Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1873

tot een dag gerangenisslraf wegens het binnen de gemeente Gouda laten stilstaan ran een met een paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de tengels hield of onmiddellijk bij of Toor de bespanning geplaatst was en zulks bg herhaling J S Teroordeeld tot eene geldboete Tan of subs geTangenisstraf van een dag wegens het te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas eo aardewerk buiten noodzaak bergden van etir met klinkers bestraat Toetpad K S en A H veroordeeld ieder tot eene geldboete van I of snbs geTangenisstraf Tan een dag wegens het in rereeniging en gelgktgdig spelen met geld op den openbaren weg te Gouda En allen in de kasten des noods inTorderbaar bU lijfsdwang r I msmÊmms Burgerlijke Stand Gebobemi U Febr Helins owleri N Daaeu ca C C Soufreo Pieleruelk ouden J Navelatyo eo P vaa Reoa 15 Johanna ouders J Snellemao eo 6 de Brngo Caebarioa onders P Bakker en W J Brouwen 18 Gerrit ooderi A Verbeek eo J Louwerier Barbara ouders H blok eu B de Gruijl Maria Adrians ouders A den Held eo W M Logthart OvEBiEDzm 14 Febr P C Ttijgamao 1 j H 1 Hunrmao 1 j It C vao der Linden 7 m P Nnvelslyn 1 d G Jansen wed J Verbeij 78 j 1 S J Jaiiknegt 87 j J J leeflong 1 10 m 17 W van der Mei 10 w VrUdag 21 Fetniarl 1873 N 1326 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtiélad voor Gooda en Omstreken De inzending van advertentiên kan geschieden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave ADVERTENTIËN 12VrJARia £ EGHTTEREENI ING VAN P DB WERK EN K VERKERK Gouda 15 Februari 1873 Sociëteit öiVS GENOEGEN Zaal KtJNSTMiN te Gouda N 6 itit het Abonnement Door de Vereenigde Artisten van den Stods Schoawburg onder leiding van de Heeren W Stumpffen L J Veltnian zal worden opgevoerd op DONDERDAG 20 February 1873 m S Ïj Volk Drama in vier Afdeeliogen of tien Taferecleii rry bc Lrkt naar Am Komfto vao Ciuulri DicKkss door Chakwitk BiucH PrtrMBO Uit hei IJoügduitacb fortaald door C J Ruobol AANVANG ten 7 URE PRIJZEN BEU PLAATSEN 1 Rang voor Öfl Leden hunne Dame en Kinderen f ï per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 1 49 3 Rang 40 Ct Op JHngadag 18 Febmarü dea avonds ten 7 ure precies zal de loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren plaats hebben tegen betaling van 10 Ct voor elke plaats Heeren die aan de Loting deelnemen worden herinnerd dat zfl geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dan waarvoor zy op de presentie lyst teekeoen Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 20 Februari van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats S Het is ten steUigste verboden in de zaal te Rooken Klcedingstukken Parapluies enz kunnen gedeponeerd worden in de Garde robe tegen betaling van 5 Cents Warme stoven zjjn te bekomen tegen 5 cents Wed J F van der VLIST n physios en chemie aan de middelbare school te Maastricht de hoogteeraars Martens Crahay en andere geleerden werden Ua r door hem gevormd Een aanval van beroerte eindigde Minkeler loopbaan den 4den Juli 1824 Hij was gewoon lid van de Kon Academie van wetenschappen en fraaie letteren te Brussel rau het Kon Instituut te Amsterdam Tan de geoeeskundige commissie der provincie Limburg enz In eene nota door den hoogleeraar Morren in de Academie te Brussel den 15den Dec 1838 gelezen en aan de nagedachtenis van Minkelers gewijd wordt aan het slot gezegd Wij moeten de stem verheffen w die weten wanneer en hoe Minkelers het gaa heeft gevonden dat onze steden verlicht en verfraait I Aan ons de plicht den naam van Minkelers te schrijven op een der schoonste bladzijden van onze geschiedenis Da stad Maastricht heeft den naam van Minkelers gegeven aan de straat waar die bescheiden geleerde heeft gewoond Laatste Berichten Havana is Febr De kapitein generaal