Goudsche Courant, vrijdag 14 maart 1873

landsch opperhoofd ea een wereldlijk parlement Zou Ue Regeering tegeaover deze thngeu werkeloos blijden De opzegging van den wapenstilstand zooals die ill artt 16 en 18 is nangejjeven werd noodzakelijk Zijn die artikels gevaarlek dan rervult gg gew conservatieTen plicht door ze te behouden zijn lij wift g vattriijk dan is de Regeering van oordeel verder niet meer met de e artikelen te kunnen re geeren die ons overgeven aan hen die den strijd tegen den Staat op hun vaandel schrijven De Regeering wendt ziuh tot het Ileerenhuis met het verzoek om hulp tegen de ondermijning van haar geV Mg en zij vertrouwt dat haar deze hulp bij de meerderheid van het Huis nift ontbreken zal De redevoering aii lïisrnirck werd luide toegejuicht Dinsdag zou de beraadslaging worden voortgezet BIN NENLAND GoLDA 13 Maart VE1 G DER1N0 vin den ihMEENTERAAD Vrijdag den 14 Maait Een roorstel tot vvij i iii vaa hot raadsbesluit hetrefftnde de hetliiifj viiii plaiitstjlijke Directe belasting Eene missive van dcu Siihuttersraad der dd sehiittery dezer gemeente lionileiide verzoek tot wijziging Tan den staat van bcp rootiiig der kosten van de dienstdoende schutterij over de dienstjaren 1872 en 1873 Een verzoek van Begenteit der beide gasthuizen tot afen overschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dier gestichten over bet dienstjaar 1872 II t verzoek van G van Wingerden c s om verplgntsing en vermeerdering van het getal lantaarns lahgs de Itarnemelksloot de verlichting van een gedeelte der Voorwillens en het bewaken van hanne atdtiit gelegen eigendommen des nachts met de danrtoie betrekkelijke adviezen der Commissie van fatrihagip en van den Burgemeester Te Benoemen J n tgdelijken leeraar in de Nederlandsche Inel eii tie rekenkunde aan de voorbereidende klasse der Burgeravóndsohool Naardieti t getal leerlingen aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs in de gemeente Bodegraven stee ts toenemende is beeft de Itaad in zijne jongste zitting bestoten een tweede hulponderwijzer aan te stellen De oproeping daartoe zal eerstdaags plöata hebben Tbigens opgave van gedeputeerde staten van Zotdholhind zijn in de gemeenten dier provincie gedurende het jaren 1872 91 verordeningen afgekondigd tegen wier overtreding straf is bedreigd Het aantal der door dat collegie gedurende 1872 goedgekeurde kenreii v m waterschappen bedroeg 21 Ten einde verspreiding der longziekte zoo veel motel te beletten gedurende den aanstaanden wtidetyd ia het raadzaam dat de verdachte koppels al znn ze ingeënt niet in de weide worden gebracht zo l g de termijn niet verstreken is gedurende welk 21 in verdachten toestand behooren Namens de minister van binnenlandsche zaken heelt de eoMnniasaris des kouiiigs in dit gewest dientengevolge de gemeentebeeturen verzocht geene vergunning te verleenen lot vervoer van verdacht ree van den stal naar de weide De M inÏB e o Binnenlandsche Zaken brengt ter ajgemeene kennis dat de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het middelbaar oiiilerwijs voor het jaar 1873 zullen worden afgenomen in den loop der maanden Mei en Juni aanstaande Zie verder de Staatt Omrant van 12 Maart Staten Generaal Tweede Kahis Zittingen van 11 en 12 Maart In de zitting van Dinsdag bad de stemming over de pensioenwet plaats Het artikel waarover den vorigen dag de stemmen hadden gestaakt werd aangenomen met 32 tegen 20 stemmen Daarna werd de geheele wet aangenomen met 49 tegen 14 stemmen Voorts is de beraadslaging aangevangen over de conclusie van het rapport der oommissie in wier handen waren gesteld tot onderzoek de stukken betreffende de nieuwe suikerregeling op Java De heer Moens wenechte de afkeurende conclusie aan te vullen met den wensch der kamer