Goudsche Courant, zondag 2 maart 1873

een af onderlijk gebouw voor de machineriecD aan de noordelijke zijde en ecu departement ten behoeve der kunstwerken dat ook met klein van omvang is In het park zgn bovendien tal van kleinere geboQi tjis zoo ds de bezoekers der Tarijsche tentoonstel iii zich ronder twijfel her mieren op het Champ de Mars ook ge ien te hebben i ler meer zal de onderkoning van Kgvpte cveiials in iSfi9 een afzonderlijli piiviljoni be it in vaar dan alle Egyptische Eflkrn teuUiüU ieid uilen worden Prins v Schwarzenberg lirefi ook een huisje voor hem alleen Bij den v cst Ijken inirfliig bevindt leh de aanstaande redat t ekanier der Aewff t reie Prtise Daar zullen onder hel oog der bi zoekers de nummers aan de tentoonsteiiing gewijd wórden geschreven gezet en gedrukt jeduriiule de utnernia inden zal de Neue Frvit PreMstt tvvce af onderlijke editirn uitgeven Deeciie zal bel gewone nieu vs inhuutleu de andere artikelen bevatten nieuws betreffende de tentoonstelling Vele nieuwe medei erkers zijji tot dit doel in den arm genomen Men zegt dat de inrichting alleen den eigenaars op IOI 000 florijnen te staan komen zal De nieuwste machines zullen daar gebruikt worden Jlen kan zeggen dat de Oostenrijkers niets minder flink vooruitgaan dan de Yankees Dit bekende aphorisme van een Britsch auteur blijft waarheid bevatten Zelfs in dit barre jaargetijde met de laatste Kotterdammer kermis zoo ver mogelijk in t verleden en de eerstvolgende herhaling van dat feest zoo ver mogelijk in de toekomst wordt ons gelegenheid genoeg gegeven om t zuchtend te beamen heeft Van goed onderrichte zijde vernemen wg daaromtrent dat de vreemJelingen door den Taikoen zijn gelast te trachten bij de voornaamste Hoven in Europa te bewerken dat er wijzigingen in de handelsverdragen met Japan worden gebracht Het bezoek aan Nederland heeft echter nog eenandere bedoeling ui om uitstel te verkrijgen van denog door Japan aan Nederland verschuldigde belangrijke som als schadeloosstelling voor de expeditienaar Simoneseki Uaagsche Nieuwsb De gemeenteraad van Dordrecht heeft Dinsdag II de Voorstellen van burg en weth in zake de veemarkt aangenomen en is dienovereeuiómstig als plaats waar zij zal worden gebonden aangewezen de ruimte rondom en nabij de Nienwkerk terwijl een aantal premien zijn vastgesteld Van 1 April tot uit Deo van dit jaar zal op den dag der wekeIglwche veemarkt het veevoer van runderen kalveren varkens en schapen aan de veren der gemeente van de betaling van veergeld vrggesteld en op de veemarkt gteu marktgeld geheven worden De eerste v Al kt zal gehouden worden den eersten Vrg dag in de maand April a s hij dan aan de dochter niet aan den aanstaanden schoonzoon moetea gericht zijn Mr de Kcmpen ier voor den provisiuneekn voogd optredende beweerde drft deze geheel ten onrechte in het proces was opgeroepen daar hij met de geheele zaak nieis te maken had Het openbaar ministerie zal op 17 Maart zijne cuncusie nemen Inderdaad een openbare vermakelijkheid die vermakelijk is zonder tevens dierlijk te wezen die den geest op gezonde wijze prikkelt zonder afmatting na zich te sleepen die t gemoed verkwikt en beschaaft zonrier t te vervelen ziedaar wel een hoogst zeldzame Z tak in ons gezegend Nederland Gij lezer uit deu deftigen stand u de vraag gesteld Vermaakt ge u dikwijls Natuurlijk wèl in uw huiselyken kring t Gezicht van de uwen rondom n is allc c n reeds eeo onverslijtelijk