Goudsche Courant, zondag 9 maart 1873

y BINNENLAND j ÜOBDA S ilAAOI Sohnalcwedstiijd KA irKS GOUDA it iw rt W g tJ 1 I 3 10 i SK E 7 F 5 Gedurende de maaud Febr zijn ia deze gemeente ovcrlcd u 26 laiuiien en il vrouwca t w in het Ie lft sjaar 10 ra en 16 vr totaftl 26 wu 2eHtl ir ♦ 3 1 7e l le 1 1 2 lüe 2Uc 1 1 S 21c 3lie I O O 31e mie 2 5 7 g 5 Ie G5c I i i f I 1 t I 66e SUe 1 2 3 3 1 2 bav u t 80c 20 31 57 Hicrrnn zomler geneeskundige hulp 2 ra en 5 vr iu t Ie eu 1 vr vau t 5 Ie 65e levensjaar totaid 2 m eu 6 vr S Daarenboven levenloos aangegeven 2 vr Naar wij veruemen htcft de kamer van koophandel alhier hare lühatsic vtrleend a ni het adres van 4c kamer vau keoptiandei te Haarlem tot invoering van rechibaukeu vau kuopbandel De étalajfe met sigaren enz bestemd voor de aanstnaude tc tounstellmg te Weencn vau den heer O G van der l Ost tabaks en sigarenfabr el ant alhier hebben w ij met graote iugeuomtïlih id b ziehtigd een u nujer getuigt vau fijnen smaak eu mocht den heer v d Post nog met lang gelede eone bijzondere onderscheiding te Londen het zilveren Kruis teu deel vaileii wij kunnen ona niet anders voorstellen of ook doie expositie zal minstens zeer Ae auadacht trekken De zittingeji van den miiitieraad in het 3de district vnh Zuid Holland tulleu te Gouda plaats hebben op 17 18 eu 19 Maart In d laatste vergadering Winterleziugen den én Kja rt te I erg mbacht gehouden hadden wij het genoegen den heer A h Akkerlmijs JEz van Schoonhoven als spreker te zien optreden Roeiend v af de wijze waarop de geachte spreker ene tede hieiil Mfer de Doos van l uiidor i die hij op zulke uifslekeude wijze schetste dot er aan het daverend a pplaus geen eiiule scheen te komen Evenzeer bevielen de bijdragen van den heer Akkerifuijs zoowel de ernstige als de luimige zoödat het ieders wensch was de held vau den avond in eenen ïolgenden winter weder als spreker te zien optreden De heeren Kuilenburg uit Schoonhoven en de IJttint van Stolwijk brachten dour gep iste bijdragen ook het hunne bij het genot van dezen avond te verhoogen zoodat ieder die deze vergadering bij uoude hoogst volda iu huiiuaarts keeide Donderdag is door deu hoofd agent van politie te Delft aaugchoudeu D 3 wonende te Goudt rak op Voügcnblik t it deze zich twee zoogen lamde filrooieu spovïrwrginindjes toeèigende welke met meer goedeien op dcu tioek der llotcrbrug aldaar waren uitgestald door den koopman J J Schilpcruort Bij kon besluit van 12 Februari II is het pereoni el der uiibliirp admini itratie zeer georganiseerd liet personeel der militaiie intendanten is vermeerdcnl nut tuee oiider ii teud inten der 2e khi sc kapiteins waardoor dic klasse van het korpa zal bestaan uit 8 ollicieren naarvan de vier oudslen eeii tracteraent ad 18110 en de vier jongstcn ad 16 11 sjaars zullen genieten De minister van oorlog heeft ter kennisse van de Biiliinire autoriteiten gebracht dat de bepaling niiarbij men zich pir stens voor den tijd van vijf jaren bij het leger wenscht te verbinden ook van tocp issing is voor het instructie bataljon en de nnilferieJn Iructie compagnie De minister van oerlog willende bepalingen vast tellen bctretfende het bezoeken vau krauken in de militaire ztekcniurichtingon dooi godsdienstlccraars en sulks zoon