Goudsche Courant, zondag 9 februari 1873

mwr rg au lle Ainatisme dat zoorelpn zijnei roorgSn erS tot Rrove fuuten verleid litcft Hij is sltchts fiinatiek winneer hij het wil we en Dtit fiutttisue gi dau uok nooU veider dan het rerstind Zoo heeft niemand zijne pjj uigeB lu 1857 vergetfu In qualiteit van rippoiteur ovei de ontrterparmen vet om deze wet te doea aannefflea maar in het Igemeen is de beer Miilou geen seotans Hij 18 philosoof met een eigen systeem met ijne bestrijders uit overtuiging spot hy 1 en aanzien van faen die min of meer tot zijne school behooren handelt hg gebeel anders hg doet hen het overwicht zgner buitengewone bekwaamheden ea zgner groote scherpzinnigheid gevoelen Zgne eigenaardige ei enschippen hebben hem reeds meermalen veri und zich ongedeerd uit eme moedgke positie te redden wairbg een ander minister zonder twyfel zgne portefeuille had m den steek moeten laten Hg schaamt zich vol ïtiekt met om een ingediend wetsvoorstel m te trekken of zijne plannen te liten varen zooals hg iii de spoorvve quEstie van den Grand Luxembourg deed De heer Malou handelt volkomen in den geest zgner noorden die h j bg zgn optreden als inmi ter uitsprak Men heeft gewild dat ik ministtr werd welnu ik ben het m r ik zal met weder he ngTin dm wanneer het mg past Niet dat de heer Malou bijzonder op hooge eer of onderscheidingen gesteld is Integendeel zgn smaik is hoogst eenvoudig 7gn grootste genoegen is het om op gn buitengoed op klompen te kunnen werken Hg heeft nietiemin e en hirtstocht het g ld Deze hartstocht al yn ongeluk wezin hoewel yne groote handigheid hem Iniig boven v te zal houden ZWITSERLAND Uit Bern wordt gemeld dat de besluiten op de Bazelsche diuceseconferentie genomen aldus luulin Art 1 Het besluit waarby op 30 November 1863 aan den heer Eugenius Lichat de vergunning la verleend om bezit te nemen vnn den bisschoppelyken stoel van Bizel wordt ingetrokken het ge volg daarvan is dat die zetel als onbezet moet be schouwd worden Art 2 Te rekenen van heden zal het den heer Epgenms Lachat niet meer vergund zgn eenigerlei bisschoppelyke functie in de kantons uitmakende het Bnzeler bisdom te verrichten A4n de respectieve kantons zal de noodige instrnttie worden gebonden opdat de vroeger hem toegekende bisschoppelyke bezotdigidg niet meer worde uitbetaidd VVaar de bedoelde inkomsten voortsprniten uit fondsen niet be höorendo tol het siaatsdomein zal onverwyld beslag daarop worden gelegd Art 3 Aan de regeering van Solothuin wordt het verzoek gericht om den heer Fugenius Lachit een termijn te stellen waarbinnen bg hit bi schcppelgk paleis zal moeten ontrnimen tevens d d e rcgeering wêl de taak op zich nemen om org te dragen dat de voorwerpen behoorende tot den iiivenlaris van het Bazelsche bisdom niar behooren worden opgeleverd Art 4 Aan hel domknpittel zal de uiluoodiging worden gezonden om overeenkomstig de bepalingen van het verdrag door de Stenden der kantons van het Bazeler bisdom gesloten op 28 Miiart 1833 en den inhoud der Pnoselgkc rcv van 15 September 1828 over te gain tot de verkiezing van een produrator dien de respectieve kantons als zoodanig wenschen benoemd te zien Art 5 De vyf regeeriiigen zullbn onverwyM overgaan tot een herziening van het verdrag op 28 Maart 