vermaak en een koddig ganïenspel of een fijn partijtje quadrille met een glas warme punch besprenkeld is bij eigen haard voor u t nee plus ultra van t l aardscfae geneugten Doch daar buiten buiten dien kring van nw penaten Vermaakt ge u b r wanneer ge u in t koffiehuis te goed doet aan een glas van dat buitengewoon bittere oprecht Erlanger bier Neen immers Zelfs al reikt uw scheikundige kennis niet ver genoeg ora u te doen beseffen dat ge u vergif igt met deze slappe oplossing van Jocculiis Indicus toch blijft een gewaarwording van vermaak seer verre van u De bijeenlfomsten van Kiezers in Ons Genoegen op 20 Januari en 12 Februari jl gehouden De Heer M S CATS heeft mij een belangrijken dienst bewezen door mij mede te deelen dat er wantrouwen bestaat omtrent de rekening van kosten voor bovengenoemde bijeenkomsten Hoewel ik niet weet waardoor dat wantrouwen gerechtvaardigd wordt geef ik hierbij eene opgave der kosten Die wil kan dan narichl inwinnen Eerste Bijeenkomst A Brinkman drukk van 2600 billetten 16 10 Dezelfde advertentien 12 80 Rond bezorgen der billetten 9 Van der Vlist zaalhnnr 6 A Brinkman drukken van kwitantien 1 Kond ophalen der gelden 1 60 44 40 t eerst Vóór den aanvang der Donderdag gehouden zitting zyn in de afdcelingen van de tweede kamer der staI ten generaal onderzocht de wets ontwerpcn 1 tot gel kstelling van de getuigschriften van bet eindexamen eeuer hoogere burgerschool in Ned Indie met de getuigschriften van dergelijke eindexamens hier te lande 2 tot verandering der grens tusschen de gemeenten Schiedam en Delfshaveu en de gemeente Charloia 3 tot bekrachtiging van jdrie overeenkomsten waarbij tot het kroondomein behoorende gronden ouder Werkendam met het staatsdomein worden Vereeuigd en 4 tot naturalisatie van M II J KoUmau en vier anderen BINNENLAND GoKUA 1 Maart Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart S ifZet O 0 Koi ueert gJ Zet O O Roqueerl De vermeerdering van t getal kiezers voot do Tneede Kamer in l Hoofdkiesdistrict GOUDA wanneer bet wetsontwerp tot wijziging van den oensus ivordt aangenomen vindt men percentsgewijze in verIjoqding tof de bevolking der gemeenten van dat diatrict uitgedrukt in onderstaanden tabel Gouda Oudewnter Hekendorp l ttgeruigeweide Bmlograven Papekop Woertlen Nieuwkoop Zevenhoven Bietv Barwouts waarder Boskoop Waddinxveen Moercapelle Zerenboizen Biets wijk Keaiwflk Moordrecht Nie werk a dIJsel j Capelle a d IJsel Krimpen a d ijsel Lekkorkerk Kr iipen d Lek Ouderkerk a d IJsel Berkenwottde jonderak Sohoonboven Bergambacht Ammerstol Stolwvjk Haa trecht Vlist Mijdrvob Het Disteict Het eiji De Arnh Cl geeft verslag van een rechtsgeding dat Maandag II aldaar door de rechtbank werd be haodeld Het gold hier n een vader die de nietigen van onwaarde verklaring vorderde van het huweIgk zgner dochter met een jeugdig rechtsgeleerde te dier stede op grond dat zijne toestemming daartoe terwijl zijne dochter minderjarig was niet was verkregen Mr Tgdeman uit Amsterdam voor den eischer optredende zeide dat deze vóór ruim 10 jaar zijn vaderland Hanover had moeten verlaten daar hij in staat van faillissement was verklaard en met een vervolging wegens bankroet werd bedreigd Hg was toen naar Amerika vertrokken en zijn beide kindereu waren bij hunne grootouders te EIburg gekomen Daar bad zijne dochter keunis gemaakt met haren neef uit de kennismaking was liefde ontstaan en de beide jongelui werden met elka lr verloofd