Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1873

e flykheid jegeaa Rusland in Centraal Azie de firitsehe Mangen iD gevaar brengt De Society of Arts m Loncven heeft onlangs als hare mfen ijf te ken en ijegeven dnt de ijiigelschj schopumake S n a le opzichten oider moesten doen voor hunne vakgenooten u Irankr k De ülngeische schoenmakers hebben nch i t aang tiokken en aan hunne collega in Frinkrijk een uituoo ligiiig gericht tot een wedstrijd welke is aangenomen De vourwairden va df i nter la ionalen wedstrijd ijn dt volgende De e elien oowel d Jiraiiache ais de fcngel che doen mn werk o t geiiwuor ligheid vau een jury die bepalen aal of le kamp n Pargs Boa logne of Londen zal plaats hebien Ongeveer IS uren tijT toe c taan voor eeu paar heei en laarzen in buitengewone gfvallen kuu ieu twee oagen ge je ïigd worden Voor eea damesschoen met lederen abetsels worden 12 ui eii beseliikbiar gesteld De geheele rbeid i e lerstei lu gezajderd moet door deozelfden werkman gese iicdeu BELGIË De heer Malou l eelt in de Kaper van Volks vertegenwoordigers de volgende mededeelingen gege ven omtrent den aankoop van den Oraxd Luxem ioarff Te rekenen van l Januari cal de Staat eigenaar sijn geworden van alle lijnen dezer Miat schappij onder verplichting dat de Staat aan de aan deelhouders sal betalen 22 franken renten zoolang de concessie duurt Gedurende de eei ste helft vin hel loopende jaar biedt de Staat aan de iandi elhjudef d e hunne aandeelen weiischen te verkoopen een som van B50 franken per aaimeel bencvt iis 10 fnnkM rente Dit is de basis der Dvtieeiikoinst i die n vh 8oh nIi k m de volgende week bij de Kamer z kunnen worden ingediend De Regeering heeft tegè lykertyd onderhandeld om a forfait i K vi z tot 200 000 franken of 8000 fianken rente per kilometer een spoorwegnet aan te leggen van 420 a 225 kilometers lengte tot voltooiing van het j iuxembarg ha net De Minister verklaarde op di oogenblik f een nadere bijzonderheden te kunnen l ededeelen e heer Beeokman vroeg of de Minister niet onderhandelde over den aankoop van den Grand Central door den Staat Het kwam den spreker onvermijdelijk voor dut de Staat die lijn kocht De Minister van Financien antwoordde dat zoolang hij de eer liad den miuiateneeleu zetel te bekleeden hg het openen van onderhandelingen over den aankoop van den Grand Central eene onmogelgkheid zon achten door de positie welke hg bg die Maatschappg bekleedde Als men hierover echter wil onderhandelen zei de Minister dan heeft men t mg slechts te zeggen en ik al eene reia m het buitenland onderDemen De centrnle sectie belast met het oudcrzotk van het wetsontwerp houdende oedkeuring der coiivenlir tusschen België en Nederland gesloten tot g igug der waterafstappiiigen op de Maas heeft het ontwerp geedgckeurd eu i en heer Van Overloop lot rappoi leur benoemd De Centrale sectie belast met het onderzoek van het wetsonti erp lioudcnile jfoedkcunng van het trac taat tusschen België en Nederland gesloten b tielleuue den aanleg vnn den spoorweg Aut ei pen Glndbich heeft een tal van ragen gedaan aan het Gouvernement DÜITSCHLAND In de dagbladen wordt de nieuwe Pruisische pre Kier meest sltgd graaf von Roon genoemd Ten onrechte want de juiste niam is van Roon De rader van den