1821 gesloten zg zullen de regeeungen van Zurich BazelUnd Schaffhausen Tessino en van Geneve uitnoodigrn gedelegeerden te zenden tol bg woning dier vergadering Art 6 Aan den Bondsraad zal mcdedeelin worden gedaan der genomen besluiten opdat hij tevens in staat zaf zgn daarvan langs diplomAtieken weg ktunis te geven aan de pauselgke curie Art 7 De conferentie wordt verdaagd tot 14 Pebr t waarna de werkzaamheden zullen worden voort gezet BINNENLAND GOÜDA 8 feBEÜAÏI Schaakwedstrgd SAMPBN GOUDA wjtj zwart Zst C 2 C 3 6d Zet ü 8 F Aan het voorloopig examen tot het verkrggen van den rang van 2den luitenant hebben bg het 4de regivent infanterie vyf onderotficiereu deelgenomen hürvan zgn geslaagd de sergeanten J A W Luppes en T Rutgers van der Loeff zg zullen tot het lichter examen dat in Maart a s m den Haag plaats beeft wfjiden toegelaten Gediiiende do maand Jan zgn in deze gemeente oveiledeii 2t minnen eu 34 vrouwen t w lil het Ie leieiisjanr 14 m en 20 vr totaal 34 van ge 6e 2 k 5 5 7e 14e 2 2 4 15e 20e 1 1 2 21e 30e O 1 1 Sle 50e 2 2 4 Sle 65e 1 3 4 Cöe 80e 2 2 4 oveu t 8j O ï O I O r l Tê Hfervan zonder geneeskundige hulp 4 m en 6 vr m t Ie lm en 1 vr m t 2e 6e levensjiat totaal 5 m en 7 vr 12 Daarenboven levenloos aangegeven 2 m en 1 vr 3 De 5e leesbeurt in de vereeniging Winterlezingen te BergAmbacht werd op Donderdig 6 Tebr vervuld door den heer P Blok aldaar Op eeue boeiende wgze hield spreker eene verhandeling over Kwakzalverg Met ingenomenheid erd deze rede door het tairyk publiek aangehoord evenals de itüirdp volgende zoo ernstige als luimige bijdragen van onderscheidene heeren In het begin dezer week was de rivier de Lek voor een derde gedeelte met gs bedekt zoodat de overtocht te Berg Ambacht niet plaats had Nu het Heder in de laatste dagen zachter is vindt men er geen drgfijs meer zoodat de overtocht geregehl doorgaat Z M heeft bg besluit van W December II eene nieuwe formatie vastgesteld van het personeel vnn den geweerwmkel de pyroteohnische school eu de ariil enestapel en constructie magazgnen te Delft By Ivoninklyk besluit van 25 Januari l 18 met wgz gmg in zooverre van het bepaalde by vroegert besluiten het bedrag der schadeloosstelling voor bureaukosten ten behoeve van de intendanten m dv Iste 2de en 3de militaire afdeolmg verhoogd en vastgesteld op ƒ 750 voor ieder en voor den intendant in de 4de militaire afdeeling op 660 in het jaar ingegaan voor allen met 1 Jnnuan 1873 Deze verhooging liet gevolg van den omvang dar werkzaamheden thans aan bedoblde mtenduuten epgeduigen By kon besluit an den lilen Ftbrnari 11 o 2 is de Cumiuissans dn Konings gemachtigd de Provinciale Sliten van Juid Holland buitengewoon bgien te roepen tegen Dinsdag den ISn februari uansttiiude tot het verkiezen vnn een lid van de redeputcerde 3 aten ter vervulling der vaoature ontl aiiu door het oveilijdeu van mr H 1 baroti van Zuylen van Ngere t eU vorder ter behandeling van de imvülgen Ie onderwerpen a een adies van het Bestaur ran het te Delft in Juli 4373 te houden 27ste Landhuishoudkun lig Congiea oin eulwidie uit de Provinoinlo fonilseu h een vooistei tot wgzigiiig der provinciale huis houdelgke begrooting dienst 1872 tn c een voorstel tot aanvidliiig dei provmoiale huishoudelgke begrooting