Goudsche Courant, zondag 2 maart 1873

Zondag l Maart N 1329 1873 BeüliJD 8 Fabr De Reichs Jnteiger deelt het Keizerlijk besluit mede wnnrbij de Eijksdag tegen 10 Mantt wordt bijeengergepen Volgens eene corrfspondentie uil Wernen Ban de Kmx fit w n9cht Oostenrijk met de Kabinetten Ie at IVtoraburg en Berlijn hand aan hand te gann in oe quaestie ran de erkenning der Spaansohe Republiek doordien men den staat van zaken in Spanje nog niet genoegzaam gevestigd acht en eene dadelijke erkenning onder die omstandigheden als roorbarig zou kunnen beschouwd worden Madrid 25 Febr De Gaceta behelst de beuoemiiig yau den heer Estefantes tot civielgouTer neur van Madrid van Pavia tot kapitein generaal der hoofdstad v in Laguncro tot kapitein generaal te Barcelona van Nouvilaa tot kommandant van het leger in de Noordelijke provinciën en van Contreras tot kommandant van het leger in Catalonie Madrid heeft zijn gewoon voorkomen terug gekregen Parijs 2G febr 11e republikeinsche linkerzijde heeft heden de aangekondigde bijeenkomst gehouden Verscheidene ledeu toonden aan dat bet constitutioneele ontwerp de commissie van dertig tol de verwezenlijking van de bedoeling der boodschap des heeren Ihiers zon leiden De vergadering heelt het resultaat harer beraadslagingen in de volgende resolutie saamgevat Vertrouwon stellende in de staatkunde gelijk die in de boodschap des heeren Thiers is ontwikkeld is de republikeinsche linkeriijde bereid bij de discussie over bet oonstituiioneele ontwerp het geuvernemenl te ondersteunen MARKTBERICHTEN OPRaEPIi G van KIEZERS MAANDAG 3 MAAET 1873 s avonds half 8 ure bö W LAMPE ter bespreking van een belangrijk punt NB Deze byeenkomst kosteloos 26Ïe aats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a s GOUDSCHE COÏÏRANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gonda en Omstreken Hoogstbelangrijke Expositie van SGHILDERUEH te Gouda uitsluitend VRUDAG 28 FBBRUARU en ZATUKDA6 1 MAART van 11 tot 4 ure in het Lokaal TIVOLI De Representant van de firma Gebroeders KOCH Spiegelfabriekanten enz te Amsterdam zal alsdan ten toon stellen zijne keurige collectie Copiëu naar schilderijen in Olieverf naar beroemde Meesters uit de HoUaudache Itataliaansche Duitsche en andere scholen in fraai vergulde lijsten De voornaamste stukken mt verschillende Rijken zijn hier bijeengebragt de collectie is derhalve zoo uitgebreid en fraai als die in Nederland nimmer werd aangetroffen en wordt als zoodanig in de aandacht van het geëerde Publiek aanbevolen Voorts is hij ruim voorzien van de nieuwste Modellen van Schoorsteen Penant Canapé Psiche Spiegels Galeries en Porte Embrasses voor ötatiegordijuen Consoles Vergulde Meubelen als Tafels Gueridons etc UITERST BILLIJKE BRUZEN Te ontbieden Hotel Tivom Spoorstraat Mevrouw MttLLER te Jlaastreclit vraagt met Primo Mei eene flinke KEUKENMEID tevens genegen huiswerk te verrigten P G OOQda 27 Febr Haver en gerst ruim prijshondend tarwe en rogge flauw Tarwe puike Zeeiiwsohe ƒ 12 60 a ƒ 13 40 Mindere 11 80 a 12 50 Polder ƒ 9 75 a 12 Bogge pttike 6 80 a 7 iO Mindere 6 25 a 6 70 Voer 6 90 a 6 20 Gerst puike 7 a 7 90 Mindere 6 10 a 6 80 Haver lano e S 60 a 4 40 Korte 3 90 k f 5 60 Hennepa ad 9 26 l e veemarkt met gewonen aanvoer ofschoopUe pryzen enorm hoog waren was echter de handeltraag Vette varkens van 30 a 82 cents per halfkilo Mageire varkens en biggen vlug te verkoopen Kaas weinig aangevoerd 30 a 33 Boter 1 40 a 1 50 Burgerlijke Stand GtBOKEM 25 Febr Engclioa Cornelia onders E A van Ae n K Hartman Pieter Jacoboe ouders F Horsbeek en S F T eeldrren Krijna ondrrs F Kiene en D van der Helm Jobanrii Jacobn ouders J Snaterse en N vao Vliet 26 fJeeltje Susanna Elisabeth ouders C Hijnhoul en S Ueber Paulina Elizabeth oudere J T Jasjiera en E van Beozckom 27 Anc ouders G Balvert en G VViUenburg OviEllDEN 25 Febr A M Appelman m GmirwD 26 Febr M de Jong en L de Koff D T eefsma en B S Mossel S de Jong en E Cats J LngtWt en C A Zandijk Dat is belangstellend Onderzoek