Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1873

r Woensdag 19 Febmarl 1873 N 1324 GOUDSCHEj COURANT Nieuws en Advertentieblad kor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot lón uur des namiddags op den dag der uitgave ontbreekt is zgn val zei aftreding zal hg niet zich zelven niet kan vi verdedigd wordt moet Nu is het voor den bg de aanstaande n herkozen wie ledigen en ook niet onderspit delven hang reeds geno WORDT VERLANGT EENE KEUKENMEID die tevens HUISWERK kan verrichten Adrea Jratiro of in persoon aan het Achertentie Hureau van G B van GOOR ZONEN alhier Aon allen die bij de geboorte van m n Zoon hnnne deelneming betoonden betuig ikb dezen ook namens m ne Echtgenoote onzendank Mr P J SNEL Gouda 16 Febr 73 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg de geboorte van ons kind betuigen wg onzen bartelijken dank J W SCHOUTEN A SCHODÏENOouSa 15 Febr 1873 Fientroï Voor de bewjjzen van deelneming ondervonden bij het overlgden onzer geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejufvrouw N SCHONEVELD TAN DER CLOET betuigen wg onzen weigemeenden dank A SCHONEVELD vak der CLOET J J SCHONEVELD van der CLOET Gouda 15 Febr 1873 Schooten De ondergeteekende verzoekt bg Verkiezingen van Gemeenteraadsleden NIET in aanmerking te komen T Draijer Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 FEBRUARIJ 1873 dea Toormiddags ten elf ure in het logement de ZaU aldaar van Een HUIS WERKPLAATS en eenige GEBOUWEN en ERVEN ingerigt tot BEZEMMAKERIJ staande en liggende aan de Peperstraat te Gouda w k K N 219 kadaster Sectie D N 361 Een HUIS en ERF met een stuk GROND er achter in de Boelekade te Gouda w k R N 72 kadaster Sectie A N 1793 Een WINKELHUIS met WERKPLAATS en eea een VRIJEN OPGANG hebbend BOVENHUIS aan de Veste te Gouda wijk O N 143a en 6 kadaster Sectie D N 1385 Ean HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda wflk M N 96 kadaster Sectie C N 1870 En een HUIS en ERF met TUINTJE in de Korte Akkeren te Gouda nog ongenummerd kadaster Sectie E N 1007 Nadere inlichtingen zijn to bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Uit Parijs ontvangen een nieuw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede lijmen glas porcelein marmer hout papier enz Prfls der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Bg 12 flacons aanzienlijk rabat Verkrijgbaar bij Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken B j I XD wordt ontwikkeld in 6 8 of 12 weken door mgn gunstig erkend middel is uitsluitend te bekomen a ƒ 2 de Flacon bij THEOPHILE haarkuudige ik ben geen kapper of scheerder zoo als menigeen deukt De bestellingsbrief ontvangt men terug De flicon is voldoende worut tevens geheim ingepakt Met 42 blaauwe postzegels kan men betalen zoodoende weet niemand er van Amsterdam Kerkstraat 514 op 12 Februari jl gehouden waren ruim 70 Kiezers T VOOR t LIDMAATSCHAP van den GEMfiENTE izers 0 n d bijeenkomst van Kiezei tegenwoordig en werd tot CANDi RAAD gekozen de Heer T VAN VREUMINGEN die als zoodanig ten zeerste wordt aanbevolen Ma J FORTUUN DROOGLEEVEE H JAGER J M NOOTHOVEN va GOOB J F C PRINCE J N 8CHELTEMA Mr P J snel F C VAN ZEULEN RorSlnUStillcn P almlakzont mout angs zwavel en uit extract van slaapbollen I zamengesteld en goed van smaak zgnde worden door alle doctoren be vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpgn te zgn In i o V zen a 50 en 30 en in proefeakjes a 15 Cts Kababer Slijin en jyiaagpllien per doos met 50 puien 25 a W OrnipairOnen tot verdrijving der wormen bg kinderen en volwassenen per stnk 6 Ctg HotcrnOPdPr J kamen van uren tot op minuten en maakt de i vvu pj Taster b ter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden Ia j kilopakken voldoende voor 1500 kaï melk a 60 Cts VeepoediT tegen Zogkoorts ter bevordering der Nelkafscheiding Eenige dagen vóór het kalven wordt ▼ di poeder met V n laauw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bg verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook bij blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rgker aan boter In kilopakken ik 60 Cts IIlliir pe l yilii i lti rfi 7 nilt i liet eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen UlIIVCldtt ijnWll mgS iUUl niaagpgn maagkramp 