Goudsche Courant, zondag 23 februari 1873

li Jtl SP H jjK j Woensdag 26 Februari 1873 N 1327 GOUDSCHE COURAIfT Nieuws en Advertentieblail voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentjën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave En eindelgk 8 Be MtttHnosthMldigen tutten naar hun intomen in klassen worden geranffsehikt Door die TPrdeelinp m Itlaasen lal hy die ƒ 80000 inkomen heeft Det zooveel moeteQ beUkp alt eea aoder die 29999 mkomeQ beeft roeu zal beiden moetea aanslaan Mar den middenterm f 25000 de eerste aal tooi 5000 t Teel de tweede voor 5000 te wcimg belBstiag betalen waar dient dat voor Wanneer men weet dat iemand lSOO iakemeo heeft ia bet dan goed bem voor ƒ 2000 aan te fbao Waoueer art 6 zooals het daar ligt wordt aangcaomev dan zal men daartoe genoodzaakt ziJQ Niet ia kUuen dua moeten de bfUstiogscbuIdigen worden verdeeld ieder worde aaiigcslageu naar lijn inkomen mets meer het eefltoadige is ook in deze weder eeo kenmerk van het ware Ziedaar mgoe H erea roijue denkbeelden over bet ons aan gvboden ontwerp gelijk altijd heb ik ook nu weder mya overtaigiag zonder omwegen en naar ik hoop ook zonder iemand te kwetsen uitgesproken worden mijne denkbeelden door U gedeeld bot znl mij aangemuim zijn soo niut bebt gij er iets beters voor in de plaats ik zal dut betere aangrijpen wel ia bet vieijood xijn eigen meeoing te zieo zegeTieren mar het boofd te buigen voor het oordeel van anderen all hiermede de waarheid wordt gediend dat is plicht Hieru voeren erscbeidene beeren over dit ontwerp het gord Tooruauelyk betreffende bet vaatatellun van het vermoedclyk inkomen over eigen opgaven en vooral over art 6 da klassificatie welke met 8 tegen 7 stemmen Terworpeu wordt en tevens werd een nieuw artikel aangenomen waarbij bepaald ia dat eeo inkomen van 400 of 500 zal verminderd worden mot ƒ 200 Daarna wordt het ontwerp met de verordening op de invordering en de memorie van toelichting in zijn gebecl met Igemeene stemmen goedgekenrd 4 Voorstel tot onderhandsche aanbesteding van den bovenIxHiw van twee peeren bruggen Opgaven zijn gevraagd van drie terscbillende fabnekanten De minste inbchrgving 5096 is die d£r fabriek de Prins van Oranje aan wie betnerk wordt gegond Tot stadsgencesheer in plaats van dr N H de Kanter wordt met algemrWie stemmen benoemd de artsjhr de Rotte Tot butponderwij7Pr aan de opoub borgerschool voor jongens wordt insgelijks mot algem stemmen benoemd O Kellipg te Dordrecht A a machtiging ter uitvoering zooder rcsanitie eindigt de Tvrgaderlog Burgerlijke St ind OtBORKN 19 febr Maria Theodora oadere A Kietveld ei P Verby 20 Maria Catharioa ouders L van Outhmadet ea M Koert Oathanna Josina ouders J Ilageaan en M M Kok I eeodert oodf rs P Vermij en Sloaf Grietje ooders B van Wingerden en J Ë Teekens Johannes Petrus ouders P Jansen en J M Snelleman OrKBi t DKM 19 Kebr i van Hartea 9 j 8 m P Bierman hutsvr van A Hagerman 62 j C Prins 11 j 20 P J van Wilgen 10 m J de Hoop 49 j B kttakcrnaat 20 j Ondertrouwd Joh H KüUPEBS van Gravenhage met C C BRINKMAN van Gouda Gouda 20 Februari 1873 AOVERTENTIËN Heden overleed in den ouderdom van 63 jaren en eif maanden mjjn geliefde Echtgenoot den Heer J A W van KLÜIJVE M VAN KLUUVE Nebleman Mede namens Kinderen en Bebuwdkinderen Gouda 21 Febr 1873 De ondergeteekenden betuigen hunnen bartelvjken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bg gelegenheid van hun 12Vj jarig Huwelijksfeest Gouda P DE WERK 22 Febr 1873 K db WERK Veekbbk Dl GEZONDHEIDSCOMMISSIE te Gouda acht het doelmatig meer algemeen bekend te