Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1873

I t ÜMen en iignalementen berattende der personen die gedurende fcet afgeloopen jaar 1872 van de landmacht en van het corps oiariniers gedeserteerd zijn en omtrent wier lot bij de corpsen waartoe zij behoord hebbin op den Isteu Januari 1873 nog nietsstelligs bekend was Staten Generaal ïweede Kamee Zittingen mn 8 n lU Maart In te zitting van Zaterdag zijn de discussicn ov r de artikelen van het ontwerp tot wijziging der pensioenen van btirgrrlijke ambtenaren voortgezet en een goed eind gevorderd Het hoofdpunt der herziening fsehalfiiig der doorloopcnde korting is aangenomen met SB tegen 20 stemmen Na afloop van de beliaiideliug der pensioenwet zijn eeuigc kleine ontwerpen aan de orde gesteld alsmedle de conclusie over de stukken nopens de suikerre Pn g Ib de zi ina ran Ma nilag is ingekomen een wets omwerp tot nadere wijziging van art 4 der wet van Augustus 18ti3 tut ophclling der slavernij in Paarni ia de behandeling der pensioenwet ten einde gebracht doch daar over een artikel de stemmen hebben gestaakt zoo zal daarover heden eene nieuwe stemming plaats hebben en daarna de eindstemming over de geheole wet Een amendement van den heer Sijpesteyn om voor Januari 1875 de wachtgelden bij de wet te regelen werd verworpen met 37 togen 21 stemmen Eenige kleine welsont werpen heden aan de orde gesteld werden allen aangenomen De hoofdstrekking van het wetsontwerp tot wgzigipg der militiewet is uitgedrukt in art I luidende Art i der w et van 19 Aug Sl Staatdl n 72 wordt gelezen als volgt Een lader die ter inlijving bg de militie wordt opgeroepen is verplicht zijn dienst in persoon waar te nemen Voor hen die gelijktijdig met het vervullen van fep militieplicht hunne studiën of maatschappelijke leiding wenschen te vervolgen zal daaronitreut worden te gemoet gekomen door de artt 6 18 19ea ii ilj én9 welke zij 1 niet verplicht zijn in de kazerne te wonen of deel te nemen aan de menage der onderofficieren of i e der soldaten 2 de keuze hebben van het corps waarbij en het g arnizoen waar zij willen dienen voor zoover dit met dt belaogea van den dienst is overeen te brengen 8 uitstel kunnen erlangen van eerste oefening gedurende een ot twee en in bizoiidere gevallen zelfs drie jaren 4fi niet worden begrepen in het zevende deel der militie dat behalve de lichting die voor het eerst dient volgens art 183 der Grondwet en art 123 r wet van 19 Aug 1881 in dienst kan worden gehouden of geroepen Uit Berg Ambacht meldt men dat de ooievaars d e gewoon zijn hun verblijf aldaar op de kerk te houden 11 Zondag hun zomerkwartier hebben betrokken Door de Vereeniging tot bevordering van zelfstandig godsdienstig leven te Amsterdam is Vrijdag aaa den kerkeraad der Ned Herv Gemeente gezonden en protest tegen het beslnit om de wezenbeurt van eene openbare io eene beslotene te veranderen Ciateren avood ten 8 ure zgn in den Haag per Hollandsehen spoortrein aangekomen de Commisaaris Tan Politie Beukman en de inspecteurs Hardenberg en Mertz roet zieh voerende den omstreeks dertigjarige Verlindt vermoedelgk medeplichtige aan den daUielen moord Hij was zwaar geboeid en is naar het huis van arrest overgebracht In dt maand Juli a s zal er door het Delftsehe stodentencorps bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjaiig bestaan o a een groot tweedaagsch muziekfeest onder leiding van den heer J O Boers gegeven worden De daarop uit te voeren werken zijn het prachtig oratorium Judas Maccabeus van HAndel