bal Iantsmimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN en de houding der Bussiaohe pers de hoop dedea koesteren dat de qncstiën op eene wijze geregeld zouden worden geheel in strijd met de onmstbareade voorapelliiigen van eenige dagbladen op het vasteland Tke Tints heeft reeds geheel vergeten dat de Engelsche pers en niet bet minst tke Times zelf het eerst zulke onrustbarende voorspellingen gedaan heeft ea terstond een dreigenden toon tegenover Bnsland aansloeg Beeds vroeger herinnerden wij daaraan hare houding ia tia volkomen dezelfde ala tgdena dn eisch van Bosland tot herziening van bet Parijaoha tractaat Ia hoeverre er grond bestaat voor deie omkeeriu in de Engelaehe publieke opinie ia niet met aeketbnd te zeggen Q zaak is nog te daister of liever de hoofdzaak te ffiel verborgen onder tal van eiaig vertrouwbare geraehten dat men zich onaogelglc daaromtrent een duidelijke voorstelling kan aukeo Termelding verdient wellicht dan ook aene depèeba van St Petersburg aan de Dealsckt Zeitamf te Wetnen door den eorrespondent van Ue Dailf News naai Londen overgeaeind dat Bnsland zich bmid verklaard ton hebben de neutraliteit van Af hanisl a ia erkenaea en de grens van dit neutrale gebied door eene commissie te doen bepalen welke bestaan zal uit ledeu gekozen door den onderkoning van Britach Indië en den gouverneurgeneraal van Turkestan Ia dit bericht juist dan bestaat er alle reden voor Ue Times om van een aanataande voor Engeland bijzonder gunstige sehikking te spreken maar tevens om met het oog op zijo eerste artikel over deze quiestie herinnerd te worden aan den titel van een van Schakespeare s stukken Mud ado aiout notiütff rtt geschreeuw maar weinig wol SPANJE St ed8 gunstige berichten nit Spanje over de demping viin den Carlistischen ppstaiid de generaal Gonzales heeft de bende van den pastoor Siinta Cruz geheel verslagen 36 man gedood 20 man gevangen genomen en een aantal gewond volgens eentander zeker overdreven bericht heeft generaal Morionos reeds de geheele ou erwerpi g van Navarra en de Baskiaehe provinciën gemeld Zoo de officieuse telegrammen de geschreven berichten slechts een paar dagen ouder zijn echter minder gunstig de Madridsohe correspondent van de Tcmps beschouwt den toestand als ernstig bestond de oproerige beweging vroeger uil geïsoleerda slecht geoefende benden die zonder eenig overleg met elkauder rannoeiivreerJen thans volgt zg een vast plan dut hoogst lerderfelijk kan Worden wanneer de troepen niet snel handelen Saballs een der geduchtsche pnrtg hoofden die vroeger in het Oostenrijksche leger heeft gediend voert het bevel over een goed nitgawst legerkorps dat in Biscayo opereert en den r itervleugel vormt In de provinciën Lerida en Taffngona slaat Tristany met zijn korps vormende den linkervleagel in het centrum vindt mei don Alfonso broeder van don Carlus met een zeer talrijken staf iif Spanje altg d onmisbaar en een goed gewapend korjis Men zegt dat de Carlistisohe benden tol aan de voorstad 8 Sebastian zijn doorgedrongen een nfdeeling regeeringstroepen onder bevel van kolonel Olla o lenoopl zijn in genoemde stad terug te trekken na een gevecht waarin de opperbevelheblier en een aajüjil soldaten sneuvelden Nog twee zulke nederlagen en al de proviifoiëu ia bet Noorden voegen zich bij de opstandelingen Do ge