Goudsche Courant, zondag 23 februari 1873

Toor ecnige dagen meldde zich del avonrle bij den heer v ri te Kotterdam leu aiid aan een kaartje pousset rende waarop onder een kruou je baron te lezen stuud Hij werd hy den heer des huizes toegel iten en kweet zich van ijne zending die hem volgens zijn zeggen door een hooggeplaatst persoon Ie süruveuhage was opgedragen I e vreciudeliug die goed en gul werd ontvangen wist zijn gastheer uit de residentie en v an het bof waaraan hg geen vreemdeling bleek te zijn zooieel eu zoo onderhoudend te vertellen dat de avond in een ommezien was omgevlogen en men eerst tuen het te lait was ontdekte dat ile vreemde bezoeker niet meer zoo als hg voornemens was met den laalsten trein naar s 1 lage kon wederkeeren Hg ver ucht daaram di t men heui naar een logement zou brengen é iiA i gastheer wilde daarvan niets uetcn en ni bl tt i den aandrang zou de baron dan maar van luMF lwnf delijk aanbod dat hem gedaan uerd ebruik bl en bg S blgven logeeren üen der dienstböïïjfi echter die af en aau in de kamer is jtewcest had ten vertrouwen in den vreemdeling vooral ook omdat ZIJ meende op Ie uieikeu dat hg uiorrmakn begeerige en onderzoekende blikken op de ziiverkast sloeg me zich iii den salon bevond Zij deelde hair bezorgdheid mede am mevrouw die er echter den spot meê dreef en haar beris tc dat zg zulk een hoog persona ulje van kwade beitoelingcn durfde ver dunken De dicnstbude had evenwel geen rust en besloot dien nnofii te blijven waken Inmiddels had zij haar beminde een gent van politie van een en niidur doen oiideincliien en hem verzocht zoo mogelijk Ie willen bonerkeii dal het huis des naelils v ertl biuaiifet Kii waarlijk in t liolio van den iiacl lu bclun een en Ivvec nre hoort de dienstj Kleiaer gedteUt vigdum zoa men aau het beiwaar dat de rechtsgeleerde onbekend is met de usanties tegemoetkomen en men zou toch de beslissing der quaestie geheel overlaten aan den eenigen bevoegde den rechtsgeleerÜe BUITENLAND lluiteiiliiiidscii Overzicht Te Veisaili s schijnen regeering en commissie het eindelijk werkelijk eens te zijn geworden voor zoo lang het duurt Alle berichten ademdi weer verzoening De voo naamstc volgen hlcT In de Cüiumission des ïrciiti heeft de heer Bcrenger het volgende amendement op het constitutioneeïe otitwerp iiigfdimd I nationale vergadering vtobrtiet voordat ij uiteengaat in de organisatie vim het gouvernement der rcj ublick De regeering zal zoo spoedig mogelijk ontwerpen iiidieuen l tot samenstelling der kamer die de tegenwoordige zal vervangfen 8 tot samenstelling en omschrijïing der bevoegdheid vnn de eerste kamen 3 tot organisatie vau het uitvoerend gezag Dit amendement is verworpen Een nieuw voorstel van den minister Dufaurc aldus luidende De vergadering regelt vóórdat zij uiteengaat de organisatie en de wijze van overdracht van het wetgevend en uitvoerend gezag de samensielliiig en de bevoegdheid dor eerste ka er en maakt eene nieuwe kieswet is aangenomen met 19 stemmen Ecu door den heer Ricard danrop voorgedragen aiAcndement luidende de regeeriug zal aan de kamer ontwerpen aanbiedende over de drie aangenomen pueten is met 17 stemmen goedgekeurd De uits ag der stemming van de Commission des Treote heelt zoowel m de staatkundige kringen als in de haudelswereld een zeer goeden indruk gemaakt De tevredenheid in de nationale vergadering is algemeen Pe regeering zal zich thans zoo spoedig mogelijk bezig houden met het opstellen der ontwerpen in het amendement Richard bedoeld In de l insdag gehouden zitting van de nationale werd hét wetsontwerp betreffende het verplichte aantal uit te brengen stemmen bij de verkiezing voor de nationale niet alleen tot de tweede lezing toegelaten maar tevens onmiddellijk daarop de twee artikelen van het ontwerp goedgekeurd bij de stemming De Frov Corr bevat een artikel waarin