Pruisischeu minister was een Hollander namrlgk graaf Bentinck de vriend van prins Willem V die na het mislukken zgner contra revolutie in den Haag naar Westfalen uiuveek Daar trouwde hij met een meieje uit den boerenstand Dat huwetgk was morganatisch want Bentinck wos als graaf von Kniphausen wie herinnert zich niet de Kniphauser vlag graaf van het Duitsche rgk en kou slechts trouwen met eene rgks onmidde bare Twee zonen werden Bentinck geboren die den naam kregen van Roon daar Bentinck heer was van Roon en Pendrecht Na Bentmck s dood vindiceerden deze zonen de tegenwoordige minister en zgn overleden broeder hun recht op Knipfaunsen voor het Duitsche bond Dit proces heeft veel gerucht gemaakt en is geëindigd meen ik met eene schikking in der minne Van Roon was niet geadeld toen hg nog als generaal te Dus aeldorf resideerde Dr Kalender wgst er in do Kolnuche Zeitnng op hoe vooral in boomgaarden de mol onschatbare dienstere bewijst De nauwkeurigheid woarmede dit dier de aarde aan den wortel der boomen onderKoekt 18 buitengewoon het kleinste hoekje ontsnapt zgn aandacht niet Aan den wortel van een kersen boom waar de mollen niet hadden gegraven vond hg 15 poppen van de zeer schadelijke jlcidalia brumata Neemt men aan dat daaronder de helft wgfjcs naren dan geeft dit een nakomelingschap van 2100 rupsen daar ledor wijfje 300 a 360 eicien legt Dtiar nu een mol dngelgks ongeveer de lieKt van zgn wicht aan voedsel verbruikt en dit uitslui tend uit insecten slakken en wurmen bestaat kan hg gemakkelgk 300 poppen daags verteren t welk 1 6 000 rupsen vertegenwoordigt Door tén mol te dooden schenkt men miUioenen insecten het leven t Is wel waar dat de mol op graan en moesvelden schade aanricht maar de schadelgke wurmen die hg vernietigt wegen daartegen ruimschoots op Z W E D E N Aangaande den indruk d en s Koning troonrede tot opening d r zitting van den Zweedschen Rgksdag gemaakt heafit wordt uit Kopeuhageu nei volgende emeia I Hop de n brje De lofspraak op het geslacht Bernadotte waarmede de troonrodv begon worcit niet a lcefi als rerdie id m r ook als zeei f gepast beschouwd m d u mond v n den i jeufte regeut die Aeix zelreit utn den rijksdag voor teldi ook heeft tip wij q f i ki niiig venocht Mt men d aan zgn overlei der betoonde Ueftu op hem inocht ovcrdri iviarop hg zgne rege ringsbenifsele êiit algemeen een guMtigen indiiW geo au hteft het behaa d Uat iieiensjde zo4 i hnlidelde militaire f ngelegeoihejen zév ij egii l lycrJ ain ilb hervormiiiK jder rAj ndi standen en dai van hervormiMi ii og hw k i geb ed volstrekt geen gewag well linaaljt irted betretteniie i versterking jen ojltwikke i verbintenis niet Nolorwegen i ttel is waar lande gunstig opgenomen en heeft bevestigd w een gen tjd grielen door eene vin hier mi cor e pondei ae aangaande s kon ngs nziotitei me legedeelJ maar hoe de bevolking iinr wegen daarover zal denken is reeds eeiiigsfi te maken uit het door Noorwe egsohe biade i op de beüoeldf correspondentie gegeven autwoord Het anders zeer gematigde en gnnstig voor de regeering gezinde Morgenbladet van ChristutniH ofschoon eenigeu twgfel opperende aingaande de juistheid van hetgeen omtrent s Kom ngs voornemen gezegd werd heeft toch niet nagelaten tegen dat voornemen nadrukkelijk te