Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1873

doet een beroep op de welwillendheid en het gfmood van den hertoj ora hem tot erkenning der echte legitimiteit Chiimbord te bewogen Daarbij hangt hij een schoon maar nog al fantastisch beeld van het koningschap op Sommige bladen loochenen de overwinning der regeering in de zaak met de commissie van dertig De Franfaia Paris Journal de AssemHée mtionale ilic trouwens het orgaan van het reolitermidden is handhaven hun gevoelen dat de commissie overwonnen heeft en dat de linkermannen zich verheugen met een doode musch Uit de taal ran de Union en de Gazette de France zou men juist het tegendeel kunnen opmaken Zij vallen de € ommissim its Trente allerhevigst aan In elk geval is de scheuring tnsschen de koningsgezinden van verschillende kleur volkomen en zy kan der republiek slechts ten goede komen De krachtige aaneengesloten phalanx die haar zoo vinnig bestreed is voor het oogenblik uileeogevallen verbrokkeld Pe vraag is maar of een dergelijke toestand kan voortduren en of de monarohalen niet spoedig ullen bespeuren dat zij door hun gekibbel den geroeenschappijken vijand versterken en aUdan de vroegeie co ilitie te hernieuwen DUITSCHLAND In den pas verschenen jaargang 1372 van het Tijdschrift uilgegeven door het üoninklijk bureauvoor Statistiek komt een opstel voor van dr Kngel over de verliezen van het Duilsche leger inden oorlog met Frankrijk Ofschoon tijdens denoorlog met Frankrijk verzuimd werd de bouwstoffen voor de statiliek volledig te verzamelen heeft ky toch zeer belangrijke bgzonderheden kunnen medëdeelen 3 Het totale verlies van de Duitsohe legers bedroeg 147 897 man aan dooden gewonden en vermisten waaronder 52B4 officieren en geneesheeren 1634 officieren sneuvelden dadelijk of stierven aan hun wonden j daarbij 5 generaals 117 officieren van den staf en 18 geneesheeren Gewond werden 3614 officieren waarbij 17 generaals 247 officieren van den staf B3 geneesheeren terwijl 100 officieren en geneesheeren gevangen genomen werden of vermist zijn Het geheele getal dergenen die tijdens den oorlog gestorven zyn wordt volgens de nauwkeurigste onderzoekingen op 40 8S1 gesteld waarvan 17 572 dadelijk op het Inohtveld bleven 10 710 aan wonden overleden 816 door ongelukken en 30 door zelfmoord stierven Aan ziekten overleden 12 253 waaronder aan t phus C965 aan cholerische ziekten 2000 alleen voor Metz raapten beide ziekten 2157 weg aan pokkeu SGl aan longontsteking en acute ziekten 1021 iian chronische 778 zonder opgave vau ziekte 975 Het aantal vermisten bedroeg 4009 zoodat in het geheel gestorven en vermist zijn 44 891 officieren eu manschappen Het geheele Duilsche leger dat aan den werkel ij ken oorlog deel nam telde 913 967 man welker bewegingen met nauwkeurigheid van maand tot ma ind worden opgegeten Het leger heeft 1599 ontmoetingen met den vijand gehad waarbij bloed vergoten werd 78 veldslagen werden geleverd en 870 kleinere gevechten terwijl bij belegeringen 3 i uitvallen en 486 vijandelgke operntiéu plaats vonden daarbij komen 121 oiitmoetiugen van etappenpatrouilles en 11 spoorwegougelukken door den vijand veroorzaakt De bloedigste dagen waren Worth Vionville en Gravelotte en die van den 2den Dec 1870 toen bij Bazoohes lesHautes en Vogèrcs en tevens bij Parijs Cliainpigny en Brie gevochten werd 8 regimenten hebben de helft hunner sterkte verloren Te Madrid blyft het steeds rustig het schijnt zelfs dat de proclamatie van de fepubliek gunstig gewerkt heeft op het vertier in de stad de publieke vermakelykheiden worden vooral niet minder bezocht en vrees voor de republikeinen zal aan het carnaval geen afbreuk doen Minder gerust was men over den toesUnd in Catalonie ook in het Zuiden heerscht er volgens den