Goudsche Courant, zondag 2 februari 1873

ncriklZBCotuncs twd van hel eene punt naar de andere maar richt mets uit of htt toeval of opzet is hij raakt nooit slaigi met de opstandelingen VelliLM i deie banekten efep eenz tilK alt d oflicieusi tclegrutsche aaar het ii n elk gcval erk wanrdig dat lie gewone hetrouwbani corresfondtüten teeils het t Beiiover est Idi beriohten rau t geen door de or d Sigeensg rcrspreid vim Men herinnert zich het bericht dat de bende van pastgor Santa ruz thans als verslagen gemeld eeni gen tijd geleden f en burgeoaoester hoeft gefusiUei rd en daarop door de vnjivjUlgais wrerwraak is eoefend door het do itebiet o vin etn ptv pastoors er verd telfs een prijs gesteld op hel hoof 1 vin pist jor SnntnCruz wat dezen evenwel met verhinderde ora eenige dagen daarna voor de poorten van San Sebastian te verschunen en Ae verl aijng te even dat er leertig tlbmlèi foijèèn Tilleti oodrti nien b m durfeleatn randen Ook met de pnrleitaéntnire meerderheid te Madrid uat bet oi t jiaar wensch zij stemt gedwee wat de Ki l eeriflg hhar voorlej maar in lien wij den cor respondent van de Indtpeiidante mogen geloovm gebeupt het soms tweemnal per week dat de leden ran hfi Cougres zoo slecht opkomen dat er geen utting kHrf worden gehtouden dit is te ergerlijker omdat volgens de wet sltohts 70 van de 400 leden tegenwoordig behoeven te zijn In den Senaat is het veelal n et veel beter het schijnt derhalve dat do nationale ligne ook op de liberalen liaar invloej uitoefent De bigrootiiig van uitgiven voor den loo pndeo dienst is nog nllij 1 niLt goe Igekeurd de Minister v m Finano tn wacht steels met ongeduld om z jn vejdire maatregclrn te kuniiLii nemen Ou geveer vijftig commis ies moeien hair rapport indienen over even zoo vele oiitierpen wiarvan som laige hoogst belangrijk lu de afaeelingen btstaat ohter dezelfde onverschilli htid als in de Kamer Bn tegenover al deze leekenen van lib rale laun lieid alaiteu de conservatieven van allerlei k eur zich nan wor by elkander aan de correspondent v in de In dépendance icht het dtin ook niet onmogelijk dat de radicale partij ten val komt alleen door de be taande onve aehilligheid Onlangs werd melding gemaakt van een onderhoud van deu mnaisohalL Sarmio biJ den Koning vol geus dan coriespondtnt van de Temps is Sernno bij die gelegenheid uitgtnuodigd om getuige te eyn bij den doop van den eerhiig te verwachten nieuwen telg lUt Amedeo s huis Serrano heeft echter geweigerd H wil neb met niets mlaten zoolang het bestuur in handen w der radicalen De toestand lu Spanje blijft derhalve hoogst onzeker ZWITSERLAND Uit Bern uordt het volgende voorval gemeld Op bet bureau voor de statistiek is een beloi grijke dief stal gepleegd Len groot aantal stukken betrelleudc de jongste volkstelling is spoorloos verdwenen men begroot de massa op een gewicht van 2 ceiiteimd s Is de ontvreemding gepleegd met het doel om die massa als scheurpapier te verkoopen dan heeft men dniirvoor hoogstens een 40 tal franken verkregen tctwyl het nadeel dat de schatkist er door lijdt minstens op zio vele duizenden fniiken raag worden geschat VTinr oo Ci de verloren documentin be treft moet voor stiiatsrckening de volkstelling op nieuw geschitden BINNENLAND GOLDA 1 rEBKUABI Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit nart 4 Zet F 1 C 4 4 Zet 1 8 C B N Ato de oproeping van den heer Joh W Wen Bink tot oprichting van een orchest waaraan in onze gemeente