Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1873

valerie bevatten de reserve brigades ied r a bataW jons zoodat het gezamenlyk aantal bataljons 4 zo bedragen XHbt y de tweede kamer ia gekomen n wetsont w rp töt wyziglng van de wetjelyke bepalingen omtreiu het paiidreobt Het bevat de volgende bepaliijgen Inpandgeving van chuldvorderinp n ie met aan toonder lulden beeft en aanrien van d i schuldenaar geen gevolg zoottng zy niet door den pandgever aan hem is beteekenil of door hem sebriftelyk IS aangcnopien of erkend EraHzeer heeft wpandgenBg ran op nian staande aafcdeelai in maatsehappyen zonder gelyke beteckenmg sanneming of erkenning geen géVólg tegenover haar bestuur De schuldeischer mag by niet voldoening des schuldenaars aan zyne rerpliohtingeu zich het pand met toetigenén AUe kieriaede strijdende bepalingeuzdil nietig Wanneer doorpartijbn nfet anders is orereengekotaen ia jle pandhouder in al de schuldenaar in gebrekeblyft aan zyne verplichtingen te voldoen gerechtigd ojil ut het veistrykeu t b den bepaalden termjun of indien geen raste termyn is bepaald pa eene aan den schuldenaar geda ie sommatie tot voldoening het pand lU het openbaar naar pl atselijkeg wpouteo en op de gebruikelyke voorwaarden te doen rerkoopen ten emde uit de opbrengst te verbalen het beloopdei schuld voor welker zekerheid bet pand gegevenof kraoblens aH 1205 8e l d rm het burgeriykwetboek verbonden is met de renten en de kosteif BestdiR hel pand uit koopmanagijedereo eooirante eiTectaa tl oWigllttèn dan k n die verkitopgeBoliedBn ter beurze naar deu prys van den dag Is de bevoegdheid bij de rofige bepaling otasehreven doorpartyen Uitgesloten dm k n de schuldeisoher ingeval de schuldenaar ui gebreke blyft a in zyne verplichtingen te voldoen in recbteii vorderen dat het pandhem m betaling zal verblyven tot het beloop derschuld rolgens eene begroeting door deskundigen tedoen of dat het by openbare veiling of ter beur tizal worden rerkocht Staten Generaal Twszoe Kameh Zitting van 3 Maart In dezs zitting heelt de heer Moens nadat yQ geloofsbneveu duor de daartoe beuoemdie eowmissie waren ouderzocht en iii o de bevonden de gevorderde eeden afgelegd eu zitting genomen Uet wetsontwerp tot onteitieniiij der pereeelen tea behoeve van den aauieg eener begraafplaati te Voorburg wefd aangenomen dat tot aaavulliag der provinciale wet omtrent ae invoroeri ig van provinciale belaslingcu en woarbg parate executie wa bepiald is verworpen met ii te eii 25 steminou Het houfdbezwaa teiteu ileze voordracht was dat de wit algemeen zou zyn en niet spicuial voor de provmciule behstiiig in Noord DrabaiiJ legen Vryilag zyn mn de orde gestold eeiugo kleine wetten en dairna de pc isiuen wet oor burgerlyïe ambtonaien met besliasing daardoor tevtiis dat de census wet eerst iia ile pensiuen wet lu behandeling zal komen De minister van biiinenl raken bad Lta nadei sclniflclyk antwoord nopens het eindverslag omtient de oensus wit toegezegd In Mei a s d te s Oravcnboge op hel terrein vua bet Koniiiklyk Zuologiscli Uutaniscli Geuuotschap cenc tentoonstelling laii honden plaits hebben Eergisteien is in eene te Ams erdam gehouden vergadering door de beeren Kan Uubreohi l ostliumua A van Otterloo Vcth bteyn Parve ISloinuiiiidal Janss DornsulFen 1 11 Witkamp Kobido ii der Aa MastboS cu i okelhdring het besluit genomen om In Nederland een üeograhsch Oenootscbap op te richten Aan