Iemand was onlangs zeer ernstig aangedaan door ledemaatspijn alle gewrichten waren struin en hoogst pijnlijk zelfs zijn vleesch kon men niet aanraken zonder dat hij de hevigste pijn gevoelde Men besloot als gewoonlijk den doctor te raadplegen welke het geluk niet had dat de gewone medicijnen eenige verandering te weeg bragten toen beval zijn Ed baai of jiohtlappen aan te brengen hetwelk men dusdanig behandelde een gedeelte van het lijdende ligchaam omwond men met jichtvries terwjjl men een ander gedeelte met Abshaubbin s Watten belegde met dat gelukkig gevolg dat de patiënt zeer spoedig begon te transpireren en aan die zijde waar de Anti Rhumatische Watten waren aangebragt verligting van pjjn begon te gevoelen eenige oogenblikken na deze merkbare verbetering belegde men het geheele ligchaam met Abshaubbin s Anti Rhumnti sche Watten waarna de patiënt zich binnen 16 uren geheel pijnloos gevoelde Deze watten ontnemen alle pijnen mits dezelve van rhumatischen aard zijn De prijs is 30 ets per pakje zij worden verkocht aanhetHoofdDépot bij A BllEETVELT Az te Delft welke tevens de billetten teekent Eu verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevetdmizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Sehoonhoven A KAULING Alphen 3 GOUDKADE Boskoop 3 H KELLER Weste Wagenstraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJssel ADVER TENTIËN Ondertrouwd A TAN REE il van Reeuwijk 151 en li E BREVE M Rotterdajn 25 JVbruari 1873 1 Getrouwd G TOORm LIET van Gouda en M DEKKER Dordrecht 27 Februari 1873 Welke hun harteljjken dank betuigen voor de blyken van belangstelling by hun Huwelijk ondervonden Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een fikschen jongen A J VELDMAN harteljjk geliefde Echtgenoot van D KRIJGER Gouda 27 Februari 1873 EetUge en alffemeene Kennügeviny m Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Z iu zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op da 8PIJSVEKTERING Ziï het BLOED en UITSLAG der HUID zii i n ZACHT LAXEREND n SLIJMAFDBIJVEND Vtrz gelde dooz n vaq syi Cent en dubbel dooztn lyn verkrggbaar bij de hh fxiUrdum M Cléban C droog heilige weg D 381 Bmtkuiien C den Boumeester BlatKiik S V d Kraatar Bodegraven B Versloot Boiioop H Bosbergen DelA H W de Kruijff Deveaier Gebroed Timan Gouda h Schenk op da Hoogstraat HaattrecU K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Linackoten B Krnithof Leyden J ï Terburgh Haarlem hoek Bakkenteer Moordrecht G H Post Rotturdam r d Toorn Beker weste wagenitraat Schmahovea A Wolff Kei A F Faassen VlrecU F Alteua op het Steenw over de Don kerstr n 372 Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echto Urbaans Pillen sindi zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel atteot te willen zijn dat door ons bij niemand miders de UrbanusPilien bereid volgeus liet oude en echte Hecept in Dóp6t zijn verkrijgbaar gesteld u de kierlioven opgvjeven SItden en plaalicK dan bij de hierImeugenoemde Défóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigeiilMudige naanileekening van de vervaardigers Wed Kuenen Zoon Apothekers welke Handleekeniug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wg verzoeken de gebruikers imlaiUelijk daar el op te letten en raden hun aan wel toe te Zieu bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiljel met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zicli te wachten Voor liet gebruik van de vele nnmaaksels Van GOUDA naar Zevrnh Moerkiipeile 8 33 12 43 C I 8 33 Zoelerra Zegw ijifd 8 33 12 43 6 1 8 38 Voorburg 8 33 12+3 6 1 8 33 s Gkavekhaoe 8 33 9 J3 11 33 12 43 1 S8 S 33 TjU yi S B3 Moordrecht 8 36 12 46 8 30 Nieuwerkerk 8 36 12 46 8 16 1 Ciipelle 8 36 12 48 8 36 ItoriEauAM 8 36 26 1130 12 40 1 31 3 36 5 58 7 28 8 3 9 56 Oiidewater 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 SB Woerden 7 18 11 23 1 28 4 38 7 18 8 36 llarmelen 7 18 8 30 10 38 11 28 1 28 2 33 3 36 4 38 7 18 8 36 Utrecht 7 18 8 30 10 38 11 28 1 28 2 88 8 36 4 38 7 