Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1873

▼ an de wei lc taktng bemerktca Het hoofdbestuur tier po itie is intus=ohen voornemeus het recht vin coi c s8ie m te trekken van leder die zijue rijtuigen met in gebruik stelt en hem elk nieuw contract te wcifTTen Üe koetsiers ondi rsteuiien hunne ba eu in d ze eigenaardige werkstaking doch hebben teveas besloten eeoe tweede bepaling aan den eisch tut wiyjz ging van het tarief toe te voegen en wel om op een v t toon aan te dringen van 60 tb per mtand n daarenbovpti aanspraak te maken op 1 tb per maand voor livrei en 1 th voor diverse benoodigdbeden den arbeidsdiag bereUnd op IG uren Alsdan kan wegvailen het recht dat aan ieder koetsier 10 gr per dag vin het voergeld verzekert Van de bewilhgtog maken zij de hervattmg van hun werk afhankelijk Kvenwei bleek uit de onstmaiige zit ing 4ezer heeren dat er geen eenheid bestond en dat do eijgenaars van eca enkel voertuig die met vrou v tt kinderen van de opbrengst daarvan moeten leven met geneigd waren lu de BINNENLAND GotjDa fa Waaei Maandng avond hnd in de sociëteit deEciinie de jaarlijksclie aigemeent vergadering pliats der Afdpe iiiig Uouda van het Nederl hchoolverbond Wij ijn in stiat gesteld daaromtrent lict volgende mede te dielrn pe vereeuiging teH thans 222 leden liet getil kinderen dat op dit oogenblik volstrekt geen ondeiwijs ontvangt bedraagt 284 armoede der ouders of laakbare onverschdligheid blijft voor hel j roütste gedeelte hiervan de oorzaak Het bestuur der Afdeelnig heeft weder nis m het Torige jaar blj het Hoofdbestuur van het Nederl Scltoolvetbond het voorstel gedaan om bij deliooge egeeriug pogingen aan te enden tot rérkrij ing ▼ n eene wet waarbij leerplicht wordt bevolen Hier f n IS per circulaire aan üe andere afdeelingen kennis geven met verzoek hare zienswij e diiromlrent te willen berichten Vijftien afdeelmgen hebben reeds bare antwoorden mge onden waarvan zes v or en negen ch tegen leerplicht hebben verklaard e voorgestelde wijngiug in het Algemeen Hegleroent § 2 e Het instellen vin ren grondig ouderioek ter beantwooriling van de vnag of de be waren ten onzent besta inde tegen d in roering eener wctt lijke ieerplichtigheid van genoegzTim gevncht moetc i w or tien geacht om vin Inre onrlersteuning terug te houden werd door de vergadertn met goedgekeurd De rekening en verantwoording over het afgeloopen j nr sloot met een batig saldo van 7fi 21 j Tot commissarissen ei den geko en de Ileeren VV van lildtn 11 J G luratner j M Noothoien van Goor I Itoiter en V doedewaigen en tot nfgev iar dlgdeo ter algemeeue vergadering die dit jiar te Arnhem 1 Worden gehouden de Heefen J N Schol tema en Mrssemaker en als plaatsvervingcyi de Heeren VV van lilden e i II J G Furstner Naar wij vernemen bestaat bij het Afdeelingftbe tuur van t Schoolverhotii bet plan om de kinderendie des avonds op de gemeentelijke ormenschool gaan tegen het einde van deze of in hel begin der Tolgendem Bnd weder op chocolnde melk en krentenbrood teontlutleu De ooratelling gisterenavond in het lokaal Nut en Vennaalc tlhier door het Vlaamech tooneelgezel Mbap gcgeren was vrij goed bezocht en verdiende dat ten rolle Se kence der stukken was goed tij lieten een aangenamen indruk achter Natuurlijk moet men Dck daarbij over eenigc eigenaardigheden van het Fransche leven heenzetten we zijn er reeds te zeer an gewoon om er ons aan te ergeren en zoolang Hollandsche auteurs ons Hollandsch Ieren niet ten tooneele weten te roeren moeten we ons met btt vreemde behelptti De tijd ontbreekt ons om een