Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1873

der onderhoorigheden in Centranl Azié Rusland zou verplicht wezen zijne troepen uit Khiwa terug te roepen drie maanden nadat het doel der expeditie zou bereikt zijn St Petersburg 5 Febr De minister vanMarine heeft bevolen de nooilige tocboreidselen te maken om een deel van het eskadfr der Oostzee naar de Midüellandsche Zee te zenden NeW York 6 Febr Generaal Banks heeft bij het Congres ingediend een resolutie waarbij hij den President aanhe eelt onderhandelingen te openen met de buitenlandsche gouvernementen om te beraadslagen over de middelen om hen die geen strijd voeren op Cuba te beschermen de emsiicipntie weiten toe te passen den burgeroorlog te regelen en den vrede te herstellen De resolutie is verzonden naar het comité voor buitenlandsche aangelegenheden Brussel 5 Febr Heden zal het handelstr ctaat geteekend worden tusschen den heer d Aspremont Lynden voor België en de heeren Picard en Ozenne voor Frankryk Eene stem uit Amerika Overgenomen uit de Apeldoorntche Courant OEANGB CITY 8 Dec 1872 Aan mijne Frimden e Belangilellende M Nederland Nooit gtvotl ik mij gelukkiger dao KanUBsr ik mij aiet deo landbouw afgeef Daarom acbt ik mg verplicht in de schattiug mijüer medcbargera eea a aiid te verheffen die nieer dan eenige andere met dea aatuurlijkeo aanleg dea menaehen overeenaterat GiOSGE Washiaston Toen ik in den zomer van dit jaar mijne meening over de landverhuizing naar Amerika te kennen gaf kon ik weinig vrrmoedeu dat mijn i hrijvco zooveel attentie trekken zou Maar al sp wdig bleek het mij dat velen in Nederland brandden van verlangen om meer van de Nieuwe Wereld te hooren Dit toch moest ik opmaken uit de talrijke brieven om inlichtingen en raadgevingen die ik spoedig daarop ontving t Was mij toen ondoenlyk al die brieven te beantwoorden daarvoor heb ik den rustigen wintertijd afge acbt Van harte hoop ik nu dal dit schrijven hen die zoo vertrouwvol tot mg kwamen eeui szins moge bevredigen Mog bat hiar of daar ook nog gelezen worden door antieren die met het t og op hunne kinderen douker de toekomst te gemoet zien t zou soms eene nieuwe richting kunnen geven aan hun gedachleuloop omtrent lotsverbetering Mijne Vrienden I Allen vraagt Gij my of er hier vooruitgang voor U weten zou of Gy wezenlijk door landverhuizing het lot vau U eu Uhc familie zoudt kunnen verbeteren Oij legt mij openhartig Uw toci stand bloot opeuhariig dien ik U dus te antwoorden en zal ik U antwoorden Eii dan zeg ik Er bestaat hier veel gelegenheid tot lotsverbetermg Amerika tnlhoudt niemand het I dagclijktch brood die hier komt met den vasten wil oui ernijk dat brood te verdienen met genoeg vol1 harding oin in den eersten tijd aan wat ontbering 1 of zelfs tegenspoed het hoofd te bieden en met 700 I veel gezond verstand als voor het verkeer in de maatscliappij wurdl veijiacht Hebt Gij nog wat kapitaal I zooveel te beter uy zult het uitatfkend kunnen gebruiken En bij wat Gij dan ook gingt aanvangen I ik ben zeker dat Gij vooruitkomen zoudt Misschien I niet dadelijk Misschieu zoudt Gij nog wel eens terug denken aau het verlorene Ma ir weldra i n de tyd al die zaken terecht brengen Ik begrijp echter eer goed tlat slechts weinigen ouder U lust zulleu gevoelen om tegen zulke oiizi kere waarborgen de reis naar hier te ondernemen Mea werpt met gaarne oude schoenen weg voor meu fiieuwe heeft Ik znl dan ook in gemoe Ie niemand aanraden om legen dergelijke voorspiegelingen van toekomstige uelvaait zyue voste iatajeulyk armuedige positie lil Nederland te laten varen Maar er zijn zekerder waarborgen van toekom tige welvaart Op een Keg ligt tttUif vooruitgang U iltGy dien weg op If ordt dan laudéouwer zooah ik ben 1 Weerhou It een oogenblik Uwe bedeiikii gen Laat mij eerst zeggen wat men bier