zoozeer behoefte was is een gunstige af loop ten deel gevallen Ét heeft zich namelijk Donderdagavond een oV chest geconstitueerd en wel onder dep naam van OrchistFereeniffinff i Per aspera ad Qdra waaraan zich ongeveer veertig leden hebben aangesloten of toezegging hebben gedaan meue te zullen werken De proefraaling met het scheprad stoomgemaal 3 I van Noolen te Ilaa echt ten dienste van hel waterschap de Hooge 13öezem achter Haastrecht is met gunstig gevolg tef uitvoer gebracht Het stoom werktuig vervaardigd in de fabriek te Fijenoord vol doet volkomen Het rapport der commissie benoemd door het be stOUf der vcreenigmg van leeraren bij hct middelbaar onderwijs is thans openbaar gemaakt De commissie IS o a tot de conclusie gekomen om de derde alinea van mt S7 aldul ie leten i Hd euHle amen voor de hoogere burgerscholen betreft de vakken ver meld onder a c e n en p van art 17 Men chrgft uit Hage Het zekerheid verneemt meu dut ds uifltveting van ffog kan gemeld wórïen datlrf le rlM instructie van deze zaak een nieuw gehoorde getuige een officier van gezondheid nog eene belangrijke verklaring heeft afgelegdf Den a 6nd van den moord ten half elf Ure ongeveer de Bogt Jiasseerende liep hij eenige oogenblikken achter twee mannen die hem met schenen te bemerken en hoorde liij den ten tot den ander zeggen Ala hij er uit is dan moeien WIJ er op los waarschijnlijk met dien hij bedoelende den vrijer van de vermoorde dienstbode d e gewoon WIS omstreeks dat uur zijn afscheid te nemen Die beloeling kon de officier toen natuurlijk dain i met zoeken en zonder er bgzondere landncht uan tewjijdeii dacht hij dat die woorden sloegen op eene of andere vechtpirtij Een eindweegs verder kuimen twee andere personen namelijk een man en eene vrouw de twee mannen tegemoet en spraken de en aan doch de officier die intusschen was opgenftrkt liep door zonder zich verder met de aak lu te laten weinig vermoedende dat de persoi en bezig waren uitvoering te geven aan hun misdadig voornemen Uit deze getuigenis waarvin de waarheid uit geloofwaardige bron verzekerd is üoo diis blijken dat ook eene vrouw wetens of on wetens in de zaak betrokken is gewecït hetgeen door andere getuige nissen nog bevestigd wordt Er valt dus bijna niet ain Ie twijfelen of met het oog op deze verklaring zal wanneer thatis gelgk boien vermeld is Verlind weldra hier zal zijn en de verdachten met deze en andire getuigen geconfronteerd zullen worden de wairheid spoedig ain het licht komen trots de ontkentenia van de thiins geai resteerden Oalc wordt de vroeger gemelde vondst ncHer eene kist op den zolder van het huis van de Jong van eene ineengefrommelde teekening die door andere getuigen herkend is als nin mevr v d Konwen toebehoord t hebben en eenige dagen voor den moord iiug op hare schrijftafel te hebben gelegen al meer en moer als eene ge viebt ge aanwijzing beschouwd De StaaUconrant bevat het versla der commissie bclaflt met het afnemen vnn het ejoirnen van apothe ker omtrent de tneede door hiar iii December te Am terdim gehouilen ztttii g V ii de 7 candidaten die zicR aan het volledige examen onderworpen werden 5 toegel iteii en 2 af ewezeu Blijlfehs een staat van het verkeer en de opbrengst vnn de kantiren van de iijkstelegranf gedurende bet jaar 1872 zijn verz nl n l 49J SSo en ontvangen I 628 Übü betinlle bi nchten w arvan 1 217 827 be richten warden ver oiiden naar en l 217 8i7 werden ontvangen van bi inenliiidache