Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1873

N 1333 ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m vier hectaren gronds Men ziet een en ander is voor boerendeernen vrij verleidelijk De Fransche regeering schynt Nieuw Caledonie duurzaam te willen coloniseeren BüKOEMBESfEU en WKIHOUDEIIS der gemeente i ju in breugeii ter kennis vaa aiie Fateutpligtige ingf ctonen wier namen voorkomen op de supp etoirc refMen root liet dienstjaar 187i 73 dat de I ATENTliLAULN m gereedheid en op de Secretarie dezer üciaeeute verkrijgbaar zijn wanneer iij ziL b dattftoe per uonlijk aaaotelden vaa ilen lOn Maart 1873 tol eu met den Mi Haart daaraanvolgende dea roormiddiigs van l tot des namiddags 1 ore de Zondag uitge oiider uliende orereenkomitig Z M bealuil van 17 October 1820 de binnen dien tgd door de belangliebbendentlri afgehaalde PAÏËNl KN door den Deurwaarder der Directe btlaitingen aan bunne bauea tegen Itetaling van tien eesten worden lUitgereikt terwgtiiirnli varvallen in eene boete van vijftien golden byaldien sy aangevraagd wordende hun PAIEJNT of een aibcfanfi v li hetzelve uiet Icunaen rertoonen Gouda den 7 Maart 1873 De Secretaris De Burgemeester Drooi leevfrForiiiun va nBeuobn IJzümjoorn BINNEN LAND GoDDA 11 Maart Door de heeren P vau den Ouwelant te Parijs en P M Montijn te Gouda is aan de beaturea der gemeentLii door of laugs wellce bon geprojecteerde spoorwegign Hotterdutn Schooohoven Jutpfaiias W genmgen Arahem naar de Prniesisohe grens ia de nchting ran Manster zal gaan bet rerzoek gericht pm als bliJk ran belangstelling xich te willen Terbmden tot bet geven ran subsidie erenredig aan het belang dier gemeente en tot kosteloosca abUnd ran gemeemegronden In dit st k deden die heeren mede dat zij reeds de roorioopige concessie voor Ie Ign Rütterdam Arnhem róór eenigen tyd hebben bekomen en de concessie roor het overig tlcel hun van Kegeermgswege mede ia toegezegd onder itker voorbfhoud terwijl zij mede de concessie veruncbten roor v ee zijtakken namelijk van Jutpbaas naar Utreclit eu van Schoonlioveu naar Gouda In de laatste vergadering Uitspanning door Inspanning Foor dezen winter te Stohvijk geboaden trad de heer Ilartogsreld uit het Ëeierscbe als spreker op Op ei ne boeiende wijze hield de geachte spreker eene Ifzing over Let nut en het aangenitme van het gezellige terkeer eu de onderlinge bijeenkomsten De bijdrage die gCDoemde spreker ten beste gaf beviel CTcn 7eer De heeren P Blok van Bei Ambiicht J de Qtiint Groeoeveld Demmera en Kroon van Stolwijk brarlitrn ook door luimige eo ernstige bijdragen het hunne bij het genot ran den arond te erboogen BU ITENLA ND Bultenlandscli ÜvcrzlcliU Met de eene hand gaf de Fraiuche nat vergadering het recht vnn veto niiii den president met de andere ontnam y het weder nUhniis grooteudeels Hel amendement lielciutel dat het bedoelde recht uitaloot by oonstitulioneele voorstellen is nog wel in overeenstemming met de regecring met 410 tegen 255 stemmen aangenomen Algemeen dacht men dot Thiers er tegen zou zyn omdat het aan de vergadering bigll een voorstel lot een constitutioneel ont werp te pronioveeren en dus zijn recht van veto geheet illusoir wordt Thiers is of de strijd moede ot zoo zeker van zij u invloed ui dt iergaderi