Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1873

ê dfifan optd trejtai M ok worden de gemeenteraden d burgemeesters Tcranl voordi lijk gesteld voor elke verstoring van de openbare ritst Voor het geval dat er eruatige ongere jeldheden mochten uitbreken zijn maatregelen genomen om onmiddellijk troepen af te zendeiu De groot raad lan Genüve he ft met 85 tegea 15 steaiimea neike Uatste voor de volkomens scheiding an kerk en staat waren zich vereenigd met het voorstel van de meerderheid der commissie betreffende eene wet op den Katlioliplfen eeredienst Na eene lan urige tiftiaadal igiiig is art 1 rau het bedoelde oiitherp aaugéiii uaeo volgens hetivetk paatoors en VlCarl seu door het volk gekozen en door deu staat be oldigd worden en aan afzetting van hun ambt onderworpen zijn De bisschop Eugenius Lachat van Bazel heeft bij 04t bpudsf e n prpteft pgediend tegen zijn afzetting door de diocese conferentie O fS0hdidejie telegrammen Maandag en Dinsdag ontvangen melden dat de koning van Spanje het Vdiiiide iaQl b4eri m i Mwi te doeu van den troon en het gezag neder te leggen in handen der Cortes Dit bei icl t kan niemand verwonderen die eenigermate op de hoogte is van de Spaansebe toestanden Ai Md eti3 k tfaqi n de beste voornemens naar Sp injè hij en zijne gemalin hebben al het mogelijke gedaan om te bewijzen dut het huil niet te doen was om geld of onrechtmatigen invloed nagenoeg de geheele t iriele lijst besteedden zij aan irerkea van barmhartigheid of openbaar nut en zelts in koeUijke oogenblikken hield de koningj zich zoo stipt Jnogèlyk binnen e grenzen der constitutie DesnietUmin schijnt het hem piet te zijn gelukt wat zijn bVis betren de Spanjaards te genezen van hun afkeer tégen de buitenlanders Als vreemdeling is Ama3eus gekomen en liy blyft vreemdeling in tiju eigen koi inkrijk onmachtig om eenig goed te doeu Oeen woudsr dat l em dit alles eindelijk eens gaat erflrieteu en hij grootea lust gaat gevoelen de Spanj rd3 over te laten aaQ hnn lot £ ene of andere aaqleiijmg échter moet er bestaan waardoor detgel ke gedachten konien tot een besluit Immers de figemeena toestiind des lands is thans niet slechter 8an eenij e maanden geleden Men zou eer zeggen h j IS beter en er sotujut dus iets te zijn voorgetnllen dat den koning bewoog thans zijn besluit te femeu Dicunaugaaude geven de telegrammen geen opUeideriug en zal men hadere berichten moeten afwachten Wel bljjkt dat het besluit des konings nog niet onherroepelyk vaststaat en er krachtige pogingen zullen worden aangewend om hem van besluit te doen veranderen Naar het schijnt en dit zou ons allerminst verwonderen heeft Zorilla ver laard zich aan alle openbare zaken te zullen ontrekken wanneer het werkelijk lot bedanken kwam ïi ouwcn men kan met veel waarschijnlijkheid aannemen dat de Uontpeusieristeo dan eene kans zullen wagen en ran een eerlijk staatsman is best te begrijpen dat hij niet medewerken wil om zijn vaderland zulke proeven te doen nemen Latere berichten melden dat het aanstaand vertrek van den koning van Spanje een feu is in de Cortes fs een voorstel ingediend door Figueraa om zich perjianent te verklaren j vijftig leden zijn benoemd om jleeds vergudeiii te blijven De rust is tot heden niet verstoord ecnige samenscholingen te Madrid sijn zonder moi ite uiteengejaagd Misschien heeft koning Amedeo de verstandigste partij gekozen door heen te gaan beurtelings heeft nij het met al de paitijen van de vroegere omwenteling beproefd maar met geeue is er te regeeren zijn te egoïstisch te verdeeld partijziekte veridieurt het land en brengt het tot den ondergang ENGELAND Vijftig hilling voor een ton steenkolen de tegenwoordige prijs in Londen was tot dusver in Engeland ongehoord In het jaar 1814 werd eens 44 sh per ton betaald doch slechts ten gevolge eener samenspanning onder de weinige kolenhandelaars tegen de verbruikers die 44 sh moesten betalen voor eene