ei ter bevoidering van de goede orde eu de ge egïWe verpleging als ter voorkoming dat ten gevolg van het vifcenigd verplegen van iiiekcii tot TMwïhilleiide gotlsil itnstige gezindheden behoorende aan hét eerbied igen der meeningen van andersdenkenden zou kunnen ordeu te kort gedaan en gelet op de artt 246 en 299 Van het reglement op de nifroinistr itie der l o pilJilen cii iekrn icn i in 2 Oct l i heid en met sohrifléliike tlfstemmiog van den toedienden chct over de inrichtiug een vreemdeling bij een zieke kan worden toegelaten 6 eft bepaald i 1 Een verpleegde in eene militaire ziekeninrichting die geestelijke toespraak of hulp verlangt geeft daarvan kennis San heu die met zijBe vetjjleging bolasi zgn zoo ijoodi met opgave van de gi ils mnstigege iiidlicid waartoe da leeijur moet beho en of met nnwyiiug v den persoon wiens geos elij ke httip verlangd wordt 2 Van tiat verlangen wordt onverwijld kennis gigeven aan den directeur o administrateur der inrichting eu door dezen aan den ecretaanwezcnden olficier van gfczoiulheid die zoo ilaartegen uil een genecskuiulig oogpunt geone bedenking bestaat de gcvr iagde toeSl mming verleent 3 Js een verpleegde die in levensgevaar veikeert des niet bewust dau bericht do oliieier van gezondheid deze omstandigheid artii den directeur of administrateur die zonder dat de lijder daartoe liM verlangen te kennen geeft voor het inroepen van geestelijke hulp zorg draagt i Deu godsdienstleej nar wiens geestelyke hulp is ingeroepen wordt daarvan door den toezienden chef over de ziekcniiiriohtiug schriftelijk kennis gegeven 6 iiij hut bezoeken der ziekeniulichting is de godsdicustieeraar gehouden zijne herderlijke zorg cenig en alleen aan te wenden ten beliouvo va i den kranke hem tot een bezoek aangewezen Hij die in strijd met dit voorschrift handeit wordt uitgenoodigd terstond de inrichting te verlaten De minister van binnciiiaudsclij zaken hoeft ter keunis van beuiughebbeiideii gubracfrt dat op nader te bepaieu tlag een exirfneu zal worden afgeuoiuen v m hen ilie dingen naar de betrekk ug vau adspiraiitingeiiieur bij üet stojmivcz n aan welke betrekking 13 verbonden eene jaanicJje au lUOü Zij die zich aau dit cnameii wensclieu Ie onderwerpen moeten vóór 3 April e k daaitoe scliriftelijk bij gezegeld adres aan iiet dep van bmnenl zaken dóen blijken met nauwkeurige opga if vun naaffl voornaam en woonplaats en üverleg iing van eeiie geboorteaete waaruit bkjkt dat de caiididdat op 6Aprdlb73den ouderdom van teu minste tmulig aren bereikt heeft Staten Qenoraal ïweeue Kameu Zitting van 7 Maart In deze zitting is ingekomen een wetsontwerp tot wijziging der wet op de nationale militie Het ontwerp tol vourzieuing in de verevening van de door de algemeene rekenkamer afgewezen vorderingen van de lieerea Sigmonil Meesman Bouwmeester en Borsius is onveranderd langenomeu zoodat die vorderiiigeii bei rachtigd zijn lïeü aiaendemeiit yaii den heer Heemskerk om allecu de eerste vordering toe te staan werd verw frpen met 31 tegen 30 sLeaimen Het ntwerp tot ajuvuIUng der algemeene wet van 182 op liet punt der vervolgingen werd iel algemeene stemmen aangcnoinen D iariia is de dl cus8le aangevangen over de wet betreffende de burgerlijke pensioenen Voor deu dienst in