dienst 1873 De leden der Stiten zyn mitsdien verzocht om op geinelden dag dos namiddags ten een are ten gew ine vergaderzaal vin de Provinciale Staten op het Binnenhof te willen tegenHoordig zgn jedeputecrde htaten zeggen in hun prieadvies op het adres van het laudkuishoudkundig congres bet volgende t arOfscboon wg iedere poging dm kan strekken om den bloei van den landbouw en der daarmede in verband staande takken van volkswelvaart te bevorderen op prgs stellen en ook uwe vorgadering herhaaldelgk en laaitelgk nog bg de in het vorig jaar te s GravenUage gehouden tentooiistelling door het uitloven van mediilles gi toond he ft zjodaiiige pogingen te willen ondersteunen meeiieii wy eoliti r haar te moeten aanraden het ouderwerpelyk ver oek niet in te willigen Tot dit iiidvies werden wg geleid door de navolgende twee overwegingen In de eerste plaats sohgnt voor zoover uit bovenvermeld echrgvon van het bestuur kan worden opgemakt het voornemen te bestaan een eveutueel toe te kennen subsi lie te doen strekken behalve voor de kosten door de eigenigk gezegde congresvergaderingen veroorzaakt voor feauviteiten bg gelegenheid van het congres te geven en dair voor laatstgenoemd doel met dan in zeer buitengewone gevallen openbare geldmiddelen behooren te worden aangewend kwam het ons voor dat het evenmin op den weg uwer Vergadeung ligt uit de provinciale kas gelden toe te staan voor bgeeiikoiuslcn als de in deze bedoelde T en andere moet worden opgemaakt dat voor zoover ons bekend is nimmer en althans ni t iti de laatste twintig jaren ten behoeve van een te li ju Icu cjngres van welken aard ook van wege deze provineie eeutg krediet of subsidie erd toegekend torwgl naar ons inzien geen voldoende aanleiding bestaat om zulks thjns wel te doen plaats hebben Wg Rebben alzoo de eer u vpor te stellen op het bovenlxdoald adres afwgzend te beschikken De Minister ran Binnenlandsche Zaken orerwegende dat door het aannemen Jer benoeming tot inspecleur van het lager onder ys m de provincie Utrecht door den heer A Moens da lerkiezing van een lid vaB de Twiede Kamet it SUten Generaal m het hoefdkiesdistnct Soeek meet plaats hebben Heeft bepaald 1 dat die verkiezing in gemeld hoofdkiesdistrict zal esohieden op Dinsdag 26 Februari a s en 2 dat zoo eene herstemmuig noodig u di uiplaats hebbeo op Dinsdag 11 Mafrt daaraanralg ile De Miuister van Oorlog heeft ten opzichte van het gebruik n Australisch vlteach als a gevoelen doen kennen dat dit voedingsmiddel alleen dan voor de troepen vao bet leger zal behooren g bezii d te worden wanneer do troep oji bivak m een fort of op andere plaatsen zich ophoudt alwaar voor de menages geen versch vleesoh Ie verkrygen is De Scheveningsohe visscher C V u door de arrend rechtbank te s Hage by vonnis vaa eergisiereu schuldig verklaard aan het vertragen eu afbreken eeaer godsdienstoefening en beleediging met woorden van den leeraar en veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en twee boeten leder van ƒ 8 Het bestuur der Nederlandaoho Juruten Vereeni giiig heeft voor de Algemeene Vergadering van dit jaar welke te Utrecht zal byeeiikomen Ier bsbaode ling gekozen de volgende onderwerpen i 1 is het wenschelgk onze Burgerlyke Wetf ring aan te vullen met bepalingen omtrent