Erlkbnigstochter van Niels W Gade en Neujahrslied van Schumann Voor de bas en sopraansolo s rijn voorloopig reeds geëngageerd respectievelijk de beroemde solisten Carl Hill en mad LemmensSlierrington zoodat met grond mag verwacht worden dat dit feest in de rg der muziekfeesten een schitterende plaats zal innemen Men meldt uit Maastricht van 8 Maart aan de JV R Ct Op bevel van de Arrond Kechtbank hier ter plaatse zijn heden ochtend de heeren V T A T en C B vennooten van de firma Tie lensBruli in bankzaken alhier aangehouden en in hechtenis genomen Gemeld huis is door de Rechtbank verklaard in staat van faillissement en tot cu rators zijn benoemd de Ueeren Ch Moors J A Beekman en L van Naar men uit Groningen aan de N Sott Ct meldt is een der eerste leeschhouwers aldaar begouneo uitmuntend slachtvee ossen en koeien met vergnuuiug van den minister van binneulandsehezaken wat den invoer in ons land betreft uit hetbuitenland en wel uit Silezii aan ie voeren Nietenkel de duurte van het slachtvee hier te lande maar vooral het gebrek aan zulk lee heeft aanleiding gegeven tot deze handeling Men leest in de Kerkelijke pourant Het gezantschap uit Japan Wordt te s Gravenhage met voorkomende beleefdheid ontvangen Natuurlgk komt tulk eend gezantschap niet n iar Nederland over enkd en alleen om ds merkwaardigheden van het land te bezien Het omt om te onderhandelen en on hij die oaiderhanRelingen gunsten te l ediugen Was l d t niet het gffal dan bleven deheeren in Japan f i j Eenige jaren geleien weigerde Nqlerland een oïereenkomst te sluiten met Zwitserland on at tnem in dat land aan de Joden geene gelg ntelling vcrleetide met Christenen lifederlaud dat m het pdnt godsdienstige vrijhejtt en gelgkheiil teen woordje te zeggen Ijeeft kbn geen verbortilen sluiten Éift een land dat pp dit punt nog zoo achterlgk ww Nn komt Japan Japan waar mm de Cliristet snniet alleen ni met de Heidenen gilijk stelt mljarwaar meu hen i vervolgt en vermoordt itój Japan zendkeen gbztntschap aan welks hoofd MD mantstaat wtfliv handen draipen viln ChristenbljMLMen ontvangtl dat gezantschap vriendelijk men endt zich iet met jrerashtiiig vUh den moordenaar af volstrekt nieti Zoii het toeh geen plicht voor Nederland zijmom aan iet gouvernement van Japan te verklaren dat men l op geen enkel pu t wilde onderhandelen met een land dut d Christenen vervolgde en dat men in eik geval de beleediging niet wilde dulden vau een ijaan als hoofd van een gezantschap te ontvangen die bekend staat als de moordenaar van ongelukkigen wier schuld hieruit bestond dat zij een gelijke godsdienst beieden als men in Nederland doet Of heeft Nederland ook sums te veel belang bij Japan en moet men zich dus over dergelijke klcin heden heen zetten De kiesvereeniging IIet Algemeen belang to Leiden heeft Zaterdag tot candidaat gesteld voor lid van de tweede kamer lu dat d trict den heer mr H A Neeb advocaat te Leiden De Geneeskundige Eaad voor de provinciën Friesland en Groningen heeft zich bij een gemotiveerd schrijven gewend tot den Minister van Binuenlandsche Zaken met verzoek om invoering aan de hoogescholen van voldoend methodisch onderwijs in de gezondheidsleer en in de daarmede onafscheidelijke Verhouden geneeskundige politie De Rand wenscht verder hetzelfde voor de polyleoliuiiche school te Delft ten behoeve van de civiel ingenieurs opdat zij de ontvangen kennis in verband kunnen brengen met de pructische gezondheidsleer bij bet stichten van gebouwen enz Naar men verneemt zal Z K H Prins