Nederlandseh ludie zijn beiioodigd ongeveer 20 onderwijzers bij voorkeur ongehuwd dic m het Jje it zijn eciier acte van bekwaamlieidrals hüüld of uls hulpuntlenvij er en van eone aanteekeuing voor eene vreemde taal bij voorkeur de Frausche lloofilüuderwijzers beneden den leeftijd van 30 j irrn die genegen zijn zich op den voet ouder grnol der voordcelen eu ouder de verpliclitiiigcn ouischrcven UI de Kon besl van 22 Februari 1865 n 12ö en 30 November 1870 n 10 cu in de Bepalingen ter regeling van de klassen en bezoldigingen der oiuierwijieis aan de openbare l tgere scholen in Ned liulie als onderwijzer der darde klasse van s lands dienst iu Nederkndsch Indic te verbinden kunnen ïicli tot nader bericht aanjnelden bij een op zegel gesclireven aau het i ep vau Koloiiicn gericht en aan den heer Dr iM P Lindo inspecteur van het lager onderwijs iu Zuid Holland in den Haag franco in te zeinlen request onder ovo leggiiig v n de stukkeu in de ai CLtfi 50 vermeld die tevei 8 nadere bijzonderheden bevat Op het verzoek vau den heer J B Snellen te Moordrecht is de koninklijke bewilliging verleend tet oprichting van de nuamlooze vennootschap Maatschappij voor Landon ginning te vestigen te Apeldoorn Zij heeft ten dbel de ontginning van woeste nog met m cultuur gebrachte gronden in Nederland Daarenboven kan de vennootschap te allen tijde hare wcrkziandiedeh uitstrekken tot n koop en verkoop hMur en verhuur van andere vaste goederen dan do hierboven bedoelde gronden alsmede tot het uitocfeLiK u vai het laiidb m bedrijf en daarmede verwante iakken vim nijverheid tot de vee y vogel en v chti lt het vii hurcn fan landbouivwcrktuigeu het cvfiluiteeien van mijnen kitzelkalk of steengroeven zanderijen eu voeud erijcu het droogmaken van p iis i sen of meren inpjkleriugeu van scliori cn kwe dors of uilerwnarilen den ainleg van buitenplaatsen vwr ten kanalen en wegen het transportwezen en den handel in Inlandsch hout in pand of hjrpotheekbrieven en in aandeelen in industrieele ondernemingen op het gebied van den landbouir l e vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en negentig jaren welke gerekend worden nsn te vangen met den dag aarop de koninklijke gnedkenriiig op deze statuten zal zijn verkregeu lB Fcbr 1873 Het maiiseliappelijk kapit ial der vennootsehap wurdt vastgesteld op ƒ 250 1 00 verdeeld in a nuleclcn elk van ƒ 100 welk kapitaal ia geplaitst Wij vernemen dat vele ledeu der liberale partijin het district Leiden voornemens zijn op den heer Mr H A Neeb bij de eerlang te houden verkiezing hua stemmen uit te brengen Lridici Dagbl De kamer van koophandel leDelft heeft een adres gericht aan deu minister van justitie ter ondersteuning vau deu wensch tot wederiuvoeriiig van rechtbanken van koophandel foor eéu paar dagen is te Varsseveld geweest deheer Loflis Bouillon civiel ingenieur te Parijs dienamens den heer Ouweland aldaar voo rloopige opnem ugen eu terreinverkenningen heeft gedaan tendienste van den ontworpen spoorweg Rotterdam Arnhem Munster Deze zal de Maas Lek en Rtjnvolgen tot Arnhem om bij Velp of Steeg dei IJselover te gaan voorts langs Doetinehem Varsseveld Aalteu Bredevoort en Wintersivijk verder in derichting van Sndlohn naar Duitschlaud Reeds inde volgende maand zou