kantoren De opbren 8t IS gewreat bi inent mdsch vprketr 37 1 o4 1 JÏ mt rintionaal veikeer ƒ 213 iü7 9J te zamrn 688 749 36 gevende met de opbrengst vai 21o 8tj doorgezonden berichten ad B39 ü 83 een totaal van 641 710 19 De opbren st te Amit rilam as 199fiil 2bV2 teBott rdam 24 9J0 72Vj te slimme f 26 086 61 Daar er dikwijls en veelal terecht wordt ge jammerd over slechte be orging van brieven van wige de pbsterijdienst kan het nuttig iijn ook de tekortkomingen van het pu iliek met te vefgcten Als een der velen vermeldt men daarom dat te Rotlerdain o a in de brievenbussen gevonden zijn 29 brief kaarten zonder eeng adres Waarsol ijiilijk ijn er door de 29 afzenders vreeselijke kliichieu aangeheven over de slechte postdienst Dbor den gemeenteraid van Amsterdam is met 31 egen 2 stemmen aangenomen de voordracht van burgemeester en weihouders en den schoolopziener in het 8e district van Noordhollsnd om den heer Ph Rank Az te ontslaan als hoofdonderwijzer aan de openbare tusschenschool L A aldaar Gelijk men weet was deze onderwyzer door het prov gerecbts hof m Noordholhnd nejiens mishandling vin een leerlinjj reeds tnet eene geldboete van ƒ 100 gestiaft Door dien raad us ook besloten aan het rijk te ver zoeke de oprichting eener vierde rijkskweekschool voor opleiding van kweekelingenen hulpenderwij ers en wel te Amsterdam Betreffende de m Limburg ont lekte teenkolen lagen meldt men van dair naii het HU Nn Int de heeren Wakker en Scbiimmer Ie Beerenjesch gemeente Kerkerade nog door O 0S8 M een g boord had len hebben zg dezer dagen nog O 70 M vette steenkolen ontdekt gelijk door den ingenieu gecor stnteerd is geworden Ihans is derhalve de getoete dikte van den ader met de vroeger gevon4ei e vitA iQ74 M l i4 M Daar deze ader eene diIjM ti ef zooall mft di zeMen aanheft ei het daBfenbotei de eerste vette koten zijo welkelo Nederland gevvadea ziju h deze idül M S eer voordeelig voor onze provincie te Deschouwen De rooS re tbank te s Hage nato trgisteren tihr i ieldz laia Vojrkopieed geril kcnnu Zondag t iimiAi oilstooU fn da Ned l r k rl te Scheveningen niet weinig opschudding daar een der toehoorders de zeeman C V voor dat door de gemeente het laatste gezang was aangegeven luide tot deq predikant Dsi Dermout had geroepen houd e mond leugenaar terwijl hg Vefrol ös van njn zitplaats opstand en de kerl verliet Deze rtiatrer stoorder werd te dier zake vervolgd en stond heden voHr de rechtbank terecht De beklaagde trachtte zich te verdedigen met te zeggen dat de d omïné verzoelit had te worden tegengesproken door hea die liqt met hem met eens mochten zgn liaat nu beklaagdcs gemoed vol was meende bi tot tegenspreken gerechtigd Ie zgo De sabst olBoier van justitie jhr mr de Jonge eischte de veroordeeling van bekl tot 1 1 dagen gevangenisstraf en twee geldboeten leder run 8 Da rechtuank zal ainstaiudeo Donderdag uitspraak doen Bg adrea van 7 Dec jl aan de Tweede Kamer der Stateit 3eReraal heeft de hoer mr WUltm Sassen Jz te Curacao zijn bedenkingen ingebracht tegen hetgeen in hot jongste koloniaal verslag voorkomt over Curasao betreffende zijn persoon en de noodlotiige gebeurtenissen die aldaar m het jaar 1871 zgn voorgevallen en wordt ten lotte eerbiedig maar dringend verzocht dat het der K mer moge behagen 1 Oveieenkoiuatig art 92 dor et op de Eechterlgke Orginisntte in Nederlatld en art 159 der Grondwet in verband met de artikelen 21 en 22 van het liegeerings reglement voor Curaijaa