Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1873

Laatste Berichten PanjS 10 Pebr Uit de taal der ddgbladen mag meu opnaiken dat bet ToorateUDüfaure zal verworpen worden en men is ran oordeel dat t met nood akelgkerwijze tot eene scheuring moet leiden Men schijnt te gelooreii dat eene rerroening ten op ichte van bet rapport liroglie nog mogelijk is Madrid lO Febr Men rerzekert dat de Ko mug geneigd is de Kroon neder te leggen en dat hij daartoe besluitende zijn macht aan de Cortes zal overdragen Het IS op t oogenblik rusüg PanjS 10 Febr De hertog de Broglie heeft zich gisteren naar de beeren Thiers en Dufanre begeven om hun de beteekenis van het votnm dor Commissie van dertig uiteen te zetten De hertog beeft verklaard dat de Commissie volstrekt met geleid werd door enige vijandige bedoeling Hij heefi voorts in een gemagtigden en ver boenenden geest gesproken Madrid lO Febr De Correspondemta gelooft dat de zitting der Cortes drie dogen zal wordei geschorst en dat indien de Koning volhardt in zijn voornemen om de kroon neder te leggen er een voorstel zal worden gedaan om hem in eene eerbiedige boodschap te verklaren dat de Cortes in zijne aflreding niet kunnen berusten Mocht hij desniette genstaande de regeering willen nederleggeii dan zullen de Cortes e n regentschap benoemen en eene speciale wet diennan ainde uitvanrdigrn Volgen de pemchten zou de reden van s Kunings verlangen gelegen zijn iii een verschil van gevoelen tusschen hem en bet Ministerie in de zaak van de officiereu der artillerie Versailles lO Febr Pe Union Kepobliciine heeft besloten alvorens ten opzichte van bet voorstelDufaure een besluit te nemen zich te verstaan met de linkerzijde nadat deze met den heer Thiers eene conferentie zal hebben gehad VrUdag 14 Fckniari 1873 N 1322 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Oouda en ömstreiien De inzending ran adrertentien kan geschieden totéén Uur des namiddags op den dag der uitgave geleverd Mj den BURGEMBË8TER dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 11 Febroaïfl 1873 Burgemeester en Wetiuniders voornoemd De Secretana De Borgemeester DSOOGLEKVEK FoBTDUIC TAHBMOIX UzCNDOORK Kennisgeving De VOORZITTER van ntit BAAD der Gemeente Gouda brengt ter openbare kenau dat aan de KIE ZERS in deu gemeente zfjn toegezonden de Of roejmtgebrteven en Stembiljettem tot het benoemen van LbV LIU VAM OEM ULMEKVTbRAAU en dat wanneer eenig kiezer zga StemlruQe verloren of er geen mogt hebbeo ontvangen lm zich tot bekoming daarvan ter Plaatulgke aeer ne tal kannao vervoegen dit de inlevering der Slemir fjet ui aanvangen op den 18 Febrnary sanalaande des morgens ten negenen eindigen dm namiddags ten ei r ore dat hel Stembrie je achriftelgk ingevuld door den Kicer in persoon m da Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembru je dan dat hetwelk van het Oemeenlezegel voorzien ia mag worden gebmikt dat de in het iri e in te rullen persoon dui delgk met naam en voornaam moet worden aauge wezen dat het iri e met onderteekend mag zgn en geene andere irie jet omvatten of daaraan opzetlelyk zgn vastgehecht Burgerlijke Stand GlBOStlt 7 Febr Willen Bastiaau ouden D ülommendaal eo Dercksen 8 Jolinnuta Iteriiardus ouders i i Boom en J C Koopman VVilIemiiia ouders i van OvhHLKDfN 7 ttbr C J vin der Kleijn 1 j 9 m 8 G bchoondcrMoerd 2 m M ce 1 J 3 m ADVERfE TIËN Bevallen van een Zoon J J KAMSTKEO DuxHooBN Oouda 6 Februan 1873 Heden overleed plotaeling na eene 7iekte van twee dagen ons eenigste kmdje DIÏiWLR TINA ANTONIA in den ouderdom van byna 5 maanden J C A PABÖT l Luit 4iRegi Inf Letden D J PABfeT 9 Febr 1873 Teelino de gemeenten dezer provincie worden voor een Maat$chappy van geldelyke uitkeenng by