hoeveelheid welke de handelaar voor 13 sh hadden gekocht Over gebrek aan middelen van vervoer kan thans waarlijk niet geklaagd worden De oorzaak der tegenwoordige duurte ligt in de onbevredigde en groote vraag De mijnwerkers mecnen in hnn belang te handelen wanneer zij weinig kolen uit het hart der aarde te voorschijn brengen en werken daarom liefst zoo weinig mogelijk De eigenaars der mijnen wel wetende dat hoe meer 4oleu worden ontgind des te eerder de mijn zal zijn uitgeput hebben er belang bij den voorraad zooveel mogelijk te beperken daar de hoogere prijzen bij geringer aanbod ben voor den geringen omzet schadeloos slellen Zoo hangen publiek en nijverheid van de willekeur der roijneigenaars eii werklieden af In zulk een staat van zake i uioeL op eene of andere wijze verandering komen Herhaaldelijk is door deskundigea Verykerdj flat drievietde gedeelten der steenkolen op onverantwooj deliji e wijze te loor gaan De stoommachines kooit en warmtoesLellen enz zijn allen o s u verouderd stelsel vervaardigd en moeten vervangen worden door andere dié bij minder verbruik groote hitte geven Degelijke machines zijn reeds Ditgevbijden maar gorden niet in toepassing gebracht en het publiek moet door den nood er toe gedwongen worden om datgene toe te passen waartoe het door het gewone gezond verstand niet schijnt te kunnen besluiten Machines die ia da mijnen kunnen gebruikt worden en waardoor vele werklieden die thans uit een begrip van eigenbelang lui z n kunueu worden ontbeerd worden bij voortduring weinig gebruikt ofschoon hare doelmatigheid reeds sedert lang bewezen is De ooscurrentie zal echter wel spoedig haren invloed doen gevoelen In Noord en ZuidAmerikl Ohina Australië en Indié begint men eerst than te begrypen van welke onmetelijke waarde hunne rijke steenkolenmijnen zyn en zoo zullen ook de eigenaars ran steenkolenmijnen in Engeland weldra beiefien dat voor hen geen monopoli bestaat Het algemeene gebmik van reibeterde machines en verwarmingtoestellen zal eene bezuiniging brengen in het verbruik van de alsdan met raecr dure brandstof zoodat men twee groote voordeelen zal verkrijgen en deze aangelegenheid niet meer vrets en bezorgdheid zal doeé ontstaan BINNENLAND GoupA 13 Febbuaiii In de vergaHering van kiezers gisteren avond in Ons Genoegen gehouden werd bij eerste stemming tot candiiiaat voor de vacature in den Gemeenteraad gekozen de IJeer T VAN VEEU MINGEN Er waren ruim 70 kiezers tegenwoordig Door den gemeenteraad van Berg Am6noht is het tractement der beide hulponderwijzers aanmerkelijk verhnogd liet tractement van den hulponderwijzer T B van Dom is van ƒ 350 op 425 en dat van den hulponderwijzer t Blok van SÜ5 op 425 gebracht Den 1 len dezer had er te Amraerstol eene vergadering plaats van den NedsrlandsoHen Protestnntenbonil aldeeliog Amnerstol Ds Muckenstein van llamtrecht trad als spreker op en behandelde op eene uitstekende wijze het vo gende onderwerp De verhouding van de orthodoxe en de moderne richting ten opzichte van de sociale quEstie de lagere school de volVsgezoni heid en de Kerk Door het tnlrijk opt ektiiuen publiek werd de geachte spreker met uuveraceldeu aiiiidacht aangehoord Eene bijdrage over het bijgeloof door genoemden spreker gegeven besloot deze hoogst belangrijke vergadering Men schrijft ons Te Capelle a d IJsel is thans definitief besloten tot het oprichten eener apnarijniik die hare werkzaamheid oük over de gemeente Krimpen a d IJsel zal uitstrekken de goedkeuring van het ontwerpicglemeut door het departement en het hoofdbestuur der M t N v t A wordt nog vereiaclit om met de werkzaamheden een aanvang te kunnen maken D t reglement bevat o a de bepalingen dat de minste inleg tien cents en de renie drie ten honderd zal bedragen en dat er wekelijks gelegenheid zal gegeven worden tot het storten van geiden De Tweede Kamer zal 26 Pebr a s hare werkzaamheden hervatten Aan het voorloopig