de e belangrijke nieuwe spoorweglijn worden uitgebakcnd N R Ct Voor de betrekking van openbaar onderwijzer te Oud A bla9 v icint gewor len door het eervol ontslag na vieren veertigjarigen dienst aan den heer De Koning verleend hebben zieh vijftig sollicitanten aangemeld fracleraent 800 en vrije woning De werkzaamheden voor den aanleg der driuifwaterlciding worden te Rotterdam met allen y rer voortgezet De watertoren in de Oude Plantage is reeds lot dtne aanzienlijke hoogte afgewerkt terwijl ook hel leggen der buiïen opverscliillende punten der stad wordt voortgezet Hier en daar ontmoet men wat dit laatste betreft nog tjl moeielijkheden Zoo ii men aau het einde vau len Oostsiugol reeds eenige weken aan het werk om het water te koereu en door beheiing den slappen ondergrond voor het dragen der pijpen bestand te maken Ons zijn toegezonden de üroniUlagen tot vestiging eener Nederl Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Zij zjii aangenomen in eene vergadering v ia be angsl elleiideii den lïden December 1872 te s Graveuhage gelionden Het d el de er Mutschappij is het vormen van een zedelijk lichaam liestemJ om al wat ter eere en len nutte van ruiiibonw cu Ptuiilkuude in Nederiau I strekken kan te bchariigen eM te beihaiidelen Zij eerbicd gt alle bestaande vercenigingen die ri eill het haie aanwenden ter bevordering van Tuinbouw en Piantkuude en zal er naar müeteii streven de door dozen daarvoor in het wc k gestelde poginjjeu te ondersteunen en waar het iioodig mocht zijn aau te vullen Opilat de nieuwe Maatschappij krachtig ojitrcde Hordt vcreiseht dat veler inede ei kiiTg en gonle wenken invloed Liloefencn op de vaststelling der lelinitieve Stutukn en op de keuze vau het Hoofdbeïtunr waartoe in den loop aii dit jaar vermoedelijk tè Amsterdam de gelegenheid zal worden aangeboden Hiertoe is noodig het toolrcdcn van velen tot hetlidiuaatseliap het tot stand komen van plaatselijke afdeeliugen en eindelijk hel aansluiten v iHi alle reed beslaande vereeiiigin en op dit gebied werk aam opdat er één centraal punt zg waarin die allen de gchïgenhold tot ontmoeting vinden kunnen Zoo zal er een boud kunnen ontstaan naar welks vestiging reels jaren lang gcwenscht werd eif waarvan goede vruelitcn verwiicht mogen wordeiirtcu voordeele van industrie handel eu wecnschap De middelen waardoor de Maatschappij haar lloel tracht e bereiken zijn hoofdzakelijk de volgende Pe werkzaaiftbedcn der afdeelirigeu welke door deze gekozen en ge rogeld worden oVereeukomstig plaatselijke gesteldheid Het vcHigeii v an vaste commissiëa van raadgeving Het uitloven van prcmien lïet houden van tentoonstcllingeu Het houden van bijeeiikoiu ten of congreaaen liet bevorderen van voürdracliten liet ondersteunen van ondcnvijs Het fciitgevcn en verspreiden van geschriften liet uitsclirijvcu van prijsvragen Het onderstctinen van proeven Het erki iiiien van de verdiensten van werklieden en het vcrbLtereii van hiinnei toestand Het richten van verzoeken en vertoogen tot de I Plaatselijke of Gewestelijke regeeriug en besturen of wel tot de Hooge regcering en de Volksvertegenwoordiging De ledenr yan het Comité stellen zieh persoonlijk bereid tut hel geven van alle verlangde inlichtingen Genoemd Cumit i bestaat uit