Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1873

By de Tweede Kamer is ingekomen een wetsont werp tot aanleg van rykswege te Vlissingen van een gemetseld dok waarvan d kosten worden gerekend op ƒ 1 400 0ÜÜ Den 19 Febr jl is aan den commissaris van politie te Alkmaar aangifte gedaan door J C T koopman aldaar dat in den voormiddag van 17 Febr jl in de briefenbus op de Vischmarkt aldaar door zijnen btdieiide B ü is bezorgd een brief van den aangever aan het adres van den heer A G Welling te Amsterdam inhoudende eenen geacoepteerdeu wisael groot 2146 19 getrokken door de heeren W en Cie Manoheater geëndosteerd aan A G W te Amsterdam en betaalbaar bij de Kasvereeniging den 17 Mei a s weike brief door den gcidrcsBeerde niet is ontvangen Genoemde commissaris waarschuwt dezen wissel niet in bet iling te nemen oï Ie disttoiltieren aiigeïieni de handteekening van den eersten endossaiit ontbreekt en verzoekt opsporing ei bericht Gelijk verzoek wordt gedaan door den burgemeester van Winterswijk ten opzichte van eéo brief in den avoird van 4 Oct jl door mej v d B in de brievenbus aan het postkantoor aldaar gestoken gfadi esseerd aan den WelKd hoer A P van den Berg chirurgijn te s llage inhoudende drie muatliiljielten ieder vaa 10 en genommerd 713 Ï778 en 2264 Deze brief is volgens bericht van 13 Febr jl niet aan het adres bezorgd Het ftuhrland heeft vernomen dat a s Woensdag te Amsterdam een openbare vergadering zal worded gehouden van voorsiander eener uitbreiding van bet kiesrecht Het Provinciaal Gerechtshof in Noord Holland heeft Dond rd l in een effecten procedure beslist dat alleen de ho ider van den tnlon gerechtigd is tol bet ionen dor coupons e ii met de houder fan het effect zelve Hot Prov Kerkbestuur van Friesland heeft in een bmtengewone vergadering uitspraak gedaan in de procedur van den Kerki raad der Herv gemeente te Meppel tegen dr II Oort wegens het doopen zonder de gebruikelijke ormnle en heeft der kerkelaad niet ontvankelijk verklaard omdat hij als aanklager geen recht had lot appèl volgens art 33 Regl O 6 1 T Den 21n Februari werd te Amsicrdnra eene buit ngewoue algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Maatschappij tot Landaanwinning op de Fricsche Wadden naar aanleiding van de bepaling in de statuten dat wanneer de eerste helft van het maatschappelyk kapitaal nas verwerkt opnieuw door de aandeelhouder zou worden overwogen of oten met de onderneming zou voortgaan en er ook de tweede helft van het maatschappelijk kapitaal aan wageo Meer dan k tot ile kapitaal was vertegenwoordigd Met algemeene stemmen werd tot voorzetting der zaak bestoten daar de verkregen resultaten dit alleszins wettigde en de in het najaar geledene ttormsch ide niet zoodanig is om de goede verwachtingen te schokken Volgen het ff il van Haarlemnuirmeer neemt de longziekte ouder het rundvee aldaar toe Sedert de laaitte mededeeling van lU Januari jl zijn 16 runderen onteigend en afgemaakt In 1872 bedroeg het aantal wegens longziekte afgemaakte runderen 40 tiki Naar hel leidsche Dagblad uit goede bron verneemt hebben de heeren Sloet en de Bordes de concessie voor den spoorweg Leiden Woerden aanvaard terwijl de heer V iggers vnii Kerohem zich door voortdaronde oogeateldheid heeft moeten terugtrekken Sommige reohtstaken kunnen wel een zeer zouderlingen en voor de daarbij betrokken personen nhier onbegrypelgken loop nemen Op 24 Deo 1872 tonden twee peraonen i D de B en J M voor de arrond reohtbank te Amsterdam terecht terzake T n het na t melden feit J D de B wae dagelliJni schier zonder uitzondering werkzaam ten dienste van Cornelia Barreveld Bate besteller van Purmerend op Aasterdam en vice versa Indien hij bij aankomit der tusscheo die gemeenten