Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1873

dflarn 4ej êrtp vau uuljunsui de mccfate kan al hw c f ctardooi ok di foii Uen van de 1 ransclie OnBiAlstrti TtiUen riptn 1 en 1 arijsche currespondtnt van d Kuln 7eit lievistint dit de Orleanis ten de gioote Jloputt iii i labben gednu om de beurs te Ojioncn tu onderstiiinirfg vin Montpensier tevens 0U l i ci pjjjii gi n worden aingevvead om Thiers te bpifgeii Mflntptnsier ia ondersteunen In Vr di geküudo 1 zitting van den Piuisifcben n3 in is d of dm presidctit minister von Boon een koninklijk boo lsoh ip vooigelezcn waaiby ei n bijzon tere cimiiii iie vm ondiuoek wordt n gertdd naar 4e door Laskrr m de dmlnistratie aangewezen oiisaregfidhe lec en tot totliohting van de wellicht laugS deu eg d6r irttgÈving uöodig ge worden miatiegden de cjmin saiL zal bestiin uit tvce ambtenaren van de administratie en twee van justitie landdag en heoitnhuis worden uitgenoodigd etk t re ledeil voor die oomtnHsie if te vaardigen die zil veiga leren onder voorzitteiseh ip van den president dfr oeehandliiug het onderzoek zil on paitijlig zondei mnzion des persooi s plaats hebben 1 hft retaltiit den Unddag orden medegedeeld Op voorstel van den president werd besloten die boodsohip tegelgk met het Tooistel van Lasker Zi terdag nin de orde te stellen Ia de volgende zitting noemde Lns er de koninklijke boods Inp een dTid van vcist inline politiek en een teiken van verblijdepdi ov leuisteinniing tn ischen de regeering en het huis vm ifgevaardig den llij wenscht echter e ii waarborg dit het grondigste ondirzoek zil pi uts hebben betielhnde de voorstellen der lid n lat a in de minderheid der comraifesie de grootste vrijin id zal woideii gelatin De mniistei vees ei o i tegenover Ladker hei liaikklijk op dit de leden der commissie het leeht hebben pirsoonlijk getuigen te hooreii De neer Lasker dairop van oordeel zijnde dit de gewe ischt u iirbnrgen vuür onpirt jdi lieid zjii gegeven trekt zijn bekend vooistel iii Het hins besluit met schier eenparige stemmen aiecits hhcrta en kcr t stemden tegen om tivee Jeden vin d cim nis ie vin ondirzoek te ka en Dcre I euz zou li de i pi lats hebben In itfl O iiLiirijkbehe huis van afgevaardigden heeft de ni 1 II r r siiiei t gilif V itrspeig de wftsoiit weipt ot liLivorniinj van het kiesstelsel ingediend Ni tl op te lipl ben gewe en dat zij in de tioonrcde warm aiiKik iidigd verklaard hij dat het minisierie lil ten ntUHgczt ouder oek de overtuiging had ver Irigcn dit m die ontwerpen een wairborg lag voor eene bediarde en zekere ontwikkeling van het coustitntioniei leien ni Oostenrijk a die rede die met toe JU hm werd begroet werden ter talel gebracht de ontwerpen op de invoering van rechtstrceksche verkie in en voor den rijksruid en tot vermeerdering van het aantal leden dezer vergadering Deze ontwerpen zyii verzonden naar de grondwets commissie Donderdagavond had liet LngeUobe lagerhuis een belangrijke zitting In eene redeioermg welke meet dan J uren duu de zette Gladstone met zijne ge WO ie held rheid en ijn meesterschap in taal en wijze V8U uit trukkiiig het schema der ngeeringsplaniien Ullcen omtient de moeilijke qmestic van het on Ier i S lil Itrhii iideit ile ufs hntbng der 1 nge sohe et 1 u kerk n leihiid is de gepiivilegieerde po sUie del staatssehüin en universiteiten onhoudbaar giworden Op dit gebied hoeft ook Lngehnd den zivaren stnji te voeiii die iii Duitseblind en witsei land ree is met a Ie kracht tusseben staat en kerk IS uitg ba sten in I ili etin fel dreigt te wolden en lil p ije en hi iikrijk nog smtu eiide is m lar niettemin ook vroeg of laat tot uitbaisling mort ko men De regeering wenscht een geleidelijken ovei ang om tot de i bsoluti scbei Img