Goudsche Courant, zondag 9 februari 1873

1873 Zondag 9 Februari N 1320 GOUDSCHE COURAWT NieHWS en AdverleDÜeblad voor Gouda en Omslrei en Burg erlijke Stand Openbare Vrijwillige Vcrkooping te ZEVENHUIZEN van eene kleine zéér goed onderhondei Gi BOE i N 8 Febr Francois Charlnl Coorndua outters A van Gastel en W M Pinkse 6 Jijhanna Maria Agoea ouders VV N J vao HelJeo eo V i uostcQ Oveeledeh 4 Fjibr P J Tan Santen huisTr van W A van Dongen Boldirig 48 j D Veeoing 6 w J M Verkerk 6 m H P yan Eiftel 2 j 9 m 6 L Groeneudaal 51 j R Rgneveveld 2 m T G de Riet 8 n GfcHUWD 5 Febr J Blok en G Vogelzang VV Gelder lom en A Koster H da Joag en M lïguhart C Kunst en A Janssen 0NIN6 De Heer en Mevrouw REIMERINGERHOEFHAMER betuigen hunnen hart lpen dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Eenige Inteekenaren voor het aanstaande KONINGSBAL noodigen beleefdeljjk HH Medeinteekenaren uit op VRIJDAG 7 FEBRUARI 1873 des namiddags te 2 uur te willen vergaderen in één der bovenlokalen van de Sociëteit DE RÉUNIE HOLLAiXOSCHE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN MILLIOEN GULDEN v i cr rnecrd Directeur P LANGERHUIZEN Kantoor te Amsterdam Regu liersd war ast raat bij het Koningsplein X 301 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T RAUEB tg Gouda Correspondenten in de Provinoi Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Portuijn Droogleever Notaris Del t Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Oorinchem Heeren C de Gijselaar C Gravenhage Heer P J Landrij ih Leiden Heeren Lezwijn Eigeman Oudewater Heer E W Haentjes Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuijt 0 VUi irdingen Heer Paulus Kikkert Woerden O Groeneveld uk De waterafleidingen der lage Nederlandsohe pror iinién kent men e enmin Het land ligt hier lacht rollend en die ligging voert al het overtollige water onmerkbaar niiar beken en rivieren af Gy hebt dus maar te lor en dat Uwe macbines üw koren in en van den groud brengen dan doet Gjj uw plicht JomCs ffeie lodem zorgt voor oogtten waarvan ia Nederland geAe voorbeelden lyn Binnen weinige jarett wordl Gij op deze w jze een geheel onafhankelijk a ZQtfs een vermogend man Het graoter borden llw kinderen behoeft Gij nietmet een beklemd harte g de te slaan Gij geeft zeelk Wl e en elk vatf hen wordt weer een nuttig burger d Unie Éd dan Iraag ik V of zulle een positie ooi ofaegen ia tegen Oi tegenwoordig slavenleven van den vroegen morgen tot d if laten avond j En geen hmsohenwhinkpa zgq het die ik U d ar oor den geeft too m l i Is dit ohvtrvalscite historie J 2 eli merlander die als landbouwer aar de Staten ging 1 rordt vervolg x Mankeer ie Redac nr Allereerst een Woord vifa dank vil rdetoevbeging t l6 noten aaii ons opslel gcplaal in de oarf c rant van heJen Zij 1 getuigen San uwe zucht met de onderhavige zfak ii fcet Jeine te konienJ H wg waardeeren dit zóóï dat een Atwoord daarojM iijm ona overbodig wordl geachf H publiek zal n tn ehen U en ons uitspraak kunnen oen Het zal kuiinen beoordeefen of de qualjtcatie in noot I ep Ml voorkomende al of niet juist is of de laatste zinsnede van noot B getuigt voor eerie aandachtige lering ran ons plan of er van bedelpartjjen sprake nag ign als men den deelnemer vrijlaat in de wijre waarop hg weuscht deel te nemen enz Wij gelooT dat een notenstrijd zooals het nu worden zon niet enechelgk ia Een ingezonden stnk echter in hetzelfde nommer ower Courant opgenomen en onderteekend TV legt ons den plicht op nog een laatste woord te spreken ter beslechting van het verschilpunt tusscben U en hem Waar verschil van gevoelen over onze woorden ontstaat gelooven wij gerechiigd te zijn te beslissen welke opvatting de jniste is En vergun ons dan ü te zeggen dat de Heer W die zich voorstelt volkomen vrij