18 8 36 Amsterdam 7 18 8 30 10 3S 11 2S 3 33 3 36 7 18 8 36 AuNiiEM 7 18 8 30 11 28 2 33 3 38 4 38 7 1Ï Naar GOUDA van 8 Oeavenhaoe 6 30 8 10 5 10 40 2 8 6 3 60 B 1U 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 56 5 18 6 36 Zoeierm Zegwaard 0 47 10 67 4 7 5 27 8 47 8 U Ze venh Moerkapelle 6 57 11 7 4 17 5 37 6 57 Rotterdam 6 35 8 10 10 10 46 12 80 8 S 3 10 3 55 6 40 8 5 Capelle 6 44 10 54 12 59 4 4 8 47 Nieuwerkerk 6 50 11 1 5 4 10 8 53 8 18 M oordrecht 6 58 11 8 1 12 4 18 7 Utrecht 7 36 8 40 10 45 11 45 12 46 2 46 5 6 50 7 30 9 10 Harmelen 8 9 11 10 12 10 1 5 3 10 5 25 7 65 9 30 Woerden 8 6 12 16 5 31 8 3 Ondewoler 8 14 12 24 8 12 GüuJa Druk vaa UnukmaD Kennisgeving Nationale Militie BEUSTE ZITTING van den MILITIEBAAD BÜBQEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda maken bij deze bekend dat de eertte lUting van den Militieraad bedoeld bij art 86 der Wet van den 19den Angastas 1861 Staatsblad n 7 2 zal plaats hebben op het Baadhuis alhier Maandag den 17den Maart 1373 des namiddags ten 2 are voor hen die bij de loting getrokken hebben n 1 tot en met 31 en voor de hoogere nommers Dingsdag den isilen Haart daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure In deze zitting moeten verschijnen de Vrijwilligers voor de Militie en de Lotelingen die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis ran de gevorderde lengte terwijl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die vrijstelling hebben ingediend en alle verdere Lotelingen Voorts wordt den Lotelingen herinnerd Dat hij die vrijstelling verlangt wegens BROEDEltDlENST verpligt is volgens art 21 van het Koninklijk besluit van den 8sten Mei 1382 £ aii Mad n 46 het daarvoor vereitchte bewijsstuk uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de eerste Zitting van den Vlilitieraad wordt geopend bij den Burgemeester in te leveren en dat hij die voor bovengenoemden Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen tot vrijstelliug te hebb n en voor de dienst wordt aangewezen terwyl het niet ontvangen van eene bgzon4 f kennisgeving of van een oproepingsbiljet uiet ontbefl van de vrrpligting tot het verackijnen voor den Militieraad of lot het indienen van de tot staring der redenen van rrgstelliiig gevorderde bew js lukken Gouda den 1 Maart 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deooglebveb Foktuijn van Bergen Uzïndookn BUITENLAND Buitcnliindsch Overzlclit Omtrent den afloop der discussie over het rapport der Dafaurecommissie valt nog niets met zekerheid te zeiigen Het ontwerp der commissie is urgent verklaard een paar sprekers voerden het woord vele andere zgn voornemens dit te doen zie daar den stand der zaken Aan herseniehimmige bezwaren waarvan God mij rrkensehap zal vragen schijnt gij het toe ie schrijven dat de zoo vaak herhaalde pogingen om eene toenadering tuaschen de beide takken mijner familie tot stand te brengen zonder gevolg blijven Zander eenige rancnnt en vooringenomenheid ten aanzien van de personen is het echter mijn plicht het erfeIgk beginsel waarvoor ik waken moet ongeschonden te bewaren zonder welk beginsel ik zal niet ophouden het te zeggen ik niets ben en met welk beginsel ik tot alles in staat ben Dit is het wat men maar niet genoeg wil begrijpen Deze woorden van den legiiiemen troonpretendent slaan den bodem in aan alle illnsien waarvan de voorstanders eenar fusie van Bourbon en Orleans een herstel der monarchie in Frankrgk in de naaste toekomst verwachten De bisschop van Orleans monseigneur Dupanloup die in verscheidene brieven aan Henri V als advocaat voor deze zaak was opgetreden en den pretendent opmerkzaam had gemaakt op de missie welke hij van de Voorzienigheid heelt ontvangen om een volk te redden dat voor onze oogen zgn ondergang tegemoet gaat eene m s ie welke wederzijds plichten oplegt ten eiiiilc lot een vergelijk te geraken omdat dit nii Irctits eene quaestie is tnsschen den graaf van Ci ninbord en de prinsen van Orleans maar tusschcii Iniiikrijk u