Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1873

artikel van de Cunetiintie te wij ii pn omdai de behoefte t gebiedt gelooven velen dat het einde der wereld op handen is e Constitntie roept men is heilifr de band mag er niet aanüeslngen worden Alle bepalingen moeten worden gehandhaafd al zijn ze ook atrijdig met den tegenwourdigen staat van zaken ZoA bepaalt b v art 1 T e Katholieke Apostolische godsdienst is de Staats godsdienst Andere godsdiensten worileii volgens de wet geduld En dit artikel blijft bestaan ofschoon het strijdt met alle beginselen van het openbaar recht omdat men de Constitutie niet veranderen mag Voorts heeft men art 35 waarbij de Senaat krachtent eene bijeenroeping des Konings wurdt gevormd En toch is de Senaat het vijfde wiel aan den wagen op het gebied van wetgeving en is deze tak van wetgeving sedert 12 jaren niets dan een rrgistreer machine Art 28 zegt de drukpers is vr maar krachtens eene bijzondere wel zal tegen misbrniken worden gewaakt Voorts zegt hetzelfde artikel r nochtans mogen geen bijbels catechismen liturgische en gebcdeboeken zonder bisschoppelijk verlof gedrukt worden Oil is ook al een verouderde bepaling Eenige weken geleden is het nieuwe testament in de Italiannsche taal volgens vertaling van Diodati verschenen onder de oogen van het Vatieaan is bet gedrukt Had het bijbelgenootschap voor welks rekening het gedrukt werd nu eerst daartoe verlof moeten vragen aan den Paus Zou er een rechtbank te viii len zijn die een aanklacht over zulk een verzuim iu t gelgk zon stellen De Diritto gelooft het niet BINNENLAND Gouda 11 Febhuabi Iq de Tergadcring Uitspanning door Inspanning den 8en dezer te Stoli ijk gehouden trad als spreker op den heer i G Benttink van Berg Ambacht die eene uitstekende rede hield over het bijgeloof in Nederland Deze lezing werd door het talrijk publiek met onverdeeld genoegen aangehoord als ook de daarop volgende bijdragen geleverd door de heeren C de Vreugd van SlolWijk Hartogsveld uit het Beijersclie en J G Benttink F Blok en T B van Dam vau Berg Ambacht Aan het lokaal van het Prov bestuur te s Oravenhage is gisteren ten tweeden male herbesteed de uitvoering van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de werken van bet Zedertkkanaal provincie ZnidHoUand met het onderhoud daarvan en van het Bijksstoomgemaal van den Arkelschen dam vau 1 Jan 1873 tot en met 31 Dec 1875 Twee insohryvingsbiljetten waren ingekomen Minste inscbrijviers waren de heeren Ph Verbrnggcn en P van Royeo te Waddiniveen voor ƒ 104 4 0 De Nederlandsche Hoofdcommissie voor de Weener Wereldtentoonstelling heeft aan de inzenders medegedeeld dat de inzending hunner goederen ter ki jze der inzenders te Amsterdam aan de Rhijnspoorwegmaatsehappij of te Rotterdam aan s Bijks entrepot van den leten tot uiterlijk den 15den Maart e k franco zal moeten geschieden De Commissie verzoekt verder om op elke kist of collis de kleuren der Nederlandsche vlag te schilderen en vestigt opnieuw de aandacht der heeren inzanders op de assurantie hunner voorwerpen Onder de rubriek Nijverheid der Nederlandsche aMeeling op de Weener wereldtentoonstelling zal o a worden tentoongesteld een sterrekundig slingeruurwerk nitmuntende door fijnheid en nauwkeurigheid van bewerking vervaardigd geheel naar de tegenwoordige eischen der wetenschap in de werkplaats der bekende firma Kiek en Casseres te Amsterdam chronometermakers van de Kon Nederl Marine Eene bijzonderheid bij dit nnrwerk is dat het zoodanig is ingericht dat het behalve den slerrentijd door eene kleine verandering ook den middelbaren tgd kan aanwijzen waartoe een a onderlijke wijzerplaat aan t uurwerk is toegevoegd De exposanten hebben ten einde den inwendigen gang ran het