heeft afgekondigd de wijzigingen die in het Spaansche Gouvernement z jn gebracht rfij beval den inwoners gehoorzaamheid aan jegens de Begeering die door de Cortes gekozen is Deze mededeeling heeft veel opschudding teweeg gebracht en een ongunstigen invloed geoefend op de zaken De eigenaars van slaven zijn niet met de Bepubliek ingenomen Weenen 17 Febr in de zitting van het grondwets comité uit het huis van afgevaardigden heeft graaf Grocholaky verklaard dat het ontwerp Tan wet tot wy iging van het kiesstelsel niet kon worden uitgevoerd zonder schending van de rechten der Landdagen en dat derhalve de aanneming van het ontwerp eene schending van recht zou zyn Daar om hadden de Poolsche leden besloten aan de beraadslagingen van het Comité geen deel te nemen en verlieten zij thans de zaal Berlijn 17 Febr I rins Bismarck bad in de sitting der Budget cummissie onmiddellijk nadat aldaar de zaak der spoorwegconcessien was ter sprake gebracht zich ten duidelijkste verklaard voor de meest mogelyke openbaarheid van een nauwkeurig onderzoek dienaangaande lu de verdere discussie heeft by dit meermalen nadrukkelijk herhaald Alle ge ruchten waarin dit wordt tegengesproken ol hem andere bedoelingen worden toegelicht zijn louter rerzinsels Berlijn 17 Febr De NorideutKht behelst eene verklaring van geheimraad VVagener waarin hij wederlegt de medöleeling van den heer Lssker omtrent dè samenstelling der statuten van den spoorweg en diens beweren dat de actiën maatschappij op het handelsregister werd ingeschreven door invloed van den Minister ran Koophandel Versailles n Febr De commissie van dertig heeft zieb hedeu t rapport van den hertog De Brogue doen voorlezen dat in een verioeneuden vorm gesteld il doch waarin al de beslissingen van de commissie worden gehandliaafd Morgen zullen de verschillende amendementen in behandeling komen t Is niet waarschqnlijk dat t rapport morgen aan de vergadering zal kunnen voorgelegd worden Oeneve 17 Febr Daar bisschop Mcrmillod aan den Federalen laad zijn voornemen heeft te kennen gegeven om zijne function van Apostolisch vicaris te bljjven uitoefenen in spyt van t burgerlijk gezag zoo heeft de Federale raad aan t bestuur van Geneve bevel gegeven om bisschop Mcrmillod over de grenzen van den Zwitscrschcn bond te doen zetten Dit bevel is heden ten uitvoer gelegd en MermiUod is naar Ferney in Frankryk overgebracht Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van 6 Februari 1873 H T d B Teroordeeld tot ecne geldboete van ƒ 6 of snbe gevangenisstraf van twee dagen wegens het te Waddiniveen ala tapper niet gesloten honden zyner tapperij maar het daarin toelaten van bezoekers na het voor de sluiting der tapperijen bepaalde uur J B Teroordeeld tot eene geldboete van f 6 o subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het Baken van nachtelyke burengerucht ter verstoring Tan de rust der inwoners J V L veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of subs geTangenisstraf van een dag wegens het binnen de gemeente Gouda harder rijden dan in een matigen draf C V H veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 of subs gevaogfiiisstraf van twee dagen bovendien Men biedt TE KOOP aan om op uodei overeentekomen tgd te aanvaarden eene seder jaren bestaande en dmk beklante KLEERENBLEEKERIJ bgzonder goed ingericht en onderhoaden met volledige Inventaris gelegen eren baiten d stad Leioen Dezelve levert roime winsten op hetwelk met bescheiden kan iroriea aangetoond en ia voor meerdere uitbreiding b zonder vatbaar Voor nadere informatien adresaeeie men zich met geteekende en gefrankeerde brieven onder letters E M bg Gebroedets tam du HOEK Boekhandelaren te Leiden Mevr T H I M vraagt tegen 1 Mei a t eene DIENSTBODE Men vraagt ten spoedigste een flinke Dienstmeid Adres lettA W aan het Borean