Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1873

Zondag 9 Hurt N 1332 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IVATIOI ALE MILITIE De ondergeteekende neemt thans weder de vrijheid aan Ouders en Voogden ter kennis ie brengen dat hfl zich andermaal beleefdeljjk in UEd gunst aanbeveelt voor de Lichting 1873 tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars voor uiD HoLLASD op de aannemelgkste voorwaarden gewaarborgd voor den geheelen diensttgd met vröstelliug voor den opvolgenden Broeder Contracten voorloopig gesloten zijn het aannemelijkst Daar hg sedert een reeks van jaren voor de aanzienlijkste en respectabelste Pamiliën hierter stede en omliggende plaatsei met de meeste nauwkeurigheid eu het beste gewlg heeftgewerkt hetgeen alom bekend is zoo vleit hij zich weer met het vertrouwen unstigdte worden Belangstellenden kunnen zich adresseren aan het Kantoor van Remplaceerlng sedert den jare 1830 gevestigd aan de Kaasmarkt No 5 op het Bovenhuis ROTTERDAM n M M SLOOS Comra NB Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars kunnen zich dagelgks daArtoe aanmelden Goada Druk van A Brinkman d ff geiBMikt Ml tint liji inel eea onbsrangen blik de zaak neeft bekeken ttrwijl rounl zui erheid en helderheid iM Toorstelliiig ziJDer verkregea uitkomsten gunstig b i andere geschriften ran dien aard afsteken l iciiiand zal zich dan ook den tijd aan de lezing D 31 boekje besteed beklagen Ik loo ÜH spiritistcn wel darren aanraden eene vernieuwde proef te nemen en Hu de geesten na de door den achrijrer in z jn boekje aangewezen personen op te roepen eer de litie de moordenaars mogelyk zal hebben ontdekt wanneer het te laat zou xqn om den roem van het spiritisme te redden Met de plaatsing dezer regelen in uw geaoht blad nlt gij verpliohteu 0 mda Vv Dienstw Dienaar t Maart 187S X MARKTBERICHTEN Gouda 6 Maart Tarwe onveranderd Haver n Gerst ruim prijshoudend Tarwe puike Zeeuwsehe 12 7 6a 13 25 Min lore ƒ 12 2 12 70 Polder 9 75 ii ƒ 12 Kogge puik 7 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 50 6 90 Voer ƒ 6 a 6 i0 Gerst puike 6 75 tt ƒ 7 60 Mindere 6 10 a ƒ 6 60 Haver korte ƒ 4 60 ƒ 5 50 Lange 3 80 a ƒ 4 75 Hennepraad ƒ 9 a 9 25 De veemarkt met weinig aanvoer De handeltraag prijzen iets lager Vette varkens van 27 a Si cent Magere varkens vlug prijzen van 10 a U Kaas weinig aangevoerd 30 a 33 met vluggen handel Boter 1 40 h 1 45 Burgerlijke Stand GEDOKEN 2 Maart Gysbprl oaders G den Dunneo en E A Wullfraat 4 Jan oudera J van Lceuneu en W Hngeiiboooi 5 Johaonea Hcndricua ouilura J van der Hooft en M T Hoti Onnr mtN 3 Maart J C R Dutilh 62 j 4 F van Teylingcn wed J D Vetter 77 J ADVERTENTIEN Getrouwd JOH H KUUPEES van t Graveuhage en C C BRINKMAN Gouda 6 Maart 1873 Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de menigvuldige blijken van belangstelling bg de voltrekking van hun Huwelijk ondervonden Gouda Jon H KÜIJPERS 6 Maart 1873 C C KÜIJPERS BttlNkMAN Na eene gelukkige echtvereeniging van mim 50 jaren overleed heden zacht en kalm na eene ongesteldheid van slechts weinige dagen mijn geliefde echtgenoot P HERFST in den ouderdom van 82 jaar eu 8 maanden Ook namens Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Waddifixneen 28 Februari 1873 Wed P HERFST geb BLOEMJiNDAAL P S Aan belanghebbenden wordt bericht dat de zaken voortoopig op den zelfden voet voortgezet zullen worden Heden overleed zacht en kalm na een langdorig Igden myne geliefde Dochter JAQUELINE CRISTINE ROSETTE Mevrouw de Wed J A DüTILH Gouda 3 Maart 1873 van Capel Mevrouw de W G B van GOOR vraagt tegen MEI S T een flinke Keukenmeid die een gegoede burgerpot kan koken eu genegen is huiswerk te verrigten tevens een fWllBl Uil ® netjes konnende werken en