examen tot het verkrijgen van den rang van 2den luitenant hebben bij het Instrnctiebutailion tun onderoliiciereu deelgenomen die allen aan dat examen voldaan hebben en dus toegelaten zullen worden tot het oiEciers examen dat in Maart a s zal pla i hebben De minister van binnenlandsche zaken heeft den 22 Jan jl aan bet prov bestuur van Zuid Holland eene missive gericht van den volgetden inhoud Met den inhoud der circulaires van het departement van binnenlaadsohe zaken van 11 Jan 1870 n 183 3e afd en 17 Maart 1870 n 160 2e afd die ik mij heb laten voorleggen kan ik mij niet vereenigen Ik vÈrzoek n dus die circulaires betreffende hel vragen vnn s konings goedkeuring op besluiten der staten waarbij subsidien worden toegekend als ingetrokken te beschouwen Voorstander der autonomie zoowel Itr provinciale staten als der gemeentebesturen ben ik van oordeel dat de regeering zich in de huishouding der provincie of gemeente niet behoort te men jen dan wanneer de wet haar dit uitdrukkelijk voorschrijft Dit laatste nu is hier het geval niet De bcivoording regelen in art 131 der provinciale wet meen ik strikt te iioeten opvatten in den zin van stellen van regel zoodat daarmede niet op elk besluit omtrent een of anderen bijzonderen post van uitgaaf gedoeld wordt Subsidien of andere bepaiilde Ulfg iven waartos de staten baslttiteo behoeven dus geene andere goeAeuring dan die welke op de begrooting waarin zij moeten verscbgnen gevraagd wordt De goedkeuijlig der begrooting hoadt tevens de gosdkeoring im daarin uitgetrokken subsidien in Door den Minister van Binnenlanrfsohe Zaken i ouder dagteekening van den 8den Pebr jl n 219 12do afil de volgende eircttl ire gericht asn de Qed Staten der onderscheidene provinciën De Minister van Oorlog heeft mij zijn verlangen kenbaar gemaakt om in het belang van de verdediging steeds zoo nauwkeurig mogelijk bekend t zijn met de in het Rijk aanwezige middelen van vervoer meet bepaald wat de Btoombo ten betlieft Ten einde aan dat verlangen te kunnen voldoen heb ik de eer n te verzoeken mij te doen tbekoipen eene gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zoo voor goederen en personeuvervoer als sleepdiensten waarvan de concessionarissen in uwe provincie domicilie hebben hetzij de vergunning tot de uitoefening van den dienst bij ministerieele beeohikking of bij besluit van uw College is verleend met nauwkeurige vermelding vnn I de namen deroonoessionsriseen 2 den aaid en de etr ing van den dienst met opgave der plaatsen tusschen velka zy wordt uitgeoefend 3 de beschikkingen ofiresluiten wsarby de vergünnuigan zijn terleend of gewijzigd 4 de namen der m de diensten gebezigde booten met opgave van hire lengte en bre lte den diepgang geladen en het aantal paardekrnohten 6 het aantal personen dat in eens met elke van de booten kan warden vervoerd 6 het aantal pwsoAen en paarden cavalerie dat in eens met elk tsn de booten kan worden vervoerd 7 de plaatsen welke door de booten worden aangedaan waar vast uii legbrnggen of hoofden zijn geschikt tot in af it lading van paarden Ten einde Toorts de aldus t venaoeleu gegerem zooveel mogelijk volledig te honden verzoek ik u verder telkens jar op 1 Jan eene opgave aan mijS departement in te zenden van alle veranderingen welke ten aanzien van de bestaande stoombootdiena ten hebben plaats gehad en in het bij onder ran de nieuw verleende vergunningen De Nederlandiche Kegcering heeft er zich bij den Ilijkskaiisulier over beklaagd dat eene bende Zigeif ner door de Pruisische overheden over de Nederiaiidsche grenzen is gebracht hoewel die bende met van Nederlaridsoh grondgebied in Pruisen gekomen wss en de bedoelile raa itregel evenmin noodig tu om de Zigeuners langs den kurlsion weg te doen tcrugkeereii naar de pinnls waar n te huis bebooren Dientengevolge heeft de Pruisisehe Ministervan Biunenloiidsche Zake i do greiisiimlitehoren uangesehrcven om nouwkeurig