Goudsche Courant, zondag 23 februari 1873

Zondag Zi Februari 1873 N 1326 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDÜeblad voor Oouda en Omstreken LangüaRm ging de lijkstoet grafwaarts henen ook gevolgd door den resident en den broeder van den ontslapene Voor dezen vooral scheen de taak uiterst zwaar te z jn Ynn uit het vaderland had hij den geliefden broeder steeds vergezeld Plotseling was hem die eenige steun ouirukt als eenzaam en verlaten waande hij zich nu op een vreemden bodem Aan bet graf genaderd waarin het overblijfsel van zooieel kunde en talenten zou worden nedergelaten schaarden allen zich om den lijkbaar De treurige en plechtige stilte werd verbroken door onzen geliefden voorganger Ds Bruinier Met trelfende woorden beschreef hij de roemrijke loopbaan en de voortreifelyke hoedanigheden van den overledene wees er op hoe diens bijzondere kunde niet alleen door onzen geeerbiedigden Vorst maar ook door de Vorsten van Frankrijk Ojstenrijk Italië en België door ridderkruisen was bekroond met hoeveel verwachting de uitslag werd te gemoet gezien van de zoo gewichtige zending waarvan hy de ziel was en eindelijk hoe dit plotseling afsterven a s een groot verlies moest worden ut schouwd en met hoeveel verslagenheid deze treurmare algemeen zou worden vernomen Maar vooral treffend en indrukwekkend was het oogenblik toen de spreker het woord richtte tot den zoo diep bedroefden broeder die zoo geheel verslagen deze plechtigheid bijwoonde zoo weemoedig de geopende groeve aanstaarde en eindigde met een gebed tot onzen Opperleider om den treurende in deze zware beproeving troost en steun te verleenen en de noodige kracht te geven deze mare aan zijne dierbare oude moeder over te brengen die met zooveel verlangen de terugkomst verbeidde barer zoons en nu den zoon om v len zij zooveel roem inoogstte in de kracht zijns levens moest verliezen Met innigen weemoed werd het nederlaten van de lijkkist aungestaard en met het werpen van een handvol bloemen in de groeve was deze treurige pleciitigheid afgeloopen en was aan een droevigen plicht voldaan Soerabaya 4 Jan Eenige diefstallen in de laatste dagen gepleegd lieten we onvermeld omdat wij overtuigd zijn dat t onze lezers vrij koel laat te weien wat Pa zus en Bok zoo uitgevoerd heeft t komt steeds op t zelfde neer alleen bemerken wij er uil dat de iiilandsche gevangenis steeds gevuld blijft en de politie nog geen gelegenheid heeft rust te nemen nt de inlander niet altijd beschroomd is om zich met klachten tot haar te wenden bewijst het volgende Vele inlandscbe soldaten hebben woningen in de kampongs buiten de kazernes Dit scheen een der b itaillcnskommandaiiten niet te bevallen en om ervoor goed een einde aan te maken gaf hij last omdie huizen af te breken Met dezen radicalen maatregel namen de eigenaren geen genoegen en 22 soldaten hebben hun majoor bij de politie aangeklaagd en een eisch tot schadevergoeding ingediend Wellicht zal dit feit door de militaire autoriteit geqnali5oeerd worden als verregaande oneerbiedigheid of insubordinatie en verdient het zeker gestraft te worden doch daar tegenover staat dat de inlander zijneigenaardige begrippen van eigendom bezit en menzich te ontzien heeft die met ruw geweld aan te lasten S ot rai HU Kantoiigcrcclit te Gouda Terechtzitting van 12 februari 1873 A J V veroordeeld tot eene geldboete van 3 of sub gevangenisbtrat van een dng wegens het als voerman op een openharen ueg in de provincie ZuidHoilauJ zich niet bij zijn trekdier bevinden zonder dat onder voldoend toezicht te stellen of behoorlijk vast te