het einde van den voormiddagdieust in de St l etruskerk te Leiden stond Jion lag u na oude vrouw op en richtte tot den geestelyke eenige honende uitdrukkingen Een paar vrotiiven tiachttcn haar tot zwygeii te brengen doch toen deze daarin met slaagden werd zy door eenige mannen uit do kerk geleid Men schryft de handeling dier vrouw uan krankzinnigheid toe Woensdag jl werd door den notaris W A Meyboom te Lekkerkerk eene kleine hofstede met nog g en G heet hooi en weiland Verkocht voor de aanmerkelyke som van 16430 behalve de onicosten De directie van de Holhndsclii IJzeren Spoörwegmaatschappy heeft eene bebiiigrijke verbetering aanfjebiacbt op de door haar geixpluite rdé lyn tusscben Amstefdnm en liotteidara I c oude aclithuisjes die meer dan 2U jaren op gebrekkige wyze de wachters tegui Wiiui en weer hebben geschut zyn vervaiip ft door ruime en nette huisjes met zinken daken waarin k fteU n d4 deommiasie der tentoonstelling wtihthWi moM tiji aanzien van oppervlakte en licnt roor ï Èt të ittftnstellen van kunstvoorwerpen met de meesi begunstigde itie gelijk gesteld worden 6e cjied iii int iaawHen gi ue Duttscbe kvnsfc ToorlbroBgsdlen worfeo Ingezonden Voor lo er bekend jt zegt het blad ia faiercf nog geen aMwoord ontvingen Ui Jllij im ii al ar d eckïdersvereeniginj insgslyks BÜ WilTO van dien iwrd heeft ondervon3e9 en hare etsohen slechts gedeeltelijk heeft zien inwilligen wordt nog deze bij K nderh id aangayide de qunstie me edeelil t chflüenvereeniguig tb VVeenen hee t zich de zaak der Uailsche beoefenaars van beeldende kunsten op a warmste wij e aiüigdrokken Ter bui tengewone vergadering op 22 dezer gehouden hebben de leden dier vereeniging met a gemeene stemmen het besluit genomen om geen enkel voorwerp ter iwjjiimJMMi la tentaofetelliiig m te zanden indiaq de lioardaoidiaissie niet bet rolste recht doet wedervaren w de eucben hmuiei Unitache kuustbroedei a Voor loiBrer men te Munchen onderricht was had de hoofdoo i iitif uag geen nftwoord a a de commissie gezonden Ten Mniien ran de laatste bijeenkomst der commissie voor de kloosterwet waaromtrent de Agence Ham bijmni erheden versprei Ide in liiimecliten strijd met het GtorMte A Èoma schrnft ae bekende Romeinscle correspondent Viin It Tempi het volgende De Mini éter v u buiteiilaudscho zaken eii justitie de heeren Visci iti Venosta en Faloo benevens de ièini èlfpresii ent LAn a zijA achtereenvolgens door dé coitaniïssiè der zeven gehoord JSij hebben eenstem mlg het bègf n l met kbcht rerdecligd d tt men eenigi rAoraieten aan de eneMlaten moest luten Zy rroegen roor ifddren generaal eeiier oMe een jUrfi k$éhe ienti moi a Guotl franci eu het verbnïf lU hei ttooster hetwdk tfians door hen be tr fid wörilt Hel schijnt zeïer dat de meerderheid iet commissie 4 tegen i in deze concession heeft iiJe i 8tAid Pe rehle stelt zij onherroepelijk rastj ihei rerbigf il bet klooster neoscht zij echter uitdrukik l alt tijdelijk voorrecht te beschouwen Hél hoofdol gAail der oppositie la R fortna valt Taeral den heer Visconti venosta bard aan nienhet dëie omkeenng in de meening der commissie toe chütj K Trouwens het schijnt dat Ie minister van 4 ttttenlands ihe zaken ook door zyne geestkracht verhUderd KeefI dat de commissie belAr rijkewyiigingpfi bracht in het artikel der wet DctreSende de TtMaUtè stushtingen tnliien alles bevestigd wordt wat itten terhaalt 3ln lüoet men erkennen dat dexe drie