Goudsche Courant, zondag 9 februari 1873

De ondergeteekenden nemen de rrgheid hnnne MEDEEIEZERS oit te noodigen tot Jut houden eener bgeenkomst op WOENSDAG 12 FEBRUARI a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin ten einde na onderlinge gedachten wisseling een CANDIDAAT voor de vacatate in dm GEMEENTERAAD te verkiezen Me J FORTÜUN DLOOGLBEVBE H JAGER J M NOOTHOVEN vah GOOB J F C PRINCE J N SCHBLTEMA Mb f J SNEL F C VAK ZEULEN i B A H L M A N N 0 van af MAANDAG lO FEBR TJARX GROOTE OPRUIMING van alle voorhanden GOEDEREN Woensdag 12 Februari 1873 N 1321 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ineending van adTertentiCn kan geschieden tot Mn unr des namiddags op den dag der nitgave en eene groote partg WITTE GOEDEREN tot veel verminderde prgzen Xnsgelgka wordt rvol ostsUg Verleend ogen 21 April a s UD van Dobbelen bolponderw tan de stads armwhool Atn de orde 1 Voorstellen der commissie tad fabricage betiekkelijk deaatiTrage om afstand van groud door de heereo Ho eiidijk en van Wijk gedaan Het advies Imdt om op het renoek van den beer Hoogeodyk afwijzend te beschikken en daX T n van Wuk toe te staan tegen 14 50 n Hordt na korte discnssie alzoo besloten 2 Het adres Tan de hoofdonderwijxeres der openbare be ianchool om verbooging van tractemeot met bet dMrtoe betrekkel k rapporl van Bnrgemeester en Wetbonders Het advies luidt om dit adres aan te houden tot de volgende begrootiDg en wordt dit aangenomen De gemeente bouwmeester beeft aangevraagd vergaoniDg om oplicht te houden over de verbouwing van hetbnuvan KèApfautzen op de Gouwe die wordt verleend Be Tooriitter deelt mede dat het door den heer A K Kei Kr aan de gemeente gelegateerde door den heer Fortayn Onwgleew als executeur is overgedragen Not De voorfitter deelt mede dat de heer Hoogendgk beeft bedankt voor de benoeming tot lid van den raad en de vergadering beilnit op voorstel van den voorzitter te herkiaien hetxelfde stembureau Na maehtiging ter uitvoering under resaoitie eindigt de vargadering Burgerlijke Stand GfBORFiii 6 Febr Gijsbert ouders W van dar Hey en J C Batting Kathanoa Petronella Geertruida oaders A Hhvcrkamp en W Wijnnobel Pieter Francois ooders P L Kimsteeg en J J Dijiboern Jacobus Adrianus ooders P J Snel en W Bnakes Johaonea Wilhelmus ouders J W Brakal en J Muiier OvEKLEDEN 5 Ftibr M Scheuk 2 j 10 m 6 S Bakker 3 m G van den £ ng 2 m Gehuwd 6 Febr G A Reiraenogtr en A W Hoefhamer ADVERTENTIfiN V Berallen van een Zoon J MULLER geliefde Kchtoenoote van J W BBAKEL Gouda 6 Febr 1873 Algetneene kennisgeving V Bevallen van een Zoon WILLEMINA BUS ES echteenoote van Mr P J SNEL Gouda 6 Febr 73 Openbare Verkoopmg te G o u D A op MAANDAG 24 FEBEUARU 1873 des Toormiddags ten elf ure in het logement ns Zalm aldaar van Ben HUIS WERKPLAATS en eenige ÜEBOUWEN en ERVEN ingengt tot BEZEMMAKEfilJ staande en liggende aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 219 kadaster Sectie D N 361 Een HUIS en EEF met een stuk GROND er achter in de Boelekade te Gouda wijk R N 72 kadaster Sectie A N 1793 Een WINKELHUIS met WERKPLAATS en een VRIJEN OPGANG hebbend BOVENHUIS aan de Veste te Gouda w k O N 143a en b kadaster Sectie D N 1385 En een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda wijk M N 96 kadaster Sectie C N 1870 Nadere inlichtingen zij te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVEU te Gouda 4 a 5 der gepatenteerde JOHAN HOFF schb MALZBORST BON BC NS in een kopje heete melk gebruikt is een onfeilbaar middel tegen hoest heeschbeid enz Reeds onmiddellijk na het gebruik bespeurt men de slijmoplossende den hoest kalmerende werking en is men spoedig geheel en al van de verkoudheid bevrgdt a Elk pakje draagt de handteekening JOH HOFF N 2777 Ik acht mij verplicht ÜEd mede te deelen dat ik mf ne geheele herstellinff van zware borstziekte aan het gebruii nwer Boestbonboks te danken heb G HAMELS Bleeker Dordrecht In Blaauws zaldes a 30 et verkrijgbaar bg JOH HOFF s Central Dépót Bloemmarkt hg deStilsteeg 154 en verder Te Gouda bg J C vaN VREUMINGEN te Woerden bg HENRI J VAü DKS BERG Hoogheemraadschap RUnland DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN v n RUNLAND brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat de Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogbeemraadichap voor het dienstjaar 1873 volgens art 29 ran het reglement gedurende veertien d gen na heden Zondagen uitgezonderd van iét morgens 9 tot des middags 12 uren ter inMge zullen liggen als volgt de Igsten van at dè zettien districten ter Secretarie van Rgnlsnd alwaar zg tevens tegen betahng van 10 cente voor elke Igst verkrggbuar zgn die van het d rde district aan de Cruquius die van het vierde Strict aan de Lynden die van het zevend distriet aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter GemeenteSecreterie vau de hoofdplaaU van dat district eu van de daartoe behooreude onderkiesdistricten 2 dat zg die venneenen dat de Igsten niet uaauwkeurig zgu opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewgzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Leiden 1 Felwuari 1873 Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dgkgraaf W G PB BRÜIJN KOPS Secretaris Inktpraeparaten Al mjjne tannln alizarin anahn salon zwarte gallusschrgf en andere inktsoorten en stempelinkten zgn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door har levendige kleur groote vloeibaarheid en bet snelle droegen van alle andere inktfabrikaten De copiëerintten leveren nog na eenige dagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven half met water vermengd goedkoope en f foede schrgfinkten Verkrijgbaar bg ieder holed boek en kantoorhandel ümmerti H TOn GIM BORN Apoth en Fabnk v ohem techn Prseparaten Verbinders enz De GOUDSCHE MACHINALE GABENSPINNERU vraagt tegen hoog loon eenigeknappe VERBINDERS Ook kan zg plaatMnJONGENS van 12 14 jaaroad Aanbiedin gen in persoon voormiddags tosseben 10 en 12 are Ds DIRECTIE KEUKENMEID Wordt gevraagd tegen MEI voor een klein net gezin te s Hoge eene bekwame zindelgke KEUKENMEID tegen boog loon Franco brieven onder letter Z bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM en ZOON ta Gouda TANDPIJN tzg dit door RHEUMATIEK of door HOLLE TANDEN veroorzaakt ig wordt gestild door Dr J G POPP 8 ANATHERIN MONDWATER Bg aanhoudend gebruik hardt Let de tanden tegen de verandering van het klimaat en voorkomt op deze wgze het tomgkeeren van de pgn t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem Prgs l TS Dr J G P0PF8 OPAlSriD I LOn wdlB Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistóf die gebezigd worden tot aanvulling van holle en aangestoken tanden ten einde ze den oorspronkelgken vorm terug te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van bet kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overblgfselen van spyzen het speekspel of andere vochtdeelen zich in de holle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpgn ontstaat voorkomen Prgs per Doos 2 60 Te vrrkrygen te Oonds bg L Seheok winkelier op de Hougitrnat wgk A 1 3 te Rotterdim bg V E V in Suuten Kolff apoth en A Schipperegn k C bluaiiwe porceleinwinkel te s Hoge bg L P C Snubilié apoth te Ledden bg E Noordgk te Utrecht bg F AlteiiB apotb te Amtterdnm bgF vin Windheim C o verkoophuu te Oudewater bg T van Vreumiiigen Ie Schoonhoven bg A Wolff Guuili Druk T A Briakmaa De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Baltenlaodscl Overziclit In de zittingen der comeiiuie van dertig op 7 en 8 dezer ia de considerans ren het sonstitationeels ontwerp met 14 tegen 4 itemmen aangenonien Twaalf leden onthielden tich van stemmiDg De drie eerste paragrafen van art 1 tgn aangenomen tonder discussie üt redactie der regeering betreffende de 4de paragraaf reril bestreden door Je heeren de firoglie Max Hichard en verschillende andere leden De redactie der commissie werd goedgekeurd met 24 tegen 2 stemmen l e laatste paragraaf van art 1 ia aangenomen Paragraaf 1 van art 2 werd aangenomen na eene korte discussie Bg par Z waarhg den preaulent der republiek het recht wordt verleend on bg een gemotiveerde boodschap een nienwe beraadslaging aau Ie vragen ala fag te voren met ia g boord verlangde de beer Thiers dat zonden vervallen de woonlen als hg niet Ie voren ia gehoord Na ren langdurige diacuaeie werd aan dat erlangen met 11 tegen lU stemmen toegegeven Bg paragraaf 1 