Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1873

Vrijdag 7 Februari 1873 N 1319 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlën kan geschieden tot n uur des namiddags op den dag der uitgave Het plan der op te richten i bouwvereeniging Ieder bekend met de woningen waarin onze arbeidende en kleine burgerstand gehuisvest is zalgaarne toestemmea dat de toestand en de inrichtingvan het meerendeel derzelve veel te wensohen overlaat Willen de aanzienlijken en de meergegoedeburgers gaarne eene belangrijke som uitgeven tot Tetkrgging eener woning die aan de eisohen destegenwoordigen tijds en aan de regelen der gezondheidsleer voldoet willen zij zelfs zich menige opoffering getroosten om hun huis recht gezellig prettig vrolijk te maken hoewel zij daarbuiten eene menigte gelegenbeden hebben om zich geuut te ver 1 schaffen het mag dan wel niet worden betwijfeld I dat voor den mingegoede wiens beperkt inkomen them den weg tot vele dier genietingen afsluit eenegoede woning eene volstrekte behoefte is 1 Bij de vele goede irfrichtuigen waarop de stad onzer inwoning zich mag beroemen ontbreekt hier nog eene vereeniging die zich het bouwen of op doelmatige wijze verbouwen van arbeiderswoningen ten doel stelt Aan lust tot bouwen ontbreekt het wel niet doch de huizen die thans veelal gebouwd worden zijn niet voor den arbeidenden en kleinen burgerstand iugerirht Intussohen zijn vele andere steden ons voorgegaan om ook voor dien stand te zorgen en door gemeenschappelijke krachten iets goeds tot stand te brengen hetzij dat die pogingen van meergegoedeu uitgaan hetzij dat degenen die het meeste belang er bij hebben zelven handen aan het werk slaan Het is daarom dat schrijver dezes zich verpliolitacht zijn leedwezen uit te drukken over de wiJ7e waarop eene poging om in Gouda een beleren toestand voor te bereiden in de Goudsche Coorunt vanheden wordt beoordeeld Te meer doet zulks hemleed omdat die poging juist ten doel schijnt te hebben het streven van meer en van mingegoeden te Tereenigen I In uwe beoordeeling van het plan zijt gij kennelijk uitgegaan van de veronderstelling dat de bouwvereeniging Sparen doet gnren reeds geconstitueerd MU zijn n men daarop inschrijvende zich verplich 1 tingen zou opleggen zonder iets degelijks van de zaak te weten Zoo iets kan ik niet in de ontvangen circulaire lezen Integenileel het is een plan meer niet De onderteekeimars wenscJien de bouw 1 vereeniging tot stand te brengen zij wensohen ge bolpen te worden Het is alsof zij zeggen Zie vidaar hetgeen wij wenschen Kunnen die wensohen Vervuld worden wat ooals van zelf spreekt van veie omstandigheden afhangt tcai hebt gij er voor over Het antwoord op die vraag kunt gij geven aan het slot onzer circulaire War kunt gij uhcu wensch vit tpreken Zóó beschouw ik de zaak Als ik invul hoeveel ik voor de tot slaml koraing overheb doe ik zulks in de volle overtuiging dat ik mij tot niets verbind indien later blijkt dat hel plan onuitvoerbaar is Ik i eeomiiiandeer ieder weldenkende ook zoo te doen te meer daar de onderteekcnaais der circulaire toch waarlijk de menschen niet zijn om bij bouwing van ééa huis of huisje eenige opzichters bouwmeesters directeurs en commissarissen aan te slcllcn en te salarieeren iets wat door U ordt verondersteld doch waarvon het rondgezonden plan schijn noch blijk geeft Wist iemand het plan door een beter te vervangen zulks zou aangenaam zijn aan 6 u4ia den 29 Jan 1S73 W Met het eerde gedeelte van dit ichrijren vereenig ik mij ten volle zooals trouwens reed i Heek uit den aanhef van mijne veroórdeeling van t plan der hh Beuiy c t Nu ia hei de tneening van den inzender dat Sparen doet garen nog niet geconUUueerd is want het is een hplan Waar evenicel de nKtjze van deelneming en de voordeelen der deelneming worden opgegeven heeft men met neer te doen leder inschrijver neemt deel volgens de in de circulaire aangegeven wijze en deelt in de daarbij uitgedrukte voordeelen Wijziging van een ander doet de inschrijving vervallen JJet is vel M waar een plan maar dat komt omdat liet geld er niet is zoodra dat het geval is wordt t plan gerealiseerd Men zie slechts t schrijven der commissie in deze Cl opgenomen De aanteekeaingen daarop hevaittn voorts ook het antwoord op den verderen iiikmd va dit schrijven Ten slotte geef ik de verzekering dat ook mij een heter plan hoogst aangenaam zou zijn De Redacteur DP O