schets te geren ran d beidp opgeroerde stnkken Wij bepalen ons tot de opvöfering die over het geheel zeer goed w is De damie m tPe ktnitren Speelden beter dan de heeren Meg Beermans en Mctr Heilbron zijn oude kennis sen die linn reputatie handhaafden Mej Elizi en vooral Mej Evelina Kapper rerdienen een woord van lof Van de heeren oeviol ons het best de heer Beems dan de heer Blascr Het minst voldeed ons ouk in het mstuk de heer van den E nde hetgeen voor een groot deel zil moeten worden toegeschreren aan ijn sterk gepronouoierd In het tweede Bla s s De straatjongen mn Parija was de Heer lieeras als oud eiier al uitstekend ook Ie heer Lsuaerts speelde goed Van Mevr Heilbron 13 het een der beste rollen voor haar orgaan juist geschikt Zij oogstte dan ook de groolste toejuiching De overige damesrollen waren in goede handen Gisteren is alhier door de politie aangehouden Pietje Vormer die zich had schuldig gemaakt aan diefstal op de bleekerij van Malthijs Peters alwaar ZIJ voor een vaat loon dienstbaar was Donderdag 13 Maart zal de heer J W Wensinkalhier bij genoegzame deelneming eeu concert gevenDe instiumeutaalen zangsolu s zullen dooi dien heerop zich worden genomen tenvijl een orchesl znmcngesteld uit eeiiige Goudsche dilettanten zicli dien avondook zal doen hooren De heer Wensink ofschoon nog niet lang in deze gemeente beell onder ons a s musicus reeds een goeden unam verkregen Het miisumn Ie concert is echter een goede geltgenheid om nü meer met zijne talenten kennis te maken en ivij twijfelen er met aan of onze stadgenouteii zullen diegelcggnhcid met ongebruikt voorbij liten gaan eomp De Alinister van Oorlog hctft oi Igcvonden den kipiteinW II A Cimp v i heiodeie Inf in rang en anciënniteit over te plaatben bij het 4 le reg Inf en hem het bevel op te dragen over de 5di d pot nllliei u garnizoen Dinsdag n erd te Vi oerden do eofste der zes meuw ingestelde paardmmarkten gehouden waaiop ruim 60 pnnrden w iien ain evoerd ht wis tamelijk leven dige handel In de afdeeling van de Iweede Kamer der Staten Generaal ia Dinsdag ondeizocht het onlnerp ran uet tot bekrachtiging van het met Belgit gesloten tractaat De Qommissie uit de I woede Kimer in ivier dan den gesteld werden de stukken belrelfende de nieuwe regeling der op hoog gezag ingevoerde suikercultuur lu NederlaudachIndie door den ilinister van Kolo men bij missive van 20 Augustus 1872 aan de Kamer oïer elc rd heeft bij haar onderzoek de due vulgendo via en ter beantwoording gestild 1 ijn bj de uitvoering in Indio aan do wet van 21 Juli 1S7Ü gegeven naai aanleiding der am schrijnug van den Aluiister van Kolon en dd li October 1870 de bcliiigen der sehatkist behoorlijk behartigd zijn diirby de belai gen der in lustrie met uit het oog verloren i ijn diaibij de richten en de bclaiiuou der uilindsclie bevolking behoorlijk geëerbiedigd lot hair leedwezen heeft de eommiss e op geen dier vragen een alleszins bevicdigei d nntnoord kun neu geven en heeft op grond van een en ander aan de Kamer voorgesteld den Minister van I olönien dank te eggen voor de gegeten inlichtingen en Ie verklaren dat bij de uitvoering aan de wut vin 21 Juli 1870 gegeven de belangen van de schatkist en die der industrie niet genoeg ziju lu het oog gehou den en de rechten en belangen der bevolking nrpt voldoende ziju behartigd Door het ministerie van financiën is bekend gemiakt dat bp het rijksieiegraai kantoor te Utrechtdnc adsistententcu noodig zijn il die dairvoorlu aanmerking wenschcn ts komen moeten zich meteen gameid adres aan het dep van financiën n