wordt betoogd dat von Roon en Bismarck volkomen overeenstemmen in hunne zacht om met geestkracht en gemeenschappelijk met de landsvertegenwoordiging het ouderzoek in de zoak der spoorwegcoDcessién door te zetten Het groote vertrouwen dat laatstgenoemde sedert jaren heeft gehad in den persoon die het allereerst bij deze zaak betrokken is was hem eene alinsporing te meer om ecu grondig onderzonk te bevorderen Ook de minister van koophandel beschouwt het als eene zauk van eer om zich zelven en zijn administratie van elk verwijt gezuiverd te zien De voorstellen van het ministerie betrett ende d benoeming der commissie van onderzoek zijn reeds deu koning aangeboden de benoemingen puilen zoo spoedig mogelijk plaats hebben zoodat de commissie waarsohijniyk nog de e week zal kunnen bijeenkouieu De Spaansche regeering gaat het binnenlandsch bestuur in republikeinschen geest organiseeren met elk nieuw ministerie kwam steeds een geheele verandering van arablenaren personeel en ook thans is dit noodig geacht Tevens is de benoeming gevolgd van een nieuwen generaal voor de troepen die in het noorden tegen de Carlislen zullen optrekken het is de generaal Contreras wiens kommandement zich beperkt tot Catalonië De minister van buitenlandsche zaken Caatelar houdt evenzeer van schrijven als van spreken na zijn circulaire aan de gezanten wordt een nieuwe memorie tot verdediging van de republiek opgesteld geheel in den geest van de circulaire Van ontbinding van de volksvertegenwoordiging om aan een nieuwe de bevestiging te vragen van de nieuwe orde van zaken schijnt voor het oogenbliic nog geen sprake te zijn het hoofd der regeering Pigueras heeft op een tot hem gerichte vraag geantwoord dat aan deze Cortes geen constitueerend gezag wordt toegekend en hij met uitzondering van de monarchale bepalingen de bestaande constitutie zal volgen De hoofden van de conservatieve partij hebben een vergadering gehouden waarin men besloot de regeering wij mogen er geruft voorloopig byvoegen met te bestrijden maar aan te dringen op de ontbinding der Cortes en het bijeenroepen van een constitueerendi vergadering De groote raad van Genere heeft het wetsontwerp bctrtn ciide de vetkieiiog der pastoors doori t volk met 76 tegen 3 stemmes definitief goedgekeard De aanvang der zitting was zeer stormachtig naar aanleiding van het in zeer hevige bewoordingen vervat protest der pastoors tegen da nuwht dei kat nual regeering en der federale rergadtring De raad is ten opzichte van dit protest overgegaan tot xle orde vbQ den dag Volgens het Fransche Journal officieel iaeen eilaud Réunidu dat in de laatste tien jaren iaot loovelc rampen is bezocht den 7den Januari doAr eeii atorm verwoest 2i5o hevig iv s de wind dat zells in die gewesten niemand ich dergelgken storm herinnert Alle openbare gebonwen der hoofdstad St Denis zijn sterk beschadigd Het regeerin s hotel t stadhuis het lyceum de openbare tuinen de kathedraal en alle andere kerken de soholen het thefttre t paleis van justitie de magazijnen en de gevangenis moeten ten deele vernieuwd worden en eieoben kostbare reparaticn In St Pierre ging t niet beter ook daar zijn de openbare gebouwen verwoest Do bijzondere eigendommen hebben nog meer geleden Duizenden kleine grondbezitters handwerkslieden en landbouwers verloren alles en zijn van dak beroofd Op het land zijn onderscheiden woningen vernield en zeer vele personen verdronken daar de storm met een watervloed gepaard ging daardoor ging ook een groot deel van den oogst verloren Vele suikerfabrieken zijn van hare daken beroofd en tol op de grondvesten gescheurd ook is er veel vee onder do puinhoopen begraven ook bruggen en wegen zijn geheel onbruikbaar De halve stad St Paul liep onder water en de bewoners moesten op schepen worden gered De zee heeft de meeste haveus en ladingplaatsen vernield de