L I T I E Aan het Bureau van Polilie is voorhanden een in deze gemeente geïonden VROUWEN ZAK met KNIPJE ftarln eeiug GELU ÖNUIFDOOSJE en meer Burgerlijke Stand 1 Geboren SI Jan Lijntje ouders A Tuüoo en G Jon geneel Maria oudera H van den Heuvel en A Wakielr Aloaisius Maria ouders J F A Kuster eu H van dor Werf 1 Ffbr Maria Christiua ouders J Nieuwenhiiizen en H J M Broekhuijzeu 2 Agatba oaders H vao der Wolf en C Heetmaa OvfcfiLEüEN 31 Jaa F Kouwenbcrg 1 j 1 Fefcr J van Leeuwen 32 j 2 D vaa Haveeaad 5 w ADVERTENTÏËN 25 JABIGE ECHTVEREÜNIGING VAN f J C SIBBES BN A C LAFEBRE Gouda i Februari 1873 Hunne dankbare inderen Wegens de treurige omstandigheid hunner oudste Dochter zal het 25 Jarig Huwelijksfeest i niet cevierd worden De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen hartelijken dank voor de belangstelling bij de ziekte en het overlijden van hun Dochter ondervonden J BEGEER Gouda W E BEGEER 3 Febr 187 3 van üodshoobn De ondergeteekende brengt zijnen dank voorde vele bewgzen van belangstelling ondervonden bij zijne benoeming als Lid van den Gemeenteraad alhier evenwel heeft hij gemeend na ernstig overleg te hebben moeten besluiten voor de benoeming te bedanken L P HOÜGENDIJK Gouda 4 Februari 1873 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 14 FEBKUARU 1873 des namiddags ten 1 ure bij enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Het leveren en plaatsen van VIJF MEERPALEN in de Haven en in twee afzonderlijke perceelen Het maken van 30 50 meter BAZALTMUUR langs de IJssel en van 148 meter BAZALTMUUR langs het Jaagpad met de daarbij behoorende MATE lUALEN Het maken en stellen van TWEE GLASAFSLUITINGEN in de Tusschenschool De voorwaarden zullen dagelijks den Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stadstimmerwerf ter inzage liggen I De biljetten op zegel geschreven door den inschrijver en zijne borgen geteekend moeten den 13 Februarij aanstaande voor des namiddags vijf ure ter Gemeente Secretarie zijn ingeleverd WATERMOLEN B H VAN DE WERVE Deurwaarder te Gouda zal op MAANDAG 10 FEBRUARI 1873 des voormiddags 10 ure onder de gemeente Gouderak tusschen het Veerstal en de buitenplaats IJsseloord VERKOOPEN dc Afbraak van een Watermolen bestaande in MOLENROEDEN WATERien BOOMAS RIBBEN ZWARE EIKEN 1 STUKKEN enz met luchtdruk volgens de nieuwste methode van af ƒ 6Ö Betaalbaar in tennynen Door mg geleverd en voor ieder te zien op 142 plaatsen Ook voorhanden STAANDE VATKRANEN O T X KLEINEFELDT Arnhem Er wordt gevraagd om dadel k in dienst te treden EEN Bakkcrskneclit Jongen of LEERLING Franco brieven letter A bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda in aUe COURANTEN worden dadelijk opgezo deIl door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een afschrift is voldoende ANN ATTO uit de bekende Fabriek van Gebroeders WIJKHUIZEN te Haarlem Bekroond door de Maatschappij van Landbouw 1867 Deze gunstig bekende A N N A T T O wordt ter voorkoming van namaaksel rMkocht in flacons die van gebruiksaanwijzing en eigenhandig geschreven handteekening voorzien zgn Men gelieve hierop te letten Alom verkrijgbaar Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en t dverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zgn dien te moeten gebruiken welnn er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kannen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cliantoniclanus Oogenwater Bij elke wasschiug der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral I ook zij die nog geen bril behoeven gebruiken dat middel ora voor altijd daarvan bevrüd te blijven bij velen ja Wj oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bij voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr OHANTOMELANUS OOGENWATER en gij zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 Ct per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda 3 J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Weste Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHODTENs ScHLÜter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk 1 Goudtt Druk ïan A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad gesciiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIU DAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Loting voor de Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETH0UDEE3 rau Oooda voldoende aan art 28 d r Wet rao deo Itldea Aogmlua 1881 