van stut ei kt k in leriand te gei ikeii wit het nniveisilur ondeiwjs betieft znl vil eis liet r geerings oorstel dit feit eerst na ongiieer twintig jaren voldongen ijn In de laatsie piileineiitszitting is gebit ken uat zelfs onder de vrienden van het ministerie weinig warme voorstanders van dit systeem gevonden werden weldra zal blijken of de regecring nu het zijii ontwerp heeft inirediend op meerderen steun in het parlement kin rekenen Het lagerhuis bepaalde de tweede lezing van het wetsvoorstel op Maandag 3 Maart Ook bet gezantschap van den paus is in het lager huis weder ter sprike gebracht De heer Ayrton noemde deze missie een onding cene bcleediging voor den Itslinansjien koning en de Italiaauselie natie Nieuwe argumenten werden door de bestrij ders evenmin als door de verdedigers aangevoeld Dez lfde exceptie als m het vorige jaar werd ook nu door den heer Enfield opgeworpen dat de heei Jervoise niels andeis wis din een gewoon ambte nanr aan het minister e van buitenlandache zaken en besliste op nieuw over het lot der motie welke 116 teen 0 3 stemmen verworpen wjr I In beide kamers dei Ilalnaiische vertegenwoordiging IS de svrapathie der Italnansche mtie voor prins vndeihnd dezelfde toegenegenheid tsrugvmden alshij vroeg r be t In liezen geest laidm de ttiotien welke in beide huizen met algemecne stemmen wer den aangenomen Volgeus bcricliten uit S uje halen de ministers alle hervormingen te gelijk ovet hoop Etn veeg teekeii voor de republiek Hcgecringen die zoo taUe rase willen maken leven gewoonlijk niet lang en zijn zioh daarvan bewust Men hoort nog mets van nieuwe verkie mgen om den republikeinscheu regeè ringsvorm definitief vast te stellen In de zitting van den groolen laad te Geneve op Woensdag is de behandeling van het ontwerp regelende den katholieken eeredienst Toortgezet Gelylt men weet was art 1 aangenomen Aan art 2 is de bepaling toegevoegd dat de bisschop geen ander persoon als plaatsvervanger met een ge functie mag belasten dan onder goedkeuring van den staatsraad die deze goedkeuring ieder oogenblik zal kunnen intrekken Voorts is bepaald dat het kanton Geneve nooit onder een buitenlandsch bisdom mag maar dat de katholieke parochicn onder een Zwitseisch bisdom moeten behooren alsook dat de zetel van het bisdom waartoe Geneve behoort nooit in dat kanton mag warden gevestigd Daarna werd nog voorgesteld te bepalen dat de katholieke kiezers eene vergadering zullen benoemen tlie belaat zal worden met de siraenstdling van sta tuten voor eene nationale katholieke kerk Dit werd echter verworpen De behandeling vm art 3 wair op verschillende amendementen waicii ingediend is tot de volgende zitting vcrd lagd 7ateidng is toen met 59 tigen 25 stemmen be sloten het artikel wairbij alle pastoors aan eene dadelijke herkiezing door de bevolking orden onderworpen ter njde te stela ii terwijl is amgeiiomen het sysicem der commissie dat zich bepidt lot de verkiezing van drie pistoois voor vacante plaatsen waaiondei Geneve VA oens lag de derde lezing DUITSCHLAND Volgeiia een bericht vourkomerile n de Spenersche titung heeft de minister van firmicitn bet volgende iingaTude de bctiling en het verinoeilrhjk ottrschot d r 1 raiische oorlogscontributie aan de It ien dtr spoorwei commissie in de jon stgehouden ittidg me de tdeeld lot helen is op dr 5 iniliiardfn afgediaii UjO mülioeu franken er blijft nog te bftitcn IböO milium franken lut d kkuig vim eiuiii te oor lu sLosleii enz ia door bet njk rfids gtl i j d 2700 miihoeii friuken I t liecfl dtrhalvL nog te besfhikken over 65U ihl liotü fnnken 1 r moeten nog zepf belangrijke uitgaven oor gemeenschippelijke re kening geschieden o a berekent men dat 187 milIioeii th ulleii urid gfvoulerd ten