sticlitingen Zoo ja naar welke beginselen 2 Pandrecht preferentie en retentie in hande sznken mat tnbf rip van d wyzigingen welke hieruit ook in bel Burgerlgk Hcobt zouden kunnen voortvloeien 3 Of en in welke gevaileu revisie liebaort te warden toegelaten tegen vounisaen of arresten m strafzaken die in kracht ran gewysde U n gegaan Men Bchryft a iu de Leuhcie Courant i De wind die nu sedert eeuigen tyd uit het ooeten heeft gewaaid ia gunstig geweest voor den ifvoee vau waler naar zee Deltlind door dieu wmd veel In i La èetrlimzer lezjin wy het volgende r l3 landverhuizaag naar NoordAm rika een verlies voor Nederland I ÜUU D 11 Hartooh IIfus a outkveüi Men hoort dikwerf beweren dat loor emigraliabruikbare krachten aan Xederland oiiltrokkeu wor den en dit land daardoor ver iikt wurdt Het Miny zelfs gebeurdi dat Ne lerlaiiilsobe cunavis luNoord menka my zi idni wel te kunnen nedswet ken aau eene Vlaatsoliuppg tut bevordering der aigratie van Liigelsolicn of Duitsclier naar i AiU9rik rmaar nmt aan eene Maatsihapfy tot Irtvonlenngèeremigratie van Nederlanders dorwaarta diwr zg took lu huu qualiteit va consuls met aan de verzwakk van Nedrrhnd konden inwiewerken u ao üeM laeoning sohgni mij volkomen onjaist J Ieder weet dat m NederUnd de loonen zeer laa zgn lil verhouding vnn den prgs der levensmiddelen liet 18 vooi den werkiauo byna onmogelgk ja meo n m wol zeggen volstrekt onmogelyk voor zyu loon zyu hnugiziii op beboorlykfc wgze te voeden Maat met alleen voor den werkman is dit zoo ook in d ambtenaars wereld in het leger bg de rechterlgke maolit overal is het byna ondoenigk wanneer men geen fortuin van zioh zelve bezit van zyn tractemeiit volgens zyn stand te leven Ja 1 ik durf beweren dat 10 de umbtensarswereld soms nog meer ellende gelegen wordt dan bg den werklieden stand V at 18 de oör aak van dit verschgusel Zg is met éen woord te noemen overlievotimf waarvan het gevolg isi overdreven cciumrentu Voor eUt postje dat openvalt zgn tal van liefhebbers alls bet tia lenient ook nog zoo gering Voor elke te verrichten arbeid zgn veel laeer arbeider t krggan dan er noodig zi n De pigs van alle zaken hangt af vaM wao e bod leert de st lathuishoudkunda Waar derhalve het aanbod oo groot is zal do pr s van den arbeid de loonen en tractementon dalen Heffen wg de overbevolking allengs op door emigratie dan brengen wg uiel alleen de emignnten in een bet ren toestand wg maken ook het aanbod van albeid In Nederland geringer ten gevolge waarvan de loonen en tractementeo etygen moeten Hierdoor verbeterd op den duur de toestand van alle nietkapitallsten in Nederland Maar ook de kapualistcn worden daardoor gebaat De sociale kwestio met de pugingep om haar op geweldadige wgze op te losben die onze maatsehappg als een Damocles zwaard boven het hoofd hangl verliest daardoor tiaar dreigend aïniien Emigratie IS hare eenige mogelgke pr etische oplossing Derhalve worden de u iet k ipitalisten endeVapitalisten in Nederland door de emigratie gebaat De hifvolking van Nederland bestaat sleebts nit kapitalisten en uiet kapitalisten Derhalve is emigratie in het belang der geheelebevolking van Nederland en dus ook van Nederland zelf f Overbevolking is f een Iraolit maar eene zwakheid voor een volk fly die zij n volk