ataaUblaJ d 72 en aan art iO van Zoner Majriteits beiluit van ilen Seten Kei 1862 StaaüUad n 4 i brengen ter algemeeue kennis dat de LOTING der in het vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeachre enen in deze Gemeente ui plaal hebben op DINOSOAQ den iSaten Februari nauitaaode ilat de ingeaohreirenen naar alpfaabetiaehe orde op geroepen rel e liun Dommer treiiicen dat ooic voor den niet opgekomen Loteling de trekking Inn ga chieden door zyn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij bnnne arirezigheid door den BUKGËMEESTER of een lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belanghebbendeo ten einde te loten en opgaaf te duen van de redenen van frijstelling die eg ter zake van de Militie meenen te hebben ticb op voormelden dag zallen moeien bevinden ten Raadbuizc dezer Gemeente en wel zy ier namen beginnen met de letter A B C I E F G H I J K o L dea voormiddage len 10 ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q R 8 T ü V W X IJ of Z des middags ten 12 ure dat tot het doen Opmaken van het benoodicde getuigschrift wegens Broederdienst of als eenige Wettige Zoon gelegenheid zal bestaan ten Raadhui e deter Gemeenie Maandag den 17den Febniarg aanstaande des morgens vau 10 tot des namiddags 1 en des namiddags van 3 tot 6 ure dat zij die zich daartoe aanmeltlen moeten vergezeld zijn van twee met hen bekende en te goeder naam Uaande ingezetenen die de vereitchte getuigenis kunnen af eggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen ter ijl daarbij benoodigd zijn Voor vrijstelling wegens Broederdienst een bewijs van het Huwelijk der Ouders de Ge boorteActen van de Broeders tan den Loteling alsmede ten bewijze rnn vollirngte of erkeijke broederdienst een zakboekje paspoort uf attest van dienst li j plaatsver angitig Voor VrtlBtelUng van eenige wettige Zoon een bewijs van het Huwelyk der Ouders Voorts dat da benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksel uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen ulIen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting rertoegen ter Secretarie drzer gemeente om de daartoe nbodige opgaven te doen e dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wyie waarop de IXiTING is geschied die bezwaren kuünen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Vijf dagen te rekenen van den dag narop de LOTING heeft plaats gehad en wel bij een op o y jr W papier ge8chre en Verzoeksohrift hetwelk roet de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewgs Bn ontrnng zal behooren te worden lu geleverd bij den BUROËMBarTER dezer gemeente die hetzelve aan Gedepateerok Staten opzemlt Gouda den 4 Pebruarij 1873 Burgemeester en Weth aders voornoemd De Secretaris De Buigemeestei DbOOOLKKVKR FoKTDUN VAfBlBOSNiJzENDOOEN BUITEIÜ ANt BuiteDlandsck Overzicht Maandag is de heer Thitiraaar de ooamission des Trente gehoord H viAiaarde eeuig voorbehoud te maken op de twee eerste paragrafen van het 3de artikel van het aangeboden ontwerp eu heeft krachtig zgn recht voigekoudeo om gehooid te warden bQ de beraadslaging over tnfSrpeTlatiên en petitiên betreffende de buiten en binnenlaadsche aaogeiegenbedcu van algemeen belang zunder voorafgegane machtiging der nationale vergadering De beer Thiers heeft verder de moeilijkheden aangetoond voortspruitende uit de bepalingen betreffende het uitstel m de uitvaardiging der wetten en heeft verzocht zgn recht van veto tot twee maanden uit te breiden Hg heeft verder met betrekking tot art 3 verklaard dat hg zich met het amendemeutDucbatel niet kan vereenigen De beer Broét heeft de volgende redactie van art 3 voorgesteld Bg de beraadslaging over intcrpeliatien of petitien betreffende buiten landsclie aan ele genheden zal de president der republiek moeten gehoord worden Wal de binneuiaodsche aangeiegeuheden betreft zuUeu de ministers alleen feraiitwourdelijk zgn voor de maatregelen door hen genomen doch indien na beraadslugog in den ministerraad deze van meeniug is dat by de interpellatie of petitie de algeuicciie staatkunde van bet gouvernement waarvoor de president altéóu verantwourdelgk wordt ge acht is betrokken zal de president gehoord worden uadnt hg met den ministerraad in overleg zal zijn getreden De heer Thiers vraagt eenig uitstel om deze nieuwe redactie in overweging te nemen Wal hij verlangt is alléén dit dat het beginsel eener tweede kumer niet slechts