dat de uitvoering der wet als nog zooveel mogetijk worde verbeterd De heer van Kerkwvjk daarentegen meenende dat de uitvoering overeenkomt met de geschiedenis van de vaststelling der wet wilde eene conclusie van bloote dankbetuiging voor de gegeven inlichtingen De hh MirandoUe en ran Rees verdedigden het rapport en de conclusie en ontrieden de aanneming der beide amendementen De heer Nierstrasz schetste zijn standpunt tegenover het rapport met welks conclusie hij zich vereeiiigde zonder het met de motieven eens te zijn In de zitting van gisteren is de discussie over de conclusie der commissie belast met het onderzoek van de stukken nopens de suikerculiuur voortgezet meerendects bij wijze van repliek op redevoeringen van Dinsdag De minister heeft zich nader ten sterkste verzet zoowel tegen de conclusie der commissie als tegen het amendement van den heer Moens Hij zou dergelijke verklaringen naast zich neer moeten leggen De wet was Uitgevoerd in den zin en de beteekenis harer vaststelling duor zijnen voorganger met de kamer Hg achtte de coiiciusie eene parlementaire bl aam die ongegrond v a3 üe heer Moens heeft daarn zijne conclusie in zoover gewijzigd dat daaruit verviel de uitspraak dat de belangen der schatkist industrie en bevolking niet voldoende zijn behartigd en alleen overbleef de wensch tot het nemen van maatregelen om eene guede uitvoering wel zooveel mogelijk te verzekeren Allereerst kwam nu in stemming de door den minister bestreden conclusie der commissie waarover de stemmen staakten met 31 tegen 31 zoodat morgen eene overstemming en de verdere beslissing zal mueten plaats hebben Na langdurige discussie is op voorstel der com ƒ missie van rapporteurs besloten met 48 tegen 1 stemmen de behandeling der ceiisus wet voorlooaig te verdagen hangende het door de regeering aangeboden onderzoek Wijders is besloten Maandag ten 11 ure te behandelen de rechterlijke organisatie wanneer ook zal plaats hebtien de herstemming over de conclusie van het rapport in zake de stukken nopens de suikercultuur Uit Woerden schrijft men dd 12 Maart Na eene tentoonstelling gedurende acht dagen van de voorwerpen aangekocht voor de verloting ter bevordering en uitbreiding van de zes nieuw ingestelde paf rden markten vond heden de trekking der late serie plaats De hoofdprys ter inkoopswaarde van óUUO in vee viel daarbij ten deel aan N 1660 Te Gorinchem is dezer dagen bij het uitgraven der haven voor de foudamenteu der nieuwe keersluis gevonden een zwaard of rapier bl keus de inscriptie herkomstig uit den tijd van gravin Jocoba van Beiereu De Nota van Antwoord op het Censusterslag is thans door den minister Geertsema aan de Tweede Kamer ingezonden De regeering brengt in herinnering de geschiedenis der zaak ten betooge dat zij de zaak reeds vier jaren hangende niet mocht laten rusten en zg begreep zich aan pliohtverzuim schuldig te maken zoo zij niet trachtte deze aangelegenheid tot oplossing te brengen geheel overeenstemmende met hare overtuiging Z j weerspreekt het vermoeden alsof de regeeriug meende dat met deze Kamer geene groote maatregelen tol stand zouden kunnen worden gebracht Uitvoerig wederlegt zij het stelsel van sommigen om den oensus algemeen op een minimum van 2U te bepalen Zij zet de gronden uiteen waarom de regeering bezwaar ziende in eene algemeene administratieve enquête wenschte dat deze Kamer bepaalde punten mocht opgeven waarover dat onderzoek zou moeten loopeii De regeering beeft het met deze voordracht altijd te ernstig gemeend om niet alles te doen wat tot gemeen overleg kan leiden Zij blijft bij hare bereidverklaring in een schriftelijk antwoord Zij is volkomen bereid de voordracht zooals zij ligt te verdedigen Maar nog meer hecht zij waarde aan de afdoening der