striken Beiden loon naar verdiensten Sociëteit ons Genoegden Zaal Kunstmin S O lïÖTJWBTJI O onder Directie van I J Stoete Co op ZONDAG 9 MAART 1873 EEN KIJKJE IN T LEYEN Oï ZOO gaat het in t hiilshondeD KlacMspel met Zang in 8 Qedr vea DAAENA m ïi m m Vrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf Aanvang precies ten 7 ure Entree voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ct 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Bang 75 Ct 2 Rang 50 Ct 3 Rang 25 Ct Plaatsen zijn te bespreken van s morgens 10 tot dea namiddags 3 ure Et 10 Ct extra voor iedere plaats KAnEMHANGEIl De Ondergeteekende nqemt bij deze de vrgheid kennis te geven dat hfj zich hier ter stede heeft gevestigd als KAMERBEHANGER en STOFFEERDER Hij beveelt zich bovendien beleefdelgk aan voor het Niïüw Levebbn en op niedw Bekikedeï vanKanapés Fauteuils en Stoelen Idem EN Plaatsen van Meubelgor djjnen met Garnituur Ledikants Valen Rolgordynen enJalousiën Idem EN Wedehopmaken van Spring Paardenhaar ZeewierenStroo Matrassen Idem EN Pajmaken van Tapeten Eene naauwkeuri e an soliede bediening beloovende beveelt hg zich minzaam bjj zjjne geëerde Stadgenooten aau UEd Dw Dienaar GERRIT BELONJE Czn Gouda West Haven wjjk B 140 281 Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MAART a s OPENBARE VERKOOPING TB GOUDA op MAANDAG 17 MAART 1873 des middags ten 12 ure in het Lokaal der Sociëteit Vredebest aan de Markt van een PAKHUIS een HUIS en eenige GEBOUWEN staande in de Boelekade en aan de Karnemelksloot te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de te Gouda gevestigde Notarissen OPENBARE VERROOPINGEiX te GOUDA Op MAANDAG 10 MAART 1873 voonn Elf ure in Habmonib aldaar 1 Ben WOONHUIS met acht Kamers PLAATS en TUIN aan de West Haven wflk B n 161 te Gouda Verhuurd tot 30 April 1874 voor f 400 per jaar 2 Ben OOPTTUIN met TUINHUIS en SCHUUR in de Derde of Klnizenaarskade Wp B n 191 te Gouda Dadelp te aanvaarden 3 Acht WOONHÜISJBS 05 verschillenden Stand te Gouda Allen bfl de week verhuurd te REEUWUE Op DINGSDAG 11 MAART 1873 roorm Blf uur IN HET TB VEBKöoPEN Hüis aldaar 1 Een in 1872 nieuw gebouwd aan den weg gelegen HUIS N 63a met SCHUUR TUINGROND en WATER op Raven8bei g in de gemeenie Eeeuu ijk rroegei Sluipwijk groot 21 Ares 2 INBOEDEL WINKELOPSTAND en eenige KOOPMANSGOEDEREN Breeder bg biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Wordt gevraagd in een klein gezin zonder kindere eene MEID ALLEEN 80 gulden loon met den 1 MEI a s Adr s onder lett B aan het Bureau dezer Courant Prof Pergfrer d A lion HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe mtgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt Sle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altgd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoechg de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanw zing it 40 ets per flacon verkrijgbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH L H KELLER RotUrdam F A BORONIE BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De rede van den heer Thiers ia te lang om in zgn geheel te worden medegedeeld Hij begon met te verklaren dat de heer Duiaure geheel lijn meening bad uitgedrukt en dat hetgeen hg te zeggen bad nieta dan een aanvulling zijn zon Reeds bad do beer Dufaure in naam der regeering verklaard dat zü aan bet verdrag van Bordeaux geen einde wilde maken Zij wilde den voorloopigeu toestand handhaven en geen stap voorwaarts doen naar een openlijke erkenning der republiek De tegenwoordige vergadering had geen andere roeping dan der regeering de noodige middelen te verstrekken en af te treden zoodra de Duitschers het Franscbe grondgebied verlaten hadden om aan bare opvolgster het recht te laten tiuschen een