ministers jgntit estkraeht aan den dag hebben gelegd wamt m fer4tn met allieen door de bladen der Iinkerc l UMlr zclb door conservatieve en gonverneattttUde oirganen ti la Naiume VOpmume la Iallèrtt ttti Ictterlijlc gedwongen den weg van het më gèdeouleerde radicalisme in te sUan Xk katner had in comité zooals men zich herinn tt mfet 167 legen 37 stemmen besloten dat de j ttiMlen ran atle gunsten zouden worden uitgesloten T A ktden is het besluit der commissie ui dit op iDkt nog niet bekend maar men gelooft dat de drie mtliiltera uitdrukkelyk verklaard hebben dat de regeenng deze uitsluiting in geen geval zou bilhjVen lieo zegt zelfs dat de heer Visconti Vcnosts tot de eottliiissa issen gezegd heeft De kamer is volkomen nent res om zulk besluit te nemen maar ik geloof dït dit bestuit niet door het belang van den staat geëiaoht wordt en wat mij lietreft als afgevaardigde rérkhar ik te zulten tegenstemmen Het Bcbynt dat bet ministerie bij voorb iat zeker ia ran eene meerderheid in de rolle kamer Ondanks rtruheidene incidenten velke iii den laatsten tijd deden rermoeden dat de oppositie op het punt stond Mb bet bewind te komen is de algemeene indruk rkn hel oogenblik dat het iabiuet nieuwe krachten en energie heelt opgedaan om aan de verschillende unrtllen met succes te kunnen weerstand bieden IbJii tal dot wiarachynlyk nog roor eene navolging rltn hst aleehte Snitaohe roorbëeld gespaard blyvcn BINNENLAND Gouda 4 MxAhT Giiteren arend had er by den heer Lampe alhier enie rergadenn plaats ran kiezers ten einde eene Dieowe kiasrereenigiug op te richten Ruim 6U per soiien waren opgekomen en de vereenigmg werd geooDStitiierrd met het doel bij rarntures in den gemeenteraad pronnciale staten en de tweede hamer eandidaten t stellen en tevens dt emeenti lélangen t lieppreken By eene stemming t j t irvtn Img ran h t f tu r vere uigden de hti jrooteiiüorst Gotte M van Dintzig en Borstee h ds njeestv stemmen op zich Daar de mteten dezer heeren echter be dankten zoo stelde Mr H J Kranenburg voor dat de hh Grootendorst eu Gotte het voorloopig bestuur zouden op zich nemen en dat 4b eene rs gMide vergadering een deftntief bestutfr zou wdtden gekozen D t voorstel werd dobr de vergadering aangenbmen Voorts werd pog btpaald dat jook Duttkiezers lid der vereeniging zonden loipnen wotdeu en dat de contributie zou bedragen ƒ 075 per jaar Door d politie zyn alhier aanjjehSoden fieter de Jong van beroip pypnéker en VMlleM Eoggereed van hefoep werkman bjide wonende alhier dl a eb hadden schuldig gemaakt de eerste aan diefstal aan den openbaren weg door middel van insluiping en de laatste aan diefstaKb j nacbt in de aanhoorigheid van eeu bewoond kiw door middel ran overkiimming Op Vrydag 7 Maart a zal te StolW Kersluia eene gecombineerde rergadering gehouden wor tn van dijkgraaf en hoogheeminden met hoofdmgelattden van de Krimpenerwaard ter vaststelling der ly t van stemgereohti de ingelanden m de 3 distriotent van de waard LI Vnjdag bad te Berg Atibacht b rolgende ongeluk plaats Iemand wis aan den Eekd Tt bezig met takkebossen te vervoeren toeiï er een rijtuig B t twee personen voorbijkwain Hot paard schrikte van de takkebossen deed een sprong zijwaarts zoodat het met den wagen en de donrin zittende personen van den djk tuumelde Beide personen kwameu er onder letsel j f pfcchoou het rijtuig deerlijk gehavend werd te Berg Ambacht is be Ds Simons prediLaut