endenInlichtingen zijn te bekomen bij de afd telegraphicran genoemd departement eü by den iyninspecteurvan den rykstelegraaf te Utrecht Naar wu Ternemen is door de kiesvereeniging Vaderland en Oranje te Leiden Is candidaat bij de aanstaande rerkiezing van een lid van do weide kamer der fstaten generaal geketende heer mi It J graaf Schimmelpenninck vroeger liu der tweede kamer voor dat district en door de anti reyoAitionaire kies vereeniging Nederland en Oranje jjoiett jhr mr J L C rnn den Berch ran Heemstede Alen schryft aan de Leidiche Ct Op het bui tcngewoon zachte weer ran December en Januari é een tijdvak ran koud grauw neer gerolgd Zcell vroegtijdig begonnen boomeii en planten te ontwik kelen of te bloeien Eeu blik m d kassm deed velgeten dit Mei nog zoover veriMjdeid wis de lente prijkte er reeds iii keurigen dos Dagen achtereen zonder zonneschijn met een thermometerst nd ran eenige graden beneden of zeer weinige boren het mespunt is Maait langebroken Zoo hoornen en planten te gevoeliger naar mate zij waien ontloken met geleden hebben m groei zyn zij ongetwijfeld niet vooruit gegann Het sneeanklokje o a dat allerlei weer trotseert en toen reeds begon te bloeien heeft nu zijoe bloemkelken pis geopend De bloeiende planten die toen in de kassen bewondering ekteii zijn mgenoeg met ge n ander kinderen van Hora vermeerderd Zoo blijkt het telkens dat een zachte winter niet altgd door een roordeelig voorjaar wordt opgevogld Het staat nu met andere voorjaren nauwelijks gelijk terwijl thans naar zonneschijn en groeikracht zeer verlangd wordt Toch vond men toen reeds aanleiding orer zachte winters de kronieken op te slaan en curieuse dingen te verhalen Hoe do doperwten die op zekere plaats reeds in Januari bloeiden en de aardbezicn waarran vruchten werden geplukt hoe de ooievaar op zijn nest het sedert dien tijd Wel gemaakt zullen hebben De vergadering van moderne theologen zal op 22 April en die van moderne theologen en gemeenteleden op 23 April aanst te Amsterdam plaats hebben De 28sle algemeene vergadering ran het Nederlandsch Ondcrwijzersgenootschap z il gehouden worden op 30 il Juli en 1 Augustus 1S7J en geleid orden door den voorzitter van het hoofdbestnur den heer Otterioo Aan de orde zullen gesteld worden o a de volgende vraagpunten Acht men het oogeub ik al of met gekomen om op een herziening dii wet van 1857 aan te dringen wat moet in het een of ander geval door het Genootschip worden cdian acht men de afschaffing der vcigelijkende examens wen schelijk en zoo ja wat zal men er voor in de plaits stellen gaat in de Nederlandsche school de opvoeding op in de tucht m hoever wordt het h indliavrn eenir opvoedende tucht door de licer chende bognppco bevordeid of belemmerd nat behoort er bij de opleiding van onderwij ers te worden gedaan en nagelaten en welke studievakkeu behoeven byzondere aanwending opdat by hen en door hen Ijy ons volk het schoonheidsgevoel beter dan thans worde gewekt en ontw Ifkeld waardoor kan de onderwyzer mede werken aan de verbeteiing van ons rolkavermaak leest ons volk kan het lezen nat leest het in hoever hoeft de onderwyzer zich de e vra en te doen w t kan hy verrichten om te maken dat dit middd van volksbe c i ivmg meer en beter werkte dan thans hoc kan op de lagere sehool het tfceken onderwys dienstbaar gemaakt worden aan opwekking en ontwikkeling van den lEsthetisclien zin is hit strevdi vin vele gcmefnlebe tureii om het mannelijk hulppersoneel door vronvelijk te vervaiigeM in hit belang ran het onderwys te achten is het wenschelyk dat by het