protesteeren en beweerd dat het bericht niet meer was dan de uitdrukking van de bedoelini en der klei e geheel op zich zelve staande Scandinavische oorlog partg iii Zweden welke geen minder gepast tijdstip dun het tegenwoordige voor eene poenig tot verMczenlgking van hare plannen iou hebben kunnen kie eu ï ven oo verklaarde het democratische Dag blad van Cliristiania het plan voor onuitvoerbaar ofschoon het de trgenwoordijje Noorwregsche ministers lu staat oorueelde om het goed te keuren en te ondersteunen GotDA 4 Iebhuabi Ikt concert door Vpollo gisteren avond zgnen leden aangeboden heeft illes in aan de vurvvaohtii g beai ti oord Vjoral de tweede afdeeluig welke ge ieci doqr die Kuiiieii von Vtien wtrd iiigcaomLil erlangde de meeste toijuichiiig Hel geheel getuig e van eeue ijverige studie en de schooiie solo s op een vcrdieiislelgke wij voor gedragen lienevens de medewerking der leden van Uiteilgke Welspiekenheid luisterde niet weinig liet genot op A y geloovin dat iedereen Voldam husuuarta keerde en hopen dat de nieuwe directeur d e i c loond heeft dut hg wil en dat luj kan moge voort gain op den ugcsl gen weg en van A iollo re e licuertufel maken waarop Gouda eenmaal met trots zal mogen wgzen Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland hebben bepaald 1 dat de uitoefening di j ichti n op walerwild worden gesloten op aterdng J Meait B 8 met zonsondergang 21 dut de uitoefening van het weispel van kwarteleu met steekguren ofvheg net IS toegelaten van 1 Mei tot en met 19 Juli a s doch dat het vliegnet in geen geval tot het tira see ren van kwartelen mag worden gebruikt 3 dat de visacherg in de binnenwateren waaronder ook wolden verstaan rivieren door sluizen afgesloten zal zgn gesloten van 20 Maart a s tot en met 10 Mei met uitzondering van het vissclien naar aal en paling hetgeen ook gedurende den ge loten vischtgd door middel van fuiken aalkorven ualscharen en dobbeis zoomede door peuren wordt vrggelaten 4 dat het visschen met kuilnetten waarondei oott behooien ankerknilen en staalboomen van 1 April tot en met 15 Juni a s 18 verboden en B dat de kooiliedcn hunne kooieenden moeten opsluiten of opbokken laii 30 Maart tot en met den laaisten April en van lo Juli tot de opening der acht op waterwild De Mini belangliebb jaar wede om bg Lety den opgeifi dienst leU litaire De gemaakt In Dil eene T r ling der der l öei J Mj È i4 rgk gehodt van gees langrgke tegen da te bestrg vengemel vaccine ai heeft blei zich zelv wet traditien i geldjpf Het d omtrent hel wasl eer b tenlilatte L ier vnn Oorlof brengt ter kenbis van I dat op den Sisten October van dit jongelieden zullen worden toegelateif arnizoenshospitaal te Amsterdam te worf tot ofilcier van gezond beul voor deii lande en in de kolouieu en tot mil ikers hier te lande irden vao aanmelding enz zyn bekend StaattGmrant Tan 8 Eebruih tia te s GravenhaEe werd Vrgdagavond Iring gehouden door de HaaEsche afdeepderlandsche vereeniging tot bevordering jenting Dr J H GuSDiog jr en Dr Ie Rütte traden voor het niet zeer tal p Dr Gunning behandelde de vaccine ke gde Het ihoofddoel van zgne bewas ten eerste om de reroonleelen iin die voortÖurend bij velea bestaan Wschooii hgi in bet bestiuu van b rer niging dM met h t en ziel het lement als beil