zetten W S P v V eu C d H veroordeeld ieder tot twee geldboeten elk van ƒ 3 of subs gevaneeuisstrai voor elke boeie wegens 1 het in vereeniging en gelyUijdig drijven van vee over een Toeipnd in de provincie Zuid Holtand 2 het in rereeniging en gelijktijdig laten loopeu van vee op eens anders in den oogst Btaanden grond E d G veroordeeld tot eene geldboete vnn 1 of subs ge vangen iSStraf van een dag wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Gouda P L veroordeeld tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag bovendien tot een dag gevangenisstraf wegens het in de gemeente Wnddinxveen ala geleider van een met honilen bespannen en over den openbaren weg rijdend voertuig zich plaatsen op dat voertuig eu zulks bij herImïtii L V D veroordeeid tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het Vissehen in eens anders vischwater zonder voorzien te Zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dai vischwater Kn allen in de kosten des noods invorderbaar bij hjlsduang 1 = O Xj I T I E Aan het Bureau van Politie is voorhanden een in deze gemeente gevonden GLAZENMAKERSDIAMANT MARKTBEHICHTEN Gouda 20 Febr Bij gewonen omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 12 26 a ƒ 13 25 Mindere 11 60 a 12 Polder 9 75 a 12i Eogge pnike 7 10 a 7 80 Mindere 6 60 a 7 Voer 6 a 6 40 Gerst puike 8 76 ü 7 60 Mindere 6 a 6 60 Haver korte 4 76 a ƒ 6 40 Lange 4 a 4 80 Hennepzaad 9 26 De veemarkt met gewonen aanvoer Ofhohoonde prijzen hoog waren was echter de handel traag vette varkens vlug verkocht Kaas Aangevoerd 7 partijen prijzen van 30 a 33 Boter 1 40 ü 1 66 Burgerlijke Stand GcBOKEN 18 Febr Johanna Maria ouders J W Morie en Ë de Iteus lö Paulna ouders T van dam ea O van £ gk OvtBLtDEN 17 Febr J C van der Weijdeo 15 d 12 M Mouasch U m E do Vries wed 1 S Bleekrode 83 j Gehckb 19 Febr C P Sleeowinkel ea J C van der Sluijs ADVERTENTIEN Voor de vele bljjken van deelneming ondervonden bjj het overlyden van zjjnenBroeder den Heer J G van dek GRIJP te Sc ieveningen betaigt de ondergeteekende zyneuopregten dank C J van dee GRIJP Gouda 20 Februari 1873 281c Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a s BURGEiVIEBSTEB en WETHOUDERS van Gouda lijn voornemens op WOENSDAG den 26 FEBRUARIJ 1873 des namiddags ten 1 ure bij enkele inschrijving te HERBESTEDEN het maken van 30 50 meter BAZALTMÜÜR langs de rivier de IJssel met levering van de daartoe noodige MATERIALEN De gewijzigde voorwaarden volgens welke de muur zonder afdamming kan gemaakt worden liggen dagelijks den Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stadstimmerwerf ter inzage De biljetten op zegel geschreven door den inschrijver en zijne borgen geteekend moeten den 25 February aanstaande vóór des namiddags vijf ure ter Gemeente Secretarie zjjn ingeleverd Verpachting VAN Grasge wassen cii Vissc herljcn De COMMISSARISSEN van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven zijn voornemens op VRIJDAG den 28 FEBRUARIJ 1873 des voorm ten ll j uur ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodegraven voor den tijd van een jaar in het openbaar te VERPACHTEN de GRASGEWASSEN staande op de bermen van genoemden Straatweg in 5 perceelen alsmede de VISSCHBRIJEN langs genoemden Straatweg mede in 5 perceelen Informatiën te bekomen ter Secretarie der Gemeente Zioammerdam Gouda Dl uk van Brmknian Sociëteit ons Genoeg en Zaal Kunstmin onder Directie van I J Stoete cfe Co op ZONDAG 23 FEBRUARU 1873 DE 6IFTIENGSTBR Tooneelspel in 6 Bedrij vso vrij vertaald naar bet FranKh IA DAME DE St TROPEZ van Annicet Bourgeois en Denaery