zaak en ter bevordering vai emeeu overleg verklaart zy zich bereid Zoo df kamer verlangt een onderzoek te doen instellen omtrent de vermoedelijke werking van de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van personen geheel ongeschikt voor de uitoefening van het kiesrecht ten einde de vrees weg te nemen voor de gevolgen van dit ontwerp Het onder dogteekening van 11 Januari 1873 ingezonden wetsontwerp strekkende tot intrekking der veronderde Franscbe wet betrekkelijk de uitroeiing Yan rupsennesten heeft bij de overweging in de afdeelingen der tweede kamer wat de wensohelijkheid dier intrekking zelve betreft tot geene bedenkingen aanleiding gegeven Men beaamde wat de regeering zegt omtrent de moeielijkheid die de toepassing dier wet hier te lande oplevert en omtrent de mogelijkheid om het onderwerp zoo noodig bij gemeentelijke verordeningen te regelen De bedenking werd evenwel geopperd of nu er eene staatscomminsie bestaat die zieh met de herziening van ons strafrecht bezig houdt en hoogst waarschijnlijk hare taak niet tot liet wcttioek van strafrecht beperken maar in meer algemeenen zin zal opvatten het wel noodzakelijk is met opzicht tot eene enkele strafverordening op de taak dier commissie vooruit te loepen Zij zal ongetwijfeld op haren weg ook de wet van 26 Ventóse jaar IV ontmoeten en dan omtrent het ol dan niet laten bestaan dier wet voorstellen doen Wezenlijk ongerief kan er dan toch niet uit voortvloeien dat de bedoelde wet nog eeitigszins langer in werking blijft De zaak die het daarbij geldt is niet van overwegend belang In elk geval zqu inen als tot opruiming van eene verouderde Fransche wet wordt overgaan gaarne hebben gezien dat tegelijkertijd meer andere wetten van denzelfden aard die als slapende kunnen worden beschouwd maar welke Ie eeniger tijd a het onverwachts kunnen worden opgerakeld wierden ingetrokken Daarom echter zou men van deze zijde zich tegen deze partieele opruiming niet verzetten Naar het oordeel der Commissie van Rapporteurs laat de aard dezer bedenkingen alleszins toe dat zij bij de openbare beraadslaging over het wetsontwerp van regeeringswege worden beantwoord De Commissie heeft niets daarbij te voegen Het bestuur van het algemeen Nederlandsch werkliedenverbond heeft aan de verschillende consumptieen winkelvereenigingen binnen Nederland eene circulaire gezonden waarin zij worden nitgenoortigd in den loop van dit jaar deel te nemen aan een algemeen congres dier vereenigingen Het doel van het congres zal zijn eenerzijds aan de zaak der coöperatie meer populariteit te geven anderzijds de versohiUefida thans bestaande of nog op te richten consnmptievereenigingen met elkaar in betrekking te brengen waardoor zij elkaar zedelijk kunnen steunen en met rond en bijstand dienen Burgemeester en Wethouders van Amilerdam hebben by den Gemeenteraad een voorstel ingediend betreffende de inrichting van een houthaven aan de westzijde der stad De conclusie van hun des betreffend rapport strekt o a tot het nemen der voreischte maatregelen voor het in orde brengen van een gedeelte der houthaven groot 20 hectaren met uitnoodiging aan hen tot het indienen der vereischte voordracht voor da finanoieele regeling der kosten die op ongeveer 128000 worden geraamd Zij leggen voorts over een door de heeren Joan Muller C V Quien August Hendricks P O Mattlies en J Waldorp ontworpen plan voor die houthaven en voor d nieuwe havens dokken lig los en laadplaatsen bergplaatsen enz alles in verbnnd met de te verwaohten nieuwe toestanden bij voltooiing van bet Noordzcekaiiaal en de nieuwe spoorwegverbinding aan het centraal statimi n het open havenfront aldiuir Verder worden overgelegd de adviezen vao divene over een en ander gehoorde autoriteiten gelyk de Commissie