onder landbouw en landbouwers verslaat En oordeelt dan zelf of d e weg tol welvaart en onafhankelijkheid met voor U allen ofeu ligt Zoonis ik in mijn vorig open schrijven reeds heb gezegd ligl hier eene onnoeralijke hoeveelhci l uiteist vruchtbaar hiiid oirt alleen iu Jowa maar ook in alle andere Staten Vroeger verkocht hel Gouvanie I ment grootc stukken Min dit land teiren uiterst laiie prijzen anii sprciilniiteii die er natuurlijk hun iierk van maakten oin liet weer zoo duur uiugelijk n ui iaiidvcrhuii eis al te ittteii llieiuit sproten tal au geea benden merr Die van Siballs was viTsIiigeu Het Tcrkeer me Frankrijk zou spoedig weder on gfc A lunnc Q plaats hebben cs ö r ZWITSERLAND De vvUBei sebe Solothurner Lmdhote geeft bij de nifdedefhof ron de be iu1tüll dier confcreiiiie van afp evair lli d€n der üioceao Bazel een artikcf dat kan geldw v or een mciuürie van toelicliiing NatuurlyJt hefffn de ultrnmonUutn weder geuiaakie smartkreten aaii over d wrecde vei volding van de kerk en het martelnnischap van den heilifjcn bisschop Lachat er ligt lil die klachten iels natefs immers de ultratnontunen heifommeiea icU om recht noch net stemmen hunne ei ehen steeds huoi er mnar oodra aan hun drijven paai en ptrk wordt gt tc d trachten zij nift het bewijs te leveren dat zij m bnii lecht zijn maar spreken van vervolging men moet zelfsv de gematigdheid altbaiM At V avdigheid bewonderen jjran de tegenpartij eerst na rijp overleg en met een le vendig amartgevoel zegt genoemd blad zijn de Kantons tot den besloten maatri gel overgegaan Wat H er gegchied Op de uitnoodiging der Kantons om ich te verantwoorden verklaarde de bisschop dat hij niet erkende tot verantwoording verplicht te zijn en verwierp hij alle bemiddeling In weerwil van de Qituoodiging der Kantons heeft hij getracht het nieuwe dogma der onfeilbaarheid af te kondigen en zelfs pastoors om geen andere reden dan omdat zij dat leerstuk ni t erkeiidcD in den ban gedaan door deze eenzijdige afzetliiig van parochiale gec telijken zonder medeweten van dm staat dour ifh het recht tot verkiezing der pastoors nan te matigen door het recht van placet niet te erkennen door verkondiging van het beginsel dat de geestelijken van het bisdom alleen jegens God en jegens hem verantwoordelijk zyn heeft hij de rechten en wetten der Kantons geschonden evenzoo hnndeide de bii =ohop door de wijze waarop hij het priesterseminarie a n het opzicht der diue snle Kantons onttrok en door den geest welken hij bij de kweckeliugeii van het seminarie zoowel als de parochiale geestelijkheid poogde op te wekken door de oprichting van een eigen seminarium zonder meiiewerkiiig der Kantons aciioud hij bovendien het dioctsiie verdr ig dewijl hy den onwaardigen handel met dispmsatii ii in ucirwil van de vermaningen der regeerm n voortdurend bleef drijven in veiscbeiden herderlijke brieven formeel party trok voor een politieke richting en zelfs iu een orticiccl stuk het patronaat over de drukpers der eene partij aanvftardde handelde hij in strijd mét de waacdigheid ea de positie van een bischop Men ziet derhalve dat er bij de Zwitscrsche fcatholieken sprake is van uitoefening van recht niet van onterdraagzaamheid of vervolging BINNENLAND lil f Gouda 6 Februaei VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 7 Febr 1873 des namiddags ten 1 are waarin zal worden behandeld Voorstellen der Commissie van Fabricage betrekkelijk de aanvrage om afstand van grond door de Heeren Hoogoodyk en van Wijk gedaan Het adres van de Hoofdonflerwijzeres der Openbare Bewaarschool ora verhooging van tractement met het daartoe betrekkelijk rapport van Burgemeester en Wethouders Z M heeft benoemd tot notaris in het arrondissement Leiden standplaats Woubrugge de heer C C Krom candidaat notaris te HazerswoHde Z M heeft