correspondent van de Temp veel opgewondenheid Te Montjo ia een revolutionaire club tin het verdeelen van de landen gegaan en ook elders verwacht men dat dit voorbeeld niet zonder navolging zal blyven t is te verleidelijk voor hen die niets bezitten Natuurlijk zijn vele berichten overdreven zoo o t dat de beruchte Parijzer Com moiiemannen die de gerechtigheid van Thiers hebben kunnenootvlnchten te Madridzouden zijn aangekomen men noemde o a generaal Cluaeret Niet een Com muneman is nog gearriveerd Pe bgzondere correspondent die de Tempt naar Madrid heeft gezonden heeft eeu onderhoud gehad met een der republikeinsche Ministers de correspondent begon net den Minister den niet zeer gnnstigeo indruk mee te deelen dien de proclamatie van de Republiek te Par js had gemaakt Het antwoord van den Minister was geruststellend de Begeering zeide bij ongeveer heeft een dubbele taak de conservatieven gerust te stellen en de manuen van haar eigen partij te doen begrijpen dat zg niet alles kunnen verkrijgen wat zij verwachten maar gij vormt u allen zeer overdreven denkbeelden van de politieke hartstochten in Spanje de eerste taak de geruststelling van de conservatieven ie reeds gelukt en zonder veel moeite het tweede gedeelte baart meer zorg maar tot heden hebben wij ons niet te beklagen Deze woorden geven volgens den correspondent ook het algemeen gevoelen weder te Malrid over den politieken toestand De conservatieven stonden verstomd over de plotselinge omkeering van zakeS maar de overgang geschiedde zoo kalm de republikeinen die zich aan het hoofd van de Kegeering stelden hadden zulk een goeden naam dat de conservatieven vooral de omstandigheden in aanmerking nemende besloten er in te berusten altgd onder voorbehoud De speciale oorrespondent van de Temps kleurt naar ons inzien de zaken echter wel wat al te optimistisch wanneer hg meent dat de voorliefde voor de monarchie in Spanje zeer is verminderden schier alleen nog bestaat bij de onmogelijke Carli ten t Is waar redenen om monarchaal te zijn hebben dl Spanjaarden niet de monarchen hebben het er hier zooals op vele andere plaatsen op toegelegd om de monarchie tot een onmogelijkheid té miueii te vereenzelvigen met e vloek maar de republiek die in monarchale landen tot hedeu werd ingevoerd heeft weinig bewijzen gegeteu van te kunnen bcst ian Uenoemde correspondent eindigt zijn schrijven dan ook met twijfel aan de eerste republikeinsche toekomst van Spanje de conservatieven gelooven niet dat de tegenwoordige orde van Zdken zal standhouden en de republikeinen spreken eveneens van de toekomst met een zekere vrees BINNENLAND Gouda 27 Febuuabi VERGADERING van den GEMEENTERAAD Zaturdag den 1 Maart 1873 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een voorstel lot het in het openbaar verkoopen van boomen staande v óur hel huis vroeger toebelioord hebbende aan deu Heer Goedkoop Een voorstel tot Wgiiging van den staat van begrooting der inkomsten en uitgaven voor het jaar 1872 Te onderzoekeu de geloofsbrief van den tot raadslid benoemden Heer T van Vreumingen Dinsdagavond is alhier in arrest gebracht C d O werkman wonende in de gemeente Heeuivijk die des nachts uit het land van den bouwman C Streng liggende te Raudenburg een scha ip had ontvreemd en dit bij W Boere alhier te koop had auiigeboden voor f 10 50 Boere die onmiddellijk begreep dat C d G op geene eerlgke wij e lu het be it van het schaap was geraakt wilde het niet koopeii en raailde hem aan iiiiur een amler te guitii duoh toen bg met een ander koopman a nikwam had de politie het schaap in beslag genomen N bij Oudewater is Maandag avond brand ontstaan bg den landbouwer Hoogendoorn schuur hooiberg 5 koeijen en vele landbouwgereedscbappen zyn een prooi der vlammen geworden Het