gyinnastiekonderwys aan de jongens der lagere school gevoegd worde het onderwys in de behandeling der wopencn Do Ie algemeene cd tryd ran den Nederlandsohenweei baai heidsbond zal dit joar m de residentie worden gehouden Volgens de schoolberiohten in de Nieuwe Bydragen ter bevordering van het onderivys en opvoeding van iebruflri 1873 bedraagt het getal vacante openbare scholen voor gewoon lager 18 en voor meer uitgebreid onderwys 2 Vacante hulponderwyzersbetrekkingen 90 en die Van bulponderwyzeressrn i Wegens de ophoHing der boerdery zullen op 1 April e k de landbouwwerktuigcn en het vee van Z M den Konmg lu het park op het Loo by publieke veiling worden verkocht In het weekblad de Hmsvrou levert dr Sasse een belangryk artikel órer Selioothondjep m verband met de hjrgidne V y raden de lezi ig ran dat artikel dringend aan de wetenschap dtt de overplanting van lint ormcitjes met il de tieurige gevolgen daarvan sterk bevorderd wordt door het dragen ep overmatig liefkozen der schoothondjes zal menige jonge en bejajiide vrouw terugbrengen van die verderfelyke gevvoonte De Maatschappy van Landboiiyr in Limburg heeft hare toestemming verleend nan den wandelleeraar den heer Gorten om geregelde lessen te geven aan jeugdige ondern ijzers in leder district mus goedkeuring van Ged Staten en eene subsidie vanwege de provincie worde verkregen Voor het pachten van den stadsschouwburg te Amsterdam zyn e8 inschryvingsbiljettcn ingekomen nl van de lih A Carpier te luik voor loOOO Vic tor Driessens directeur viio het Thentie des Variétés lOOUO A ran Lier directeur van het Grand Theatre 7BOO Veltman mede directenr der Ver eenigde tooneelisten 3000 W Stumpff directeur van het Park 1 de laatste op roorwairde dat hy na afloop van de pacht de door hem verzamelde conlissen ameublement en inuziek bibliotbeek aan den schouwburg zal afstaan De heer Driessens heeft zich bereid verklaard eenmaal per jaar eene voorstel IiBg te doen geven waarvan de bruto opbrengst zal itrekken ten roordcelc vnn de algemeene armen Het comité uil de onlang opgenchte vereeniging tot ondersteuning dei exploitatie vanden stadsschouwbnrg heeft besloten zyne pogingen tot het byecnbrengen van het benoadigde kapitaal voort te zetten ofschoon de belangstelling tot heden ondervonden nog verre van voldoende is Men meldt nit üirksland Vrydag II heeft in den Oudelandschen Zeedyk onder de gemeente Oud dorp een belangryke oererval plaats gehad De dyk 18 over eene lengte van p m 150 meters byna ge heel weggezonken Een persoon die juist op het noodlottig oogenblik passeerde kon alleen door eene overhaaste vlucht zyn leven redden Men ia yverig bezig met het nemen ran voorzorgsm latregelen De schade is belangryk en wordt door sommigen op TOim ƒ 100 000 begroot In de vorige week zyn in de provincie Utrecht en Maandag op de Utrechtache paardrnmarkt door de Pransclien 98 paarden aangekocSt waarby er waren die met ƒ 900 betaald werden het grootste gedeelte daarvan werd Dinsdag langs den Slaatsspoorweg naar België vervoerd loen zyn de kooplieden naar de Wuerdensche paardeiimarkt vertrokken om daar we der aanknopen te doen Het algemeen verspreide gerucht dat de Franschen de aanknopen doen om hun legermacht weer van paarden te voorzien wordt door de minder goede hoedanigheid der aangekochte paarden reeds tegengesproken Op de Maandag te Utrecht gebonden paardenmarkt zyn een 30tal paaiden aangekocht voor de paar Ien filnehtery te Amsterdam en te ttrecht beide inrich tingen verkeeren m een bloeienden toestand Op den 15 Febmari kwam door de onderlinge