Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1873

I 1 Vrijdag liJIaart 1873 N 1334 GOUDSCHE COURAIfT Nieuws en AdverleDtieidad voor Gouda eu Omstrelien De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BUITENLAND SidlNfn lSlIHf fl drop s ilrniakzont mout anijs zwavel fii uit IU vooruitzichten der monarcba eo geheel hopeloos Waiit met verantwoordelijk voor uwe besluiten Het geldt de republiek beslaat ajirh toiU het kunstmatige 1 hier geen kerkelgke maar een politieke quaestie dea zanionge sti ld en goed van smaak zijnde vonden bet beste middel tegen hoest schorheid koel en borstpijn te zijn In en j dozen a 50 en 30 en in proefzakjes a 15 Cts Hababer Slijm eii Maagplllcn per doos met 50 pinen 25 ets WOrinpatrOnen tot verdrijving der wormen bj kinderen en volwassenen per stuk 6 Ct itdIcriKIPlIl l rkort den tijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt de I boter vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In j kilopakken voldoende voor 15Ü0 kan melk ii 60 ts V eepocder legen Zogkoorls ter bevordering der iMcIkal sclielding Eenige dagen vóór het kalven wordt s van dit poeder met V2 k laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer B j verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook by blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krjjgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rjjker aan boter In kilopakken a 00 Cts ITnitJOPCOol iilrni illO e nilt het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen LIHVLIMtl AUlVtl lllg li m maagpijn maag§ramp slechtcspijsvertering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen ena en moest daur het ook bjj het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vofwal peulvruchten als erwten boenen linzen enz zeer goede diensten bewjjst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken ü 60 ju j a 33 en in pakjes a 18 Cts Iflinfnn llp tnn lc zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelük van de heIUiaUIII UIU l tlS jggjg KIESPIJN Het flcschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste buis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrjj te houden Proefbu sjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENEIJK Markt Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK 131 voisr a i3 4 BO i 3sr Apoth en Fabrik van Uienmck technische Preeparaten Ouuda i ruk van A Ürinkmau X Tuen lict publiek dca uitslag der stemming vernnm hiTÏt do menyte die in jjroolen get ile angstig builen bei gebouw wiiobtts de Kepublifk warm toegejuiobt Er hcerscbt te Madrid tolmaakte rust Kadrid a Maart Het Hoofd van het Uitïoertnd B ivind is naar Biiroelon i vertrokken Er l ieifclite aldaar agit itie tinge olge van het falseh bericht dud bet Jouterurment der Kepubliek was vervalien verUaaid I e gunstige ijplossing van het conflict tusscben het Kabinet m de Cortes beefi algemeen een zeer ftoedeu iudruk gemaakt Me vernacht nu dat alle partijen zich bij lie Hfpubliek zullen aansluiten Uc C rlisteii iu de proviucio Valencia zijn geslagen He discipline bi de troepen lioi stclt Z cb Madrid lU Maart Volgens gerucht zou de heer Maitos zijn vooriitleiscliap iiederleggen De Carlisten hebben een viaduct van den Noordcl ken spoorweg vernield aardoor de communicatie op Frankrijk is verbroken Zij hebben zicb meester gemaakt van een trein en de diiarin aanwezige offioieele correspoiidenlicu in beslag genomen Te heer l igneras is beden te Valencia aangekomen Versailles lO Ma irt De heer Belcastel beeft in de Nationale Vergadering zijn amendement ontwikkeld strekkende om te hcpalen dal de Vergadering niet zal uiteengaan voordat zij omtrent de staatsinstellingen definitief zal hebben beslist Dit is met 480 tegen 1 12 stemmen verworpen Oe dl cuss e over een amendement van den beer Quir iud omait 5 te doen vervallen is tot morgen uitgesteld Burgerlijke Stand GlBOUkN 8 Ma irt busmiiiii Mann ondt rs G san dur KI ijn € n K Mils 10 Juliauneg ouders A KwinkeU iilt rg CD A M Krut Mer OVïKLkDiN 5 Maart N vMkder Kind 4 w 8 h laa dtr llrce C5 j li ik ijmnns huisvr von J Markus S9 j E lau Doorn ï d C Pnijk 72 j J 1 G Ben rliop 14 d P do Wnal Gl j A snu D im 07 j I de Hiii 08 j A van Leeuwen 10 w 10 3 H Biinrtiiiini 1 J 8 m 1 oQ SfS h QZb tS u 5 oSi ADVERTEMTïEM 12VrJARIGE EGHTYEHESNIGïNG TAN S P VAN MB KLEUN IN J VAN