Goudsche Courant, zondag 16 februari 1873

Zondag IG Februari N 1323 1873 GOUDSCHE COURAIfT J ieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken In de bijeenkomst van Kiezers op 12 Februari jl gebonden waren mim 70 Kiezers tegenwoordig en werd tot CANDIDAAT voob t LIDMAATSCHAP van den GEMEENTERAAD gekozen de Heer T VAN VREUMINGEN die als zoodbnig ten zeerste wordt aanbevolen Mb J FORTUIJN DROOGLBEVER H JAGER J M NOOTHOVEN van GOOR J F C PRINCE J N SCHELTEMA Mb P 1 SNEL F C VAN ZEULEN tea vorden atingenomeu dst de dood juist ran die nisbsudelingeo en ran dnt hongerlijden bet gerolgmiB geweest VVnre dat be i geleverd dan bad de nu beklaagde Is beschuldigde Toor het hof moeten terecht laan Ier zake vau doodslag en zij zoa de tuchthuisttraf niet ontgaan zijn Nu veroordeelde haar de rechtbank wegens de verzwarende omstandigheid ran recidive herhaling van misdrijf tot een correctionele gevangenisstraf van twee jaren en acht maanden en eefl geldboete van 100 Laatste Berichten Madrid 12 Febr De Cortes hebben met 858 tegen 32 stemmen de republiek aangenomen De koning en zyn familie hebben iiet land reeds verlaten Madrldi l Febr De Cortes hebben een goumnetnent l kozen Tot presidei t vku den raad is benoemd de heer Fi uerns met 244 stemmen tot aimsler van binnenlandsche zaken Pi Margall met 242 tot minister van oorlog Cordova met 239 tot minister van justitie N Salmeron met 242 tot minister van kolomen F Salmeron met 238 tot minisier van marine Bi ranger met 246 tot minister ran buitenlandsche zaken Castelar met 245 tot minister van Openbare Werken Becerra met 233 iot minister van financiën Echegaray met 242 itemmen De nieitvr benoemde ministers nemen plaats op de ministerieele banken De heer Figueras zeide dat by zyne benoeming te danken had aan de conseqaeniie waarmede bij altoos zijne staatkunde verdedigd had Indien de heer Orense hier tegenwoordig ware geweest zou deze zeker gekozen zijn H voegde er bij dat de verkiezingen vrij moeten zijn en las lelegrammen voor waarin gemeld werd dat het overal rustig was Hij hoopte d t de republiek voor altijd in Spanje geveaigd zal zijn Daardoor zal het land een rechtmatigen invloed op Westelyk Europa uitoefenen Hg geloofde dat de andere volken van het Xatynaeba taa weldra Spanje zuUen navolgen Het gouvetnemtot verzekert de integriteit vau het nationale grondgebied De iitting is daarna opgaheven Morgen zal een nieawe president der Cortes worden benoemd Uet i te Madrid rustig en er worden toebereidselen genaakt voor illuminaties Parijs 12 Febr Ve uemilile Natimale meiAt lat de Prinses Clementine van Orleans by den Graaf vau Chambord te Weenen gedineerd heeft en morgen l Parijs wordt verwacht waar hare tegenwoordigheid van grooten invloed knn zijn op belaugryke basluiten na de Orleansche prinsen Helielfde blad bercht dut de voornaamste leden der Pargsohe Commune die lich te Londen bevonden dia stad verlaten hebben om zich na Brussel naar Madrid te begeven küSügevügI BELASTING OP DE HONDEN BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda overwegende dat vele houders van honden niet hebben voldaan aau hunne verpligting voorgeschreven bij art 2 der Verordening op de invordering der belasting op de honden vastgesteld door den Baad dezer gemeente den 31 October 1865 tot het doen van afgifte en betaling in de maand January ten kantore van den Gemeente Ontvanger Herinneren belanghebbenden aan die verpligting aet uitnoodiging der gevorderde aangifte en betaling alsnog ten spoedigste te voldoen ten einde beboeting Toor te komen Gouda den 13 Febrnarjj 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOLEBVEtt FoRTUIJN VAN BeIIGEN IJziNDOOKN MABETBERICHTEN Oouda 13 