ile lieeren 3 H KKELAGE Voorz Hiurlem Dr I J COSIER O irfw iwr Amsterdam Mr 1 A KOHNEN SecretarU Peninngmeeiler VVeteniigsehins Blin 159 te Amslcrdaai C OLM l Utrecht K J W O ri OLANDER Bo koop JOH VAN ZOEST Arnhem F C B W MlCHELL s Gravenhage In een maandag te Utrecht gehouden vergadering vaii den Nederlandaehen Weerboarheidsi Bond is het Centrale Comité gemachtigd om bij de nationale scliietwedstrijden die het voornemens is zooveel mogelijk jaarlijks te honden voortaan een paar vrije banen te verbinden dat is te zeggen e n paar banen waarop iedereen tegen betaling kan komen schieten Ü D De gemeenteraad ie Apeldoorn heeft het voorstel van deu voorzitter tot oprichting eener hoogere burgerschool met 9 tegen 5 stemmen afijesUmi Dnarimtegeu is met algemeene stemmen besloten om de openbare school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs van Kmsbergen die door hel vertrek ran deu hoofdonderwijzer Pritselnitz van der Horst komt te vaceereu te hervormen in eeue bijzondere school net subtldie van duiieeiid gulden Van goeder hand wordt ons medegedeeld datmevrouw E vau C ilcar Schiotliug stichteres van hetNedcrlandsch Opvocdingshnis te Wassenaar na gedurende acht jaren met goed succes haar opvoedkundige inrichting voor jonge dames te hebben bestuurd zieh heeft genoodzaakt gezien uithoofde van aanhoudend lichaaiuilijden haar troetelkind in andere handen over te geven Zij heeft het geluk gehad een bekwame opvolgster als directrice van hit Opvoeilingshuis tevinden in de eerste onderwijzeres mejuffrouw A Visscher die reeds gedurende de drie laatste jarenosder ha ir toezicht de geheele inrichting heeft be taurd én voorzeker niet in gebreke zal blijven dengoeden naam der onderneming te handhaven aanwelke reeds ruim een honderdtal leerlingen een uitslokeudo opleiding mochten ontvangen t Is te verwachten dat do nieuwe directrice op den ingeslagenwcj voortgaande veel aanmoediging bg het publiekmi vinden dat op de degelijke ontwikkeling van aankomende mennes gesteld is Vod Bijeenkomsteii vaa KIEZERS Id Ons Genoegen De uitgaven bedragen blijkens vroegere opgave 78 IÜ Ontvangsten 47 kivitnutiCu van 65 i8 30 5j p 46 45 i3 20 25 50 S0 Tenigbctanld iwilnntien van ƒ 45 is 90 49 90 Te kort ƒ 28 20 Mr J FOUTUIJN DROOGLEEVER iigg jïnjiMr i i j i r I jLü i i i 1 I T I jii aLiX i j g gg Laatste Berichten VorSaillOS 7 Maart De heer Thiers heeft gisteren avond receptie gehouden tot niidileriiacht en VnS ten vijf ure s ochtends reeds opgestii in Hij is volkomen hersteld Maijrid 6 Maart t VVordl waarschijnlijk dateene verzoening zal worden tot stand ge brachi Er is een plan ontworpen tot voruiing van een coiieiliant Ministerie Figucrola liivcro Moiiones eu Peroleszouden Min ters zonder prorlcfunilte ijii Londen 7 Maart Dc timmerlieden on sclirijnwerkers alhier hebben bij tie patroons eene looiisverhooging van een halven stuiver per uur aangevraagd Z j hebben eene commissie uit hun midden gekoïen dip met de bazen zal onderhiiiidelen Brussel 7 Maart De Independame zegt dat men blijkens een telegrain uit Bciliju aldaar in do oIBcieele kringen gelooft dat weldra eene uvereenkomst tusschen Daitschland en Frankrijk zal worden getroffen om de oniruiming van het Fransoh grouilgobied tg bespoedigen