Hendrikder Nederlanden weldra de betrekking van Groot meesterNationaal der Yrümetselaars orde aanvaarden 2 Ct Te Dordrecht is Vrijdag avond eene openbare vergadering gehouden van de Evangelische maatschappg tot bevordering van waarheid tta godzalig ieid onder Roomsch Katholieken De president der afdeeling Dordrecht ds Keiler van Hoorn opende de vergadering met een kort woord tot inleiding daarna trad dr B Tideman pred bij de Remonstr Geref gemeente te Hoorn als spreker op en hield eene uitvoerige rede over het Jezu itisme in zijn strgd tegen Eome Bij een particulier te Keulen heeft men een zeer fraaie schets ontdekt van een der beroemdste schilderijen van Rubens dat het eigendom is van de kerk St Martin d Alost en van welk doek een prachtige tegenwoordig zeer zeldzame gravure van Paul Pontius bestaat Deze schets voorstellende de pestlijders St Roch aanroepende bevat een veel grooter aantal figuren dan de groote schilderij die een hoogte heeft van 5 meters Bovenaan in een hoek ontvangt St Roeh van Jezus de opdracht het lijden der pestziektcn te lenigen die smeekend hun handen naar hem uitstrekken Deze schets niets minder dan een meesterstuk waarvan de eigenaar de groote waarde niet vermoedde bevat twee en twintig figuren in plaats van negen zooale de schilderij van de kerk St Martin Een verzamelaar van New York heeft het stuk voor 200 angekooht voorgevallen De gelegen In een ruzie jongens op elkander echter door deomstnnnadat zij elkander over het gezibhtuadinecht was daarbg van Zijn herhaald morren der die Van een fees e g gekomen reeds deepen Welnu laten dan kan te nog fngen Twéé makostcn rijk genaamd Een paar Hilversumsche joleens de een van beroep wevers de andere schoenminlrakneoht stondeh den 4 dezer voor de correctioneewl kamer der arrondiase mentsrechthank te A nstertjtun terecht ter zake van een kloppartij waarvan het dMte bedrgf in het tweede buiten een tapperij aldaarll aanleiding tot het gevecht bg het biljart die de b deed aanvliegen Zg werden ders gescheiden doch nieti overen weder eenige krab den toegebracht De wev de slechtste partij geWees S daarover deed eindelijkideii bij zijn patroon in de hen delgk beschonken was m j we da maar naar buiten i yiai o je gezicht krijgen li kers waarvan de een Franal posteerden zich als neutrale jb ichoiwers De Manden grepeji Ukander onmiddelli lif Aan en roldeui bg den eersten ischok oviei den grijioJ Pe overwinnaar van Ï trajcs Wien wij als nui eMi t V ee leerjen kennen ig bo i en scheen oolf jtn ns het velÉ te zulleuk ieï udt li 1 Dan eensklaps tqiwer de neapaleii hem jcd schj poraw geven Sfergez a SjraSl da w6 rdfii h 0 h mjdt mel f Zij el nltoe en elpeulaen ini ljijn jte d badenden numuf mee in de herMBrgj 4 au bUlj i dat jiij ene laafm viij diepe Wde wei ide iinlaeMMle ah hfct hoof anjj het eene ooijjei éin do i f ls Ijnd g k regen fl ïle bloed ptrppAde i bewustel l zo k iU nedeiKfj Ge ukkig bev Md if toegeanel 4 gcnecsbM dat é i p aats was maktj In het pas uitgekomen nummer van de Ileidtnbode orgaan der Ned Geref Zendiiigs vereenigiiig deelt het Hoofdbestuur mede dnt het in Maria Silvins eene vrouw voor broeder Bieger zendeling te Tagal heelt gevonden die nu t haar duidelijk is geworden een hulpe voor genoemden zendeling te moeten zijn zoo spoedig doenlijk hoopt te verirekken In het gesticht Meer en Berg nabij Haarlem bevindt lieh meldt het HU eene uitspanningszaal met tooneel en orkest die ongeveer zeshonderd personen kan bevatten Van tijd tot tijd wordt door de