koopmansgoederen in de pakhuizen geborgen zijn ten deele iloor t water bedorven Van den rijksten grondbezitter tot den kleinsten landbouwer niemand bleef verschoond en men scliat het verlies van de suiker koffie en vaniUeoogst voor 1873 op minstens 5ü percent De Fransche regtferirig heelt aun de nationale vergadering voorgesteld een millioen voor het geteisterde eiland de hoofdkolonie der Franschen in den Inilischen Oceaan beschikbaar te stellen z spr t ina aes s z S P A N J fi Het Journal des Vi a ontvangt van zijn partioulieren correspondent te Madrid een brief gedagteekend 14 Febr waarin eeoige belangwekkende biJKunderheheden voorkomen aangaande de wijze waarop de overgang van het kouiugschap naar de republiek heeft pla its gevonden W outleenen aan dien brief het volgeadei Wanneer ik mij van die uitdrukking mag bedienen de Koning Uad er genoeg van Ën toen de arme jonge Kouingm welke juist bevallen was te weten k tBm dat het koninkrijk ten einde liep lis pelde zij een Goddank en riep ze uit Kindelijk zal ik eens kunnen al ipen len oogeiiblik was er quiestie haar aan de Ualiaansche legat e te laten ma ir zij verkoos fe vertrekken De Kuiiing en de Koningin tos rtyet gelijk men hier zegt hebben Woensdag ochtend zich begeven iiaar het station van den spoorweg Badajoz Portugeesche grens Ken compagnie infanterie begeleidde ze om hun aan de stations de militaire eer te bewijzen Dcu vorigen avond waren de voorzitters der twee kamers bij don Koning gekomen om hem hel antwoord op zijn boodschap der ididicatie te brengen De plechtigheid was treurig en waardig Weinige personen slechts waren er om het vorstelijk echtp iar naar den trein te vergezellen waaronder de eerlijke admiraal Topete die revolutionair werd zonder het te willen en de heer Alberida een oud conservntief Hot jeugdige echtpaar heeft bij het heengaan de kreten moeten hooreu van Leve de Republiek f De heer ZorriUa had tevergeefs en zonder hoop op slagen gepoogd den Koning van zijn voornemen af te brengen De beer Martos zijn collega h het ministerie van buitent zaken wist wel dat het vruchteloos zou zijn De republikeinsche part j was gereed eu beeft geen tijd laten voorbijgaan om te handelen Ik moet zeggen dat hare aanvoerders zeer h indig en kloek z n geweest Zy hebben flink doorgetapt Reeds den lOden derhalve Maandag vroeg Figueras dat het congres zich permanent verklaren zou Zorrilla beproefde toen tevergeefs het te nemen besluit te doen verdagen door te zeggen dat nog niets officieel wa en dat de bestaande regeeriug voor de openbare orde instond Figueras was wezenlijk welsprekend Ondanks de vriendscliap welke ons aau den voerzitler van den ministerraad bindt zeide hij zouden wij miiidaxlig handelen indien wij een minuut aarzelden liet heil van het vaderland bovenal De Koning heeft seder 48 uien ziju onherroepelijk besluit te kennen gegeven De ministers hebben over niets meer te delibereeren Wij kunnen zeggen evenals Tiberius tot zijn geneesheeren f ij heraadslaafjt en ik sterf Zijn wij dan op een rozcnbed om hier te blijven debattecren terwijl iedere dag e uur ons naar de anarchie kan voeren Dertigijarenidjtik voor de republiek gestreden Haar tp ia diuir Zij wordt ons opgelegd En gij vraagt nog 48 urenuittel jn het ellendig belwu eencr eUewUge dynastie Velen vielen dea spreker hier in de rede De een roept beleedig de dynastie niet I de ander er is geen dynastie meer BINNENLAjrp l fn ÖOV0A 2 a FlBKUAftT I sSi ÖOV0A 2 a Fmihiabi Sqhankifeditfiji KAMPEN GOÜDA wit zwart 7 Zet C 4 B B 7 Zet F 6 E 4 = 8 C8 a tP 4 8 C 6 B e Donderdagavond traden de Amsterdainsohe toe neelspelers onder directie der hk Stumpff en Velt man weder in de zaal Kunstmin alhier op ifNelly was de naam van het opgevoerde toona spel hetgeei bewerkt was naar een der bekendste romans van Dickens Beads als herrinneriug aau genoemde