b hoeve van b t iiivaliLdeiifouds bS niilijnithd voor htt ea tuiffiut en Noiir men luin leemt zullen 700 i 800 nullioeii frnijkeu ter vtrdLcIii g onder di rschiiiende Bonds tjitcn overblyten zeidc de Mini ter ten slotte O iX SPANJE K niiig Vim o van Spn j t iaiig ue er heifog vm Aüstn hci ft A oenadagmorj f n voor d ig en danw t vn3 ongcvotr 6 urtn Alilnl virlnten wei nige ur n vuurdat de republiek ucrd g pi JoUmeerd dfu 16n ovembe 70 werd hij door k coitts tot koning verko n met 191 stemmfn bO stemmpo uerdni mtpebracht op de ftderhlistische republiek 27 op de hirtog van Mintpensicr 8 op 1 spartcro 2 o j r cn prins v n Astunt I op do litrtogin vin Mo itpinsier Oen 4n Dicember uerd a n Amcdeo 1 e kroon te riorci ec imngebodpn den üün Decern b i 1 uiddt hij n Spuiji dt n elfden dar dat Prim ucid v rmoord lndiernmt ce jaren heeft Amaleo 4 nunistrnes gehad 1 een coilitie minietene 2 ten rau e al 6 een conscrritief en eindtlyk vvccr een n ticial IIij h t ft met alle pirtijen btprotfd te ict ncren behilve met de repubhkeinsfhf die uit den aar 1 der zmk was iulge loten en i9 heen egiin toen e ke poging was mi ïlnkt Aangcmme dagen hroft Amadeo wnnig pekend in Spanje popuhir is hij noüit ge v est hij was en bleef een vreemdeling voor de trotscbe grandes Dat hij niet meer bi m nd IS geraakt lag niet aan hera bij hield zich streng am de door hun br woren constitutie d i regelde oo weinig mogelijk wis in den omgang een eenvoudig min aini mm wien het niet aan moed en ri 1 ilijkheid ontbrak wetend dat 7ijn leven dikwcrt w 1 1 be Ircigd w lagde hij leh mee t zoidir gevolg of grleidc up straat nu hij vertrokken 19 wor It 11 t nilbnndig Rppie en ook dooi de republi kenen i lai sche republiek scliij it liet onder presi d iit t uilen d en aan die benoeming is ilthn is n r t gcdiclit nirscnijiIjV moft de president vnn 1 t n u m ni t iic tc ns is 7 odanig fu i geL itn dt e is de beke de upubhkciu 1 iani iio li guens benoemd allei eerst om zijn welsprekeüdhcicl bij IS aanhanger van die soort van sociafistischti re publiek die men gedoopt heeft met deti naam Tan foederalistische republiek d i de herschepping tan al de staten ran l uropa ia republieken en daarna haar naneenslui ng door een trouw en iimig verbond Als minister van oorlog vindt men naast lu een type van een cameleon iiatuurt generaal C tdoba onder Isabella was hij conservatief na de Sealbmberrevolutie liberaal en later radicdöl hij hSa zitting in het afgetreden kabmet Zorilla evenals zijn ambtgenoot Be ranger een radicaal Buitenl nd che zaken yo opgedragen aan Kmtlio Gostelar den beroemden redenaar den afgod van Eijn partij sla hoogleeroar m de philoBophte en geschiedenis is hij met het buitenland beter bekend dan wellicht eenig Spanjaard zijn idealistisch dwepen met de foederalistische republiek zal hem waarschijnlijk in de gewone diplomatie een meervermakel ke dan invloedrijke rotdoefl spelen Het departement van binneniandsche zaken komt voor rekening van een ander republikein Francisco Piy Margall hij ia een der gematigdste leden van KLjn partij een man met een helder libofd en een logisch redenaar Juat tie is toevertrouwd aan den ropub ikeiuBchen afgevanrdigde voor Bidnjo Nioolas Salmeron y Alonso voor welk district hij eenige keeren werd herkozen Minister van kolomen en erfgenaam derhalve van de minder aangename Cubasehe qufcstie is Francisco Salmeron y Alonso behoorende tot de democratische radicalen De financiën blijven in dezelfde hinden die van José Echcgarf eveneens democratisch radicaal Openbare Werken behooren aan Mannel Beceira een repablikem dm naderhand tot de ridicalen is overgegaan lelt men de nieuwe ministers op dan blijkt dat de radicalen en repubtikeiuen eerlijk gedeeld hebben