overIgden op bmtengewoon voordeelige voorwaarden geschikte personen gevraagd om als Agent of Bode werkzaam te zijn Adres met franco bneven onder letter X aan den Oudenen Nieuwan Boekhandel van J H DUNK notterdam WORDT GEVRAAGD WEGENS ZIEKTE EENE KEUKENHEID P Gt en Tar goede getuigen voorzien Adres franco letters M X aan het Algemeen Adver tentieBureau van NUGH VAN DITMAR Wynstraat I otttrdam Gouda den 11 February 1873 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN LIZENDOORN BUITENLAND N Buiteulandscli Overziclit In dm i ruisischeu landdag waar iiet budget voor de spoorwegen aan de orda wa zgn een paar be langrgke zittingen ingenomen door een debat over 10 l riiisen gelukkig anders ongewone kooeiergen van ambtenaren Len di r uitetekendste redenaars van die vergadering de hoer Lasker braclit gewichtige Leschuldi 5iiigen m tegen sommige personen die voor het bezorgen van spoorwegooiicessiui aardige sommetjes in den uk staken I e minister van koop handel Itzenplitz liooge ambten iren en leden van de ohstocrat c zgn natuurlgk door die onthullingen gecompromitteerd Manr dt beer Wageticr vroeger redaolcur dtr consei vaticve irei seitang nu opper gelieimmad werd met na ne genoemd als hoofdsohul dige die een concessie had bezorgd aan een maat sch ippg te en een belnngrgkc som gelds De heer Lnsker deed te reclit opmerken dat ui t n verplicht was een onderzoek in Ie stellen naar de feilen die hg opnoemde umd tt de e r der uiubteimren die lu Prutsen nltgd voor eerlgk en onomkoopbaar waren geliouden en mede gemoeid was h de daaropvolgoiule itliug kwam een brief m vnn lui iHinistpr presideiit von Boon anrbg de igiiigeii van deu heer Lasker worden weer 77 Van aangenamen hoogst aromatischen geur vrg van minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Huid verwijdert alle onroinheden als daaawwormen sproeten enz maakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt eenen witten en jeugdigen tint en werkt door hare rjjke moutgehalte bgzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beven der handen Pnjzen 17Vj et 6 stuks fl5 et 35 et 50 c 70 ct te Gouda bg J C v VREUMINGENen de Wed A C SCHOUTEN te Woerden bu HENRI J VAN DEN BERG I bes luili De ondergeteekenden nemen de rrgheid bnone MEDEKIEZSRS mt te noodigen tot het houden eenei bgeenkomst op WOENSDAG n FEBRUARI a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin ten einde na onderlinge gedaohtenwissehng een CANDIDAAT voor de yac tore in deu GEMEENTEEAAD te verkiezen Me J FOBTüUN DEOOGLEBVER H JAGER J M NOOTHOVExV van GOOR J F C PRINCE J N SCHELTEMA Mb P J snel F C VAK ZEULEN VERKSIJOBAAB AAN HET Roofd Dépót voor Nederland bij M J C HAM te ütrecR VBBDKa VEEKIUJOBAAR TB Gouda bij Mej de V ed BOSMAN Alphen L VABOSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boekoop 3 GÜDDKADE Harmeien W G KÜBVERS Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN rwm weor trut ssssitHi En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bfl M J C HAM te Utrteht 4 Men L VAROSaTRAn Montfoort J A JACOBI Oudewater J van LIEFLAND Schoon iown Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOORN Woerden Gebr PFENNING Wordt gevraagd om m de 2e helft van Febr in dienst te tijden eene bedaarde DIENSTBODE P O in een stil gezin voor Meid alleen bekwaam voor al het huiselyk werk en eene goede bnrgerpot kunnende koken Loon 60 buiten verval Adres ranco onder lett B B bg den Uitgever dezer Courant KEUKENMEID Wordt gevraagd tegen MEI voor een kleio net gezin te t Hoge eene bekwame zmdelgke KEUKENMEID tegen hoog loon Franco bneven onder letter Z bg de Boekhandelaars J VAN BENÏUM en ZOON te Gouda Te Gouda te huur of te koop om terstond te aanvaarden een goed onderhoQden droog HUIS