door wijlen J Roobol Tooneelspeler aan den Amsterdamschen Scboawbnrg Aanvang ten 7 ure Entree voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ct 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Rang 75 Ct 2 Rang 50 Ct 3 Rang 25 Ct Plaatsen zyn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure k 10 Ct extra tooi iedere plaats OPENBARE VERROOPINGEN Op MAANDAG 10 MAART 1878 des voorm t n Elf ure in Hakmonie te Gouda van 1 Een OOFTTÜIN met TUINHUIS en SCHUUR in de Derde of Lazanukade Wijk B n 191 te Gouda groot 6 Area 57 Centiares 2 Acht WOONHUIZEN en ERVEN te Gouda waarvan vier in de Spelderaakerssleeg G n 64 64 60 59 een in den Vogeleniang M n 70 drie in da Bobaarsteeg M n 80 81 en 82 En op DINGSDAG 11 MAABf 1873 te Reeuwijk IN het te veukoopkn Hois aldaar 1 des voormiddags ten Elf ure een in 1872 nieuw gebouwd aan den weg gelegen HUIS met SCHUUR TUINGROND en WATER op Raveusberg in de m meente Reeutoijk vroeger Stuipwijk toenehoorende aan de Erven Adbs OUWENEEL kad bekend Sectie E n 281 282 en 656 groot 21 Ares 2 des middags ten Twaalf ure WINKELOPSTAND WINKEÖGEREED8CHAP INBOEDEL en eenige KOOPMANSGOEDEREN Breeder by de biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Prof Pergrer d Alion Ilaar Exlract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamensteUing geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract veieenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altyd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zjjn diè wel voor hot oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar bij Mej de V ed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BORONIE BEN IStiEVlI G BÜRGEMEE8TEB en WBTHOUDEES ven Oouda brengen ter openbare kenoia dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 1850 Staatiblad n 37 afschriften van de Froceasenrerbaal betreffende de benoeming van EEN LID TAN BEN GEMEENTEBAAD bedoeld bij rie artl i en 67 dier wet lijn aangeplakt en lulki aan den ingang van den Korten Groenendaal alimede dat griijke afschriften op de Secretaris der gemeente ign ne lergelegd alwaar daarvan in ige kan worden genomen op lederen werkdag van des morgen Ut tot dei namiddag een nre Gouda den 20 Febmarfl 1873 Burgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLEEVKE Fo TOIiN VAN BeKOEN IJzENOOOBN Kennisgeving lï E i IJ § BUBGEMEFSTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op het beilnit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 30 December 1872 N B l Brengen l r algemeeoe kennis dat de HEBIJK der Milten en Gewigten dit jaar ui plaats hebben vau den 3den Maart tot den 9dea Mei aanstaande op alle Werkdagen uitgenomen Donderdag en Zaterdag van des voormiddags 9 tot des naniddsgs 3 UKi ij een daartoe ingerlgt lokaal aan den iroenenweg NAAST DE OPENBARE BUBGbUSCHOOL en lat de letter £ in den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is tot jaarletier zoonel van den IJk als van den Herijk Op vorzoek van deu IJker wordt den bekoghebbeiiiirn medigedcelil dat tot regeling dier werkKaniiihetlen de volgende dagen zijn aangewezen Wijk A dun 3 4 3 eu 7 Maart n lU II en 12 Maart C 14 17 en 18 Maart 1 IV en 21 Maart E 24 2 5 en 26 Maart F 23 Maait G 31 Maart en 1 April 2 en 4 April 1 7 April K 6 en April L 15 April M 16 April N 18 en 21 April O 22 en 23 April F 25 en 23 April Q 29 CU 30 April B 2 Mei S 5 eu G Mei T 7 en 9 Mei Wordmile kun voortt herinnerd a ital zy verpligt zyn bunne Maten on Gewigten behoorlijk sckoongemaakt by den IJker tydena zijn verblyf in de gemeente tot bet ondergaan qn den Heryk Ie bezorgen i