roepen te Olterloo Door de regeering s aan de inspecteurs by bet lager onderwys eu door deze ann de sohoolopiBieners de vraug voorgeiegd waar gelegeiilieid zou zyn tot net instellen van een cursus lof opleid ng ra i hulplot hoofdonderwyzers Ui t vpornomen sobym te zijn om 10 die plaatsen waar gescti kt peisoneel tot het geven der lessen lanwezg is en waar een voldoend aantal linlponderwij er daarvan rerjaijajefl te pniflljee ren dergeiylcen cursns te openen De minister van fiiidiicièn heeft ils inlrchting op het verslag der commissie uU de tweede kamer op dat van het muntcollegie betreSenIe de koperc rculalie hier te lande als zyn gevoelen niedegedeelj altjd voor zooreel d t it aan het departement aanwezige annteekeningen ia op te m iken dat de twyfel aan afdoende verbetering onzer kopere roulatie vooral aan overdry vmg der vreemde koperen munt als gevolg van den maatregel aan den eeuen kant en de zekerheid eener belan ryke uitgaaf vooi het riji aan den anderen kant de voorname redenen zyn geweest airom zyn ambtsvoorgan ers voor de vtmntwoordel jkheid van een voorstel tot hermuniing van het Koper zyn teruggedeinsd Wel 18 waar weid die uitgaifbij het rapport van 18B0 nitt hOog geraamd doch men moei diiarbij lil aanmerking nemen dat deze lage raming alleen werd verkregen doordat het voorgestelde gewicht van het én centstuk 2 wiontjesfn vergelyking met dat der bestaande fón centstukken 3 845 mobtjes zoo laag was dat ernstige bedenkingen tegen zulk eene verzwakking zelfs van pasmunt moeielyk uit konden blijven De stygiiig van den prys van hel kop r deed bovendien het bedrag dier ko on steeds ry en Daarby knam nog dat de gebouwen welker aankoop het muntcoUcgie noodigachtte destyds tegen matigen prys maar kort dasrna met meer dan tegen grilote opofferingen e rerkrygen waren Eindefyk schynt ook m de meer bijzonder sedert 1807 opgekomene quastie der munteenheid zoowel als in hetgeen in Kuropa sedert dat jaar meer algemeen op het gebied vi n het muntwezen voorviel eene reden te hebben iielegen waarom de zaak is blyven rusten Eene partiele verandering van het than hier te lande vigee rend stelsel scheen met het oog daarop niet raadzaam De minister ran bmnenlandsche zaken heeft ter algemeene kennis gebracht dat de buitengewone op achtera ran den waterstaat die haus by de ryksof pronnciale werken in dienst zyn aan het m April e k te houden rergelykend onderzoek terbenoeming van ryksopzichter van den waterstaat 4ekl kunnen deel nemen mits zy op 1 Mai e kden ouderdom van 31 jaren nog niet zullen bereikthebben Men verneemt dat op dit oogenblik een nieuwe iiideeling van het leger een punt van bewerking by het departenJent van Oorlog uitmaakt Volgens deze zünd n er bestmii 3 divisjtn ieder van 3 brigades benevens 2 reserve brigades ledere brigade 7o 4 bataljons infanteiie roet de noodige artillerie en ca een bank tafeltje en kacliel Dit is vooral eene verbetering daar de mee e wachterspoiten op die punten waar geen eigenlijke aehterswnningen staan tegenwoordig dopr vrouwen worden wa fgeupioen Dedirectie verdiept dau ook roor fSaim maatregel allfcn loF 1 J I Op Texel is een bericht pntvaegeo dat aldaar groote verslagenheid heeft te weeïg gebracht Eénige itbnitan op wi zeiteddk wisrdan overvallen door een hevige bi i n e peuwj cbt ten gevolge waarvan er een omsloeg en de opvarenden hnq graf in de golven ronden Drie personen verloren hierbg