en hen de heer Dupanloup heeft als oen onhandig advocaat de zaak zijner vrienden bedorren en waarschijnlijk daarmede een groolen dienst aan de vijanden de republikeinen bewezen Want het lijdt geen t ijfel of die uitdrukkelijke weigering van Chambord om ééa zyner beginselen op te offeren ter wille van de samensmelting der monarchale partijen heeft er veel toe bijgedragen om ded Audiffret Pasquiers de Broglie s de Grirarts en honne geestverwanten ten slotte tot toegevendheid aai de eischen van Thiers te stemmen Slechts zoolang de kansen voor een aaneengesloten monarchale partij bestaan kan de rechterzijde der kamer met aacces de republikeinsche neigingen in het land beheerschen doch zoodra bare onm icht en eigene verdeeldheid blijken is haar kracht gebroken In den Duitschen bondsraad is verslag uitgebracht over de werking van de Jezuieten wet de meedeelingen strekten hoofdzakelijk om het aantal rerdreven Jezuïeten te constateeren en de orden die met hen in verband staan het aantal Jezuïeten ia gebleken niet groot te zijn zij werden meest gevonden in Pruisen Beieren en Élzas Lotharmgen het aantal rerwaute orden zooals Redemptoristen Lazaristen enz ia des te grooter en de bondsraad zal thans den graad van verwantschap van deze orden met die der Jezuïeten vaststellen Over de oorlogabegrooting ia men bet nog al niet eens rerhooging schjjnt onvermijdelijk maar men weet nog niet of men die zal trachten te verkrijgen door rerhooging van het gzeren budget of door bet indienen ran een gewone begrootiog daar het eerate het wantrouwen zon opwekken en derhalre worden geweigerd zal moi wel tot het laatste be Initen De gemengde commissie tot onderzoek ran de spoorwegconoeaeies beeft Dinsdag haar eerste vergadering gehouden de oomiÜMre regelt zelf de onie ran behandeling Het ministerie kerft intnsschen rolgens de oflicieuae Nordd AUg Zeil een belangrijk besluit genomen in de zaak ran de spoorwegconoessies een besluit dat tereni minder rleiend is roor den minister ran koophandel Itzenpliti Spoorwegconcessies zullen uameijk voortaau alleen worden verleend door het geheele minisierie uiet meer door een der ministers Het vertrouwen in de nieuwe Spaansche republiek neemt niet toe de vreemde consuls hebben bun regeeringen verzocht om oorlogsohepen ten einde des noods bescherming te kunnen eerleenen De Zwitsersche regeering is de eeuige Europeesche die de nieuwe lepubliek officieel erkend heeft de andere mogendheden echter zullen eerat den loop der zaken afwachten de half olücieele Pruisische JProo Corresp twijfelt aan het standhouden der republiek en vreest voor een burgeroorlog waarbij de socinli ten zullen trachten zaken te doen De verklaring van het bind is van te meer gewicht omdat zij hoogstwaarschijnlijk steunt op berichten van den Dmlschen gezant Naar de Krevzzeitung uit Weenen bericht zullen Oostenrijk Duitschland en Rusland een gemeenschappelijke gedragslijn volgen trgeiiovrr de Spaansohe republiek en voorloopig met lot haar erkenning overgaan Volgens de laatste berichten was het te Madrid weder stil en schijnt dus de dreigende houding vnn de nltrarepublikeinen geen verdere gevolgen te hebben gehad Brieven van verscliillende geloofwaardige correspondenten bevestigen dat de jongste iiiinisteriee e crisis in Spanje hare groote aanleiding vond in den persoon van df n uiiuster van oorlog die door wtlke omstaiidigheilen dan ook er woideii vrrschdiende redenen opgegeven met hij machte blerk te zijn om onder het leger de krijgstucht te bewaren Wat de nieuwe ministers betreft wordt het volgende medeged old Tutnn minister van ütmncien is een algemeen geacht en gematigd republikein uit Barcelona Ch o of Chiao een Galicier w is onder het eerste kabinet na de Septembtr om enteling een tijd Iniig directeur der lelegrafen hij is belast met openbare nerken de minister vnn kolomen is Somi uit Vülencin een der drukste redenaars vnn de republikcin clif party de radicale paitij is verti iieiiwoordigd door gener al Aoostn en