varende boot aan den steiger wu liet Bute hem de kist met bestelgoederen verroeren naar het beslelhnis genaamd AlkmaarPacket op het Damrak Hij werd voor ign werkzaamheden per stuk betaald en ontving b T 25 ets telkens als hij de kist van en naar boord bracht Zijn verdiensten in deze hoedanigheid waren dus nog al afwisselende en bedroegen volgens ▼ erklaring van Bute som drie soms vijf gulden per week Dikwijls ook bezorgde hij voor Bute pakjes M de stad Beatelgoederen werden in genoemd be telhais doorgaans algegeven hetzij aan Bute zelf hclzlj aan den kastelein Het aannemen daarvan behoord volgens Bute niet tot de werkzaamheden van de B Op 1 Nov 11 des voormiddags te ll j uur werd aldaar door een loopjongen van den gouden zilversmid J H Massop wonende op de Beguliersbreestraat alhier bezorgd een behoorlijk gesloten kartonnen doos inhoudende tien Hacons met gouden doppen ter gezamenlijke waarde van 140 Beklaagde de B die zicb bij afwezigheid van den kastelein toevallig in de gelai kamer uevond nam die doos aan welke bestemd was ter verdere bezorging door Buto aan den goud en zilversmid W van de Poll te Purmerend Hg overhandigde haar echter niet aan Bute maar stak haar bij zich zooals hg opgaf verblind door dronkenschap Later verkocht hij de meeste dier flacons met behulp van M wien hg gevraagd had of hij wat wilde verdienen M ontving gelijk hij erkende een aandeel In de opbrengst Den der flacons met gouden dop gaf de B aan een dienstbode op den Zeedijk ten geschenke Het openbaar ministerie bij de rechtbank vroeg op grond van misbruik van vertrouwen veroordeeling van de B tot negen maanden en van M tot drie maanden cellulaire gevangeniistraf De rechtbank beschouwde echter het bewezeiu feit met betrekking tot de B als diefstal gepleegd door een bediende vau een schipper of schuiteuvoerder van goederen bem al zoodanig toevertrouwd en verwees de zaak ten aanzien van beide beklaagden op grond van art 3S6 n 4 Code Penal in verband met art 236 Wetboek van Strafvordering naar den procureur generaal bij bet prov gerechtshof in Noord Holland Eerstgemeid artikel toch bedreigt den dader van zoodanigen diefstal met een onteerentteii straf een bedreiging die de berechting door den crimineelen rechter noodi kelljk maakt Beklaagde M werd door die verwgzing ten crimineele dermate bevreesd voor een ongunstigen afloop dat bij zich op 29 Dec 1872 in de cellulaife gevangenis alliier door ophanging van het leven beroofde Spoedig bleek echter hoe voorb irig die ongelukkige geweest was Eecds op 9 Jan jl toch besliste het hof in raadkamer dat hei ge n termen vond om de zank n ior de openbare terecbtiitting van het hof te verwijzen om aldanr ten crimintele te worden behandeld Het nam alleen aan dat er grond was tot vervolging ter zake van misbruik van vertrouwen door het ten naileele van den eigenaar verduisteren van goederen die den dader in handen waren gesteld tot eenij u betaald wordenden arbeid eu om ze over te leveren een miadrgf volgens art 408 in verband met art 408 Code Pc iial bedreigd met een correctioneele straf gevangen zet l ing van ten minste twee maauden en ten hoogste twee jaren Het beval dat de zaak ten ooriectiuueele zou worden behandeld en wel overeenkomstig art 230 Wetboek van Strafvordering vuur het bof eu dut de beklaagde inmnldels in vrgheid zou wurden gesteld De strafvervolging legeu M die mede ter zake van medeplichtigheid aan misbiuik vau vertrouwen met geUjktijdige voorloopige iiivrgheidasielling naar den cofreotioneelen rechter zou zijn verwezen verviel natuurlijk ten gevolge van zgu duod Ue advoca it gcneraiil jhr mr C 11 Backer hield op s hufs openbare terechtzitting vol d it daar gepleegd was misbruik van vertrouwen omdat de beklaagde