woonhuis 13 behouden gebleven Het verslag omtrent de overweging in de afdee lingen der tweede kamer van het weis ontwerp tot wijziging Staten Qeneraal Tweede Kameu Zitting van 26 Februari Negen reeds bekende wels ontwerpen zijn ingekomen alsmede een ontwerp tot wijziging der bepalingen betreffende het pandrecht en een tol goedkeuring van bepalingen in de met België gesloten tractaten Nog is ingekomen een wets voorstel van den heer Nierstrasz tot wijziging der wet omtrent de bevordering en de peiisioiiecring van de officieren bij de zeemacht De eindverslagen omtrent de ontwerpen betreffende de herziening der kieswet en de rechterlijke organisatie zijn gereed De dag der behandeling zal nader bepaald worden De heer Blnssé heeft verlof gevraagd en bekomen om heden ten twee ure tot den minister van koloniën eeuige vragen te richten betreffende de gebeurtenissen welke mochten hebben plaats gehad op Sumatra Vervolgens werd overgegaan tot het trekken der nfdeeliogen Tot voorzitters zgn gekozen de bh Begram van Reenen Kappeyne van Akerlaken en van Zuyien tot onder voorzitters de hh Luyben Cremers Jouckbloedt Gevers en de Braaw Bij de in het hoofdkiesdistriot Sneek gehouden verkiezing van een lid van de tweede kamer zijn uitgebracht 2278 stemmen waarvan er 26 van onwaarde zijn verklaard I e volstrekte meerderheid was dus 1127 Op nieuw is gekozen de heer A Moens met 1460 stemmen De heer Kencfaeniiu verkreeg 796 stemmen jedurende eenige dagen loopt te s Hage een gerucht dat de gespannen voet waarop de Indische Ëegeering met den Sultan van Atchin staat tot een noodlottig conflict heeft geleid Volgens gerucht zou het verzoek ontvangen zijn om van hier 3000 man met kader en officieren naar Indie te zenden als kern voor eene expeditie tegen Atchin Nog meerdere geruchten beroeren in de residentie de militaire wereld er is van niets meer en niets minder sprake dan van een verplaatsing van het regiment grenadiers en jagers naar Adlterdam en wel met 1 November a a Zeker is bet dat dit plan etn punt lan overVegiug uitmaakt de locaiiteiten in de hoofstad zyn reeds opgenomen Aldus het Vaderland ysto gisteren liet Vaderland van heden meldt dat het plan tot verphuitsing van de grenadiers en jagers wel eeu punt van overweging heelt uitgemaakt maar tooh ook reeds weer is opgegeven Het gerucht omtrent de Indische ongelegenheden wordt door het Dagblad eveneens tegengesproken De Minister van Oorlog heeft een circulaire gericht aan de eerstaanwezende ofHcieren van gezondheid bg de garnizoenen en de toeziende chefs over de militaire ziekeninrichtingen behelzende dat er voortaan geen godsdienstleeraren mogen worden toegelaten in de militaire ziekeninrichtingen anders dan op uitdrukkelijk verlangen van deu lijder en met vergunning van den eerstaanwezenden officier van gezondheid alsmede dat de veraehillende godsdienstleeraren zich slechts uitsiniiend zullen mogen bezighouden met den patient ten iviens behoeve hun geestelijke bijstand wordt ingeroepen Bij overtreding van dezen maatregel zullen zij de ziekeuinrichting onmiddellijk moeten verlaten Te Gorincliem was eene Commissie benoemd uit het College van directeuren der Bank van leening ten einde rapport uit te brengen op de geopperde bezwaren tegen een voorstel tot opheffing der Bank In eeu uitvoerig verslag beeft deze Commiasie het College van directeuren geadviseerd deu Gemeenteraad dringend te verzoeken om tot geleidelijke opheffing der Bank onder nadere goedkeuring des IConings over te gnan He Commissie beschouwt de R ink van leening alt eene voor de mn itschnpptj scliadelijke instelling aangezien do Bank niet zeiden de heler wordt van gestolen goed den bele iicr der werkpanden onfeilbaar tot armoede voert voor den eerlijken koopman wien het niet