Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1873

VrUdag Z9 Februari N 1328 1873 VAVAV V V VV W V VV V VV GOUDSCHE COURANT t Nieuws en Advertentieblad voor Ooud en Omstreken Itottit $ n Mühnlmh l $ But GOUDA Lange Tieudeweg D n 60 = oCi Oo = JlIIï gflïftcn ill S ijdffliiiflcit woritn binnen iin hrid o riijIijn fijd Qtkmi mommiinimt zich üoor De inzending van advertratiën kan geschieden tot Jta gur dea namiddags op den dag der uitgve 4 gemeester met de mtvoenaf vu dit bealait te belasten l en belaogryk besluit u loor het tngelsche Ia gerhuis genomen op vooroteljTin den heer Mandella den bekenden economist en iHBiddelaar lu den strijd tusschen kapitaal en arbeid llq wenachte de benoe mmg eener commissie vao eMn te naar de oorzaken van het gebrek en de dunie der steenkolen Ue regeering vereenigde zich oftt dit voorstel dat na korte dwcnssien met algemeefet stemmen werd aao genomen hoewel slechts 2V le tegenwoordig waren De iitting werd trouwene tM gevolge van dit geringe aantal gesloten nadat tm der leden den speaker verzocht had do nwe i f B te tellen Is dit verzoek gedaan dan wordt mat het Kagelsohe lagerhuis de tegenwoordigheid 40 leden vereiacht om de zitting te knonen vooMMtteo Door de weiksiakei m Zi t W le ia teMer thyr ene meetmg gehouden mM il luuntelli w patroons zyn verworpen Andere voorstellen door de werkstakers gedaan zyn door de patroons van de hand gewezen De werkstaking duurt derhalve voort Deze uitslag heeft een pynlyken indruk gemaakt In i witserl nd heefl de regecring an Sololhurn aan hel domkapittei van Ua el op de weigering om tot de benoeming van een beheerder van het bisdom over te gaan namens de diocesaaleonrereotie geaiit woord dat deze de geldigheid zgner weigering met aanneemt en de kantons by volgehuuileu weigering geen grond zouden hebhen tot behoud van het domkapittel Mgr Laohat de afgezette bisschop heefl alsof er niets gebeurd was een herderlykrn brief over den vastentyd uiigevaardigd aan de gemeenten Het af le eii van dien brief is den pastoors verboden wie weigert te gehoorzamen wordt als Lnehat afgebet In de Oostenryksche ryksrandsciiuiniissie voor hit I weiBontwerp op de directe verkie n gen is het on derzoek reeds geëindigd vooral de lessen vnn de t liberale bladen om niet te veel praten maar te stemmen hebben geholpen men scheen stilzwygend overeengekomen om alleen op die verniideriiigen aan te dringen die ook door de regeering werden goed gikeurd zoo ii het aantal stad af evairdigdeii van lioheme met u n vermeerderd en vnn 91 op 92 ge bracht Op het laat t de cr wtek al het rapport in den njksraad wordtn ingediend Ie iriz hi ell ich een vereenigiDg gevormd om Roomsche jr eters voort te helpen die den kiik dien t illui verl ten een roerkwnnrdig tee en des tl d hm groot gedrelle v n de lagere gers telijkliud lu Oostenryk is liherinl maar wordi duor de ultinmontanen verdrukt en gekweld De ontenigheid in lirt paai sclie ministerie heeft tot een crisis gelild die de beiiüeiniiig van een homogeen rtpublikeinsoh ministerie ttii gevolge hetft gehad De Cortes hebben benoemd Piguenis tot minisier presideiit met 231 stemmen van de 245 ledin die nan de stemming deel namen Castelnr tot minister buitenlandsche ziken met 2 i4 stemmen Sal lueron tot raini ter van jnst tie mr t 220 stemmen Pi j Mnrgall tot ministtr van binnenlniidiche aken met iib stemmen Acosin tot minister i nn oorlog Oreiro tot minister van marine iufnii lot minister van financiën hio tot niinistel vnn openbare temmen bomi tot miii tei van met 149 striuroen met I7 i stemmen met l stemmen werken mit Ml kolomen met 17 i steniintu 281c Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART b Voorloopig berigt ONZE UITMUNTENDE COLLECTIE Copien naar de beroemdste schilderden m Olieverf ui s 8 VRIJDAG en ZATÜRDAG