de B in t algemeen dagelijks en ook op den d g van het misdrgf in dienst was van den besteller Bute en dus ook moist geacht worden in diens dienst de doos met bestelgoed voor dezen tu hebben aangenomen en hoar mitsdien ten iiadecle vau hem te hebben verduisterd Het hof overwoog echter bij zijn op 17 dezeruitgesproken arrest dat ofschoon de B gewoonlijk wel voor Bute eenige werkzaamheden verrichtte met wettig en overtuigend was gebleken dat hg in hetalgemeen in loondienst bij dezen was noch dat hijin het algemeen belast met bet tegen loon aannemen vau bcstelgoederen voor dezen of dat hem dit 111 dit speciaal geval tegtn betaling van loon travail lalarii was opgedragen Daor de goederen hem evenmin ii titre de dépót in bewaring waren gegeven en ze hem slechts ter hond waren gesteld omdat de afgevcr meende dat hij de besteller M as of door dezen tot de inontvangstneming van gemachtigd daar verder de goederen in den zin der wet nietkonden gezegd worden gestolen te zijn de soustraction frauduleuse ontbrak werd de beklaagiLe o i zeer te recht vrijgesproken Niemand wasdaarover meer verwonderd dan de beklaagde zelf die blgkbaar yau die vrijspraak niets hoegenaamd b reep Paleis van JuitUie In een door het bestuur der Vrouwen voreeniging ter bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwiir den Dinsdagavond belegde bijeenkomst ook toegankelijk gesteld voor hen die niet leden of begunstigers zijn trad dr L AU Cohen geneeskundig inspecteur voor Friesland en Groningen op tot het houden eener volkgvoordracht Een tweetal uren was hij in den vorm eener causerie aan het woord waarbij hg op hoogst populaire wijze oiteenzèlte het groote belang van al wat strekken kon niet alleen tot bevordering der gezondheid moor ook ter voorkoming van ziekten in welk laotst opzicht vooral in Nederland nog zoo veel te doen was Spreker drong aan op meerdere en betere kennis van de gezondheidsleer publieke en bijzondere De bett kenis daarvan schetste hg om vervolgens nog ik k punten van de bijzondere gezondheidsleer te behandelen In vele bijzonderheden toonde hij aan hoe slechte of verkeerde voeding de hoofdoorzaak ia van een ongezond liehoaa £ r was te veel achgnroeding daaronder nam de jenever een voorname plaatt io De oadeelige gevolgen van het gebruik van den jenever als volksdrank in hjrgiënisch en economisch opzicht stelde spr in het licht Maar bij afschaffing van den jenever moest komen aanschaffing van goed voedsel Als nn slechts de helfl der 32 millioea gulden die verleden jaar weder in Nederland aan sterken dronk is uitgegeven aan het vcrkrggen van goed voedsel werd besteed ware men reeds eene groote schrede verder gekomen Nog vele andere punten der volksvoeding werden behandeld waarna de volkiiganrkeukens en paardenslacbterijen in aaubevelenden zin weiden besproken Aan de Vrouwenverceniging de eenige van dien aard in ooi laad bracht spr tea slotte hulde voor haar optreden reeds hier en daar Zuó voortgaande kon zij eeo zegen worden voor Leeuwarden en des te meer een goed voorbeeld voor andere plaatsen Met onverdeeld genoegen en grooten aandacht volgden de aanwezigen tot aan het einde de even dnidelgke als leerrijke voordracht In onderscheiden dagbladen is opganomen een bericht volgens hetwelk Mr J A Willinge Oiatema te Assen eene hoeveelheid veen gelegen in Noorden Zuidbarger Corapaseuum gemeente Ëemmen voor een nanzienigke som aan de Jezuïeten zou hebben verkocht die daar eene nederzetting zanden wiliea maken kerk boawen enz enz Naar wg vau goederhand geinlórmeerd zijn is dit bericht voor een gedeelte geheel uit de lucht gegrepen en blijkbaar het uitvloeisel ran de levendige fantasie van een of auder dagblad correspondeut Het is waar dat de heer Oratema