nnrwerk voor ieder dnidel jk zichtbaar te maken de voornaamste deelen er van op de na tomrlqke grootte afzonderlijk ten toon gesteld De conclnsie van het rapport der Staatacommissie betrekkelijk de wijziging ctuu quo in ons muntwezen strekt tot weder invoering van den dubbelen standaard als voorbereiding van een overgang naar de verwisseling van standaard welke wellicht later blijken kan onvermijdelijk te zijn Met behoud der wet van 1847 zou dus een nieuwe wet als etandpenningen aannemen het gouden tien en vijf gulden stuk Voor Indié zou voorloopig de enkele zilveren standaard van kracht kunnen blijven Naar wij vernemen zSl het voorloopig verslag op het censns üiitwerp nu niit lang meer uitblijven Hel eigenlijke verslag is gereed maar zal nog mjetenworden aangevuld met de antwourden die ilc Minister zal geven op de door de commissie van rapporteurs tot hem gerichte vragen Faderl De Minister van Biniienlandsohe Zaken heeft eene commissie benoemd van enquête naar den toestand der Mgemeeiie Landsdrukkerij In die commissie hebben zitting de leden der Tweede Kamer Jouckbloet en de Bruyn Kops de heeren Lageiuans hoofdredacteur der Staats CoHrmt van Eeijerdara ambtenaar belast met het toezicht op de Lmdsdrukkerij Mr A H Enschedé en A C Kruseman te Haarlem de heer Carpentier adjunct commies aan het departement van binnenlandsche zaken zal als secretaris tungeeren Deze benoeming is een gevolg van de aanneming van een amendement door de Tweede Kamer waarbij de bezoldiging van den met het toezicht op de Landsdrukkerij belasten ambtenaar van de begrooting dier inrichting werd geschrapt Het 3de regiment infanterie zal in den loop dezer maand mede met de nieuwe geweren stelsel Beaumont worden gewapend Uit den Staat betrekkelijk het fonds voor oude en gebrekkige zeelieden blijkt dat in 1872 de ontvangsten van dat fonds hebben bedragen ƒ 6119 64 en de uitgaven 5414 38 zoodat op uit Dec in kas bleef 705 16 Het Amsterdamsche Tweede Departement der maatschappij Tot Nut van t Algemeen heelt het volgende voorstel aan het hoofdbestuur gezonden Builen eenigen twijfel is de zaak moeiclijk jal schier onmogelijk om voor de openbare school waar het geven van onderwijs in den godsdienst door de wet is uitgesloten en de onderwij er voorgeschreven wordt zich te onthouden van ieta te leeren te doen of toe te laten wat strijdig is met den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andereu een godsdienstig leesboek te schrijven dat aan de verplichtingen bij de wet bepaald voldoet Ëeue poging door het hoofdbestuur der maatBchappg Tot Nut van t Algemeen voorgesteld en door de Igeinecne vergadering goedgekeurd om dit bezwaar te overwinnen is met dankbaarheid door ieder die het met de aohool wèl meent aangenomen terw l de keuze vau en schrijver aan wieu de e laak ia opgedragen gelukkig mag genoemd worden By het ontvangen echter der Sckehen en TajereeIe godudiatatig leeéoeh mor lehool m kuü uitgegeven door de maatschappij heeft het departement iich de vraag gesteld of dit werkje aan de vereisc hten door de wet op het onderwijs aangewezen voldoet en uf het in overeenstemming Is met de algemcene strekking der maatschappij Tot Nut van t Algemeen Tot zijn leeduezcn luoet het departement verklaren dat liet zoowel de eooe als de andere vraag ontkennend moet beantwoorden ln deze Sohelsen en lafereeleu tcch aan welke het overigens alle hulde brengt wonlen gevonden leerstellingen die a 111 degudsdiensiige begrippen van velen aanstoot moeten geven en wordt door de uitgave vanwege de Mnatsohappy pirtij gttrokkeii voor een uitlegging vau zaken op godsdienstig gebied die iu strijd IS mei art 3 der wet luiüeude Bij al hare bemoeiingen onthoudt zich de Maatschappij orgïuldig vau alle