vier om vier aau woorden al het met ontbreken want meest allen zijn geweldige redenaars aan hun eerlijkheid twijfelt niemmd maar of hun idealistische liroomerijen met de republiek Spanje mper vastheid zullen gfven van bestuur mig voorloopig bclwtjfcld worden BINNENL AND OotDA lü lEHBUAttl K naar gewoonte werd de candidaat voor den raad die dooi di Ho imsoh Katholieke kiesvcrteniging was gesteld eerst beken 1 n idat ons vorig N was ifgedrukt Zij rereeni ie zieh yooals te verwachten was met nut de eindi atuur va i den heer van Vreumm en g ijk zij t mei dt Tin den h er lloogendgk dted imar stelde den heer Kocm u s Itt eeiiige wat g d laruie Je bereikte is dat zy de hr er Koeinans divoig in plaits tui in eene nUcrtentn m sLruüibilntun te be linken jt iN ook gench ed Daarop werd van ino ivnn f olfs de drukker ver wttg zijn naunj maar toeh Ae ent e zijdcden hier J 1 van Citz aanbevuh u in een o ibillgkheid goed te miken tegenover on i U jomsc i Katholieke me Uburgers zuoais met duide ij e bedoeling iii het biet st fit Doch nu de verkiezing rteds c iter den rug is zouden we op dit bilkt nut ijn tfruggikomen ware int niet lat ir in gevn igt uord hoe oudt g j 7 i ndtn iit hen gij m etn j laaln rcoondel waai d vuerdtrhnd ltoorn cli Kafh hti das dat min ufce jelou enookn ètteds uUsloot Alsof dt m Brabint en jclderland met stpeds het gevit s alsof er d lar liat staan van proüBttnten elfs van libcnde K illiolieken te stemmen me r spnke kan zjn jetui o t Breda Roermond den Bosch by de verkic i i m voor gener tie eu provinciale staten g tuige Nijmegen t hoe de ultraiuontinii er meeren ineei den üais speelt en elfu onaf h inkelijke gcloofsgcnüüten ui sluit i oui diar eens tot hen met dio zelfde vruiig op de iippin hoor hun antwoord het uwe mag mei anders zyn De afdeeling Uiterlijke toelêprekendfmd dor licdertafel Jpollo hie d gisteren avoid in Ons ge loegen eene butengewone vergadering welke bijgewoond w rd doui de werkende leden van Jpollo hunne d i nes en veidire genoodigden De velschillende nummtrs van het wclgeko7cn programma werden goed sommigen elfs uitmuntend voorgediagen Maakttn o a By keikportaal J V Bceis en liassens be den lood J F Helmeisj een diep n mdp k op de talnjk op ekoraenen Ie komisehe voordi leht vm Ui t h gste lot bncbt aliti lacli puren in Ih egmg Lcn drietal Soil tisclieii 11 l ptogiiramu iiij i je iteii verhoogden niet weinig bet g not van dm avunil dio na lene praebtigi bijdn e van eene der Dumes leden besloten wt id m t de opvoeiiiig dooi vier leden van een alleigeestigst tooncchtukje dat keurig werd afgespeeld 1 ie do XjiUrljle Wehpreluidheid Zg ga oort op den ugeah cn weg en blgve met hare zaaterafdeehngen aan Jpollo ê lier akkoorden ontlokken zoo vol en schoon uU de Liedtrtafcl ons inden loop dezer maand nu reeds voor de tweedemaal te gemeten gaf w De Miniater van Bmnenlaadache Ziken heeft ter algemccat kennis geb aph dat voor den diefist in het bedelairsgesUcht Ommcischans een apotheker kun wofdf n bpnoemd evens belast met het phar iaeeutiseh laboratorium De jiurwedde bedraa 8U0 met genot van vrye woning en turn Zg die voor deze betrekking uensf hen in aan merking te kpnen moeten zioh voor 5 Maart e k aau bet Depwtcment van BiJ nenlandsche aken aau melden bij gezegeld adres met opgave van naam voornamen leeftijd Woonplaats en met bijvoeging vfte de akie banner bevoegdheid als apotheker en thii een bewns van goed gedrag afgegeven dogr het be stunr dodr hunner woonplaats t Men schryft uit s Hagei flDe Munster van Oorlog heeft by resolutie het volgende bepaald In den regel werd aan de mditiens vóór hun laitste dienstjMr do verganmng om naar NoordAmcrika te eioigreerea geweigerd tbaiui zal dit ver lof ook gegeven kunnen