toe te zien d it over de grenzpo te brengen vrteindelingen alleen daarheen gebracht worden waar ij te huis hehcjoien of vnn waar zij hunne woonplaats het best kunnen bereiken Met België lieeft onzerzijds ook eene wisseling tan Zigeuners plaats gevonden Een bende die hare teiiltii in Limburg had opgeslagen werd door de m iréclinuMés over de gren cn gezet doch den volgeuden dag wns zi weder op oti grondgebied daar de Belgische politie op den elfden invol as gekomen De lieden zijn nu in een der kazematten ta Maastricht gehuisvest totdat hunne reitronte tal bepaald zyn De iVerf Indutrieel meldt dat tot deelneming aan do Weeiier wercldtentoonstclliug van iudustrieelen 350 en van artisten 150 inschrijvingen zijn ontvangen Wij vernemen dat vooral door de bemoeiingen von den heer liegoor te s Gravenhage wiens jjver voor de schermkunst allen lof verdient een Nedcrlanilsch Schermverbond zal worden opgericht ten doel hebbende de ichermkunst te verbeteren en o a door het houden van wapenfeestea beurtelings in verscliillende groote steden des lands de belangstelling in die kunst moer en meer op te wekken Tot ons leedwezen moeten wij raededeelen dat de longziekte onder het rundvee in de provincie Utreohtzich in de laatste dagen weder zeer heeft uitgebreid het meeste vleesch wordt echter na eerst door den veearts te z jn gekeurd voor de consuratie geschikt verklaard i De staatscommissie ingesteld bij besluit van 30 October 1872 u 6 om te onderzoeken welke nadeelen voor Nederland te duchten zijn tengevolge van de maatregelen die in den laateten tijd in naburige rijken in het bijzonder in Duitschland op het gebied van liet muntwezen zgn gcuomen en om bij de mèSeileeling van de uitkomsten ran kaar onderzoek zoo noodig de middelen voor te stellen die zouden kunnen worden aangewend om de voor Nederland gevreesde nadeelen te voorkomen heeft thans rapport uitgebracht Zij is bij haar onderïoek tot het resultaat gekomen dat de toestand van het oogeublik bedenkelijk is en dat Nederland een zeer moeilijke toekomst kan te gemoet gaan De zilvcrcircolatie is reeds uu hoogst aanzienlijk en worduvan dag tot dag grooter Ala mqn den aitvoer naar NederlandschIndiu in aanmerking neemt kan men de hoeveelheid standaarduiunt in het moederland stellen op 125 ii 13i millioen golden welk bedrag door de a aamtuitingeu die thans door tijdelijke behoefte aan zilveren specie noodzakelijk zijn steeds kliipt Overtuigd dat Nederland dpor volharding bij zijn muntsteTsel in groote moeilijkb en zon gci jikeif en doordrongen van de noodtakelijkhell dat reeds nu met Spoed gehandeld worde daar oitstel gevaarlyk is ooht at commissie zich verplicht voorstellen te doen die naar hare meening tot een bevredigende oplossing van het iOmma waarin oUs tand verkeert kannen leiden De eonmiasie is ran oordeel dat nog niet tot gekeele verandering moet w rden besloten en de akeien standaard nog n d pr den enkelen gouden moet worden vervangen Misschien kan het noodig en onvermijdelijk worden om tot zoodanige n aadering over te gaan doch voor het oogeublik maept de oimui sie die geheele omkeering nog te moeten ontraden Na de gevallen die in den tcgenwoordigen toéstaii denkbaar zijn te hebben nagegaan acht de comniissie met bet oog op die eventualiteiten ten spoedigstenoodig 1 Invoering van den dnbbeltn standaard het goud naast het zilver beiden tot den rang van staiidaordmunt verheven met een waardeverbouding van 15 5 1 en 2 Beperking van of roorloopig verbod tot verdare somuntiug an zilveren stoudpenniugen i In bet beloog Van Nederland zou de commissie liefst overal in Europa den dubiieien muutstandaard met dezelfde wi irdeverbouding tussoben goud en zilver verwezenlijkt zien Men mag nu nog de onderstelling wagen dat in Duitschland ten slotte het stelsel vati dpn dunbelenstandaard met vrge aanmuntlog van gouden en zilveren standpenningen zal worden aangenomen Dit zou onder behoud