8lechtespijsvertering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken k 60 in 33 en in i pakjes h 18 Cts Iiliniiin Ikmnnnl zonder schadelijke beatanddeelen bevrijden oogenblikkelük van de helUldlUII UIüppttó iggtg KIESPIJN Het fleschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te houden Proef busjes kosten 50 Cts Alles echt verknjgbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt Bg elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK T3L VOlSr O IIMIBOK lSr Apoth en Fabrik van CheinMt technueltt I neparale GEZONDE TAXOEN Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van het Tandvleesch en tot verdrgving van slechten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde IBLAAUW niet geel zijn de zakjes der gepatenteerde door hh doktoren aanbevolen JOHANN HOFFViiE BORSTMALZ BONBÜNS die door eene gelukkige compositie van Mout Kruiden en den fijusten suiker verrassend gunstig op de respiratieorganen werken denslgm oplossen de ademhaling verligten den hoest onmiddellgk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel en al doen verdwijnen N 8883 Tot mijne onuitsprekelijke vreugde is door net gebruik uwer Malz Bonbons mjjn dreigende hoest geheel en al verdwenen J Abrahms Klosterstr 73 Borliju Blaauwe zakjes met handteokening JOIIANN liüFF il 30 ct verkrijgbaar te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN en dfi Wed A SCHOUTEN to Woerden bij Hbnw J van den berg ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadcelige stofien bevat het ziekwordeu der Tanden en de wijnsteenformering aan dezelve verhindert voor Tandpgn en Scorbut vrgwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig zgn in den kortst mogelijken tgd lenigt en verdrgft Dr J G POPP S Plantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dagelijksohe gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteenniet alleen verdreven wordt maar ook hetglazuur der Tanden in witheid en glans steedsvermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op rle Iloojibtra it nijk A 123 te Rotterdam l ij F E van Santen KolIF apotli en A Scliippereijn C blaauwe porcelein winkel te s Hage bij J L F C Snaliilii apoth te I pyden bi K Noordijk te Utreehi bij F Allen apoth te Arosteidain by P van Wmdheim J veikoopliuis te OudeïVater by T J van Vreiimiiigeii te Sclioontioven bij A Wolif De nitgaTe deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maénden is 1 75 franco per post 2 Gemeentebelangen VI De bgeenkomst van kiezers op den 12 dezer maand in Ons Genoegen gehouden werd door vier raadsleden bggewoond Dit is een gewichtige afwgking van de gewoonte die hier schgnt te gelden dat Raadsleden zich van tbgwouen der kiesvergaderingen voor hun college moeten ontbonden De eerste bgeenkomst werd slechts door één lid bezocht doch vorige vergaderingen hetzg een bepaalde vereeniging hetzg een of meer personen haar uitschreven herinner ik mg bgna niet dat door raadsleden werden bggewoond Men schgnt t ongepast te achten tieh onder de kiezers te mengen wanneer zg over een nieuwe keuze beraadslagen wellicht vreest men dat daardoor reeds het onzgdig standpunt zou worden verlaten dat sieraad van den volksvertegenwoordiger in enger en ruimer kring Is dit wel zoo Zou niet juist door hnnne tegenwoordigheid de waardigheid der vergaderingen worden verhoogd Zouden de beraadslagingen er niet degelgker door worden ook zonder dat zg er zich in mengden Zou ook hier het voorbeeld niet tot navolging wekken V Een geheel andere zaak is t evenwel wanneer een raadsUd een voorgcstelden candidaat verdedigt of bestrjjdt zooals Mr Kkaninbubo dit op beide vergadenngen heeft gedaan Niet op den spreektrant niet op de argumenten ziet dit want ieder vogeltje zingt zoo als het gebekt is maar alleen op het feit dat een raadslid én de candidatuur van den lieer ScHONïVEtn én die van den Heer Knaap opmerkelijk genoeg beide voorgesteld door den Heer Teupstka bestreed de wgze waarop het geschiedde laat ik daar Een raadslid moet zich niet mengen in de discussiën over de meer of mindere voortreffelijkheid van A of B om eerlang naast hem zitting te nemen Hij moet dit nalaten zoowel in t algemeen belang als in zgn eigen belang In het algemeen belang Het spreekt van zelf dat ieder raadslid onder de kiezers een aanhang heeft men moge hen vrienden