worden aan andere met onder de wapenen zynde militien i nuts binnen eene maan van het verlof gebruik worde gemaakt ïïe tentoö stelfing der Hoïlandeche Maatschappy van Ijandbouw afdeeling Westland zal dit jaar cehouden weiden te Loosduinen den 17den ISden tn IDden bfiptfuUjer en lic taau in okkcrbounvoortb engselell vriwhtei en bloemen teri iiWg verinoedtlijTc 7al opgeluisterd worden door vjIk feesten muziekuitvoenngeu vunrwerk en barddraverycn De voorwerpen van kunst die uit ons land naar de tcntoodstellmg te Weenen zullen worden ge ond n uilen van W tot 27 dezer te Amsterdam Onderstaand ndrfs van de Kies vcrtemging f y heid en Orde te K unpen aau de Tvvecde kamer der b atcn Generaal al de er dagen worden of zondeo an de Trrtede Kamer dtr Staten Oeneraal Geven met verschuldigdcn eerbied ondcrgeleekenden t kennen dit y met le endige bflang telling kennis hfbbin genomen van het by Ü ingeaicnde Wetsvoor stil tot verlagwg van den census aangaande nelk voofstel 7y zieh veroorloven een verzoek tot U te richten Ien voile overtuigd van de onhoudbaarheid van d n tegtnuoordi cn lofstand aardfjor enkele plaat n bovtn indfrcii worden bevoorrecht en V mistel dat in dien toestand verUtenng belooft tebi ns n Hit hrt net in hun br ioeling dat vootstel aan ktitiik tf on ir prpcn of Uwe Hiseu sie vooruit te loopen y wcni li t eenvoud g U opnerkzaam te Il ik n op ut dat luns in uns opmerking vpidient U it liM lut van l t WclsjiJlwerp moge gn in luhr geval stajt li t volgens ben te vreezen dat de lootf yiak an n idere regeling vnn ons ku ttisel nut gpnorg aim er by al gcbait nordt n Isverhgin V n den et nsus m sschien ten dringen e eisrh y ineeiun dit het met de eeni e zejfs niet de ecjstp IS liet komt hun oor dat voor alles het beginsel moet gehuldigd uordeii waardoor de Commissie die in Hts een ontwerp in gewilligde Grondwet opsttlde gelild werd by de bepilinp in de larit te atii ei Vin art 7 2 dit 7y de dm g in 1 van docteii by een Nedtrhn i tche hoogesclmol erku n niet onddworpen zyn non hel voorschrift omtrent ele n ci i su Aantit ien ethter dit beginsel dat y uensehcn zoo ruim mopelyk t gepast te zien nut kan worden gevolgd by de regeling an ons ki 8Stel el zondei dat er hwzienuig pla ts vindt van art 7b der Grondwet enden y ich tot U met ecrbie dig verzoek it het h belagen moge of by den Minister aan te dringen op een voorste tot Grondwrttheizienmg in dun zin of zelf daartoe het initintief te nemen t welk dotnde enz By de uitgevers Nijgh en van Ditmnr zag dc er dagen het Iiebt het eerste nommcr nn de l Under eekblnd ge yd am cauaciie en bIoem e ing uit de daKblndlitcnituur Dit ueekblal belooft eene bloem lezing te geven n de nieuuste faitn dtias op bijna elk gebied van het menschehjk leven Bij den gemcenternid van Uottcrdim is ingekomen een ontvveipa lirs van B en W aan den ki ning waarin wndt veizocltdooi een voorstel te t wy i ing dii gemecitc ct te u ilten zorgen dat door konii khjt e guelkcuiiiig bekiachti Ie pi at c yke veioidimi en met door de recbterlykc macht als in stryd met de wet buiten toepassing mogen worden gelaten gelyk onlangs met het havengeld te Rotterdam is gcsehicd en waarvan het gevolg zon zyn dat belastingen gedurende geruimen tyd achtereen ontvangen en voor publiek nut besteed in dit gevii sedert het begin dezer eeuw zonden kunnen worden teruggevorderd als de rechter haar voor onwettig houdt De raad verzoekt dus aau p aatselyke verordeningen gelyke ouBchoodb larheid toe te kennen als aau de lauds wetten Door den gemeenteraad van Leeuwarden is besloten wegens de weinig bevredigende resultaten die het stads werkhuis sedert veracheidene jaren oplevert voor den tijd van ccnjiar by wijze van proefneming de werkvcracbafling van