pnrtykeuze in gesoliilleu over godsdienst of staatkunde Het zaï toch geen betoog behoeven om van vele andere plaatsen met te spreken dat liet antwoord op de vraag van waar zijn alle dingen bliidz 1 en volg eene afkeuring van de drieeeiiUei lslecr blz 102 eene beschouwing over Luther e i den proteslautsohen geest bladz 134 en volg over de kloosters blz 110 en volg bij vele andererleiikeiiden ergernis moet verwekken en ten eenen nale iu strijd is met de uitlegging van art 23 jder ivet van 13 Aug 1867 § 103 die verklaart dat alle leerstellige en dogmatische bestanildeelen alles met één woord wat tot t begrip des Christendoms van zijne waarheden van zyne feiten zijne geschiedenis behoort van de gemengde school verwijderd moet blijven Zie HandeÜDgeu blz UI Om deze redenen stelt het departement voor dat de algemeene rürgndering besluite dat aan de eerste reeks der Schetsen en Tafereelen godsdienstig leesboek voor school en huis geen tweede van wege ds Maatschappy wordt toegevoegd fl Door Burgemeester en Wethouders van Arnhemis aan den Gemeenteraiid voorgesteld aan de afdeeling Ar em van het Nederl Oud Gen een kreilirtvan ƒ 400 te verleenen ten einde de afdeeling in staat te stellen de algemeene vergadering des Geuootscbaps in Juli a s te ontvangen Men meldt uil s firavenhnge aan de AT R Cl Bij de veiling van huizen in hel Venduhuis der Notarissen gisteren avond is de woning aan de Bocht van Guinea toebehoord hebbende aan mevrouw van der Kouwen geveild voor de som van 78D0 Provisioneele kooper is de beer G Hamel Hedtn orer 8 dagen zal de toewijzing plaats hebben Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda is een adres ingediend aan de Regcering tot ondersteuning der concessie a invrage van den heer W H van Meukereu president directeur der Noord brubnatschDuitsehe spoorwegmaatschappg voor den aanleg en de eiploitntie van de uarulgende spoorweglijnen 1 Van Boxtel naar de Nederlandsoh Belgisoha grenzen in de richting van Baarle Nassau om deze lijn verder door te trekken tot AalwerpeDi 2 van BaarleNassau in rechtstreeksche richting op Breda 3 van Breda langa Oosterhoat an rerder door de Xangstraat in de richting van Sleeuwyk daar met etn overbrugging over de Merwede op Gorinchem en van daar langs Leerdam en Vianen naar Utrecht om dan aan te sluiten zoowel aan den Nederlandschen Staatials aan den Nederlandschen Rh jnspaorweg Donderdagavond bad te Balk een zamenseholing plaats van ongeveer 200 mannen die of brood èf werk eiichten Velen van hen hebben sedert eenige weken geen werk gehad anderen verdienen niet meer dan 30 et daags De armoede is hiir groot steeds blijvend en toenemend Noch Burgemeester noch Wethouders wonen hier zoodat van handhaving van het gezag weinig kwam en zoo zou de lamenscholing dan ook een ernstig karakter verkregen hebben onder het beleid van den zeer verdienstelijken eersten politieagent J B de lioov een voormalig O I onderolEoier wien bet te danken is dat de zaak is ntgeloopen zonder dat er eenige baldadigheid werd gepleegd De inrichting voor kuiisimntigc visohteelt in het Kon Gen Natura jlrtU Mogutra te Amsterdam verdient thans wel een bezoek van belangstellenden annge ien juist in deze periode een helder begrip kan worden verkregen van de ontwikkeling der visschen Alsnog zijn eenige der broedroosters met ei ren overdekt terwijl reeds duizenden kweekelingen nog aan het dooierblaasje gehecht de kleine bassins Tullen In de grootere bassins zwemmen een aantal jonge zalmen in het vorig jaar geboren weder in aiiilert bewaarplaatsen worden volwassen forellen gevonden in de inrichting gekweekt en groot gebracht waarvan dit jaar reeds vruchtbare eieren werden verkregen De nieuwe uitbrcidina welke onlangs a in de c inrichting