daarvan verlost m t het krachtiger hy doet zyn vaderbind een dienst Niet zoozeer de absolute quantiteit als wel en in veel hoogere mate de quahieit der burgwa vonnt de kracht van een natie Hongerlydende burgers zgn noodzakelgk over t algemeen van minder goede qualiteit hongerlijden werkt rerderfelgk op bet lichaam en dikwgls op de moraliteit Kan ik door emigratie hen die hier gebrek lyden uit bet land brengen dan vermeerdert de gemiddelde qnaliteit der achterbigvenden en de emigrontcn Wel die Igden ginds geen honger meer en hun qualiteit verbetert dus ookl De directie van de NederI handelsmaatschappg heeft als bgdrage voor de Werner tentooiisteUing een bwdat tr iYe üoién isimeuitelleB tropee bevat volgens de bes nryvi ig viii lut W alleen de tourtbretigselen van Indie s takken van welvaart op zeer smaakvolle en volledige wgze gejrdeud door de goede zorgen van den heer 1 alter den yve rigc secretaris de Anist afd van de maat chappg tut bevorderii g vao ayverlieid De tropee is nagenoeg geheel en ai vau InJudie voortbrengselen vervaar dgd de tiyleu vau bamboes de zgsiukken van pi sangolsden of boomsehori de versieringen van bmdrottiiig en andere Indische rietsoorten Op den top van ll 11 motef hooge gekaarte zal een kolosmal ve KuM rnikef iMt apen der huidelmaatsebappg verryxeji niasi dt Neder vlag De res zgvlakkieu van h t mildeguloeto toonen d rystplan in ver ehilieiide soorten laliak uit Deli vh sooiten veerrn tui leiwjl de uuiideii daarachter bekleed zyn met tapijten van tiondjong de stuf waaruit kodiezakken vVorden vervaardigd Het voet tnk bgn i 13 meter in oMtrak bevat vakkeii die m t glas bedekt zyn en allerlei produeteii van Indi in alleiUi soortiii t n toon spreiden Ann kotln booiien tliee suiker mili o gamuier gout sp cryeu e iz geeu j elirok Met betrekking t it den aankoop van den Luxemburgsehen spojrwog door bet Belgische Gouvcme mriitj verhaalt de Meiue de voljjcude anerdute De heer Phllippart die iiur Londen zou vertiekken om de onderdnndelmgen ten einde te brengen m aan eau hoog geplaatst persoon die even als hg bg de zaak bitrokken wis dit hg iii geslaigd te gn de drn woorden van Lat ir ümi culi vtci zou t legruffcn n D reis leidde tot bet gewmischte gerolg i do heer Phllippart kuam ag eu oierwon Onmiddellijk liet by de depêche bevattende het geheim tusschen dl hear Phtllippart en Malou naar liet telegraaf bureau brengen De telegra6st bekeek de déprche eens bromde over ket slechte Fransch in seinde haar verbeterd naar lm meendij over Dientengevolge ontving de heer ïfaluu tjt zgiic niet geringe verba ing een telegram houdende de woorden tene vile ici Lerst nadat de telegraaf nogmaals in nrrkiiig was gebracht kwam de minister op de hoogte Van goederhand vernemen wg meldt het ijil dat eiu ouzen gaachten stadgenoot deu heer A ijiojiwu de eervolle taak is opgedragen om voor rekening van bet liu Siscli gouvernemcut te maken twee sttrrekundige uurwerken beide vnn eerste qualiteit welke moeten dienen voor twee nieuw op te richten steriekufidige observatoria lu Itu dand ouder do hoofdteiding van den bekwamtn aslionoom prof Hansen terwijl nagenoeg terzelfder tyd de heerlloh wil eene dtrgelgke vcreereiude opdrioht ontving van de Pruissiiche rrgeriug tot het maken van twee soortgelyke