De vader betuigde hierover in brieven zijne goedkeuring maar toen hem zijne officieele toestemming werd gevraagd schreef bij die eerst te zullen geven wanneer hem eene som van 10000 dollars in goud d i 25000 werd gegeven De pleiter verdedigde deze handelwijze wel met maar deed toch opmerken dat zijn dient indertgd over een groot gedeelte van zijn vermogen leu voordee e zgner kinderen had beschikt waaruit waarschijnlijk de vervolging wegens bankroet tegen hem was geboren en dat hij thius in behoeftige omstandigheden verkeerde terwijl zijiie dochter een rgk huwelijk deed De jongelieden jntosschen stoorden zich niet aan deicen brief die zoo als pleiter beweerde en trachtte aan te toouen vóór bun buweIgk moest zijn ontvangen lieten eene acte opmaki n waybij werd geoonsiateerd dat de woonplaats hnns vaders oubekoiid was en huwden na deze overgelegd te hebben Dit huwehjk zeide mr Tgdeman was nietig de vaderlgke toestemming toch werd hier te lande vereisoht de zoogenaamde acte van bekendheid hielp volg ns de wet voor het onderwerpelgke geval niet en was bovendieu opgemaakt door verklaHogeo van lieden dic van de zaak niets wiütcn Hij concludeerde dus tot nietigverklaring van het huweè en had Dtede godagvaard een vroeger voor de vrouw benoi mden irovisioneelen voogd om deze verklaring te geheugen en te gedoogeu d w z zijne vroegere betrekking weer te aanvaarden i om veroordeeld te worden in de kosten voor zqoveel hem aangaat Mr Aug Philips uit Amsterdam trad voor dejj eersten gedangtle den jongen man op Hij laakte in zeer scherpe bewoorduigen het gedrag van den vader die voor 10000 doll in goud zgjie dochter verkocht llij trachtte vouris dè ongegrondheid der nctie naii te toouen Vooreerst beweerde hij dat er niet goed was gedagvaard vervolgens d t de vaderlijke toestemming niet uoodig was Bij liet sluiten van e n huwelijk toch zijn do personen wat d toesteiuiuing aangatt n et onderworpen aan de wetten van het land waar liet huuehjk wordt vol troKketi maar aan dip van hun vader and Nu volgde de jonge vrouw de nationalitsit hams vadeis w is deze nog llnnQveraaii dan behoefde hg volgens het Pruisische laiidi eclit zgue toesteminiiij niet te geven daar hg crimineel werd vervolgd en zonder verlot des konings was uitgeweken VViis hij Vmerilniau dan waa er van toestemming geen spiake da ir die volgens het Amerikaanschc recht niet wordt vercischt I Maar bovendien was de toestemuiing vroeger gege I ven in onderscheidene brieven het is met noodig dat dit geschiede bij authentieke acts wel moet de ambtenaar van don burgeilijken st iiid zich die vóór het huweüjk doen vertooneiL en duet dc e dit niet dan vtrvalt hg in een boete maar don jonggetrouw den kan dit met chs len De gegevene tocatemniing was niet ingetrokken pleiter ontkende toch dat de laatste brief vóór liet huwelijk in banden van den jongen man was gekotucn maar iii ieder geval had Op de presentielijst s geteekend door 69 personen ii 0 65 de persoon komt in kas ƒ 44 85 dus een sado van 0 45 Iweede Bijeenkomst A Brinkman drukken van 1600 billetten 9 40 Dezelfde advertentien 10 80 Rond bezorgen der billetten 6 Van der Vlist zaalhuur 6 A Brinkman drukken van kwitantien 1 Hond ophalen der gelden 1 60 33 70 De afdeelingeu van de tweede kamer hebben gisteren verschillende v etsuntwerpen onderzocht Na aljoop van d tt onderzoek is ten half vier ure eene openbare zitting gehouden In die zitting zijn ingekomen de geloofsbrieven