Goudsche Courant, zondag 16 februari 1873

jfifcCjHB r i l vSn Gen ve ioi ri de artikelen 3 § S to nieuwe wet op den katholieken eere dienst nangeuomen volgens het voorstel van ile meerderheid Ier oomiüi sie met de bijvoeging von Carttret djli de katholieke gemeenten vau Geneve bqhet diocese van Laiisanue blijren overeenkomstig het bestaande bisdomverdrag ENGELAND De Tmes geeft eene opsomming van den arbeid welke het ISritsche Parlement zon innmn verru bteii mdien het slechts de piaclit be at cm vaqt elk uur er tien te dSjlken en dan nog gèelS tijd besteedde aaft nutteloos debat Nauwelijk honderd zittingen levert het parlementair seizoen op en zeker meer dan fcönderJ belmgrgke o iderwefpèn wachten en afdoe itiAg Bovenaan de lijst staan kerk eii sclioof met al har nasleep Ëooger middelbaar lager technisch mijtfstneel openbaar en bijzonder onderwijs eisohen Tooriienmg De openbare zedelijkheid heelt recht op betere beselitrining Het gevangeniswezen en de iiiryihting der politie vorderen vour ieuiug De ad mistralitcil wanktlt op hare grondvesten De ambtenaarsstand heft noodkreten aira over kirige bezoldiging n bard werk De rechterlijke macht heeft haar grieven De verkiezingen zijii te kostbaar Alles is tro iWeDS te kostba irl De belastingen op levensbe höeften ziju buitengewoon drukkend tol en bruggeldeii ï jn middeleenwsoh de inkoinsleubelastin is oiihoudbain rechtsbedeelmg is v or den arme onrerkrijgbaar de huishuren ijn te hoog de spoorwegtarieven zijn monsterachtig steenkool is een artikel van weelde gewordei drinkwater en gas worden met den dag sicchicr De toestand van handel en nijverheid laten óók vrg wat to wensclien over Waarom geen kral itige maatregelen tegen de werkstakingen Wharom gktt behoorlijke handels en uitlévëringstraCtaten met aKe mogendheden Wanrom zoovee aanvaringen op zee China en Japan de Zuid ee eiianden de Kust rïifi Guinea de Kaap Zahzibar centraal frika Cen tfaalAzi de Indische Snaucièn de Icrsche spoorwegen de Schotsche armenwet het Sue7 kanaal de Ëüjphraatspoorweg de Noordpool zie daar alle zoovele ofarteriverjjïèn die er in deze zitting niet schotvrg mogen atkbmen ja wanrover geachte leden hun doorwrochte rédeVbenngen reeds in den zak ronddragen Dege centewet de wet op hypotheken dic op de eerstgeborenen voorts Jiet muntstelsel Hydepark de afvoer vAi fiedale stoffen de Zondagswet de spoorwegen Jn onderweipen die alli cn wel de gansche zitting tan het l arlemeut zouden dienen beag te houden Maar genoeg Het btgint de Times te duizelen Kui raa 1 weet het blad slechts te geven dat men uit die massa niet op goed geluk een greep doe doch zooveel mogelijk volgens een redelijk en weldoordacht phin te werk ga BINNENLAND t II I QoDSA 15 Fedkujiui Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA h it zwart Zet E 4 E 6 e Zet D 7 D 5 De oitslag van de aanbesteding die gisteren plaats had ue Ooudache Ct van 5 Febr was als volgt M 1 Het mailen en lellen van Twee Glasaf ataitingen m de russohenscbool P A Bnrghout ƒ 746 toegewezen n 2 Het maken van 3ffB0 meter Ba altmuur langs de IJssel en ran 148 meter fiazaltmuur langs het Jaagpad met de daarbg behoonude Materialen Jaagpad j Toornvliet ƒ 7080 toegewezen IJssel P A Burghout en G Toornvliet ieder ƒ 3280 met gegund vfi 8 Het leveren en plaatsen van vijf meerpalen in de Havea P A Burghout ƒ 389 toege eten In de enmineele tereohritting van bet Provinciaalgerechtshof in Zuid Holland werd gisieren voor de behandeling van de verdere zaken arrest gewezentegen drie manspersonen die allen met de gevangenis bekend de vorige week voor bet bof terechtstonden wegens het plegen ran