Goudsche Courant, zondag 2 februari 1873

Woensdag 5 Februari 1873 N 1318 taalwiin aangenaam en gemakkelgk in tejaemenijzerprseparast door allegenees J ♦ haeren aanbevolen omdat hg ligt te verteren w en volledig in de sappen des bgchaams overgaat De Staalwgn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bfl bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpgn en vooral bg beginnende longtering De flesoh a fl 1 Engrelsche Bruischpoeijers Lï dtrat nirpSll etetcT Anatherirt Mondwater t KTotde rt dX tC tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuivenngsmiddel voor de tanden daar het de slijmen oplost das de vorming van wensteen voorkomt Het werkt verfhsschend in den mond zuivert en smaak en verdrgft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblufsela vai spgzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Cts F iloAlKnh l tn 1nnp lpr i ei ververschenden reuk hebbende en vrg tmi l UgeiSLH J dUUpUeuer zelfstandigheden m elegante doozen vau Q en 50 grammen ik 45 n 25 Cts Tiiiivoi Malv P rti aot moutstroop uit 70 pCt moutsuiker dextrine eiwit UlVer iUdlXIliXll dCl j 4 pWphorznre zouten zamengesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een hcht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen hg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelgk bij scrophulense kinderziekten m plaats van den walgelijk tmakenden levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr Uomershausens Oogrwater Zt J Z ï T I door inspannende bezigheden door aanhoudend lezenl of door ziekte verzwakt zgn ten zeerste I aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine O rflac a 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEISS a fl 1 50 üngineelpr s lll rh l ATn Eau de Cologne philocóme zuivert het hoofd van de schilfers belet aai uaiS lll jg ji j gt mtYallen der hareu en brengt m een korten tad een geheel nieuwen groei te voorschyn Hu is zeer verfnsschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haarohëa en pomaden geheel onnoodig Groote flacons a 90 en kleine i 45 Cts Alles echt verkrugbaar te Gouda bj L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDEN KIJK Markt I Bfl elk artikel ia eene gebruiksaanwv zing Apoth en Fabnk van Chemvsch techmtcht Praparattn GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave EMMEBIE Uit Parijs ontvangen een nieaw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan luermede lymen glas porcelem marmer hout papier enz Prgs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct By 12 flacons aanzieulvjk rabat Verkrflgbaar bg Hoogstraat A 123 Ag ent voor Gouda en Omstreken Ji in alle COURANTEN worden dadelyk oj geronden door den Boekhandelaar A BUI lUI AN tc Gouda Een afschrift ia vold oende TlalZ L iraCl tegen maagkwalen 1 jlalZ L lraCl tegen vermagenng ITialZriXiraCt tegen veronderden hoest Malz Exlract t gen zwakt MalZ EXtraCt tegen longl den JOHANN HOFF srHE Centraal Dépót te Amsterdam mede echt te verkrygen te Gouda bi J C VAN VREUMINGEN te Woerden bfl HENRI J v d BERG Prflzen 1 fl 45 ct 6 fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht Tegen namaaksels wordt gewaarschuwd Elke I flesch draagt de teekening Johann Hoff CORRESPONDENTIE Wij oDtviDgen een ongeteekend Bchr jfflo tot verdediging van het bouwplaa der hb Ileasy c i In t zelftle ooavert waag sloten deBdreskaartvaoeen geacht ptjpflorabnokAat olbier Dit IS ntct voldoende om tot de pUatBing vaa t itak o er te gian De inreudua moeten lehnftelijk hun naam of handtfekeiiiiig medtdeelen Voorta oiitvingtn wij eea itak van de hb Heasy c b hetgeeu lil eeu vulgcud Nr Zftl ttordeii gepla iat IIEDEETAFEL APOLLO Directeur de Heer Joh W Wi nsink met medewerking van de Afdeelingen DAMES ZANGVEREENIGING en UITERLUKE WELSPREKENDHEID op Maandag 3 Februari 1873 des Avonds ten 7 ure m de Sociëteit ONS GENOEGEN Lokaal TlVOLl SPOORSTRAAT te GOUDA ZONDAG 2 FEBRUARI 1873 1 lATfflll Mllli Musicale van HoUandsche Fransche eu Deensche Artisten onder