DER KROFF 1 rü0l2C Ondertrouwd P J J VEBVENNE 1 Luitenant der Infanterie EN L M OUDIJK Gouda 6 Maart 1873 Receptie Zondag 16 Maart 1 r c tt JIO JCl Oouda 11 Maart 1873 Geen Receptie Mevrouw de Weduwe N H di KANÏEE VAN Hakften betuigt haren dank voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming ondervonden bij het verlies van hSiren echtgenoot Gouda 11 Maart 1873 Door eenige liefhebbers aangezocht zijnde eene Schermvereeniging in het leven te roepen neem ik de vrijheid belangstellenden op te roepen zich a s Vrijdag avond te S j uur te vereenigen in de bovenzaal Habmonie van den Heer LAMPE H J STEENBERGEN Gouda 11 Maart 1873 een GOUDEN RING met Naamletters Welke tegen betaling dezer Advertentie terug te bekomen is bjj den Portier der Stearine Kaarsenfabriek Openbare Verkoopiiig te OOÜDA Op MAANDAG 17 MAART 1873 des namiddags te half een ure in het lokaal der Sociëteit Vkedebest aan de markt van Een HUIS ingerigt tot 3 WONINGEN met groot e onlangs geheel nieuw gebouwde SCHUUR verdere getimmerten ERVEN en GROND daarachter aan den Kattensingel te Gouda op den hoek van den Winterdjjk groot te zamen 4 Ares en 22 Centiares In de panden onmiddeljjk aan het Water gelegen wordt thans de Ruipery uitgeoefend zijnde ook bijzonder geschikt voor eene Bleekerij of Pabrijk In drie perceelen afzonderlijk en gecombineerd Te aanvaarden 1 MEI 1873 Breeder bij billetten Inlichtingen geeft de Notaris MONTIJN te Gouda V willigcÖjcnbiire Vcriiooping van de BOUWMANÖ WONING N 80 met SCHUUR HOOIBERG en 5 Hektaren 30 Aren 39 Centiaren LAND in de gemeente Langeruijjeweide helend door de eigendommen van ür Reep Verloren C de Jong L van Wijngaarden en A Nieburg Eerst in perceelen en daarna gecombineerd Alles te aanvaarden 1 Mei 1873 Op Donderdag 20 Maart 1873 des morgens ten elf uur in de Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J G BEOUWBE NIJHOFF te Haastrecht In een druk gezin tusschen liotterdam en Gouda wordt primo MEI tegen hoog loon gevraagd een flinke Dienstbode P G goed kunnende werken en eene burgerpot koken Adres franco onder letter O bij de Boekvorkoopers M WIJT ZONEN te otterdam RÏPPEN te Koop gevraagd Een toom GEELE PELLERS met HAAN en een toom WITTE PELLERS met HAAN kuikens van verleden en vóór verleden jaar Mon adres sere zich brieven franco LetterK aan het Bureau dezer Courant GOEOKOOPEIDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglückohen salonstuck B 0 40 Smith Sidneyi Der Freischütz Grande fantaisLe de concert B 0 75 SïEAUss Morgenblatter Walzer C 0 50 Langeu Grossmütterchen Landless C 0 20 Wagn r Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter nnd Bauer C B 0 60 Mendelssohn llochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda IBLAATJW niet geel zijn de zakjes der gepatentoerde door hh doktoren aanbevolen JOHANN HOFF cins BORSTMALZ BONBONS die door eene gelukkige compositie van Mout Kruiden en den fljusten suiker verrassend gunstig op de respiratieorganen wei ken den slym oplossen de ademhaling verligten den hoest onmiddellijk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel en al doen verdwynen N 3883 Tot mjjiie onuitsprekelijke vreugde is door het gebruik uwer Aialz Bonbons mijn dreigende hoest geheel en al verdwenen J Abbahus Klosterstr 73 Berlijn ti n t van slaapbolli n worden door aile doctoren be B 1 a a u w e zakjes met handteekening JOHANN HOFF iv 30 et verkrijgbaar te Gouda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTïlN te Woerden bij IIbnui J v4n DK N BERG De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG eo ZATERDAG De prjj p r drie maanden is 1 75 fran o per post f 2 Buitenlandscti Overziclit De li raosclie kamer is nog steeds ata bet beluigrijke art i der cammissie Dufiittre woarb aan da regeering wordt opgedragen voorstellen in te dienen om deii lej eiiwaordigen roorloopigen toestand op vaster groudslagea te restigea Aangezien veel oppositie bestaat tegen dergelijke bepaling kan de discujsie nog lang duren Éen amendemeot Tan den bee Belcastel om ta bepalen dat d rergadering niet uiteen zou gaan voor de dedoitieve beslissing orer den stantsrorm is met 4S0 tegeu 162 st verworpen In bet Pruisisohe huis der afgeraardigjeu is men aan de tweede lezing der kerkelijke wetten Meu preekt nog teel o er die ouderwerpen waarvan locb reeds tiugenocg alles is gezegd In