van den heer Moens Haarover nader gerapporteerd zal Wuiden Üe heer de Eoo van Aldcrwerelt heeft een wetsvoorstel ingezonden tot herziening der wet van iSj 1 op de bevordering tut ontsiag en de pensionecring an otlicieren der landmacht Tegen Maandag ijn eeiiige kleine ontwerpen en couclusiun ami de orde gesteld De commissie eenigen tijd geleden door deu minister van binnenlandsche zaken benoemd tot het ontwerpen van den maairegel van algemeen bestuul ter uitvoering ten de wet tot wering van besmettelijke ziekten heeft dc er dagen bare taak volbracht Zij 18 met baar rapport gereed dat met bet daartoe bebuorciid ontwerp den munster is aangeboden Bij de dezer dagen gehouden aanbesteding van een stoom 8chepiailgüuitt il voor den Aalkeeibuiteupolder onder Maasland is het laagst ingeschreven voor het maohinegebouw enz door den heer A Blok te Vl iurdmgerambacbt voos ƒ 18225 en vjor het stoom werktuig enz door de licereii 11 Cosijn C te Gouda voor J W tSO De verkiezing in het boofdkiesdi trict Leiden van een lid der Tvveede Kamer welke ten gevolge v iii het overlijden van d n lieer P 11 baron T iets van Ameroiigen moet plaats hebben zal geschieden op I insdag Ib Maart a s en de nersteiumiug o de e uoodig is op Dmsiiag 1 April daaraanvol geude Op de presentielijst is geteekend door 74 personen a 0 45 de persoon komt in kas 83 30 alzoo een tekort van 0 40 dat gevonden wordt ait het saldo der eerste bijeenkomst Er is dus geen misbruik van vertrouwen gemaakt tenzij men in de meening verkeerde dat zy die de bijeenkomsten uitlokten zelf al de kosten zonden voldoen Aanvankelgk bestond het plan om niet door hoofdelijken omslag de kosten te dekken daarom sprak ik op de eerste bijeenkomst daarover niet Na de tweede die ik niet kon bijwonen vernam ik d besloten was de kosten wel hoofdelgk om te slaan Ik meende dat dit op de twt a bijeenkomst was bepaald en vernam eerst na het rondzenden der kwitantit n dat dit niet het geval is geweest Wie overigens geeUv lust in betalen heelt kan betveilig nalaten niemand zal er hem lastig Over vallen n wie soms betaald heeft en er spijt over gevoelt kan tegen teruggave der kwitantie van Bondzijn geld terug krijgen Mtt J FOBÏUIJN DBOOGLEEVBE Laatste Berichten Parys 28 Eebr In de ziiliug der NationaU Vergadering heeft Gambetta het wourd gevoerd Ufj VI eiisclite dat de Republiek door het algemeene steui recht zou bevestigd wordeu Het werk der Commissie strekte zijns inziens om van den eenen dag p den anderen te leven Het land verlangt tegenover deze dubbelzinnigheden eene ontbinding Gambetta verwerpt de onderscheiding tusschen conservatieve republikeinen eu radicalen en hij bestrijdt het plan eener Tweede Kamer Hij noodigt de linker en rechterzgde uit om het ba taardwerk der Commissie te verrterpeii De heer de Broglie zogt o a dat het Gouvernement en de Commissie nimmer in botsing zijn geweest De hoer Temple brengt hevige verwgten aan den heer Thiers hij wordt door d beer Grevy tot de orde geroepen De heer Laboulaye zegt dat de overeenstemming tusschen do commissie en hot gouvernement de republiek bevesl gt de leerstelliugeu van Gambetta zouden z i de republiek ton onder brengen Hij betoogt de ooodzakcigklicid eener tweede kamer en verklaart zich voor het benoemen van een eerste Kamer door het algemeen stemrecht De heer Brisson vraagt het advia van het öoavernemeiit en der cumraissie over de wgze waarop zgde Republiek uillen bevestigen De beer