bewilliging verleend op de wijziging der statnten van de naamlooze vennootschap de Leiische Stoomiootdienst thans te noemen de Leidseke Stoomboottnaatsciappij dt Volliarding gevestigd te Leiden Aan het HanieUUad ontleenen wij het volgend Tl ieud oordeel over een vroegeren stadgenoot Op het laatste Zondagavond concert van den heer StoBplI in h t parklokaal werden door het welbezet qrlcest ten uitvoer geibracht twee origineele werken en een gearrangeerde butasie van den heer Jb Kwaal vroeger te Gouda thans in de hoofdstad metterwoon gevestigd De twee origineele werken noemen zich Orande Uarehe pour orcieatre en Nocturne terwijl de fantasie is een pianowerk van den vermaarden Carl Beineoke door den heer Kwast overgebracht voor orkest en waarvan de titel luidt Mmik su Hoffmann s kindennarclien con Nimknacker und Mauaekónig De marsch heeft ons bijzoniler door lyn goede instrumentatie bevallen en al munt zij niet uit door oorspronkelijkheid zoo i 7ij in echt martialcn geest geschreven en voldoet zij aim de eischcn die men aan het genre stellen kan De JVoc aracgenoot grooton bijval en verdiende dien Van eenigo gerektheid is zij niet vrij te pleiten maar de klankeffecten bewijzen dnt de heer Kwast dit gedeelte der kunst met zorg bestudeerd heeft en thans de goede vruchten van het vroeger geleerde plukt U gearrsngnsnj fantasie van Eeinecke is ook daar om te bewijzen dat de heer Kwast de geheimen zijner kuiiat kent en op de meest geschikte wijze het een of ander werk voor orkest weet over te brengen I e prachtige mnziek van Reinecke voldeed uitmuntend in haren nieuwen vorm De hoof lgedachten zijn overal peeerbiedtgd en trouw wedergegeven en deuitmunteade vertolking van de zijde van het orke t dat blijkbaar ingenomenheid met de vervulling z ner tapk aan den dag legile maakte vhu dit nummer een der schoonsie oogenbltkken van den avond De heer Jb Kwast die elf de leiding der drie genoemde werken op zich bad genomen werd levendig toegejuicht en teruggeroepen en vond dus in deze bewijzen van sympathie de waardeering van zyn talent De provinciale staten van Zuidhollaud zullen Dinsdag 18 Februari a s buitengewoon vergaderen ter bepoeming van een lid van gedeputeerde staten B lei behaudeling van eeiiige andere onderwerpen a geraakt Ofschot Xverd gehaald is l l zijn behoud twijfel Te Cnpelle op den IJsel is eergisteren morgen een ISjarige knaap werkzaam aan de garnjioino meekrapfabriek van do hh Salomonson St i tusschen de in volle werking zijnde machinea geraalct Ofschoon hij nog levend uit de machines Xve zoodanig verminkt dat meu aan zij hij ijfclt De heer A Bethe te Zevenhuizen is benoemd tot hulponderwijzer te Noordgouwe Door de Nederlandsche hoofdcommissie voor de wereldtentoonstelling te Weenen is benoemd tot lid der jury ter beoordeeling der kunstwerken de heer J van de Sande Bakhuizen in plaats van den heer Bles die gemeend heeft te luoetea bedanken De heer P Q Lniljes laikst leeraar aan 9 Rtjks hoofdere burgerschool te VVarffuin en als zoodanig onlangs eervol ontslagen beklaagt zich over dit ontslag in de Gron Courant Hij zegt dat meii hem niet eens heeft willen openbaren op welke gronden zijn ontslag berust Hij tart iedereen uit hem te overtuigen van wangobrag plichtverzuim insubordiiiatie of onbekwaamheid of wel van i fnvid het minste te hebben ia den vi gelegd Tüt inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Utrecht is benoemd de heer A Mofiis lid der tweede kamer en schoolopziener in het 2de scbüoldistrict van Zuid llolland De kadetten der kon militaire akademie die thans bij den cursus te s Bosch zoomede die bij den cursus te Delft zijn gedetttclieerd zullen even als in overige jaren van 15 Juni tot 15 Juli a s op de Teteringsolie heide nabij Breda kanipeeren Dinsdag heeft de gemeentera id te sGravenhnge zich met