uurwerken voor stcrrewachtsn in d it rgk onder da hoofdleiding van den grooten sten kundige prot Struve Die hooge onderscheiding hiuft de beer Uohwu te daukcn aan zgne voortrefIcIgU sUnekunT 1 Van geen land iii l uropi litlalve llelgii h de btvulkuig 00 BUik m veriiouJiug vau het gioudgebted als dit vau udc laud dige pendule n 17 in 1861 geleterd teu dienste van de sterrewacbt te Leiden welk werktnig door dea grooten voor de wetenschap te vroeg oiitsUpen hooglecraar F Kaïser in eene brochure wemige jaren geleden is beschreven en vergeleken met den gang der meest volmaakte uurwerken in het buiienlaud De passagiers aau boord van de stoomboot der hh W iMeetcr C te Deventer virende op Am sterdam hebbin Zalerdigjl een oiiamgen lani tuclitje gemaikt s Morgens te b uren vertrok de boot met 15 man naar zee doch het bleek vo geus de w C in zee al spoedig dat ook zy by gewone vorst en gsgang evenmin kon varen als ander wint na lat de f iassagiers op verzoek van den kapitein den gehee en namiddag over de boot geloopeii h idden om er er beweging in te houden zat zy eindelgk des avonds te 8 uur geheel door het y ingesloten en hielp de Tereenigde inspanning van de bemanning van pas sagiers en van de atoom niets meer Uitgeput van Vermoeienis brachten de passagiers een zeer onaan genamen nacht aan boord door en gingen Zondag morgen ten ge ale van 15 door een schipper begeleid naar het naastby zijnde strand dat zg na in doodengst een uur in een fellea kouden wind oier bet zwakke ys geloopen t hefaben gelukkig bereik ten Het bleek toen dit zg zich nog twee uren gaans van Amsterdam bevonden en er geen andere gelegenheid was dan te voet er heeu te gaan waartoe allen dan ook besloten 0e boot zit nog m bet gs doch hee gelukkig van Deventer bgna geen goederen in iV v d D Het iVewtf Fremdenftl deelt een spoorweggesehie denis mede die haars gelyken niet neeft zelfs niet in het rgk der verd chtmg oaarnit anders al veel wonderlijk is opgcdiseht Ken rei iger die zich Nieuwjaarsnacht per spoor van Bnih naar Bukarest begaf verhaalt het volgende 31 December g iiig een personentrein van recuctn naar lieriad oor het vertrek nam het dienstpersoneel m wbiuist en stoker zoowel als de conducteurs enz een buitengewone en alles behalve geringe hartsterking voor den laatsten tocht in het jaar Aan het eerste stition werd de tyd van vertrek overschreden om zich nogmaals voor het laatst met een stevige teug te verkwikken De reizigers begrepen nu ook van het langer oponthoud maar eens gebruik te moeten maken en deden zich ook eens te goed De manoeuvre werd aau ieder station ook aan het laatst vijór het eindstation herhaald Het vertrek van den trein werd van daar volgensgewoonte na Biikarest geseiad maar de aankomstaldaar vergeefs gewaeht De stationohef werd ongerust en seinde naar het laaiste atition naar kreeggeeu antwoord toen naar het Uaraanvoora aande mair ook vergeefs Nu meende men te Bukarest moest iT een zwareraifcp gebeurd zyn en de chef beslogf de reservemaghine den vafwachten trein Inngz m te genoette zeudeg en pF deu machinist IM om gedurig destoomduit te laten hooren fi j ft d zoo gedaanMei de grootstebehoedzaam idging de reserve locomotief voorwuarla TOSflit Ie inaciiinist haar ten vollein zgne mncht had en geen