werd gegeven opent het vooruitzicht dnt het geial kweekelingen van dit seizoen ruim tweemaal honderdduitend z d bedragen Te Vlissingen is men vol vrees over het Li IWr twee aldaar behoorende vaartuigen die roet ladingen steen in de eerste helft van December uil Kiigelnnd zijn vertrokken Men heefl van die vaartuigen niets vernomen en zoo zij vergaan ijn ilun lierfl daarbij de btninnning 12 personen het leven verloren 8 weduwen en 21 kinderen zullen daardoor hunne verzorgers missen De Amsterdamsche eorreipondent dor Aï o 2if i weinig gesiirht over de afkeuriig die hier te laiida de Pruisische onfe Btoiiecle wetten vinden beweert dat ook ons land geen volledige suheiding van Kerk CD Stnat kent getuige o a de Zjudagswet t Is wnir die Zondngswrt bestaat nog als een overblijfsel van een vorig régime maar zóó weinig is die wet een bewijs dat hier Staat en Kerk niet gescheiden zijn dat bij de eerste poging om hoar ernstig toe te pnsicn haar laatste nnr zou geslagen zijn Tot nog toe wirtlt aan die Zondagswet het kwijnend leven gegund omdat zij ongestraft l ch overtreden laat en zeKs op vele plaatsen b te Kutter lain nift eens meer wordt afgekondigd Maar niet zoodra zal men den eenen burger ter wilte van den godsdienst des anderen dwingen gaan en zoo aan een godsdienst de Staatskenr geven of desa wet gaat den weg van zoovele andere en ordt bijgezet in het groote graf waarin reeds zooveel uit da dagen der kerkelijke orerheersehing ia ter mste gelegd N R a Men schrijft uit Wijmbrilseradeel Onder dra indruk van de anordclijkheden in de voorgaande week schijnen de runileren minder lust te hebben om ziek te worden althans er is in deze week sleobU één rund afgemaakt en wel bij een landbouwer te Nijland iets wat sedert geruimen tijd in deze gemeente niet is voorgevallen In de laatstgehouden vergadering per Afdeeling Sneek van de Nederl Maatschappij van Nederland is door de daarvoor benoemde Commissie rapport uitge bracht over het door het Uoofdbeatiinr gesteld vraagpunt der emigratie In een zeer uitvoerig rapport kwam de Caomissie tot de conclusie 1 dat emigratie naar onze koloniën vooral nog niet wenschelyk is wegens den aldaar bestaanden toestand die den emigrant geene genoegzame zekerheid aanbied dat hij daar zal kttnn n vinden wat hij in het Vaderland bezat volledige veili iheid voor zijn persoon co zijne bezittingen en bovenal een goed onderwijs 2 de wenschelijkheid uit te spreicen dat de Regeering zich beijvere dien terstond te verbeteren ten einde daardoor den emigrant iu de gelegenheid Ie stellen zich t zij in Oost of West Indié te vestigen Tevens handelde de Comasiseie over emigratie naar Amerika en wel in t bijzonder naar den Staat Minnesota waar grond en klimaat alles aanbieden wat de emigrant behoeft In diezelfde vergadering was een inwoner van den Staat Minnesota tegenwoordig die een kort verslag gaf van den toestand daar te lande en op enkele tot hem gerichte vragen betrekkelijk belasting onderwijs gronden enz antwoordde Ten opzichte van de conclnsie van het rapport werd besloten in eene volgende vergadering nader te beraadslagen en te beslissen Tevens komt alsdan het rapport over het aanknoopen van hsndelsrelatien aan de orde In de provincie Utrecht worden door Fransche handelaren weder groote aanknopen van paarden gedaan i de ougehoordsie prijzen worden besteed Paarden waarvoor men 7 a 800 gulden per sink betaalt zijn niet zeldzaam De aangekochte dieren worden bij koppels langs de Btaatsspoorwegen naar België verVoerd Donderdag stond voor het Provinciaal Gerechtshof Ib Limburg terecht een ware spitsboef die een nog al curieuscn le enslaop heeft gehad Bedoelde persoon met name Hubert Abels kuustsmid van beroep geboren te Birkrrsdorf nabij