samenwerking van ongeveer twintig Nederlandsche jongelieden te Londen een Vereeniging onder den naam wde Nederlandsche Vereeniging tot stand die nu reeds een goed aantal leden telt bewys genoeg boezeer aan znlk een corporatie de eerste van dien ard te Londen behoefte bfslond Het doel der Vereeniging kan niet beter omschreven worden dan door bet eerste artikel der statuten luidende de Nederlandsche liet bestuur bestaat uit de heeren G Mohr G Hapedoorn M Piucoffs J A Ankersmit en P van der Willigen Alweer wat nieuws uit Amerika Volgens een openbare kaïnisgevilig stelt zich de heer James Was kiiigtou Meyers ten plan de Nederlanden te bezoeken met een Circus eenig in zyn soort Het berat 120 paarden 20 ponies 6 gedresseerde leeuwen 6 gedresseerde olifanien kameelen nz be nevens 40 elegante wagens Het prachtig Circus ingericht volgens Amerikaanschc methode kan in den korten tgd van 2Vj nren worden opgebouwd en behoeft wat sdiditeit en hechlheid aanbelangt niet ondfr te doen voor oen stcenen gebouw Na achtereenvolgens tngelnnd Frankryk enItalië bezoeht te hebben bevindt de inrichting 7ichthans te Hamburg om van daar ons land een be oek te geven Rott Ct Hoe proMisch hot klinke et is ren feit htWira eiland waar byna de gcbeele 1 uropeeichc jeugd thuis 11 het echte eiland van Kobinson onder den hamer komt pe president van Chili heeft nl don publieken verkoop uitgeschreven van het eiland San Juan Fernau ez vioar Robinsoti Crnsoe zoolang veitaefde en waar wy met hem hebben geleefd Koloniën o o S t I N D I Ë BATAVIA 28 Januari Aan het algemeen overzicht von de Itidifr ontlee nen wy het volgende lerwyl de nieuwe ommissie die over de bezwaren lioet adviseeren ontstaan tegen de plannen tot nonleg van eene haven roor Bataria gisteren voor het eerst vergaderde heeft men hier alwedei ni di ruimste mate de ellende ondervonden die h t gevolg it van bet gemis eener bchoorly ke aanleg en losplnal Maandag avond kwam het meun tioro schip Ko mng der Nederhndcu van de Maatschappy A erft rf in zicht Maar de westmousson die zich tot dusver alleen na en dan door hengen wmd bad doen geroelen chynt met te meer kracht los te komen Wind en regen deden het commandant Braat wenscfaelyk voorkomen by het eiland Hoorn ten anker te gaan Dinsdag morgen kwam het schip ter reede Maar te vergeefs poogde men htt te naderen om de passagiers en de postpakketten af te halen Aleer dan eene poging ran de kleine stoomboot Tjihwortg mis tukte De blauwe rlag uoei terecht Gisteren oehtend moest de stoomer naar Onrust gaan en eerst rum 40 nren na aankomst was Bataria genaakbaar 1 Wanneer nu goederen gelost en geladen zullen kunnen worden hoeveel tyd dit kan duren ligt lu bet duister Drie booten zyn ter reede omgeslagen en twee men schen verdronken Ziedaar nu weder de toestand by toenemende stoomraart op deze haren Betreurenswaard is dan ook het oponthoud dat de aanleg van eene haven door gemis aan behoorlyke voorafgmnde onderzoekingen ondervindt Maar deze mededeel ingen wetti gen meer dan ooit onze stellige overtuiging dat voor Batavia s handel en scheepvaart eene spoedige on gunstige beslissing is eene quasstie van to he or not to he Ook te Samarang is de communicatie met de reede telkens verbroken De berichten omtrent het goedkeuren der lyn Mees ter Cornelis Bmlenzorg rerspreij behooren op zyn mil st genomen onder de rourbarige gerangschikt te worden Heden doet de Comm ssie van onderzoek een proefrid langs de baan daarna moeten nog eenige kunstwerken opgenomen en eindelijk het proces verbaal rail bevHi Iiiig opgemaakt worden