al emecne stemmen vereenigd met een voorstel van üurgejoeciter en Wethouders om onder daarbij geeteide voorwaarden aan den predikant bij de Nederd Hervormde gemeente te Sclieveniiigen eene oppervlakte gronds af te staan in de nabijheid vau het gemeentebndhuis teu einde daarop te stichten eeue kapel ten behoeve van Prottstantsche badgasten De uilgeiers van hel Vaderland melden dat van verschillende zijden geregeld verhaald wordt dat lu Vaderland eerlang al ophouden te bestaan Dut de versprSÖing van dat gerucht de strekking heefi de belangstelling in dat blad te vermimleren Dat zij het daarom hun plicht achten eens voor goed dat gerucht periinent tegen te sproken Ilel Vaderland zeggen zij zal blijven voortgaan hoe onaangenaam dit voor zijne tegenstanders moge zijn de belangen der liberale zaak te verdedigen tegenover het Dagblad c s De schoolopziener in het 3de district van Overijsel de heer Mr E C Nieuwenboys heeft aan de hoofdonderwijzers in zgn district de volgende oircnlaire gezonden Vrij zeker is hel dat het ongunstige cijfer der atgewezenen bij de examenster verkrijging van akten voor het lager onderwijs voor een groot deel het gevolg is van te weinig nauwgezetheid bij de keuze van kweekelingen Ik meen u dos in overweginif te moeten geven voortaan aan uwe school geene kweekelingen te benoemen van wie het u niet gebleken is dat zij voldoenden aanleg bezitten en Aen leeftijd van minstens 14 jaren bereikt hebben In geen geval zal ik in het vervolg de benoeming goedkeuren van kweekelingen jonger dan 14 j ireii noch van hen van wier geschiktheid voor het vak ik nietteu volle overtuigd tal zijn i k a Dat ijver niet altijd gepaard gaat met verstand en goeden smaak bewees onlangs een R K priester te Tilburg dte in a jn sermoen waarichnwde tegen slechte boeken Ziju ijver bracht hem zoover dat hy verlokt om een beeld te gebruiken de winkels waar zulke bpeken worSen verkocht verj leek bij besmette huizen die ter waanehnwing j lten geleekend worden Of nu de aanwijzing van de woning van zekeren Protestantsohen boekverkooper aldaar zoo duid ijk is geweest dat aanstonds de hoorders van het inmoen aan hem en nietaand aoders konden denken is nog niet bewezen maar zqpv el iszektr 3at een of ander waarschijnlijk een wat te ijverig hoorder den morgen na het sermoen op de deur van dien Proteslantschen boekverkooper de woorden besmettelijke ziekte schreef Het gevote hiervan was dat sommige klanten door bet epschrift afgeechrij t roor vK predilcer van z n ouVerstandigen en smakeloozen ijver niet veel genoegen zai hebben is te verwachten de boekverkooper beweert geen slechte boeken te rerkoopen en heeft het sermoen voor de oorzaak houdende van den hoon hem aangedaan en de schade hem berolfkcnd eene vervolging tegen den priester ingesteld In de Maandagavond te Anisterdam gehouden rerfadering van bel Ned Tooneelverbond werd van het Bestuur met betrekkipg tot da tooneelsehool medegedeeld dat de belangrijke bijdrage lO OüOJ van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen om in oprichtingskosten te rporzitn tar beschikking is gesteld Van andere maatschappijen waartoe het Bestuur ieh insgelqks Qm pnaeriteiining ha ft gewand it deels noch getn deels een bevredigend antwoord ontvangen Tevens zal bij gedrukte brieven de medewerking van particulieren worden ingeroepen ten einde een fbndi aan te leggen tot aankoop van materieel enz Bg vonnis van den kantonrechter in het 2de km Ion te Rotterdam ia eergisteren eene vrouw veroordeeld tot eene geldboete van 7 50 of subsidiair eeo gevangenisstraf van 2 dagen op grond van art 47Ï n 7 an het Wetboek van Strafrecht De vrouw namelijk had zich opgehouden met waarzeggerij Aanleiding tot deze vervolging gaf eene advertentie 4a het blaadje der Maatschappy van Dienstverrichting van 4 December 