roman was dit stuk zeker aau bet tairyk opgekomen publiek welkom dooh ook in zich zei heeft het stuk genoeg verdiensten om te boeien Over het algemeen komt allen acteurs en actrloes veel lof toe voor hun spel en as het ensemble v n dien aard dat het goed voldeed Voor alles uiten wij onze bewondering over het spel van doo heer Veltman die den kwaadaardigeii nijdigen afschuwwekkenden Qnilp op uitnemeiwle wijze voorstelde Hy beantwoordde geheel aan dfcr voorstelling die men zich van Quilp gemaakt had Voortdurend bleef hij zichzelf gelijk Zonder o rrdrijving en met de uoudige kalmte gaf hij lyn rol weer en de zoo getrouwe vertolking van Uickens bekenden figuur stemt ongetwgfeld tot dankbaarheid aan dien uitstekenden acteur Naast den heer Veltman noemen wij Mevr v d Einck die de eigenaardige moeielijkheden aan de rol van Nelly voor haar verbonden op gelukkige wijze overwon Ook Mevr Stoeiz peelde zeer goed Noj zelden heeft z j ons zoo goed bevallen als in dit stuk en blijkbaar was het publiek eveneehs met haar spel ingenomen De heer Tonrniaire toont meer en meer dat er een goed acteur in hem schuilt Hij is nog jong doeh belooft Veel voor de t lekorast De hecren Vos en Vinck en de dames Verwocrt en Fuchs deden het hnnne om een goed geheel te vormen en allen naren in de rollen die zij hadden goed t huis Wij drukken den wensch uit bet gezelschap van de hh Stumplf en Veltman nog dikivijls iu Gouds te uien optreden Ga riie voldoen ij aan het ons gedaan verzoek om mede te dcelen dnt in de Mgemeeue Vergadering vau het Vrouiien Comité het Jioode Kruis alhier in het bfstuur gekozen ijn de lavolgende Dames A Koest van Limburg van der Meer van Kuft eler Prcsiileiito C SallZ r Secretaresse O W de Jong Pciiningmeeiteres A M Klaus Hoon van Ostide J van Leer V sser C Dutilh en J M SAIi er Bestuursleden lltt doel van het Comitó is om hulp te verleeiien aan zieke burgerlijke fcrsunen die door de hecreu Geneeskundigen zullen worden aa bevolen Zij die in bet Gasthuis kunnen verpleegd worden en in do termen vallen om bedcjling van het Arinbestuar te ontvangen zullen niet in aanmerking mogen komen De contributie voor het lidmaatschap is bepaald op minstens een gulden sjaars Elke gift zal hoogst welkom zijn waartoe de beatuurderessen zich dringend aanbevelen Men schrijft ons uit Oudewater dd 22 Febr t LI Donderdag hadden we weer Nutsnvond als naar gewoonte een zeer prettigen Nadat de heer J Kicwiot de Jonge over den menigvuldigen strijd op zoo velerlei gebied in t bijzonder over dien op sociaal terrein In de vergadering Volksvoorilrachten 11 Donderdag te Berkenwoude gehouden trad de heer J ö Bettink van Berg Ambacht hls spreker op en hield eene boeiende lezing over Ncderlandsoh Mettraij Met oiiverdeelden aandacht werd deze hoogst nuttige en aangename lezing door het talrijk opgekomen publiek aangehoord als ook de daarop volgende bijdragen van verscheidene heeren De waterstand van den polder Berg Ambacht isin dit j argct jde zeer gunstig zpqdf t het wat r nog eenige duijneq beneaen zpmerpeU stast Door den minister van oorlog is aan de corpsen kennis gegp él d t hel voornemen bettaat om in de matnd M i van dit j ar in verbaud met het bepaalde bij 8 der miiristerieela aansctirijviAg vnn 7 Mei 1870 N 99 if in den Haag een examen te doeh afntmen van oHIcieren die i r eeo plaatnng nfe miutair onderintendant der 3de klasse in aanmerking weujohflp e l ni e i vow wffte betrekking hóogsrt waarschynlijk twee plaatsen beschikbaar zullen zjjn De minister van oorlog brengt als eeo vervelg op de aankondiging in de Staati Oimrarit van 4 dezer ter kennis van belaughebbendtn dat de toelage der stndenteii voor den geneeskundigen dienst in de koloniën op 700 s jaara de bezoldiging der stadeoten Tour des geneeskundigen en pharmaeèuttscheD dienst hier ta litnde op 500 sjaars zijn b paidd een en