aam bejuiouirt zitting j echter op dit punt att het ware op De ü relter i tegn de vaccineig die Btci dig ht mtt onu volks ons U d ih nw 8 ee9 mft van Dr 1 fttaan en de iven overzicht 1 vaccine igrijk Het ibezwaiM faliDu eten vooral 1e teen dei e diei g e ilverpUnting op den rn enschi est jnd bestreed SjprJ nut te kljzui o dei Vele di jbestindijeeillna we e 4 orlid mensa geUrli M wprden en 4 J tot vaélii lf ganeesmi del leiUn hls daar zgn leMph fp an8ehevlieden i tken Izalf enz De hfter A Bmté stond stil ibg M llüfe Dordeeleu van de vUtciiWie euiiiV revAinal M M Hg b val daalbg ook voorzichtigEnid an oa ilt de uenttng geschiied is J Vanwege bet Genootschap tot Bevordering Tan Nijverheid gevestigd te Ouderdendam prov Groningen dat m versohelden gedeelten van die bg uitstek landbouweude provincie afdeelingen heelt wonirn pogingen aangewend om hier te lande althans In Groningen kaasfabneken tot stand te brengen Zooals men weet bestaan dergelgke fabrieken lang ea in groot aantal in Engeland en N Amenka Voor ons muzikaal gevoel mcge de Uuetle vnn den verdiensteigken Auber tret lei d zgo voor het Ne lerlandsoh hart he ft het ne ster8tuk onaangename herinneringen achtergr mtcii en t solignt wel dat heden ten dige de elfde iclii upi Jrar de reriraiitsehap met haar o roerigen m louJ iets antrekkeigk heeft voor al wut naar za oens sa i n en ver et rweemt Ëene twee Ie editie van den Brusselschen be uohten avond toch SLiierii Zaterdag op het punt n de Iransche opera te s Graveii iage lot te breken Ditmaal echter wi s de g est van legenstnn I niet aau de zgde van het publiek maar al wed rom aan de zg i vai de i prrmiei fort téiior Trinquier die zich net schijiit te ontzien iet p ibiiek d npe te laten worden an iji v rzi I tij Mi den directeur en dat puliiiek tot TH hter wi inroe i o ir de qumtiet d e niet tot i ie s competentie beliooren en zeker idtimns met in het schouwbur lokaal zelf bihooren te wori e i beliandeid Iteeds g rumpii tgd voor hit ophalen van het gurdnn voor de der Ie icti jorde mi u eei tainclgk onznc t woordiiigcWiSSLl op le tooneel Het publiek werd oiigedul i maar iet duurue nog een poos alvorens het sclierra werd ojfrhraH zonder dat zich lemni d op l et tooiirel vertjon e Aan stampvoeten sisse 1 uarjrpm i ntuii llJ en gebrek Emdelgk verschijnt de re s s eur als altgd deftig hg wil spreken maar t kost liera moeite zich te laten versta m zco schreeunt men Lm lelgk duet hg zich hooren en deelt hg mede dnt de administratie iich door den heer Iriiqiner ziet gedwarsboomd daar deze net en fcène wil komen zoj het hem niet vrggelaten wordt de aria du sommeil vnn Masa iiello etransponei rd te zingen welken eisch de dtlectrur niet vatbaa acht voor inwilliging Nieuw gesis en gefluit Daar verschgnt plotseling naast den legiaseiir de fort tunor zelf in t costuum van Masaiiiello die te midden van t geraas zgn stem uitzet met oiu te zingen maar om mee te deelen dat hg de aria met aiirlerfl di n getransponeerd kan zingen De sp lil mg en liet ongedul I nemen toe Eindelgk komt dl rf i sear mededeelen dat de directeur ter wille van t publiek en pour ne pas entraver Aen vooTtgaiig er vi orstclling in e tiaiispositie berust En op nieuw verschgnt Mnsaniello en zingt thans zgn aria cointiie ai rien n