Parijë 7 Maart In de zitlin der nntionale vergadering heeft de commissie van dm en iii ove reenstemming met hel gouvernement iu l anieiulemeiitvan den heer Bclcastel goedgckeiiiu al daarop doorde vergadering met 410 tegen iT stemmen lerd anngeiionicn De heer Lucieii Brnu heeft op art 3 een amendement voorgesteld dat hy nader toelichtte on dat de strekking heeft om aan de vergadering de beslissing over te laleu over de quaeslie rit de verauiwoordelijkheid van den president der republiek bij de zaak betrokken is eu of hij moot woiikn gehoord De discussie over dit amcndunent is tot laofua verdaagd I N G £ Z O N DEN Mijiilieer de lledacteur Daar U iu 1872 uwe gunstige medewerking aangaande de loonsverhoogiiig zbo ruimschoots betoonde door tukken op te nemen m uw blad uemeueenige Timraergezellen de vrijheid om u nogm ials eens te verzieken deze regels te willen plaatsen als de ruimte in uw veelgelezen blad dit toelaat Dat ale onze zaken niet door loonsverhoogiiig gebaat ziji behoeft nauwelijks gezegd te n orden Alhoewel er velen ons toevoegen dat de e rerhooging onhoudbaar wordt geven wij toch zulke eenz jdige beschouwing aan zieh zelveu over want wij weten dat ais de produkten steeds blijven vijzen eu onze looneu stil blijven itaan dat uet dau vuor dcu werkinau onhoudbaar wordt Want werden onze looneu met 20 q verhoogd dan waren ze voor deze door den stand van zaken wei 100 op den achtergrond gedrongen en vvaar onze luesCand zoo is verachterd ivat zal uiid dan te doen slauu lis wij ziek norden of zijn Zuo vraagt menig onzer zieh zelven af Maarl zegt gij mijn lezer daar is immers een overvloed van zieken en begrafeniaioiidseu enz enz euz Men kan in deze immers voor weiiiig centen per wak vnj dokter mcdicijneu begrafenis enz zioh aaii 8oh ilfi u t Is zoo t is ook of de werkman niet gelooven uil dat er zoo u lé iovn van weldoende opre it met ziju toBsland bekend zijnde pcrsjiicn hem de hand HiUen reiken t Is waar m ar de werkman moet nitijd gezond zgn wil hij door contributie voosnoemde fondsen voldoen want art zoo veei zjigt bij ualatigheid dev coiiir Uutie zal zoo n lid zouder genade Horden geroyeerd al kon hg dojr zukte nut voldoen al had hij 30 of 4i jaar lid zgnde het dubbele zgner te achten verzeli fring bet ald hg wordt van zgiie gestorte zuur gegaarde penningen vervallen veiklaard En met g het met den werkman zoo w3meeneiid fonds zoo menig schoonprijkende Maat3clmp fi IS Miet Voor dtn werkman maar ingekeerd Het IS gebeurd dat de Directie den grooteu lieer speelde van de spaarpenniiigen van den werkman terwgl deze ter nauHcruoodhet uood keiijkate had ludien dan de werkman zich zelveu niet leert Jielpen zoo zullen wij hoe langer hoe meer van deze steilte atglgdeii Maar vraagt mg meuig kameraiul wat zuileu wg doen Indien de werkman niet leert inzien dat hij zioh zelven moet helpen zal loonsvcrhoojmg hem met baten Dit begrepen dau ook enkele tiinmergezelleu ei zij willen dan ook in navolging van een der groot ste timmermansvvinkels eene onderlinge verecniging opriehteu om hunne koijtraters bij ziekte te oiulcr steunen Daarvoor wordt een kleine contributie vereiseht uie om niet of uit eene vrgwillige bgdrnge zal uor den geadministreerd Zg van u ie du pi ai uitgaat zgn overtuigd