aan krediet ontbreekt onnoodig is en dn kleinhandelaar die tot drn bank zijn toevlucht i eeml noodwendig naar het bankroet leidt Ten einde de beambten in de gelegenheid te stellen naar eene andere betrekking uit te zien en om gelegenheid te geven tot geleidelijke aflossing der geleende panden wordt eene ophefling uil te voeren in drie jaren voorgesteld In de laatstgehouden Raadsvergadering ia het voorstel van directeuren der Bank van leening om a de Bank van leening geleidelijk op te heffen door Zoodra mogelijk over te gaan tot vereenvoudiging der beleenscbaal eu b met 1 Juli 1874 geen beleeningen meer te sluiten en te zorgen dat deu Isten Januari 1876 de inrichting geliquideerd zg met tien legen twee stemmen aangenomen en daardoor tevens afwijzend beschikt op het adres van dea l assier der Bank houdende bezwaren tegen de voorgestelde opheffing Ten gevolge an de benoeming van den heer W H Pyls tot burgemeester van Maastricht moet er een nieuwe verkiezing tot lid van de tweede kaïnet plaats hebben in het hoofdkiesdislrict Maastricht Naar men verneemt is de loting voor de nationale militie in de gemeente Wgmbritseradeel uithoofde van de daarbij plaats gehad hebbende oujoistheden vernietigd en zal eene nieuwe loting moeten plaats hebben Naar men verneemt heeft de Ned Eijnspoorweg maatscbappy concessie aangevraagd om een spoorweg van Lingen in verband met hare lijn te tnogen leggen en die over Deventer te trekken Pe heer G P Itlmnnn Jr beeft een uitvoerig stuk gepubliceerd om de volkomen onjuistheid aan te toonen van de berichten die omtrent de vreeseIgke rampen van deu strengen winter in Minnesota op zeer overdreven wijze zijn medegedeeld Hy toont tan dat de winter in geheel A merilÉa ongekend streng geweest is en overal enkele treurige onheilen daarbij zijn voorgekomen doch bij voegt er bij dat in Engeland eu ook bier te lande gevallen van doodvriezen zijn voorgekomen Er bestaat dus geen reden hoegenaamd om alleen over Minnesota werwaarts de migratie in den laatsten tijd zeer toenam alle ongelukken op schrikbarende wijze voor te stellen Naar men verneemt is thans de eindbeslissing gevallen in eeile zaak voor de prov Gelderland van practisch belang en die de gemoederen der landbouwers aldaar sedert een paar jaar in gciladige beweging en onrust heeft gehouden de zoogenaamde breedevelgen qnaestie De provinciale staten hadden ein reglement vastgesteld op het gebruik van wielen van voertuigen op openbare wegen en daarbij bepaald d it de breedte der velgen niet minder mocht zijn dan 10 cM Tal van landbouwers vooral uit de kleistrekrn kwamen daartegen op en verzochten den koning dat reglement uiet goed te keuren op grond v in technische eu Gnancieele bezwaren Het reglement werd naar aanleiding dier vele adressen tweemaal naar de staten gereiivoyeerd doch deze handhaafden telkens hun eenmaal genomen besluit Dezer dagen heeft Z M zijne goedkeuring aan de verordening onthouden Zaterdagavond werd te Amsterdam door een aantal vooratanders der tooneelspeelkunsl eene bgeenkomst gebonden ten gevolge waarvan eene Vereeniging tot ondersteuning der exploitatie van den Stadsschouwburg in het belang der kunst werd opgericht en eene commissie benoemd die zich tot taak zou stellen dsor circulaires als anderszins te trachten zich nog vóór den 2d n Maart e k van de sympathie en deelneming der burgerij te verzekeren Men hoopt daardoor reeds aanstonds invloed te kunnen uitoeteneo zoowel op de toewijzing door het gemeentebestuur als op de qualiteit van den pachter De Amsterdamsche burgerij zou als het ware eene subsidie in uitzicht stellen waardoor bleek dat zj in het tooneel nog altijd eene leerschool voor smaak en goede zeden eerbiedigt en kraehligen steun wil schenken aan ieder die het met de