ig dat hy sulk een wapen met behoeft Een ander amendeuieut dat van den heer Brun is op aandrang der regeertng met 4U9 tegen 6ó stemmen verworpen iJcze wilde telk ns aan de vergadering de bi lissing laten of Thiers zou orden gehoord een geschikt middei ora den president deu moud te snoeren Thans blijft dit ter beourdi cliiig vaD den ministerraad zooais het ontwerp der cumipissie wilde Men is nu aan art 5 oud art 4 De Tunes bebilst een schrijven uit Berlijn waarin gemeld wordt dat Frniikrgk officieel ziju voornemen heeft te kennen gegeven oio fiiiancieelc waarborgen aan Duitsobland te versohnlfeii ter betaling van het laatste milliard De ouderhniidelingeii zijn nu begonnen In Pruisen is liet voorstel ter nfsriinffing vnn het zegel op dagbladen eu alinauakkEu in tweede le iiig aangenomen Voorts werden in der e le mg ott ik nid het ontwerp betreiïeudc de Classenstf i i i uit over de ophethng vnn de helosting op hel n iil tii liti ge laoht en dat over de reis tn vci In j kosten van de te geven door Joh W V ENSINK met welwillende nvedewerking van Mej Piano en de Orchestvereeniging Pei Aspera AD Astra op DONDEBDAG 13 MAART 1873 des Avonds ten 7 ure in het Lokaal Nit e n Vmimaak op de Oosthaven Openbare Vex kooping te GOUDA MAANDAG 25 MAART 1873 des vooraiid lags ten 11 ure in het SfiïioNS Kopujhüis Bon den Katlensingel te Gouda vau Een kapitaal HEERENHUIS met TUIN en BERGPLAATS daarachter aan de Oostliaven te Gotida wijk B N 85 groot 3 aren 61 eenüaren Zijnde in het Huis verscheidene meest behangen en gestukadoorde Kamers een goede Kelder Keuken rmme Zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 1 November 1873 Een HUIS met TUIN en SCHUURTJE daarachter aan de Nieuwe Haven te iouda wijk N N 133 En een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N N 33 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notai is W J FORTUIJN UROOGLEEVER te Gomh wmmmmwm Dadelijk of tegen V Mei wordt gevraagd euue flinke BÜRGERDOCHTER P G tot ADSISTENTIE IN BENEN WINKEL en IN HET HUISHOUDEN Reflecterenden adresseren zich met franro brieven ondra letter 8 A bij den Boekhandelaar P C MAAS te G uda In een druk gezin tusschen Kotterdam en Gotid wordt primo MEI tegen hoog loon gevraagd een fUnke Dienstbode P G goed kunnende werken en eeuo burgerpot koken Adres franco otvVr letter O bi de Bookverkoopcrs M WIJT ZONEN ie Rotleulom Mevrouw SCHONEVELD vraagt tegen Mei EMl KEDKENfflEID genegen huiswerk te verrichten P G goed loon met jaarljik chen opslag Het meer on meer zich uitbreidend debiet vRn Dr J G POPP s Analhi i lis Monilwalcr is wel het beste bewijs voor de voortreffelijkheid daarvan en mag daarom ook met het grootste vertrouwen aan ieder voor t onderhoud en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten der tanden en van het tandvleesch worden aanbevolen Prvjs per flesch 1 75 Dr J G POPP s Anatherin Tandpasla in voor het oQdpibo ul der tanden in tbijzonder voor reizpnde inenichen aan te bevelen daar het noch door ehudrien noch rloordagelijksch gebruik kan beilerven PrijB per doos 1 50 Te verkrygcn te Gouda bij L Sclifiik inlelicr op Ie Hoofcstrant nijk A 1S8 te Rollerdnm bij F E van Siinlen Kolff apolh en A SchipiMreijii k f blianvfe porceleinwiukel te s Hage bij J h F C Siiabilié