Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1873

pi c ident rae het önancicel comité ia den Bondsraad optrad Toen Camphauscn minister werd trad hij in zijcii plaats Het vtritiewiificomitc van lieflijn heeft besloten met 5 tegen t steaimen het 25jarig jubileum der poiiiieke vrijïwid in het geheel niet te herdenken i e BociaaldeiBocraten herdenken daarentegen teyens de opri tit der Cumnvune van Parijs De zooijennnmde vrije gemeente alhier schat haar aantal leden op 10 000 waarvan 70i a 781 tot het onderhoud der lokalen bijdragen en wel tot een bedrag van 8000 ihlr Pour bijzondere omstandigheden geraakte nij toorts in hyt be it eener som van 20 000 thaler terwijl hare oukosteu slechts 3000 thlr bedroegen Vast aangesteld heeft zij slechts 2 leeraars die een trakteuieiit van SOU tlilr per jaar bekomen ook heeft zij een eigen begraufplaats Ia de jongste zitting der commiasie voor de visscherijen is op voorstel van den heer Virchow een zeer gewichtig besluit genomen Hierdoor is men geheel en al ufgewekeii van het hoofdbeginsel dat vroeger bij de vtsscherijwetgeviug op den voorgrond werd gesteld Tot heden heeft meu steeds dezen weg bewandeld om op de vermeerdering van den vischatapel te werken door voor elke vischsoort afzonderlijke tijdperken vast te stellen gedurende welke niet gevischt mocht worden Het noodzakelijk gevolg hiervan was dat het visschersbednjf buvenmate werd beperkt zooJat zelfs de wet op dit punt uerf ens in haar gansche gestrengheid werd gehandhaafd hetgeen nog een ander kwaad mocht genoemd wurdcn De commiisie heeft het daa toe bi trekkelijke artikel in dezen zin gewijzigd De speeutijd zal aldus worden bepaald dat hij van toepassing is op alle vïschsonr ten Met uitzondering van de Zou en feestdagen en hoogstens twee werkdagen in de week zal het uitoefenen van het viaschersbedrijf ook gedurende dien lijd geoorloofd zijn Door de aanneming lan dit beginsel zal een geheele omkeering in den tegeuwQordigen stand van zaken worden gebracht die eeu weldadigen invloed op de belanghebbendeü zal uitoefenen BINNENLAND GOÜDA 20 Febsuaui Pe uitslag der verkiezing voor een lid van den geoieeiiteraad aibier is als volgt Uitgebracht waren 274 geldige steramen Daarvan verkreeg de beer T van Vreumingen 147 de heer J B van Ca z 98 de heer Kocmaiis 21 en nog ceni ic andere heeren enkele stemmen Pe heer T van Vreumingeu ia dus tot lid van den raad verkozen Gisfaeren werd de verjaardag des koiiings in onze gemeente op de gebruikelijke wijze gevierd Vele iHiizen waren versierd met de vaJerlandselie driekleur en om 1 uur werd er ceiie parade gehouden Naar men verneemt zal morgen Vrijdag ter feestelijke viering van s Koniiigs verjaardag des avonds te 7 g ure in de zaal Kunstmiu der sociëteit Oiis Oenoegon gehouden worden een groot A9saut d armcs uitgevoerd door onderofficercu eu manschappen van het garnizoen De 2de luitenant kwartierineester F G E Frans seu in garn zoen te Haarlem is bij het depot alhier in garnizoen overgeplaiitat VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 21 Febr 1873 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het voorstel tot het vei Ieeuen eeiier toelage voor eene tentoonstelling van Landbouw Het voorstel tot goedkeuring van de rekening der Kamer van Koophankel en Fabrieken liet ontwerpbesluit tot heffing van plaatselijke directe belasting Voorste tot onderhandsche aanbesteding van den bovenbouw van twee ijzeren bruggen Te benoemen Een Stads geneesheer Een hulponderwijzer aan de openbare Burgerschool voor jongens Bij den gemeenteraad alhier