gemeentewee in dit gesticht te striken Wordt uit sommige streken gemeld dat de zucht tot landverhuizing naar Amerika nog al groot is ook in lïriesland schynt dit het getal te yn Naar men verneemt toch zuilen in de maand April e k uit die provincie een 200 tal personen naar Minnesota vertrekken Het Vaderland meldt Jat de heer P A S van Limburg Brouwqr al zyne boeken die het Oosten betreffen Indologische Sauscntisclie Herken enz euz heeft vermaakt aan de Konuiktyke Bibliotheek De Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Bosch heeft besloten ich lot dtn Minister van Jnstittc te I v enden ter ondersteuning ven het door de Kamer te llfiirlem ain den Minister gericht verzo k om by de hervorming ran onze rechterlijke u stellingen de rechtb jjraik iii ban els iken op te dngen aan recht banken van koophandel In eene dezer digen gehouden vrrgaeltring van handpapierfibnekHnttu te Appel Joorn lie cent ver j eenigiiig on Ier den naam van Mniti n Orgi s hebl en i opgenelit met het doel om hunne il e nee ie b hn eu door onderlinge l p prekin tf bevon er n s het b s uit gciiom n de pryren vnn alle so rt n van 1 hindpapier te vi rltoogen ten gevolge van idi luaidenele JKi g der pry en v n de grondstulfe n en verlijo fiug der arbeidsloonen i Burgemeester en Wethouders te Amsterdam hebbeu i by elfn Kml inge une en een aaBbeveilng voor de I beno ming van een directeur grnerml der pubhekf j werken D larop z jn gepl i itsi Ie bc ren I H Henket Iieio urnur aiu de Bontethnisebe feeli ol te Delft en J r VV Conrad hoof l uij emeur m den waterstaat I m eland V je s den tilt der vellgewassen verneemt men nit de province tjroniiigen 7e er gunstige lunchten j U 1 hal de muis in de jingste herM zeer ved I L lad gfdaii mair de jougste vor t lieeH ii dat op icht zeer gunstige gevolgen gehad Het koolzaad en df wintergerst tian er zeer goed voor en ook de an lere wmtergew i8 en belogen veel Gelukkig ook Jsi h t al te vüonieelige we Irr onlnngs de al te I voorspoieige ont ukkciing dergcHass n tijdelyk heeft afgebroken veel k aad hebben getlain De heer Ih an Stolk te s Grucihige heeft aan den Gemeenteraad aUlair een plan lot uitbreid n van bet b hevenirigsche Bosch of dt ntgennmde Se icveninn che Boschjes voorjiest ld diar dit op ele plaatsen diepte imst terwyl bet juist wenschehjk 70U zy 1 d lar uitj ebreide wmdeiin n te bezitten V mr lie algasten ich ty cns de cm rb tie konden I vereenig n Ien eine e tot zijn el jol te genken wtiischt de ont crper anders niet dm eene overeen k xDst an te gnn tusseben de Geiiiicnte en htm tot ruiling vui grinden H t verlraainjspUn wairop ook plfkken zyn aaiij geven bestem 1 vo r mu n k tent p niit oen en openlmre waödeling en i ont worpen door de bekei de firma I D en I P ic icr te Hiarlem Ook bestaat er uit ic it tot hrtplusts n vui viln s I De 7 jarige s hoolopziencr J II Be luns inspep tenr m het 1 i t r oi drnvys in lories a el heef d r dieren een m t w Lei il en vrou ni t he 1 eel mot 1 te gricd locn de heer Behrns t e dlig op de plaits de oiigelnks kwim stond er ei lu ireiote hocvtelhei 1 vulk om die bei z cr druk had over de vriig hoc zi er ingikoneu w S mair er niet ain sehcei ti leuken lat het eerst noodi wis te zor en d it zy er n t k uu li d n5 ele g oole tei tooii tdlmg te oenen zil il lar van J tut 7 kongrcs zal samengesteld zyn als volgt dr L A Franke voorzitter M Pabalsek directeur van het K K blin Jeu instituut te Wecneu plaatsvervangend voorzitter Jozef Glo l en rnedriech Lntlicher leden en ïau Ilubuer secretaris Geen artikel voor algemeene konsumptie heeft m den laitsten tyd meer ele a gemene aandacht getrokken dm de boter waarmede naar beweerd wordt veel knoeicry plails heeft Zoo verhddt men dat eeu lugeslcld