auiler ie reken ipet 1 October a s Pe Jury voor de tentoonstelling te Weenen heeft beslaten de volgende ecreblijken Iqe te kennen Het eere diploma der tentoonstelling als eeneonderscheidlrtg wegens buitengewone verdiensten teno föictite der wetenschap en hare toepassing der volksontwikkeling en der bevordering van het geesteUjk zedelijk eb stoffelijk welzijn des menicbdoms De Fortschritts m aille voor inzenders die na hetgeen in bun vak op vroegere teotooustellingenis geleverd hebben uitgemunt in nieuwe uitvindingen uilvoering van irieuw materieel verbeterde inrichtingen enz De medaille van verdiensten voor bijzonder goede afwerking van voorwerpen uitbreiding van productie opening ran nieuwe wegen van afzet gebrnik vanverbeterde macniucricn en werktuigen en bevorderingder prijswaardigheid van producten De knnst meddille voor de beste kanstvoortbrengseleo De medaille voor goeden smaak voor de inzending ftn industrieele voortbrengselen by welkerbeoordeeling in de eerste plaats vorm en kleur inaanmerking komen l U medaille voor arbeid voor die personen elkje naar verklaring der inzenders als fiibriekopricliti r meesterknecht teekenaar modelmaker of gewoon w rkmiin ieder in zijne betrekking het meest tut verbetering der productie en uitbreiding vin den afict hebben bijgedragen 7 Het gewoon eere diploma voor hen die zioh VBrdieu telijk hebben gemaakt doch niet in die male dat hun de Fortschntls medaille of de medaille van verdiensten kan worden toegekend De Nederlaudsche hoofdcommissie voor de Weener wereld tentoonstelling verzoekt de inzenders die haren blief dd 31 Januari jl nog niet te hebben beantW iurd dit nog ten spoedigste te willeu doen aan den voorzitter den heer J W L van Oordt te llolterdaiu en op ie geven hoeveel collis rij zullen inzeii leii en naar welke plaats Rotterdam of Amsterdam Di commissie die zich gevormd had om ons onderwijs op waardige wijze te verlegenivoordigen op de Vecner tentoonstelling heeft in Ons Ondermijs verslii j gegeven van hel door haar verrichte voora tot haar eigen verantwoording A le pogingen door haar aangewend zij i mislukt de som van IOOOO die zij noodig oordeelde kon voor dal doel niet beschikbaar psteld worden waarom zij gemeend heeft haar uandnat te moeten neerleggen Door de dircclie der Stoomvaartmnatschappij Nederland ziju algemeen verkrggbaar gesteld hare nieuwe tarieven en voorwaarden vau passagiers specie pakketten glgoedereu tusschen Nederland en NedcrlandschIiidië Het is te verwachten dat die zeer zullen bijdragen om de voordeden vau de versnelde gemeenschap niet alleen door den handel maar ook door vele particulieren te doen waardeeren Door de vervaardiging van een reusacfatigeu verrekgkrr zijn de sterrekundigen tot op een afstand van slechts 128 kilometer van de maan verwijderd 882 OUO kilometer zijn door deze grootsche en goed geslaagde onderneming als t ware verdwenen De middellijn der lens is 1 35 millimeter de maan wordt door dezen kijker 16000 maal vergroot Dit instrument is in Engeland vervaardigd en overtreft alle vroeger gemaakte maar zal niet lang den eersten rang innemen want in Amerika i ordt van staatswege een nog reusachtiger kijker vervaardigd waarvan de lens 69 centimeter middcllijn zal hcibben en ruim 100 000 kosten ral Van dit werktuig heeft men groote verwachlingcn voor den vooruitgang der astronomie Wellicht zal eerlang ook deze kijker vau geringe beteekenir zjjn 4 i ï i sprake van een teleskoop die de afstand der maan irun onze sarde tot op i a 5 Wlopietfr verminderen zal en de quaestie of er levende wezens op de satelliet onzer planeet wonen oplossen zal Ook in Friesland zijn door den Commissaris des Konings de gemeentebesturen aangespoord voortaan met meer herbei en te bestemigen voot bet houden der loting voor de nationale militie Door de arrond rechlbank te Amsterdam werd eergisteren