is wederom een conceptverordening op de plaatselijke directe belasting aanhangig ter vervanging van die van 30 Januari 1873 De memorie van toelichting behelst het volgende Het bedrag der jaarlijks te heffen belasting is even hoog als dat wat in 1872 kon geheven worden docli er is bijgevoegd dat het met B mag worden overschreden voor den aanslag van hen die in dcu loop van het dienstjaar belastingschuldig geworden op supptetoire kohieren moeten voorkomen De ondervinding heeft doen zien dat de heffing naar de grondslagen der Rijks per niifele bel istiiig in Uve gemeente tot groote onbillijkheid aanleiding geeft zoodat men het geraden heeft geoordeeld daar van af te gaan en tol stelsel asn te nemen eene classificatie door Burgemeester en Wethouders te doen zoo als die bij art 6 is aangegeven met inachtneming der grondslagen bij art 4 van het Besluit opgenoemd Bij die cLissificatie is uitgegaan van de meening dat zij die geen ƒ 400 inkomen hebben geen belasting knnaea betalen en daarvan behooren te worden vrijgesteld en dat van ben wier inkomen tusschea 40U en 6Ü0 bedraagt 200 behoort Ie worden afgetrokken Mochten Burgemeester en Wethouders zich in het bepalen van de betaalbare som vergissen dan geeft aift 265 der gemeente wet het middel aan om den iranslag der belastingschuldigen te wijzigen Bij het onclenverpelijk raadsbesluit is geen vermindering van belasting toegekend voor het getal kinderen waaruit het huisgezin bestaat mea zag daarvan de noodzakelgkheid en billijkheid jiiet in terwijl de weglating van die bepaling waardoor geene beschrijving noodig is de opmaking van het kohier zal bespoe iigen en gemakkelijk maken Door in de Verordening niet op te nemen het doen van eigen aangifte ter berekening van het zuiver inkomen wordt het doen van onjuiste opg iveii onmogelijk gemaakt waardoor Burgemeester en Wethouders worden ontheven van de onaangenaamheid om den belastingschuldige te kennen te geven dat de waarheid zijner aangifte wordt betwijfeld en hem tot het verhoogen van het bedrag van 7ijn inkomen uit te noodigen ten einde ambtshalven ajnsiag voor te komen Door in art 4 op Ie nemen wat onder inkomen wordt verstaan en in art 5 en 6 wat daarvan mag worden afgetrokken om tol de belastbare som te geraken wordt gerekend voldaan te zijn dan hel voorschrift van het Ie lid van art 243 der gemeeutewet Thans mogen de voornaamste bepalingen der voorgestelde Verordening hier nog een plaats vinden Art 4 Als grondilagen der heffing worden aangenomen de inkomsten welke door de belastingschuldigen over het jaar waarin de belasting wordt geheven vermoedelijk zullen worden genoten w iaroiider worden verstaan alle vruchten van goederen bezol ii iiigen wïnsten van handel nijverheid beroep bedrijf arbeid en onderneming of andere daarmede gelijkstaande voordeelen van welken aard ze zijn zoo ala a alle week dag en huurloonen helzij in geld of andere wijze genoten i de pensioenen wachtgelden lijf en andere renten uitkeeriogen uit weduwen fondsen levensverzekeringen en dergelijke j c de renten en uildeelingen van aandeden in vennootschappen reederijen of andere Vlaatsch ippijen 1 de reuten van inlandsche en vreemde fondsen en effecten en die vim uitgezette kapitdcii e alle uitkeeringen hetzij van ouders hetzij van anderen zelfs onder den naam van gift genoten ƒ de huur en alle verdere voordeelen van verhuurde of verpachte goederen g de winsten baten en Art 5 Van de onder letter a tot en met i genoemde inkomsten worden afgetrokken de uitgaven welke tot verkrijging dier inkomsten noodaakelijk zijn