rersehillende diefstallen te Goada Zij hadden daar gezamenlijk enin vereeniging nit wiiiKcli brood spek en eenige cachenez ontvreemd welke laatste door hen waren verkocht roodal het Openbaar Ministerie eene zware straf nl die van mchthuis tegen hen had geeisehtHet hof nam evenwel verzachtende oraslandighedenaan en reruordeelde twee hunner tot eene correctioneele gevangenisstraf van 3 en den derde tot eene van 3 ja ren Woensdag jl vereenigden de leden der HoUandsche Maatschappij van Landbouw afd Gouda en Omstreken zich m buitengewone vergadering in welke de Heer van Iterson als spreker optrad Nadat glildiwyle heer bij efne sohoone verhandeling den landbouwer had gewezen op de muldelen welke moeten worden aangewend om goede kaas te maken werd na eene kleine pauze door de vergaderde ledei onder presidium van genoemden Heer Van Iterson vermeld punt breedvoerig besproken en werd door den Heer Muller directeur der kansfabriek te VTaddmxveeB ook menige nuttige wenk gegeven waarna de vergsdwring zeer voldaan b onder dankbetuiging aan den Heer van Iterson die dan ook 11e lof toekomt voor zijn ijvejig tiev n om den landbouwer te ontwikkelaii viieudB ip lglc i idde Donderdag avond hacf te Haastrecht weder een dmk bezochte Nutsvergadering plaats De heer Akkerhuis viin Schoonhoven vervulde de spreekbeurt tot aller genoegen Met onverdeelde aandacht volgde men zijn voordracht getiteld De dom va Panthra terwijl hy na de pauze verschillende bydragen teh beste gaf als Hel Kerkporlaal van van Beers eene novelle getiteld Eduari en BeUy Lanrillard s ver dat al etn nac iiaars uilgitat en Sen huuehjk tootuel f Vnu denzeirden dichter ten slotte Men brand Met recht was dus de beer Akkerhuis de held van den avond die aangename herrinneringen bij alle aanwezigen tal achterlaten Men meldt Bit KoudeVerk aai bet leïd Va ad Op d t oogenblik is de waterstand van Hyolinds boezem lang en zijn de polder van hun e veel water Verlost ev bter is voor dé bouwlieHen bezuiden den Rijn het Wi itei gewa verloren daar bat verplichte op peil mnleii hun béjrt heeft het overtollige water even als de landen ten noorden van dtn Bijn uit te malen Het Vooruit cht voor deze pjldtrs bestaat dxt hun dit oijfCluk ui te beurt vallen zoo lang er m dca gebrekkigcu toestand van ijaiaads boezem met zal voorzien ijn 4ui i 1 In de Krimpener aard blijft de longziekte onder het vee hcersohende Op meer dan éene plaats heeft de menling echter goede gevo gen De poldets zijn reeds van het overtollige water bevrijd en de landerijeii liggen zeer gunstig hoewel de werkzaaoikeden er op gestaakt zijn door de laatste vorst lieltdnige werk van de daglooners bestaat in houthakken De heer A Moens is door de liberale Kiesvereenigin r Staahburgerêchttf Ie Heerenveen met atitfttieene stemmen weder tot candidaat gekozen voor de aanstaande verkie ing lu het kiesdistrict Sneek op Dinsdag 26 Februari a s De Ned Maatschappy ter bevordering van Ngverheid heeft aau hare deparlemeuttn doen toekomen een exemplaar van eene handleiding voor het kweeken van zijderupsen en wat daartoe behoort en daarby gevoegd het verzoek om die zaïik in de departe mentsvergadenngen te iilen doea behandelen Volgens de schoolberichteq in de JV Bijdragen zijn vacant bij het gewoon openbaar lager onderwijs 15 plaatsen als hoofdondenvijzér torwijl tegc n Mei e k nog écne vncniure wordt anngekoiidi 84 plaatsen als hulponderivyzer waarvan naar 3 ook door hulp onderwyzeressen kan worden medegedongen 3 plaat sen daarenboven als hulponderwijjeree Bg bet ge woon en meer uitgebreid lageronderwijs 1 plaats als hoofdondernij ercs 6 plaatsen alt