behandeld de z uik tan iMozes Benjamin VTeNtnml voortvluchtig voor ongeveer 30 jaren bereids veroordeeld tot tuchihuisstrof wegens dufital onder verzwarende omstandigheden thans gedagvaard wegens het ontvreemden en zich toecigenen van de aanzienlijke som van 2000 aau bankOillétten en kassiersbrieljcs len naiteele van deu comilsionair in effecten van Praag in het begin van December jl Men was er in geslaagd door tusscbenkomst vnn dcn Amsterdamscheu kruier Ooms hem iu Engeland te ontdekken en de kassi sbriefjes afhandig te maken Overeenkomstig het requisitoir van bet O M werd Welstdud schuldig verklaard aan misbruik vau vertrouwen en bij verstek veroordeeld tot jaren eu 9 maanden gevangenisstraf en het betalen eener geldboete van 2000 subsidiair 9 maanden gevaugeuis 1 De geneeskundige raad voor Friesland en Groningen beell aan burgemeester en ivitbonders lu die twee provinciën een circulaire gericht waarin de aandacht gevestigd wordt 1 op bet bouwen van ruime regenbakken nabij kerken scholen en andere openbare gebouwen onder de opmerking evenwel dat er gewaakt worde tegen moi elijke vergifügieg van hit water door lood afkomstig van Koten daken en buuen wa irlangs het water aar het reservoir vloeit 2 op het aanleggen van versch ftatervijvers nabij of iu de kom der gemeenten zooveel mogelijk in verband met een filtreer ea poniptoestel om het verkrijgen van zuiver water ten alle tijjc mogelijk te maken 3 op het maken van zoogenaamde Nortoiiputten voor zoo ver de aard en de staat van den bodem deze wijze vnn voorziening in drinkwater toelaten De 400e verjaardag van Copernicus geboorte werd den 19 de er maand door de universiteit te Berlijn plechtig herdacht door de bemoeiuigeu der studenten in de WIS eu ualtturkundige weteutcb ippen Prijf ui8Ur hield de lierinaeriiigsrede Copernicus Jieeft het eerst liet plauetenstelsel dat thans nog als t ware erkeud wor lt begrepen hij was t ook die de beide bewegingen der narde om haar as en als deel von tplaiietenste sti om de zon verklaarde maar hij durfde zgne ontdekkingen niet dan in zijne laatste levensdagen mededeeieu uit vrtes voor de tegenspraak der kerk Het is bekend dat Ga ilei ongeveer een eeuw later de leer van Copernicus verkondigende door diezelfde kerk tot herroeping werd gedwongen van dalgene wat thans zelfs aan den eenvoudigen oppervlakkig onder ezeu meiiach als onomstoutelijke waarheid vuorkomt Zoo wisselen door de tijden de begrippen bode die zich in de keuken verscholen had iemand stil den trap afkomen door den gang sluipen en zich naar den salon begeven Zij wachtte eenige oogeublikken tot dat een nauw hoorbaar maar haar wel bekend gekraak van de zilverknst haar verried dat de visitatie een aanvang had genomen De meid ook niet links Upp toen als een muis stil naar voren sloot de deur van de salon op nachtslot en de vogel zat in den knip Fluks nn de voordeur geopend en de agenten die zich in de nabijheid bevonden binnen verzocht De baron werd dadelyk ingepakt en naar het politie burcan gebracht waar het weldra bleek dat lig een van het hof weggejaagde lakei was Dat de heer v S zijne trouwe dienstmaagd eene rijke belooning gaf die zij dan ook dubbel verdiend Lid behoeft wel geen vermelding Laa tste Berichten Parijs 21 Febr De rechirrzijde heeft ten gevolge van bet besluit der caminiesif vao dertig zich voor gofil afgescheiden van het rcchter centrum Het rapport van den hertog de Brogue is hedeu op het bureau der kamer ueergelegd en Toorgelezen LOQClöa 21 Fedr De Titne ontving een bericlit uit I arijs meldende dat de Enropeesche gonverneuifiitcn getracht hebben om de Spaauscfae republiek g meefischappelijk te erkennen De heer Thiers heeft a ta graaf Arnim audiëntie vcrieehd Laatstgenoeotde bevestigde dat er hoop bestunif dat eerlang eene schikking tusschen Frankrijk en i uitschlaud zou worden getrotfen