repnhUek en een monarchie te kiezen Deze woorden hadden groote ontsteltenis in de kamer verwekt daar de gematigde zoowel ala de radinile republikeinen er op indringen dat aan den VDorloopigpn toestand een einde kome Gnmbetta die steedi met groote gematigdheid en kalmte de rrgeering van Thiers ondersteund heeft verklaarde thans dat de republikeinen het maken van zulke ingrypeiide wetten ala die waarvan art 4 gewaagt onmogelijk aan een reactionaire kamer kunnen overlaten en haar niet kunnen toestaan de kieiwet te misvormen Wat zou de beer Thiers op deze bedekte oorlogsverklaring antwoorden Zou hg de woorden van zijn minister Dufaure op behendige ij e wegredeneeren of zou hij krAchtig den voorloopigen toestand faandb v D Dit waa de vraag Wq keooea tbMu het antwoord De gewapende onzijdigheid moet worden gehandhaafd Niets moet worden beslist Orde eu rust zgn in de eerste plants ououtbeerlgk eu deze laten weinig te eusclien over ooder bet voorloopig rifgeeringssvstecm lloiiduit verkla irt de president dat deze niet alleen voorzichtige maar zelfs bedeesde angstvallige liandelwg te de eenig redelijke is zoolang de vjjniid nog in het land is en de milliarden nog niet arbelaald zijn De toekomst behoort a in de paitij die geen verwarring hreiigt in het land waren de laatste pro e tisohe woorden van zijn rede Hij behaalde de overwinning de meerderheid keurde zijn gematigde gedragslijn goed en het beginsel vnu het vergclgk tusschcn de commissie van dertig en den heer Thiers werd met 475 tegen 199 stemmen goerlgekeurd De iQorn der republikeinen was eerst groot Hij is bg nader inzien zeer beüaard en zelfs het orgaan van Gambetta heeft zijn vorige afwachtende houding hernomen Want zegt men te recht de heer Thiers heeft ook ruiterlgk veMclanrd dat hij voor zich de republiek het meest in bet belang des Innds arhtte en tegenover de rechterzijde volgehouden dat de republiek feitelgk hestant en georganiseerd moet worden Bij de verdere behandeling men is nog aim art 2 zgn Verscheiden amendementen ver or en jEen amendementBetcastel om de constitutioneele ontwerpen aan het veto des presidents te onttrekken is op raad der commissie naar deze ter overweging verzonden In het Pruisische huis der afgevaardigden heeft men de aanf ekondigde intnrpellatie betreffende de eventueele uitbarsting te Berlgn der Amerikannscbe ziekte onder de paarden tot de regeering gericht De ministér van koophandel heeft hierop geautwoonl dat de regeering en de rijliskHnselarg sedert het ontstaan dier ziekte het oog op die zaak gevestigd hebben gehouden Den deigelgke ziekte onder de paarden heelt in het begin drzrr eenw in Dnitsohland gewoed x de tegenwoordig heerschende kwaal is echter minder ernstig dan de woeger be doc e van de aangetasien aterft cVn vi r pCt IJüileiigewone maatregelen zijn door l iui cii niet geliomen zonder vooraf zich te di n i iide hebben Verstaan met Engeland Frankrijk Nederliagi en l nemarken kou niet worden geluiidtlil IherOiede was de iHterpiillatic afgehandeld Ter vergaderiag heden doa d igenaren vn droschkie s gehouden is vooifdezen het antwoord door den minister van koophaiidat gegeven op da memorie door bedoelde cigenarsB aan den keizer toegeiondeu In dat antwoord wontt de belofte gedaan dat de opgenoemde bezwareu i ndig zullen worden onderzocht en overwogen ÜHrbij wordt tevens m het belang ran het openbaar variuer de verwachting geuit dat het gestaakte bedrijf oarcrwijld cal worden hervat Die vargaderiig vcrfcande daarop aan de commissie machtiging om op het oude tarief voort Ie gaan Tevens heeft die eommiiaie terstond onderhandelingen aangevangen a diih mioiater van koophandel eu den president vao polilie De Norid JUj ZeU aprekmda over het koniukl besluit waarbg alles