dezer Courant ANNATTO ait de bekende Fabriek van Gebroeders WIJKHUIZEN te Haarlem Bekroond door de Maatschappij van Landbouw 1867 Deze gnnstig bekende ANNATTO wordt ter voorkoming van namaaksel verkocht in flacons die van gebniiksaanwgzing en eigenhandig geschreven handteekening voorzien zjjn Men gelieve hierop te letten Alom verkrggbaar s pooi V7 e Oei2 Van GOUDA naar Zevenh MMrknpelle 8 33 12 43 6 1 8 38 Zoeterni Zerwnuril 8 33 11 43 8 1 8 S3 Voorburg 8 33 1Ï 43 I 8 33 GïAViKHAOB 8 33 9 Ï3 11 33 12 43 1 J8 J SS I 7 38 8 33 8 53 Moordreobt 8 38 13 48 8 38 Nieuw rlierk 8 36 1Ï 48 8 38 Cap lie 8 36 11 46 8 38 RoTTBEDAM 8 86 8 26 11 38 I 4 1 81 8 S 6 68 7 28 8 36 S6 OudeHBler 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 36 Wocrilfii 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 86 Uarmclni 7 18 8 30 10 38 11 28 1 38 2 33 8 36 4 38 7 18 8 3 Utrroht 7 18 8 3Ü 10 38 11 88 1 88 8 83 3 36 4 38 7 18 8 36 Amsteedam 7 18 8 30 10 38 11 28 2 33 3 36 7 18 8 36 Arnhem 7 18 8 30 11 28 2 33 3 36 4 38 7 18 Naar O OUD A van s Gravenhaoï 6 80 8 10 6 10 40 2 3 B 3 60 6 10 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 68 6 16 6 36 Zoelerm Zegwaard 8 47 10 67 4 7 6 27 6 47 S IS Zerftih Moertnpelle 6 57 11 7 4 17 6 37 6 67 RoTTEEnAH 6 36 8 10 10 10 46 12 60 2 6 3 10 3 66 6 40 8 6 Onpellc 6 44 10 54 12 69 4 4 6 47 Nieawprkfrlt 0 60 11 1 6 4 10 6 63 8 16 Moordrecht 6 68 11 8 1 12 4 18 7 Utrecht 7 35 8 40 10 46 11 46 12 46 2 46 6 6 60 7 30 9 10 Harmden 8 9 11 10 12 10 1 6 3 10 6 25 7 65 9 30 Woerilfti 8 6 12 16 6 31 8 3 Oudewater 8 14 12 24 8 12 AMSTERDAM 7 10 8 20 10 80 11 20 12 20 2 30 4 35 7 5 8 45 Arnhem 7 5 9 6 11 32 6 40 7 26 Gouda Druk tao A Briokniao De uitgave dezer C oQrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIU DAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BultenlaBilscli Overzicht Ia de Maandag door de CoauniHion deiTreatc gehouden tittiag ia bet reralag van den hertog de Broglie voorgelezeD l e tittiag is tot Dinadag verdaagil aladan zon worden beraadslaagd over verwheidrna amendementen welke op dat rapport roofnanielgk door den heer Tallon i jn voorgetteld Het il niet waarschijnlijk dat het rapport morgen bij de nationale vergadering zal kunnen worden ingediend liet il den beer Ihiers medegedeeld die met zijn miiiiatera zal overweg welke bezwaren de regeering blyft gevoelen Het rapport van den hertog de Broglie i in ver zoenenden geeit geiield hoewel daarin al de beiliasingen van de Commisaion dea Trente worden gehandbaald Het Pmiiiache hnii der afgevaardigden heeft bij eerate atemmiug den heer Laaker benoemd tot eerste lid der speciale commissie van onderzoek met 190 van de 301 stemmen Voor de keuze van het tweede lid werd twee malen gestemd ten ilotte werd gekozen de tiee preaideiit de heer Keiler met 176 etemmen tegen 1U8 welke op den heer Mallinckrodt warden aitgeb Boht De Nordd AUg Zeil bevat eene verklaring van den gebeimratb Wageuer houdende dat by voor het oogenblik van eene uitroerige wederlegging der tegen hem ingebrachte beschuldiging door muldel ran de pers afziet nadat bij koninklijk besluit eene commissie van onderzoek is benoemd Hij koot o a op tegen de bewering ran l A8ker dat de inscttrijring van de maatschappij op aandeelen in het handelsrfegiater door medewerking ran den minister ran kooplinnilel is tot stand gebracht Eene der jelijke verklaring had gerust achterwege kunnen blyren tot het Ingestelde onderzoek In de Maandag door het Kngelsche lagerhuis gehouden zitting heeft de minister Ehfield in antwoord op eene rraag ran den heer Ackroyd het bestannvan uitgestrekte steenkolenmijnen in het noordei ran liiiia beresligd De pogingen om de Chincesclie rcgcering tot exploitatie dier mgnen orer te halen waren echter tot dusver zonder gerolg gebleren De minister achtte het