verpleegden zelven of door kunstenaars van beroep het een en ander ter verpoozing voorgedragen Dergelijke uitvoeringen door de geneesheeren aanbevolen en geregeld worden steeds met de meeste belangstelling en oplettendheid bijgewoond De verpleegden vinden er veel genoegen in en geven bg het einde der verschillende aommers hunne goedof afkeuring te kennen Dit geschiedt meestal met zooveel gepastheid dat vele bezoekers onzer openbare vermakelijkheden er een voorbeeld aan zouden kunnen nemen Uit sGravcsande wordt gemeld Niettegenstaande de hulponderwij crstractementen op 450 gebracht zgn is men hier genoodzaakt door gebrek aan voldoend personeel dagelijks een gedeelte der schoolkinderen vacantie te geven Het Fransohe Genootschap tot besoherming der kinderen heeft voor 1873 als prijsvraag uitgeschreven een verhandeling over de middelen om het zogen door de moeders algemeen te maken De prijs aan het meest voldoende antwoord toegekend bedraagt ÏQO fr De in het Pransch geschreven beantwoordiiigen moeten vóór 1 Nov aanstaande worden ingeeonden bij den algemeenen secretaris van het Genootschap dr Alex Mayer Bue Béranger n 17 te fargs Hoe groot is de watervlakte benoodigd voor de wekelijkache veilingen van den bonthandel Over deee vraag waarvan de beantwoording noodig is in verband met de onderhandelingen met de Kanaalmaatschappij gevoerd over den aanleg van een houtl aven was 4 het Gemeentebestuur het advies gevraagd van de kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam In hare openbare vergadering van Vrijdagavond behandelde de kamer het rapport te dier zake door den heer H E van Gelder uitgebracht waarvan de conclusie strekte om alt het gevoelen der Kamer aan B en W mede te deelen dut ongeveer 40 hectaren vereischt worden Met algemecne stemmen werdtten slotte aangenomen een voorstel om zich zoo spomig mogelijk tot denBaad te wenden met een aiwes ten einde aan te dringen op voorziening in de i allertreurigstcn toestand waarin thans tot groot nadeel voor de Icheepvaart de hqven aldijar verkeerlt ten gevolge van den lagen wëteritand F II De landbouwer beekman it Hoorn bg Heelde wordt dtior den procurenr geo raal bü het Hof Van OUderland beschuldigd van l i moord gepleegd op zij ne huisvrAuw EIbertje van dist en 2 opzettelijke bs ndstiehting in zijne aan een ander toebehoorende I jjf oning zonder dat het Ie voorzien w s i dat er meu f echenlevensMn gevaar konden worden gi bracht Er zijn 41 getuigen in deze zaak gedagvaard ter jl de vdrilcdiging ambtshalve is opgedragen aan mr H H van Capjielle Beekman kwam 28 Nor omstreeks schemeravond te huis en vond volgens zijn zeggen zijne vrouw in de keuken badeitde in haar bloed terwijl er tevens brand in huis was en hij bemerkte dat uit het kabinet t welk hg bg zijn binnentreden io de kamer open vond 566 ontrnemd was Reeds dadelijk nadat de gebeurtenis in Heerde bekend was viel het rei moedeu op Beekman zelven en dat vermoeden werd versterkt toen bg het onderzoek door de justitie welke uit Arnhem te Heerde was gekomen het geld in het huis werd gevonden onder een tafel en de lade van het kabinet geenszins sporen droeg van door een vreerade hand tn zijn omgewoeld Een zilveren renklleschje van de vermoorde werd onder een koolstruik in den tuin teruggevonden De brand was blijkbaar zeer kort geleden gesticht De wonden aan de vermoorde toegebracht waren allen nan hare reclitcrzgde en opmerking verdient het dat de beschuldigde zich bij het werk gewoonl k vuil de linkerhand bediende Beekman beeft