Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1873

i V vgi deriQg ran dea Qemeenteraad Zaterdag 1 Maart TegentToordig de kh aD Btrgtn IJzaiidoorn Toonttter en al dn v rdef Uiao balulv du heer Uachuer 0 Botutta dar vorige Tergadering ordtw geleien en a Jngekoraeo eeue iB4aei e ran lih Gedtf uteerde Staten houdeiido goed keariBg vu eeoe w jxigiug lu de brgrootiiig oor 1878 Inform eeae mütsiva v d dexelfda houdende goedkuBriog u den terkoop vau road aan A van Wgk Inform Eeae uissiFt van de Commissie van Toezigt op het middfMaar Onderwys eaiibeveleude de hh P O Scbriek en W i OMt tot uodcrwgzer aau de voortMreideoda klaase der Burgtnvoudaobnol ter vuw ea benoeming lo eeae vqlgcude Ter gnderiu Wordt Itisen bet rapjwrt van B cu W op het adres van G van WiDgerdfii c s Beireremle dot de Terlichttog nao de Knrnemelksloot voldaeade ia daar de Voor WiUeae buUeo de kom der getneeute lift maar de JierateUing der kade uoodig 19 Ter visie een rapport vaa den üurgemcüstei over hotztUde adres betreffende de politie 10 dat gedttUe der gcuieeute advistreode tot afw zingf daar de politie ook daar dicust doet als elders mede t r visie X e heer Huchoer komt ter vergadering De Voorzitter doet mededeeling Tao de laatate nanbestediDg reeda vroeger in dit blad opgcuomen Aan de orde X Beu voorstel tot het in bet openbaar verkoopen van boomen itaande vóór het huia vroeger toebehoord hebbende 80 den heer Goedkoop jUet a B 11 De heer imsom vraagt of het plao bestaat om de hoornen geb e ait te ioeieu het beter achtunde slechts twee v6et in den grood te gaan ter wille dur vastheid van den grond en tevens xoQ doaelWe weDacheo te doen vervallen bet bruggetje bg het huia van deu heer Ürakel Do voorzitter 2al dejM gegevens tar sprake brengen ia de mmisaie van fabricage Hiemp wordt het voorstel goedgekeurd i t Vervolgens wordt goedgekeurd een voorstel tot wijziglng TM d o Btoat van begrooting der inkomsten en Hitgavea TOOT het Jaar 1872 8 Worden benoemd tot leden der commissie van het on4erzoek der gotoofs brie ven v o den tot raadslid benoemden Iwer T van Oe vergadering wordt geschorst Na karte afwcjigheid der commissie brengt zij gunstig ad tiea üt jea na ecdsalleggiDg ëd hit verstrgkeu van den wet ut termyn wordt besloten tot toelulmg ot lid dtr opcubare gezoDdbcidscoounissie wordt benoemd dr Tan Iterson Na mnebtiging ter itvoering zonder resumtie eindigt de vergadering Uit Parijs ontvangen een nieuw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede l men glas porcelein marmer hout papier enz Frys der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Bq 12 flacons aanzienlek rabst Verkrj gbaar hg r sonEJasTK Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken I VrUdag 7 MaarU N 1331 1873 GOÏÏDSCHE COURANT i Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IVaarschuwingp Ter voorkoming van bedrog wordt ee ieéet attent gemaakt dat het eenig alléén eckté on vercalschte UNIVERSEEL ZÜIVERINGS ZOUT proefondervindelgk als het beste middel tegen alle maagkwalen bekend in heele pakken it 60 ets in Y a 33 ets en tot proefneming in Yj pa es i 18 ets is verkrggbaarte Gouda b L Welter Gouwe L Schenk Hoogstraat J C Zbldbnwjk Markt en P J Meikbet Haven En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften grati SHT Bg aankoop van dit artikel wachts men zich voor schadelijke namaaksels en lette ér naauwkeurig op dat elk piUge tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van H VONGIMBORN Apoth en Pabrik van chem techn Pneparaten Emmerik a d Bjjn A N N A T T O uit de bekende Fabriek van Gebroeders WIJKHUIZEN te Haarlem Bekroond door de Maatsehappg van Landbouw 1807 Deze gunstig bekende ANN AUTO wordt ter voorkoming van namaaksel verkocht in flacons die van