etait De verdere voorstelling liep gelukkig kilm af Wat zal echter hel einde zgn van die onn ituurlijke verhouding van den fort tiSnor tot zgn directeur Dat zal de toekomst moetea leeren J i Uit een oSicieelen Staat van bet Anti sefaoolwetTerhond op 1 Pebr 1873 bigkt dat het aantal afdeelingen thans bedraagt 100 en het aantal leden 70 0 Voorts wordt m de hierna vermelde afdeelingen het daarbg vermelde aantal leden gevondeu Amsterdam 8Ï4 Rotterdam 600 Utrecht BOl Dordrecht ei Dubbeldam 222 Heqnaarderadeel 170 VVonseradèel 132 Zierikzee 129 Ferwerderadeel 121 Apeldloom 119 Middelburg 117 Alhlaeserdam 110 OcsttlODgnadeel 104 lOidei 10 Wildervank 102 I eeuwarden 96 Gronipgen 86 sGravenhage 60 Stand Eergisteren middag is een ntelkboer die het waagde met zgne melkvalen over het ge het Y tepaaaeereo er doorgezakt ea verdronken Uit Breda schrgft men aan de N Sott Ct Tot aanvulling van het bencht omtrent de pri lietenma kerg in het Gnrnizoenshospitaal alhier door toedoen van den ziekeuvader Verweij dient nog dat de milusien Kraismga eên Drentenaar door kapelaan Blanc kers ie bediend ook is een Igkmie voor hem gelezen Dat dS heeren gefttelgken van het w d rrechtelgke hiinnfr handeiwgze overtuigd zgn blgkt uit hun niet reo ameeren tegen het b graven van vermei den milicien op het Prot kerkhof De milicien Van Benttem de reg inl i bewerkt door den kapelaan Van ftjk Geld en tene goede betrekking zgn hem toegeieed wanneer hg tot het R Katholicisme overgaat wfcgens ziekte zal hg eerstdaags den dienst rerlaten De Nedeliandeohe Vereeniging van Weldadigheid te Brussel onder bescherming van Z M Koning Willem UI orgi iiiseert een tombola van schdde ryen andere kmistvóorwerpen en vrouwelgke hond werken Een groot aantal Belgische en NederUndeche childera waaronder verscheidenen die een beroemden naam dragen hebben hnn medewerking toegezegd Z M Koning Willen III heeft oor die tombola een eer fraai voorwerp in zilver geachonken De giften die men voor die tombola wil bestemmen kunnen tot 28 Febrnan ingezonden worden by een der leden van de commissie bg wie loten te rerkrggen zgn tegen den priji van 1 franc Leden der eommissie z n de heeren van Lcnsberge buitengewoon gezai t en fievolm ichtigd Mintiier van Z M den Koning der Nederlanden bg het Belgische Hof voorzitter J H L de H C F t Hoen E A E Nghoff P W Sebes F TenUuk Maurita H van Lee secretaris 22 rue Caroly Door üeil Staten van Noord Brabant zgn als Binimum trictemenlen van onderwgzers vist e8teld voor seholen tot en met 70 leerlingen 600 voor scholen tot en met 150 leerlingen 600 voor scho len tut rn met 200 leerlingen 700 vuor scholen daarboven ƒ 800 en bovendien een veranderlgk in komen ter bevordering van bet scboulbezuek Op de internationale tentoonstelling te V eeneii zal zeker wel een der meest curieuze inzendingen zgn het gehfele inwendige van een dagblad bureau naar directeurs redwteurs reparters zetters en eipiüiteurs werken volkomen zooals dutdagelgksgcsehiedt Men zal ze in een kolo sanl glazen gebouw als beien in een doorschgnende bgeukorf aan het werk zien Men tal den directeur de onderwerpen voor de hoofdar tikelen len opiieven en ook kunnen nagaan hoe hg de copie doorloopt en de afgekeurde artikelen lu den pupiermaiid werpt De redact urs zal