1872 luidende de planretlresier is te spreken Tuindertlaan n 6 van i af de Kruiskade het beDedenhuis De Hoofdoomminaris van politic zond twee klerken daarheen aan wie de waarzegster togen betaling van een gulden zoogenaamd de toekomst voorspelde Men leest in De Standaard Rome heeft eene nieuwe overwinning behaald De bekende mr Adolphe Visscher sedert jaren onder den pseudoniem A v Brussel redacteur van het befaamde weekblad Jstnodce is tot de kerk zgner vaderen teruggevoerd en tlians als hoofdredacteur opfïctreden van t weekblad Pim IX Katholiek Zondagsblad gelijk hij zent met de beste beiloeliiigcn eu onder inroeping van Gods heiligen zegnn Is Aimodée daarmede verdwenen Geenszins Alleen zal hij zoo mi n ons mededeelt niet ipecr strgdcn voor de Republiek en heeft ook bij de wij liiig der Moe lerkerk oiitvangeu De afmuking van aan de besmettelijke longilekts lijdend en daarvan verdacht vee zoo schrijft men uit Wyrabritscradeel is in vollen gang de voorgaande week zijn in deze gemeente niet minder dan 88 runderen onteigend en afi emndkt l Is een droevig en afzichtelijk tooneel zoovele runderen met de talveren er in te zien afmaken De arbeiden noemen t een moordenaarsboel aan hit vleesch is voor heg niet te komen Toch schijnt afaaking t radikale middel tut sluiting te zijn Ook in de genrente Wanseradeel is in de vorige week Ie Greouterp een beslag vee afgemaakt en dreigt een stal te Uartwerd gelyk lot te ondergaan We zijn nog niet aan het ei da van al die ellende In Oostdongeradeel is in t laatst der vorige week nadat men in die gemeente elf maanden daarvan was verschoond gebleven ook weder de longziekte uitgebroken en wel bij een veehouder onder Aalznmi 13 runderen werden afgemaakt en het vleesch daarvan is eergisteren verkocht Het nankoopen van vee was ook hier de oorzaak van tinsleepen raii de z o gevreesde ziekte daar y zich het eerst heelt geopenbaard bij een kalf voor eenige weken op de Leeuwarder veemarkt aangekocht Te Sneek Bólsward Workum Wijnnidum en meer andere plaatsen in deze provincie zijn in de jongste dagen vele runderen afgemaakt en is het vleesch daarvan verkocht op nicer andere plaatsen is zulks lu de volgende dagen te wachten Als een goede maatregel mag worden gewezen op de omstindiglieid dat voortaan het vleeseh ook bij kleinere partijen wordt verkocht opdat ook de minder gegoeden in de gelegenheid zullen zijn daarvan iets te kunnen verkrijgen Door s Koniiigs commissaris ta de pruvincie is bij circulaire de aandacht van heeren burgemeesters hierop gevestigd In deo avond van 36 Jan waagden zich vier arbeiders uit Woldendorp en een man uit Oost Friesland in een klein boo e om in den daarop volgenden nacht een aanzienlyke hoeveelheid voorloop van brandewijn ops la d binnen te smokkelen De reis ging evenwel niet vaorsp edlMf tweemaal to iloeg het ranke vaartuig om dat zi tclkens met moeite weer oprichtten hetgeen zij wegens de geringe diepte van den Dollard op sommige plaalsen wel konden doen Door dit oponthoud verliep echter het water vóór zij den vasten wal hadden bereikt Er schoot niets over dan op eigen reddi g bedacht te zijn en met inn vracht geladen aat het alijk te waden om op die wijze den Dollards of liever den Beidecwolderpotderadijk te bereiken waarvan zij naar hun meening niet ver meer verwijderd konden zijn Aau slechts twee hunner gelukte het echter na veel inspanning op vasten wal te komen de beide anderen verdwaalden of bleven in het slijk vastzitten en kwamen alioo aan een trenrig einde De vijfde persoon de OostI ries zich niet loo goed op het onzekere slyk dur ende wagen bleef in de boot tot den daaropvolgenden Diotdag morgen toen hij op den dijk door drie personen werd opgemerkt die hem vuil en doornat in half bewnstelooeeu toestand aan wal hielpen waar hij vervolgens bij een hunner