staande op de WestJiavenB N 193 bevattende Teven Kamers Keuken Kelder en verdere gemakken Te bevragen bu den Architect A KOOREVAAU te Gouda Brieven franco Verbinders enz De GOUD CHE MACHINALE GAREN PINNEH1J vraagt tegtn hoog loon eenige knappe VLEBINDERS Ook kan zfl plaatsen JONGENS van 12 U jaar oud Aanbiedingen in persoon s voormiddags tusschen 10 en 12 ure Db DIRECTIE sasiooisrE Waarschuwing E ra o i O UI icivui u vinat men moeuehjk eene TOILEIZELP zoo degelijk zoo aangtnnam ver sterkend en ver f ri ssc hen d en daarbij m verhouding zoo goedk o o p als de alom bekende JOHANN HOFF scHE Ld Onder de Fransche zoowel als on 3 der de Engelsche Fabriekaten vindt rMalz Kruidenzoep Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemaakt dat het eentg alMdn echte otv venahchte UNIVERSEEL zffivERINGSZOUT proefondervindelgk als het be t middel tegen alle maagkwalen bekend in heele pakken a GO ets m a 33 ets en tot proefneming in Y pakjes 18 ets is verkrggbaar te out a bg L Weitee Gouwe L Schenk Hoogstraat J C ZELDENRUx MarktenP J MiLKEBT Haren En iB de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruiken Getmgschnftengratu B Bg aankoop van dit artikel wachte men zich voor scbadelyke namaaksels en lette er naanwkeiing op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekemng draagt van II VON aiMBORN Apoth en Fabnk van chem techn Preparaten Emmerik a d Egn Gouda Druk vig A BrmkmaD De tiitgava dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAQ In de Stad ge ciuedt de oitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden ig 1 75 franco per poit 2 Loting voor e Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BUKGEMEKSTER eo WETHOUUEES van Gouda Toldawde un irt 2S der Wet r a deu 19den A guitiu 18 l StaatMad a 78 en aaa art 30 van Zijner M esteits brtlait van ilen Saten Mei 1862 Staattlilad a 6 breiiK ter algeoieeae ksonia dat de LOTING der id bet fsrige jaar voor da NATIONALS MILITIE logeachratenea m dau Geoeeate ui plaats hebbaa op DINQSDAQ dan 25aten Ii ebriurg aauataande dat de ingeschreTeDea naar ipl abetiaclu orde op geroepen lelre iiuo Dommer trekkla dat ook voor den niet opgelcomca Loteling de trekking kan ge sckiedeii door zyn Vader Moeder o Voogd terwul dit ai kaane arwezigbeid door den BURbËMËESlEB of een Ud van den GbMEENTKRAAO wordt gadaaa dal de belaogbeblieadea ten ainde te loten en opgaaf te doen van ile redenen ran rrgstelling die y ter rnlie van de Militie nernrn te hebben ueh op voormeldLfl dag rullen moet ii beriodrn ten Raadbaiie dfzer Gemeente en wel zg wier namen beginnen met de letter A D C 1 t F G H I i K of L dei rrarauliingi ten 10 re en die wier lamen aanvangen met de letter M N O P Q R 8 T U V W X IJ of Z de middags ten 1 mre dat tot bet doen Opmaken van het benoodigde getnigechrift wegena Broederdienat of ala eenige Wettige Zoon gelegenheid ui beatain ten Kaailfauire dcier Gemeente Maandag den 17deo I rbruarg aanataande dea morgens vou 10 tot dea namiddags 1 en dn namiddags van 3 tot 6 ure lat ig die zich daartoe aanmelden moeten verje celd ign ran Ixee mei hen teke de en te goeder naam ilanitJe mge etmm du de tereuckle getuigenu kunnen eggen en ket op te maken getuigtekn t onderteekenen rugl daarbg benoodigd zgn Voor vrijstelling wegens Broederdienst een bewys van het Huwelyk der Ouders de Ge boorteActen van de Broeders ran den Loteling alsmede ten be gze van volbragte of wcrkelgke broederdienst een rakbocVje paspoort üf attest fan dienst bg plaatsvervanging Voor Vrijstelling van eenige wettige Zoon een bcwij van het Ilanclgk der Ouders Voorts dat de benoodigde bewgren van werkclgke dienst of uittreksel uit het Stamboek voor do be langhebbenden bg de bi trok en korpsen sullen wor