voorstanders of hoe ook heeten ieder raadslid heeft zgne verdedigers voor alles wat hg als zoodanig zegt of zwijgt doet of laat En dit is nattiurljjk zoodra liet een lid aan dioii amiliniig om te weten ons raadihd is tegen een candidaat om een ander te ftemmen en men let volstrekt niet op de beweegredenen die hem daartoe leidden die beweegredenen kunnen zuiver maar zg kunnen ook valsch zgn Zoo dit laatste het geval is lal t wel geen betoog behoeven dat het nadeelig voor de gemeente zou zgn wanneer de raad werd gevolgd Maar ook by zuivere beweegredenen is er nadeel Men moge in het a etrokkene het wenschelgk achten dat er volkomen overeenstemming besta tusschen de leden van een college in de praktijk blijkt dit niet wenschelgk Er moet strjjd er moet wrgving van gedachten zijn In weerwil dat we dit erkennen streven we er allen naar om tegenstanders door geestverwanten te vervangen streven we er naar om die schadelgke overeenstemming in de hand te werken misschien doen we dat wel uit gemakzucht Wanneer nu raadsleden medespreken over de candidatuur voor een coUegialen zetel dan vloeit daaruit voort dat de aanhang gereed de wenken van haar hd te volgen geen ander kiest dan wie door dat lid wordt aanbevolen en zoo zou hg die den grootsten aanhang had verworven weldra alleenheerscher zijn en wat werd er dan van den constitutioneelen staat In bet algemeen belang zgn alzoo de raadsleden verplicht zich onzjjdig te houden wanneer de kiezers zich voorbereiden voor een nieuwe verkiezing Miiar ook in hun eigen behing Het is toch mogelijk dat de door hen bestreden enndidnut wordt gekozen Een aangename verhouding zal dat voorzeker geven Stel u voor in een eollegie te zitten met personen die met alle macht die in hen IS u hebben be streden met hen te moeten samenwerken die reeds van te voren hebben verkondigd uwe medewerking niet te begeeren Maar dit is nog met het meeste Wonlt de door liet raadslid bestreden candidaat gekozen dan wordt daaidoor dat raadslid zelf getroffen dan H lint een iiedeilnng die hg peraoonlgk ADVERTENTIËN worden gepluttt van 1 5 regels k 50 Centen iedeie regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTKN ondervindt het is de voorbode van zgn val want de kiezers die den door hem bestreden persoon verkozen toonen daardoor dat hnn vertrouwen in hem is geschokt dat ag hem niet zonden herkiezen als hg op dat oogenblik aftreden moest Feitelgk is hg nog Tolksrertegen woordiger in waarheid ia hg tnietmeei de belangstelling in zjjn persoon is rennindwd en hg wordt in zekeren zin onmachtig gemaakt om zgne krachten aan t algemeen belang te wgden Maar wanneer zg dan niet mogen medespreken waarom zullen de raadsleden dan de kiezeravergaderingen bgwonen Zullen zg eenvoudig als fignranten verscbgnen Een minder passende rol voor den volksvertegenwoordiger voorzeker al zgn er dan ook velen die zich daarmede tevreden moeten stellen Reeds boven werd er op gewezen Htm tegenwoordigheid zal er toe bgdiagen om meer bezoekers aan deze bgeenkomsten te verschaffen Hun belangstelling zal de belangstelling van anderen wekken Maar ook zal hunne tegenwoordigheid de beraadslagingen degelgker en alzoo de vergaderingen waardiger maken Zij zullen niet behoeven te zwggen wanneer de gelegenheid daar is om door hun meerdere ondervinding door de kennis van bgzonderheden de vergadering in te bchten zg zullen zelfs t voor hunne medeleden kunnen opnemen wanneer die mochten worden bestreden maar ook wanneer zj dit niet doen zal hunne tegenwoordigheid anderen afschrikken om op onbetamelijke wgze hun collega s aan te vallen en wetens of onwetens onjuiste voorstelhngen van teen of ander te geven Zoo zorgen zij niet alleen in den Raad maar ook daar buiten voor de gemeentebelangen BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De Broglie de rapporteur der Dufaure comraiesie IS ziek Daardoor kan het uitbrpnpen van rapport en het afdoen dor zaak wel vertraagd worden Intusschen verneemt men dat fïisteren bet rapport in de commissie ou gelezen worden De uitroeping van de republiek in Spanje heeft Thiers niLt ucinig in ongelegenheid gebracht meo zegt zelfs dat hij nog pogingen hpcft aangewend om Amadeo van ijn besluit terug te brengen De republiek schrijft men gcrn lang leven tue en vreest d t