waartoe worden gerekend te behooren a de grond en polderlasten der onroerende goederen benevens de op die goederen gevestigde renten en uitkeeringen II de kosten van onderhoud van de in eigen gebruik zijnde woonhuizen tuinen buitenpla itsen alsmede die van verhuurde of verpachte goederen voor zooverre die ten laste des verhuurders zijn c de interessen van opgenomen kapitalen alsmede de verplichte uitkeeringeir aan personen die van het gezin van den belastingschuldige geen deel uitmaken Kosten van opvoeding en onderwijs zijn onder den hierbij bedoelden aftrek niet begrepen Vrt G l c belastingschuldigen worden naar mate van hun zuiver inkomen gerangschikt in de ToIgcnJe klassen Inde Iste klasse van 400 tot en met ƒ 600 2de hovende 600 i 700 3de II n 70 1000 II 4 le 1000 1400 6de I 1400 1800 II II 6de 189è 2200 II II lie V 2200 2800 II K 8sle 2800 3600 II II 9 le 3600 4600 II II 10de au4600 6000 II II Ido n nu 6000 8000 II 12de II II 8000 lOOOO u 13de 10000 I5OOO II 14de 16000 20000 ii II 15de 20000 80000 leJo u 80000 40000 n n 17de 40000 50000 18de I 60000 60000 19de nuCÜOOÜ 80000 j 20ste 80000 100000 Voor elke ƒ 20000 of onderdeel van deze om borende lOOOU eene klasse hooger Als vermoeddijk inkomen wordt de middentermvan de sommen waartussclien de classificatie loopt aangenomen voor de eerste klasse wordt de middenterm met ƒ 200 verminderd De naamlooze vennootschap de Stearine l iMlr8enfabriek te Gouda kocht in liet begin van de maand Juni 1871 iu België een hoeveelheid van 107 mudden ongebluschte kluitkalk elke met het schip UalhiXda door den zetschipper Jansen Stoffels naar Gouda zou worden overgevoerd Den 29 Juni zich op de Maas in de nabijheid van Raveslcin bevindende merkte de schipper dat eerst rook eu weldra vlammen uit de luiken opsloegen ten gevolge waarvan hij zich buiten het vaarwater verwijderde en het vaartuig moest laten zinken Daarop volgde tusachen den schipper en deGoudsche fabriek ten opzichte van de lading eeu correspondentie die daarmede eindigde dat men overeenkwam daar de waarde der lading niet grooter was dan de kosten der lossing de lading zoo goed mogelyk te verkoopcu waartoe de schipper geneigd was die dan ook voor het opdoen kooper van de kalk werd Tot op heden mocht het evenwel niet gelukken het schip te lioliten Tot zoover was er van geen reehtsvordering spralce maar een half jaar later sprak de schipper de fabriek aan tot betaling van vracht tut Gouda cii restitutie van de inkomende rechten De rechtbank te Kotterdain te de cr zake geroepen een oordeel uit te spreken gaf toe dat genoemde reobteii moesten worden terugbetaald maar wees overigens de vordering af op grond dat door de overneming van de kalk door den ecliipper hij niet gerechtigd is de gelii de vracht tot t ouila te vorderen maar wel tot itavesteiii docli ïistcreii werden de j lcitlouien gevoerd Voor den appellant trad op mr A M van Stipriaan Luïs9iu s en voor de geiiiliniecrde mr M vaii del Ijimlen iJc vraag Ier beaiit oordin aan het Hof onderworpen is of de eischcr nu appell iiit door het vonnis a qua is bezw i rd omdat hem zijn eiseh niet is toegewezen van de geiieele vracht De pleiter voor den appellant was van ineening dat als hem de geheeld eiseh niet liiid kiiiinen worden toegeuezeii hein toch wei de vrucht tot Itavestein had moeten worden toegekend terwijl do tegcnpleiter zieh met het geheele sielsel niet kon vereenigeu 1 omdat er niet was geleverd ter pla itse waar het behoorde en 2 omdjt het niet was gdilekcn dat het ongeval te Flone door onvoorziene omstamlighcden was ontstaan Het