Thiers zegt dat bij h erover later het woord zal voeren Van den hoofdcursus te s Ilertogenbosch zullen 30 en van dien te Ma istricht 41 onderodicitiren aan het in de volgende maand te sGravcnhage te houden examen vour 2 luitenant bij het leger hier te lande en b dat lu Oost Indie deelnemen Eergisteren middag it te s Hage ten huize van mej E aan de Uileboomen een brutale diefstal gepleegd Een op de bovenkamer stnaiide cliiffomère is opengebroken en Circi 150Ü aan effecten ontvreemd lerstoiid viei het vermoeden op een acüi met name G T die geruimen lijd alleen lu de kamer heeft vertoefd en reeds niet al te gunstig bekend staat Genoemde G T IS nog korten tijd in handen der justitie geweest maar toen weder vrijgelaten Hij schijnt thans de politie niet afgewacht en zich terstond uit de voeten gemaakt te hebben A olgens het ütr DagU zijn bij den verkoop van het kasteel van Ammcrzoden aan de 11 K Kerk uciiouen aan ae il K Kerl aldair ook de heerlijke rechten op dat lichaam over gegaan Daaronder behoort ook het recht van collatie zoudat men hier het zeker niet dikwijls voorkomend geval hebben zal dat bij beroeping van een predikant de benoeming zal moeten geschieden door den pastoor In de Vlinder lezen wij het volgende I ije Kould bt tolerable but for its amusements t Leven zou dragelijk zijn zoo er geen vermakcl jkhedeii waren Bij kon besluit is de kapt F C Kruijt van hef 4 reg Infanterie op pensioen gesteld en is bij dat wapen benoemd tot 1 luit A Broese van üroenan thans 2 luit Z M heeft de lichting der militie voor 1873 vastgesteld op 11000 man waarvan 600 voorde zeemacht 41 B ur gerlj jke Stand GEuuEhN 27 Febr Abtali im Juhimnes Jacub ouders D Knjfïcr cnjA J Veldmnn Johan oudtia l v iu der Kisl en J van W tiim OvMüiunr Ü7 t cbr W 1 au der Iloaveii 12 w J bmï 7j j t Staten Qenera l Tweede Kamek zitting van 27 i ebruari In de Donderdag gehouden zitting der tweede kamer is ingekomen een wets voorstel van den heer van Houten tot regeling van den arbeid van kinderen m fabrieken lu auiwoord op de interpellatie van den heer Blussc over de gebeurtenissen op 8uuiatra heeft de minister van koloniën medegedeeld dat het de politiek der regeering blijft dat uitbreiding van ons gezag met haar doel is maar daar waar dit aangerand wordt het te handhaven Daar dit in menig opzicht IV as miskend is de noe president van don roud in Iiidie met de noodige troepenmacht vertrokken De regeering heeft volkomen vertrouwen in het overleg de kloekheid én het beleid van den landvoogd eo hoopt d it het den vice president zal gelukken eene schikking te bewerkstelligen Van de uitzending van troepen van hier is geen sprake Het Metalen Krui zal eenigszins vroeger vertrekken en door een ander schip gevolgd worden gewnarwor cue van u Gg zit daar Qtn voor den regen ie schuilen of over zaken te spreken of wellicht omdat er juist een klein dondetwolkje over uw hnisclijken hemel hangt Vermaaktet ge u op t jongste abonnementsooncert van de Vereeniging Naturae Ars Uagittra of op Jean Becker s quartet soiree of bij die welgeslaagde opvoering van Lohengrin Geenszins Ge gingt om intellectueel genoeg te smaken om de heilige kunst aan te moedigen gedeeltelijk ook ten gelieve van vrouw en dochters Maar ge durft t niet ontkennen dat ge bij elke van die geJegenheden herhaaldelijk gegeeuwd hebt en dat ge zelfs telkens vrg knorrig thuis kwaamt Zult go u vermaken op uw aanstaande zomertoerlje naar Godesberg of