Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1873

Woensdag 5 Maart j Tl ir l i W tóSÖ 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleHtieblad voor Gouda en Omstreken De inEèndlng van advertentiön kan geschieden tot één unr des namiddags ol den dag der nitgave ADVERTENTI ËN ♦ Gisteren avond ontsliep zacht en kalm nfln geUefde Broeder BENJAMIN JACOBUS in den jeugdigen leeftjid van bijna 17 jaar DISSELKOEN 26 Febrnari 1873 Waarschuwing Zrj welke nog niet hebben voldaan het door hen verschuldigde aan den boedel van wijlen den Heer J RKUTIN GER wegens door dezen verstrekte Genees en Heelkundige diensten worden bekend gemaakt dat tot uit MAART iS73 nog gelegenheid bestaat tot afdoening ten huize van den ondergeteekende zullende na bovengemeld tijdstip de nalat igen zich zelvfi de kosten eener Regterlijke Vervolging hebben te wijten Gouda 22 Februarij 1873 A SZ ITS Executeur Testemcnlair Ds GEZONDHEIDSCOMMISSIE te Gouda acht het doelmatig meer algemeen bekend te maken dat zij krachtens de door den Gemeenteraad vastgestelde verordening hare aandacht vestigt o a op VERVALSCHING en VERONTREINIGING VAN LEVENSMIDDELEN Zij die levensmiddelen kosteloos willen doen Onderzoeken kunnen zich daartoe dagelijks Zonen Feestdagen uitgezonderd van 9 4 uur aanmelden aan het Gebouw der Rijks Hoogere Burgerschool op den Tiendeweg Namens de Commissie de Secretaris M J FORTÜIJN DROOGLEEVER OPROEPING van RIKZEHS MAANDAG 3 MAART 1873 s avonds half 8 nre bg W LAMPE ter bespreking van een belangr k punt NB Deze bgeenkomst kotUloot IVederlanilsche Bouwverecnlglng gevestigd te GOUDA VERGADERING van Aandeelhouders op DONDERDAG den 13 MAART e k des namiddags ten 3 nre in het Koffiehuis dï RoMmii bfl den Heer A LAFEBER te Gouda tot h t doen der jaaj lijkeche Rekening De DIRECTIE ATTENTIE s v pi y De persoon CORET vroeger bij de Heeren B VAN GOOR in dienst zegt dat hij bij mjj werkzaam is dat is in geene deele waar en ook nu niet vj ij werkzaam geweest Vele mgner Begunstigers om de stad zijn in gedachte dat mjjne woonplaats is op de Haven bg P C MAAS maar mijne woonplaats is in de Stoofsteeg A 76 Mij verder in UEd gunst aanbevelende Gouda OEd Dv Dienaar 28 Febr 1873 B H MAASKANT ra BÜIS IN WIJNEN te BORDEAUX wenscht voor de stad Gouda en Omstreken een AGENT te engageren Goede referencien orden vereischt Aanbiedingen per franho brieven onder de letters M A 27 in te zenden aan het Bureau def GoudkJu Courant Lokaal Nut en Vermaak TOONEELTÖULLING op WOENSDAG den 5 MAART 1873 te geven door het VLAAMSCHB TOONEELGBZELSCHAP onder Directie van ELOY LEMAIRE met medewerking van HeJ Bee rsmans en Mevr Heilbron mm üiiBim Nieaw Tooneelspel ia S Bedryren naar het FranBch door J Beems DAAKNA De Straatjongen van Parijs Tooneelspel met zaog in 2 Bedrgreo PRUZEN DEa PLAATSEN 1 BANG ƒ 0 99 2 RANG 0 49 Aanvang ten ure OPENBARE VERROOPINGEiX te GOUDA Op MAANDAG 10 MAART 1873 voorm Elf ure in Hauhonu aldaar V Een WOONHUIS met acEt Kamers PLAATS en TUIN aan de West Haven wijk B n 161 te Gouda Verhuurd tot 30 April 1874 voor 400 per jaar 2 Een OOFTTUIN met TUINHUIS en SCHUUR in de Derde of Kluizenaarskade Wgk R n 191 te Gouda Dadeiyk te aanVaarden 3 Acht WOONHUISJES op verschiUendetf Stand te Gouda AUen bg de week Verhuurd te BEEUWUK Op DINGSDAG 11 MAABT 1873 vpon Elf uur IN HKT TE VEEKOOPKN Huis aldaaf 1 Een in 1872 nieuw gebouwd aan den weg gelegen HUIS N 63a met SCHUtJR ÏUINGROND enWATER opEavensbeig in de gemeente iJ uwi vroeger 5 wtpwy t groot 21 Ares 2 INBOEDEL WINKELOPSTANDeneenige KOOPMANSGOEDEREN Breeder bjj biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Vrijwillige Openbare Verkooping van 4le BOUWMANSWONING N 80 met SCHUUR HOOIBERG en 5 Hektaren 30 Aren 39 Centiaren LAND in de gemeente Langeruigewetde bejend door de eigendommen van Dr Beep Verloren C de Jong L van Wijngaarden en A Nieburg Eerst in perceelen en daarna gecoinbiöeerd Alles te aanvaarden 1 Mei 1873 Op Donderdag 20 Maart 1873 des morgens ten elf unr in de Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haaetrecht