van art 2 werd een amendement ingediend door den heer Thiers waarbg hem de befuegdheid zou worden gegeven de derde berandslagiug twee maanden te verdagen Dit ameuderaent werd aaugenomeu met 15 stemmen tegen 7 Kr had voorts een langdurige discussie plaats over art 3 betreffende de iiilerpellatiLn De beer Lucirn Brun stelde voor dat de rergsdering uitspraak zou doen orer de vraag of de preaideot moet gehoord worden Er waren ook andere amendementen iiiged end die deze beslissing aan den ministerraad overlieten De commissie heeft een amendement aangenomen von den heer Haussourille volgens het elk de viceprtsideiit tan den raad op dt tribune aau de nat vergadering de beslissing tan den raad zal mededeeleu of bg eenige interpellatie de algeuieene politiek betrokken is Vervolgens verwierp de commissie drie vooritellen van den beer Dufaure eu nam zg de redactie der sub oommissie aan De beer de Broglic werd tot rapporteur benoemd met 19 stemmen tiruart had 3 en lintbie 1 stem eu r ven blancu bi jellen naren lu de stembus geworpen lo de zitting van t Ëngelscbe lagerhuis van 6 dezer werd het adres an antwoord op de iroourede na korte discussicn met algemcene stemmen aangenomen t Werd iiigedieniT door den herr Ljrttletuu au ondersteund door den heer Stone Het voornaamste bezwaar was de handslwgze der regeeniig lu zake de Alabama quaestie die door den heer llisrtiiti en Hortman werd afgekeurd hun redenen werden echter door den beer Gladstone geheel wederlegd üok door t hoogerhuis werd liet adres van antwoord eenparig goedgekeurd Lord Granville gaf bg die gelegenheid ephelderingen betreffende de Oeutraal Aziatische quaestir waaruit blijkt dat de Uussische expeditie naar Chiwa geen veroveringen ten doel heeft maar alleen t bevrgden van gevangenen en doen ophouden van stroopergen Een klem verschil van meeuiug betriffeude de grenzen van Afghanistan kan volgens zgn lordsühnp gien oor fi k van oneenighedeii worden Het Jütttnul tie Genrve zej t dat de stnntsnad be slist liccfi dat aan de gpe telgken van het kanton een knnrtnnl tiactement zal gekort worden wegens het schenden der wet die varbtedt het voorlezen van den kansel van ponselgke brèves die niet zgn goedgekeurd door het gouvemeauBt De conferentie van het bisdom Bazel heeft in beginsel beslaten tot het oprichten van een bisdom voor de kantons die zich van hun diocese bebben afgesobeiden en tot eene iitnoodiging aan de pauselgke cune om daaraan bare adhaesie te schenken ÈN GELAND De Stamdard geeft een verhaal van de lotgevallen van een Chinees Tio Sang die als straatveger in het korps der Londenaefe stadswerkers is opgenomen Tin Sang was int Ckina naar San Francisco gegaan alwaar bg als mgnwerker eenig geld overwon Hij stak dat in een petrolenmbandel en speealeerde daarin zoo gelnkkig dat hg m eenige maanden bijna 160 000 dallsrsvenrferf Ongeliikkigerwg s bezielde hem een liiteranao daemon en Tin Sang verliet dm petraleaBhaadafna en dagblad te stichten the Baltimorionpost Hg sprak en schreef nitstekend Engelsch maar dat is niet voldoende om een blad te doen slagen en na eenige mislukte proefnemingen waren de 150 000 dollars verspeeld De ongelukkige Chinees ging naar Londen verteerde het weinige geld dat hg nog hud en veegt thans de trottoir van Kngeland s hoofdstad Een der Engelsche fabrikanten boowt thans een torpedo stooBsIoepje dat denkelgk voor Amerika bestemd is Het is 30 voet lang fi s c vgden gaat als het geheel nitgerast en bemand it 2 voet diep Dit sloepje beeft een spriet van 22 voetlengte die aan het einde van een torpedo voorzienIS met voldoende lading om bet grootste scbip inden grond te boren Koodra dit vaartuig tot denaanval overgaat laat het de spriet scliuin in hetwater neder waardoor de torpedo rum 20 voet voorden boeg eu 7 voet onder de waterign komt Danvliegt het met een 6 6 mgls vaart op zijn vgan 1 los Bmnen een geweerschota afstand gekomen haaltde machinist een stalen kap over die hem en demachine beschermt terwgl de twee man equipagemet den stuurman zicb eveneens onder een stalenschild plaatsen Wanneer nu de vgand er niet inslaagt oti het vaartuigje met een gelukkig kanonschot in den grond te boren hetgeen als men degeringe afmetingen