kunst goed neeiit De commissie bestaat uit de heeren V J Hofdijk P A van Oostervvijk Bruin J Piiiner J H Rfniiefeld G vati Tienhoven H de Veer en A C AVcrtheim en heeft reeds dadelijk maatregelen genomen om aan het ontvangen mandaat te voldoen De Vereenig ng heefl op den voorgrond gesteld dal zg zooveel mogelijk zal samenwerken met de best laude Amsterdam che afdeeling van het Nederlandsch tuunuelverbo id De rechtbank te Zivolle heeft Donderdag jl een persoon veroordeeld tol gevangenisstraf van één dag we ou8 het dragen van een verborgen wapen zakp slool en daarbij het pistool verbeurd verklaard en de vernietiging daarvan gelast terwijl op dien dag nog verscheiden personen wegens gelijke overtreding terechtstondcu De Fransche wet waarbij bet dragen i f ibrioeeren en verkoopen van verborgen wiipens is i verboden dateerl reeds van 1728 en is hier te lande executoT verklaard by Keizerlgke decreten taii 1810 eu 6 Jan 1811 De ondervinding hoeft geleerd dat het om ern rijken aardappelen oogst te verkrijgen met dienstig is om kleine of ann stukken gesneden groote aardappelen als leggers te bezigen Daar de leg aanlappel tot op zekere hoogte als voedsel voor de nieuw te ontwikkelen knollen dient zoo zal hoe grooter de moer aardappel is deze meer voedende sappen bevatten die aan de jonge aardappelen ten goede komen Een in België ten vorigen jare door een landbouwkundige genomen proef had de volgende uitkomst Op een vierkante roede goed toebereid land werden 32 kilogrammen poolers gebruikt van gemiddeld 7 lood per stuk die 320 kilogrammen aardappelen opleverden terwgl dezelfde oppervlakte land waarin men 16 kilogrammen poolers van gemiddeld S j lood per stuk had gelegd 216 kilo a rammen aardappelen gaven Door dus grootere n inlappelen gezamenlyk 17 kilogrammen meer wegende te gebruiken werd eene grootere opbrengst vua 1J3 kilogrammen verkregen Het volgende lezen wij in de Mimaarscie Courant en wij voldoen gaarne aan hel ons gedaan verzoek tot overname TE VEEL Heiligerlee heeft zijn gedenkteeken den Briel zijn beeld Alkmaar vraagt ook een beeld eu Leiden maakt zich gereed om het Nederlaiidsche volk een standbeeld te vrageu voor zijn burgemeester van der VVerff Is dal niet wat veel wordt hier aarzelend gevraagd en daar is men reeds mei hel antwoord gereed s inderdaad dat gaat uiet dal is te veel gevergd Wie had dal mogen verwachten Wie had durven voorspellen dat de tijd reeds aangebroken is waarin men lot hel Nederlaudsche volk kan zeggen Matig u toch met hel etichteu vau gedenkteekeuen met hel oprichten van beelden de kunst is voldoende vertegenwoordigd op de pleinen uwer steden tot hier toe eu niet verder overvloed schaadt Maar wie zal in ernst zoo spreken Van hel tegendeel het bewijs te vragen zou gelijk slaan met op den helderen middag een beloog te verlangen dat de zoo schijnt of in de hul der armoede het bewgs dat daar geeiï overvloed heerscht Armoede ja inderdaad arnjoede heerscht in ons koude vaderland op dit gebied Toch zijn hel dezelfde Nederlaudsche provinciën naar eenmaal hel trotscbe stadhuis verrees n iast de grootsphe hoofdkerk waar de stadspoort de veste aardig moest zgn die zij beveiligde waar ieder schuUersgild zijn waardigen doelen begeerde waar de sierlijke toren niet mucht ontbreken op het gebouw van gild of gemeente waar het klokkenspel niet gemist kon wardeii waar elk poorter wees op die uiterlgke teekeuen van den rijkdom en den kunstzin zijner stand met de zelfvoldoening van een een medeeigeoaar van een deelgenoot in de gemeenschap tan een lid van het groule gezin Toch IS het helzelfde land waar de praalgraven verrezen in de kerken thans God betere t gemeenlijk nau het oog onttrokken en tot een bron van inkomsten voor den koster of de armenkas verlaagd hel