botsing mogeigk was liindelgk znt hy van verre de rooile lantaarns vandeu uitblgvendeu tri lu Onmiddellgk seint by metde etooiilni it hy wooht scmt weer geen antwoord Hy gaat nu l ngzjiam langzaam vooruit eu bereikt eiudelyk drn anderen trein die dooJstil stond De mncliiuist en stoker lagen m den Bteenivoicnwagcn te snorken de vuurh isrd was uit gebrand de stooinspanning byna nul De conducteurs waren m coupes eerste klasse gekropen eu verkeerdeu allen iii eoete rust de mannen van lien g jcdereiidiciist hadden iicli in de bsgagensgeus zoo gemakkelyk mogelyk neergevleid eu ronkten de passagiers warm lil hun pelzen gehuld sliepen alles tl ep i Men moet den geest he ihen van een ondernemer van puliluU vennaktijklutdeu oiu op deu ipval te kome 1 die di Lundeuselie eigen i ir vin een daartoe ibestemd gc jouw dezer dagea exploiieerdc lig kon digde een OJiieert aan ten voonlecle di r betrekkingenvan hen vvelke bg hel vergaan van dt n North hH waren omgakomni Dit wg i idig doel food ieedssteun maar de ondernemer kSam op het denkbeeld om de schepitliiigcn wier leven gcre d wa op hetconcert te uoodigeu gedurende tHoolf icbtereuivolgeiidc nvonileu beiugeu namen dil aun eu men kanzich Diimogo gk een denkbeeld maken vnn den toevloedvan br oeki rs Nadat een paar muziekstukkrn warenvoorgedingrn werd ten scherm opgehai d en men zag acht dergiridde schipbrcakelingen opeen ry staanDe onderiiemir noemde hen een voor een bg dennaam en veihnslde wi ike rol zg in den vreeselgkegebeuitenis hadden vervuld Daarop namen de schipbreukelingen hun hoed of iet af en hit selierin viel Onder hit publiek hiericlite een gruote svmpolliie die zieh op ourvirfloovende nija u tu l volgendeavonden zal de zaal niut iniiider bezet zgu j Laatste Berichten Londoa 7 i ebr Ia de eerste zittiug T n t Lagerhuis op hetleu hebben de heeren üeiaraell cd Hürsman t gedrag vau de regeenng in zake de Jla èawa4ua 9tie veruordc ld De heer Gladst j i € btioufde weldra aatt t Huu de gewisselde stukken over de Centraal Aziatische qUitestie te zulie ïoorifggen Uij verdedigde breedvoerig de politiek van de regeering ten opzirbte van de Geneefsche arbit agt Ia Uoogerhuis retklaarde Lord Graonlle dat de opspraakmaktude teie rammui die ui de dagb aden betreflende dr ceutraal A iatisc ie quaealie waren rerschsneu op geeu waarheid bcrusttca De nüerhandcluigeu met Kusland loopen over details en scbikkiugen waarover reeda onder t miDistcne vati Lord Ciareudon diplomatieke bescheiden werden geWisaeid SolOthurn 7 Febr Het Kapittel der Cathedfaat beeft met eenparige stemmen verklaard dtf baudeliugeu vaa monsgr Lichat bisschop van Bazel gued te keuren ea hem als eeuig wettig herder teblijveu erkcnueo Parijs 7 Ubr Heden werd in de kamer de behandeuUjj voortgczit ovtr het ontwerp tot regeling van den arbeid van kinderen en vrouwen lu de fabrickeu Men is gevoiderd tot art 9 Aangenomen werd htt voorstel van de Commissie om geen mtpecteur genenial a in te gteiieii l e oiomissie van dertig heeft art i vaa bet runstitutioneele ontwecp zonder wijzigmggoedgek rd leo opzichte van art 2 maakte zij eene reserve botrttfeiide para raaf 1 houdende Upat ng omtrent de erlaiiging vau het budget Met 1 i tegen 10 stemmen werd amgenomeu het amendement des heereo Ihiers om t