het leven waarondar ééu 7 dti ed onverzoigda wedpi e met 4 kinderen SalaAC De zaWtweeker van den Zoologiachen touL te Amsterdam lieeft den beer Maja in de gelegenheid gestald een kunstwerk te leveten dat naar w j giarne aannemen in dlle opzichten eenig is In negen microscopische prepareten geeft by de rapgewijze ontwikkeling van den z dm t Is een w rk dat getuigt van onuilputtehjk geduld groote vindingrijkheid en niet minder ran bekwaaAibeid ia bet prepareeren De verzameling zal als een der zeldzaamste inzending op tie Barljusche Vitsobery teiitoonstelltng prgijen ook de bezoekers der Weener tentoanstellitig zMlen ioar kunnen aanschouwen i ïf v d B Naar bericht wordt moet in de provincie Oreryeel weder eau kelnngKjk plan op tituw gezet zyn namehjk de verrermifj van Ifet r kemervela gel gen tusscben de dorpen Donkerbroek Uuurswoude HauIcrwyk en Bakkaveen Voor duizende guldens laag veen ven aitraunteiide kwaliteit li t daar rentelooe lil dea gtoiid omdat het wagens ebrbk aan gelegenheid t ot afvoer met kan worden geixploiteerd Ueeds IS eene commissie benoemd en belast met eeu plan tot eiploitatie Doer den raat e Leeuwaidcn is besloten deel t nemen in de voorloopis e kosftn verbonden aan de vóorbf rtideiide werk lamhoden inznk den aanleg van een loka l spoorweg van Lieuwarden o er Ferwerd lernmrd Dokkain en Veennonden nair Dragten met een ijtak van Dokkum naar Oustmahorn met dien vers an Ie liat het door de e gemeenten te betalen bedrag zil worden berekend naar 27 o T voor ifdtre kilometer uelke de geprojecteerde weg eventueel ovei het grondgebied Ier gemeente zal loopen en ouder uitJruKkelgki vooniaarde laf de pjeraeente door deze bydrage voor het vervolg met beliekkiiig tot den aanleg van den spoorwe iii geenerlei op cht giaeht zal kannen or en tot on lersteun ng of me dcwerking verbonden te zjtf Wy hebben een uit socia oogpunt gelukkige qiededeeliiig te doen Htt eerste tiental woningen dooi de AWer anrfjc M Nationale Vereemijitig van iferkhntm iii de Sumatra straat gebouwd zal met 15 Maait a s door haar leden worden betrokken voor de volgende huizen hoopt zy binnen koit de bewoning besehikbiiar te kunnen stellen terwyi binnen weiiii e da i en een aanvuiig woidt gemaakt met de bebouiMiig van hot 2e gedeelte van oen grond in dezelfde straat waai op nog een 2Util uoiuugen i i verryzen tZal bet Bestuur diei Vereeniging hoogst aangenaam zyn wanneer de woningen vó 5r dat zy zullen worden betiokkeii door eeu giout aantal belangstellenden woid ii bezichtigd Het Bestuur heeft alle pogingen aangewend om de hygièniBche voorsohitfteii toe te passion Uc woningen zgn ruim en luclitig voorzien van ii e te en luchtige yzeirn ledekanleii de kelders zeer Jojiiniliggeplaitst n de noleeriugen met een bnitengfwoSe zorg voor ien en eene weldaad vooral aan de bewoners verzekcid door een Nortoiipomp dio uitmuntend water opleveit en waarvan de kosten op de meest edeliuoedige wyze door dan heer H IJ Potter worden be Ir h n Het Be tunr heeft 4 eategjorien vooi ui vcrburmg irezer woningen naiigcnoni n cu t nieei dan voldoende waarborgen voor de b h rlijtve rmleviiig der ïerplichtigiiigen van de met een keukentje voorriene huizen zullen tegen den prys van y 1 7 5 s weeks wordeo verhuurd de vyf andere nog in aanbouw zyode doch de voltooying naderende vé 5rhiiizen die met geen keukentje voorzien worden tegen I 6U de 10 ai i rhuizen tegen 1 20 en de 2 boven