hulponderwijzer en 5 plaatsen als hulponderwgzeres Eene voor gemeentebeitttren niet onbelangrijke zaak werd eergisteren voor het provinciaal gerechtshof in Zuid Hollaod burgerlr ke kamer bepleit Burgemeester en wethouders van Dordrecht handelende ter uitvoering eeuer gemeente verordening in het belang der openbare veiligheid droegen in de maand Juni 1871 aau den directeur der gemeentewerken aldaar op bet onderzoek naar de al of niet bonwvalligheid van de iPalserbrug waarop steunden vier nitbouwsels van huizen in de Voorstraat te Dordrecht gelegen Daaraan gevolg gevende zond die ambtenaar een rapport in aan het gemeentebestuur waaruit bleek dat bedoelde brug in ver gevorderden slaat van bonwvalligheid verkeerde dat dit moest worden toegeschreven behalve aan ouderdom aan de zwaarte die zy moest dragen veroorzaakt door bedoelde uitbouwselea welke mede niet van bonwvalligheid vry waren Het gevolg van dit rapport was dat het gemeentebestuur toil amotie van de brug besloot en aan de eigenaren van bedoelde gedeelten vau woningen deed aanzeggen dat zij moesten zor gen dat hunne eigendommen op de brug aanwezig voor den 3 Juli wsren ontruimd want dat op djen dalnra de afbraak van de brug zou aanvangen Hoewel burg en weth nog eene nadere opneming door deskundigen bevalen die tot gelijke resultaten als bovenvermeld leidde en nog eene kennisgeving aaii de eigenaren dtden toekomen mocht dat even wel met balen Iwee van de vier woningen werden door hunne eigeuaicu gesloopt maar de twee nadere gedeelten toebehoorende aan do weduwe fE Jlwfier moesten teif laatste op administratief geitag wordtv afgebroken De weduite nam een lijdelyk verzet in acht en liet het gemeentebestunr de woningen afbrijken De brog in qttiestii y0A den Jluli afgebioke en voor zoo eel noodi ook de uitboa ringen Daarop volgde eene insiiUiBti van de wad uwe aan den burgemeester en later eene dagvaarding totachndea ve goednig wageiM onrechtmatig daad of geweldenarij door het administratief gezag Den 21 Juni 1872 sprak de Dor48che rechtbank ten deze flader oordeel uit en verklaarde by haar vonnis de daad van het gemeentebeatuar ran Dordrecht onreoht matig daar onteigeaing niet kan plaats hebben dan ten algemeen nutte legen voorafgaande schadeloosstelling orereenkomsti de roorschnhén dar wet hetgeen 10 eaaa met heeft piaati gebal De rechtbank varoordaaM het bestuar tot T ig eAng van schade nader te begroeten bij staat Van dsza uitspraak werd doOr den burgemeester ts Dordrecht appel aangeteekeod eq voerde voor hem het woord mr W Wintgen Voor de geintimeerden de erven van de wed Hevier trad op mr A M ran Stipnaan Luis iua Op een naderen dag nl bel openbaar ministerie conclnsie nemen Naar aanleiding van den brief ran den heer ▼ Herwerden te Groningen die zijn lidmaatschap vaa de Maatiehëpptj tot Nut van t Algemeen opgezegd heeft wegens de uitgave van hét godsdienstig lessen schoolboek van den heer Hngenholtz ontraadt de ierk Ct diens voorbeeld te volgen Ni t egt y omdat WIJ de uitgave van het godsdienstig leesboelc lu bescherming nemen Het hoofdbestuur zon moeie lyk onhandiger knnnen doen dan het gedaan heeft Het heeft er aan de Maatschappij een slag ineetotx gebracht waar zg iloh aoeijelijk van zal kersteltea en het heeft er den werkelijk verdieostelgken sohr ver meer onaangenAamheid mee bezorgd dao ooit door al de loftaitmg op het werk vergoed kan worden Tooh meenen wij dat men nog het lidmaaU schap met moet opgeven De mnataohappy is lp een verkeerden weg dat is zeker Gaat z duarop verder voort dan dient zij baren naam n hare grondslagen te wijzigen maar bet ia immers niet zeker dat het roort