in aanmerking neemt vnj moeieIgk IS dat heeft hg geen andere kcas dan vluchtenof zinken Het Engeliche parlement ia door een commissie bestaande uit den lord konselier den markies vanRipon den burggraaf Halifax den graaf van Kimberley en den graaf van Cork namens de koningingeopend Volgens telegrafisoh benobt bevat de troonrede o a de volgende zinsneden Met voldoening kan ik ooustateeren dat onie vrienilachappelgke relatien met vreemde miohten over de gansche wereld hebben bigven standhouden Sir Bartle Frère is in overleg getreden met den sultan van Zanzibar ten einde zakelgker over de afschaffing van den slavenhandel te onderhandelen irMgn bondgenoot de keizer van Dui schland heeft overeenkomstig de eischen van Amerika beslist dat het kanaal van Haro de grenslgn was tusachen de Amerikaansrhe en onze bezittingen Ik heb gemeend in overeenstemming met den geest vnn internationale vriendschap en met de waardigheid van het land te handelen door onmiddellgk givol te geven aan deze ADVERTBNTlfiN worden geplaatst vri 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar planteruimte Afzouderlgke Nommers VUF CENTEN beslissing eu onze troepen van San Juan temg Ie trekken it Ktn bet parlement zal een krediet gevraagd warden voor de betaling der schadeloosstelling welke aan Amerika door de scheidsrechters te Geneve u toegewezen Ik ben donk verschuldigd aan den keizer van Duitschland en aan het tribunaal te Geneve voor de moeite en zorgf n welke zg aan de vredelievende oplossing dezer geschillen besteed hebben Een uitleveringstractaat van misdadigers beb ik met Belgif gesloten irin de onderhandelingen met Frankrgk over de hernieuwing van het bandeUtractaat is met het oog op de bülgkbeid rekening gehourlen met de omstandigheden en de noodzakehjkheid om bepalingen van meer duurzamen aard vast te stellen gebaseerd op de reciprociteit en de geljkheid iler handelstransactien tudsc ien de beide laiidfu Ik boup weldra het deSuitief resnitaat te kunnen mededeelen De regeeringen van Busland en Engeland hebben sedert eenige jaren begrepen dal men de rust van CentraalAzic verzekerde wanneer de beide gouvernementen tut gi lijke inzichten kwamen betreffende do grenslgn ten noorden van Afghanislan Eene correspondentie heeft over die quaestie plaats gehad welker inhoud naar ik hoop met minder dan kaar doel door de openbare meening der beide natiën zal goedgekeurd worden L e stukken betrekkelgk het Iraotaat van Washington de onderhandelingen met Frankrgk en Ituslaud zullen aan het parlement onderworpen worden Dit wat de buitenlaodscbe politiek betrelt In da zinsnede welke aan hi t tribunaal van Gcnève eu de St Ju in qiiae8lie herinnert maakt de regeering duidelijk OHne nine a mauvaiM jeu die beireffende het handelsiractiai met Frankrgk munt door dubbelzinnigheid uit de pussige welke gewgd ia aan degrooto quiiestie an den da het geschil met Husland ia dnareiiLegen duidelijker dan men gewoon is lu een troonrede te verwaeliteii la iliiiL blijkt dit i iderdoad altiiaiis vaor liet oojfeiib ii een vi tn takte overeenstemming tusscheii Knsland en Engeiaml is tot stand gekomen en waarschijnigk zelfs op den grondstag van den Kngelscben ei toh bet trekken eener demarcatietgn ten noorden van Afgbanibtan Alvorens de stukken aan bet parlement zgn medegedeeld zal echter het volle liuhc over die quaesiia nog met opgaan Voor het oogenblik ten minMe acbgnt elk gevaar voor een vredebreuk geweken Omtrent het binnenland zegt de troonrede dat da staat der financiën gunstig is niettegenstaande den slechten orgst dat de regeering behalve het budget ééne wet betreffende het universitair onderwgs m Ierland ce ne betreffende de inrichting van een hooggerechtshof éene betreffende den grondeigendom ééna batrelfande de gemeentelgke belastingen enz enz aan de goedkeuring van het parlement zal onderwerpaa ITALIË De DiriUo wgst er op naar aanleiding der ver klaring van Prins Bismarck in het Pruisisohe Huis van Afgevnardigdon betreffende de wgziging van eenige artikelen dar grondwet dat ook m de Italiaansohe Constitutie artikelen jyn die met het tegenwoordige Stiatsrecht met zgn te vereenigen Zoo dikwgis men er van spreekt zegt h t blad om eed v J