den gang geboun de woningen te en 1 of iets minder Wanneer men de woningen eli de daarvoor gestelde buurpryzen in vergelyking brengt met schirr alle andere woningen die in de residentie ter beschikking van d n arbeider staan dan zal men moeten toegeven dat het Bestuur zeer gunstig geslaagd i m deze Oi ernemiog en b t zeer retklaarbaor a shteo d t het met moed de werkzaamheden voortzet en spo ig tot zegen ran de thans 42 leden der Vereeniging met bun huisgezinnen hoopt te roltooyen De blijvende sympathie van alle weldeukenden heeft zy deswege ongetwijfeld verdiend Te s Aeerenhoek had het volgend treSende ooge nk plaats De bulsiiouw van den arbeider de D moeder van 4 kinderen zich met eenig gemalen graan van den moten huiswaarts begevende scliijnt zioh langs een verkeerden nitWeg ran den molen te hebben willen rerwyderen Althans haar werd door een der wieken zulk een hevige slag toegebracht dat zy onmiddelyk op de plaats dood bleef Een bankier te Napels was voor de tweede maal getrouwd en vermaakte by lyn dood zyn geheeld vermogen uit circa 100 000 dukaten bestaande aan zyne tweede vrouw onder voorwaarde dit y zyn lOon uit z il eerste hnwelyk zooveel zou ifstaan als zy zelve n tde Zy gaf dezen nu 10 000 dukaten Mair de rapfi nam een advoonat en deze bewees flat den oön 90 000 dukaten toekwuun djar dit de som was die zy zelve wdde Ii lezeo geest deed de rechtbank ook uitspraak Vcdgens de Prei e is than een persoon te Parys die met zulk een buitengewoon sterk geziehtsver mogen begaafd is dat hy ni rt alleen op klaar lichtep dag met het bloote oog de sterreu aan den hemel ziet inaar zelfs de vier manen van Jupiter en de boide ringen ran Saturna kan waarnemen De te Aomnui tèletcojK zoo als de Par zenaars hem noemen IS 22 jaren oud gezond en sterk ran gestel en ie te Parys gekomen om zyne oogen door een der voornaamste gezichtknndigrn te laten onderzoeken Sedert eenigen tyd bestaat Ie Praag eene reraeniging die zich ton doet stelt bet gebruik om op straat den hoed af te nemea by wyze van groet af te schaffen De vereeniging te t thans ruim 600 leden waaronder zser aaozienlyke burgers Dezer dagen Herd eene algemeene verg idering iiehouden om te beraadslagen over de quaestie welk teeken de leden op den hoed zouden dragen ten einde met voor onbeleefd te wordeu aangezien al zy op de straat op eene andere wyze groeten dan door het afnemen van oen hoed Men heeft besloten een donker geel bandje aan de gesp van het lint te dragen Ds terechtzitting van de correctioneele kamer der arrondreolftbnnk te jassen weg van allerlei soort en itAf ffïnte 0wr jassen lichte demi saisons enz enz Hier en daarbevonden zich in die jassen portefeuilles soms meteen gouden potlood of iets anders van meer of minder woarda Al dat goud Verkocht hy aan een zilversmid in de Laurierdwarsstraat die hem ofschoonhy hem niet kende als kooper aannam en in zynregister boekte op den naam ran J Salomonson koopnaa aid lar Gelyk men weet is het een goudof zilversmid op rerbeurte eener boete ran 50 verboden gouden of Zilveren werken te koopen van onbekende personen teuzy vergezeld ran te goeder naam en fium staande borgen by den schatplicbtige bekend zie art 44 der wet ran 18 Sept 186t omtrent den waarborg co de belasting der gouden en zilréren werken Bedoelde zilrersmid rerklaarde deswege ondervraagd die welabepaling niet te kennen en evenm D bekend te zyn met de waarde vangOB