zal gaan Laat men afwachten wat de algemeene vergadering besluiten zal naar aan leiding van het roontel van het departement Bttt terdam Neemt de algemeene vergadenng dat voorstel niet aan en ontleent het hoofdbestuur daaraan den moed om een tweede reeks te voegen by de eerste dair ia bet immers nog tyd om eene maatschappy laarrvel te zeggen die met is wat zy naar hare gron Islageu wezen moest Belangstelling in eene schüone en gezegende inrichting die zeer veel goeds heeft tot stand gebrnCbt en In wiëf ondergang velen juichen souden geelt ons de vrg moedigheid om een ieder aan te raden nog niet te bedanken maar de algemeene vecj aderin r van dezen zomer af te wachten In de jongste vergadenng vnu het departementder Maatschappy tot Nut vau 7 Ahjemeen te Beest is ook even als elders ter spmkc lekomen het Uod ditnttig Uetboek voor Sekoai en Umu door ganuemde Maatschappy uitgegeven Met byna ulgemeeue stemmen heeft men besloten een adres uan het Hojfdbebestuur te zenden inhoudende de bezwaren die mtntegen de uitgave van dat veel besprukan werkje heeft Niet alleen achtte soen het in stryd met art 8 deralgemeene wet maar vooral verklaarde own niet takuhneu begrypen dat het hoofdbestuur ia een t d waarin zulke heftig aiturallen op de openbare school gedaan werden tot een godsdienstig leesboek voor de school een werkje uitgaf welks kennelyk moderne richting aan vele anders aaustoui zal gevan t Naiir wy uit goede bron vernemen heeft Z It n Pnns Frederik der Nederlanden aan den Voorzitter der Alkmaarsche feestcommissie eene bydrage van driehonderd gulden doen toekomen voor het opterichten monument voor het hengl jk ontzet in 187 Ü Te s Gravenhage is m 44 jarigen ouderdom oli leden de heer mr P A 8 van Limburg Brouwer die even als zyn vader wylen de Groningsche hoogleeraar een zoo gunstigen naam als letterkundige had verwoiven Hoewel m de rechten gepromoveerd en asuvankelgk de rechtspraktyk uitgeoefend hebbende was de letterkunde m het algemeen zyne lievelingsstudie waarby hy met het minst vyne aandacht wydde aan de ImJische taal en letterkunde zoo zelfs dat hy ich de kennis van het Hebreeuwsch Arabisch Sanskrit en Chineesch had eigen gemaakt hetgeen getuigt van eenen gelukkigen aanleg en zeldzaam voorkomende volharding In 1356 was hem eeue betrekking a in het rijks archief opgedragen en gedurende de jarcu 1804 tot 1867 vertegenwoordigde hy het district Almelo in de tweede kamer der stateuge neiaal Door de arrpiid rechtbank te Amsterdam i eenbediende bij de stadsbibliotheek aldaar N Beamer overeenkomstig het requisitoir van het O M tot eene cellulaire gevangenisstraf vsn een jaar veroordeeld ter zake van het als loonbedicnde tegen eenvast loon der gemeenty Amsterdam ten nadeele vandie gemeente arglistig wegnemen van een aantalconranten brochures en catalogussen welke hy te zynen bats als scheurpapier verkocht aan iwee spekslagers Uit het gehoiidi n onderzoek Week o a dat hy sedert 1868 zuh aan dergelyke feite had chnldig gemaakt eu o a gedu rende 8 maanden byna geregeld 2 n a I in de week 30 kilo papieraan een spekslager had verkocht veor 5 ets hèthalve kilo Ofschoon het met met zekerheid was nitte maken waren behalve vele nummers van couranten onder dat papier ook Latynsche oraties dis ertaties en werken van geneeskundigen en anderen aard volgens beklaagde echter alleen doubletten Hy beweerde dat het alleen prallen wareta en dat hy dit gedaan had wegens ongenoegzaam salaris laatstelyk ƒ 300 in het jnar Ten gevolge van het afbreken van den molen op den stadsmuur te Haarlem tusscben het Zylbek en de miliiaire mone ife en het sloofen der walmuren