te blijven al hg door onderteekening en invulling van het inschrijvingsbillet zijnen wensch uitspreekt op welke wij7e hij aan de vereenigiAg zon willen deelnemen ons volkomen juist heeft begrepen Geen eigenbelang stond bij de ontwerping van bet plan op den voorgrond en daarom willen wij nog sterker spreken Niemand zul tot betaling der door hem bepaalde bijdrage worden aangemaand indien hij na van de statuten der vereenigin kennis te hebben genomen meent zich te moeten terugtrekken Alles is vrgwillig en moet zóó vrijwillig blijven dat ieder lid desverkiezende later de vereeniging zonder moeite kan verlaten of zonder verder te conlribueeren toch tot de leden kan blijven behooren Wie iets doet moet het gaarne doen Het zal uw hart dat zonder twijfel warm klopt voor de waarachtige belangen van den arbeidenden stand zeker goed doen te vernemen dat terwijl wg dit schrgven de tot siandkoming der vereeniging reeds verzekerd is Of zulks zal geschieden zonder aenige wijziging van het plan wij wenschen het wel Zulks hangt echter de heer W begrijpt het goed van omstandigheden af en het eenige wat wg in deze zoowel tot meer als lot mingegoeden kunnen zeggen is Doet wat ge kunt devolksgetondheid is een algemeen belang F GOODA B Febniarij 1873 HEUSIJ F N MAAS Jdnioe W H POLET MABKTBERICHTEN GondS 6 Febr Door de stremming de vaart was de handel van weinig beteekenis Tarwe puike Zeenwsche 12 76 a ƒ 13 25 Mindere 11 80 ü 12 70 Polder ƒ 9 75 a 12 26 Sogge puike ƒ 7 25 a ƒ 7 86 Mindere ƒ 6 75 a 7 Ï0 Voer ƒ 6 85 a 8 26 Gerst puike 6 50 i f 7 2B Mindere 6 86 a ƒ 6 26 Haver korte f 8 75 i 4 60 lange 3 40 a 4 26 Hennepiaiad 9 it 9 26 De veemarkt met goeden aanvoer allo soorten werden tot hooge prijzen verkocht Vette varkens van 28 a 34 cents per half kdo Magere varkens en biggen vlag verkocht Kaas van ƒ 28 a 34 Boter 1 60 a 1 60 ADVERTENTIËN 40 r AiR I G E I B VAN nis HAM 1 1 1 I C DELFGOÜW Goude i7 Pebruarfi 1873 12V JAi BIGE c j lIpbi VAK DB PAVOORDT Febroari 1873 Algemeenf kenniigmng Getrouwd 1 6 A EElMERINGER EK A W HOEFHAMER Gouda 6 Februari 1873 met SCHUUR en twee KjORENBARGEN voorts 97 pnnder ijllerbest Wel Hooi en I iiwland te zamen staande en gelegen n den Zuidplaapolder binnen de gemeente van Zevenhuizen op WOENSDAG den 26 FEBIÏ AHU 1873 dea voormiddags ten 11 uur it de Herberg hw Hop vak Hollakd bewoon fl door den Heer HEEMSBBRGEN in het Doe aldaar Breder bij biljetten en naoere infermatien te Verkrijgen bij den Notarig A N MOLI Nè A R te Waddirixveenf J WUfl Binnen en Bu tenlandsch Gedistelcerd Likeuren Bieren ENZ IN T GROOT J KLEIN De oudergeteekende beveelt lich beleefdelijkaan b j zjjne geëerde Stadgen oten en verder Begunstigers tot het leveren t a bovenstsiuideArtikejen H BEGEER Gouwe wp C n 44a touda 6 Febr 1873 WORDT GEVRAAGD tegen 1 Mei 8 B op een Buitenhuis binnen Rotterdam eene mmwmmmmm niet beneden de 28 jaar goed kanneude Koken en van goede getuigen voorzien Adrea met franco brieven onder letters K M of in persoon aan het Algemeen Advertentie Bureau yaa NIJGH VAN DITMAR Wijnstraat liotUrdam w f £ wmimsM GeZFCHTKUNDIOE en iN STnUllENTMAKEE £ Cfj GoDds Drak tuo A BriDkniaa heeft de eer te berichten dat hg VERHUISD is van de Lage Gouwe C 21 naar de Hooge Gouwe C 238 Maakt tevens bekend dat hy gebroken Porcelein en Glaswerk bjjna onzichtbaar en duuraaam lijmt en zjjn Iflm koude vuur i n water wederstaat BXnTENLAND Baltenlandscli Overzicht Woensdag is is de bijeenkomst van de Fransche regeering met de Dulsure commiesie vooral de oadnik gelegd op hetgeen deu heeren wilden ontduiken de instelling eener tweede kamer en de verkiesuog eener nieuwe vergadering Wy meenen dat het verhandelde het best blykt u t het uitvoerige tel graai dat van die vergadering verslag geeft Het luidt aldus De