Depot van THEE DIT HET Magazijn van M Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twei en een half en een Ned ons met vermeldjng van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Boterraarkt te Gouda VRIJE PAARDENMARKTEN te WOERDEN Het COMITÉ ter bevordering der PAARDENMARKTEN te Woerden geeft aan belanghebbenden kennis dat de eerste van de zei nieuw ingestelde Paardenmarkten zal plaats hebben op DINGSDAG 4 MAART e k voor hen die de meeste paarden aanvoeren zgntwee premiën uitgeloofd één van 20 en één van 10 en dat de TREKKING van de 1 serie der VERLOTING aan die Markten verbonden zal gehouden worden op WOENSDAG moiKen den 12 MAART e k Nog eenige LOTEN van de 1 serie zgn te f en ƒ 1 net lot op franco aanvrage bg den enningmeester te verkrggen Namens het Comité A J T HOFMAN Voort J DE VRIES ROBBÉ Seer 281e Staats LoteriJ De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a b Mejufvronw KOOREVAAB Tiendeweg vraagt tegen Mei een fatsoenlijke I IENSTBODE van de Protestantsche Godsdienst Mevrouw MüLLEll te flaaitrechi vraagt met Primo Mei eene flinke KEUKENMEID tevens genegen huiswerk te verrigten P Q wWWWËm Mgn gunstig bekend EAU CHROMATIQÜB om haar baard en wenkbraanwen te verwen van af blond tot en met zwart is uitsluitend te bekomen bg THBOPHILB Haarkundige Kerkstraat bj de V zelstraat 514 Anuterdanu IRloedarmoede Geen beter doelmatiger middel waarvan het succes altgd zeker is tegen bloedarmoede dan het HOFF schb M A L ZEXTRACT dat daarvoor reeds duizende bewijzen gebracht heeft en nog steeds brengt No 7972 en zal het Malz Eitract met zeer gunstig gevolg gebruikt worden door personen vatbaar voor bleekzucht tering enz Dr B Lünel lid der Academie ridder pp Parjjs No 7810 Mgn vrouw en kind zjjn door het Malz Extract geheel van eene bloedziekte genezen zoodat ik lederen Igder dit heerlgk geneesmiddel gerastelgk durf aan te bevelen T A P Bosenbach Hoorn No 7325 Meldde ik UEd Vooif kort de volkomene genezing van W Qoms te Sluipwgk van eene bloedziekte heden kan ik UEd mededeelen dat Neeltje Hogedoorn huisvrouw van Arie de Koning bg Gouda lijdende aan verzwakking op raad van den geneesheer begonnen is uw Malz Extract te gebruiken en thans na eenige flesschen reeds zoo in krachten is toegenomen dat zg hare gewone werkzaamheden kan hervatten J C V Vreumingen Gouda Nt 7558 Uw Malz Extract doet aan onze soldaten bg bloedverlies buitengewone diensten Vjijheervoa Rosenberg Johanniter Berlgn Wordt vervolgd Prijs 1 flesch 45 a 6 fl 2 20 13 fl 4 40 zonder flesch en vracht JOH HOFP s Oeutraal Dépót Bloemmarkt bij de Stilsteeg E 154 en verder te Gouda bg J C van VEEUMINGEN te Woerden bg HENRI J v D BERG Goads Urak vao A Urmkmao De nltgavo dezer Courant geschiectt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco iper post 2 BUITENLAND Bultenlandscli Ovcrziclit Met 472 tegen 199 stemmen ia de Fransehe nitionile vergulering overgegaan tot de behaadeling der artikelen van het ontwerp der eomaiasie van dartigeu es daarmede heeft zij zioh v or het beginsel der voordracht verklaard Heftige diacuuien gingen vooraf de belde eeotrams zijn de ttean dea Deeren Thiers Ue preaident der repabliek heeft ulf nog niet het woord gevoerd i hy aebijnt voornemen dit bij de artikelen te doen Nu is Dufuaiv uit naam der rrgeering opgetreden De ministerraad heeft besloten Bochefort naar Caledoniê te zenden rosraf zal een ondermek worden Ingeateld naar den toestand lyner gezondheid Ten aanzien van bet overige nienwt kannen wq beden kort ijn Ifl de Engelaebe kamer ago door de regeering eenige inlichtingen omtrent reraehilItnde onderwerpen verstrekt naar aanleiding van daartoe lot haar gerichte vragen Zoo lerklaarde de heer Coleridge dat de openstelling der leening van don Carlo geene schending der internationale wetten was zoolang bIb de Spaansrhe republiek met oflioifel rrkfiid f 0 bciprnk de heer Kiificid het vauk hcrlimililc prriicht oiDtrciit het beslaan vnu ffn Irnntnnt tnsschen Kualnud en Ferzie en deed hij de toezegj iiig dat de over deze znak gevoerde oorrespondeiuie