Openbaar Ministerie behoeft ten deze niet te worden gehoord iJe uitspraak van het Hof zullen wij later medededcii Dinsdag 18 Febr werd er Ie Schoonhoven oene buitengewone zangles gebonden met de leerlingen der zangsohool onder leiding van den heer L Akkerhugs J Ez in de zOal van den heer L van Zessen Mocht deze zangschool als len gunstig bekend staan de verwachting van het talrijk uitgenoodigd publiek werd verre overtroffen De uitstekende wijze waarop de zestien nommers van het programma werden uitgevoerd getuigt van den lusten de vorderingen der leerlingen en van den ijver en de bekwaamheid van hunne onderwijzer Alle stukjes hot ij door de geheele zangschool of door enkele stemmen met begeleiding van de piauo uitgevoerd werden met daverend applaus begroet Vooral voldeed u 16 Ik zou wel giaag een Ke zerzijn en het laatste nommer Onze Vuig dat door alle zangers en zangeressen ieder met een lloliandsoh vlag in de hand gezongen werd liij het einde der zangles betuigde de burgemeester als hoofd der gemeente zijnen dank en zijne hooge mate van tevredenheid aan de leerlingen en aan bun nen verdienstelijken onderwijzer hetgeen door den heer Akkerhuijs beantwoord werd die te kennen gaf dat hij zieh hoogst voldaan rekende l annecr deze zangles slechts één spijkerlje bijgedragen had aan het groote gebouw van beschaving en veredeling Tn de buitengewone zitting der Prov Staten van Woensdag hebben d nietw benoemde leden dier vergadering voor do hoofdkiesdistrioten Rotterdam Oud Beierlaiid en den llaag de heeren Mrs A M de Cock J van Andel en M W baron du Tour van Bellitwhave d gevorderde ambtsceden afgelegd Daarna werd overgegaan tot benoeming van een lid van Gedeputeerde Staten Bij eene eerste stemming werden uitgebracht op de heeren Jhr Mr U A Steengracht 26 Jhr Mr H A C de la Basseeour Caan 24 Mr D Léon 21 blanco 3 Mr J A Vaillant 1 Bij eene tweede vrije stemming verkregen de heeren Steengracht 26 Caan 23 Léon 21 en blanco 4 zoadat eene keuze moesl geschieden tusschen de heeren Steengracht en Cann De uitslag was dal de heer Steengracht 39 en Caan 33 steramen erlangde zoodat Jhr Mr H A Steengracht benoemd is Ten slotte werden achtcrvolgena zonder beraadslaging aangenomen 1 het voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging der Provinciale begrooting roor 1872 2 dat tot wijziging der Prov begrooting van 1873 tieiden zonder hoofdelijke stemming en 3 met 71 tegen 2 stemmen het ongunstig advies van Gedeputeerde Staten op het verzoek van het bestuur van het 27ste Ldndhuishoudkundig congres om subsidie uit de provinciale fondsen Uit goede bron verneemt men dat bij den minister van oorlog bet voornemen bestaat om te Amsterdam een magazijn van kleediug eu wapening zooals dat te Delft te vestigen Ijeid Uagbl Naar wij vernemen is door den Minister van Justitie aan de bewaarders der huizen van verzekering eene verhooging toegekend van ƒ 100 Is dit een eerste stap lot verbetering van het lot der rechterl ke ambiëren dan doet bet ons genoegen dal de Minister juist aangevangen is met de Jagere Kringen iu plaats van gelijk veeltijds het geval is met de hoogere te begiunen In den Haag loopt bet gerucht dat aan alle ambtenaren eene verbooging van jaarwedde zal worden toegekend Men prak van 23 percent Of genoemde vorhooging eene aanvankelijke bevestiging van dat gerucht dan wel de oarzaak er vanis durven wij niet beslissen Arnh Ct De commissaris des Konings in Noord Brabant heeft ern circulaire aan de heerin burgimecRtcrs der duieenlen in iiie provincie gericht waarby de aandaclit ortll geie