Éiaken dat zg krachtens de door Aen Gemeenteraad vastgestelde verordening hare aandacht vestigt o a op VERVALSCHING en VERONTREINIGING van LEVENSMIDDELEN Zg die levensmiddelen kosteloos willen doen onderzoeken kunnen zich daartoe dagelijks Zonen Feestdagen uitgezonderd van 9 4 uur aanmelden aan het Gebouw der Rgks Hoogere Burgers hool op den Tiendeweg Namens de Commissie de Secretaris Mk J FORTUIJN DROOGLEEVER Waarschuwing Zij welke nog niet hebben voldaan het door hen verschuldigde aan den boedel van wijlen den Heer J REUTINGER wegens door dezen verstrekte Genees en Heelkundige diensten worden bekend gemaakt dat tot uit MAART 1873 nog gelegenheid bestaat tot afdoening ten huize van den ondergeteekende zullende na bovengemeld tijdstip de nalatigen zich zelve de kosten eener Regterlijke Vervolging hebben te wijten Gouda 22 Februarij 1873 Executeur Teglementair Bij akte op den 8 B ehmarfl 1873 voor den Notaris J L R LB EÜTTB te Ridderkerk verleden is de Naamlooze Vennootschap DE BODEGRAAFSCHE GAZ ÉAATSCHAPPU gevestigd te Zaammerdam te rekenen van af den 1 Januarg 1873 ONTBONDEN 281e Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a s Sociëteit ons ienoegfen Zaal KuKSTMis SOEÊOTJWBXJÏE2 C3 onder Directie van I J Stoete Co op ZONDAG 23 FEBBUARIJ 1873 DE GIFTBEN6STER Tooneelspel ïd 5 BcdrüveOr vrij Tertauld Daar het FrftDlcb LA DAM £ UË St TROPKZ lao Annlcet Uourgeou en Deanery door wijlfr J fiooBni TootteeUptler san den AmsteidainafhcD Schouwburg Aanvang ten V s ure Entree voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ct 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Raflg 75 Ct 2 Rang 50 Ct 3 Ilang 25 Ct Plaatsen zyn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure ii 10 Ct extra vooriedere plaats Lokaal TIVOL I Spoor straat te G O ü DA ZONDAG 23 FEBRUARIJ 1873 Matinee en Soiree Musicale door het gunstig bekende Gezelschaponder directie van den Heer A WINTER metmedewerking van den Amerikaanschen Negerzanger KELLI en den HoUandschen KomiekVAN DER VANK Aanvang des Middags ten 12 ure Entree 15 Cents en des avonds ten 7 ure Entree 25 Cents Beide in vertering Wed van 80LINGE C Verpachting VAN Grasge wassen en VIssc licriJen De COMMISSARISSEN van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven zjjn voornemens op VRIJDAG den 28 FEBRUARIJ 1873 des voorm ten liy uur ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodegraven voor den tijd van een jaar in het openbaar te VERPACHTEN de ORASGEWASSEN staande op de bermen van genoemden Straatweg in 5 perceelen alsmede de VISSCHERIJEN langs genoemden Straatweg mede in 6 perceelen Information te bekomen ter Secretarie der Gemeente Zwammerdam GoDda Drak van A briukmao Mack C in Zijden Linten Vormen enz enz 9ëoi i yz a itso Rotterdam Men biedt TE KOOP aan om op nader overeentekomen t d te aanvaarden eene sedert jaren bestaande en druk beklante iOiEERENBLEEKERIJ bgzouder goed ingericht en onderhouden met volledige luventans gelegen even baitea de stad Leiobn Dezelve levert mime winsten op hetwelk met bescheiden kan worden aangetoond en is voor meerdere uitbreiding byzonder vatbaar Voor nadere information adresseere men zich met geteekende en gefrankeerde brieven onder letters E M bfl Gebroeders va dbe HOEK Boekhandelaren te Leiden WEIEd Heer THBOPHILE 1 Daar mijn haar sterk uitviel zoo heb ik het genoegen UEd mede te deelen dat na het ge bruik van één flacon Uwer AMERlCANBAL SEM myn HAAR geheel vast staat en daar D zooveel Attesten ontvangt zoo kunt UEd mgue verklaring ook publiceeren Amsterdam Met achting Januari 1873 D vaK