reciit te verieenen over urgente wetten opnieuw te beraadslagen aangenomen werd voorts met 15 legeu 7 stemmen om den heer Thiers een termija van 2 maanden toe te sUau om de uieawe berctadalaging te verdagen Over art 8 werd lang gcdiscusoieerd talrijke amendementen werden ingediend ilje morgen in stemming zoUen gebracht worden Maidrid 7 l ebr iicu trem vau deu Noorderspoorweg 18 gederailleerd De weg is hersteld naar het verkeer is nog geschorst De grève der brievenbestellers heeft er toe getold nieuwe bestellers aao te stellen die dea dieoM reedt waarnemen Vergadering vtm deu Oemeeiiteraad Vrijdag 7 Fïbruon Tegenwoordig al di ledtu behalve db beer Lujrleo die kea019 beeft gVf K Li dat hg verbiadi i4 i ia de vergarfcriiig by te noQCU De notuleo der vorige vergaderiDg worden geicxea en gear rest eerd Ingikuiiicii eene musicvc van Me r de Had de Kantcr kennis gevmidevan bet oteilijdm vau haicn ccbtgeuoot iottf De Nüorzilli r di iU uitdu dut hierdoor is opeagevallen d bttrekkiiiK lau Mads geaecsbcer benotiuiug in ceoe T gea4e v rgaJcrii g LCD adres van den arts Jlu Je Holte verzockeude blj da beuoemiDg vau tads doctor lu aanmirking te komen Noti eeDigL iDiï iives vau bh GcdepatccrdL Staten hoodende goedkeaniig v u U 3u pUtoirc kohier di r ila it lgke directe be last Dg tt t t rhuriu lau d n grootLO ulIUoIell tot aankoop tan het huia aau dt Hotltkade en de wijze der opDsme van üt gLldiii deu LdcLttilijkeu verkoop toi afbraak itUmeded goedkLuriij d r rtgding dtr anufoiidscu der geineenle Stein tuHohen de gcniLiuieo Gouda en btiin Notit l e voorzitter dctlt mede dat hteft jilaats gehad de aip bested 1 dei CiOQwekade diL boogir ii dau de raming wa Erduor dt to lag der gemeeatt ruim ƒ 600 uordt verboogd cH Wordt di verbooguig goedgekeurd ecDu luiKdivt aii dt co uiniSbiL over bet middelbaar oudsr wgs dat di liLcr A A G vau jttrtiou bcrbcuoeuid fa vfKtTgcschicvLU eed httft afg lLgd luf eeiie iui8bive vao de Kamer vau Koo ifmdel en Nyverhcid itfzeudiiidt de rtkcuiug over 1872 dil tt viste wordt geltjfd e0nu uiiDbive vuu du afdtfliug liuudu tu omitreken der Maat sehippij ü I a idboun benthleude dal iou mogelijk lu dtu ItMUp MQdit jBii etiit teuFooii teUiug Ml Ibiti al geboudiu worde ven t pliiimr cdii iteeii laudbouwpruiluilt ii waurvun de uukostenuagLiiiH y öiMixulUiibLdri eu te ziitkcuti Ltuigctigcnioetkflniiiig iiU üt gLinfcntekas B 1 1 W ulvi eLii u guuatig umhet bcliiii dat de gtmecntL bij ütii ziiak bct ft eu stelten voor daartoe bij Ie dr ij en J 200 Ter viaie eeut luisfiue t u U cu VV dio m overlig uiet dttn boufijk ondqrttij er eu deu districts sdicio1op it Der B LU VV bitut tiu r8p ort uit op het adres van C Coay bd tireiidü jiieii boufdelijLtru uui la eu aehteo btt verzQtf bl l eu Btelleu eeue f eHy i di bLrekmijip vooi waarwip de stukkeu gidrtikt tn rond t zyude ulh ii wordin k ttn iidrts vai ju Wngeidtu e s r eh beklj tudc oMr ds iVi lQ vetlitbtiiifc iu h t géuiiti va iM laie toe itbtopdo Karde Mieik loul 11 d Hit roi tti HorJ gt ield in hinden t r comtpissie tda fabrica K lil 11 l Uitde lil huilden vuCr xIlu Uu rgemeester m hoofd ilci i olitie m tu i V 1 J t 11 iljHuidorvïijzeresse aan di p j 4 bare il i jo c J Uoenei L oiilal g tegta Uit Apiii H t outslag wordt e ervo verUend o fr