eene belaugrqke hoeveelheid veen iu het gemeld Compascuum voor eene aanzienlijke som beeft verkocht echter met aan de Jezuiten mair aan vijf heeren uit Deventer industrieelen en kooplieden die naar zij zelf eu venekerco dezen aankoop voor zichzelven hebben gedaan en daarmede niets anders beoogen dan hun eigen voordeel hetwelk zg zich voorstellen iu de tovkomst te behalen Ook zou het Comp iscuum al eene zeer ongesohikta plaat vuór eene nederzetting a tnbiedeu Fr Dr tn A Cf LI Woensdagavond omstreeds half elf gingen twee sigarenmakers te Kampen in beschonken toestniiil den Zwolsclien weg op toen zij n de nabgheid van den Manenlierg in een sloot itenakien Beiden kwamen er echter weder uit doeh ei n hunner niet meer in stiiat zijnde verder te kunnen gain bleef aan den weg li gen De andere niet bij machte zijn medgezel eenigen hulp to bieden of die van anderen in te roepen sukkelde wedir stadwaarts en kwam eerst laat en doornat te huis ging vervolgens zijn kameraiul vergetende n iar bed en ontwaakte eerst den volgenden dag tegen den middag Wakker zijnde herinnerde hij zich dat zijn kameraad aan den weg was blgten liggen waarvan hg toen kennis gaf De slager M Zcndijk dit vernomen hebbende reed terstond naar den plaats des onheils en vond den ongelukkige in een nabij gelegen schuurtje op eetiig Stroo liggen waar hij door eenige vissoliers die hem des mqrgeni te half zes ure in bewusteloozen en rerstgfden toestand gevonden hadden was heen gebntchl Genoemde Zendijk wikkelde de pat ent in een deken tilde hem in zijn rijtuig eu bracht hem meer dood dun levend te huis Twee doctoren hebben alle moeite aangewend het leven weder op te wekken hij werd in een warm bad gelegd hetgeen aanvankelijk scheen Ie belpen doeh later bleek het dat hy te veel nat en koude geleileu had althans deze nocht is hij aan de gevolgen zijner onmatigheid bezweken Moge menigeen hieraan eene les nemen De Raad der gemeente Ooststellingwerf heeft ofwijzend beschikt op een odres van eenige ingezetenen houdende verzoek om een subsidie van 200 uit de gemeentekas tot oprichting eener soliool voor Chriiiclijk nationaal onderwijs De beslissing ia genomen op grond dat de gemeeote Onancie het niet toelaten eu de Raad geen onderwgs van eene bepaalde godsdiensiige richting uit de gemeentekos meent Ie mogen Subsidiecren T B de Blont Cenis tnnnel geopend werd bestond er zeHs bg technici twgfel of de natuurlijke ventilatie onder alle omstandigheden wel voldoende zou zijQ Ofschoon deze twijfel spoedig ophield toen de dienst eenmaal ingetreden wus r oo beeft die toch naar het nu blijkt wel grond gehad De Bu d een blod dat te Bern wordt uiti egeven bevot een korrespondentie uit Turin van den volgenden inbond In het begin van December bleef een goMerentrein komende von Modone in het midden van den tunnel stilstaan doordat het geheele personeel tengefOlge van de bedorven lucht en den rook weOte den tunnel vulden was floouw gevallen Een andere goederentreinen van Bardonnèche kwam dezen trein te gemoet doch werd nog vooraf door een wachter cewaarschawd zoodot by nog in tijds kon stoppen en daarna den stilstaanden trein uithalen waarna de half gestikte mensohen in de frisohe lucht komende spoedig weer bgkwsmen Een dergelgke geval was eenige dogen te voren ook geschied al de employe s waren bezwijmd olleen de machinist niet zoodot hg den treia er nog doorhaalde Nu dit goederentreinen overkomen is bestaat er geen reden dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen waarin passagierstreinen hetzelfde kan overkomen De theorie van de notuurlgke ventilatie grondde tick op de onderstelling dut er steeds een temperatuurverschil tusscheo de beide zijvlakken van den berg Aan het Schoolblad ontleeuen