dat rij die zulks veriuimen of daarin verhinderd worden voormelde Moten en Gewigten vóór den In October nog ann de IJker ter standplaats van het TJkknntoor waaronder deze Gemeente behoort RoiUrdam Ier Iler IJking moeten aanbieden c dat na het eindigen van den termijn van denHerIJk het gebruiken of voorhanden hebben van Maten eu Gewigten niet voorzien van de vereischte BtempeloierkeM volgens art 29 der Wet van den7 April 1869 Staalsilad u 67 verboden en strafbaar is d dat geene andere Gewichten mogen bestaan dnn van 60 25 20 10 5 2 en 1 Kilogrom Pond 6 2 en 1 Heotogrora Ons 6 2 en 1 Deoogram Lood en 6 2 en 1 Wigtjej t dat voorwerpen waaraan de wettelijke benaming of waarde ontbreekt niet geijkt worden iflt do Uk en Heryk kosteloos geschieden g dat voorwerpen met aan de roorgohrilten vol doende met een afkearingsteckeii gestempeld worden en k dat il niet jmst hewndm gtwigUm wanneer zy voor justering vatbaar zijn looiiei buitengewone herstelling te behoeven door de Ukers op verzoek van de ielanfkebtenden gejusteerd orden naar het bij art 4 vau het koninklyk besluit nn den 16n October 1869 SiaaUUad 0 160 vatgestelde tarief bedragende Voor IJZEREN GEWIGTKH van 50 eu 26 Kilograa SO Cents 20 en 10 r 10 6 3enl i5 Voor KOPEREN GEWIGTfN Bestemd voor gewoon gebi eden 5 cents van het bedrag dezelfde zwaarte van 1 kitugram en boven het Kilogram het dul t welk voor IJzereu Gsvigteo bepaald is ii eden 1 0 cents van het bedrag nclfje zwaarte be eneo aangemaand 1 te vervoejteu aan md ten einde alzoo Bestemd voor Sjners wegini van I Kilogram en di boren het Kilogram het drievi t welk voor yzerea gewigten pasld is Dien ten gevolge worden de ii om zich op bovengemelde di bet Lokaal voor deu heryk bi voor ie komeo de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor ben zouden ontstaan Gouda den 20 Pebruarg 1873 Burgemeester en Wetboiuins voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLEEVLE FoETUUN VAnBbeGKN IJziNDOOEN Ueclitbank n van Koophandel In den laatsten tgd zijn er wederom stemmen vernomen ten gunste van deze Rechtbanken die in den Franschen tyd hier ingevoerd zyn doch by de invoering onzer Nederlandsche wetgeving in 1838 opgeheven werden voor zoover ze nog bestonden want reeds waren er een aantal by vroegere Koninklijke Besluiten opgeheven om een der gewichtigste te noemen de Amsterdamsche reeds in 1817 omdat volgens den considerans van dat besluit byzondere omstandigheden het onmogelyk maken om de Rfichtbank van Koophandel te Amsterdam te behouden er wilde namelylc niemand in zitting nemen Van vele Kamers van Koophandel ia thans de wensch uitgegaan dat deze rechtbanken wederom mogen worden hersteld De 3e Nederlandsche juristen vergadering in Aug jl gehouden verklaarde zien tegen deze afzonderlijke rechtbanken hetzg men ze alleen uit kooplieden hetzy ten deele uit kooplieden en ten deele uit rechtsgeleerden wilde samenstellen doch deze vergadering achtte het wenschelyk dat met behoud van de besHssing door rechtsgeleerde rechters evenwel aan de beraadslaging over handelsprocesseu op uitnoodiging der rechters en tot hunne voorlichting door kooplieden werden deelgenomen Het zijn de twee volgende argumenten die ten voordeele der handelsrechtbanken worden aangevoerd I De procedure wordt er door bespoedigd Spoed is bij processen een voornaam vereischte zoo wel by handelsprocessen als by andere De koopman heeft er ongetwijfeld belang bjj dat do quaïitie over het voldoen der gejeverde waren uan het monster of die over de gehoudenheid der ossurantiemaatschappij om ue waarde van verloren goederen te voldoen