land dat zijn grootste kunstschatten zija nachtwacht zijn staalmeesters zgn schuttersmrialtijd zijn ontleedkundige les zijn talrijke regenteuslukken portretten en sciiuttersstukken waarvan de tentoonst lling nog heden geheel de kunstwereld in verrukking brengt a in dien goeden volksgeest dankt Hoc arm steekt onze eeuw in dat opzichi bij die vroegere eeuwen af Kn bepaaldelijk wat de beeldende kunsten betreft hoevele zijn de plaatsen in ons vaderland waar een beeld eeu monument tok ons spreekt van merkivaardtge feiten en beroemde personen De kunst werkt verede end op ons gemoed zij vertroost en bemoedyt verheft en bezielt ons wekt geestdrift in ons en kracht lol kloeke en grootscl c daden aaraan de zelfzucht vreemd is en het eigeubelang geen deel heeft Waar betoog ons koud laat CU redeueeriug ons verveelt daar beheerscbt ons de wunderinachl van het gedicht de muziek de schilderij of hel beeld daar wekt de loovcrstaf der kunst geloof geestkracht en leven aar mets dnn Iwgfel slapheid en dood scheen te bestaan Zyn dat groote woorden waarvan de klank eveniedig is aan de zinledigheid Zij dat gemeeiiplaatseD die de een den ander gedaehtelooi nazegt Maar de geschiedenis van meiischeii en volken de persoonigke onderundiiig all üovelen die dezegelieini innige luorermaelit slechts een enkele maal hebhun gevoeld staan ons borg dal wij hier inderdaad niet waarheid en vverkelgkheid te doen het bcn en niet met de voorstel lingen eener overprikkelde verbeelding of ziekelijke dweepzucht De meosch kan nu eenmaal bg bruoil alleen mei leven hoofd en hard eisclien mede het huuiie hel leven des geinoeds en d r verbeelding roept eten luid om voedsel Uelulkig hel land wa ir de kunst hel geeft gelukkig licl volk dal door hare hand geleid geen bevrediging zoekt op verkeerde wegen Kn daarom wie zou vroeg voor een tiental jaren Dr l iersou te recht wie zou een stad gelukkig noemen waar de schoorsteenen der industrie en der schrepvaart wel rookten maar wa ir op liet altaar der kunst geen enkele kuirel wierooks ooit ontbtükeii werd P W ie onzer zou vrede hebben met de ruimste winst als die winst verkregen erd met hel verlies van dal gevoel voor het hoogere dal on en aren adel Uiiiuaaktr Kn is l el met aar dut de kunst de beelillioun kunst althans in Nederland om brood loopt Voorwaar d c iets gelooft van haar opvoedende kracht voor IilI vulk moisl zich verheugen dal gedenkdagen zoü iis hel Nederlandsclie volk m deze jaren viert haar medewerking eisclieii iVluar men kan toch elk belangrijk feil uit onze gesoliiedenis met heJ lenken duur een mununieut een beeldeiigioep eei standbeeld een naald of een znil Kik belangrijk teit neen Miiar wil men dut L ial Ucli eik feil op zich zetf beoordeeld ivordt ii lïvee gedenkieekenen zullen de gi dnclileiiis ie Vfiulig houden ann de eerste üverwinningcn in den taelilij j inj i u strijd In den noord oost en ueii zuidufst liüek van uas land bij lleiligerlce eu 111 den Briel zullen zij van den geest der vaderen tot het volk getuigen Die pbialseu hebben er aanspraak op maar gunstig gelegen zijn ze niet Moet hel daarbij blijven Doch van meer gewicht is de vraag verdienen hel koen besluit van Alkmaars regeering eu burgerij om zelfs na Haarlems val zich niet te onderwerpen maar de stad tegen hel Spaansche leger te verdedigen het krachtig afslaan van een tot drie malen toe hervatte bestorming het met gelukkigen u tsjag doorstaan van een geregeld beleg bij een verdediging van 1800 weerbare burgers en 800 soldaten legen een leger van 16000 man een bijzondere herinnering een blij vend gedenkteeken De groote beteeken is van het belangrgk feil treedt echter eerst volkomen in hel licht wanneer men het beschouwt in verband met hetgeen voorafging en volgde als onderdeel van den