liml op de omstandigheid dat de loting voor de niitiona e militie in enkele gemeenten nog in her er en gehuiiflcii wordt waardoor een ge legeiihi id te meer bestaai tot het misliruik van sterken ilr nk Zoowel in het belang der Intelin en ah in dat der opeiib tre orde zoo luidt de iviiisciirijving is het wensclielijk dat de loting plaats liebbe in het gemeentehuis nniar bevat dit geen voldoende ruimte en IS een ander vertrek noodig dan is daarvoor f i hurherg te bestemmen Tevens verzoekt de Cominissaris dat de burgemeesters bij gelegenheid der loting ai hun invloed aanweinlen ten einde daaibij van sterken drank zoo min mogelijk worde pcbruik gemaakt De niiiitie eommir sarissen worden voorts uitgenoodigd den commissaris des Koning verslig te doen in hoever aan den inhoud dezer aanschrijving is gfVylg gegeven Zeer belangrijk zal het zijn te vernemen wat uit het van de militieoommisarissrn verlangde rapport zal blijken Intussclien schromen ïvy niet reeds nu de aandachtviin de eominissarissen des Konings in de overige provinciën op dit merkwaardige initiatief van hunnen ambtgenoot in Noord Brabant te vestigen overiuigddat langs dezen weg een goede zaak krachtdadio zalworden bevorderd De VdkscrknS Overeenkomstig bet requisitoir van het O M heeft de arroiid reclitbank te s Gravenhage bij vonnis van Dinsilag den persoon van J J die Kijswijk s ingezetenen gelden deed afstaan zoogenaamd voor Scheveningsehe weduwen en weezen of voor ceee R C school te Delft maar die hij ten eigen behoeve aanwendde veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf ü it Amsterdam racldl men dd 17 Febr liet zoogenaamde Keer Weer was gisteren het toonecl van eene eigenaardige plechti liei l Dezen morgen hnd aldaar de feestelijke opeiiiii j plaats van het nieuwe gebouw der onlangs alhier opgerichte AmüerdauiHehe ViamaiitsUjperij Reeds vroeg in den morgen bevonden zich vele bel iiigRlelleiulen in de ruime werkplaatsen m sloegen et aaudacjt dcu arbeid gade Te 12 uur kuiiiiien commissariseen en directeuren en deden nogmaals de ronde op het terrein terwijl muziek en zang door de liedertafels der diamamslijpers zich bij afwisseling deden hooren Na het bezoek in de fabriek werd het bestuur der Diamantslijpers vereeniging door commissarissen en directeuren ia het kantoorlokaal opgewacht De heer G Blaauw president commissaris sprak het bestuur toe en wees met voldoening op den korten tijd waarin de bouw dezer fabriek was voltooid in Dceember des vorigen jaars toch werd de eerste steel gelegd Het feest werd s avonds door eene verlichting der terreinen besloten Op de spoorweglijn Groningen Zwolle is onlangs uit een ongesloten blikken trommel ten nadeele der 6rma van Gend en Loos ontvreemd een pakket met ƒ 340 aau bankpapier Nadat daarvan aangifte werd gedaan aan de politie te Zwolle is het haar door de medewerking van den commiksaris van politie te Zutfen mogen gelukken den dader Wijnbrands conducteur bij de Staatsspoorwegen te ontdekken eu te doen arresteereu Het grootste gedeelte der ontvreemde bankbiljelten bod hij reeds te Arnhem gewisseld Te loonden worden thans proeven genomen meteen nieuw lichtgas dat het tot hiertoe gebruikelijkekolengas in lichtsterkte ver overtreft en nog met dehelft van den gewonen prijs bi hoeft te kosten terwijl bet Veel zuiverder brandt en vrij blijft vaa dekleine bezwaren waaronder de gasverbrniker zoo aak tobt Door toevoer van sterk verhiltei waterdirap in retorten wordt hydrggcen verkregen datlater door petroleum gdeid wordt en daarvan zooveel in zioh opnoemt dat het als een