naar de Ardennen Helaas ge hoopt er t beste van Docb opgedane ondervinding en uwe herinneringen aan t pakken van koffers rammelende spoorwagens slechte diners meedogenlooze hitte dagenlange motregens en wat dies meer zij ze doen u t ergste vreezen En gij nu medebroeder onder min gezegende omstandigheden werkman kleine burger Vjior wien t hoogste wijsheid wnAcn moet om in de stad uwer inwoning al de lu crl khedeii van t heelal vereenigd te vinden zeg hoe wanneer en wiiir yetmaakt gij u wel I Hoc Toch niet door Zondag ivoiids in min of mccr opgewonden toestand arui iti arm met een aantal gezellen en ge elliiinen langs de straten te zvv 4lken en de rust der stedelingen ie verstoren met t uitstooten van de meest rauive en onmenschelijke geluiden Wiiiineer Toch niet wanneer de anders roo nette pleinenuwer stad bedekt zy n met onijo iiijka getimmerten envuile tenten waaneer de jenever door do geutenstroomt en half de bevolking m de geut nnclitrerblijf kiest wanneer in l l ii woord de ke ois ana de sinalle genneiite de gelegontieid biedt om zich weer als vanouds te jtersnapercn met rei k en smaakvan ranzig gebak en 6m te gapen naar de eeuwigefratsen van hnii sworst of naar de m Svoiiude Icdeuiaten van een immer toenemend getal menschelijke wangedrochten Neen I De zaligheden van Scbiedaiazijn te ryk aan naweeën de geuren van de polfertjeskraam zijn te maag bedervend uit de bekladdetrekken van de clown spreekt te veel honger enmensclienleod uit de pnüe leden van de dikke dame te veel walgelijke verworpeiiheid dun dat za zelf aan deu minst hesotiaafden werkman we nl jk vormnfllc zonden kunnen verschaffen Wi u ir Toch óók niet op t Scbcveningsehe duin op dien gcdenkwaardigen Pinkster miuindag als ge n et vrouw en kinderen op t sleeptouw de ongerieflyke Zondagskleeren aan en de sinds lang opgagaarde feestduitjes brandend in aw zak u laat platdrukken aan een loquet en u Iaat murw stuvven in een waggon en u laat opproppen met scharren zand en zuur bier van welke ververschingen ge nauwelijks uwe bekomst hebt of ge moet beenen maken naar t station teneinde gcdurelide minsten een paar uren uw zweet uw tabaksrook en uwe verzuchtiugei te g ian menden met die van vijflioiiderd medemcuscheii in eeo wachtkamer die op hoogstens honderd berekend was Maar wiiir wanneer hoe dan De waarheid i dat wij Hollanders in hooge mite de eigenschap bezitten die vóór eeuwen ceu ge stig Franschmnii aan de Engelschen toeschreef t Is een negatieve oigensehap die van eene natuurlijke onbekwaamheid tot de kunst van genieten Nous prenons notre plaitir moult Irutement We vermaken ons treuriglijk Welk een verschil tusschen een Itiliaansoh carneval en een ilollandwhe kermis Wanneer de zuidelijke volken feest vieren dan doen ze t als bij inspiratie Zg spelen en lachen als kinderen van den ochtend tjt den avond Weinig wordt er gegeten en gedruuken De vrolijkheid behoeft geen prikkel Zij is spontaan algemeen onvermoeibaar Met een liclit hoofd gaat de jubelende menigte s nachts ter ruste om den volgenden morgen onbekeed met de wroegingen van deu brasser vol nieuwen lust de pret te gaan hervatten Ons daartegen kost t inspanning een geweldige inspanning om ons gelaat in een feesteIgken plooi te voegen Wel ontbreekt top onze kermissen niet aan luidruchtig getier Maar geen inwendige vroolijkheid slechts alcohol gaf den krampachtigen moed tot dat quasi vreugdebetoon We vermaken ons treuriglijk Treuriglijk in tweeërlei