aldaar is een belangryk stuk der vestingwerkcn van die stad met kazematten en bloot gekomen Het S eefl een juist denkbeeld van de geduchte sterkten ie Haarlem omringd hebben bet blcotgekomen punt was een der sterkste en maakt het dmdelyk waarom de Spnryaard by de belangryke belegering zyna aandacht vooral op dit deel der versterking gevestigd hield Om een en ander voor de geschiedenis te bewaren zyn een viertal photograAen vnn het versterkte punt vervaardigd die op aanvraag by den uitgever van Brcderode verkrggbaar zyn II C De telegraaf gaat snel doch u zoisig met woorden Zekere Martin wil den menschen het genot verschaffen om byna even spoedig als met behulp der telegraaf een dagblad als de Vime eu nog een paar audere monstcrcouianten op den koop toe te laten lezen Hy stelt voor om evenals in den Fransch Dnitschen oorlog geschiedde een massa berichten depêches couranleuartikelen beuranateriogen enz g lyktijd te pbotoitraferen op een dun vliesje collodion en dit vlieije dan door ondcrnardsche of onderzeesehe buizen met zamengeperste lucht naar de plaats van zyn be steaming te dry ven waur het door middel van eleC tnek licht en een looverl intnarn vergroot en gecjpieerd kan u orden Oaut men nu na dit de buts die biertoe zou moeten dienen op zyn hoogst maar een paar centimeti rs diameter behoeft te hebben dat verscheiden colludiou rliesjts nog 7 eer wemig wegen co er alzoo weinig zamengeperste lucht en dryikracht nuodig is om telegrammen van den uujgang tan eeuige boek deelen over te sturen tcrwyl bovendien bet phutogriferen vun Itgio berichten met den geheelen inhoud vuil een monster coumnt als de JSme in een oogenblik 3 aii gcseliiedeti dan sebijnt dit plan nog met zoo geheel oiiprictiseh te zyn Ter voorkoming van ongelukken is aan een me nkaanscne Spoorwegmaatschappij eene nieuve inrieh tiiig aangebudeu om d wisselwachters ait den si ap te houden die den praetischen geest van Amerika in hooge mate kenmerkt Kr wordt voorgesteld dat de hefboom van den wissel wordt gaplaktrt in eea gewoon huisje doch zoo ingericht dai de deur van het huisje gesloten ia wanneer de wissel open is en er ongelukken kunnen konen terwyl het openen van de deur alleen kan geschieden door den hefboom te terplaatseii en dus den wissel te sluiten Verder is het huisje zoodan g geplaatst dat roo een trein vourbykomt by geopiiideu wissel het onmiddelyk verpletterd wordt De wlsselwacbler kan dus alleen zyn leren redden door op zi n zaak te passen Een nieuw middel om op oneerlyke wy t in yn onderhoad te voorzien was uitgedaeht door een SojarigM tmndersknechl geboortig uit Aalsmeer maar die zich gedurende de maand Januai i j 1 in de gemeente Byswgk en ook wel in den Haag ophield 1 het begin van genoemde maand iiet bedoelde persoon J J genaamd by een blikslager te s Hage vervaardipen eene bus voorzien van een hangslotje terwyl hy door een liuisschildér er de woorden gedenkt den armen liet op stellen Met deie bus nu ging onze tuinman in zyn rondagspak gedoachi Rysayka ingezetenen hy dei neus nemen Hy deed zich voor als collectant en zamelde namens het armbestuur van Sohevemngen gelden in voor weduwen en wezen aldaar zoo luidde het by protestanten maar kwam hij by j roomsch katholieken dan waren de gecollecteerde gelden voor een B K school Ic Delh bestemd i Gedurende byna de geheele mnand lannnri giiig i dit goed maar eiiiddyk Iree de vcidiia hlirkiMind veimoedeii te meer daur do buigcmeister eeue ur gunning tpt bedoelde collecten gegeven of daarvan Iceonis bekomen had Aangebonden zgnde werd het sleuteltje waarmede de bns kon geopend worden in het bezit van den quasie