Febr Bij weinig omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 12 60 a ƒ 18 25 Mindere ƒ 18 8 12 50 Polder 9 75 i 12 Bogge puike 7 25 s 7 75 Mindere 6 50 a 7 Voer 6 a 6 60 Gerst puike 6 90 a 7 75 Mindere 6 a 6 76 Haverkorte 4 a 4 90 Lange 3 60 a 4 50 Hennepzaad 9 25 De veemarkt met gewonen aanvoer alles ginglot hooge prijzen vlug vau de hand Magere varkens en biggen vlug te verkoopen Kaas vlug verkocht Boter 1 60 ü 1 60 Burgerlijke Stand QtaoREKi 7 Febr NicoUa ouders N van der Kinden N B Lureveld 10 Petrus Wilhelmos Arnoldos iuders C W Gieten ca E A H taa Beldeo 11 Alida dera J W Wocrlce en E M van den Hoek Jan ouders J TBO Kleef eD M Terwee AuthoDia ouders J vaa der KiDt ea C J Schoonderwoerd Pieter oodera P Bisschop en j P F de Rugter OvERLkDEHi II Fflbr M 6 Laare eld haisvr van N Tan der Kind 42 j J Hogenbrag 65 j M C C van WoDt 8 m Gkbuvd 12 Febr W Pastoora eq I Heerkeoa J o Biet en J M van Wijk W F de Mol en C vauVaorett C J van Leeuwen en M Folet H Spee eo M Schoenmaker ADVERTENTIËN De oudergeteekenden betuigen hiuinen hartelijken dank voor de Tele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hunne 12 JA BIÖE ECHTVBRBENIGING Ondervonden C J I FEL Gouda W J liEFEL 13 Febr 1872 v D Pavoobot Medekiezers De Heer VAN VEEüMINGEN op de meeting van gisteren avond CANDIDAAT gesteld tot Lid van den BAAD is naar ons inzien niet geschikt om onze belangen in den Raad te vertegenwoordigen Wy verkiezen boven hem den Heer bfe s b aüfi 58 Wjj zijn overtuigd dat velen zich met onze keus zullen vereenigen VELE KIEZERS Gouda 13 Februari 1873 GONTRA PARTIJ Heeren Inteekenareu voor de CONTRAPARTIJ worden nitgenoodigd tot ééne bijeenkomst in het Lokaal Nuï en Vebmaak op MAANDAG den 17 FEBRÜARIJ e k des namiddags ten 3 ure NB Aan die peraoDen welke door de e ae of andere omataudigheid oog verhinderd geweest zijn te teekenen wordt indien zg zulka verlaiigeu alanog de gelegenheid tot iDtetkeniug aangeboden lot dtn 17 FËUUUAHIJ e k dta namiddags tcu 12 ure ten huize ran den Heer KOIJAAHU Mevrouw DRAIJER vraagt tegen 1 Meieene KEUKENMEID Voor de verkiezing op DINSDAG 18 FEBRUARI tot Lid van den Gemeenteraad alhier wordt dringend aanbevolen de bjj lederen Stadgenoot gunstig bekende Heer T DRAIJER SCHRIJFWERL Een Jongmensch op een kantoor werkzaam zijnde en nog eenige uren per dag beschikbaar hebbende we schte die gaarne te besteden met het verrigten van SCHRIJF of KANTOORWERKZAAMHEDEN Adres met ranro brieven onder letter S W by den Boekhandelaar F C MAAS te Gouda EENIGE KIEZERS zijn overeengekomen om Dinsdag a st te stemmen tot Lid van den Gemeenteraad den Heer T DRAIJER ABSHAUBBIN s OF Antl Rhiiraatische Watten Alle ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebragt zoo als kramp jicht hoofdpijn aangezigtspijn kiespijn ran of veratflving in de leden enz als ook huidziekten van eiken aard roos brand uitslag brandwonden en dergelnke meer worden door de Abshaubbin B of Anti Bbamatiscbe Watten spoedig genezen want zjj nemen alle scherpe deelen uit vleesch en blo weg tonder de goede sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen Lijders die geheel door het rhumatiek verstijfd waren zijn door het aanwenden dezer heilzame Watten van hnnne pgnen en stijfheid bevryd geworden Men zorge vooral dat men de echte bekome door te letten of de pakjes wel gewikkeld zgn in ligt biaauw papier waarop de gebruiksaanwijzing is vermeld de namen der 260 Dépóthouders voorkomen eu onderteekend is door den bereider en Hoofd Dépóthouder A BREBTVELT Az te Delft die deze Watten voor den prijs van 30 Centsper pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bn ï A G VAN DEÏH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Sc