gebruiksa nwijxing en eigenhandig geschreven handteekening voorzien zjjn Men gdieve hierop te letten Alom verkrijgbaar WElEd Heer CHEOPHILE Daar mijn haar sterk uitviel zoo heb ik het fenoegen UEd mede te deelen dat na het geruik van één flacon Uwer AMERICANBAL SEM mijn HAAR geheel vast staat eu daarü zooveel Attesten ontvangt zoo kunt UEd mijne verklaring ook publieeeren Amstebdam Met achting Januari 1873 D va ASPERBN Ambtenaar THEOPÏIILE Haarkundige AMERICAN BALSEM a 2 de Flacon NB De bestellingsbrief ontvangt men terug De flaeon geheim ingepakt Amsterdam Kerkstraat bg de Vijzelstraat 514 GEEN DEPOTS Inktpraeparaten Al miJne tannin alizarin analin salon zwarte gallusschrgf en andere inktsoorten en sjjempelinkten zJjn volgens de nieuwste begin © len der wetenschap verbeterd en onderscheidenzich door hare levendige kleur groote vloeibaarrheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken besclbimmelen niet engeven half met water vermengd goedkoope engoede schrjjflnkten Verkrijgbaar bij ieder so lied boek en kantoorhanldel Em ii H von GIMBOHN Poth en Fabrik v chem techn Praiparaten urgorlijko stand GtuoKfcNi iS Fibr WUlicIiiiiu I uua ouders C l Uoliker tfa i vaa der Fol 1 Murt Jokauuua üenilrieus Jtn J GrolteidKck en J Rnia OrnLtDEN 2 Febr J Heü 4 1 £ 8 H den Sitt 10 m 1 MMrt W Boiwman 7 m A d Uiuk 5 E an Orat 88 j 2 J C Vccnendaul J3 m N de Xnegt 1 j 7 m W Ilsadijk i j 4 m apvertentïën Heden beviel van eene Dochter M J HEIJDELAAR echtgenoote van P HOOFTMAN Jz Boetoop 1 Maart 1873 V D n 2 Maart 1873 overleed te RotUrdam in den ouderdom van ruim 37 jaren onze geliefde Broeder en Bebuwdbroeder GEQHIT HENDRIK DERCKSEN in leven HoofdonJerwyzier aldaar I J BONNEÜR M P BONNEUE Dercksbn D BLOMMENDAAL G BLOMMENDAAL ÜEKCiisBN Eenige Kennisgeving Heden overleed myn geliefde Vader de Heer E van deb TORBEN in den ouderdom Tan byna tachtig jaren K VAN M TORREN Kz Waddinxveen 28 Febmarfl 1873 ♦ Heden overleed na een kortstondige ziekte mfln geUefde Echtgenoot ARIE db MINK in den ouderdom van 75 jaren tot diepe droefheid raa m en mgne Kinderen Wed A DB MINK DB KOSTEE Gouda 1 Maart 1873 Eenigt en algemeen kenniegeving ♦ Na eene gelukkige ecb tveieeniging vanruim 50 jaren overleed heden zacht en kalra na eene ongesteldheid van slechts weinige dagen m u geliefde echtgenoot P HERFST inden onderdom van 82 jaar en 8 maanden üok namens Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Waddiitateen Wed P HERFST 28 Februari 1873 geb Bmemjojdaal F S Aan belangkehbenden wordt bericht dat de zaken voorloopig op den zelfden voet voortgezet sullen worden Den 1 Maart overleed zacht en kalm na een langdurig en smartelgk Ijjden ENGEL VAN GENT Hnlponderwyzer in den ouderdom van ruim acht en dertig jaren diep betreurd door z ne ouders en verdere bloedverwanten E VAN GENT Gz Gouda 4 Maart 1873 Heden overleed zacht n kalm na een langdurig lijden mijne geliefde Dochter JAQÜELINE CRISTINB ROSETTB Mevrouw de Wed = J A DUTJLH Gouda 3 Maart 1873 va Capbi Lokaal Nut eu Vermaak TOOmiMSTELLIl op WOENSDAG den 5 MAART 1873 te geven door het VLAAMSCHÈ TOONEELGEZELSCHAP onder Directie van ELOY LEMAIEÉ met medewerking van MQj Beersmans ea Mevr Heilbron BI EIHBimiHe Nitfuw ToonMlepel ia 8 Bedr veo naar het Framch door J Biuis V daabna De Straatjongen van Parijs Tooueelspeï met zang in 2 Bedrijven PRIJZEN D a PLAATSEN 1 RANG ƒ 0 99 2 RANG 0 49 Aanvang ten T a uró Wordt te huur gevraagd voor de Zomermaanden een klein in de onmiddellyke nabijheid dezer Stad ReiSecterenden gelieven zichc te adresseren bjj den Uitgever dezer Courant 281e Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a a Wordt gevïaagd in een klein gezin zonder kinderen eene MEID ALLEEN 80 gulden loon met den 1 MEI a s Adres