wat op poprwegooncesaiëa betrekking heeft voorloopig aaa da bealisaing van het geheele ministerie wordt oadanrorpen zegt het volgende Dit besluit is slechts de eerste supopdeu weg der herrorming Da rijkswetgeving aal door bet instellen van een uit admiaistratieve ea rechterlijke elementen aamaogeaiel4 college vao tociieht welks beraadslagingen openbnf syn het apoorwagbeheer verder verbeteren De wetgeving dor vcrsahillende staten zal voorla rekenini moeten houden met bet verlaagen naar opeuba irfc il wette vertrouwen opwekt en aan oprechten a ikracmitigsgeeat waarborgen biedt Ugzondcrbeden omtrent dt tweede lezing der on derwgswet voor Ierland in hit lagerhuis vindt men beden in de Engelsohe bladen Ue diacuaién waren hoogst belangrijk Gladstone leidde de debatten met een korte en kernachtige reikreering in Onder de woordvoerders tegen de wet kenmerkten zich vooral de heeren Bourke Fitzmauriee en Lewia der rechlerigde en dr Fawcett dergeavoaeeerd liberalen Zaakrgk en bet fond dar loofc kiai aaadebeatrgdmg van dr Fawcett hg noemde ie wet een van dis coapromiasüii gebaseerd op de takhek van geven en nemen en bestemd om ledereeu tevreden te stellen maar dat ten slotte niemand voldeed De katholieken bigkens bet protest der bisschoppen zijn met tevreden omdat zg te weinig verkrggeu de Woteslaiiteu niet omdat naar bun oordeel de concessieu aan de katholieken te groot zgn Zeer terecht merkt th Daily NeKt naar aanleiding van bet antwoord van lor l Hartington op dat het onjuist is Ie bewe ren dat de geestelgken niet de meening der leekeii uitdrulrken Waar kan lord Hartington die siem van de katholieke leeken lu Ierland vernemen eu wanneer hg die verneemt is 7ij dan met de echo van de stem der geeslelgkeu Afgaande op het oordeel der pers staan de kansen voor de wet dan ook bijzonder slecht The Vailji Newt gelooft dat de heer Gladstone nif toch wel overtuigd moet we en dat hg zich bedrogen heeft eu dut zjjne wet althans in haar tegenwoordigen vorm onherruepeiijk verloren is De Timet stelt ook als voorwsarde voor de aan neming een ingrijpende amendeering vóór Donderdag Wg zeggen niet meent het blad der City dat 7 ij Zaterdag vernorpeu zal worden maar zij kan over zoo weinig levensgeest Ijeschikken dat een aanval elk oogenblik een einde aan haar bestaan kan maken In Brlgic IS de kamer aan de behandeling van het ontwerp tot aankoop van den L ixemburgschl spoorweg In den Oostenrijkschen igksraad is de wet op de directe verkiezingen met 119 tegen 2 stemmen aangenomen De Polen onthielden zich In de boodschap waarmede de Ameriknaoscbe president Grant het hem opnieuw opgelragen voorzitterschap aanvaardt zegt hij dat de ondervinding gedul ende vier jaren opgedaan henUot leiddraad zal strekken Evenals vroeger zal bg j chten de wetten te handhaven en mede ie werken tot bevordering van de wsre bc niigeu des lands Hg wijst er op dat indien het niet is mogen gelukken oin al de voordeelen der groote resolutie deelnr htig te worden het wekken van nieuwe geschilpunten als onraadzaam en ontijdig mocht Morden beschonnd Zijiv streven is daarom bovenal geneest het bevorderen der eensgezindheid het herstel van het krediet uitbreiding van handel en III het algemeen den bloei inn de werken des vncles Ik houd unj vaal overtuigd zegt de presi ent verder diit de beschaafd wereld steeds jiiLcr eu meer iwar den repiiUikeinscben regeeruigs Toro neigt Onze groote republiek is bestemd o de ster te warden welke de overige volken zal geleiden Qeen uitbreiding van grondgebied van dit vaste bind ton eene vermürdering van militaire macht ten gevolge kinnen hebben integendeel snik eeneuitbreiding ion de vermindering van het leger ge makkelgk maken Ofschoon het doel tai ii oorlog de vrijmakiog der