admiraal Oreira ministers van oorlog ru marine De verkiezingen jroor de constitneerende Cortes zijn bepaald op 31 Maart terwijl de oonstituante den 20 April zal bijeenkomen Centraal Azié blijft het geliefkoosd onderwerp ran discussie in het parlement en in de Engelsche pers uitmaken wel een bewgs dat de zaak in beginsel nog niet zoo naar genoegen van partijen geregeld is als de belangrijke redevoering van lord Granville in de eerste zitting van het huis der lords deed voorkomen Wel verklaarde Gladstone Woensdag weder dat het benoemen eener commissie ten einde de demarcatie lijn vast te stellen overbodig was omdat het voorstel van EugeUnd door Rusland aangenomen was en voldoende in de behoeften voorzag Maar niettemin ia die Ign waar zq den oever van den Oxtts verlaat nog niet door Rusland goedgekeurd Tke Daily Telegrapk bevat d in ook eene mededeel ing nit St Petersburg dat prins Gortschakoff het benoemen eener Engelsch Bussiscbe ojmmissie wenschte voor te stellen ten einde ook omtrent dit deel der lijn tot een vergelijk te komen Volgens hetzelfde bUd il er ernstig sprake van den Russisohen gezant aan het hof van St James graaf Brunnow door graaf Scboaraloff te rerrangen welk bericht zoo het jnist is slechts het vermoeden kan versterken dat de Ruaaische regeering eene vredelievende oplossing der quaestie wil al bestaat ook voor het oogenblik nog weinig gevaar voor een vredebreuk Da Gazette de Motctm denkt er echter gansok andens over de vaststelling eener demarcatie lijn zal meeat dit blad in plaats van eene botsing tusschen Engeland en Rusland te voorkomen die onrenn de jk in de hand te werken OOSTKNBUK Kr wordt hai gewerkt lao de geboawen da WeenerTentoonstelling en men achy nt er in Ooatenrgk s hoofdstad op gesteld te zgn alles op den bepaalden tgd einde April gereed te hebben Overal hel geluld van den hamer en de lucht van de rerf zegt een correspondent ran Daüy Neut die weinige dagen geleden de werken bezocht De bij galerqen zgn nagenoeg gereed maar aan den grooten koepel wordt oorerpoosd doorgetiataerd en wanneer mea er bij staat en de oogen sluit denkt men oawUlakcurig op eene scheepswerf te zijn Volgens de rer klaring ran genoemden berichtgever is de koepel de meest grootsche dien men zich denken kan en vergeleken bij andere koepels maakt hij den indruk v in den Great Eastern ankeren le naast de gewone schepen Er is dit onderscheid echter en onze oo respondent vergeet het op te merken dat bij dca koo pel geen vergelgking met andere koepels mogelgk is Niet alleen in de eneeinte der toekomstige tentoonstelling heerscht groote bedrijvigheid oolc daarbuiten in den Prater de zoo gelieficoosde wandeling der VVeener beau en demimondes is het tohonwspet zeer geanimeerd Diuw is een soort van kermis ontstaan met koffiehuizen stalletjes van allerlei aard en zelfs theaters die echter wel van een minder allooi zullen zijn Door deze kleine tentooustelling wandelende komt men aan den grooten ingang der ware De lai ade moet een grooten indruk naken maar overigens schijnt men niet dadelijk een overzicht vnn bet geheel te kunnen erhiigen gelgk dat het geval uas bg de P irgzer tentoonstelling wanneer men aan den overkant der Seine op den Troeadera ging st ian iaut men zonder eerst om zich heen te kijken rerhtstreeks naar het middelpunt van dea grooten koepel dan is men el is waar getrollen over de reusachtige verhoudingen van het hoofdgebouw maar doet men zulks niet dan komt men eerst langzamerh iiid tot het besef dat men hier met geen alledaagsche tentoonstelling te doen lieeft Stant men bg den ingang dan zou men gpne gd zijn mt te roepen Mgn Hemel is il t nn een werk van dertien milliocn Maar in liet c iitriim 7ijii Ie terandcrt men zander tivgfel ijü ii tdiuklvini iii deze Mgn Hemel dit alles oor slechts 13 millioen En de laatste kreet is hel metst overeei kuuisti den waren staat van zaken Dertien nilllioen is inderdaad met veel wanneer luen ziet wat er voor geleverd werd Behalve het boofdgebouw bestaat er