der w iardcverhouding tusschen goud ea zilver 15 5 1 evenals in de Lutijijsehe muntunie een groote weldaad rijn want dat voorbeeld zou dnu waiirsohijulijk door de overige staten x nder dralen worden gevolgd Mu ir het kart ook zijn dat Duitschland aan den wensch van velen voldoet en den enkeiep gouden standaard aanneemt Scandin ivie dat reeds voorbereid is zal dan wel volgen Engeland bezit reeds het goud en in de Lalijiisehe unie waar gond en zilver grO tendeels door papier met gedwongen koers vervangen zgn bestaat weinig k ii s ilut in de cersivolgende j iren de dubbele st nd iard zgn invloed krachtig zal doen geiden Men kan ook onderstellen dat Nederland in eene metier verwijderde toekomst bijna geheel omrinifd z il zgn dotir sutcn waar of het metaal door p ipier vervangen is een toestand die ons zal noodzaken tot den enkelen gouden standaard over te gaan Met het oog op al dieevciiloalilciten acht de commissie den tijdclgken mauiregel tot invoering vnn den dubbelen s andnard volstrekt nood zakelijk Zij stelt daarom voor om met behoud der wet van 26 November 1847 wnarog het muntsieUel is geregeld een wet uit te vaardigen dat gouden stnndpenningen zullen zijn het tienguldenstuk en het vijfguldcustuk Het gehalte der gouden penningen zou zgn 0 900 het gewichi von het tienguldenstuk 6 774 gram en van het vijfgnideiistuk 3 387 gram met een nader te bepcilen ruimte zoowel voor gehalte als voor gewiolit Bij lic toelichting van het voorgestelde wetsontwerp gaat de commissie uit van het hoofdbeginsel volharding bij een zelfstandig muntstelsel zonder een enkelen stap te wagen op den weg naar een zoogenaamde internationale munteenheid Hare poging tot een bevredigende oplossing van het vraagstuk der uuiverseele munt en om zoo mogelijk ook Nederland bij een eventucele hervorming van zijn muntstelsel daartoe te doen bijdragen is mislukten op bezwaren afgestuit die vooral een klein l mil ondervindt wanneer het zich op het gebied van het muntwezen geheel of gedeeltelijk aan een machtigen nabuur heelt aangesloten i uuuii uai ug ouiiiieming Imunt art 2 der wet van en worden gewnzigd en in e Ie tekst der inuiitbi jetten Voor onze Inaisclie bczit Ten slotte merkt de commissie nog op dat naast de nieuwe gouden munt het munipapier tot een bedrag vnn slechts 10 millioen gulden ongestoord zal kunnen blijven cirouleereu doch dat bij aanneming van een gouden standanrdmunt art 2 der wet van 26 April 1852 zal moeten overeenstemming daarmede moet worden veranderd tingen zal voorloopig de enkele zilveren standaard van kracht kunnen blijven en dus de wet van 1 Mei 1854 geene verandering behoeven te onderdaan De wedcrinvocring van den dubbelen standaard noemt de commissie op dit oogeublik een noodzakelijken maatregel om den overgang naar de verwisseling van standaard die wellicht eenmaal onvermijdelijk kan zijn voor te bereiden Zoo men weet bestaat sedert het jaar 1867 inde Belgische hoofdstad eene Nedcriaudsohe vereeuiging van weldadigheid onder bescherming van Z M den koning der Nederlanden uitsluitend door Nederlanders bestunrd en uitsluitend ook ten doel hebbende behoeftige Nederlanders zonder onderscheid van gclootsbelijdenis of staatkundige overtuiging te ondiersteunen Door de tijdsaiuslandighrdcu heeft haar beetunr zich gedrongen gevoeld naar buitengewone holpmtddelen tot schraging van hare kas om te zien en zij beeft besloten eene verloting van schilderijen en andere voorwerpen van koost en smaak te doeu houden Beeds zijn vele toezeggingen te dien einde geschied en bet bestuur mocht van II M de koningin dev Nederlanden sen verterend blgk van belangstelling in dit liefdadig pogen ootvmigen Het hoopt dat dit edel voorbeeld ook in Nederland zal worden gevolgd Tot den 28 dezer maand worden bgdragen daartoe aangenomen door de heerei de Boer en Zoueu groote koninklgke bazar te s Hage terwijl onderscheidene boekhandelaren hier te lande dèn verkoop