beet Thiers faedl in de oomniission des Xrenlte zijne mecuing ontvouwd over de w xe van samenstelling der tweede kasser en over de kieswet Wat de tweede kamer betreft heeft hu xieh voor eene verkiezing harer leden door Biddel vaa het algtmeen stemrecht verklaard met asnwQliog van verkiesbare oategorieèn Met opzicht tot de kieswet heeft hq te kennen gegeven dat men naar zgne meening om in eene plaats het kiesrecht te kuoMn uitoefenen aldaar minstens een jaar verbtyr beeft moeten houden De minister Dofaore heeft voorgesteld de volgende ge üiifd redaeti van art 4 van het bekende ontwerp looals die ndaotie in dea miaisterr Ml vastgesteld s Binnen een kort tgdtverioop zullen wettdyke bepalingen worden vastgesteld l nopens de semensteltiog en wyu van verkiezing der nat vergadering welke de tegenwoordige vergadering zal vervangen V aopens de sameostelling de wijse vaa verfcieiiog ea de attributen eener eerste kamer 3 nopens de organisatie van het uitvoerend gezag en het tydsverloop tusscben de ontbinding vau de tegeawoordiga vergadering o de instelling vaa de twee MMW kar nets wWke haar rullen opvolgen De mlnistsr Ueht de veriehUJaode parografai dexer veordrasht toe De heer Thiers geeft op eene vraag van den heef Delacooibe als zgne meening Ie kennen dat om het kiesrecht te kannen uitoefenen men meer dan één jaar in eene gemeente moet gevestigd tyn msardat dit vraagpunt nog niet ra den ministerraad is ondertoeht erne andere vraag antwoordt de heer Thiers oat by het tegenwoordige stelsel men de waarborgen mist voor de ideutiteif en de moraliteit der kiezers Een domicilie van drie jaren zou hel noaimoM moeten zgn Men sou ook een onderscheid kttnnea maken tnssehen de groote steden en de kleinef gemeenten waar de identiteit der kiesers genakkelijk bewezen kan worden De heer Rieard en andere leden der linkerzijde leiden dat men deze quaestie moet laten rusten totdat de ministerraad er rgpelgk over heeft beraaddaa d De heet Thiers gaf in antwoord op eene vraag van den heer Laeazr e kennen dat naar zijne meening de ouderdom die tegenwoordig vrreisebt wordt om kiezer te zyn behouden moet worden Hy geloofde dat het ontwerp der commissie tot herziening der kieswet tot leiddraad bij de nieuwe voordraoht fiM kunnen dienen Hjj aehtte het voorts niet overeenkomstig ayne waardigheid om relf een ontwerp in te dienen betreffende den dunr der volmacht fan het uitvoerend gezag De oommissie en de kamer znllsn in dat opcieht wel weten te doent wat nuttig voor het land is De heeren Thiers es Dubure gaven ten slotte op eens vraag van den heer Foumier te kennen dat de eerste Icamer naar hunne zieniwyze eerst in werking diende te komen na de ontbinding der tegenwoordig kamer Terwijl de Fransche kamer en de door kaar benoemd commissien zich gedragen alsof het nationaal bebng vdiSr alles gebaat ware door partijtwisten en onvruebtbare recriminatiën en daardoor de regeering de vervulling vau haar mandaat moeilijk maken schijnt Thiers er niettemin uitstekend in te slagen om niet slechts Frankrijk s krediet slaande te houden maar lelfs de volledige kwijting der milliarden binnen den bjj overeenkomst va itgeat lden termijn te verzekeren De betaling van het vierde milliard wordt geregeld voortgezet zoo zelfs dat de Monitear de la Ueurthe et 3f Vosget als zeker meldt dat ten gevolge van de vervroegde kwijting van hetvierde milliard het Dnitsche garnizoen reeds in demaand April Bpinol verlaten zal en aldaar niet dooreen ander vervangen zal worden Ue stortingen voor de groote leening hebben bovendien geregeld plaats hetgeen zonder twijfel ook voor een groot gedeelteaau Thiers al is het dan ook indirect aan den gnnstigen invlo van zyn bestuir mag worden toegeschreven Volgens Ie National is op bet vijfde milliard reeds 