collertant gevonden Hy stond eergisteren voor de arrend isscmertts rechtbank aldaar tere ht en kw niet ontkennen dat hy op onderscheidene dagen Dy versohilleiidei personen met een bas was geweest en ook gelden bad ontvangen doch hy deed het voorkomen dat armoede hem tut genoemde handelingen gebracht bad De substituut officier van justitiejiir mr de Jonge requireerde schuldigverklaring aan zes nanbedryven van bedriegelyke oplicht ng en verüordeeling van be klaagde tot drie maanden gevangenisstraf De voorbereidende werkzaambedeu voor de door boring van den St Gothard vorderen goed De kleine bergvallei van Gosschen gelegen nan de zamenvloeung van de Eeuss en de Gosschen Iteuss begint veel op een fabriekstad te geleken Overal verryzen nieuwe gebouwen koffiehuizen loodsen arbeidswoniiigen werkplaatsen eiii Gaat mea over den weg van den St Guthard naar den dunelsbrng dan ziet men links van den bruisendrn bergstroom ain den voet van eenige steile rotsen een klein zwart gat dat veel gelykt op de opening van een konynenbol Dit moet de noordelyke ingang rao de toekomst ieB alpentunnei worden De lyn is al afgezet van Uudca tot den ingang by Gosschen zoomede aan het tegengestelde eiuds by Airolo Beide tonuelingangen zoo nel a s het station Uosachen zallen door zware borstweringen tegen Uiwiues beschut warden In bet voorjaar hoopt men met de boring een aanvang te maken Men schryft mt Drenthe Nog altyd spelen in onze boischen de vossen eene zeer bedryvige rol en de klop aehten die men er op houdt hadden tot nu toe weinig eifeet Misschien whre het goed dat die jachten op grooter sciiaul werden gebuuden en da auanelyke berolkiug van etielyke gemeenten er deel aan nam Behave het amusante hetwelk zulk eene jtcbt op de geslepen reinQes aanbiedt heelt de boer er toch ook belan by dat zyn kippenhok van vossen inspactie verschooad blyft Kon de regeering nog klopj ii hteu uitschryven n de mannelijke sekse pressen om danrby als sdireen wsra en dryvera dienst Ie doen dan zouden er spoedig vale vasten gesneuveld zyn maar het terrein dat tbaus wordt afgezet is te lüeiD en men zegt zelfs dat mi en dan de langstaait die men zoekt even buiten den kring zgner belagers heel bedaard de evolulien aanschouwt uitgevoerd om hem te fusilleren i e laatste groote klopjacht in Drenthe nu ongeveer een halve eeuw geleden was die op een wild zwyn boogstwaanchynlyk mt het mager Hannover in onze weelderige landouwen overgesprongen Dat beest zette een groot gedeelte van het landschap in rep eu roer vloog als een razende Roland met agne verschrikkelyke tiacbtandeu door bosch eu veld en was dagen achtereen de schrik niet alleen van kinderen en oude vronweu maar ook van de heeren der scheping Op betel vau de hoogste provinciale autoriteit moest de burgemeester onmidlelyk naar ssen rapporteren als het ondier lu zyue gemeente gezien as en zoo kwamen dan ook alle dagen missives in dit het zich ergens had vertoond Het gebeurde zelfs dat men het op twee of drie plaatsen uren ver van elkander verwyderd op het zelfde oogenblik h ui ontdekt De benaauwlieid was groot en als de schemering was gevallen en een schooljongen nep daar is t zn len dan was ia een oogwenk alles wat adem had en beeiieii tevens n huis en elke deur gegrendeld hiudelyk werd het ongure schepsel ezenlgk gezien en met alle kracht vervolgd en gedood Zyn kop werd na behoorlgk tuilet aiin Z M Koning Uillem Igezoiidtn het vleesch door nieuMsgierige lieden met de uiterste spitse der lippen geproefd WIS extra oi sm kelyk en zelfs hy die een gedeelte er tan in liet zUur bad gezet eh dat voor eene groote familieyiBite opdischte