bet beereobuis zijn de wyzigingen der art van de grondwet aan de orde die de kerkelijke wetten moeten mogelyk maken Bij die gel eahcid beeft vorst Bismarek weer het woord geroird Men rindt een oterzicbt der discussie lager ouder onze rubriek Duitschland Iu eene volitende zitting zijn de gewijzigde artikelen na verwerping van een amendement der boogconservaiiereu met 99 legen 62 stemmen aangenomen Uc spoorxegnet ontmoet in de Belgische kamer meer opposititi dan de regeering gewacht bad Men beschuldigt bet g uvernemeut de belangen van den staat aan die lan particulieren opgeofferd te hebben De Inde pendanee Beige maakt nu een brief openbaar door dca heer Philippart aan den minister van 6nancicn Malou ftericfat Philippart beeft zooals men weet in naam van de mijndistricten en van de Luxembur schc spoorweg maatschappij met de regeering een overeenkomst gesloten vuigeiis nelke de Luxemburgsobe spoorweg door den siaat zou worden orergenouieu I c heer Philippart neemt uit de oppositie in de kamer tefien de ontuerp spoorweg overeenkomst gevoerd iianleidiug om den minister van de verplichting om hetgeen waartoe hij zicb rirbonden beeft te doen te ontstaan Ue maatscbappg zal zelve de exploitatie voortzetten en wil de staat alleen den Luseiiihurgsrhrn spoorweg eankoopen en de Porcadecn Tainine I aen in handen der tegenwoordige exploitaie laten Philippart heelt er vrede race Zoo zoo t dus wellicht mogelijk zijn dat niet bet gehcele ontwerp werd verworpen maar dnt men tol een eplitsiug overging l e heer JlaloB heeft dit aanbod niet aangenomen maar volhardt bg zijn voorstel l e Spanjaarden hebben ingezien Int samenwerking der partijen een noodzakelijk rereischte is om de orde te handhaven Hoe de verzoening tot stand is gekomen weet men nog niet Dit is achter de coulisses gebeurd Maar de verzoenings scèno in de Corte was waarlyk aandoenlijk en gaf grootc voldoening aan de menigte die op den uitslag der discusale stond te wachten De bevolking van Barcelona die ook al onrustig was ten gevolge der ministercrisis is neer bedaard g eworden Castelar heeft een nieuwe circulaire aan de uitenlandsohe mogendheden verzonden In het ËogeUche parlement is de lersche Universiteit met 287 tegen 284 stemmen verworpen en daarmede beslist over het lot van een der grootste ministcriën die Engeland ooit gehad litelt Althans aftreding zal wel het resultaat zijn der overwegingen van den minislerrnnd FRANKBUK Ia bet Hancidibtad leest Beo onder de Parijteie krmiek o a het volgende s lik tak tik tak tik faik onophoudelijk gaat del slinger he n en weder van bet zeer ingewikkelde raderwerk dat men bet Fransohe gouretuement noemt Tik tak tik tak nu links dan reebta rusteloos beweegt de slinger lieb been en weder den gang vau bet nurwerk regelende doch steeds aan hetzelfde uitgangspunt getrouw en nauwkeurig den tijd bepalende De slinger beet Thiers In fijn redevoeringen io zijn handelingen du eens tieli naar de linkerzijde richtende dan naar de rechierzijile teruggaande doch steeds getrouw aan zijn uitgangspunt eo intnsacfaeu door zijn regelmatige slmgeriDgen bet raderwerk der regeering aan den gang houdende en het verhxf der uren aankondigende Voor de monarchalen zijn deze regelmatige bewegingen van den slinger het oiirerdragclijkst Zij kunnen den slinger niet tegeubouden zonder bet uurwerk te breken en toch toouen de bewegingen van deu slinger aan dat de tijd snel vervliegt en de tgd is hun grootste vijand Hoe langer de voorloopige loe tand duurt des te gunstiger worden de vooruituchtcu der republikeinen gelijk deze zeer wel beginnen in te zien De hooge oudrrdom vao den beer Thiers is bet grootste gevaar dat den voorloopigeo toestand bedreigt Zoo bij blijft leven en de conservatieve republiek nog eenigen lijd beslaat dan worden de fijn omschreven onderscheid dat behendige redenaars tusschen een voorloopige en detnitieve republiek aantoonen maakt geen indruk op de groute ineenlcrbeid der bevolking di eenvoudig weet dat Thiers presideut is der republiek dat de belastingen wordeu gevonlerd in naam der repabliek dat de landsrerdedigers worden opgeroepen door de republiek dat de republiek groote leeningen sluit het groudgebied bevrgdt en orde en rust neet te handhaven Wanneer de tegenwoordige regecring nog een jaar weet te bestureu bet laatste milliard betaald en de