grooten strijd De opstand met de inneming van den Briel begonnen had zich spoedig over hel geheels land uitgebreid maar don Frederik s leger hield vreeselyke strafoefening en bijna geheel NoordNederland werd op nieuw tot onderwerping gebracht In dien nacht was Alkmaarsch zegevierend verzet hel eerste lichtpunt In de bevrijding dier stad op S Oct eu de vernieling der Spaansche vloot op de Zuiderzee drie dagen later brak de dageraad aan van een nieuwen dag den dag der herwonnen vrijheid Alkmiuir schrijft Bilderdijk had de eer van deeerste stad te zyn die den Spaanschen moed voor baar muren bezwijken za x en aan Leyden het voorbeeld gaf De Spaansche soldaat had geweigerd den aanval te hervatten hij verloor het geloof aan zijn onoverwinlijkheid de krijgstucht leed een gevoeligen knak en de muiterij deed het leger haar vcrlammendsn invloed ondervinden Met deezen slagh op Zee in de versche wonde van Alkmaar scbryft Hooft wts de Landtvooghl zelfs tot Amsterdam niet alleen in baat maar in d uiterste verachting gekomen Nog vóór het einde van 1573 verliet hij ons land Het spreekwoord in den mond van den tijdgenoot Van Alkmaar begint de Victorie is inderdaad een waar woord en doet Alkmaars overwinnendeu weerstand in zijn volle beteekeiiis kennen Zulk een gelukkig keerpunt in den grooten strijd voor heel het land van zoo belangrijke en zegenrijke gevolgen behoort inderdaad gekenmerkt te worden door een gedenksteen een mijlpaal op den weg waar langs wij zign gewordea wat wij zyn Doet het iets af of daar later weer stemmen zullen opgaan die een gedenkteeken zullen voorstellen voor andere feiten op andere plaatsen Na Alkmaar en Leyden i het niet naarscbijnlijk Overwinningen vin het Staalsche leger gelukkige verrassingen als die van Breda zijn feiten van een geheel anderen aard dan de kloeke burgerdeugd die in Haarlems Alkmaan en Leydens beleg uitbtonk Be Unie van Utrecht en de afzweriug vau Graaf Philips zijn de groote gebeurtenissen die den opstand besluiten Daarna neemt de strgd meer het karaker aan van een gewonen oorlog aan of over ouze grenzen gevoerd Maar laat men elk feit op zich zelf beoordeelen Thans hebben n ij alleen met Alkmaar te doen Nog karig uiterst karig is onze rijke geschiedenis door beeld en gedenkzuil voor de oogen des volks in dageUjksche herinnering gebracht Grijpen wij de gelegenheid aan ora te doen wat werd nagelaten Vrbeiden wij daardoor tevens ann den goeden smaak en de kunstzin van ons volk Schragen wij tegelijk deu yver en de opgewektheid van ouze kunstenaars d e iinar werk zoeken Nederland met zijn 1100 liüüg tnangelagenen met zijn welvarende bevolking IS niet te arm om yan tijd tot lijd eenige duizende guldias bijeen te brengen voor eeu nationaal monnluent I ii irti c krachtig Ie kunnen bijdragen is het benydbaar vourrcelit vau deu ruim bedeelde Daaraan ook maar door een kleine gift mee te werken moet de eer zijn van elk rechtgeaard Nederlander IV V d K Laatste Berichten Solothurn 26 Febr Daar de godsdienstige agitatie in hel kanton toeneemt laat de Hegeering troepen op de been brengen om haar gezag te handhaven Berlijn 26 Febr De Prov Corresp zegt omtrent Spanje Reeds zijn er vele kenteekenen die het twijfelachtig maken of de republiek in Spanje vasten voet zal verkrygen zander een nieuwen strijd tusscben de partyen en zonder pogingen van de socialistische deuiocaten in Europa om dien strijd aan hun doel dienstbaar te maken Berlijn 26 Febr Volgens de Nord Deutscht Mig etl heeft hel Pruisische Ministerie op voorstel Van Bisiuarck eenstemmig beslolen de spoor eg cüucessicn voortaan met meei te beschouwen als eene aak behoorendc onder htl ressort van een der MiiiisliT uiaiir als ceiio aangelegenheid tut den werkkring bchooiende van het geheele Minisleric