Directie van den heer A WINTER met medewerking van den gunstig bekenden Komiek VAN DER VANK Aanhang der MATINEE t n 12 ure Entree 15 ets en Aanvang der SOIREE ten 7 ure Entree 25 Cts Beide in vertering Wed vas SOLINGE en C BOVENHUIS ie Huur Met 1 MEI a s te Huur het BOVENHUIS van het kantoor der Steannekaarsenfabnek Gouda te bevragen bij den Heer STEENS ZIJNEN Depot van THEE DIT HET Magazijn vas Ravenswaay Zonen GOMNCHEBT Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned onM met vermelding van Nommer en Prys voornen van nevenstaand Merk volgens de Wet 1 gedeponeerd Zich tot de nitvoenng van geëerde orders sanèevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda WElEd Heer THEOPHILE Daar mfln haar sterk uitviel zoo heb ik het genoden UEd mede te deeleu dat na het gebruik van één flacon Uwer AMERICAN BALSEM mgn HAAR geheel vast staat en daar TT zooveel Attesten ontvangt zoo kunt UEd mgne verklanng ook publiceeren Amstmidaii Met achting Jmnwi 1873 D va ASPEREN THEOPHILE Haarkundlgc AMERICAN BALSEM i ƒ 2 de Flacon NB Debestellmgsbnefontvangt men terug De flacon geheim ingepakt Amsterdam Kerkstraat bg de VijzeUtraat 5U GEEN DEPOTS Ambtenaar LEIDSCHE 8T00MB00TDIENST 1 VOLHARDING Haven LEIDEN TUSaCME DB STEDEN LEIDEN GOUOA AMSrERDAM GOUDA AMSl EBDAM LEIDElf V V INBEGBlPiN DE lOSSCHEN STATIONS Leiderdorp Koudekerk Hazerswoude Oudshoorn Alphen Gousluis Aarlanderveen Boêkoop Waddinxveen Aardam Kattenhurj of Nieuwveen lolhuit VfouwenaKker Uithoorn Ne of ZwaluwbuuTt en Ouwerkerk aan den Amttel YoorloopigeDienstregehngS FEBRUARI 1873 1 Van LEIDEN naar GOUDA Dagelgks s morgen te 6 uur namiddags t n 1 uur en 3 45 uur Van GOUDA naar LEIDEN s Morgens ten 6 30 en 10 30 uur s namiddags ten 5 uur Vrgdag i morgens ten 4 uur in plaats van 6 30 nnr Zaterdag s morgen ten I 5 30 in plaats van ten 6 30 uur De Zondag dienst vice verea lal later worden aangegeven Van LEIDEN naar ALPHEN Maandag s morg 4 nur 6 uur s namid 1 uur en 8 45 uur overige dagen s m rg 5 nnr 6 nnr s namid 1 uur en 3 45 Uhr Van ALPHEN naar LEIDEN s Morg ten 8 uur 12 nur s namidd 6 uuren 6 30 uur Vrydag a mor 5 30 u in plaats van 8 u Zaterdag s mor 7 u in plaats van 8 u De Directie I J A ZUUR Directeur Goud Drok tau A Brinkomi De uitgave dezer Courant geschiedt ZONBAG WOENSDAG en VRIJDAG In dl Stad geschiedt de uitgave m den avoiM van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prös per dne maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buiteulandsch Overzicht Weder zgo in de oationnle vergadering Tan FranktijV de hartstochten in beweging geweest In een paar ran die onstuimige 7ittin en waaraan men daar te lande an tyd tot tijd behoefte heeft zijn enkele leferin Kontracten behandeld die lu deii ooilogstijd te Lyon gesloten zyn ten rapport der rechterzijde keurde de toen genomen maatregelen af een welkome gelegenheid om het hart eeus te luchten orer de uiterste republiktinen die toen en nu nog lo de tweede stad des rgks het gezag in handen hadden Allerlei hatelijkheden werden elkander gezegd Gari bsidi eu de prinscu d Orleans kwamen ter sprake en by slot tan rekening hadden de republikeinen de eer der discussie Na eene heftige discussie werd de volgende motie tan orue voorgesteld Ue verga ideniig Ukende de revolutioiinaire houding vaa hm die m Lyon de roode vaan hebben omhoog gcalokeii en de belangen dea vaderlands ernstig lo gevair brachten reiivoyeert de conclusion der commissie naar de ministers van biuiienlaudscfae zaken van financicn en justitie Dit voorstel weid utt o5 tegen 42 stemmen aaogenomen De voorstemmers zgu wuarscbijnlijk dt leden der uiterste hnke zijdo De bovrngenoemde d slussic is oorzaak geweft dat de conferentie van Ibiers met de Uuraure com missie nog niet heeft kunnen plaats hebbrn en er dus nif ts nieuws ovir de fnits et gestts dier der tig wakkere lieden te melden valt Pe PruiiiBchc kamer heeft in tvVeedc lc ing in overeenstemming met het rapport der commissie en het gevoelen der rcgtering het voorstel