voortreffelijkelichtstof kan worden gebruikt Het zou voor ongeveer ƒ 1 de 1000 kubieke voet kunnen worden geleverd Zk Ct Evenals vele andere Kamers van Koophandel heeft I ook de Karner van Koopbaiidel en Fabrieken te j Amersfoort hel verzoek ondersteund dat bij de berj vorming onzer rechterlijke instclllngeii de rechtspraak I 111 handelszaken worde opgedragen aan rechtbanken I van koophandel Uit Doetiiichem schrijft men Hier heeft ile burgemeester het ofTteieele bericht ontvangen d it door de Pruisische rcgccriug de concej itc verleent is voor den spoorweg Bocholt Grenzeu tn aanslujlinK aan den llo Iandsch Westfaaieehen spoorweg langs Doetinchein naar Zutfen Algemeen is de vreugde over deze heugelijke lijding en zoowel bel geroeuntehuis als vele particuliere woningen zijn 1 l eden met vlaggen versierd Eindelijk zal dan ook deze plaats aangesloten zijn aan het spoorwegnet en daardoor een lang gekoesterde wensch vervuld ft ordcn De heer van Oo terwijk Bruijn te Zeist he ft met j eeiiige personen zich verecnigd om eene inrichting llelhanie te stichten waarin verzwakte kinderen uit den belioeftigen stand gedurende eenigen tijd de I buitenlucht en versterkend voedsel zullen genieten oor ƒ 1 5 zal men gedurende vier weken een kind i kunnen plaatsen Met 1 Mei wordt de stichting geopend in een daartoe gehuurd gedeelte van het vveesiiuis In de zitting vnn den hoogen raad van eergi teren is door den adv gen mr Poiis conclusie genomen in de zaak van E Ras we l P J Kees en P van Tougeren beiden door het prov gi reclitshof van Utrecht tot leveiislnoge tuchthuisstiaf veroordeeltl ter zake van den bekenden moord te Heemstede Die cüne u =ie strekt tot vericerphitj van het beroep in cassatie De uitspraak is door den hoogen raad bepaald op 1 0 Maart a s Men schrijft uit Voorst Na het mislukken van pogingen ter verkrgging van een hulp oiiderwijzer te Nijbroi k is iloor den genieentciaad bc loteii liulpoiiderwij cresseu ter vervulling der vacaturen op te roepen Allerwegen begint men by gebrek aan hulpoiidenvijzers de toevlucht tot hiilpüiulenvijzeressen te iieuieii wier jiar wedden daardoor reeds stijgeinle zijn IMzaluaarschijnlijk weldra blijken dal ook die hulpbron niet voldoen Ie is een volslagen gebrek inii bulpeis ineel bij het lager onderwijs te verlioeilen Naar ons inzien heblieii wij in dit op ieht eene betrenreusa aardige krisis te verwachten waarvan de knrigheid meer nog dan de kortzichiiglicid oornl van de niec te onzer piattdandsgemeciilciaden de schuld dragen zal In den loctp der vorige wecic heeft een te Zwolle gelogeerd Franschmnii een gedeelte van Overijsel j argern ij om paarileii op te koopeii Gisteren i ijn I 2 i stuks aan iielu af i leveril alle paiirileii van zes en I k aar wanivoor lij ah hoogsle piij 70Ü had be steed Na ook op de Utrechtsche markt 40 stnks te hebben gekocht is hij heden naar de Pruisische streken vertrokken Laatste Berichten VersailloS I J Febr Gisteren heeft de heer Thiers met den hcrr de lïroglic en ook met de meerderheid der Commissie van dertig eene bij enkomst gehad Het gerucht eener verzoening vindt meer en meer ingang Vele leden van het rechter centrum zijn bereid het voorstel Tallun aan te nemen Men gelooft dat de Commissie nog eenmaal den heer Thiers zal hooren I c geruchten ter Beurze volgens welke bet Fransch gruodg bied den 1 Mei door de Duitsche troepen zou ontruimd worden zijn ongegrond Berlijn lO Febr Volgens de Prov Correip ia de voordraclit van leden der Commissievan onderzoek omtifnt de spoorwcgconces ién bij het Ministerie gereed om bij den