liefderijk werd verzorgd zoodat hij de terugreis naar zqn woonplaats te voet heeft kunnen aannemen De boot was inmiddels weggedreven Men heeft later toen het ongeluk liekend werd wet onderzoek naar de vermisten gedaan maar van slechts een de plaats gevonden waar deze vastgezeten heeft doch zich ook nog schijnt lo8 emaakt te hebben zoodat hij vermoedelijk door uitputting van krachten niet meer kunnende is verdronken en met de ebbe weggedreven Door de Evangelische Maatschappy zyn aan eenige hnoggeptaatsle personeu en geleerden binnen en buiteulaudi exemplaren gezonden van het Breve van Clemens XIV waarby nu honderd j iren geleden 21 Juli 1773 door dien paus exeertaêcientia el pleHitadine potetlatü apoitolicae de Jezuiten orde werd opgeheven Evenals voor den herdruk van dezen latijnschen tekst zal genoemde Maatschappy ook voor eene Nederlondsehe vertaling zorgen Den ICdcn Mei 1866 deelden wy mede dat door den heer van Tulder architect te Tilburg waren sangekocht de eigendommen of het zoogenaamd park van wijlen Z M Willem II om dat park te herscheppen in straten marktplein enz Sedert d t tijdstip zijn daarop ongeveer 200 woningen verrewn Ook locldden wij toen dat daar ter plaatse een standbeeld vóór genoemden voist zou worden opgericht In die meening destijds zijn wij niet teleurgesteld geworden want met zekerheid kunnen wij thans mededeelen dat eerBtdaag8 Juct de slooping van het oude bouwvallige paleis or sterfhuis van wylen Z M Willem Il een aauvaug zal gemaakt worden tot welks vervanging door de Hooge Erven een monument ter nagedachtenis van den te vroeg ontslapen vorst zal waiïlcn opgericht hetgeen niet weinig zal bijdragen tot verfraaiing der omgeving van de plaats waarop genoemd monument z il worden opgericht Van de vejrsahillende teekeuingen aan de keuze van de Hooge E v n bnderworpon ecft dat van den heer H van Tulder de voorkeur mogen behalen en is alzoo aan dien gunstig bekenden bekwamen bouwmeester de hooge onderscheiding te beurt gevallen van met de uitvoering van dat werk te zijn belast J r N B Ten einde de reizigers op den laatsten tfein uit en naar Belgifl bij hnn oponthoud te lloosendaal in de gelegenheid te stellen om zoo noodig nog van den telegraaf gebruik te maken is de diensttyd van het telegraafkantoor der Maatschappij van den Belgischen G rooien Centraa4 spoorweg op het station aldaair zoowel op Zon als werkdagen verlengd tot s namiddags 9 uren Laatste Berichten Madrid S Febr De brieveubestellera alhier hebben grive gemaakt De brieven worden nu door de bestellers van den telegraafdienst en door de politie agenten bezorgd Men gelooft dat al de grMtten ontslagen zullen worden London 6 Febr De Daily News ontving een bericht uit Weenen meldende i at de Deutsche Zeitung mededeelde dat Rusland voorstelt na de regeling van de grenzen van f haiii9tan met Engeland een truotaat te sluiten tot formeelc erkenning der grenslijn verregaande bedriegerijen en misleidingen voort Thans volgt men een ander plan tot lucultuur brenging Al het renteloos liggende land h opgemeten cii verdeeld in vierkante stukken sectien vau 640 Acres 256 H A Eu nu geeft de Kigccr iig dit land present Aan p articuliercn g deel van eeue sectie ouder verplichting van bebuurting en bewoning aau spoorwegmaatschappijen heele sectiéu met het doel om middelen van vervoer te verachatten aau alle ontgonnen gedeelten In eene uieune nedcr etiiug is het land voor particulieren bestemd spoedig in bezit genomen Hier o a is dit al het geval eu deze kolonie is im 3 jaar oud Maar dan gaan de spoorwegmaatschap pijen hare sectien legen vaste eu billijke prij £n 8 ii lü pd per acrej van de liaod doen terwijl zij het aan den kooper oierlaten om of ilwlelyk of in termijnen de kcupsom te voldoen Des noods kan men dus zijn land betalen met de tarice die