Gntist tot grundweiBvcraudering aangenomen brtuelk zooals onze lezers zich herinneren wyzumg brengt in de verhouding der kerkgeuooischappeii tot den slaat Dt uiterste rechterzijde de uliramüiitnnen en de Fort ohrittspartg hadden amendementen doch deze zyn verworpen en na een flinke redevoering van den munster Falk is de wet met 262 tegen 117 stem men nangenomen Pc Daily Neut mankt een bericht vim zijn cor respondent uil Berign openbaar dat een nieuw liclit verspreidt over de quarflie vnn ttnir l i olgens dit bericht heeft mon te BerlijiMnt oDsliintmo pel bericht ontteugcn van den tocucmi iiden nu sl dien men aldaar voor de apciiingen an Knsland 4oe8ttrt Men gelooft nldnar dat de voort tnomon Hpeditie tegen Khiwa en in hft algtraccn de Iroc penbewegiugen in llusland minder gevaar opIt crrn voor Britschlndié dan voor Kuropeesch lurkijc en de Donau waarschijnlijk spoedig een btlnngrijkcr rol lal spelen dan de Oxus Ook te Weeuen meldt de correspondent begint men tot die overtuiging te komen Als een nieuwtje is dit benei t zeker der vermelding overwnardig maar of daaraan etnigc waarde gehecht moet worden kan slechts de t d lecren Dit Bag echter n et ml liet oog verloren worden dat Enéland s neigingen sedert 1864 nog niets giwijzigd ïgii en dat de eisch tot vryterklnring dci Zwarte Be bewijst dit de Bussische regcenng goene gile genheid Inat voorbijgaan om de iiadeelige geiol en raojlcn Knm oorlog uit te wisschen De onioipfle berichten uit bpaiije omtrent den Car listisolien opstand blij f en voor de regcenng hoo it gunstig luiden hoewel de Fransche bladen klagen dat eg geen brieven en couranten meer uit Spanje ontvangen waaruit met eeniga kerhojd mag worden opgemaakt dat de Carlisten nog steeds meester zgu van de spoorwegignen in de noordelgke provinciën Die onderstelling wordt eenigszins bevestigd door een officieel telegram Hit Madnd dat waarsóhgnlijk spoedig de dienst op den Hoorder spoorweg tot Al sasua hervat zou worden en wanneer men oit andere berichten ziet dat generaal Morioues zgn hoofdkwar tier te Alsssua heeft gevestigd dan is het duidelgk dat alles wat noordelgker Ugt nog in de macht ia van de Carluten althans door hen onvedig gemaakt wordt In antwoord op de vele klachten over de betaling der rente gedeeltelgk in geld en voor het overige deel in staatsschuldbrieveo sooals bg de wet van den exmioister Gomez is b iuld beeft de tegenwoordige minister van finauctio Echagaraj te kennen gegeven dn g zoo meu d4 verlangde een voorstel zon éjKé om deie hqi ing te trekken en daarvoor mke t belastingen te heffen Ten aanzien van de boyN andsche schuldeischers zou die bepaling fchler In elk gevil bigven bestaan In de Deensche kamer is het buitengewoon crediet van 17 i illioeu Rdl tot den aanleg van lerdedi gingswerk n mtt 72 tegen 8 stemmen in eerste Ie zing goed ekeurd en het wetsontwerp daarop met 56 tegen l j stemmen verzonden naar de tinancieele com missie Men verwondert zicb over dien uitslag om dat men ver acbt had dat de hnker gde meer nog vau dit ontwerp dan van de ondehwgszaak een regeeriiigsquaeslie zon maken De minister voii oorlog Ihomiiii heeft het ontwerp met talent eu overleg V rdedijcd Uit Lome wurdt gemeld dat de paus m een bg onder gehoor heeft ontvangen den Croatiscben bis schop btro9sma er en hem dank gezegd voor de af kun liging van het onfcilba trheidsdogma iii zgn dio cese üj IS de laatste bisschop derhalve bezweken en daarmee de karaklerloosheid van het gausohe episcopaat geconsUiteerd Ie l tersUur bestait veel geestdrift voor de ei pediiie naar Khiv a Groote toebere doelen worden geaiiiki en auuzienigke personen nemen as vrgwil liters diei st Geruchten omtrei t gipleegde wieed hellen dragen het hunne daartoe bg F R A M KRUK De Socidt liidustrieilo te Parijs wordt wegens niftu ikumiiig lurtj UdtlijkL ferpl clitingcn vervolgd I c nni ticc cfi ijn opeens van 500 tot 50 francs ge dfinld i co andere nnalsclnppysn yn in haai t betrokken De boeken zijn ree 3 ver ege d eu ook