Lerst na Iict uitbren gen va i het rapport en het advies aan de Regeeniig zal van goeiof afkeuring sprake kunnen zyn Men rer wacht evenwel goedkeuring vau de lyn De knokkelkuorta breidt zich hier ter plaatse nit en woedt nog steeds elders De stand der rystpryzeu wordt tefkens in het officieele blad medegedeeld Waar de uo jst begonnen is dalen de pryzen maar in menige stieek is de loeslaud nog ver van gunstig By de Jan Cl is gevoegd een verslag ran denstand ran het weduwen en weezerfonds ran bur gerlyke ambtenaren in N I orer hel jaar 186i Onder uit Deo ran dat jaar waren ten laste van het funds 1080 weduwen 999 kinderen 97 kin deren ran hertrouwde weduwen 47 stiefkinderen 246 weezen genietende 749 191 62 ajaars Het kapitaal ran het fonds was op December 1867 gestegen tot een cyfer van 2 52o 7al 64 De Commissie roor hel fhorbeckc fonds heeftper mail aan de Hoofdcommissie lu Nederland overgemaakt een bedrag van ƒ 6 400 als bydrage vaningezetenen van deze gewesten In een rapport van den resident van Eiouiv van 12 Januari jl komen de volgende berichtenvoor Op den Isten dezer maand vonden m de Chineesche wyk te Lingga ernstige ongeregeldheden plaats Len twist tusschen eenige Chineozen een der onlangs van Buiten org aangekomen sawah arbeiders en een matroos van de restdentie kotter was daarvan de aanleidende oorz iik Aldra mengden zich de makkers van elk der oneemge partyen in den stryd die aanvaukelyk van we mg beteekems thans in een algemeen gevecht veranderd Leu der sawah arbeiders verloor het leven en slechts met de grootste inspanning mocht het der politie gelukken de strydenden uiteen te doen gaan Onder ile Chineesche bevolking w is de spanning echter nog zoo groot dat deadsPtent resident hetniet raad zaara oordeelde om met de hem in dienste staande BDlitiemaclit te trachten de belhamels te arresteeren vooral daar het bleek dat de kapitein der Chime en zelf een werkzaam aandeel lu de beweging had ge nomen Uit de liqudiiig door de Chineezeo aangenomen mocht VS 01 den opgemaakt dat geen arrestatie zou kunnen plaats rmden zonder verzet te ontmoeten lilt hoofd van hetplaalselykbestnnrging er d aroni toe over om den btjstarid van de militaire macht te Kiouw in te roepen Dientengeyolge werd per Gouvernoments stoomer Bronhul op 7 Januari een detachement van 25 man onder bevef van een ofBciei naar Lingga ge i jdirigecrd De militaire command int van Kiouw die de reis mede maakte ten einde zich persooi lyk omtrent den stand van zaken te vergewissen keerde reeds dnc dagen huer met genoemd vaartuig tee hoofdplaats terug met zich voelende den kapitein der Chiueezen van Linf gn d e bljjkens den uitslag van een voor loupi onderzoek als de lioofdaaulegger dei ongere gtlilheden moet worden beschouwd en daarom in ai rest is gesteld lic rust was te Lingga by de aanki mst van het stjoiiischip Bjonhetk Zuo goed als liersU d zes belh turelb zyn in veizekcidc bcvviiiiij gt nomen Het militair detachement zal echter te Liogga vertoeven tot tyd en wyle het onderzoek zal zyn geëindigd Het smokkelen van opium in de residentie Soerakaita is in den laatsten tyd zoo sterk toegenomen dat o a m een tydsverloop van tien dagen zeren aanhalingen plaats hadden Men kan echter reilig rekenen dat tegen een aanhaling Binsteoa rier welgeslaagde smokkelgangen orerstaan Soerahaija 16 Jan Als een staaltje van bnatisme wordt ons het volgende medegedeeld In een der westelyke residentie s ran Jara verzocht een zoon die studeerde voor eene geestelyke betrekking zyn vader hem lerend te begraren omdat hy van memand anders