apoth te Lrvilen bij E Noordijk to Uirr t bij F Mlena npotl te Amsterdam bij F vm Wii dheim O verkoopbuis Ie Oudewater bij T J van Vreumiugen te Scboonhovcu bij K Wolff Mevrouw de W J G B tak GOOR vraag tegen MEI a s een flinke Keukenmeid die een gegoede burgerpot kan koken en gene gen is huiswerk te verrigten tevens een ïwims MS netjes kunnende werken en gtrgken Beidei loon Baar verdiensten Men is van meening op WOENSDAG den 12 MAART 1873 des namiddags ten 12 ure te Gouda aan de Kamemelksloot nabij den Bleekerssingel in h openbaar te verkoopen eenige aldaar staandtJ BOOMEN door nommering aangewezen waaronder 19 IJPEN van 50 tot 70 Centimeter over het kruis voor de borst gemeten Inlichtingen verstrekt de Architect BÜR GERSDIJK Van aanslaaiidcn IHAANDA6 tot en met VRIJDAG GROOtE OPRUIMIKG 1 VAN 9 F§liSttIiili afgepaste COSTUMES KATOENEN BURSRINGS enz alsmede eene aanzienlijke partg LAPPEN tegen zeer Lage Prijzen T s liwd s O im Meer dan 2000 Doctoren hebben de genezende en versterkende kracht van het Jon HOFF sche MALZ EXTBACT gAonstateerd en laten wij heden wederom eenige erkenningen van autoriteiten op geneeskundig gebied volgen No 7106 Gelieve mij wederom 25 fl vaö uw uitstekend Mak Extract te zenden het is voor mijne vrouw en kinderen die ik hetzelve reeds geruimen tijd met het beste succes laat gebruiken Dr Cartaya 38 rue Perthilore Parijs No 8245 Het is u bekend hoezeer ik perjoonlyk uw MalzExtract bij maaglijden en zwakte waardeer enz Dr Gronert Opperstafarts Berlijn No 5798 Uw Malz Eitract heeft zich bg borstljjden en algemeene zwakte als zeer doeltreffend bewezen Dr J Teralt Kolowca No 611 U Het Maiz Extract is zeer voedend en daarbij licht verteerbaar Dr H BoHAiuNO SrHEivuNO No 55G6 Uw MalzExtract heeft bijna wonderen gedaan en een reeds vervajlen leven weder opgebeurd Dr Wfissphenk Kon Opperarts te Stolp No 98t 7 Ik ordonneer zeer dikwijls uw Malz Extract en steeds met het allergunstigst gevolg Dr J Pattison 10 Carendi ih road Londen No 10015 Ik ga voort mijne resp patiënten het Hoff sche Malz Extract te laten gebruiken en ben met de uitwerking daarvan zeer voldaan Dr G rtii ffin KiNTOv 76 Wirapolestr W Londen PNo 7910 Verscheidene malen had ik d elegenheid te observeeren dat het Hoff sche Malz Extract een zeker werkend voedingsen versterkingsmiddel is Dr MoLL Saniteitsraad Berlijn No 8666 De genezingskracht van uw MalzExtract uit den oorlog kennend verzoeke enz VoN Ppuei gedeleg Johanjiiter Generaal Commando 10e Armeecorps No 5117 de voortdurend uitstekende werking van uw Malz Extract bij mijne patiënten enz Dr Fa Reich Wolkramshausen No 0981 en verlangen de zieken instinctmatig naar uwen zoozeer voedenden en versterkenden drank Dr Meineke Opperstafarts Breslau No 7115 daar uw MalzExtract het beste zoo niet het middel is verzwakte lichamen ten spoedigste te versterken Dr Wïntz Kon Directeur No 4997 Bij de hier beerschende ziekte der respiratie organen is het gebruik van uw Malz Extract dringend uoodzakeljik Dr Bohrdt Coblenz flis De uittreksels uit brieven van HH Doctoren worden vervolgii JOHANN HOFF s Centraal Dépót Bloemmarkt bjj de Stilst eg F 151 Prjjzen I fl 45 Ct 6 fl 2 20 13 fl f 4 40 zonder flesch en vracht verder verkrijgbaar te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN te Woerden bij HENRI J van den BERG Ouuda üruk van X UiiukmnQ No 5667 ik ordonneerde nw MalzExtract en de patient was apoedk van zjjno doodelijke zwakte hersteld Dr ÉiittENKEiCH Stanislaus No G508 Steeds heb ik met voorliefde en met succes verzwakte patiënten en reconvalisoenten nw MalzEi tract laten gebruiken Dr Barino Saniteitsraad Celle No 5721 daar in nw Malz Extract redding voor een in behandeling hebbenden koortslijder schjjnt te zijn verzoeke op menw enz Dr P R Heinrichs Prinïlauerstr N 23 Berlijn No 8100 Tot nu heeft uw Malz Extract mijnen boratzieken zeer ved goeds gedaan Dr A Bojjer Pfaflenschlag No 9710 De heilzame werking van uw Malz Eitract heb ik bij zeer vele patiënten reeds kunnen observeeren Dr SfARK Alt Berum No 8991 Voor mijne zieke zuster verzoeke ommegaande zending van uw voortreffelijk Malz Extract Dr RoniB Staf arti Koningsbergen No 10102 Uw Malz Extract heeft liewezeii van zeer heilzame werking te zijn Dr H Gkusov Filehne No 8777 Ik had meermalen gelegenheid de gunstige werking van uw Malz Extract te constateeren Dr J J KiBRhrr Kecskemet No 5551 De verordonneenng van uw Malz Extract heeft mjj bij vele borst en longljjders en bjj verzwakte patiënten reeds zeer groote diensten bewezen Dr M Kirchmaykb Gr Gottfritz No G497 Uw Malz Extract schijnt voor mijn patient zeer heilzaam te zijn Dr IIeii brum Louisenstr 33 Berlin No 7892 Ik wensch eene partjj van het Joh Hoff sche Malz Extract voor onze zieken te ontvangen Dr Stahmann Chefa ts veldlazareth St Pnvat No 9211 Uw Malz Extract heeft zich als zeer versterkend middel bewezen Dr Mittei maibh Heidelberg No 4233 Het Hoff sche Malz Extract is zeer aan te bevelen voor lijders aan maagziekten enz D J HansSUM Giessen Nieuwkerk No 4001 daar de patient reeds door het gebruik van 6 flesschen Malz Extract aanmerkelijte beterschap ondervindt enz Dr A C H SoHKEüDEtt Amstelveen 1873 Woensdag 12 Maart GOUDSCHE COURAIfT Nieuws eD Adverleiideblad voor Gouda eii Onistrekeu Pe uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 De inzending van advertentiën Itan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave KENNI8GEVING I staatsambtenaren eu van de leden v in den landdag b g het laatste ontwerp wenl het voorstel van Eo 0IK om de te lierliju vtoaaule afgevaardigden op M ude t irief te houden Mfworpen De olhc euse Kordd Jllg 2at beimam iieofioeigezinden leden van het heercnhui om d l lö Maart trouw op te komen en het wetsontwerp vyziging van de grondwet waaraan door bet geheete ministerie zulk een gnipt gewiobt f orlt gehecht met alle kracht te ondeHkanen het blad spreekt tevens de overtuiging uit dat de meerfcrheid van het heerenbuis zoa ils dit thans is samengeiteld het wetsontwerp zal goaApcuren De Be iache kamer is asg an de wet op den LuxembirgMieo spoorweg I e minu er Halou bflift deo maatregel verdedigd Frèw Orban tyn vootyaaga bestreed dien vinnig Het lo der lerscha ond rwfls ifet blijft nogtv felochtig De discuisien ifiltjig Donderdag eer eanimeent en de llgemeene i a fe is dat zy reeds met dere tweede lezing zal nit JoaduAt de inderdaad schitterende wij ze waarop ford der schatkist mr Lowe haar Donderdag veSedigde Gisteren zou de discuisieo voortgezet en zooais Gladstone zeide te