de iesseunirs en iii de wonnigeu vrn den president en de dtrectemen Wat op de c nnk vooral de aandacht vestigt s dat de directeur van cersige noemde ten tijd lang minuter was ouder Nnpoleoa III en later lid vin ddi Senaat Verscheidene di leeteuren dic dooi dit voorvil worden gecompromi t Cid ijii groot aardif heidshekleeders b de orde van het Jegiucn vnn eer wat au het rechtsgeding feu eiffa mfirdij en loop al geven daar zij op bij Londere vi JrjAchteu aanspraak hcbbcu ENGELAND Uit I oiidpii wtnlt liiii de Aivbuij er lllijemeine eitw j het volgende efaehrtveii ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VLJF CENTEN Men rust zich bier op de gebruikelgke wgze toe voor de hervatting der werkzaamheden van het parlement dat op 8 Febrnan zgne zittingen zal hervatten De heer Gladstone heeft de gebruikelgke circulaire aan de leden zgner partg gericht waann hg de hoop te kennen beeft dat zg dien dag op hunne plaats lu het Lagerhuis znllen rerschgnea vermits spoedig na de opening gewichtige voorstellen aan de overwegingen van bet huis znllen onderworpen worden Het is bekend genoeg welke die voorstellen zullen zgn maar men begint er aan te twqfelen of de verwachting wel zal vermlJ worden van hen die meenen dat de nieuwe zittmg zonde stoornis van wege de bnitenlandsche staatkunde nitslnitend aan de belangen der bmnenlandsche wetgeving zal gewgd kunnen worden Het laat zich aanzien dat het vraagstuk van Centraal Azie voor ditmaal dezelfde rol zal spelen als de Alabama qaKstie welke in de vorige zitiing de aandacht van het parlement lo beslag nam ten koste der bmnenlandsche wetgeving Van een olBcieele zgde wordt in Eu land beweerd dat de onderh idelingen over dit vaagstofc reeds drie jaren geduurd hebben en wair cbgnlgk spoedif tot eei oplossing zullen worden gebracht Indien dit werkelgk bet geval is itan zal de tegenwoordige regcenng geheel afgescheiden van de oplossing zelve een zwni en aanval te verduren heboen Ook al neemt men de waarhei I ain van hei gerucht dat die onderhan lelingen zieh tot ia Novembc des vorigen jaars beperkt liebbin tol voorstellei van de zjde vaj Rus a id en dat de Bntsch egee ing geweigerd heelt ajn Ru lands veioveruigazucht toe te geven doo net gpzamrnlgk vastslellei eene gi ensljo feitelgk nederkomend oo eene verd elng vii Azië daa lieefi de quastip edert de zendmj van den graaf Seliuwnloff ecu Leer genomen welke bezwjarlijk strjOkCi kau met de oo de tegen woord ge Bitache regeermg oader goedkeuiiog van het pf rlement vaa de pc s ej v m de gehee e natie vooHdu nd verkondigde be i i eleu In de door lord I fta i Petersburg o erhindigde nola virklaa de de regeering nog uitdruUeljk dat er naar hare meenmg geene egeulgk ge egde juKstie ten aanzien van Ceuiiial Azie l est n l en g df rhalve van geene diplomatieke oiiderhun lelingen wtlile hooren Met het oog op de ilol ammedaausche oudprilanen van Engeland lu Indie elke ziou aan eRpii opstand tegen het Bntschegezag aauges olen heljben behoort de Britscbe regeering geenerl i grond te geven tot het vermoeden dat z j bet met Knsland eens zou zgn en Kuslands onderncmineen t en de Alohamjiedaansche rijken van CeutnalAzie in de hand zon erken dct zg aan Kuslaiid de VI oliummedaausche belangen in Azie prgs gaf uit onmicht of onwil om Knsland te wederstaan Ü t dien hoofde zou het toegeven aan de voorstellen val Rusland allicht aanleiding geven tot eene verlaging van Lngeiaiids piestige en tot den twgfel aan gn vermogen en macht om Indic met kracht tegen binnen en buUenlandsche vgandcn Ie verdedigt n De schryver be eert vrder dit men in Engeland in spijl van de welivilluulp en vredelievende verzekenn en elke de giiaf SchuwalolT in last had te Londen te geven tei goed weet at Rusland in CentiaalA ic drgft eu plke de geheime bedoeliugeu vin dat drgven zgn en dit de op iibore meening met d ze nctenschip liet ajii het mimsteue Gladstoiie niet vereven al iikIilii het ter bt redi ii zgner vredelievende ueia in en door eeno overdreven toe I