ioonhoven A KAÜLING Alphen J GOÜDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat Jffcttón ai A REUNARDT Oostpoort OTTOHQOOENDUK CapelU a d IJuel Slfjin en Maagpillen Deze PILLEN dia sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sliJlXl en als maagVOrSterkeud gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal eu zeer zaCht laXOrOnd zgn zyn tegen 321 ent het dooijc inet berigt van het gebruik erkr gb8 ar bg de navolgende Heeren Ie Ainsletdnm M Clóbaii k CO Droog Hoilige weg D 321 Bleisirijk 8 t d Kraan Bommel Z ilt J v d Veglo Boskoop J H Uosbergen Delfl E Wilschut Delfsliaven J Kuch Deveuier Jebroed Timnn Uirksland D de Vries Dordrecht H J üillay üouda 11 Schenk op de Hoogstraat s H igc Visser lu de Spuistraat n irderwjjk A Oreidanus H uslrecht K Oosterling Legden J T ïerburgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A deii Oudsten Linschüieu B Kruithof Moordrecht G H rost Kolterd im v Santen Kolff korte Iloofdsteeg Schied iin Wed A H Kombouls De I 1 M eu MAAÜPILLEN bereid volgen het echte recept gu door mg te Gouda allee en uUtluUend verkrggbaar gesteld bg den lieer Ij SCHKNK op de Hoogstraat LET WELI Guuda Dl uk van A Brinkman Om elk doosje der echte en siivfs onheugelijke jareu gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handeeekeuing van J J SCHHEUDER apotheker welke handteekening zieh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve laat wel attent op te zgn eu zich te wachten voor bet gebruik van een namaakael dat men tracht in omloop te brengen NationaleMUitie BEKENDMAKING BUBQEMËESTEB en WETHOUDERS van Gonda gezien art t van Zijner Majesteits beslnit van den 17den December 6 Staattblad fi W Roepen door deie op alle Ingezetenen die verlangen aU Vrgwiliigers bg de Militie op Ie treden om Kjeh daartoe ter Secretarie der gemeente aan te geven v6ar of op dao 32 dezer tuaad van des voonaiddaga 10 tot dea namiddagi tea ééa ure onder opmerking I Dat door de Gemeente aan beo die zich als zoodanig mogten willen verbinden uit da fondsen der gemaeate voor iadcrea Vrijwilliger een kaadgeld woidt voldaan ter somma van dertig Quidea Dat hg Vrijwilliger wil verbinden moet zijn Ingezeten des Bgk ongehuwd of kinderlooa weduwenaar vooits iigchamelgk voor de dienst geaehiktj ten minste 1 660 el laog op dan laten Jaanaru van bet jaar der optreding het SOsIe jaar ingetreden en bet 35ste niet hebiKn volbragt tot op bet tijdstip der optrediag aan zijne vendigtingen ten aanzien van de Mditie voor zoo ver dia te vervuilen waren voldaan en een goed zedelgk gedrag geleid hebben Dat hij bij zijne aangifte ala Vrijwilliger zal b hooren over te leggen het door den Bnrgemeeater af te geven getuigsohrilt voorgeachraven bij art 9 voorioemd tot afgifte waarvan tal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den 1 1 dezer maand Gouda den 14 Februarg 1873 Botgemeester en Wvthondera voornoemd De Secretaris De Burgemeester DSOOOLEEVSU FOETÜIJK VAN BiBGISA IJzKNDOORM Gemeentebelangen V De eide laatst bijeenkomsten van Kiezers voor den Gemeenteraad in Ons Genoegen badden mijne sympathie omdat zg van bekende personen uitgingen personen van de meest verschillende richtingen voontanders naar ik mag aannemen ieder op z jne wyze van de waarheid wellicht op één punt slechte eensgezind b1 in de bestrijding van den daivel als den vader der leugenen Ik had gehoopt dat daarmede vooi goed met het stelsel der anonyme aanbevelingen zon zgn gebroken de vooruitzichten waren gunstig Koning en Vaderlaiid liet althans door haar Secretaris de aanbeveUng van den Heer HOOGENDIJK onderteekenen wat zy thans zal doen is mij nog onbekend De anonyme uitnoodigingen tot bet houden van bijeenkomsten