spoedig worde opgelost maar heeft men buiten de haudolswereld daarby niet evenzeer belang Wanneer iemand om slechts één voorbeeld te noemen over eens anders grond naar zi u woning moet gaan en die andere persoon dan plotseling den weg afsnijdt zoodat men de woning niet kan bereiken is er dan niet evenzeer spoed noodig Heeft niet iedereen er belang bg dat de processen die hy moet voeren zoo spoedig afloopen als met eene goede behandeling maar mogelijk is Het meerdere belang dat de handel bg spoed heeft is nog twgfelachtig en zoolang dit het geval is is er geen grond voor een eieeptioneele rechtspraak voor handelszaken Ook thans is trouwens dit laatste hier te lande het geval De rechtepleging in zaken van koophandel is aan korter termijnen gebonden dan de gewone burgerlijke rechtepleging Dat men daarvan niet veel bemerkt is hieraan te wgten dat onze geheele rechtepleging zeer langdradig is zoodat de kortere termgnen in een handelszaak toch nog veel tijd in beslag nemen Onze geheele rechtepleging moest minder omslachtig worden gemaakt dan zon er spoediger recht kunnen worden gesproken en dit zou evenzeer ten bate van den handel komen als van landbouw of wat men maar wil n De handel berust op allerlei usanties die den rechtegeleerde onbekend zyn Hg zal niet in staat zgn de partgen behoorlijk te volgen hy zal de feiten waarop hjj zgn rechtsspraak moet bouwen niet weten te waardeeren Dit argument is veel gewichtiger dan het vorige Het valt toch niet te ontkennen dat de handel zich al zeer weinig aan de wet stoort en er in den regel buiten de wet om een eigen recht op nahoodt gebaseerd op de usanties een gewoonterecht Het spreekt van zelf dat de rechter daarmede geen rekening kan honden zoolang de wet dat gewoonterecht niet erkent en of die rechter een rechtegeleerde of koopman van professie is hg zal toch volgens de wet moeten recht spreken Of wil men de wet het geschreven recht voor den handel niet verbindend beschouwen en bet gewoonterecht daarby uiteluitend doen beshssen Laat men er de proef niet van nemen tenzij men willekeur in de plaats van regelmatigheid wilde stellen Dan zou men voor lederen handelstak afzonderlijke colleges moeten hebben voor assuranties voor wissels voor zeezaken voorkolonialen handel voor buitenlandschen handel en voor wat niet al Kortom ook dit argument komt mg weinig afdoende voor Ook in gewone burgerlijke processen heeft de Rechter meermalen met usanties met locale gebruiken te maken die in de eene streek van t land soms hemelsbreed met die in een andere streek verschillen Toch heeft men daarbij nog nimmer aan afzonderlijke rechtbanken gedacht Het middel dat de Itechter heeft om zich omtrent de usanties waarop een der partijen zich beroept te doen inhcbten bestaat in het hooren van deskundigen Hij kan dit buiten partijen om ambtshalve bevelen en hg kan zich alzoo doen inlichten omtrent de beweerde usanties Dit middel geldt evenzeer in handelsza ken en er is hoegenaamd geen reden om te veronderstellen dat t den rechtsgeleerde na behoorlijke inlichting moeilgker al vallen zich omtrent de een of andere handelsusantie op de hoogte te stellen dan b v omtrent de usanties die hier of daar bij verhuringen of bü t tiendrecht gelden Wil men nu de formaliteiten aan eene expertise verbonden belnngri k vereenvoudigen daartegen bestaat geeu bc witar liet zou zelfs goed zijn De meenuig der liov ngenoemde Jnristenvergadering dat daarlop niets anili va iinodig zou zijn dim eene nitnoo tir iii ï vim dea rechter aan den koopman oiu hem voor te lichten verdient nauwgezette overweging Daardoor