ASPEREN Ambtenaar TIÏEOPHILE Haarkundige AMERICAN BALSEM h f 2 de Flacon NB De begtellingsbrief ontvangt men temg De flacon geheim ingepakt Amsterdam Kerkstraat by de Vijzelstraat 514 GEEN DEPOTS iLigcliaamszwakte Algemeene ligchaamszwakta lusteloosheid gebrek aan eetlust znn het begin of het einde eener ziekte In beide gevallen is het HOFF sche MAIjKEXTRACT een onschatbaar middel Door het bloed te zuiveren de circulatie daarvan te bevorderen aan on ligchaara in aangeuanien ligt verteerbaren vorm eenkraohtig versterkend voedsel te geven werkt het MALZEXTRACT ten gunstigst op on gestel geeft met nieuw bloed nieuwen moed wekt de levensgeesten op en maakt het mogelijk de oreig nde ziekte in de kiem te niet te doen gaan ot na eene doorstane ziekte ten 8 K edigst de krachten terng te doen keeren en het leven weder ten volle te kunuen genieten Reeds na het gebruik van 6 12 flesschen bespeurt pien de weldadige werking Prijs 1 flesch 45 ct 6fl 2 20 13 1 ƒ 4 40 zonder flesch en vracht No 6813 Mijne vrouw is door uw MALZ EXTRACT van gebrek aan eetlust en van vermagering geheel en al hersteld H Tohrmann Muhlheim a R No 6262 Door bloedspuwing en koortsen verzwakt heeft uw heilzaam MALZ EXTRACT mg mijne krachten wedergegeven enz Aug Bessemann Zeijst No 6475 Ik heb de overtuiging dat uw MALZ EXTRACT de eenigste hulp tegen mijne groote zenuwzwakte is en zal ik daarom het gebruik daarvan nog voortzetten Max Lowensohn Jagenstr Berlijn Wordt vervolgd JOH HOFF s Central Dépót Bloemraarkt bij de Stilsteeg 154 en verder te GoM fabij JC vanVREüMINGEN te Woerden bij Henbi J v d BERG De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 BUITENLAND Bnltenknilscli Overzicht Ia de Fraiisüliii kamer was het dea 21 een gewichtijre diij Hot multiiat van een arbeid fan bijiia drie lunaiiUeii werd aan de vertegenwoordiging medegedeeld De hertog de Broglie die ala rapporteur dit retultsat aan de kamer rootlaa verklaarde dat de coininlMie den besteden tijd niet betreurde want dat een resultaat verkregen was In zooverre leicer kan oieu der commissie daarin gelijk geven omdat maar al te vaak redeo bestond san een resultaat te twijre len Op zich zelf beschouwd i dit reaultnat echter s er mager Uen 21 Febr 187S is Frankrijk daardoor nog aiets rerder dau den Zï Nov 1872 De boodadiap van den preaidant en hrt daaruit voortgesproten votum der kamer orer de eoncluaie Dufaure constateerde de noodzakelijkheid eener wettelijke regrling van de lerhoudingen tuiBchen lie verschillende machten in den staat en van de ogsoisatie van den regeeringsrorm deoummiaeie der dertigen doet volmaakt hetzelfde zoodat bgna drie maanden trerbcuzeid z jn Had de regeering terstond de wetsuutwerprn ingediend welke de commJMie thans uitdrukkelijk haar opdraa it aan de kamer voor te U gpeu minder kostbare tijd zou verloren gegaan ii n minilcr hatelijkheden en nntteloaze woorden uitgesproken zijn Het Fruisisi hc hcerenbuia heeft Zaterdag met algemetne atemujen beslutcn oui ingevolge de kuninkIgke buodscbiip betrelTciide bet instelleu eener encjuête omtrent do misbruiken bij bet verieeneii van spoorweg couceafiieu in l ruisen tut de benoeming van twee leden dier commissie over te gaan fiü de eerste stemming wprdett bijna eenstemmig verkozen de heer von Trttau van de rechterzijde en profeaaor Baumslarck nationaalliberaal omtreni welke personen da verschillende fraction reeds vóór de zitting io overleg waren getreden De benoeming der beide reobtsgeleerdcD en hoogere ambtenaren door deu koning wordt duor den Staati Anzeiger medegedeeld Het zijn de beer llerz