dan van Toean Allah onderwys wilde ontvangen De vader vond het verzoek des zoons zeer bdlyk en voldeed aan zyn wensch Het hoofd van gewestelgk bestuur was echter van meening dat er achter deze geschiedenis wat meer kon echuden en heeft den gedienstigen rader gevangen genomen Velen met ons zyn overtuigd dat indien moorden gep eej d uit fanatisme mata glap halucinaties enz gelyk gestraft werden als moord met voorbedachten rade ue inlander spoedig meester van zyne bartatochten en zenuwen zou blyken te zyn êr Baad Laatste Berichten Versailles 5 Maart Art 1 van bet ontverp der commissie i3ufaure is aangenomen iDet389tegea 2 J2 stemmen Daarna ook de beide eerste alinea s van art 2 MSidrid 5 Maart De heer Figueras zal heden bj dt Cortes ontwerp indienen on een Consiitueerei de Verga lering tegen 1 Mei bijeen te roepen en de verkiezingen te doen plaats hebben op 10 April In de Zitting van heden zullen na de aanneming der wet op de afschaffing der slavernij op Purtorico de werkzaamheden worden geseborst om over te gaan tot het benoemen eener permanente Commi vie Parijs 5 Maart De rede van den heer Thiers heefi algemeen den indruk eener verzoenende gezindheid gemaakt Uet Journal des Debat noemt het antwoord van den heer Thiers hoogst gelukkig BeÜCllja 5 Maart In de heden gehouden vergadering van vigiiauteu verhaurdcra werd t antwoord ontfaogen van den Miüister van Koophandel op het aan den Keizer ingediende verzoekschrift In dat ïmtwoord wordt een grondig onderzoek beloofd naar de geopperde bezwiren doch tevena de verwachting te kernen gegeven dat de adree iauten ter wilie van topeubiar verkeer hun bedrijf ten spoedigste iMÜtn hervatten Dientengevolge bepaalde de verfeiderifo tot na atloop van t btlüoide ot derzoek het oude taiiet z 1 worden gehandnaafd en dat t Bestuur der Vereeniging onmiddelgk lu ouuerhandeling zal tr de 1 met dea Miuiiiler van Koophandel en het hoofd der poli ie Madrid 5 Maart In eene bijeenkonst van 16 radicale afgevaardigden is met eenparige stem men besiütttn het ontwerp der legecniijj af te stemmen om dt zittingen der corles met het oog op de bijfcnroeping der constitneereidt cortes weldra te schorsen De afdtelaigen zullen heden de commissie voor dat ontw rp benoemen Vleu vreest te Madrid voor een conflict op straat d tar de KpubUkeinen in opgev oud u toestand zyn en de oi tbinding der cortes willen VeiSaillOS 5 Maart De heer ibiers waa den Vüurgaai ücu nacht een wuuig ongesteld Hij heeft cclittr bi Ien middag weer een ministerraad gepresideerd en htdcn avund was de ongesteldheid geheel tn al geweken ÏN GEZONDEN Mijnheer de Redacteur De tuijfel aan de mogelijkheid om geesten rad afgi itorventn op te loepen werd met weinig vermeerdud toen het bleek dat bet spiritisme door den heer liose te s Oraveuhage was ungenend om van de geesiLu aimwijzing te verkrijgen van de dadera van het onisuga aldaar gepielde gruwelstuk en de geesten zich onwillig haddtn betoond om den menschen daann van nut te Byn De heer J C S A van deu Bergh te sGraveO hage heeft daarom door de uitgavt van egne de er digen verschenen brochure getiteld i lJe dubbele moord Ie s Gravenhage en de macht van het spiritinmê om geesten op te roepen nautukeur y ondertocAi M met b w j en toegelicht aan allen hetzij ze toC de geloovigen ongeloovigen of twgfelaara behooren een goe d n dienst bewezen door eeuig licht overzie weten8C iap te veispreulen De schrijver die mij toeechijnt een alleszins bevoegd beoordctlaar te zyn heeft daarin blijken gegeven dat hij van zijn onderwerp eene nauwgezette studie hetft