den voorwerpen hy was rolgens zyn opgaaf alleeit zilversmid Hij kocht o a het straks vermelde gouden horloge met gouden ketting ken van eenwaarde van tainstens ver over de ƒ 100 voor eensom van 40 en verkocht ze roor 80 Zoudit at of met eeu bewys zyn dat onknude en onnoozetheid wel eens met tot schade ran deu onkundige en onuoozele alloopen De lezer beslissedit werkelyk diepzinnige vraagstuk Ook de jeugdigedief toonde zich in sommige opzichten watonnoozelo onkundig Op de vraag nl waar by de Ooetenrijksche loten en geldswaardige papieren van den straks rermeldan antoorbediende gelaten had antwoordde hy dat by ze op den Buitenkant in helIJ had geworpen omdat hy ran die papieren geenkennis bdd Alleen de kleine Hollanas Mie oonponnetjes groot eder 1 23Vj had hy roor zich behouden en uitgegeren Hy verklaarde voorts zeer slecht te kunnen lezea De voorzitter eu de siibsii tuutofficier ran justitie betoonden zich eebter Ti4 ongeloovig omtrent al die onooozelheid en onkunde De substofficier mr P Verloren van Thepiaat was van ge oelSii dat de rechtbank de maalschappü geen ondienst zou doen door zulk eeu veelbelovend jonkman als dezen beklaagde vmr een geruimentyd achter de tralies te plaatsen De rechtbank deeldsdit gevoelen en veroordeelde hem ter zake van laa bewezen verklaarde dieistallen overeenkomstig het requisitoir van het O M tot een gevangenisstraf van vier jaren Paleu van Jut Laatste Berichten Madrid 9 Maan in de Cortes beeft Figneraa namens den Minister van Oorlog een atsoutwerp voorgelezen waarin machtiging wordt gevraagd om O bataljons ieder van 900 man te vormen eo eea krediei te openen van 10 milboeu pesetas om den CarliMibchen opstand te beatrydea De militaire autoriteiten hebben zich bij de BepnUiek aangesloten Hedeu heeft opnieuw eane gonfeientie plaats t n w Aw t de Min sters en de radicale junta Men hooptdatmeabet eens zal worden over de quaestie der ontbindiag de leeftyd van verkiesbaarbeid zou op twintig jarea rastgest ld worden Washington S Maart Uet Congres heeft goedgekeurd bet amendement op de Constitutie tot vcrbougmg vin bet jaargeld van den president den viee iiesi leiit en de rechters en wel zoo als aanvankeiyk was voorgesteh het jiargeld van de leden van het Congres is vastgesteld op o600 dollan liet Coi gres beeft auiigenomen het voorstel om het Spaaiiiche volk geluk te wensohen met de vestiging der Ilepubliek Londen 3 Maart De bill tot hervorming van tbooger ondirwjs m lerlind is heden m t Lagerhuis voor d tweede maal geb eii De luer Bernstorif neemt voortdurend in beterschap tue In tl ische k ma il heeft ten aanvaring pi lats gehad tiissolieii de stoomboot Torehen tzei scbip Ckacabttco Beide vaauuigen zon en en 5 4 menschen van laatstgenoemd schip zyn verdronken Londen 3 Maart Te Melhyr zal morgeu door de i rkstnkende arbeiders eder een groote meeting gehouden worden De secretaris van de unie dat yzerwerkers heeft na eene ooufcrentie met tbcstuar van de gietccyen te Dtrwlnis aan t volk den raad gegeven om d n arbeid ie hervatten op de door de patroons gestelde voorwnnrdan BayonnO 3 Maart In l dingen nu bet Noorden van Spanje wordl met b vem d dal de Caflistisebe benden anuzieiihjk ve sterkt zyn Naar men verzekert is iiocli doil Cirlos noch don Alfonsus op Spaansch grondgebied gekomen p 5 li t I E Aan het BUJU AU vu POLI II t alhier ia voortiaiideii ein Binen deze gemeente gevonden Omslagdoekje inetwnoje