gedurende de instructie bekend dat hij zelf het gdld uit het kabinet heeft gehaald en onder de tafel geworpen Opheldering omtrent die vreemde handelwijze en omtrent zijn voorgeven dat hem het geld ontstolrii was heeft hij niet gegeven De akte van beschuldiging noemt nog verschillende oauwijziiigeii o a het volgende In de buurt waar de echtelieden woonden was het eene bekende zaak dat de verstandhouding tusBchen hen zeer slecht was De beschuldigde was een lastig en driftig mensch die van zich zelven zeide zoouls een der getuigen in de instructie opgaf t Ik kan mij zoo nijdig maken dat ik iemand deu kup Zou afsnijden Tegen zijne vrouw was hij altijd iiorsch en liet haar boven hare krachten werken In het laatst van Aug II zeide zijne vrouw tot een der getuigen dat Beekman altijd diiftig uas en soms 100 kun wezen dat hij een mes mede nam en dan zeide Van nacht moet je er aan Op den 28 Nov heeft een der getuigen den beschuldigde tegen het vallen van den avond met zijne kar te huis hooren komen en een poos daarna naar gissing van getuige nog geen half uur geschreeuw geboord aar dit laatste aanhield ging getuige naar Beekman die hem mededeelde dat zijne vrouw doodgeslagen was Een getuige heeft do vrouw te half vier uur nog gesproken dat zij toen de avond reeds gevallen was nog leefde is daaruit op te maken dat haar stoel bg den haard haar naaiwerk op de tafel en het gewone lantanrntje brandende is gevonden maar bovendien hoorde een getuige die ongeveer halt vijf langs het huis ging een lang aanhoudend geluid kennelijk van ern vrouwenstem Die getuige verklaarde aan zijn vader dnt het geluid hetwelk hij vernomen had gekerm was geweest De beschuldigde wns na tgebeurdc niit allien met bloed bevlekt maar bij onderzoek nu paar dagen na bet feit door den dokter van üniile ingesteld bleek dat hg op den linkerwang vier wondjes had kennelgk niet ouder dan een puur dagen en die onder het vergrootglas beschouwd reel gelijkenis hadden met wondjes door nagelt toegebracht Toen Beekman naar Arnhem werd getransporteerd zeide hij tot deu rgksveldwachter Bekennen doe ik nooit Later op het vreemde van die nitlating opmerkzaam gemaakt beweerde hij gezegd te hebben Ik kan nooit bekennen uant ik heb het niet gedaan Maar de veldwachter sprak dit tegen Van het mes waarmede de wonden zijn toege bracht is een stalen punt gevonden in een halswervel der vermoorde maar overigens is dit voorwerp niet terecht gebracht Toen s avonds de buren bezig waren deu brand I te blusschen en een der getuigen bij die gelegenheid zeide We moesten eens zien of de raoofilenaar zijn mes ook heefi laten liggen zei de beschuldigde geheel biigevraagd llier heb ik mijn mes aadere messen zijn er niet Bij een ojide vrouw in het dorp Oosterzee Friesland die zich na den dood van haar man door de buren liet voorzien vap voedsel en verwarmiug vond men dezer dagen deï Som van 550 benevens turf nieuwe kleediugstukken eu uitmuntend beddegoed Zg sliep gewoonlijk op zaagmeelzakken Men meldt uit Noordrloos dd 4 Maart Door de voortdurend zachte weêrgeslcldheid heeft men daar en in de omstreken reeds a n aanvang gemaakt met het omspitten van den bouwgrond tot zaaiing van heilnep en het poten van aardappelen als anderszins AUl een zeldzaamheid kan van daar vermeld worden dat bij den landbouwer C Kuuijman een paard twee veulens heeft ter wereld gebiacht De Amsterdan Bche Ambachtschoól zal vertegenwoordigd worden op de Ueeuer teutooustelliog Eenvoudig maar degelijk gelgk het karakter der instelling