inoeielijk om China door een supplementair tractaat tot grootere toegerendheid te bewegen maar hij hoopte dat de Chinerzen eenmaalhet wcnschelijke zullen inzien ran bet openen dernatuurlyke hulpbronnen drs lauds en rtin het aanleggen rau spoorwegen met behulp ran buitenlandsoh kapitaal De Spaansche minister Caslelar heeft eene circulaire aan de buitenlandsche mogendheden gezonden waarin hg o a zegt dat de restiging der republiek niet het gevolg is geneest ran eene terrassing maar van kalm overleg en van de orertuigiiig die de leden der Cortes bejiielde In dit staatsstuk wordt voorts hulde gebracht aan de loyauteit en den con titutioneelen zin ran Amadeus hetgeen evenwel niet belet dat men zeker gevoel van weerzin niet heeft kunnen orerwinnen van een trotsobe natie welke naijverig is op hare onafhankelijkheid De republikeinsche regecringsrorm werd aangenomen en het gourenipmenl werd gekozen zonder dat eenige pressie is uitgeoefend Zoodra hot gonrernemcnt bciioeiud was heeft bet zich tot taak gesteld om al zijne geestkracht aan te wenden tot rerrtlling ran het mandaat der wetgerende rergadering roór alles tot bandharing der openbare orde In de circulaire ordt den rertegenwoordigers ran Sptige in het buitenland anberolen om rooral te don uitkomen dat de republiek de waarborgen aanbndt welke gerorderd worden roor hei bewaren der openbare orde eu dat zij zoowel ran binoen als naar buiten een rredelierend karakter beeft Het leger heeft slechts ééne taak nanelyk het handharea van Sp inje s gezag welks wettigheid als uit dea rolkswil ontsproten niet kan wordeu betwist Gisteren zou in de Oaceta het decreet verschijnen waarbij aan de Carlisten aoestle wordt belooid onder roorwaarde dat zg binnen den tijd ran reertien dagen in onderwerping komen Na rerloop ran dezen termgn zullen zg met al die gestrengheid worden behandeld welks roor dan rrede dea lands eu het heil der republiek gerorderd wordt De Zwilsersche bondsraad heeft nadat de bisschop Mermillod rerklaard had dat hij roornemens was om de functicn ran apostolisch ncaris iii spijt ran do bevelen der burgerlijke macht te blijven uitoefenen aan de regeenn ran Geneve last gegeven om den bisschop buiten het gebied der coi federjtie Ie roeren en dadelgk is dete dan ook op Fransch grondgebied orergebraoht V TS23 i ji DUIT8CHLAND De National Zeituiy zegt over het debat van Zaterdag het rolgende De afloop der zitting waarin de koninklijke boodschap eu het roorstel van den heer Laski r behandeld werden kan als zeer berredigeiid beschouivd worden De stryd door den afgeraardigde Lasker ondernomen tegen de misbruiken bg het rerleenen van concessien voor spoorwegen is ran den aanrang af met zooreel ernst tegen de laak zelve gericht geweest dat de rolkomen en onbeperkte opheldering der aak gewensclu moet en zal zijn voor een ieder bij len het algemeen belang hooger staat dan bevrediging van zucht naar schandaal of naar zenuwachtige opgewomlcnlieid Voor eene geheel onbelemmerde vervulling der laak die aan de commissie van onder oek is opgedragen heeft de minister ron Koon heden namens de liegeering alle mogelgke waarborgen gegeven Beh ilve den zcdelijken dwHUg rnn den geheeleu toestand die het qpinogelijk maakt dat de Uegcering een poging zou doen den arbeid der commissie op niets te doen uitloopeu heeft men nog de uitdrukkelgke rerklaring der regeering rcrkie gen dat ieder lid der commissie individueel in de gelegenheid zal zijn alle gcweiischic middelen van bewijs bij te brengen en zich met het zoeken naar bewijzen direct in te Ititen Onder deze omstandigheden levert reeds de heer Lasker die gelijk van zelf spreekt door het Huis der afgera irdigden tot medelid der commissie zal worden benoemd voldoende waarborgen op dal het werk der commissie met de noodige onpartijdigheid en gruudigheiil zal