we het volgende Wij gfaaii toch vooruit Eenige nummers van dit blad doorloopende las ik het artikel over zekeren armen onderwgzer nog eens na eu tegelgk stonden mij eenige ouderwgcerstoestanden uit Noord Brabant voor den geest die at niet Teel opwekkender zijn Maar gaan tock vooruit Dit kunnen wg die al een ruim veld van herinneringen achter ons hebbeu aan hel jonger geslaetit lot bemoediging toeroepen Wellicht is er geen stand iu deu heilenda ig8cbe maatschappij tóó veel fooruit gegaan als die des onderwgzers Het zij ing vergund uit eigen ervaring eu aanteekeningen slechts dit eene stualtje van vroegere toe laiuleo Op te halen uit Gelderland In den zomer van hctjair I8t0 logeerde ik op de Velawe bij een fabrikant die aan zijne zeer onontwikkelde arbeiders eenig onderwijs wilde laten geven Hg verlangde dus met den schoolmeester der naaste gcmeeu c kennis Ie maken Wij begaven ons naar de school I Hoe stond ik verbaasd m eene soort van afgedankte schaapskooi binheugeleid te worden waar een vgftjgtal vuile kinderen de plaats der lammeren had ingenomen Ken groot mager Ban met lange verwilderde grouwe haren om het wezenloos gelaat stond in hun midden geweldig te schrtonwen en sloeg met een stuk hout op de kleine tafel die voor hem stond dot het doverde De kindoren kwamen bg beurten hij hem staan schrgven omdat er ileehts één inktpotje en ni t meer plaats aan deze chrijftafel was dan voor vier élèves te gelijk De schoolmeester had slechts twee kleedingstukken aan een oud hemd dnt erg naardewiiscbkuip snakte en een gelapte broek daar ook wel een steekje aan los wa Hij stond blootvocts op de deel of harden aarden vloer en achter de deur zag men zijne klompen jas en pet in zijn slaapvertrek bestaande in een krib achter een langs een paar stokken opgezette stroomat Een oude deken lag over een bos stroo en boven de e slaapplaats merkte ik een plankje met een waterkruik zonder oor een blikken krteltje zonder hengsel en een gebar tcii komme e Een schaarslijper zou het huisraad v in de schoolmeester niet te omsloclitig voor zgn kastje onder den slijpsteen gevonden hebben Nog zie ik den armen man voor mij Zijn groot verbratbl gezicht was scheef geworden door het gewicht Sl n de reusachtige tabakspruim die bij iii zijn wang wist te verbergen eu die zijne eenige levensvreugd uitmaakte Ik moet bekennen dat wg nog meer met ons eigen 6guur verlegen waren dan deze Diogenes het met het zgne scheen Zijne wijde mond verbreedde zich tot een onnoozelen lach die hem volmaakt het voorkomen van een idioot gaf miiar hij wist geen woord uit te brengen VVij nichten aanstonds aan den walm van hel lokaal II i utkomen I en stonden liever in de brandende z imcliittc met dien leeraar der jeugd te pr iten die ons een zon t derlinge belangstelling inboezerabe Wg wilden meer dan zgne omstandigheden weten en vernanien na dat hij von eiken leerling 1 cent daags genoot zgn inkomen had de 150 zelden kunnen naderen Maar hij had het lokaal vrij en mocht zijn middagmaal bij de meest gegoede ouders zijner leerlingen gaon gebruiken volgens vaste rooster Hij kou zoo wot in een maand de gemeente rond komen Wij ronden deze soort van uit eten gaande onderwijzer zoo porticalier dat wij hem ook eens te gast noodigden Dat kwam net goed zeide hij want als de moand ongelukkig één en dertig dagen had don liep er wel eens een blinde dog voor hem onder door omdat andera de rooster in de war zou zgn gekomen Wg kregen den meester dan weldra in zgn beste spullen te oanschouwen De lobbert was geheel verbijsterd toen hg in de smaakvolle eetzaal rondkeek Hij bleef eerst op den drempel staan en scheen in beraad of hg zijne groote schoenen met zou uittrekken Daar wij editer bg de manoeuvre zigen dat hg de