zelve zgn de drie afdeelingen waarin hare verschillende voortbrengselen worden uitgestald De eerste bestaat uit een beschot van 12 bij 7 M waartegen ruim honderd teekeningeu naar de natuur zgn uitgespannen Uet boveu middelrak vertoont zich in deu vorm van een tropee met de vaderlandsohe kleuren en het stedelijk wapen versierd Daaronder prijken een afbeelding van het sebonw aan de Weteringschans door den bekenden schilder J A Ruat benevens eeoe beknopte omschrijving in de Neder en Hoogduitsche talen van den aard en de inriehting Vóór dit beschot is een tafel aangebracht waarup eene verzameling timmer smids draai en beelilhuuwwerk Alles vervaardigd door jongelieden van 13 16 jaar uit de arbeidende klasse die tegen de geringe tegemoetkoming van we kelijks 10 cents aan de school hunne opleiding outvaiigeo De tweede afdeeling bestaat uit een zevental banden elk dertig stuks schetsen bevattende die den geheelen cursus hand pen bouw en werktuigkundig leekenen aangeven In de derde eindelgk zgn opgenomen eenige werktuigkundige teekeningeu op groote schaal en een dertigtal naar platen geboetseerde voorwerpen die alle pleiten voor goeden smaak al moge de bewerking natuurlgk hier en daar niet onberispelijk zgn Ook beide laatste afdeelingen toch Industneschool voor zonen en pleegzonen van leden geven het werk te aanschouwen van jongelieden die hoogstens deu leeftijd van 18 jaren bereikten Door de firma den Duik en von Oterendorp vischhand laars te Helder zullen naar de tentoonstelling van zaken uitsluitenil de visschergen betreffende welke den 20 dezer te Berlijn zul geopend worden o a worden ingezonden de nieuwste modellen van een vischsloep de H atergeue Urkache vischschuit en Maaslogger Ürksche en Bcheveningsche visscherscostumes een beug verschillende soorten van netten een model vischkaar en diverse soorten ingemaakte viscU In de provincie Groningen wordt naar aanleiding van een besluit der Pruvinciale Staten door en vnu wege de gemeentebesturen tiinns druk gesproken uver de vraag of het met wenschelgk en mogelijk zou zijn de tollen op de wegen af te schaften Hier en daar iiija de burgemeesters van dicht bij elkaar gelegen gemeenten reerls bijeen geweest om over de zaak te spreken Het voornemen bestaat om zelfs de burgemeesters van alle gemeenten in de provincie te doen samenkomen ten eiude over deze aak te beraadsl igen Uit s Hertogenbosch meldt men dat aldaar hel water in de laatste dagen zoo sterk is gewassen dat de weg naar de Langstraat weer ouder water stuat Dit IS sedert No i ember vsn verleden jaar reeds de derde maal dat de gcnieenschap met de Langstriuit door de hougen wateibtandafgebiokcn wordt Uelgk luidende berichten ontvangst men uit Maastricht De joiigstgevallen sneeuw eu de daaropvolgende regen hebben de Maas aldaar ten derden male in dit wintersaizoen uit hare oevers gebracht Hoewel met met MO breedeu arm als de vorige keeren stroomt ig echter weder over de gronden der gemeenten Henem Heer Ambij Scharn en Limmel achter Hgklaastricht om Daar de overstroomde gronden grootendeels alle bouwlanden zgn die gedeeltelijk ten tweeden male reeds weder bemest en bezaaid waren zoo is de schade voor de pachten dier gronden nog al aanmerkelgk Uit Neder Betuwe schrijft men dd 28 Febr De wintergewassen tarwe rogge gerat hebben veel van iruizen en slakken geleden doch zoo wij verschoond blijven van gestrenge nachtvorst in het voorjair zal de plant wel bijgroeien Sommige stukken inzonderheid tarwe zullen echter omgeploegd moeten