Koning te worden ingediend en bestaat er mogelijkheid dat de Commissie nog in dea loop dezer week bijeenkomt mcLdrld lÖ P ebr De Imparcial melding makende van eene bijeenkomst van leden der conservatieve p irtij die gisteren avond werd gehouden en 1 waarm Sagasta Topete Santa Crnz Kios Ro as en Ullua togeiiwüurdig waren zegt dat Jie leden zich niet voorstellen hel gouvernement te bestrijden maar aan te dringen op de ontbinding der cortea en op de bijeenroeping eener constitueerende vergadering Jlet blad spreekt het gerucht tegen dat don Carlos in Spanje zou zijn aaugekomen Versailles 12 Frbr In de zitting der commissie van dertig heeft de heer Bcrenger het volgende amendement op bet constitutioopeie ontwerp ingediend De nationale vergadering voorziet aleer zij nitcengnat in de organisatie van het republikeinsch gouvernement De regeering za zoo spoedig mogelijk ontwerpen indienen 1 tot samenstelling der kamer die de tegenwoordige zal vervangen 2 tot samenstelling en omschijving der bevoegdheid van de eerste kamer 3 tut organisatie van het uitvoerend gezag Dit amendement 13 verworpen Een nieuw voorstel van den minister Dufaure aldus luidende De vergadering regelt vóórdat zij uiteengaat de organisatie en de wijze van overdracht van het wetgevend en uitvoereud gezag de zamenstelling en de bevoegdheid der eerste kamer en maakt eene nieuwe kieswet ia aangenomen met 19 stemmen Ken door den heer Iticard daarop voorgedragen I amendement luidende De regnering zilnan de kamer ontwerpen aanbieden over de drie aangenomen punten is met 17 stemmen giedgekenrd Koloniën o o S T ïirDT Dat de bevolking der afdeehng Demak tegenwoordig harde dagen beleett is van genoegzaam algemeene bekendheid evenzeer als dat duizenden h irer de dessa s hebben vcrlnten en her en der rondzwerven om levensonderhoud it vinden Onder deze zwervelia gen is het meermalen voorgekomen dat zij op den grooten weg uitgeput neêrzej en wat op de dessa op I wter grondgebied zulk een ongelukkige neervalt de vprpiiclituig legt om hem naar de naastbij gelegen ickeiiinricbting meestal naar Samarang te vervoeren Hue vüldoeu cjie eenvoudige Javanen daaraan Zoo gemakkelijk mogelijk Zoodra de loerah eener dessa I ticncht heeft ontvangen dat op zijn territoir een uit geput laiul eno jt is gebonden geelt hij den last hem of haar op te nemen en op het terrein der naastbij gelr gen dessa neder te leggen waar dan de I rainpzi ilige blijft liggen totdat hij weder ontdekt is en weder naar het terrein eener andere dessa wordt getransporteerd enz enz Van voedingen verpl ing IS intitssclun geen sprake zoodat de meesteu dier ongclnkkigcn op hei transport dan ook omkomen Dan is de taak gemakkelijker wnnt de loerah onder wiens rfflil gebied het stefgeval plaats greep rapporteert eenvoudig den dood imi laat het lijk onder den grond stoppen De behandeling ia hondsch dat is Zfker maar de Javaan wordt niet graag met tranaportcn lastig gevallen e n het Kuropcesch bestuur is niet bg maohte zulke gcïaiien te contróleeren Locomotief rekalongan 29 Dec De Locomotief geeft het volgend v ralag van de Ier aarile bestelling van wijlen den InspecteurUeneraal van Finaucitn 1 II 13 Motké Tegen vier uur in den namiddag vereenigden zich heden in het Hcsidentichnis alle Kuropeesche en Inland cbc nmbtcnnren van l ckaloiigaii en Batang de moeste Jiige ctencn van de plaits en de hoofden der vreemde oosterlingen om den ovcrlftjrne tot de iaatsie m tplna s te volgen Men gevoflde het groote otfer dat ucderuin aan den dooil v as gebracht Een I treurige pUuIit zou woidcn vcrvu d