36U millioen do tr de inschrijvers gestorten worden maandeiyks oneereer 160 a 170 nullioai op d ieening betaald zoadat de regeering het vijlde milliard waarschijnlyk in baar geld zal kunnen voldoen zander haar toevlucht tot byzondere waarborgen te moeten nemen De meerderheid der Prtisisehe kamer is zooals trouwens te verwachten was niet van meeuing veranderd ten aanzien van de yziging der grondwetsartikelen die noodzakelgk geworden was door de indiening der kerkelijk slaa tki i n di g wetten van den minister Falk Met 254 tegen 110 stemnAa ereenigde de kamer zich met bét voorstel der commissie Zoo spoedig moelijk na de hervatting zyner zittingen zal bet heerenhus tich met de behande4ing van dit voorsiel beaig hoaden Naar het schijnt wordt door de kcrkelijk politieke partyen onder de leden van dit regeeringsliebaaa yverig propaoganda gemaakt om eene meerderheid tegea dit voorstel te vormen Wel ontkennen de oCeieuse bladen niet dat de elementen in het heerenhoia voldoende aanwezig zijn om zulk eene aMerderheid tot stand te brengao doeh zij betwijfeltn bet dat de oppositie na de les die zich met de ICreisordnung ontving het op nieuw wagen sal der Mgeeriug den loet dwars te zetten DU opinie wontt in nkele bladen op zuft eo tooB lf spiok i dat af Mrieaaakt met sea bedreiging gelyk slaat Intimidatie is trouwens in Fraiseo een zeer gebnikelyk regeeringsiaiddel De Pm Carr bevat een artikel tot opschrift voerende UitraaontaansdM bedreigingen Doaria kest men o a betvotgende Indien de kerkeiyke overheid haie t enwoordige bedreigingen ten uitvoer legt das voedt de regeering de hoop dat elke poging tot verzet legen de wetten van den staat op bet gezond verstand des volks en op de kracht der staaUinstellingen zal scbipbrenk Ijjien D regeeting ontveinst zich niet dat het volbrengen van hare tegenwoordige laak niet zonder strijd en hart toebl zal kunnen gesohieden doch zij weet tevens dat zy nadat de voorgestelde ontwerpen tot wel zullen zijn verheven een veel vasteren grondslag zal hebben tot kaodhaving van haar gezag een feit hetwelk ook de bisschoppen en ultramontaensche woordvoerders by nadere overweging niel zullen kunnen ontkennen zoodat de tegenwoordige uitingen geen absolnten maatstaf zijn voor brter te aemea besluitea e tegenwoordige arbeid zal in dm geest der regeering en der laodtvertegenwoordiging een werk des vmle voor de toekomst sijn Dat deze nitkoout zal worden verkregen hoopt de regeering te meer daar zij meer dan ooit vasthoudt aan het beginsel dat de vervalling der zedelijke plichten vau den staal ia het nauwste verband staat met dia welke der kerk zijn De IW geeft liet volgende overzicht van de troonrede waarmede de zitting van het parlement zal worden geopend De regeering heeft van alle mogendheden betuigingen van vriendschap en welwillendheid ontvangen en de vrede van Groot Brittannië met de verschillende mogendheden is niet gestoord De regeering heeft de toezegging tut medewerkiiig4 ntvaHgen in hare pogingen lot afsohaffing van deu slavenhandel op Africa s oostkust Met opzicht tot het bezoek van grilil Soliouvaloff en de sedert driejaren gevoerde onderhandelingen met Kusbind over de wedcrzijdsche verhoudingrn van beide mogendheden in Azië wordt gezegd dat ds koningin de verzekering heeft ontvangen van de vriendschappelijke gezindheid van den czaar jegens Grnot Brillannic Het handelsverdrag mei Frankrijk zal bijdragen tot de handhaving der vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen Thiers heeft er in toegestemd om als scheidsrechter op te treden tuischen Portugal en Enirelaiid ter regeling der grensscheiding van de wedcrzydsche be zittingen op de noordkust van Afrika Vervolgens worden de wetsontwerpen opgesomd welke nullen worden aangeboden daaronder is er een