die als ik mjj niet bedrieg steeds van den Heer GROOTENDORST uitgingen vielen terecht niet in den smaak Qc aarzel dan eok niet om de resultaten van die byeenkomsten treurig te noemen Stel ik daar tegenover den vry goeden uitslag van de bijeenkomst waarin de Heer Hoogendyk werd candidaat gesteld eu de goedkeuring die deze candidaat ook buiten de bijeenkomst verwierf dan mag ik terecht van teleurstelling spreken wanneer ik nu wederom door naamlooze aanbevelingen word gekweld Leert men dan nooit Niet dat de Heer DRAIJER gesteld wordt is af keurenswnai d Intogeudoel dcu lieer DRAUER hond ik meer é iemand zelfs bg nitnemendheid geschikt an in den Raad zitting te nemen oneindig reel beter dan den Heer tax VBEUMINGEN Waarom hem niet gwMd op de meeting Waarom zoo de penonen van wie deze candidatnur thanê uitgaat siet bü de meeting waren de aanbeveling niet onderteekend Waarom het vermoeden gewettigd dat dit werk het erk ig van den vader dec leugenen die in het geheim knoeit maar tvoUe licht schuwt Ik weet niet wat de Heer DEAUER doen zal maar wel wat ik in z rfaats zou doen Ik beu voUtrekt niet ingenomen met de candidatoor van den Heer jèm VRKUMINGëN hoewel ik hem Ter8tand en een flink karakter niat zon dqrr i ont ggen Ik ben niet met zgne candidatnur ingWomen omdat ik aan eene conciliant man than de voorkeur geef daarom was de Heer HOOGENDIJK zoo n g lokkige keoze Het ia dnt niet den candidaat der meeting dien ik verdedig maar het beginsel der openbaarheid Zel£i zg die de meeting hgwoonden kiuinen m i openigk ervoor uitkomen dat zg den geateiden candidaat niet willen ieder is daarin Tii maar aan niemand staat het vrg om achter een masker dergelgke liefelgkbeden te insinueeren als b t in t billet dat bg de hh J t Bentum en Zoon werd gedrukt ter aanbeveling van den heer DRAUER Geen naamlooze heeft het recht den Heer van VREUMINGEN sverstand en een flink karakter te ontzeggen Geen naamlooze heeft het recht te verklaren dat die Heer geene antecedenten heeft Er is sprake van iiitbreidiDg van het stemrecht zou het niet veel eer inkrimping moeten ziju BUITENLAND Itallcoliiiiilscli Uverzldil De politieke wereld t Versailles heeft bet erg druk over de Dufaurs oommissie en hare duden Be verschillende froctieii hebben vergaderingen gehouden CU conferenties met Thiers veel wgzer wordt men door dit alles uiet De liroglie znl naar UM zegt Maandag a s zijn rapport in de nationale vergndering indienen en de discutisie daarover worden bepaald op AVoeiis Ing of Donderdag daaiaanvolgendc Uit de fractievergaderingen moet mcu opmaken dnt do bepaling betrelteudc het tiitvoereod bewind voor de tusscbenlegecring htt vooriiaanste punt vsu het debat zal woiUcii De uatiouale vergadering heeft Dinsdag nii t 317 tegen S JÜ stuminun vemorpen het uetsoiitwrrp betrelfeiide Uet verplicht üpiiemen vnii officiecle kaïuer verslagen door de dagbladen In de Woensdag gcboudon ntting werd Urcv met iil stemmen herko n als president ook de ondervoorzitters werden herkozen Donderdag wns iii de uatiüiinie vcrgadtriiig naii lie orde de lliti rpellatiü van den liter Dutciupie tlij vrrlan do laii dui niiiiistir de Uómusat iiilichtui t ii ooitreiit do l Vaiischo fuiulnticu on geestelgkc corpuratu u te Koine De heer do lïdmusat inceiidc dat 1 riiialBiia vau uilvtiuiiUcn blgvtn ing unUküod llcigccu ouligLlis uut VLll null i iui e n phUaL i de interpellatie tot een gevaarlyk debat aanleiding kon geren en stelde foor dat de vergadering haar niet aan de orde zon stellen De heer Dutemple vroeg toen of dit Maandag zou kunnen geschieden Het weriL geweigerd De Bémnsat stelde na voor de interpMlatie te doen plaats hebben over drie maanden De heer Dutemple trok