in het ontwerp worde opgenomen mnnr op bepajlde wijze worde voorgesteld Tut grootere conoeasiin kan hg niet besluiieu Hg hecht met aan de door hem voorgestelde redactie manr asii t weien der zitak Hij g eft op nieuw de verzekering viiu zijne verzoeningsgezindheid en besluit als volgt Last ons eensgezind voor de nationale vergadern g verschijnen Indien gij de tnal der dipiomalen en mannen van ziikén hoordet dan zoudt gg overtuigd worden dat allen groote waarde aan onze eensgelindheid hechten De cuinmiseie zou den hoer Thiers gisteren we der hooreu In de zitting van Maandag heeft de nationale vergadering naiigenomeii de urgentie van een voorstel om het bestuur van L on in te richten niiar dat van Fargs en dus deze gemeente ook ouder exceptiuneele wetgeving te brengen Reeds na ziet men in Duitschinnd een groote agitatie ontstaan onder de ultramoniunen legen de Pruisische kerkelijke wetten de bisschoppen outviuigev op vele ploiitsen adressen van gchecliilieid en van ADVERTENTÏËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plantsmimte Afzonderlijke Nommer VUF CENTEN aansporing tot volharding Vraagt men editer naar den oorsprong van deze agitatie dan ziet men spoe dig dat men te doen heeft met slechts enkelen die het volk opzetten indien wij een Rijnschen corrttpondent van de Köln Zeit mogen gelooven dan ia zelfs een gedeelte van de geealelijkbeid niet met de agitatie ingenomen en behoeft men weinif watids daaraan te hechten De landdagscommissie heeft bet onderzoek van het eerste der kerkelijke wetsontwerpen dat over de opleiding en aanstelling der geestelijken geëindigd Het is wenscbelijk dat het onderzoek van de andere wctaontwerpen minder tijd zal kosten daar zij andera moeielgk nog in deze maand in de openbare zitting kunnen worden a ehandeld Het gebrek in Zuid Wales is zoo groot dat men vermoedt dat de werklieden vooral ter wille van hunne gezinnen de werkstaking wel niet veel langer nlleu volhouden Aan de Allf Zeit wordt uit Stockholm het volgende geschreven De tweede kamer van den Zweedscheu rijksdag heelt te allen tijde eene meerderheid gehad welke ten aanzien der gewichtigste vraagstukken met name die betreffende de legerorganisatie ea de grondbelasting vijandig tegenover de regeering stond Het is der regeering nooit mogelijk geweest zelfs niet met hulp der eerste kamer door de beide kamers in vereenigde zitting te laten stemmen diea tegenstand te overwinnen In het begin dezts jaan werden nieuwe verkiezingen voor dc tweede kaaer uitgrschreven en men vleide zich daarbij met de hoop dat de regeeringspartij versterkt en de oppositie loa worden verzwakt Daarin is men echter teleoigeateld vermits van de 192 leden der tweede kamer ten minste 120 tot de oppositie behooren Daarentegen is de regeeringspartij als geheel ontbonden te beschouwen Dit is ook feitelijk daaruit gebleken dat de personen welke tot dusver tot die partg behoorden voor zoover zij herkozen zjjn in vereeniging met and ren e n nieuwe partij gevormd hebben welke men het centrum zou kunnen noemen indien er in de kamer een rechtertgde bestond Dezepartü zal den gematigden vooruitgang vertegenwoordigeo en ofschoon men eer het algemeen kan aannemen dat dit ook het standpunt der regeering is schgnt deze toch niet meer zoo onvoorwaardelijk ala vroeger op den bijstand der partij te kunnen rekenen too Ut de positie der regeering blijkbaar minder gnnstig geworden is Merkwaardig is voor het overige da overeenstemming welke ten deie tusschen den toestand van Zweden en Denemarken beaUiat Ook in Denemarken is de intelligente of doctrinaira partg der nationaal liberalen geheel maehtelooa geworden ook hier heeft zich in de tweede kamer een middelpartij gevormd san welke het trouwens nog niet gelukt is de nationaal liberale elementen m t tioli te Tereenigen en eindelijk ia ook in het Deenaohe Polkething de macht der oppositie van de linlwragda of boerenpartij aanmerktljjk toegenomen Schoon men het er voor honden mag dat de radicale partgen in Zweden en Denemarken vooralsnog niet met elkander in een innerlgk verband staan is het toch niet onwoarsohijnlgk dat zulk een toestand zioh mettertijd ontwikkele hetgeen dan tot onafzienbare gevolgen zou leiden Volgens een ielegram uit Madrid heeft de preai deutminister Zorilla hoop gegeven op spoedig heratel der rust in het nocrden van Spanje In het MaeaIrazgo bergvlakte in Cataloniè waren volgoas hem