geheim justitieraad Kurte lid van het opperste gereohishof de onderstants secretaris Aclieubacb en de geheim fiuauciera id Sobuner Meu verwacht niettemin dat de commi eie bare werkzaamheden ia deze week zal kunnen aaniangeu Naar men verneemt zal de zaak des beeren Sydow een even onverwsclitc uls verra scinle uending nsmea de oppcrkerkernud door welke de quaestic in booger ressort zou behandeld worden zal zicb incompetent verklaren naar de Bank und Hand Zeitung mededeelt Peze opvatting der quaestie steunt na n men meldt op den volgenden grondslag de opperkerkeroad ia niet bevoegd zich als rechtbank in deze zaak te gedragen zoolang niet nit den boezem der kerk zelve een constitutie tol stond gekomen is Naar men onderstelt is het genoemde college tot dit besluit gekomen op aaudringen des hecren Herrmann rechtsgeleerd raadsman von den oppcrkerkeraod De Spaanscbe republikeinschcregeering schijnt werkelijk meer energie aan den dog te leggen te cn de Carlisten de gemeenschap ract Frankrijk is verbeterd en des noods worden de treinen rpi fi il van troepen De officiëele Gaceta maakt ge i ig van een nieuw gevecht met oen bende Cnrlisim van niet minder dan 2000 niou die natuurli k gLsIngcn zijn Het groote cgfer van de CorUatiscbe bende komt verdacht voor Ue Oaceta deelde een paar dagen geleden mede dat de politieke eed voor h t l er was afgeschaft de officieren die ontslagen waren wegens weigering van den eed zijn tevens in hun rroegcreu rang hersteld ook voor andere dieottsa wil de regeering den eed geheel afschafTen Op de vraag over de oonstitoeerende bevoegdheid van de kamer keelt de presi Jeut miuister Figueras zooals men zich herinnert ontkennend geantwoord hij voegde er tevens by dat de toekomstige constituante g een uitspraak zal doen over deu regceringsvorm zij moet besUtsen niet over bet bestaan maar over de organisatie ran de republiek een bepaling waardoor naar ons inzien de qnaesiie bij voorbaat wordt opgelost de ooaservatiereu zuUeo en met recht wel proteateerea S P A N J K De correspondent van de Tempt heeft Madrid weten te bereiken een gedeelte van den weg heelt hij per rijtuig moeten afleggen Onderweg maakte hy kennis met eeuige Spoansche olHcieren die hem een en ander vertelden van de Carlisten Hunne mededeelingen komen niet overeen met de vroegere door de Tempi vermelde als zonden de Carlisten ditmaal beter gewapend en talrijker zyn Die olDcieren toch verzekerden dat de benden in vele kleine troepjes verdeeld zijn die moeielyk waren te vinden zij richten dientengevolge mecsial weinig uit en veroorzaken meer last dan aohade De olficieren lachten over de verbalen van hetgeen de Frauschc dagbladen over dt CarlistiBche Minden hadden opgedisclit niet het minst over de overnreven voorstellingen van het gevecht bij Aya dat gevecht waa niets andera geweest dan een schermutseling waarin 28 Carlisten waren gedood en de troepen vijf a zes man hadden verloren De insurgenlen waren even slecht uitgerust aU slecht aangevoerd zij hadden eenige aardewerken opgericht die zij eohter by gebrek aan orde en discipline volstrekt niet wisten te verdedigen en spoedig ontrsimden Ook de berichten over de wreedheden van de CSrIisteii waren overdreven zij hadden wel met eiecutiea gedreigd maar t bleef bij bedreigingen Te Vitoria ontmoette de correspondent een aantal artillerie officieren die om de benoeming van generaal Hidalgo hun onts ag hadden genomen en un het bevrl aan de onderofticierpn te hebtieti overgedragen nnnr Madrid gingen üij deelden mede dat generaal Moiiu nps door de republikeinsclic reget