den last te geven tot vervolgiug van llorijKin Magiier Gouverneur van nricjno wegens Je tegen adressant by besluit van 19 Sept 1871 uitgesproken schorsing 2 het diarhecn te leiden dal hem op de eene of andere wgze vergoeding verschaft worde voor het schreeu vend onrecht en het grievend leed hem aanged uu Uit Breda meldt laen aan de If ÈoH C De ztekcnvider in het garnizotns hospitaal aJkter heeft in de afgi loopen week niit behulp van eengeestclgke getricht den milicien kujriinga af dienssterfbed over te hileii om Rojnisch te wordenKuysiii a stond als Protestant aangesct reven doehop list van den ziekenvader is zgn biljet elke wkeheeft een biljet waarop zgn godsilienst lermeld staat büi en zgn slaapplaats door den schrijver veranderd Dairop IS een kapehan gekomen en hetft din zteke toen d e buiten kennis was ile laatje sacrameiueatoegcli lid wiarop de piti 11 is o er e len i Door toeva lig omstan liglie len is dit bedrog ontdekt en da rdoor kw un meu nog verscheiden ler elglo feiten op het spoir Nog vter of yyf ander miliciens iiiiuelgk gii doir bedreij ngeii of bel h n op hun z ekbed van den Herr en Lutb tot den li K godsd enst vergehanld De overledene milicien Kugsiuga ii op last derautorite ten op het Prol kerkhot begraven en aan geestelg en is het voortaan streng verboden acliterdeurcii in te sluipen hg ziekenbezoek moeten igde hoofdpoort van t hospitaal ingaan en voorzien zgufan een permissie biljet van den kapitein directeur tervigl zg zich met gi eu andere pattenten mogenbe7i houden dnii die tot hunne Kerk bebooren legen dl ziekenvader 18 een beklag naar de fiegeering opgezonden é Het volgende wordt uit Lindhoven gemeld iDaar men hier op verbod der geestelijkheid desavonds reeds terstond nadat het licht is ontstoken niet in gezelschap va dames vergaderen mag heeftmen m een der voornaamste lokalen in plaats van s avonds op klaarlichten dag eene tooneelvoorstellinggehouden De deuren jj ramen had men door middel vnn doeken planken enz weten digt te stoppen om het daglicht te beletten en vervolgens had men ut gislclit opgestoken Het tooneelstnk De Va dcioloel van de Vues werd opgevoerd Omstreeks 3 ure s middags echter viel een der liohtbarricaden Cndiuiigen de zonnestralen als triompheerende over dedu tterius eensklaps naar binnen hetgeen een zbu derWng effect maakte i De pokken epidemie die die gemednte Nijkert a d eluwl vm Januiril871 tot Februari 1872 in hewge raatcl heeft geteisterd heeft den Burgemeester dier gemflente aanleiding gegeven ceu nau keurige sta tistiek ran Jiaren loop op te maken en bg te houden Do verMiuelataA bevat de namen van al de aan gelasten met alle verdere noodige bijzonderheden en den l tQd fu het geslacht vap al de Igders n overeenstemiuuig gebracht met geboorte ed beroHrin registera hg is verdeeld in veertieijdaagsohe tijdperken terwijl de aangetasten zijn gerasgschikl naar leefhid en geslacht herateldtn en oreriedanen en of zij waren mgeént piet ingeënt of Rerihgeeni De lbo def epidemie leidt tot de Volgende opmerkingen i i t a ziekte is door twee personen overgebracht uit Utrecht op twee uiteinden der stad Nijkerk en iMeft zioh van daar veivpreBl 2 it inenting van bgna al diegenen die zgn aangetast was gedaan ten tgde dat zij op zes of zevenjarigen leeftgd ter schole zoudfli gaan 3 op zeer enkele uitzonderingen na heeft de ziekte al ee i geyroed oui r den zoogenaam den mmderea stand h t iReesl ouder de arbeiders minder onder