er op gegroeid is Dat spoorwef maatschappijeu haar land zoo gewillig en zoo goedkoop afstaan is in haar eigenbelang Want het ontgiiiuen der woeste gronden brengt vert er op hare lijnen En daar spoorwegsectien tusschen de andere zijn gegroepeerd als op een dambord de bruine ruiten tusschen de witte zoo komt men door het koopen van spoorwegland in eend nieuwe kolonie altyd in bewoonde streken terecht wat met het oog op de hulp die men eerst altyd noodig heeft zeer verkieslijk is Op deze wijze wordt men zeer gemakkelijk eu voor weinig geld eigenaar van eene boerderij van 80 acres 32 U A de kleinste die met machines zou kunnen worden bewerkt Ziediur de toestand in mijne ongevuig Maar ik heb alle reden te veronderstellen dat het overal elders waar Hollandsche nederzettingen zijn precies hetzelfde wtzeu zai Gij zoudt u door familiebetrekkingen of aiiders ins gel ondeu kunnen achten ééu der naburige Staten boven Jowa te verkiez en iMij goed laar 13 dit niet het geval komt dan naar Joua Onze Slaat toch ondeischeidt zich gunst g door ziju gezond klimaat en ziju rijken en vrucblbarcn bodem I En komt dan naar het Noord Westen na ir bet centraalpnnt van Nederlandsche hindvcihuizers ifli Sioux County Daar zult Gij eene nedeizetting vin den die onder haar humanen stichter en leider Mr Henry Horper de agent der spoorwegdirectie en da hulpen vraagbaak voor alle nieuwaaukomenden de schoonste toekomst te gemoet gaat Reeds wordenbehalve Orange City twee nieuwe steden uitgelegd en op verschillende wijzen is en wordt die kolonie met het groote spoorwegnet der Ver Staten verbundeu Metééu ontwijkt Gg dan ook de gelegenheid on U te vestigen op reeds ontgonnen boerderijen dia duur door U zouden worden betaald en op verre na niet genoeg zouden opleveren Want bedenkt dal men reeds ongeveer twintig jaren die gronden heeft uitgeput terwyl Gij hier integendeel nog zuivere natuur voor U ziet Zoudt Gij bij U te lande afgeroomde melk uit Uve buurt duur betalen als er een paar straten verder ouafgeroomde voor weinig geld Ie verkrijgen was Ik geloof het niet Na Uw laudkoopen doen zich onmiddelijk twe nieuwe vragen op Gij moet ouder dak Uwe prairie moet ontgonnen worden Hebt gij geld zoo kunt Gy u onmiddellyk een huis laten zetten Dit is in weinig tijds gereed Hout ligt aan eik spoorwegstation en aan timmerlui is bij alle nieuwe volkplantingen geen gebrek omdat zij goed loon verdienen 2i g a 3 doll daags tlebt Gij geeuVgeld dan behelpt Gij u een winter I Gij gaat bij altderen een en ander belpen om de i boerderij te leereu en üto eerste oogst verschaft V een eigene woning Brengt daarom lu geen geval vau die massa s bagage mee Die veroorzaken maar last en alles is hier toch te koopi beter en doelmatiger Intusscheu zijn oude vrienden of pas verkregen keunisseii al bezig geweest met een gedeelte van Uw stuk prairiegrond ondei den ploeg te knjgeu Die weinige acres moeten een volgend jaar al Mvfü onkosten goc l maken En zij doen M Want voor den Nederiaiidsclien sti deling groeit de tarwe hier even goed ats voor den geboren landbouwer en doet de macliiucrie e en goed hare woudereal Eu meent uiet dat Gy stedeling altijd een brekebeen onder ons blijven zult In weiuigo maanden begrijpt Gy de werking dier kunstvDile maohinee die hier de menscbelijke werkkrachten yerv ngeu Weldra slaat Gij zelf de handen aan den ploeg en al zijn uwe voreu ook niet zoo kaartrecht liij leerl lederen dag en t zou wel wonder zyn a s Gy zelf niet met de machine uw eerste koren maaien giugt Dit vooral is een keni erk van den Amerikaansohcii landbouw dat hij zoo gemakkelijk te iteren ü Bezit men lust en ijver om zijn vee goed op t passen en doet men zijn best om met de werking lor inaohinis veitrouwd te raken dan is men klaar Mest bereidine dat km s voor NederlauiUcbe i amlstrekeii I