worden Ook van koolzaad heeft men nog goede virwachting Het vee is duur en getond De ziekten die het ten vorigeo jare teisterden als tongbla ir eu klauwzeer ziju nagenoeg geheel geweken Voeder hooi en stroo is er in overvloed Varkens van 6 weken gelden van 8 tot 13 Voor beetivortelen wordt weder veel land afgestaan tot 300 per hectare Voor hunne tabak maakten de planters hooge prijzen per 50 kilogr ƒ 25 tot 30 Door de zachte weergesteldheid is er veel werk op den akker te verrichten de toestand der veldarbeiders is in vergelijking met andere winters naar omstandigheden geenszins ongunstig Te Oeding bij Wintersmjk zaleen Duitsche maatschappg eerstdaags boriagen laten doen in de verwachting eene rijke en uitgestrekte kolenmijn te zullen viu leii Reeds zijn de ooedige materialen aan het station Lochem aangekomen In de Landverhuizer lezen wg het volgende Het aantal personen dat voornemens is omstreeks t laatst van April naar Minnesota te vertrekken neemt langzamerhand toe Allen die zich wmeluM aan te sluiten noodigen wij uit ziek ipoedig 6y deu Heer Buenmck aan te melden opdai vy in tijd maatregelen kunnen nemen voor hatju beluorlgke ontvangat De commissie die een plan zal beramen tot ondei tenning der emigratie van minvermogenden is met hare taak bijna gereed Zij zal binnen weinige dagen eene circulaire verzenden die zal doen zien hoe sg het door haar vastgestelde plan wenscht nit te voeren Ten einde de zaak naar wensch te doen slagen zal zij trachten baar ledental nog met eenige bekende en geschikte persoueu te vermeerderen De bedoeling i eene vereeniging op te richten waarvan men voor 6 lid wordt terwgl ieder gerechtigd is tot het nemen van eeu oubepaald aantal loten mede a S Uil den opbrengst dezer gelden en uit vrijwillige bijdragen zal een fonds gesticht worden dat dienen moet om minvermogende persooen en gezinnen de emigratie gemakkelijk te maken Door loting zal worden uitgemaakt aan wie vrijkaarten voor de reis zullen worden uitgereikt Voor verdere bijzonderheden verwijzen nij naar het Reglemeut dat tegelijk met de circulaire zal verzonden worden De commissie meent op geeiie betere wij e het beginsel van zelf hulp met dat der pbilanthropie te kunnen vereenigen Volgens een telegram uit Djeddah zullen zich dik jaar weder minstens 60 000 pelgrims naar Mecca begeven ter bijwoning van het feest van Courban Bairam Zij voeren behalve voor eenige miUioenen guldens waarde aan verschillende offergaven meer dan 200 000 schapen met zich Men verzekert dat maatregelen geuuinen ziju in het belang der gezondheid zoowel van de pelgrims zelf als van de ueusohheid iu het algemeen daar men nog met schrik denkt aan de gevolgen van zoodanigen pelgrimstocht in I d5 die de cholera deed uitbreken welke ook iu geheel Ëuropi zulke vreeselgke verwoestingen aanrichtte Laatst e Berichten Madrid 9 Maart De Cortes hebben in overweging genomen bet voorstel waarbij de dag voor de nieuwe verkiezingen en de bijeenkomst der Constituante wordt vastgesteld De president der Kamer heeft eene vaderlandslievende redevoering uitgesproken waarin hij zcido dat hij geen enkele politieke hinderpaal zon opwerpen voor het ïonvrrnement zich niet tegen de oiitbiudiiig der Cortes en de bijeenroeping der Couitiiunute zuu verzetten De president van lirt L itvocrend Bewind hield eene gewichtige rede waarbij hij de politiek verdedigde tot samensmelting vau alle liberale eleiueiiteu en met warmte beval hij alle consirvatieven fractien aan I vertrouwen te stellen in if Republiek