aan het parlement zou worden overgelegd In de Pruisische kamer ia de aandacht der regeering gevesligd op de ziekte onder de paarilen die in Amenk i cu Engeland rcwis zoo groote schade aanrichtte De regtenng z l in de folgciide zitting medeileelen welke ihnatrogelen yij tegen de uitbreiding dezer ziekte deukt te nemeu De fgevnard igde Lnsker is nog altijd ougeeleld zoodat de werkzaamheid van de commissie voor de poorwegconoessies wellicht zal wordcD vertraagd over de eersie zitting van deze commissie heef Lnikcr zich gunstig uitgelaten Nnmena het Zwarte centrum zal in den landdag een voorstel worden ingediend lot afacliaffing van de a zegellielasfing op de dagbladen dat veel knus heeft van te worden aangenomen Het ministerie boeit de ophelling van die belasting steeds tegengehouden met te verwijzen naar den minder gunstigen finan oiëlen toestand een argument dat tlians niei meer geldt De Spaansche miniater crisis blijkt volgens nadere berichten te zijn veroorzaakt door oneenigheid in den boezem van het kabinet over de benoeming van de gouverneurs en andere ambtenaren de crisis werd beslist door de pressie die de federalistische repubhkeinen op den loop der zaken hebben uitgeoefend het is de vraag of de richting naar links hier mee is lot staan gekomen Voor het oogenblik is door het toegeven aan den wensoh der federalisten de rust hersteld Volgens telegram uit Athene is de Laurium quaestie eindelijk op minnelijke wijze bijgelegd nÜe afwijzing zgner eisohen voorziende aldus luidt het bericht der Agence Hma in de Franco if binden heeft de heer Serpieri aan den bank ui Syngros en aan de Otiomannische bank te CuniLuitinopel in overeenstemming mit het Grieksclif gouvernement alle benoodigdheden voor de exploitatie der mijnen benevens alle concessiëa voor de som van 12 500 000 drachmen 11 millioen fi aDoa verkocht Van den lïVanschen concessionaris dea heer LeroDX il in dit bericht vreemd genoeg geen sprake ENGELAND Te Dublin is door den Seout der universiteit aldaar eene bijeenkomst gehouden waarin beraadslaagd is over een aan het lagerhuis te richten verzoekschrift tot bestrijding van het regeeringivoorstel betrefTende de regeliug van het hooger onderwjjs in Ierland Door aameosmelting van de rerschilleude inrichtingen van hooger onderwijs tot eene uairersiteit aldus wordt in het verzoekschrift gezegd lal eene heilzame mededinging worden opgehevan de vereisehten voor dèu academischen graad ill n loodra verachdleode provinciale eolleges en schólèa tot da upireraiteit behoorao getjofer moeteo ierdeo daar de maatstaf zich natuurl zal moeten regelen naar de zwakste dier inrichtingen raa onderwijs Ook tal volgens de adressanten een nadeelige invloed op het onderwijs worden geoefend wanneer het bestuur der universiteit aan lieden van ooderriuding wordt onino men en toevertrouwd aan een Raud welks leden wanrsebijiilijk lullen gekozen worden met inachtneming van liöiiiif godsdienstige of staatkundige gevoelens De professoriil eii stiideuteu der tt K universiteit van Ierland vreozen van het regeeringsplun eeu ander kwaad hetwelk zij insgelijks in eena petitie aan het parlement h lKU ontwikkeld Zij ijn namelijk van ueeiiing dat detegenwoordige B K iurichlingeu van lioogrionderwijs nadat zij als colleges in de nieuwe uui veisiteit zullen zijn ingelijfd niet met de njke Pro testuiitsche colleges zullen kunniMi mededih eu indien men zonder lid van een der colleges tu ziju geweest aan de universiteit den acidemisclieu graad zal kunnen verkrijgen BELGIË Van eene zijde van waar men dit het minst had verwncht is eene stem opgegaan tegen den aankoopvan de Grand Luxembourg door den Slaat en welop gronden die b oppervlakkige beschouwing eenigszina gewaagd mogen schenen doeh bij nader doordenken hiet zoo geheel en al verwerpelijk blijken Het IS de bekende Luiksche huogiceraar depublicist Ëmile de Lavelcye die in eeu klein ma ir pitiig artikel den aankoop der Luxemburtische spoorweglijnen bestrijdt omdat het socialisusche collectivisme daardoor m de hand wordt generkt De