van loten ii 60 cents op zich hebben genomen Sedert eenigen tijd is de uiterst ganstig bekende Parijsche kunstschilder Vollen volgens opdracht van het I rauscbe Ganvememeat dal zooals men weet te Pargs een museum van copijen van oude meesters aanlegt op het stedelijk museum te Haarlem bezig ge eest met bet copieren van eep der acht opdat museum aanwezige kapitale meesti rstukken van ïVaiis llsls Hij heeft daaitoe een ii 1627 dour dien meester geschil lerdc schilderij oo 52 van den tienden druk van den catalogus vooi itallende een schuttersmaaltijd vua den 8t Jorisdoel in uitgekozen en is in het wedergeven van dat mi esterstuk uitermate gelukkig geslaagd Niet alleen h eft hij hetgeen zijn hoofddoel was den algemeenen ii druk van de schilderij van Hals in zijii oofij wet n weder te geven maar ook geeft zijn schilderij eenljoist dcakbeeld van de wijze waarop het origineel gstchilderd i en lal zg in het nieuwe Pargsche miiseum een w iardige afochaduwing i ju van de onvergelgke ijke karakteristieke opvatting wnarbeidsKin en kunstvaardigheid waardoor het penseel vau Fiaos Hals uitiuant Cl Even als ten vorigen jare zal te s Gravenhage ter gelegenheid van s koniiiga verjaardag het ministerie van binneul zaken aan den vQverkaiit zoo ook de Vgveiberg schitteiend worden geillumioeeKl In de afl voor November December 1372 van Hegcis jarlenfiora konieu belangrijke mededeWingen over het llojgaclie Bosch voor van den heer E Pctzold parkdirecteur an Z K 11 prins l rcderikder Ncdcriunden te Muskau in Silezii Daaruit bigkt dat de Minister van Financien den heer Petzjld beeft opgedragen om zijne meeiimg o er het liaagbche Boacb en de middelen om in den zeker niet zeer guusiigen toestand dunrvaii verbetering te brengen Ban de Kegeeriug kenbaar ie maken De heer Petzold levert in genoemd tydschrifl eene vrg uitvoerige beschrijving van het Bosch van den toe stand waarin het vci keert benevens ven de oorzakendie daartoe hebben geleid en geeft tevens zijne algemeene denkbceldcu tot verbetering Voor dit laatsteis door hem ren plan ontworpen dat blijkens hetgeenh j er van mededeelt vrij omvangrijk is en dat ookwel wezen moet en kostbaar tevens Het artikel is zeer lezenswaard eerstens om de zankkundige mededeelitigen van alles Wdt op het Bosch betrekking heeft ma ir voornnmelgk om de degelijke en dmdelgke wgze waarop lig uiiccnzet boe liier tie bgl kan helpen teuvgl daarna door oordeelkundige planting de tegroote openingen moeten aangevuld worden De heerP wil al het werkelijk goede behouden maar ookalles wat niet goed meer is en dat is heel wat zonder genade doen vallen aan de zeezijde eeliter slechts langzamerhand omdat de dekking dóiir noodziikelgk moet gespnird blijven Uit alles biijkt dut mochlen de plinncn van den heer P vcrwezcnigkt worden w iarv m wij ons echter nog verre van overtuigd houden het llaicsclie Bosch nn erloop vaneeuige jaren een geheel ander en z ker vrg wat gruotscher en sphooner geheel zal norden W ij bevelen belangstellenden de lezing van dit artikel dat totons leedwezen te groot is om het hier over te nemen ten zeerste aan Semjier Sirens Een In een pikdonkeren nacht laat de knaip de vlieger op een eenzame plaats op Er komt een menigte menschen op de been die in den wild dausenden ballon een luchtversohijiisel zien Na verloop van twintig minuten b irst de lucht erheveling met een groote vlam uit elkander en is verdwenen De knaap palmde toen zgn vlieger weder in en ging even stil naar huis ais hij gekomen was Den volgenden dag beeft iedereen den mond ol van on diU over het lucht verschijnsel de een verzekert dat het van electriachen o rsprong is de ander is weer van oordeel dat het een lEreoliet is geweest een derde houdt heC voor een kwaad oorteeken enz De geleerden oachten zich suf en werden geéfihitkr wgser De goê gemeente kibbelt over het wezen van den vurigeu bol zonder dat iemand gelijk krijgt Ëindelyk wordt het