alhier geëxposeerd zijn m het Lokaal TIVOLI Spoorstraat Gebroeders KOCH Spiegel en Lijstenfabnekanten te Amsterdam AFFAIRE TE KOOF Door bgzondere omstandigheden wordt ter OFername aangeboden eene zeei nette WINKEL AFFAIRE die een aardige Brieven franco onder letter O aan het Advertentie Bareau van G B van GOOR ZONEN alhier ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KUENEN ZOON Chemisten l fO ff aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door on = in doOsjea a ST Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld ba den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebrmk van nam a aks el 8 welke men tracht m omloop te brefgen Dr J G POPFs Plantaardig TANDPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zijn dagelgkseh gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteep verwijderd wordt maar ook het glazuur der tanden in witheid eniijuheid toeneemt Dr J G POPP s Anathcrin MON DVVATER het zekerste nuddel om de tanden en hettandvleeaeh gezond te honden alsook tot genezing van monden tandziekten wordt ten zeerste aanbevolen T virkrygea tg Oooila bg L Schenk winkelier op de Hoogstrnat wijk A 123 te Botlerdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaaawe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leydeu bg £ Noordgk te Utrechi bn F Altena apoth te Anuterdam bg P van Wind beim k C ferkoophuis te Oudewater bg T J Tan VrraBiogeii te Schoonkorea bg A Wollf tegen zeer bill ke prgzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van in alle BINNEN en BÜITENLWÜhCHE COLRANTEN wordea dadelijk opgezooden waarvoor ccd aftcbrift voldoeode ia VV VW V V A V V V V J AV füülwiin aangenaam en gemakkelyk in te nemen ijzerprseparaat door alle genees J heeren aanbevolen omdat hy ligt te verteren is en volledig m de sappen des hgchaams overgaat De Staalwijn wordt voomamelyk en met de gunstigste uitwerking gebruikt hg bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpyn en vooral bjj beginnende longtenng De flesch a fl 1 Eng elsche llruischpoeijers Itt lt Xt L i rJ êr éLntthopln Mfrknrlwnf AP een voortreffelijk pneparaat tegen alle ziekten van IldllieilIJ UllUWdHl jg j gj jj y bloedend tandvleesch losse tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuivenngsmiddel voor de tanden daar het de slijmen oplost dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfnsschend m dan mond zuivert den piaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door Overblijfsels van sp n of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Ct I iirvalcnli W nnAnnoAnv eenen ververschenden reuk hebbende en vry van IlJ eiSClI aiiuput utl j jtg jg zelfstandigheden in elegante doozcn v a 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cta 7iiivm IWffnlv IfYtP ipf raoutstroop uit 70 pCt moutsaiker dextnne eiwitAUlTt I il t l t acUige BtoSen en phosphorzure zouten zamengeiteld wordt door prof VON LIEBIQ door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een hebt te verteren en voed aank middel zeer aanbevolen bij hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij sciophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk amalenden levei traan De flesoh van 3 hectogrammen 75 ts Iti ltnmpr lllilI on iintrwatCV to behoud herstel en versterking van door inspannende be igheden door aanhoudend lezen of door iiiekte verzwakt zijn ten zeerste aan te beveltu Groote fl vcons a fl 1 en kleine j flac a 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEIVSafl 150 ürigineelprijs llli I hll PIÏl Cologne philocome zuivert het hoofd van de schilfers belet dal Liaist lll jadgjjjif het uitvallen der hareu en brengt m een korten tjjd een geheel nieuwen groei te voorschijn Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en ma i het gebruik van haarohën en pomaden geheel