men de politieke artikelen zien schrgven en lerwgl nnderen ora het karakter van de Weener journalistiek juist terug te geven canards fiibriceeren Om het kader van werkzaamheden compleet te maken zou men ook de menigte bezoekers moeten toelaten die gunstige bern hten en reclames n enschen geplaatst te zien of replieken op wel juiste maar voor hen minder aangename critiekcn willen opge nomen hebben Uit het verslag van den tecretnris der fdeelmg Bolsuard van het Nederlnudsch Schoolverbond blgkt dat over t afgeloopen jaar meer kinderen verplicht waren wegens ongesteldheid de onderscheidene scholen niet te bezoeken dan in t naast voorgaande vooral mazelen en kinkhoest waren hiervan de oorzaak Het stellig schoolveiziim bigft t grootst in de school voor minvermogenden Het bestuur bezoekt getrouw de ouders geeft in vereeniging met de schoolcommissie jaarlgks een feest manr vele ouders meenen nog immer te veel dat zg recht hebbcii op de verdienste van 25 of 30 ets per weck van een kind dat eenige boodschappen verricht Deze school heeft bovendien een lOOtal kinderen verloren door de oprichting van de Roomsch Katholieke school Het bestuur dezer laatste heeft gemeld dut eeue Com missie gevormd is ora ook daar het sohoolvcr uim te bestrgdeu De predikanten der Hervormde Gemeente I hebben nu al de catechisatieu voor schoolkinderen bg het lager onderwgs bepaald op uren die buiten de schooltgden vallen dit weikt zeer gunstig en wordt door het Bestuur met erkentelgkheid vermeld De zucht tot landverhuizing bleef in bet afgeloopen jaar in de provincie Friesland nog al aanhouden In 1872 toch zgn tut 41 gemeenten van Friesland naar NuordAmerika vertrokken UI personen waaronder 39 hoofden van huisgezinnen of vrijgezellen 12 vrouwen 69 kinderen en 1 dienstbode Van genoemde 39 personen kannen warden gerekend tot de welgestelJen 2 tut de mingegoeden 28 en tot de behoeftige klasse 9 In de laatste lU jaren vertrokken uit Friesland 1897 personen 482 hoofden van huisgezinnen of vrggezellen 230 vrouwen 678 kinderen en 7 dienstboden waarvan m 1863 1 1864 22 1866 26 1866 43 1867 348 1868 150 1869 548 1870 60 1871 89 en m 1872 bovenvermeld 1 U Ook nu reeds in deze maand zgu naar men verneemt weder eenigen vertrokken en t is te voorzien dat spoedig meerderen zallen volgen Laatste Berichten LondOQ 3 Febr Gisterea beeft eena siorm op ie kuf c gewüed Talrijk zyn de aclèipbreuken groot het verlies van meuacbenlevens De stoomboot Cha raljfine van Autwerpea bestem 1 naar Liverpool beeft op i3Iackbead scnipbreuk geledeu De kapitein en een man der equipage kwamec daarbg om de overige bemanoLi is gered London 3 Febr De Indische d igbladea lo enBtralFen de geruchten omtrent de aggreasieve bevre gilleen van Abdul Bahma in Afghan isten Bokhara en omatreken blijven luatig Bome 3 Febr Het bericht dat Italië de dipluuiaiieke betrekkiugen met den Minuter van buiteulaudacbe zaken van Griekenlaa i zon hebben afgebroken is onjnist Do Italiaausche gezant jtreeg slechts de lastructie om in zijoe officieeie verstand boadin r groote reserves m acht te ueuen totdat het mcideut betreffende de Laorium qusestie uit den veg zal zijo gemimd St Petersburg S Febr De beraadsbigiugen over de invoeriug van den algemeenen dienstplicht waartoe de