tot wijziging van het stelsel van hooger onderwijs in Ierland Terwijl Zaterdag in deu kantonalen raad van Geneve de discussi eu zijn aangevangen over het weteontwerp op de inrichting en uitoefening van den katholieken eeredienst in dit kanton heeft de geestelijkheid Zondag het bewijs geleverd dat zij van haren kant den strijd niet schuwt en den handschoen opneemt dien volgeut haar beweren althans de itaat haar toewerpt In strijd met de wet die de afkondiging eener pauselijke breve zonder voorafgaande goedkeuring der regeering verbeidt is Zondag morgen in alle katholieke kerken van het diocese de hn t van 13 Jan voorgelezen waarby het kanton Geneve aQ eacheiden wordt van het diocees Freiburg en msgr Mermillod benoemd wordt tot apostolisch vicaris van het nieuwe 4iisdom In zulk een ongeinken strijd moet schijnbaar de sterkere slaat over de zwakkere kerk zegevieren maar zal die overwinning inderdaad besliaseod en afdoend zyn Wij betwijlekn bet De zitting der Belgische kamer van Dinsdag kenmerkte zich door een eigenaardig incideat De heer Jacobs toch nam den handschoen op voor den heer Anspaeh tegen den heer Kervjn de Lettrnhove In een vorige zitting bad de heer Anspaeh dea keer Coomans beschaldigd dat hij de burgerwacht had belasterd Daarop kwam de keer Coomans thaas terfg en ootkeade dat ha sstarrig t Baatte weinig ea de heer Anspaeh ging voort de bnigerwaeht awt kracht van taal te vridedigen Vooral legde h $ nadrnk op de groote diensten die de borgerwaoht van Brussel in 1871 aan het geheele Und heeft bewezen door de gewelddadige bedoelingea van asket persanea te onderdrukkea Die uitdrukking ras ai naar dea zin van den keer Kerven de Lettenhova die als oud miaister van binneaUndiche taken beweerde dat het clericale kabinet welks sieraad bil was volstrekt geen gewelddadige bedoelingea haii gehad Doch de heer Anspaeh weet beter en bnogt kewijzea bij bewijzen echter die door dea heer tervjn kortweg voor valsek werden verklaard I verklaring werd door den keer Jaoobe ten sterkste tegengesproken En de heer Kervjrn zweeg stil ea men ging met de behandeling der begrooting voort eerst ündboaw dsarna banrtwegen welke bqrooting met 119 600 francs werd vermeerderd i Ti tsa r BELOIË De Middelt Ct bevat ia een Brusselsche oorrespondentie o a de volgende karakterschets van den Belgischen eersten minister D beer Jules Malou de chef van ons kabinet is wel de eigenaardigste t pe der moderne staatslieden Ik zie er geen onder zyne collega s en tijdgenooten die men met hem vergelijken kan Hj is het mensch gewordene prozs Aan verstand ontbreekt het hem waarlyk n et maar aan bezieling alles wat hij ter hand neemi wordt klein omdat hy het steeds van de nietigste zijde aanvat Niettessin in zy ne wijze van de zaken te behandelen en te begrijpen legt hij een zcidrame scherpzinnigheid een bedriegelüke hmtkomie een volleerde geslepenÜeiil aan den dag welks den heer Malou tot een der geduchlste tegensUndeis maakt Zijn gemaakte eenvoudigheid zijn helder omar kleurloos woord de kleine vaak byna platle boert waarvan hij bijzonder houdt steekt wanneer mea wil af indien de heer Malou b v spreekt na dea heer FrèreOrban die in jne gewone welsprekeodheid soms eeu achoone periode en eeu breeden Myl niet versmnadt maar langzamerhand dwingt jaist die eenvoudigheid die helderheid tol aandacht de toehoorders wordeh medegesleept en zij zijn vaak geneigd gelyk te geven aan hem die vOn ge a oratorisohe wendingen of bestudeerde periodes gebruik maakt om zyne meening te doen bovendrijven De heer Maloa is niettegenstaande hij chef is van een clericaal kabinet sceptions in den volstm zin van het woord zeer godsdienstig zelfs devoot op zyn tijd en wanneer het nioet want familie oUigt was zijn broeder niet bisschop van Brugge f I