Duren thans wonende te Vaals diende in 1863 bij het Pruisische leger hij w d in dat jaar 3 malen en iu 1855 eens disciplinair gestraft in 1854 werd h j door den krijgsraad te blenz wegens diefstal in de chambré tot 3 maanden vestiiigstrnf en ontzetting der burgerlijke reohteu veroordeeld in 1866 pleegde hy opnieuw diefstal en werd gearresteerd doch ootvluchtie uit de gevangenis Hij deserteerde en werd in 1856 wegens desertie tot 101 thaler boete veroordeeld Hij Tlnciitte naar België waar by zijn misdadig gedrag voortzette en door de rechtbank te Charleroi in 1865 wegens misbruik ran vertrouwen lot gevanfienisstrnf van 6 maanden en by een tweede vonni wegens erimincelen diefstal tot 16 Baanden gevangenisstraf veroordeeM werd Hij vluchtte nu ook wederom en onderging die straifeu niet Noch in Pruisen noch iu België meer knnncnde blgven bcgif hij zich naar Frankrijk waar hij tijdens den Fransoh Dnitachen oorlog hoewel Pruis bij de franctirvurs dienst nam en waarschijnlijk menige zijner landgenuotcn verraderlijk zal hebben doen sneuvelen Hij schijnt echter om gegronde redenen het geraden te hebben gearht niet langer in Frankrijk te blijven en begaf zich naar Nederland en wel naar Vaals waar hij bij rjikerm Joseph fiarth zijnen Intrek nam Het dnurile niet lang of by moest ouk in het herhergzame Nederland zijn misdadigen aard aan den lag leggen üp het bloole zien van drii sleutel der kast waar geuoeiale Barth zijn gold borg maakte hij dergelijken sleutel na deed met dien valscheii sleutel de ka t open en ontvreemdde eene goede som geld Hg werd op heeter daad aangehouilen en kon zqne misdaad niet ontkennen Nu toch kon eene zeer strenge straf dien gevaarleken misdadiger niet ontgaan zooals het openbaar Ministerie en terecht opmerkte te meer daar op dat misdryf te wet eene tuchthuisstraf van 5 tol 15 jaren stelt Het O M requireerde dan ook eene tuchthuisstraf van 6 jaren dooh het Hof veroordeelde helen den beschuldigde tot eene cellulaire gcvungenisstraf van ü miuindsu Men meldt nit Arnhem i Het blijkt uit meer dan éése omstandigheid dat er onder de industriéelen alhier een nieuw leven ontwaakt meer dan één plan van aanbouw en nilbreiding der stad wordt voorbereid o is reeds uitgewerkt Onder anderen beeft een inwoner dezer stad die vroeger krachtig tot die ïitbreiding heeft medegewerkt na jaren rustene weder wat op touw gezet Men sobynt thaus vooral het oog te hebben p de terreinen ten westen der tad in de richtiiu van Oosterbeek Ver vooruitziende personen profeteeren reeds van eene toekomstige verbinding van Öosterbeek met Arnhem als eerder zullende plaats vinden dan die van Velp met deze stad waartegen de grooto adellgkc landgoederen een byua onoverkomeiyk beletsel opleveren Het bestuur van t provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe heeft dezer dagen een drietal koperen voorwerpen ten geschenke ontvangen vau Kel tisohen oorsprong Genoemde voorwerpen zijn gevonden door den laiidbonwer T Meeuvves te Havelte bij t ploegen van zijn land en bestaan uit twee beitels en een mes De beitels van een steel voorzien dienden tot vvapenen nl tot een stootwapen of tot en werptnig om op korten afstand den vijand te trelfen Aan de ooren waren riemen bevestigd om daarme Ie het werptuig weder naar zich toe te halen Zooiler steel werden ze gebruikt even als het mes om buiden af te stroopen en hout te bewerken Men meldt uit Maastricht van 8 Febr Een troep Zigeuners werd 11 Woensdag te Wilder door de roarécbausées naar de Belgische grenzen gebracht doch bevond zich des avonds van dienzelfdeu dag weder aan deze zijde van het dorp op Hollaudsch grondgebied daar de Belgische marechaussees hen weder de grenzen hadden overgebracht van af toen tet heden middag