luxe van kousen te dragen niet kende berliiiden wij hem dat hij gerust mocht binnen stappen Met groote ongewisse schreden zwaaide hg na de kamer in keek naar het met loofwerk versierde plafond en sloeg de handen in elkander keek naar het zachte tapgt met een angst als vreesde hij daar onder iets stuk te trappen en stond bij elk meubel stil met een wilde verrukking onder een aanhoudend Wel 1 wel I wel me leven nog er aan toe I Wat is er toch al in de wereld l e meester droeg nu een hoog dicht geknoopt zwart lakensch vest een bombazijnen broek en een lange linnen jas die tusaeheu de plooien nog iets van zgue voormalig tint liet gissen maar overigens door regen en zonneschijn ontluisterd was Een dikke doek van zwart merinos was om zgn hals gewikkeld en moet hem ontzaggelijk benauwd hebben maar hij was nu eena een dag voor lijn pielzier uit Wg ontdekten al spoedig dat hg gedurende de halve eeuw die hg op aarde gesleten bad nooit een heereohnis van binnen had ge ien Hg bod wel uren in den omtrek door bosch eu hei gedoold maar altgd den boer op Dan zullen hier wel voorwerpen zijn die gg nog nooit gezien heb zeide ik Maar ik ïag wel dat hij daar niet zoo gaaf voor wilde uitkomen Ja laat zich hervatte hg snugger rondkijkende dat is toch zeker de schouw En daar onder dat glas is de klok de pendule eu dan al die mooie popjes en kannetjes de vazen en coupe t i alles wel heel fijn spul maar ik ken dit alle mial tafel stoelen kasten ja ja zeide hij met zekers zelfvoldoening grinnekende doch door dien overmoed om ons te willen bewijzen dat hij elk voomerp wel degelgk kende viel hij deerlijk dooi de ben Lang badden wij hem nl naar de pioiio zien gluren Blgkblnr zat hij met dat ding in de war wat kon dat zijn Eindelijk was hg er aciiter en met ziclitbore vreugd dat hij er licht in gekregen had nep hij uit Moar toardigste van ollea vind ik nog dienaohooneo trog kijk dat s me een kostelijkstukl Wij kouden ons waarlijk niet meer goed houden en om onzen lachlust te verwerken werd de piano geopend eu een air e voor den meester gespeeld die met open mond dien wonderboarlijkeii trog aanstaarde en er eindelijk op en onder er in keek letterlijk buiten zich zalven von verbazing VN at nu s mans bevoegdheid betrof met die examens kon hij niet terecht Wel had de meester te Nijkerk beloofd hem klaar te maken maar hg nas nog niet klaar gekomen Het lezen en schrijven ging best zei de meester uit Nijkerk dat was zgn orakel maar t cyferen dat was zoo ii zwaar ding I die regel fan uiiecu I Die wilde er maar met bg hem in en die moest er toch iu volgens het gevucleu van den meester uit Ngkcrk Woodertiaar scheen hem ook de klankmethode Hij had uit het a b boek en deu oaleeliismus hetlezen geleerd en hij leerde liet de jonj eiis net zoo t Was hem niet om zijn verstand te brenjien ffWaarom zooveel omslag daar bg te pns kwsm jn schrift was inderdaad niet kwaad hij maakte zelfs eeu mooie letler maar de rest I Och arme meester Hoe tel je het met den sclioolopzieiier f vraagden wij ücli autwoorde hij kalm daor heb ik geen gemaal mee maar i ergbte is met die kwajongens die mgn cent versnoepcn Voorwaar wij gaan toch vooruit Wees maar getroost I Er komt meer liclit H Alhoewel wij gelukkig oon de gevolgen zijn ontkomen die verleden jaar den 12 Aug de botsing van de aardo luit eene komeet had kunnen na zich slepen zoo hangt ons toch nog altoos het verfi ian der flarile als eeu lianiocle Zrt aard boven het hoofd Voüispellihgen tan nllerlei aard en alloji zijiige daan Er is veol geprofeteerd en weinig bewaarheid geworden Tele ran die profetiën waren reeds TOOI den tijd von vervulling ten gevolge hunner ongerijmdheid door het menschdom mei een medelijdend schouderophalen veroordeeld eu op