onnoodig Groote flacous a 90 en kleine a 45 Cts Alles echt verknjgbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt Bjj elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n voisr a I3 BOI l Apoth en Fabnk van Chemwch teehnuche l rceparaten dveiTteMTkn JHOOFD De JOHANN HOFF schb MALZPOMMADE ia geen geneim middel hare krachtige werking de hoofdj huid te verfnsachen liet uitvallen der haren direct te beletten de groeikracht der haren te bevorderen resp te hernieuwen is scheikundig bewezen en tal van gebruikers reeds danken aan deze Pommade een vol en gezond haartooisel herkregen te hebben Per flacon a 79 cent en ƒ 1 verkrijgbaar te GoudahgJ C vanVREU MINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerden bij HtNBi J v n BERG voor dit Blad worden roor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVBRTENTIEBURBAÜ VAN MJGH en VAM DITMAR ROTIEKDAM COR RESPONDENTIE De heer W B tod Stroateii lid van dea geroeenteruid nlhier ver7oekt ona te melden dnt hij met zooaU m het verslag der laatflte tBrncenternadszittinit lu ons Nr van Zondag jl voorkomt voor de verordening bLlreffciide de plaatselgka belasting msar daartet en heeft gestemd j De verslaggever van h t rBodsveralag meent echter ook ni I inforoiatio zijii beweren vol te moeteu houden dat de heerj van istraaten evenals alle overige raadêleden voor de verordtning heeft geatemd I Gonda Druk van A Drinkmao De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden ib 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnltcnlandscli Overzicht Heden tireft de groote slaff plaats in de nationale er adering van Frankrijk over liet rapport der cominiuie BU dcfligen De Parysche per lioudt iicb met niets anders dnn den uitslag van de7 en strijd be jg De rechterzijde is nog altijd even woeden I op de mannen van het rechtercentrom die op het laatst naar IhiTS 7ijn overgeloopen De linicerzgde weet nog niet of ij haar tegeniin tegen eene wij ziging der kieswet en de instelling van een andere kamer zal opofferen om met vereende Icrachten de literate monarchalen te verslaan Dit raadt haar dn hoer tlichard an een der dertig leden der Dii faureoommiMie di vooral ook wee op bet voordrel dat de reehterzijde nn verdeeld was m twee vijandelijke kampen iutusschen heeft ook de Broglie zijn gedrag verdedigd Icgenorer zijn partijgenooten Hy verklaarde 7ioh 7fer voor een vereenigmg van alle eoiiservatiete ffsctitii on wees tegenover art 4 van het onlwerp dal het indienen van de con titutiooeele ontwerpen niin de regeuring opdrn gt op het recht der meer I iierheid om de regeenng te dwingen in haren geest I te handiien Hij beweerde dnt de aanneming van dnt art met dan eene beleefdheid was voor Thiers doch geen belitsol om de plarnen der rechterzyde door te zetten Deze verklaring heeft by de regec ring een slechten indruk gemankt Intiisschen geeft do iSttf ptiUw de troostiijke verzekering dat de bedoelde oiitwerptn niet ioo spoedig zullen komen Uit Berlijn viordt als ieker bericht dat de Duitsche rijksdag den 10 der volgende maand zal worden geopend Het wetsontwerp betreffende de verhooging van hit tarief voor reis en verblyfkosten dor afgevaardigden IS lu den Pruisisthen landdag ingediend het treedt in werking met de tolgende ziitiiig de er blyfkosten Eijn bepaald op 5 thir daags Het krediet door de Pruisische regefting nnnge vmagd tot ondersteuning van de Oostzeenoodlyden den bedraagt 2 millioen tl Ir De in nuielingen hebbrn m hit geheel btdrngen 1 millioen thIr De cenige katholieke geestehjke in den Pruisisciien landdag die zich met by bet Zwarte centrum heelt oaiigosluten de domproost Hol er heeft de vorige week yn 50 jarigen dienst gevierd en ontriiig lal v n bewyzen vau ncliting en genegenheid de keizerin zond hem ei n prachtige van onder de geluk wenschers merkte men