onder lett B aan het Bureau dezer Courant 3 Zevenhuizen nabg onze Gemeente wordt geWaagd ée n alliesints BEKWAAM TmiERHANSKNECBT Blr TimnjOTma Goada jfaT voor ivast werk en goed loon zij die genegen zjjn adresseere zich in persoon bij P C DOESBURG Mr TimmOTman Nieuwe Haven N 32 fa A Uriaknaii 1 Natio nale M ilitie KENNISGEVING BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud Gelet op art 160 der Wet op de Nationsle Militie nn den 19den Aagnstus 1S61 Staattllad n 72 Noodigen de lotelingen die verlangen bij de ZKËMILITIÊ te dienen uit on zich daartoe voor den Isten April aanstaande ter Plaatsely lie Secretarie aan te melden Gmtda den 4 Maart 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DrOOGLEEVKR PoETDIJII VAnBERaiM UziNDOOBN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt büdeMter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provinrinlen Inspecteur der Directe belastingen enr te Uottprclam op den 26n Februari 1873 isexecutoir vericlaard Het Kohier voor de belasting op het personeel 3e kwartaal N 6 I at voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden iogiiat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend ëouda den 4 Maart 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN LJZENDOORN BUITENLAND Öultcnlandscli Overzicht Door alle vooral de uiterste partijen gedrongen lal de heer Thiers eindelijk zich nader verklaren of hy het schip van staat gestuurd wil hebben naar de rrpiibliek of de monarchie Althans dit schijnt zjjn voornemen Tot dus ver heeft hij zelf door allerlei handige wendingen vermeden zich duidelijk uit te spreken schoon hij ook niet de boodschap tod Nov verloochende waarbij de republiek werd gehuldigd In de laatste discussie heeft Duf iure nit naam der regeering zich met eenige algemeenheden van de zaak afgemaakt Hij wilde den te Bordeaux aangenomen voorloopigen toestand vooreerst bestendigen Het is na voor de rust van Frankrijk te hopen dat Thiers duidelijk zijn meening zeggen zal Men redekarelt nog nltijd over den considerans van het ontwerp der commissie waarbij de constitoecrende macht der vergadering wordt geconstateerd Latere berichten jioen zien dat Thiers in denzelfden geest gesproken heeft als zijn minisier Daarna is de considerans aangefiomen met 67 B tegen 199 itenimeo Wy komen op die rede terug Het plan om in Duitschland de jury af te schaffen en schepen rechtbanken daarvoor in de plaats te tellen vindt vooral buiten Pruisen grooten tegenstand Met het oog hierop is het dat de minister van justitie reeds de noodige maatregelen heeft ge nomen om tijdverlies te voorkomen en in geral bedoeld omwerp zoo algemeene bestrijding ontmoet dht de goedkeuring an het ontwerp wetboek van strafvordering daardoor in gevaar wordt gebracht teratond een gewijzigd ontwerp te kunnen indienen Aan de samenstelling van dat ontwerp is men thans ijverig werkzaam aan het ministerie van justiti e Betreifende een anderen arbeid van dien aard verneemt men het volgende Be commissie belast met het bearbeiden van het ontwerpwetboek van mililaire strafvordering heeft edort 17 Febr haren arbeid hervat Vier malen per week worden er zittingen gehouden de zaak gaat echter langzaam voort naar men verneemt Men heeft nan de mipissie tot taak gesteld om zich zoo nauw mognjk aan te sluiten anti de bepalingen van het wetboek van burgerlgk straft ordcring De Spaansche regeering il ernst maken met het onderdrukken van den Cailistiscben opstand een wetsontwerp is ingediend tot bet vormen van een leger van niet minder dan It OOO man het noodige crediet is er bij aangevraagd De ultra republikeinen blijven aandringen op ontbiiding van de Cortes en zullen waarschijnlijk in dit opzicht evenzeer slagen als bij de ministeriéele