de boeren terwgl geen bepaalde wijk meer dan een andere door de ziekte heefi geleden hoewel zij het meest heeft gewoed binnen de stad kom en in de buurtschap Yeen 4 dat er slechts vij heringecnten zijn aangetast die allen zgn hersteld en waren beriUgeent tijdens de epidemie t 6 en dat zioh opmerkelgke gevallen hebben voorgedaan dat heriugeenlen van de ziekte zijo rrg gebleven niettegenstaande leden van hun gezin die zich niet hadden doen inenten of herinenten door haar werden aangetast len slotte blijkt uit den staat dat van de 7720 inwoneis die deze gemeente op 1 Jan 1871 telde 741 of by na 9 6 pCt zgn aangetast dat daaronder waren 370 minnen en 371 vrouwen dat van de 447 aangetasten die ingeënt waren slechts 47 of 10 5 pCt zgn overleden en daarentegen van de 289 dio niet waren ingeënt 107 of 37 nCt tqn gestorven Het gemceateheslani ran Almelo heeft voor de som van J 7600 een siuk grond behoorende aan den heer A K graaf van Bechteren Limpurg en ge legen aan de allee van den huize Laatste Berichten Parijs SI Jan Volgens rfe SitcU is de lijst del generaals die deu krggsraad zullen vormen om uitspraak te doen over Maarschalk BazaiDe gisteren aan de goe Ikcnring des beereo Thiers onderworpen l c heer de Larcv voor itter van de commissie van dertig heeft gisteren opnieuw eene bgeeukooitt gehad met den heer 1 hiars Waar men verrekert liceft deze den heer de Larcy gevraagd hoe de coinniss e den resi tent der republiek ver intivoordelijk kan stillen Vüoi de leiding der bn teii aiiiUche staatkuude z n h r die verantwoordelgkhei I tue a pa sen op het beleid der b imtnlandaclie politiek die dikwijls van veel meer beteekcnis is Wees toch consequent m iet ije heer Miiers er bijgevoegd hebben neem luj g iiifich en al ai n of weiger mg geheel en al Veider ver Miiirde hg niet tevreden te zgn mrt de pliitoiiisctie virklaring in het out verp betreffende de l erste Kaner Maand 30 Jan Volgens het ceremonieel is de gisteren gebojiii Infint ofhc eel in het paleis aan Je boogc sta lts m naren voorgesteld Gisteren avond waren de openbare gebouwen verlicht De heer Sagnste en vele andere ceuservatieven hebben zich op het paleis laten inschryven De doop rs prinsen is bep aid op 2 rebrunri lig Tiol de namen oi tvangen run Luis Anindeus Jozef Marie Perdinand Fram ois De Noordej spoonvegmaalschappg neemt noch rei zigers noch vrachtgoedereu aan voor de stations verder dan Alsasua gelegen of naar de Ihskische provinciën Brussel 81 Jan De Minister Mnlon heeft in de Kamer medegedeeld dat d spoorwegmaatschappg Qtand Luxembourg en alle haar gegeven concessien door deu Staat zgn genaast van 1 Januari af voor eén rente van 22 franken per aandeel Debtiatzal den aandeelhouders voor elk aandeel 550 franken aanbieden n den interest vi het begonnen half jaar betalen met 10 franken Berlijn si Jan Het Huis ran afgevaardigden heeft met groote meerderheid de tneedf leziiiggoed gekeuid van 6ct vooistel der Commissie botreffende d wijnging deï artt 1 en 18 lan de Grondwet die de betrekkingen tusscben Staat en Keik aststellen De Minister van Jcredienst verklmrde zich voor die wijziging en verdedifde denood akehjkheid om de rechteh van den staal tfgenovei de keik vast te stellen met een beroep op voorbeelden van ederspinnigheid au hoofden der kerk uit vroeger tgü op de tegenwoordige oppositie van den bisschop van Ërmeland op de ongehoorzaamBc d aan staatstrotten waarmede nu weder de bisacbop van Paderborn dreigt