dat haar voorstel uerkelgk een voordeeltge en nuttige slrekkiiig heeft cu da irom vragen zg aan PiUroons en Werkgevers ook huiuieii luvloed te doen gelden om hunne kneehts aan te sporen tot eeue zich zelf helpende vereeoiging die ook een mantschappelgk nut beval toe te iredeu Een Timmeeman Burgerlijke Stand Gleül iN 5 üvmi inl s 1 Maarl C Dekker wtd liinseke b3 j i 1 Uicsvtgk S j J m 0 11 Grindt 1 lu iilllMii fi Maiiil J Il KuijperB eu C Iiriiil m ni ADVERTElKfT IËItf Ondertrouwd 6 P J J VTiKVENNE 1 Luitenant tier lufautevicft JSN L M OUDIJK üouda 6 Maart 1873 Rioeptle Zondag 16 Maart § 88 aiii2 iJ Wv g Wtt GWÏ ïya uSGiï ë alwc®è c T e © De COMMISSIE uit de LANDBOUW AFDEEIjINü GÖf en OMSTREKEN a pogingen zal aanwenden om zoo mogelgk eene TENTOONSTELLING in dit jaar alhier te verwezenlijken bericht dat bü die gelegenheid mede gevierd zal worden het VIJPENTWINÏIGJABIG BESTAAN onzer Afdeeling en zij meent te mogen verwachten dot allen door mil de bijdragen van hunne levendige belangstelling oolf in de dubbele feestviering zullen doen blijken yTesselschade Daraea BESTU UIIDEKESSEN van de hier ter stede gevestigde Afdeeling der Algemeene Nederlandsehe Vronwenvereeniging TesselscHiDE maken bij deze bekend dat het voornemen bestaat om alhier in de maand Mei eeue TENTOONSTELLING en BAZAE van Goederen te houden hoofdzakelijk met het doel om Leden en Werksters in kennis te brengen met den a nl en bewerking der Voorwerpen Zij noodigen daartoe belangstellenden uit om vóór dien tijd haar van hare Handwerken te doen toekomen om die mede aWaar tentoon te stellen en zoo mogelijk te verkoopen Namens het Bestuur S M VAN AMEKOM Koppeschaae Pret C M VAN KRÜIJNE VAN Braam Blussb Secr Openbare Scholen De gewone inschrijving van leerlingen zftl pkat hebben op WOENSDAG 12 MAART iy7J des namiddags ten 5 ure in de respeo tiev Schoollokaleu Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie te Gouda ROIJAARDS 4ffllifl Een Vijfentwintig tal TIMMEWLiNSKNECHTS roepen hunne Mede Gezellen optot het liouden eener BIJEENKOMST in hetHotel i K Paauw aan de Markt op Zatbrdao den 15 Maart Avonds 8 uur tot hetdaarstelleneu bespreken eener Vereeniging van geldelijkeuitkeering bij ziekte Zie vorenstaand ingezonden stijk t e Ontwerpers J DB JONG C GRO EN ENDAL Jr Voor een Heer die zgne bezigheden buiten s huis heeft bestaat bij fut soeHliike Bui erlieden gelegenheid tot KOST en INWONINGmet eeue vrije GEMEUBELEERDE KAMER Brieveu fmnco ouder letter B ter Drukker vau H GOOIUSSEN Gouda 2@lc Staats Loterij De trekking der El l STE KLASSE begintMAA NDAG 10 MAART a s Openbare Verkoopiiig te GOUDA Op MAANDAG 1 MAART 1873 des nauiiddn te half een ure in het lokaal der Sociëteit ViiiiDhHt iT aau de markt van Een HUIS ingcrigt tot 3 WONINGEN met g r o o t e oulaiigs geheel nieuw gebouwde SCHUUR verdcie getimmerten ERVEN en GROND daarachter asm den Kattensingel te Gouda op den hoek van den Winterdijk groot te zaïiioii 4 A res eu 22 Centiares In de panden onmiddelijk aan het Water gelegen wordt thuus de Kuiperij uitgeoefend zijiida ook bijzonder geschikt voor eene Bleekerjj óf Pabi ijk Iu dik perceclen afzonderlijk eu gecombineerd Te aanvaarden 1 MEI 1873 Breeder bij billetteii Lilichliiifjeu gieft de Nolnris MONTLTN ti n