laatste DuUscber vertrokken is eo een algeoeeoe ver kiezing plaats grgpt zal men zien welk een overgroote meerderheid der republikeinen in de nieuwe Kamer hebben De heer Thiers verzoent burgerij en boeren langzamerhand met de republikeiiisulieu regetringsvorm hg bewijst dat de republiek orde knn handhaven zich door heileger ican doen gehoorramen en s lands prcstit e kan herleven Het volk heefi meer dan genoeg van die oiioplioudelgke veranderingen van regeeringsvormen het ziet de monarclinlcii in vele groepen verdeeld die elkander haten en om de kroon twisten en het begint er zicb over te verheugen dat de republiek al die dynastieke kuiperyen verijdelt an twee levens hangt veel af voor de vooruitzichten der republikeinen Zoo het leven van Thiers en het leven van den graaf van Chambord nog een paar jaar gespaard blijven i hun toekom t zeer helder De dood van den graaf viin Chambord zuu de Orlcauscn tot wettige erfgeuainen v ii den ouden koningstroon m tk n en de royalisten waarschijnlijk een aaiieengesloien pImmu L doen vormen Geen wonder dnt alle partijen met angstige spanning do bewegingen vniulen slinger volgen Brieiit hg niet ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar pla itsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN blijft het uurwerk aan den gang is de vraag die een ieder zich doet Tik tak nu linka dan rechts iedere slingeriog wint tijd en geeft dus llen republikeinen moed DUITSCHLAND Maandag is in het Pruisische Heerenhnis de beraadslaging aangevangen over bet wetsontwerp tot wijziging van artt 15 en 18 van de Grondwet De graven Kraasow en Bonnies stelden een amendement voor om de voorgestelde wyziging te verzwakken De hoog conservalieren waaronder graaf LandsbergBeien bestreden het ontwerp en beschuldigden het Ministerie van de grondwet te hebben geschonden Baron on Zedlitz hield een uitvoerige rede om te betoogen dat de wijziging van de grondwet vooral de geloofsen gewetensvrijheid van de Evangeliscbe Kerk benadeelde werd du ontwerp met de kerkelijke wetten aangenomen dan gaf men aanleiding tot een onafzienbaren strijd men werkte alleen bet liberalisme in de hand door zulke wetten aan te nemen Juist was von Bismarck binnengekomen onmiddellijk vroeg hij het woord en liet zich ongeveer aldus uit Wanueer het liberalisme vooruitgaat dan ligt dil aan de desorganisatie van de conservatieve partij lilt Huis hcfft de Kcgeering zijn ondersteuning opgezegd en haar in een onboudbaren toestand gebracht gg hebt werkelgk er toe bijgedragen m uit bet Ministerie te dringen mij mijn positie daaronmogelgk te maken maakt toch de Regeering strijd om de oppermacht tussclien Koningschap en priesterdom evenals in den roorchristelijken tijd evenals in de middeleeuwen Ware de laatste Fransche ware de Oostenrijkscbe oorlog in ons nadeel uilgevallen wie weet welke verdrukkingen ons t wachteu waren Het Pausdom was steeds een geduchte politieke maelit die zich de onderwerping van de wereldlijke macht ten doel stelde De strijd van het priesteidum met den Koning hier destrgd van den l aus met den Duitschen Keizer had geen ander doel bet geldt hier de grenzen aan te wijzen voor de macht van den Staat en van de Kerk Pruisen wenl mot altgd behandeld als de vijand van de Katholieke Kerk in de bepalingen van de Grondwet vonden wij een wapeiiiiilstand een modus vi veNdt met de Katholieke Kerk deze was echter alleen houdbaar door het bestendig toegereu van de zgde der liegeering Pe Katholieke afdeeling aan bet Ministerie van Eeredienst werkte ten slotte alleen voor den Paus en toch trachtten wij naar een goede verstandhouding met den Koomschen Stoel en nooit meer dan gedurende den laatsten oorlog Wg hebben niets nagelaten uit voorliefde voor Italië wat daarover iu bet Huis der Afgevaardigden is gezegd berust op onwaarheid in Italic heerschte afkeer vait ons en sympathie voor Fraukrgk zaken die thans voorzeker verdwenen zijn In Frankrijk reeds verraste mg het streven dat tot de vorming van de zoogenaamde centrumsfractie leidde ernstiger trof mij dit echter toen ik in het vaderland ternggekeerd die machtige parlij gevormd zag met era pro gramma als dat vnn di n bisschop vnii M iinz dat een dualisme orgninseeuie von zeer bedenkelgken aard de herstelling van twee constitutions Ie Stntea en twee pnrleiueiiten een gecstelyk met ten buiten