criaicg er worden thans daarover onderhandelingen get rd met de radicalen de republikeinen willen dea kiezersleeftijd bepalen op 20 jaar om des te beter in het verzamelen van een volbloed republikeinscha vergadering te slagen De Zweedsche tweede kamer heeft overeenkomstig het advies harer commissie met 124 tegen 61 stemmen besloten geen initiatiaf te nemen in de zaak der kroning Ia een ander zitting heeft die kamer met 126 tegen 6S stemmen bet voorstel aangenomeu om de civiele lijst met 100 080 Kdl te verminderen terwijl de erste kam er ifie lijst onveranderd had goedgekeurd De koning ip nu volkomen vrij om zich te laten kronen maar Vj moet de kosten zelf betalen en dat terwijl de oiviele lijst is verminderd Den 18 Juli zal de kun te Drontheim worden gekroond als koning van N orwegen r e itiAiis 3 FRANKBUK Uit P irijs zal naar de tentoonstelling te Weenen gezonden worden een horloge vat beiig kristal rristal de roche Dertig jaren heeft de vervaardiger nu reeds lang overleden er aan gearbeid Hij heette Hebelier en werkte in de beroemde fabriek Breguet Hoe hy op het zonderlinge denkbeeld kwam is onbekend Al de stukken de veer nataarlijk uitgezonderd zijn van kristal tot lelfs de schraeveu Het is een werk a échappement Dupleix BcbaUn schatte het op eene waarde van 50 000 francs en voordat hg het nog voltooid had vermaakte hij het reeds aan zijne bruid De erven van zijne weduwe verkochten het voor 10 000 franés aan een der voornaamste horlogemakers te Parijs die het nu naar de toonstelling te Weenen zendt De vrijzinnige organen zgn zeer ontevreden met den gang van zaken in hel parlement Dat men de republiek of de monarchie stichte schrijft een berichtgever der Ind pendanee beige wanneer men den treurigen moed heeft om door geweld deze laatste oplossing Frankrijk op te dringen Maar om een voorloopigen staat van zaken die geen naam heeft een voortdurende dubbelzinnigheid een chronischen twijfel te willen handhaven gelijk de heer de Broglie voorstelt waarschijnigk met het denkbeeld dat het koningschap eerstdaags uit een wolk te voorschijn korae ziet er kan niets onlogischer onvaderlandslievender verderfelgker zgn dan dat De couclusie van alle rojralistische redevoeringen is deze laten wg den voorloopigen tocstaqd houden De moedeloosheid van den bekenden berichtgever der Indi pendance ïal zeker niet verminderd zijn na de zitting op Zaterdag toen de heer Dufaure is opgestaan om de zoo dikwerf herhaalde banaliteiten van vroeger andermaal op te disschen Feitelijk pi de regeering met hare dusgenoamde i erklaringen die echter niets verklaren dau hetgeen men reeds lang geleden wist noch de rechter noch de linkerzijde bevredigen Niettemin is de regeering met hare weifelpolitiek die heden met weet wat zij morgen doen zal op het oogenblik meer op ile band der heeren van de rechterzijde dan op die der heeren links Feitelijk heeft Dufaure zijn tactiek van H Dec jl herhaald Hg hee t volgehouden dut het verdrag van Bordeaux intact blijft en heeft de boodschap des heeren Thiers 13 Nov zoo lang en zoo breed gecommentarieerd dat de afgevaardigden wel tot het besluit moesten komen dat de president der republiek het volijiaokt eens i met deu heer de Broglie IK eneii die beweren achter de schermen te hebben gekeken zeggen dat zoo d heer Thiers gelijjf zijn voornemen was zelf gesproken had men eene geheel aiidere taal zou heb oen vernomen dan thans nu Dufaure het woord voerde De pessimisten volharden bij hun gevoelen dat de heer Thiera door ziju ministerie i ordt onderdrukt De meerderheid dnnrtnn is uit ds rangen der rech crzgdc te voorschijn gekomen en had natuurlijk hare afspraken nSet de reactionairen der kamer gemaakt toen zij in het ministerie optrad En thans nu jfet er