kampeerden de Zigeuners in 4 tenten in de nabijheid van genoemd dorp en werdrn pogingen aangewend om vrijen doortocht door België voor hen te erlangen hetgeen echter tot heden niet mocht gelukken Het barre weder eene zich bij den troep bevindende kraamvrouw en een ziek kindje lieten niet toe hen langer in bet open vcM te laten zoodat men hun een tijdelijk verblijf in een der nog bestaande cazeinatten alhier heelt toegewezen totdat hunne reisroute bepaald zal zijn en zij of vrijen doortocht door België verkrijgen of wel terugtrekken en trachten aan de Pruisische grenzen hun geluk te beproeven In de gehuchten Bunneen Winde gemeente Vries gaat de onderwijzer daartoe door de ingezetenen ten einde hem in tyne karige bezoldiging eenigermate tegemoet Ie komen uitgenoodigd evenals van ouds gelijk de schaapherders veelal nog doen wederom bij de ouders der schoolgaande kinderen rondelen Daarbij hebben ze hem eene vaste slaapplaats bezorgd Als etn bewijs hoe krachtig in 1872 in de gemeente Arnhem werd voortgegaan met het bouwen en herbouwen van villa s woningen enz kan dienen dat gedurende dat jaar daar zijn aangekomen en gelost 93 schepen met timmerhout en 1416 schepen met 17 600 000 stuks metselsleenen Iu 1 871 kwamen hier aan 23 schepen met timmerhout en 1076 schepen met 13 460 000 stuks metseliteenen Ëciic stcffl uit Amerika OrOTgeiiuuiea uit de j pelétorntche Ofuramt Zieilaar mijn antwoord mijoe Vrienden 1 Sommigen Uwer zijn reeds laa ibouvrere ia Nederland Voor dezulken levert natuurlek de overkomst niet het mmste beswaar op Botterdan staat na met de Ver Stiten in dirtrcte stoomverbimling en zoo tiuwharti oor leel ik V nift dat üy U door ceite zeereis zoudt laten itfscbnkken A leen zult Gy U wat bard nekkig vastkiampea aan oiid hoUandscbe kleiiigeest Ke begrippen omtrent landbouw en rctihoederij Maar daiir twijfel ik niet bhu ran üeveHede zutt Gij zij het soms ook met tegenzin Uwe oude ideen üén vuur ócn laten glippen vour l als Gg za i t hoe t ederlaiidsche siedclingen die uwe rooroordeelen nooit hebben gekead IJ zouden rooruiistrereii Dat zou U roor goed geuei en eu weldnt zouden wij U ouk in zeden en gebruiken kunnen begroeten als volbloed Amerikaan Maar de meestcn Uwer zgn geen landbouwers Dtegeaeu hadden m ii antwoord misschien anders gewenscbt Ik zou eehter tegea my zelreu getnigen all ik anders sprak Ot dan ambachtslui hier geen bestn in hebben Dat beweer ik met Overal op mijne reis hier heen heb ik de ambachtslui goed zien betjkn Kn in eeiie streek als hier wa tr uu alias leven ademt is ook van alles Doodig Maar zuo n bestaan is veel te onrast om dntrop met een huisgezin over te komen Bovendien beeft men hin lie Amerikanen tot ootiourrenten dat heel wat zt ea wil Of hier ook kleinhandel bestaat Of er kantoorwerk verricht wordt NeM dat nïM Ten mnste voor zoover ik weet Den handel drijfi men hier alleen in t groot Oe spoorwegen rorgen voor vluggen aan en afvoer van koopwaren en landboawproducten Eu kantoorwerk vindt men va t op Jowa s vette tumnarde te geestduodend Ik geloof dat Gij dan in de groote steden van het oosten zendt moeten zgn Mnar dtar zullen der majitsohappg wel dezelfde gebreken aankleven ats io Nederland Kn dnu zou uwe overkumst geene lotsverbeteriug zijn Of hier geene posten ie bekleeden z jn va te betrekkingen onderwy ers betrekkingen b v Wel zeker Het onderwijs wordt iu onae Republiek hoog geschat Veel gold wordt er voor uitgegeven en htrt eerste gebouw in eene nieuwe kolon e is eene schoot Gok andere betrekUngen zgn er genoeg Mn ir niet voor U nieuHaankomenden vau Nederiaud Want op dit punt handcH ra n fn Mnar voelt Gg lust om wat anders dan landboa4wer te worden niemand belet het Ü Talent en bekwaamheid worden hier op