zin vooreerst omdat de echte vroolijkheid ons vreemd is dan omdat we eene valsche vroolijkheid met zoo jammerlijke middelen moeten Qpwekken Waaraan dit vrrsuhijnsel te wijten Zeer zeker voor een niet gering deel aan onze MBgeving Ons klimaat is treurig onze zon is fiets ons land en onze kleederdracht ijn t tegendeel van schilderachtig onze woningen zgn somber lelfs onze lach mist t heldere eo hartelgke van dien der Fransclien en Italianen Hoofdzakelijk echter meenen we de vergoelijking van t moult Iristement en van al de gevolgen daarvan te moeten zoeken in eene nationale deugd Wij Hollanders zijn bovenalles een bezig een arbeidend volk We moeten iels te doen hebben We kunnen niet een ganschen dag of avond rondslenteren in t genot van een dolce far niente Louter lediggang is ons even onsmakelijk als louter water Bezigheid van geest en lichaam is ons vermaak En daar onze feestdagen zeer zeldzaam zijn zoo trachten we elk uur daarvan zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn aan dat vermaak We jagen en stormen en drinken alles Ier wille van de zoo gewensohte prikkeling onzct energie Aangenomen nu de juistheid van deze verklaring asngeiioraen dat de voortvareodheiu van onzen geest sihuld heat am onze onrwkwaamheid tut zuiver vermank mogen we dan een groote fout laten voortbestaan uit ingenomenheid met een nog grootere deugdP Neen Waut de fout kan niet anders dan t loon tor de deugd verkleinen Onze eeuw is eene eeuw van productie meer nog dan van consumptie We stapelen kennis op liennifl reuzenarbeid op reuzenarbeid en ten slotte brengt ons de inrichting van t maatschappelijk leven maar al te dikwijls de vraag op de lippen Waartoe was mg al die kennis dienstig Wat nut genot Tfrranak schonk al dat zwoegen aau rag Misschien zal een volgende eeuw zioh toeleggen op datgene wat geheel de Westeische maatschappij en zeer in t bijzonder de volkeren van Gerinaaiisch ra noy te lecren hebben i een betere verdeeling üisehen werktijd en rusttijd een ruimer geregelder m redelijker genieten vsn de vriiehtcn des arbcida Hoe rgfcer en wijzer de mensoh wordt drs eer zal de knii t van genieten zijn levensdoel en vens zijn levensbehoefte worden Ilie kunst Wordt aan sommige volken gemakkelijk gemaakt door een liefeigk klimaat en een opgewekt temperament By andere minder door de natuur bedeelde brn zy slechta worden aangekweekt door beschaving en overleg Bij den heer H W Wilmerink te Kampen ziet het licht her Ambtenaarsblad een orgaan ten dienste van ambtenaren n gewijd aan hunne belangen len meldt uit Boxtel dd 24 dezer t e jagers waren reeds herhaaldelijk uitgegaan om het wilde zwijn te schieten een ruigen gast die men weet niet van waar gekomen zioh herhaaldelijk had doen zien tol schrik van menigen boer en bueHii iBtn bad zelfs zgn leger gevonden een hol onder eon zwaren boom waarvan de wortels als met een byl waren afgesneden Telkens hoorde men dat het beest geveld was maar een schot of twee scheen het niet tot staan te brengen eindelijk ging heden het gaiiscbc jachtpersoneel uit en spoorde den vreemdeling in een boschje in de buisvenne op hg kon moeielijk voort daar zijn rechterpoot stuk was gesohoteu bg vroegrrc gelegenheid en hem een kogel onder den mggegraat was geplant weldra bezweek hg voor vele kogels en is thans ten tunn gesteld De stumpert had kjvade dagen beleefd hij was broodmager be f r r J S k doel het ilv van t Japanscbe gezantschap aan Europa toch