den aangevraagd indien zg itch voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zg die beznaren mogten hebben tegen de wgze waarop de LOTING is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Vgf dagen te rekenen van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bg een op otijrfzcyeW papier geschreven Ver oeksohrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd to gen btwijs lou ontvang Jil behoorcn te wolden in AOVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommera VUP CENTEN legd Maar Lasker antwoordde met een aduttereode rede die veel sensatie maakte De heer von Boon die bg zgn optreden een beroep deed op alle eerIgke heden bewees nu zelf een eerhjk man te ign Hg bekende dat hg geen denkbeeld had van zulk feiten als Lasker aanhaalde had hg dergelgke dingen vermoed hg zon Wagener met verdedigd hebben Hg belooide een atreog onderzoek doch kon den ambtenaar m qiuestie nog met verooideelao voor bg hem gehoord had Het voorstal van den keer Lasker om teautfnlle u te stellen werd niet aangenomen omdat de kamer oordeelde dat de reikUnng van den preaidestmintster dat hg de zaak zon onderzoeken voldoeode wa Dit debatAlat in DnitseUaod veel sensatie maakt heeft kuiperPn aan den dag gebnuht die beachal diger zgn omdat te tot dos ver lo Proiaea onbekend warea De les ui allen goed doen vooral zullen de hoog anstoeratiaehe beeren zieh wd tweemaal badenken eer zg zich weder aan het hoofd stellen vaa uken waarin intriganten op han naam schelaergen bedrgven waardoor hun eerlgke naam niet anders dan Igden kan De redevoering van den heer Lasker is te Berlijn nog altgd het onderwerp aller gesprekken Van olllcieuse zgde wordt gezegd dat reeds een duciplinaur onderzoek tegen den heer Wagener is ingesteld of er een landdagscommissie van onderzoek ui wordea benoemd is nog onzeker Niet twgfelaohtig is echter zoo schrgft de Folktieit dat de spoorwegleening van 120 millioen zal warden verworpen vanneer de heer Itunplitc minister van koophandel blgtt al heeft de oommissie reeds met alle stemmen op twee na het wetsontwerp goedgekeurd Algemeen verwacht men dat de beer Wagener zgn oot al vragen uit den staatsdienst De heer Thiers schgnt door de geheele verwerping rgner voorstellen door de commissie van dertig verrast te zgn geworden Men had hem doen golooveo zegt men dat ze zouden worden aangenomen Maar de rechtermannen bleken niet te willoo hooren van een tweede kamer en van ontbinding der nationale vergadering Alle geruchten van verzoening vielen in het water Wat Thiers nu doen ui eenvoudig zich beroepen op de vergadering of zich verstaan met den rapporteur de Broglie is nog met bekend Optimisten droomen nog van verzoening op het terrein van het in Ie dienen rapport Wg gelooven dat Thiers op den weg der concessies niet verder gaan kan dan hg reeds gedaan heeft In Zwitserland handelt men snel wanneer men eenmaal een besluit heeft genomen de regeeringen van de kantons Bern Solotharn Aargau Thnrgau en Bazelland die de meerderheid vormden op de conferentie te Solothurn hebben reeds mtvoering gegeven aan het besluit tot afzetting van den bissohop ichat De ambtenaren zgn aangeschreven om da geestelgken te verwittigen dat zg worden nitgenoodigd van het oogenblik der kennisgeving afelkkerkelgk verkeer van welken aard ook met don van zgn ambt ontzetten bisschop Lschat sf te breken en het in t bgzonder verboden is verder eenig bevel of last door hem gegeven op te volgen Verder zal an de geestelgken worden medegedeeld dat t het vaste besluit IS vaii de regeeriug hnudelingen in strgd met deze oanschrgving en met de besluiten inn de dio ccsnle conferentie in geeiierlei wij o te dulden en tegen dezulke met alle haar ton dienste staande mid