o a op den president von den landdag De koning van Beieren heeft volgens de Augil Allg ZeU zyn toestemming gegeven om de Beiersche troepen te kleeden naar de Pruisische de Pickel haube niet uitgezonderd de tegenwoordige uniformen en helmen moeten echter eerst versleteu 7yn In het njksontwerp op de nieuwe ment nordtd van gouden standaard gesteld in plaats van de tegenwoordige standaarden der Duitsche knden de grond Ug van het stelsel is de mark In Baden heeft de gemeeuteraad van Constanz na de ontvangst van het besluit van den mi i ter om een der katholieke kerken gedeelteliik t u gebruike af te staan aan de oud kntholickcn b slutm ometii der kerken tot dnt doel te bcstcmmui en den bur ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 1 0 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN Figuems heeft verklaard dat in zyn programma geen verandering zon komen Men gelooft dat de verkiezmgen znilen plaats hebben op 31 Maart en dat de constituante op 20 Aprd zal kunnen byeenkomen NouviUas zal tot opperbevelhebber van het Noorbenoemd warden Men was bedacht voor ongeregeldheden van den kant der heethoofdige federalisten die gewapend verschillende punten bezet hebben De regeering gesteund door de mditoire macht m voldoende sterkte om de orde te handhaven heeft de ooodige maatregelen genomen en de voornaamste openbare en byzondere gebouwen doen bezetten Generaal Burgos is lielast met het oppertievei over de milide en de nationale garde Morionei een radicaal is tot kapiteioge nertai van Modrid benoemd Men hoopte eene botsing in de straten der hoofil M te konnea vermqden In Zweden schgot de overeenstemming vsnregMring en volksvertegenwoordiging wel wat te wenschen over te laten FRANKRUE De monarchalen van het rechtercentrnm en de rechterzyde die zoolang vriendschappelyk met elkaar verleerden ten einde de gehate republiek des te beter te kunnen bestryden en ondcrmynen zyn elkaar thans zeer vyandig gezind Het is het werk der verzoening het samengaan van de Communon det Traite met de regeering dat dcïe oneen igheid plotseling te weeg gebracht heeft Hoe zonderling het ook Bchyuen moge toch is hel zoo In 1869 noemde men onverzoenlyken die leden der bnkerzyde iielke tot geen prys een transactie met de regeeriiig zouden hebben willen aangaan thans kan men mit het volste recht dien naam toepassen op de legitimisten der Kamer Zy immers prediken den i oorlog tot het uiterste tegen de regeering de hiereii Thiers Nn het jneer gematigde rechteroentrum welks vertegenwoordigers de meerderheid vormen UI de groote commissie als het ware een aoeoord gttrollen heeft met den president der republiek scheldt zieh de reehterzyde daarvan af De legitimisten gaan nu voor eigen rekening opereeren hun vroegere associe s de Oileanisten van zich nfstootende en hnn de leelykste namen gevende die zy slechts vinden knnnen loen onlangs de hertog Decazes den heer Viidilïret l isquier in de restauratie van het Hutel des Keservoirs tegenkwam ontbrandde hy zoo eer m woede dat hy zich met ontzag hem een veriitder te noemen De trniischen schynen dat woord nu eenmaal met te kunnen missen NatHurlyk was AadiffretPnsqnier niet of wemig door het e ntheton ornam gesticht en byni zoo ten heftig krakeel gevolgd zyn indien de omstanders fich niet in de zaak hadden gemengd om de strydenden te scheiden Onder deze omstandigheden moest de fnsie op niets uitloopen De Union beval een allerhevigst artikel tegen de Orleansen een artikel dat groot op zien gebaard heeft Ook de aanvoerders der ncommissie van dertig komen er natuurlyk by de Umon slecht af De andere blndiii der 1 gitimiteil sluiten zich gaarne by hun collega mn De Umvers maakt een langen brief opei bnar door den mark es van hnnncii n gericht tut den hertoar vnn Aumole Do toon is ecr ematigd De marlties