veldmaarbcluilken Barjatiuski en Bert zich bisr bevinden wurgen in den knjgsniad die wettig a saamgeste d gehouden OaarruLfgea worden de quaestieii betreffende de organisatie des legers door een bijzondereo Uaad onder voorzitlprascbap des Keizers ocraadslaagd Leipzig 3 Febr De boeitilrukkera hebben aan al bu ii e tot de Vereeniging voor werkstaking behoorende letterzetters werkl eden ui de drukkerg enz den dienst opgezegd Ongefeer bÜU ettcra en werklieueii geeu iedcn der Vereeniging zijnde blijven aan bet werk De uitgaat der uagbladen eu de mt voering van spoedvereiscbende zakeu is verzekerd Het dori der werkstaking is zoo goed als verijdeld INO£Z0ND£i i Aan de Redaclu van de Goudsche CouratU Daar U over ons plm publiek den staf gebroken hteft wenschen wij uns ook publiek te reclitraardigeu Vlet leedwezen hebbeu wij ge itii dat ous plan dat naar uw eigen oordeel te ueinig gegevens heeft maar kortweg ondoordacht genoemd wordt Wij zoüdtu haabt geneigd zgn te gciooven dot hier luar aanzien des persoous geoordeeld is en dat het oordeel gunstiger zou geweest zijn mdien onze circulaire van voorname bandteekeuingea roorzicn waa Uver de bouwvereenijjing van do beerenhmzen op den Kattesmgei hebben wij geeiie al keuring gezien en dat wel utettegenstaaude ai zeer poedi de adn deelen tegen 7 o pCt wcrdeu aangeboden Van de Nederl ndsche bouwvereeiuging alhier gevestigd evenmin en dat wel niettegenstaande de directeuren denbewoners der huizen heel eenvoudig por deurwaarder laten aanzeggen dat zg vcrlrtkUn moittn als men slechts vooruit weet dat de woningen tegen Dese Uffp aautijgiDg laat ik geheel voor rckcniug aa de scbrijvtn Dezti buuwvereeuigtng beeft iich ntel tot het publiek gLv cnd uiii ondefStLuuing zg viel dus ui ddt op icht buiten beiwrdeellug Voor dt gemeiuiebelangen i8 trouweus die v r etiiigiug dool cnij uict gunstig beoordtLld dit was ook hetgcvul mut htt pUu diriii irdL rerrenigiiig om lu t plautsocategenoTer d ii Kattciisitigtt te bouwen Ook dit 18 Ltii vaUclic voorettUing Mi n hid do on dernemers beschuldigd rau oigcobilnng boveu gemcentcbilaug te stelUn en dnurop irdcu door eeu dtr aandeelhouders z jue anudecku ttfccii 7o pCt aauf boden doch u unaud begeerdeze ztlfs tt Lii diLii piys Zj iJ ili gi 7t ir iuht toorziker t Met dttG vcittiiQiig ben ik nut bikcud Ikktutiaie stiiUitLU cict huiutar nnj idU tiul dut z iuspeLtusa a hitU veispiLid een hooger bedrag kunnen verhuurd worden j En toch heeft de vtreeniging die wg in het leven ffenschen te roepen met de genoemde ai zeer weinig overeenkomst Wg wenschcn de deugd vun apaurzaamlieid slechts aan te kweeken en aan hen die haar beoefenen dadelgk de voordfcelen te doen genieten De ambachtsstand averee niging die reeds over duizenden beschikt en zeer veel nut sticht beeft ook een beatuur waarvan geen enkellideeoige garantie heeft gegeven Onze bouH vereeniging heeft geeu ander doel en moet als het ware eene zuater van deambachtsstand vereeniging worden V g vragen eenig vertrouwen van de Goudache burgers j en toch wilden wg niet te veel vergen waarom wg mtt een enkel buis verlangden aan te In dien tusschentijd kannen wg van de 1200 a 5 pCt 15 interest ontvangen X w de voltooiing wordt de woning verhuurd a ƒ 7 J a jairs en brengt dus 52 50 in de overige 