INQE20NDEN Wm GOUD CU LEtSVlUSEUM De stad onzer inWoning ma zicb op menige nuttige tnstelliog beroejien De gemeente Gouda doet voor geeue andere gMae te miJer tdn aauziea v o micUekn om de burgers te ontivikkelen ten aanzien van plaat sen oei hen gezellig te doen verkeeren ten aanzien van inrichtingen om hen in tgdel en nood halp te verleepeu en bijstand tererschaffen Gouda bezit goede scholen voor hooger middelbaar en lager onderfvy zy bezit htilplaii bylfuife wink revaaniging zy bezit tal van sociëteiten en koffiehuizen tA toab iiae inrichting ontbreekt et nog Jjicne inrichting die naar de piide ran aohr er dezes ontzagiyk veel zou bgdragen tot ontwittkélin der burgers eeife iiW richting die io not éo genoegen zou aanbrengen Die inrichting is een Goudsch Leesmuseum lot nog toe moet ieder dig wil lezen zich tevreden stellen met de ztjpgenaamde leesgezelschappen of de leesbibliotheken De meeste ineiischen zgn natuurlgk niet njk genoeg om alle iO ksn die zg w len lesen te koopeo Zg die dat kunnen zgn ieder stemt het mg toe uitzonderingen 1 leeslust moet zich dus tevreden stellen met de hier bestaande leesgezelschappen en leesbibliotheken Het groote bezwaar nu dat tegen de eerstgenoemde best lat IS wel dit dat men de boeken dikwijls zoo laat ontvangt odra een boek uitkomt wordt het gekocht als hel met te duur is en N 1 vsu de lezers krggt bet b v voor 14 daag Dan N 2 enzoo voorts N 10 krggt het zoodoende 20 weken d i 5 maanden na de uitgave Dan heeft meu reeds tgd gehad al de reoensies over htt werk iu de tijdschrit ten te lezen voor men het werk zelf las tenzg men ookude tgdschrifteu uit een leesgesielscliap krggt en ctils ook die maanden na de uigave leest ï a blgft het rel is waar gelgk maar meu is dan tocfr maanden ten achteren met de literatuur Om uiet te overdrgven nam ik N 10 maar de meeste leesge zelschappen tellen natuorlyk veel meer leden b r 60 a 80 In bovenstaand geval kugt da laaiste das een werk eerst 120 weken ua de uitgave Voorwaar niet vlug V auneer meu nu liog daarby rekent dat niet leder lid op zgn tyd de boeken wegzendt zooals ieder weet dit in een leesgezelschap is dan wordt de alge mcene verzending nog langzamer en ak bejwaar te de leesgerelschsppen meer en meer een gegrond bezwaar Met de leesbibliotheeken is het nog erge gesteld Die bevatten over t algemeen alleeu romans geen tydsehrifteo En dan elk soort rau romansP De beste deg IgLste nieuwituitgekomene Voorwaar neen De lu de laatste jnrea uitgekomene holland sclie romins zyu daar met te vinden lu een lees bibliütlicek worden die boeken t meest verhuurd en dus warden dezulken alleen gekocht wier mooie t t tels een mooiiu inhoud vol liefdesaron turen moor Itooneelen diefstal etc eet voorspelt Niuir mgn idee zgu dus de leesgezelschappen en leesliibliotbeken met iii staat om den leeslust van onze § td eiiooieii die degetgkhei 1 aan genoegen ook lil huu lit ratuur wenschen ie paren te bevredigen Daarom zou de upriehting van een leesmuseum alleszins geweuscht en naar myo idee tevens zeer goed uit te voeren zgn Het aantal leden zou ongetuyfcld in jcorten tyd zeer tilryk zyii en reels eene voorloopige oproeping van hen die de opr chting van een leeapiuseun weiischten zou doeu zien dat dit idee instemming vond De coni ibutie zou met te hoog b v 10 gulden moeten zyn en voorloopig dieude er een bovenhuis gehuurd dat eenvoudig weinig kostbair doeh netjes gemeubileerd moest worden De vooruaatnste