Graaf Beniatortf uftmi steeds in beterschap toe gisterea werd hy door den prins vnn Wales bezocht Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 21 Februan Tegeawoordig de heer Tan Bergen IJzeodoorn en al de OTerige De notulen der Tonge Fergadenag orden gelexen en geirresteerd Ingekomeo teut uiiËaite van de openbare gezondhetdicomminie die tei vervulliDg der Taeature veroorzaakt door het oveihjdea na den hc r dr N H de Kanjer eene Toordrscht doet ter aaabuveliug van dd artsen van Jter oa en eeue miasire van Mevr Hoijaarda Carp keDois gerendedat zy de betrekliing Banncemt tbq legcütet der beide guih ui zen lof eene missive van W Moerdijk hutpondenrljzer aan de burgerschool voor joDgena verxoekende onttlag uit xyne betrekking bet ODtalag wordt eervol verleend tegen 10 April e a Aan de orde 1 Het voorstel tot het verlceneo eener toelage roor eene tentoonattlliDg van landbouw I e heer Po t Drost ia voor eeoe toelage met bepaalde beitemiBing ala een vuurwerk of leta dcrgelijka Üew wgziging viitdl geene ondcrsteuuing luaar de gevraagde toelage wordt gaaf toogtstaan inet algemeeoe atemrnen 2 IJet vcs rscel lot goedkenring vaa d rekening der kamer van koofihandel en fabrieken wordt iosgelijka algemeen goedgekeurd 3 UlI ontHerp tiesluit tot heiBug van plaatsel ke directe belaiting De heer Mcsscmaker vraagt het woord en zegt bet volgende i Wanucer ik bet woord vraag om over het ona aangebodea ontwerp rau belasting te spreken dan geschiedt dit thana aiet om de groudblagcn van dat ontwerp te bestrydea voor dit gcdetlie betuig ik B en W ioijd adhesie myn ingenomenheld van personeele belaatiug die gebrekkige maatstaf ia geen sprake meer van een kunstntatig stelsel van fDctoreD dat de rede en het gevoel van billijkheid aan banden legt evenmin do rg ke en de minst door de fortuin bedeelde burgers worden uaiigt sla CD naar een en denzelfdcu oiautalaf hun inkomen uiita anders dan hun inkomen roo is het goed Nog iets dL ztcr kU iiio burgerg is vrijgebtiid die Dunder dan 400 lukomeu hielt zal met bi hocreu te bi talen eu die het heeft zal slt ehts voor de helft worden aangealcigen wijselijk heeft nieo begrepen dat de grens van onteriuogca nog uiet met andere slanjcn moet norden gt lijl gesteld Ëene ngeLTiug die zul y cgiustkn heeft eo daarnaar handelt die bezit m zich zclvJtiet pri iiicnat om te regeeren I Zoo was de eerste indiuk dien de lezing van dit ontwerp op mg maakte en met dan na eeuigermate hiervan bekoinea te zijn vielen de lolgendc punten mg in het oog dic uMir mgn bescheidene meeniug nog eone kleine wyziging aouden behoeven 1 Hei helattbaar imkoaten Mal door B eu W wortitm bepunld Kaar mijn wijze von zien verdient eigen aangifte de voor keur ik verlang met dat B en W met hin diL zich te laag l angi ven ceu lastig en ounaiigenaaiu aboucbé zullen hebben die zich te lanjf aangeeft wordt doodeenvoudig ambtshalve verhuagd de belA stinj scbuIdigc vindt ni den Raad en bij Gediputeerde btateit zgne waarborgen ligeu willektur Vraagt gg mg hoe kunnui H en W dn aangiften beoordeelen Ik stel daur tcgi notcr de vraag hoc kunnen zg hel zouder eigen aangifte duen Zeg ik te veel wanneer ik beweer dut het voornaamste der wetenschap omtrent bet lukomeu der beIai tingstlmldigtn juist uit vioegLrc eigen aangiften wordt geput die oude kohifren worden zg niet ti lkenj als een zakdiclionnaire gerniiJpleegd r Laat ons nlzoo die natuurlgke bron niet versmaden uit baar xnl wil tiikwgls de leugen maar ouk menigmaal de waarheid aan het hebt komen 2 Die mtnder dun f 400 ÏHkomeit htcjt zal wordfn vrijgesteld Dat IS ner goid mnar waaioi niet ieder voor ƒ 400 vrggiatLldi Ban zou de beLisIniy ehnldige me ƒ 400 inkomiu vig zijn voor t giheil met f SOO voor de hellt met ƒ 12ÜU uor een dt ril met ƒ 1 öUli vojr een vit dc cdz Dat zou een biUtjkhcuI te meer zgn liue jjrouter lukonim hoO