ring zoogoed als was afgezet door de sneeuw itigedloteu veriiaiu Moriones de omkeering van raken eerst te Vitonn wa r generaal Pavin juist wns aangekomen om hel üppert evel v n hem over te nemen Morioiits behoorde tot de radicale partij maar men zegt dat hij door derepublikcinsche liegeering met werd vertrouwd Het i erste werk van den nieuwen opperbevelhebber generaal l avia was een aantal luitenants en kapiteins tü benoemen uit de onderofficieren al ei uit iin im van de Republiek JHen vertelde d it de Regeering met het kjrps ulTicieren wiidc breken en uit de üiiderüfReieren en korporaals een nieuw korps vormen waar men op zon aan kunnen jcnerniil Pavia heeft terstond een proclamatie non de bevulkitig uitgev iardigti waarin hoog van de ver draag autiitieid onder de republiek wordt opgegeven ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUP CENTEN van den eerbied voor alle gevoelens alle rechten enz Het wachtwoord van de nieuwe Begeeriog was vrede en privileges pax y fveroi onder fuerot verstaat men de oude provinciale vrijheden waarop de Spanjaard zoo naijverig is Oeneraal Moriones zoo wordt nit een andere bron gemeld heeft de Begeering per telagraaf doen weten dat hij bedankte voor zijn benoeming tot directenrgeneroal van de cavalerie Te Madrid was het rnstig de proclamatie van de Republiek had niemand verwonderd de een beschonwde hatr als een onvermijdelijke de ander als een gewenschte oplossing BINNENLAND V GoODA 25 Febbvau Zooals aan velen onzer lezera reeds bekend nl zijn bestaat er plan bij de Af deeling Qouda en omitreken ca de Maattchappij tot benordering va den landbouw eene tentoonstelling alhier te houden Het behoeft door ons niet te herinnerd te worden dot een dergelijke landbouwtentoonstelling veel genoegen maar door de groote toevloed van vreemdelingen die aan dergelgke tentoonstellingen gewoonlijk gepaard gaat ook veel voordeel aan Gouda s ingezetenen kan verschaffen Voor het houden van die tentoonstelling is echter geld noodig Daarom hoopt de Commissie dat de bewoners van Gouda en omstreken door geldelijke bijdragen toonen zullen dat zij het houden eener dergelijke tentoonstelling een wenschelijke zaak achten Het bestuur dezer gemeente is voor eeuige dagen goed voorgegaan door 200 tue te staan voor genoemde zaak en wij twijfelen niet of velen zullen dat voorbeeld volgen en het hunne bydragen tot bereiking van een goed doel Binnen eenige dagen zal de Commissie zich by II aanmelden laot haar met onvemcbtensake huiswaarts keeren I Blijkens aehterstaande advertentie zal de firma Kochuit Amsterdam aansttandtn Vrijdag en Zoterdng eenecollectie oleographien naar schilderijen van beroemde meesters llapliaol Murillo Rembrandt Koekkoek Kraute Dou Meijerheim Heiinigs en enz tentoonslelleii Uy bepalen er ons voorlriopig toe de aandacht rip dic expositie te vestigen hetgeen wy met te meer Vertrouwen kiiiinen doen omilat andere Cou ranten er gunstig over gesproken hebben In eene vereenigde vergadering van hoofdingelan den en plaatsvervangers van den Krimpenerwaard Vrijdag op Stotwijkersluis gehoudeu werd de nomi n itie opgemaakt voor een te verkiezen hoogheemraad in plaats van den heer G L Van Oosten Slingeland die eervol ontslag gevraagd en verkregen had Als candidoten werden verkozen Ie de beer W Boer te Stolwijk met H 2e de heer L Kooy te Ouderkerk met 15 3e de heer M Verdoold te Stolwyk met 1 £ dor 21 uitgebrachte geldige stemmen Te Leiden is Vrijdag avond overlevlen de heer P H baron Taets van Aoieroiijfeii tjt NiUe vfieh sedert 1850 lid van de Tweede Kamer der Staten Geaenal