tydschriften a le uitkomende hro cliures de laa s e romans en teveiiè een piar cou raiileii van urschillen Ie riehtin moesten aldadeyk wordeu aangeschaft en de aaukoopeu dienden te wor deu utgebind naar mate van hel grooter wordende getal leden dat zich opdeed Voorts zou men er een buffet kunnen oprichten dit én aingenaaai voor de bezoekers on voordeelig voor de inrichting zou zgn Ziedaar een kort schet je van de wijze waarop men het zou kunnen inrichten he tgsen li echter gaarne voor ben beier zal len plaots maken ti Mocht men spoedig een leesiieseuUi kn de stad Gouda zion verryzen Viudeii bovengenoemde woorden sympatbie by mgne stadgenooleii il it men het toOn Is men het er nut mede eens dat men zgne bezHaipn opeubaie I JACQULS Burgerlijke Stand P tki 1 au do Groot i J m 5 OviuiEDtA f lau J 30 K dea liwr 12 j Rantoni rcclil te Gouda Terechtzitting van 22 Januari 1673 S B hnisvr Van C B veroordeeld tdt en geldboete van 1 of een dag subs gevdugenisBlraf wegens het te Gouda werpen van vuilnis opden tot openbaren dienst bestemden grond zonderschriftelgke toestemming an Burgemeester en Wethouders J J veroordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag sobs gevangenisstraf wegens het Ie Gouda buiten noodzaak bjrgden van een met klinker be straat vodpad met een kruiwagen met beladen met glas of ardewerk J V N veroordeeld tot eene geldboete van 3 of een dig subs gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat gedaagde aU eigenaar of ander geseliikt persoon de teugels hield of osnaiddellgk by of voor de bespaomng geplaatst was G V A veroordeeld tot eene geldboete van 6 of subs gevongenisstraf ran twee dagen wegene het als tapper te Waddmxveen na 10 ure des avonds aanwe i f hebben van bezoekers zonder die bezoekers op dat uur diarnit te hebben vorwgderd of daartoe de hulp der politie te hebben ingeroepen F S B S A P enP J veroordeeld de drie eerste beklaagden tot eene gevangenisstraf van vyf dagen en de laatste tot eeue gevangenisstraf van twee dagen wegens hel in vereeniging en gelyktydig verwekken van nachtelyke burengeruchten tot verstoring van de rust der inwoners eo zulks wat de drie eerste beklaigden betreft by herhaling Avd A JvB enJ B veroordeeld ieder tot eene gevangenisstraf van drie dagen vegega het in vereenigijig en gelyktydig verwekken van nachtelyke bureugeruchten tot verstoring ran de rust der inwoners P W rjroordeeld tot eene geldboete ran ƒ 8 of subs gevangenisstraf van eeu dag weecns het verwekken vijk nachtelyke burengeruchten tot verstoring van de rustSder inwoners En allen in de kosten des noods invorderbaar by lyfsdwaug ADVERTEWrTIÉN Voor de rele bewijzen raa deelnen onderronden by het orertyden myner Echtgenoote betuig ik mynen dauk J TA DFR ZWALM Aan BELANGHEBBENDEN wordt bfl deie Tfenms gegeren dat met goedkeunng ran Zgne Eic den MINISTER Ti JUSTITIE de Tbregtzittingen van Bargerlgke en Handelszaken by het Kantongbregt te £ rpuc2a voortaan alleen des Donderdags svoormlddags 11 ure zullen gehouden worden Gouda 31 January 1873 Dt Kantonregter te Gouda 3 H TAN MIEROP WATERMOLEN B H vvN DE WLR E Deurwaarder te ïourfo zal op MAANDAG 10 FEBRUARI 1873 desToornuddags 10 ure onder de gemeente GoHderak tusschen het Veerstal en de buitenplaataIJsseloord VERKOOPEN de Afbraak vaneen VValerniolcn bestaande in MOLENROEDEN WAlERen BOÖMAS RIBBEN ZW ARE BIKËN STUKKEN enz Wordt TE HUUR gevraagd een PAKHUIS Opgaaf an Piijs aan het Bureau de er Courant