ouderzoek zou geteerd hebben dat sommige boter voor e n groot gedeelte bestond uit be dorveu vet terwyl aan zoogenaamde weiboter het aanzien van 2 kwal boter gegeven wordt De meest verknoeide soorteo komen naar men zegt lut Noord bra bant Het ia dus zaak wel toe te zien op hetgeen men koopt en t IS wel te betreuren dit er met op geniakkelyke wy e een deskunüig onderzoek vooir zuike zaken kan worden te hulp geroepen Utr Dagil W at het Nederlandsche volk wel geveeld heeft biJ I de mededeeliDg der dagbladen dat lu het jaar onzes Ilecren IS73 een Nedeflandsch openbaar onderv y er by de ouders zyner leerlmgei gaat rrondeteu oradil de gemeente waar hy werkzaam is hem niet behoorhjk te eten geefl Toen oolings voor een anderen onderw zer gebedeld moest worden omdat hy m i vrouw en kinderen gebrek leed en geen geneeskundige httlp en medicynen kon bekostigen voor zyn zieke tinderen toen hebben zich zeer velen geschaamd en dat men voe de wit aan dezen opvoeder der jeugd misdaan werd dit be y cn de vele gdten die van wijden zijd vemr het ongelukkige Ouderwyer ezin inkwanKn oo zal ook de toestand van den onderwijzer te Bunne en Winde die zyn maiitje eten moet gaan ophalen met schiarate en verontwaardiging zyn vernomen Fn er is wiarijk reden voor Het IS een eeuwige schande voor land en volk dat zalke dingen nog nofwli zyn Men zou e m onz n tjd in luri je na i v ljh s erwir tm Willem w j een b h nfd v K hutui terwyl ze den onderw Ijzers ouzer kinderen geen oehoorlyk bestaan kunnen ge en De werklieden en veeUl met ten ourechte klagen over hun lot Maar hoeveel erger is dat van zeer vele onderwyzerst Niet altyd ia karigheid der gemeentebesturen de schuld Kr zyn vele arme gemeeoten waar een behoorlijk Joon voor de onderwyzers er met af kan Maar waar dit het geval is moet de Staat tusscheuoeiden komen en zyn beurs open doen De Staat zorgt voor het onderwys Het is zgn grondwetlelyke plicht Laat hy dan ookzoi n dat ele onderwyzers geen gebrek hjden Overdue wordt met gevraagd maar voorziening in behoeften I De Staat echter doet niet wat hy moest doen Etn I delyk heeft meu op de nu loopende begrooting een ruimer som uitgetrokken voor verhoogde snbsidien ten behoeve van het lager onderwys Maar die som IS onvol loende Men is te karig geweest Of men h er en elaar al wat meer geld geve wat baat het j Het chandial blyft voortbestian zoolang de Hooge Begeering geen ingrypender maatregel neemt I kamp Ci liet l trethtsch Dagblad deelt mede dat er bij een groot gedeelte vin de i igctetenen van s Gravenhage het voornemeu bt stnt om den beer Beukman commissiris van p litie ildaar oor zyne yverige en onverraoeule pogingen om de vcrmoedelyke daders van den inourd op to sponn em bewijs van achting aan te bieden Van een der scholen voor gewoon la er onderwys te 7iandam ynf de nirt betileude fvoor stad rekemng kindere I e ns gebrek aan onderwyzend personeel naar huis gezonden Eenige Belgische dagbliden eloen opmerken dat de eer der ontdekking rin het gishcht toekomt aan een Maastncbtenair P H Mmkclers geboren 2 Dec 1748 Hy werd in 1772 benoemd tot hoogb ernnr in de wgsbegeerte lan dr Universitdt te Leuven De cursus in de wysbegeerte omvatte toen dien in de pbysi a Op 1 O t 17 t verrichtte Minkelers de proeven door welkfl hy gaslicht kreeg Deze ont lekking werd wereldkundig gemankt in eene thai s zeldzame maarop dt bifilielh ek te Maistrieht aimve i e bDchure getite d 1 noira sur l air injlammable tirt de dtfferentes mbtfantes iiduj par M Mtnke eis profciKet r de philosophie au colhje du laitcon Lnt versi f de Jjouiain 1 onv ii l SÏ Na de op ieliuu der niiKcrsit it t Leuie in 1707 vestig ie M nkel is le i ils ap th ir in jne ge boortestad Koiten tyd daarna tnd hy opals leeraar