geheim ontsluierd de knaap ia een grijsaard geworden en neemt de pers te baat om zijn guitenstreek te vertialen De Setntific Aaiericau waaraan dit bericht ontleend is meent reden te hebbeu om aan te nemen dat men wel meer op die manier of op ecnige andere meteoren hier o aarde gefabriceerd heeft Een Amerikaansch blad welks redacteur rermoedelgk vroeger in plaats van de pen den schoenmakerspriem gehanteerd heeft roemt de gaven van den senaatsredenaar Colfax volgeuderwijze Altijd streng zakelijk naait hy in zijne redevoeringen tboventee der bewijsvoering aan de zolen der feiten met t pekdraad der logica zamen zoodat t water der oppcHÜtia nooit binnendringen kan B j beschikking van 7 Februari afdeeling telégrati is door den Minister van Financien namens den Koning aan den directeur der Koninklijke fabriek van waskaarsen L A H Hartogh te Amsterdam tot wederopzeggens toe vergunning verleend tot den aanleg en hei gebruik van een electrischen telegraaf tusschen zijn woning op de Keizersgracht te Amsterdam en het fabriekgetünw aan de Boerenwèterlf aldaar Tot rerbetering van ons volksgerang raadt de h Akkenga secretaris der plaatselijke schooteommissia te VVorkum in Friso het volgeode aan Zoodra r namelijk een nieuw en roiMakelijk deuntje op orgels gespeeld wOrdt en in den smaak des volks valt spanne de onderwijzer zijne dichtader leder menscb vooral de onderwijzer der jeugd heeft er zeker wal ééne Hij make een gepast liedje tot den niamven denu en late het door de sohooijengd zingen in de plaats van den stroattang De kinderen allen dat graag doen tollen hnn beter liedje ook andereft Voorzingen en zoo onwillekeurig tot verbetering medewerken vooral daar tij op schoot geleertl hebbea in plaats van te gillen lief en kaeht en melodieus te zingen wat onwillekeurig het oor en het gemoed streelt Zoo iels is niet nieuw maar veeleer oa De nitmuntende Duitsclie dichters van kerksaagen vi5i5r en na de hervorming hebben zich van volksdeunen bediend om Suuoe gnaaugeo iunng te verschaffen Een gehuwde vrouw Johanna Jacol van Eden huisvrouw van A de Graaf arbeider onder Schoten bij Haarlem stond dezer dagen voor de rechtbank aldaar terecht wegens moedwillige verwonding en herhaalde mishandelingen gepleegd op een der drie aan haar zorg toevertrouwde kinderen van zekeren Bergman te Amsterdam Dat kind een jongetje vah ongeveer vier jaar had iij gedurende het laatste jntr het wicht overleed een paar maanden geleden dikwijls geslagen herhaaldelijk geheele dagen alle voedsel onthouden zelfs gedwongen zijn eigen uitwerpselen te eten en als het afgebeulde lichaam rnst wilde nemen onuer zware vloeken en mishandelingen hem hel slapen feitelijk belet Twaalf getuigen verhaiildeu ter openbare tereclit itting de meest wreede eu onmenschelijke mishandelingen door de beklaagde die bijna dagulgks dronken was aan dat hiilpeloote kind gepleegd Zij sloeg het meestal met de handen ook qp hoofd en rug en in huis looals enkele getuigen mecnen gehoord te hebben ook wel met een stok dikwijls werd het arme kmd gegooid en geschopt en lu den kelder opgesloten Een der getuigen verklaarde omtrent de laatste mishandeling een paar dagen voordat zg vernam dat Willempje overleden was dal zij het kmd een gehcelen morgen in den kelder heeft hooren gillen e roepen om bevrijd te worden dal daarna de beklaagde hem zeker geslogen eu tegen het beschot heelt heen en neder gegooid althans naar het geluid te oordeeleu dat bet kind na een tijdlang hevig te hebben geschreeuwd plotseling stil IS geworden en dit zij het daarna in het geheel niet meer heeft gehoord of gezien Die feiten werden eerst ua den dood van het kind ruchtba ir en daarom kon niet onderzocht worden of die slagen en kwetsuren een ziekte of een beletsel om te werken van meer dan twintig dagen liaddell veroorzaakt Uit de gehoudtn lijkschouwing kou daarom ook volgens het rapport der geneeskundigen niet als wettig bewe