socialisten toch verlangen en dit is eeu der voornaamste punten van hun leer zoo al niet het voornaamste de collectiviteit van al de productieve zaken en van den arbeid Wat doet de BelgischeiStaat nu anders dan bet programma der personen die door de meeste degelijke ucconomisten als omverwerpers worden bcschuuwd iii de hand te weiken niet alleen maar zelfs uit te voeren Is de Slaat bij ronchtc het ijzeren spoorwegnet te ndiuinisireeren waarom zou hij dit dau niet met alle andere takkenv in nijverheid doen Aan de voorstanders van Staaluubüdie tut het uitvoeren von de groote werken aan hen die daardoor er se legenstaiidcrs zijn vati de exploitatie flour den St mt zelvcii al het pleidooi vnn deu geleerden ADVEBTBNTIÉN worden geplmtrt van 1 5 regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJP CENTEN Belgischen publicist waaraan de Indépendeutee net prijzenswaardige onpartijdigheid gastvrijheid verleent zekerlijk groot genoegen doen De heer de Lavele e doet de moeielijkheden uitkomen van een goed spoorwegbebeer en noemt den persoon of het liehaam die in itoat zal worden bevonden alle Belgische spoorwegen naar eiech te beheeren een indpstrieelen voi Moltke Voor hem die dit bij oiachte is inoet het bestuur van de kolenindustrie van een fiibriek of eeoigen anderen tak van nijverheid kinderspel zijn £ n waarom zon de Staat zich dan ook niet alle grondbezit toecigenen Toor zijne rekening en onder zijn beheer worden reeds geweren te Luik en waggons te Mechelen vervaardigd naar hetzelfde beginsel zou hy een schoeneufitbriek een meobetfabriek een kleermakerij kunnen oprichten Het onvermijdelijke gevolg van een zoodanig collectiviame waartoe het in den spoorwegaaskoop gehaldigde beginsel moet leiden zal de overheeraehiffg der regeering zijn die door het lot der kiezers ia bare handen te hebben die kiezers al laten item men volgens haar wil en bare inzichten Waar ad de vrijheid en het initiatief van bet individu blyveo wftoneer de Staat eens die groote machine waarraq de nijverheid afhangt nl alle spojirwegen onder znn uitsluitend beheer heelt Een jtartij een pohtiek fraclie zal het oeeooomische leven van den Slaat ia haiiilcn hebben want iedere constitntioneele regeering IS een partijregeering de gevolgen van dit meogid van staatkunde en ataathuishoudknnde zullen noodlotiig zijn Had m n ministers beheerders staats liedenadministrateurs die niet onderworpeh waren aan staatkundige invloeden personen die vast op hun plaats zaten dan ware nog een geneesmiddel gevonden nu echter is dit onmogelijk en daarom acht de schrijver onder het tegenwoordig parlementair stelsel de poging tot aankoop van alle Belgische spoorwegen door den Staat laakbaar De redactie van de ludéptndatice erkent de juistheid van de theorie des heereu Laveleyc doch bestrijdt zijne practische gevolgtrekking en acht integendeel aankoop van alle spoorweglijneu door dea Staat wcnschelijk omdat anders andere invloeden zicb daarin zullen mengen en anderen zich van dit monopolie zullen meester maken Beter is het dan dat de Staat dit voorkoinc Trouwens erkent de redactie tevens dat op het oogenblik dat de Belgische spoorwesren allen Staatsei jendcni zullen zijn eene veranderde lutniiiiistrhtie het noodzakelijk gevolg zal £ ijn liet artikel hierboven bedoeld ral stellig èn in België LMi daarbuiten in hooge mate de belangstelling opwekken doch men vergete niet dat in België exceptioneele toestanden zijn die de argumentatie des geleerden schrijvers voor ieder ander land geldig en bnharligensnaardig voor onze naburen minder aannemelijk maken He pogingen door vreemde speculanten aaugewend om zich van do spoor wegea meester te maken het slechte beheer dier spoorwegen en de zucht der administratien om er van af te zijn spelen hierbij de groote rol DÜITSCHLAND De NaiioiiMl Zeitimg deelt onderstaand bericht mede Het IS zeer waarschijnlijk dat ter internationale tentoonstelling teWecneii geen Duitsche kunstvoorwerpen zullen worden ingezonden Oe Duitsche hoofdcommissie heeft dezer dagen den volgende categorisehen