hoogen prijs gesteld en weest er verzekerd van p ianlen die de haver verdienen krijgeu ze hier ook i Maar begint met t SO acres prairiegrond turn te ichaffèn Dau zgt Gij oLaf hankelijk man Dan kunt Gij U stellen naast den rijksten groothandelaar naast den ondernemendsten fabriekant En zoo Gij dan talent of bekwaamheid bezit komen de ambten ca betrekkingen van zelve Gaarne had ik hier willen eindigen Maar daa zon ik gegronde redenen tot onteviedenheid geven Ik moet antwoorden op zoovele brieven Gul raoet ik bekennen dnt die dozijnen van brieven mij aandeden Die zouden baast lu staat zgn mg deu goeden dunk dien ik altgd nog van mijn eerste vaderland overgehouden beb geheel te ontnemen Staatshuishoudkundigen van Nederland Is er bij I U dan zooveel verrottii g lu den staat dat wlopge oede meisjes tot mg moet n Lomeu met df vraa of emigrntie ook in haar h ai g wezen u a wordt geklaagd dat uj ui j s I un n uprrljt Ltj menigte mnar d it ni jl uiuN r fiitii u i p töi J oiiiierwe en ijn maai j m rucpni of a u t S gevuflen om bg hei oudfi ij ol ftiijf r iii = ouaflunkelijk op te treilen eu drC VdW itfltiire te trotsch zijn om in ondergeschikte bet f k ug eit de rol van dienstbode te vervullen vroeg of laat bg den dood van ouders of verwanten de treurigste achtoffert van fatsoenlijke arnioede worden Mg wordt gevraagd of er hier brood voor de zulken wezen zou Of hier de lastige banden van het fatsoen ook zoo knellen Of bier aan ondergeschikte betrekkingen ook dat vernederende verbonden is Voorzeker moeil ke vragen Te moeilgker omdai ik geen afdoend antwoord geven kan Dames I ik kan niet veronderstelleD dat Gij U zoudt willen vestigen in eene der groote steden onzer Republiek om eene der vele betrekkingen te vervallen waartoe daar de vrouwen zicb terpen Is dit soms het geval dan kan ik Uw gids niet zijn Want gij wilt inlichtingen op persoonlijke ondervindtnjp gegrond en in de groote steden ben ik onbekend Ik wd dus denken dat Gij zoudt wenschen over te komen naar ééne der vele Nederlandsche nederzettingen in het Westen b v naar onze nieuwe kolome IU Sioux County En dan ben ik overtuigd dat een meiije me Ae t rr hoofd en rappe hand bier ruim haar brood hebben aoo Maar toch tnA ik u de overkomst niet aanradeu Hedenkt dat Gg hier geheel alleen op vreemden buileiD stnan znndt zonder familie en bekenden n nder Uwe concertt n of theaters of kransjes Want Uwe He beëchaemg is gelukkig in Jowa s NoordWesten uog met doorgedrongen En wat oudt Gg aanvangen Zoudt Gij lust gevoelen om z lve Uw hrood te bakken Uw boter te bereiden Uw pluimgedierte te verzorgen Zoudt iij een naard uit den stal kunnen halen om naar de stad boodschappen te gnan doen Zoudt iij des iioods bij buiien ji Woiie drukte m tijdeu van den uüg t b v de handen aan den plo g durven slaan Zoudt jg dat Komt dan gerusi met vrienden of kennissen mede Zulke burgcresten heelt Jotca u oit te teel Gg zoudt cenigeu tgd uit eigen oogen Kien eu alles zou zicli ten beste schikken De banden van het fatsoen knellen hier ten mmste zóó niet En ondergeschikte betrekkingen zijn nut zóó vernederend En hiermede meen ik mij van mgiie verplichtingen te hebben gekweten Ik hoop dat ik U alten vol daan moge bebbea Overweegt nu betlaard bij Uzetven of Gij onder deze omstandigheden de landveihui iug durft te beginnen Tot roekelooze ondernemiuget zall Gg lag nooit zien aansporen Kn mijns inzien mng geen Nederlander zijn land verlaten of later moet hg altijd tegen een inler die t hooren wil uit vuile borst kuunea getuigen Nederland was goed m iar Amerika is betir oneindig beter Vaart nlltiii wel en ontvangt de groeten van Uw vroegeren landgenoot l iriEU TU lA llïKRÏON Üraiige it btuux Lountv Jo wi United tStates of North America