hierop zgn interpellatie jö Ter juister of onjuister tqd naarmate van het standpau t waarop men zich plaatst is de Fraisische regeeringsiaad Wegener plotseling ongesteld geworden zoodat de regeering heeft moeten besluiten bet tegen hem bevolen disciplinaire onderzoek voor onbepaalden tgd uit te stellen I De bberale partij in de kamer is uiet voornemens om wegens gezondheidsredenen een in de hooge staatkunde meer en meer gebruikelijk middel haar voorstel tot het inateUen ceaer parlementaire enquék in te trekken De groote meerderheid der liberale party beeft het stellige pbin opgevat om de spoorwegleening niet goed te keuren zoolang de heer za Itzenpiitz minister van koophandel is of altbana zoolang het spoorwegwezen tot het raasort van diens ministerie blgft behooren Het gevolg hiervan is dat de oommissie welke indertijd dit ontwerp heeft onderzocht en zich ter gunste daarvan heeft verklaard het roo nemen heeft opgevat om aan die resolatie oog ea tweede toe te voegen waarbij het slandpaot der oommissie ten aanzien van dit vraagstuk sedert betten gevolge van de jongste beraadslagingen in staatkundig opcicht zoozeer is veranderd wordt aangeduid en omschreven De commissie moet daartoe overgaan naar het gevoelen der meerderheid want het eenmaal vastgestelde besluit om op de aanneming daarvan aan t drmgen kan noch ingetrokken noch gewijzigd worden De koning heeft gedurende de jongst verloopen dagen de ministers afzonderlijk ten gehoore ontran gen herhaaldelijk is dit het geval geweest met den heer von Bismarck die in het begin dezer week andermaal met den kou ing in conferentie geweest zijnde later werd gevolgd door den heer zn Itzenpiitz Zooals onze vorige laatste berichten reeds vermeldden is in Spanje de rmubliek geproclameerd De koning is vertrokken en oeaft de onhandelbare Spanjaarden aan hun lot overgelaten Men zegt dat moeilijkheden met de artillerie officieren die ontevreden waren over de benoeming van een minder gewilden chef aanleiding tot a ko iiaga abdicatie gegeven hebben Het IS thans duidelijk dat iedere andere taak den doorslag had kunnen geven De geheele loop van het debat in de Cortes bewjjst dat men reeds gemimen tijd overtuigd moet zgn geweest van de noodzakelijkhrid om de monarchie te vervangoi door de republiek Geen de minste poging om den koning te bewegen op zgn besluit terog te komen Integendeel men acht slechts op de oIBcieele teanisgeving van het overlijden der monarchie om bet voorstel te doen tot vestiging der republiek en na nauwelgks noemenswaardig deliat wordt dit met overgroote meerderheid a iugenomen Stippen wg eveu a in dat hieibg niets oiiregelmntigs heeft plaats gehad d ar de vormen bg de ooustitutie zijn voorgeschreven en de bepalingen der grondwet nauwkearig zgn nageleefd Van daar dan ook dat volstrekt geeiiQ ongeregeldheden njn voorgevallen Heden wordt gemeld dat ern nieuw mioisterio is benoemd waarin de voorimamüte republikeinen zitting hebben o s ook Einilio Castilar waarvan eerst was gameid dat hg geene betrekking zou aannemen Ueu zal opmerken dat gcueraal Cordova minister van oorlog bleeg zoodat men zeker schgnt te zgn van liet leger De Zwitsersohc bondsraad zet den strijd tegen d machtsaanmatiging der Boomsche curie met kracht voort de Basel Nachr berichtten reeds dat de pauselijke breve over het nieuwe bisdom van Geneve CU de aaustelling vnii Mermillod tot apostolisch vicaris voor nu tig leiklaaul i up gromt dat de grenzen der bisdommen al ecii iii overleg met de regec ring kunnen worden gewijzigd Woensdag hoeft de bondsraad bfsloten Vleruiillud het verblijf op Zwitsersch grondgebied te ontzeggen op grond van iijn beuoeluiiig lot apostolisch vicaris door dcu pnus