op aan komt wil zij niet toegeven zelfs aan Thiers niet en dreigt met haar ontslag indien hij dingen doen wil die den heeren der rechterzijde niet volmaakt naar den zin zijn Wg beoordeelen dezen stoat van zaken niet wg constateeren dien slechts in navolging der meest gezaghebl eude Fraosche organen Dat hg onhoudbaar IS zal ieder moeten toegeven die even over de zaak nadenkt lo den ministerraad moge nu en dan over een onderdeel der politiek verschil van meennig bestaan maar een permanente strijd over grondbeginselen IS op den duur met vol te houden Eendracht f zooals men zegt homogeniteit is een eerste vereischte voor orde regelmaat en vruchtbaren arbeid De heer Thiers zal ol eenige ministers met welke hij het met eens schijnt te zijn en te kunnen worden moeten afdanken of hg zal zwichtende voor de bittere noodzakelijkheid die hem reeds zoolang bovea het hoofd gehangen heeft zelf de regeeriagstöak moeten opgeven En dan zullen anderen die thans zoo a rumoer maken en als om strijd schreeuwen Thiera weet er niets van te toonervhebben dat zg M evea goed of beter weten dan hg TS23 I ENGELAND Omtrent de laatste koningin van Spanje Maria Victoria della Cisterna wordt aan Tie Daily Neui het volgende uit Lissabon gemeld Maria Victoria die eerznchtiger is dan fhaar gemaal zou als zij hadmoeten beslissen fortuin eu leven gewaagd hebhen om de doornenkroon voor zich te behouden De arme vrouw heeft van bare jeugd af altgd gehoopt eenmaal koningin te zgn Een wereldberoemd staatsman vertelde mg dat toen zij eene kleine meid was haarhoofd op hol werd gebracht bij gelegenheid dat zgde keizerin in al haar pracht en praal zag bij deopening der kamers De toekomstige koningin van Spanje bevond zich destijds in het kloostar van ho Sucre coeur te Pargs Toen zij aan eenige nonnenal de pracht en weelde beschreef die zg had aanschouwd werd haar medegedeeld dat mademoiselle de Montijo van hare jeugd aan de heilige maagd gewijd en een zeer vrome aanbidster van Onze lievevrouw wart die haar vroomheid beloonde met een keizerlijke atroon Den volgenden Zondag dineerdede jeugdige prinses della Cisterna bij den staatsman die mg deze bgzouderhedea mededeelde Wel kindheli voegJ hij haar hg het dessert toe ik zie d it ge zoowel als de keizerin eene aardige belooningverdient sedert de zusters n eene medaille voor goed gedrag hebben gegeven liet is ge u prgs antwoordde het kind het is eene medaille ter eere van Notre dame des victoires Gij weet zij is mgnepatrones Naar haar heet ik Maria Victoria Zoo ZOO nu zulk een machtige meter moet u wel prachtige geschenken geven Dat geloof ik ook Als gij eenswist wat ik baar gevraagd bcb De grootste pop die ooit te koop was Neen I Wel dan eenecrèche met het kindje de herders de engelen dewijzen uit het oosten en de o sen Foei nonsens we hebben overvloed van crèches in het klooster t walgt me ik heb Onze lieve rrouw gevraagd mijde helft van haar kroon te geven of eene geheelekoninklijke kroon Jg weet ilnt zij de keizerin dieslechts eene kleine Spannsche gravin was een keiyerlgke kroon gaf welke de nonnen La plus belle eouronne du moiidejnoemen Wat zou zg nj vooreeii prinses della flstei a kunnen en wiMHfipn die naar haar heet P j V ts2r T j duitschland Uit Berlijn schrgft men De voerlieden hebben aan hunne bedreiging gevolg gegeven zoodat sedert gisteren de hoofdsfad zich zonder huurrgtuigen bevindt Ëeiie iiangeii nme stiite bracht dit in de stad te weeg doch de bevolking verkeerde in groote verlegenheid tot groot voordeel echter voor de omnibussen daar deze met genoeg ruimte konden aanbieden vopf zulk een groot getal liefliebtiers Zooveel mogelijk was zorg gedragen dat op de stations vervoermiddelen voorhaiif waren zoudat de vreemdelingen weinig i