plaats rinden Wij blijven verder bij de overtuiging dat ook alle overige leden der commissie liet als een eerez iak znllen brscliouwen door hon uerkzaainlieid aan de verwiiclitinRfn des lands te beantwoorden Ook in dit opzicht hee t graaf ron Eoon beloofd dat uit Ie benoeiniiigen vninief ede regeering blijken rfll dat ook de e liet ernst met de zaak meent De eeiisj ezindlieid tnssclu ii regeerin en veitef enuoordi ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTKN ging is dus zoo volmaakt als zij maar zijn kan en de intrekking ran Lasker s motie was daarran een natuorlyk gerolg Het Handelblad herat de volgende correspondentie uit Berlijn 15 Febr Sedert de dagen van het conflict herinnert men zich niet zoovele aanrragen om entreebiljetten roor de tribune in den Landdag te hebben moeten beantwoorden als gisteren het geral was Buim 4000 brieven waren ingekomen en daarvan leverden da betrokken prorincien het grootste contingent Lang róórdat de zitting begon was iedere plaats bezet en zelfs werd het noodzakelijk geacht alle doorgangen voor het publiek open te stellen Wie intoaschen nieuwe onthullingen wachtte werd bitter teleurgesteld en moet verder zijne hoop op de ondenoekingec der speciale regeeringscommidsie vestigen Ofschoon de regeering gaarne de wenscben van den Landdag berredigen wilde handhaafde zij hars niet rerantwoordelgke en onafhankelijlre positie tegenover het Huis door niet ran den inhoud der koninklijke boodschap af te wijken In het belang der zaak moest Lasker zgn roorstel intrekken en zich bij de benoeming eener regeeringscommissic nederleggen Wagener heeft intusschen eene wederlegging aan de Nordd Allg Zeit toegezonden j voorloopig IS hg echter lo het staatsministeria door von Mederen vervangen Hermann Wagener werd in 1816 te Segeletz geboren Hg bezocht het gymoasinm te Süzwedel en studeerde tot 1838 in de rechten aan de Berlijnsohe universiteit Tot 1848 bekleedde hij rerscbillende rechterlijke betrekkingen en onderscheidde hij zich rooral onder den eersten regeeringspresident der provincie Pruisen baron Senfll ron Piilsuch Het ministerie Schwerin noopte hem in 184S zijn ontslag te nemen waarop hij de betrekking ran redacteur der Sreuz Zeit aanraardde die hg in 1854 nederlegde toen hij in ket Parlement gekozen werd Korten tijd bleef hij nog als lid van het hooggerechtshof in staatsdienst werkzaam doch allengs bepaalde hij zich tot het gebied der politiek waarop hij als leider der conservatieve partij en ala redenaar rele lauweren verwierf Ook gaf hij een StaatiLexiko uit dat 20 deelen omrat en blijken van groote bekwaamheid draagt In 1866 schonk zijn pari ij hem het riddergoed Eulenburg Sedert trad bg op nieuw iu staatsdienst waarin hg tot den hoogsten nmbtenaarsrnng opklom rereerd door het rertrouweu van von Bisraarck ron Boon en zijne partijgenooten Nog steeds is hij lid ran den Rgks dag De onthullingen zullen hem weldra van bet staatstooneél doen verdwijnen en in rergetelheid brengen op hetzelfde oogenblik dat zgn roormalige vriend en geestverwant in de gelederen van het centrum plaats genomen heeft en in een zairer katholiek district tot afgevaardigde verkozen werd In deze aangelegenheid ia het ongetwgfeld te betreuren dut de koninkigke boodschap ran de zaak eene politieke quaestie maakte Lasker steunende op mededeelingen van den conservatieven r d Goltz en andere personen der meest rersohitlende partijen trad niet op als partijman maar als beschermer ran de eer der natie Het is het voorspel dat over alle aktieondcrnemiiigen uitgebreid zal worden en eena herziening der wetgeving ten gevolge zal hebben De president der speciale regceringseommissle Giinther is een der genchtsle en onpartijdtgste ambtenaren die lang in het ministerie van linnnoien eene hoo e betrekking bekleedde als boiidscommissaris en