werd met al zyue gasten volkomen inisselyk Nn hen tijd heeft men m Drenthe geen wild wyn meer gezien en er ook geea hoiiliWBe ii gehad Madrid I3 liebr De leden van bel Kabinet zyn he ten in Ministerraad vereenigd geweest Een dor eerbte daden vnu bet Ouuveinement was gratie te verleeiien aan de ter dood verooidielden d e lie den ochtend te l uceiouu zouten worden getxecu tee ld Caitelar heeft een memorandum gericht tot de bniteiilaiidsihe Mo ndhedm wn iriii wordt uitiengi ot lie pol til k die de llepuldiek tegenover het buiienliiiid il bptriehten Ir al cui f iucti inipulsic Huid n cvcii aan dl tl II ijieii ng Madrid 14 7ebr Nouvillaa 19 benoemd tot kapitetn generaal der hoofdstad Te Barcelona is do Republiek geproclameerd AU daar heerscht eene gewenschte orde De troepen zjo er Verbriiederd met de bevolking I Het antwoord der Cortes op de Koninklyke boedschaj IS thans beken 1 Het slot an bet stuk bevat de verklaring dat wanneer alle gevaren afgewend en alle biuderpaten uit den weg geruim I zyn het Spaansclie volk den gewezen K oning in plaats van eene kroon de waardigheid vin burger eener vryeen onafbaiike yke ui t e zJ aauhieden De Imparaal veraekei t da het besluit des Kouings tot het nederleggeu der kroon eene geheel vrywillige handeling was en dat zyn vader heelt getracht hem van dat besluit terug te brengen In de Kamer van a gevaard gden zyne de ncepresideiiteu en sccretarisaen benoemd De heer Martoe heeft by de aaiivaardiug van bet voorzitterschap eene rede gehouden waarin hy wees op de noodzakelyklieid van ia idbaving der openbare orde en de hoop te kennen af dat de Cortes steeds in ovorleg met het Gouvernement zullen handelen Men y looft dat de kleuren van de vaan der Republiek zullen zjn violet wit en rood Moiioues heift per telegraaf medegedeeld dat VUt tona de Refubliek erkent Berlijn 14 Febr In de zitting tan het Huis van afgevaardigden is eeue Kouinklyke boodschap voorgelezen waai in naar aanleiding van het b keiicte viiorsiel van den heer Lasker tot in instellen van een onderzoek n de zaak der spoorwegconcessien wDriU bepaald dat er zal benoemd worden eeue byzondere Coinm asie belast met het onderzoek ran plaats gehai Leubende misbruiken en andere afkeorenswaardige baidaliugen met zoodanige concessien Deze Com nissr zal onder voof itterscbap van den hoer Guother directeur der Seehandlung beslaan mt vier Staatsambtenaren zullende de beide Huizen vali den Landdag worden mtgenoodigd daaraan ledef twee leden toe te voegen Voorts wordt in de boodschap gezegd dat alle feiten naauwkeung moetei warden onderzocht en onpartydig zonder aanziens des petsoons moeten worden beoordeeld alsook dat de resultaten vau het onderzoek aau de V ertegenwoordiging des lands dioeteil worden medegedeeld RomO 14 Febr De Senaat beeft met groote meerderheid van stemmen een votom aangenomen door deik beer Charles PepoU voorgest ld ludeade i e Senaat getroffen door het bericht der abdicatie vaa Koning Amadcus meent de tolk der natif te zyn met bolde te brengen aau zgne terngkomn m het vaderland hetwelk hem aiet leedwezen heelt zien vertrekken met dezelfde genegenheid en toewydiaK zal worden ontvangen die hij tot na toé altoos heen o ideri ouden B a r g e r 1 u k e Stand GEBoaSK 13 Fibr Lintje onilers J vaa Oiat ea J Fokkers Miina ouders C van der Velden en M Severeiji Alberlje Qgders K k Gort en C ter Kleg Johanna Maria ouders H C Bongcrs en J M Kooien Johadaea Fredericus ouders A Sliedrecht en i C vaa l eent 14 Jan oudi W langersar ea i C vso der Bruggen OmeFOm 12 Febr S Oosterling 4 j 9 m IS P W Verhoek 3w J van Wyk 9 m tt H SaMS mun 61 j ADVERTENTIÊBT