hopen ten einde gebramht worden Een lid der conservatieve partij zag In deze woorden erne beleedi iiig vuor h l parlement eene verkorting der vrgheul van htt deb it doch terwijl iiij zich daarover beklaagde nam het lagerhuis het verdagingsroorstel aan Gladstone schijnt echter alle hoop nog met te hebbeo opgegeven en alle middelen in het werk te willen stellen om zijne wet er door te halen In antwoord op eene mededceling der liberale afgevaardigden voor lerlaud dat zij zich genoodznikt zagen tegen de et te stemmen iieeft hy ben dringend uitgenood gd hunne grieven op papier te zetten ten einde die in den ministerraad ter sprake te kunnen brengen De Minister ran oorlog beeft aan de miiitetre autoriteiten kennis gegeven dat de iichtmg voor 1873 op llüUO man is bepaald waarrau 600 roor de ree dienst dnt bij de cn alerie geen miliciens plnatsverrnnger i boven de 2j jaren oud mogen woMen inged ld ten ij dezen bij liet wapen gediend hebben dat lilt jaar bij de drie regiiucnlcn resting artilleric en t baUdjon mineuis en siippeurs geen pinatsrtrvangers iii edeeld sullen wuukn dut bg de vestingnrtillt riL zooveel mogelijk miliciens bthooren mgelgfd te woiilcii die herkouistig zijn uit geaiecnteii waar de scliuUcrg gelicd of gedeeltelijk voor den dienst der vestihgtirtilleiie bcftcmd is en verder lotelingen die in restingen of kustplaiitsen te huis bchooren dat om de militie Ie loeiiiseeren de manschappen oovccl doenigk bthooren iiigeigfd te worden bg corpsen of ujidcrdee eu daarvan m uf nnbij de woonp aats dier iMliciens jjariii oeii houdende dal voli ensKon besJuit de in te iijven mauschiippen bij de infiintcne V itirig arti ierir püntouiiirrs mineurs n appeurs tot ecrsie ccffniiig ncltt ni uiiKlcu ünd r ilc uapi ren gehouden ulltn vvunltii ni d e bij ile huznixn velden ryilendL aitilltru Ui vi tiudt tii hun eeistc dientjinr Dl Minister vati Ooiloo lutft naii de bitrukken miiitiut mtoriUiUn doen t t konitn een staat de Men verwacht bet spoedige einde der werkstaking in ZaïdWales Uebrek drjjft de arme werklieden weer naar de myneu nadat zy twee maanden door eigen schuld honger geleden hebben met vrouw en kinderen De Öpaaii hc republikeinen en radicalen zyn aan i het bijleggen vau hun geschil de verzoening zou tot stand kumeii door de opncniiiig in het kabinet van eeiiii e indioatcu als ministers zonder portefeuille Het kuint ons echter voor dut de oplossing der qiiaestie daarmede slechts wojdt verschoven tii tie wig der b middeimg bet ministerie tegenover zyn eijicu jiartij moet verzwakken F B A N K fi IJ K I De rcgecring h ift een circul ure iiaii de preficlen en de mairrs gezonden betreffende 1 liiiMlrerhiiizinL van Joiiferapi je5iinnf Nii uw C niedrui die derwaarts zullen ga met het denkbeeld er een eclitgenoüt te vinden onder de b inneliii reii der Commune Ikt Sunistene van biunenl mdscl nkeu gelooft dat ces mei jes in de eeistc pla its iii aanmeikiiig dienen te komen Ziehier de voo dce tu die den tiouwlusti en sehooneu ii l iankiyK Moiflcn aangeboden 1 vrijc I oveii elit naar de plalitLLm besteramin 2 een U t a bij hei veilrekfM kost en hul9 enting in i ieu taledoni Ly de zusters van Samt J e I de Cliiiiy t oui r u el jk iot t ndkoiiit I I 4 lil ha nntRte Riiai mi hurteajks fl bibtimmli