zij gezet en toch mogen wij er den staf niet over breken want alle zijn uog niet vervuld kunnen worden en als ze don soms eens waar waren en vervuld weiden wat zouden wij ons don over ons ongeloof te beklagen hebben Deze rede noopt mg mgne broeders en zusters n de voorspelling von den grooten en eenigen ziener Nostradamus mede te deelen ze heeft zeer Teel ja alle waarschijnlgkheid voor zich Die ooren beeft hoore dnsl In het jaar dat goede Vrgdag op St George 2S April Paschen op St Marcus 25 April en Sakramentsdag op St Jan 24 Jnni valt in dat jaar tal de wereld vergaan Het jaar dat deze voorspelling wij hopen slechts gedeeltelijk bewaarheid lal worden is het jair O H J C 1886 Wg hebben du nog omtrent 167 maanden roor ons dat ieder zijne rekening opmakel Laatste Berichten Versailles 24 Febr In eene vergadering der linkerzgde heeft de heer Bicard het constitationeele ont ierp der Commissie van dertig verdedigd Hij verkluardde dat de heer Thiers geen ander ontwerp zal aannemen en elk voorstel zal bestrijden dat er onvereenigboar mede is Hg wees voorta op de scheariug lusjchen de rechterzijde en het rechter centram en gaf te kennen dat zoo linkerzijde linker centnua en rechtcrzgde eensgezind zgn om eene gourememeuteele meerderheid Ie vormen de Bepobliek nieU meer te vreezen heeft von de coalitie der royalisten Hg bezwoer de linkeizgde het ontwerp aan te nenwo Zijne rede htefi een diepen indrnk gemaakt De vergadering heeft geen besinit genomen Woèl fdiy a s zal de partij opnieuw bijeenkomen Londen 24 Febr De leider der conserTatiew partij hebben zich op de Zaterdag door hen gebotden bijeenkomst verklaard téjien t wetsontwecp tot hervorming van t hooger onderwijs in Ierland Over hunne deflnitieve houding ten opzichte van deze aan 5elegenheid hebben zij echter nog niet besloten Vermoedelgk zal morgen de groote werkstaking in ZuidWales eindigen Meer dan 60000 personen zal len dan den arbeid hervatten Weenen 24 Febr Dc iriaur Zeit deelt het Keieerlgk besluit mede tot bet bijeenroepen der delegatien ait de beide helften des Ugks t n i Maart te Weenen Madrid 24 Febr tmddagi 11 m Gieterea hebben de radicale en repnblikeinsche a evaardigden eeue bijeenkomst gehouden en ieder eene Commissie von twintig leden benoemd die beltot weid met bet formuleeren von voorstellen geschikt om da bestaande crisis tot eene oplossing te brengen De Commissién hebben ieder een sub comité van 7 leden benoemd Deze zijn no langdurige beraadslaging tot geen resultaat gekomen Heden ovond uilen zij de discussien voortzetten Men verwocht dat aan de crisis een einde zal worden gemaakt tonder dat de Cortes zal worden ontbonden De Minister van Oorlog volhardt in t n feslait om af te treden Het blijft hier alles rustig ir B u r gerlijke Stand GlLBoiuN 21 Febr Abraham ouders R U Force ep M Hogcrdijk ii Jacobui PaUr ouder W Vermeal u F Hol üusanna Adnaua ouders A J PUk eu C W van der Kuil 23 Jau ouders S li Poniie en S l Meijer Jacoba ouder Hey ea i v B Vliet Neeltje JofaaiiD i Klara oudirs F C Bik en B Kookbgiiea Giitus Adrianus eu I eeudert Rerardus ouder L BcBicbspeu G iu UijMguardm 24 Ailbetmiua ouders P Slittgerlaiid lu A Koot Fiaociscus Beruardu ooderi If hchultiu CU Tol Oviki Hji v 21 Febr A P van Pavoordl 6 m i A VV vau kisiven j 11 n 2 K t terb ek M j C Strccirand 12 w F C Treeve 8 m 2S U Hoogerxaard 20 j M Bos wed R Tuglo 83 j J C van der Draag 6 j 9 m H Schilder B j 24 C Holtbuisen 51 j 11 m G Ueesiak d H vau der Voort 51 j C de Keizer 79 j C Weijmsa vied W Flmk 63 j ADVERTE NTIES De oudergeteekende b jtuigt zijnen dank san allen die bewijzen van belangstelling hebben betoond bij zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad T VAN VREÜMINGEN Gouda 25 Februari 1873