9 unanden van het jaar op alvorens wg verpliclit zgn interest te bfialen De ƒ 15 gevoCi d bg de 52 0 maakt eene aom van 67 50 De interest van UOÜ a 4 pCt bedraagt 48 en wg houden derhalve nog 19 50 voor verschiUeiide kleine uitgaven o er By meer woningen wordt de zaak natuurlgk nog voordeeltgerC Wg zien dus volstrekt uiet in waarom er eenig gevaar zou bestaan dat wg onze beloften nirt zouden nakomen en zoodra het huis staat vervalt de vrees dat wij met de gelden naar Engeland of Amenka vertrekken De aardigheid door U gedebiteerd omtrent salaru van opzichters architecten NB bg bonwiug van één hms laten wij voor hetgeen zg is Q Ieder die een weinig gezond verstand heeft b rgpt diX zoo iets luer Diet te pas komt Antwoord op vragen als deze Op boeveei u de grond geschat Op hoeveel het materiaal Op hoeveel het werkloon komt met te paa tegenover het groote publiek maar alleen tegenover hen van wie het blgkt dat zg voor de zaak wat over hebben Wg bopen dus dat de Goudache bnrgers aven raad niet zullen opvolgen en gaarne willen medewerken om zoo spoedig mogelgk eene goede zaak tot stand te brengen F HEUSY Gouda F N MA 3 Jr 31 Januari 1873 H W POLET 5 Dit IS Terschrikktlgk Verbeeldt U die vereeoigiagtrekt gtarae looveel mogtlijk buar en aommeert ODWiUigehuurders om te vertrrkken Horrible Spareu doel garen houdt zijd huurprijs zeker altijd op dtzelfde hoogte en bukt foor OQHilligc huurdtrs Dic duutoden ziju gestort door iiabtchtsliedeD Ook die Tcreeuiguig is mat met prospcctussLD ea bedelpirtyen bigonuen Nrrzckcrt die Terteniging duL k een bt paalde rente b Ut aitibachtsslauds rereeuigiL moet al zeer outaard iija in dcD Uatgteo tgd als iij sparen dott gareu sla baro laster crktut V Volkomen juist gg vraagt crediet Waarop Op uw plan la dat iiu uitt te fertrouwcu dan spyt t mg voor L maar dau meen ik de Goudache burgers te no teu Htirschuwcn Dua vraagt ge vertiouweu voor een plan dat ge xelf crktut dat het beste uut en dus minder te vertrouweo is loevallig valt dczo bertkcumg onder noot et Watzal ik er vao z ggcu Men stelt zich voor dat t uiterst gemakkelijk ia ƒ ÏJt U oor slechts 3 maanden ttpen 5 pCtuit te zitten Dan is het huis af en htnoond de huurderbetaalt ƒ 70 cm huurprijs volstrekt niet in cveuredigbeid tot de kuattu aa bouwen tn diL dus uoodzakel ktiu iiadtcle der aandeelhouders moet zijn nauuter er gtreparecrd moet ordtu Na een jaar wordt ƒ 48 rente btiald en de vtrtcuigiug houdt ƒ 19 50 over voor verscbillende kleine uitgaven b v grondlasten ouderboodskustcn de risicodat tpand Leg zal sUun Nog vooideeliger Past op M H spiegelt U toch aan de ederlandiFche bouwvereeuigiug eu laat de voordeden maar aau de huurders Ouk deze aantijging laat ik voor rekening vau deschrijvers f n reden te meer om het plan met te vertroawen want litt was ff een aardightid Dio met andtriqaus geld bouwt moet zeir kunnou lutzmn of auders moet er een opzichterzijn bullen dt sehnjsers toezien P ettUïctr hthoort oor een bou vcre nig iij ook ecu architect tot de noodzakelijke attributen lo WlI nu iiog mooier Eerst moet htt publuk mschrij vtu lu dan ecist mag hit bcooid Ku uf t duji wel t r stond p ann d eJ If Ik wiisch t in t l maar nut olpen i u plan waut dat zou eer clu itip uchtcr dau vooruit diijn l L KtDAeitLH