slaven waa zijn aan heli nog niet de bargerrechtea verleend Die onrecfatvaardifheid moet ophouden De preaideut verklaart verder dat hg pogingen lal aanwenden tot herstel dar goede verstandhouding tuasebeu de verschillende landsafdeelingen tot herstel van de waarde van het papierengeld tot aanleg van wegen tot handhaving van de vriendschappelijke betrekkingen met de naburige en verwijderde landen lot opbeuriog van den Amerikaansoben handel tot oanauwdiging van de ngverbeid tot ontwikkeling dar Indianen en andere inboorlingen door onderWgs Indien hü in dit laatste streven tegenstond ontmoet tullen krie itige maatregelen van bedwang genomen worden Oe qoaestie welke het allereerst oploasing eischt ia om de Indianen tot nuttige leden der maatschappg te vormen en dit doel kan slechts bereikt worden door opvoeding en goede behandeling Grant brengt het vooretel in herinnering om 8t Domingo als grondgebied der Vereenigde Staten te erkennen Hg heeft steeds gemeend en gelooft nog dat de aanneming van dit voorstel in het ware belang van S Domingo en Amerika zou zijn geweest doch hg I K voor het toekomende ep tegen elke quaestie strekkende tot vermeerdering vsn grondgebied tonder dat de bevolking der betrokken streken deswege tg gehoord slechts in dat geval zullen dergelijke vooritellen op zijne medewerking kunnen rekenen Groot verklaart wijders dat bg niAiiner de vrees heeft gedeeld van hen die meenen dat een land door uitbreiding van zijn grondgebied verzwakt ea m verval geradkt De ontwikkeling van bet onderwgs de uitbreiding van telegrafen en van het stoomwezen hebben eene geheeh gedaanteverwisseling te Vüorschgn geroepen Hg gelooft veeleer dat God dt wereld heeft bestemd om e éne natie te worden prekende dezelfde taal en geen leger of vloten meer ooodig hebbende Hg erkent de groote eer twee milen tot preaidenf dezer Unie gekozen zijn doch ziet niettemin met verlangen het oogenblik te gemoet dat hij vao zgue ver iuuvoardelgkheid ia ontslagen worden Volgens hel den Russischeu rgksraad aangeboden wetsontwerp betreffende de invoering van den algeuiueneu dienstplicht bij bet leger is de diensttijd bepiiaid op vgfticn jaren wahrvan zes jartn actieven üiuust en negen jaren bg de reserve Voor de marine wurdt de dieiisitijd vustgesteld op negen jaren nl zeven actief en Iwee bg de resürve Zij die gedareiKle een hulfjnar een cursus nau eene ihoogeschool heoben bggewuuiid doen slechts een halfjaar actieven dienst ïot uiterljk üöjiiigen lecftgd kan men by de reserve north i opgirucpeii Tussclicii de a a iii elie republikeinen en radicalen schgi t een transactie te hcijbun plaa s gehaJ betreffeiiile de vcrk ezingeii voor Ie coiistitUAnte terwijl leze blijkutis ten d jur den pr ident minister Kigueiiis ingediend uctsontwerp zou worden verdaagd lot 10 April eu de oproeping tot 1 Mei werd tevens bupaald dat de natiüiiale vergadering na bet atdueii van de meest dringende wetsontwerpen zou uiteeiigiau en een perinuuenle Cümmiss e benoemen de verdaging van de verkiezingen was een concessie van de republikeineii het uiteengaan van de nationale een concessie van djwradicaieii Bg nader inzien jrehter en wellicht dat sleobtseen deel van de radicale partg toestemming beeft gegeven tot tie transactie zijn de radicalen ontevreden geworden m een talrijke vergadering van afgevaardigden ia besloten om tegen bet uiteengaanvan do nationale vergadering en de benoeming vaneen permanente commissie op te kumen De republikeinen echter vootal i b u tra s de zoo enaauiile iutraHiigentet hebben Veeds lang op de ontbinding van de nationale vergadering aan edr jn cn en zy zullen niet iia nten piessi mt te oefenen venals bg de oplossing van de miiiistericele crisis men vrees Ie voor vechtpnrtgeii