van bijst in l voor de publieke werken de Kamer van Koupb iudel en Fabrieken enz Zij stellen o a nog voor in onderhandeling te treden met de Ilooge Regeering ten einde van haar te vernemen in hoeverre op hare medewerking kan worden gerekend voor het maken eener kade langs de voorzijde van den Oosterdokidijk en in overleg te treden met de Regeerilig en de Kanaalmaitschappij omtrent het brengen eener verandering in de richting van den Zuidelijken kanaaldijk ter verkrijging der uoodige ruimte voor een houthaven Voor oenigen tijd werd een gerucht medegedeeld doch tegengesproken dat Prins von llisinarck de Duitsche Rijkskanselier een belangrijke bijdrage had geschonken voor de oprichting van een monument ter eere vnn wijlen Mr K J ïhorbecke Wij kunnen thans met volkomen zekerheid metledeelen dat het bedoelde gerucht een feit was Prins vou Bismarck heeft een bedrag van ƒ lOO voor het bedoelde monument geschonken H JN De heer C V o8maer schrijft het volgende aan da Ned Speel over liet Citadelgcdciikteeken J Zeventien modellen van ontwerpen voor een gedenkteeken bestemd om de nageitacht nis van de Citadelverdedigers te ereeren zijn aan de oommissie ingezonden en door baar tentoongesteld Daaronder zijn er die te zwak zijn ten opzichte der kunstwaarda om in aanmerking te komen Anderen die te veel overladen zijn maar gesteld dat zg aan de kunst voldeden veel te kostbaar zouden zijn Wanneer wij het oog houden op drie raken de gebeurtenis die moet wolden gesymboliseerd de plaats waar het gedenktceken staan moet en de beschikbare gelden dan komen dunkt ons eigenlijk twee ontwerpen vooral in aanmerking Het eeue bestaat uit een met bommen en kettingen omringde glooiing die de namen der gcsueu velden zal dragen waSrop een eenigszine Spits toe loopend voetstuk dat eene gewapende maagd draagt Minder goed voldoen de vier medaillons aan de boeken die weggelaten kunnen worden Doch de gewapende vrouwen figuur is een schoon beeldje Zg drukt met de linkerhand het zwaard in de schede en houdt met de rechter een krans boven het graf De stryd is ten einde maar de gevallenen hebben een kroon verdiend Geen gejammer geen overdreven gebaren een waardige ernstige houding ziedaar wat voor dit geval volkomeud passend is en zeer goed is uitgedrukt Met wgziging van cenigc details in het bouwkundige gedeelte b v de scherpe driehoeken op het hellend vlak de medaillons die naar het voetstuk kunnen verplaatst worden is dit een ontwerp dat met eenvoud de zaak goed symboliseert Zuiver architectonisch is bet twde ontwerp dat wg bedoelen Het is een vierzijdige naald met voetstuk en stylobaat Alleen bij de overgangen van dit op het voetstuk en van dat op de naald zijn da geledingen met een vlak bladornament bekleed De wand van het voetstuk draagt een krans in relief ea de namen der gesneuvelde i De gegevens zijn eenvoudig en het eischte veel talent dairmede iets schoons te maken Hier komt het alleen aan op zuiverheid van vormen op juistheid van verhoudingeu en op het schoone rythme van de lijnen der profielen die van den grond af snel en vierkrachtig moeten omhoog stijgen en het oog geleiden Dit is hier op eene zeer gelukkige wijze gedaan Wij meinen dat deze twee outwerpen ernstig de aandacht verdienen en zeer goed geslaagde modellen zijn Een ander inzender in den Speet de heer F v d H heeft met geen der ingezonden mmlellen vrede maar steekt er op zeer geestige wijee dendraak mede Door de directie van de koninklijke tapgtenfabriek te Deventer zgn de kostbare smirnasohe vloerkleeden en andere producten dezer zeer bloeiende inrichting voor het publiek ten toon gesteld welke naar de Weener wereldtentoonstelling zullen opgezonden worden Terecht worden de voortbrengselen van deze in ons land eenige industrie zeer geroemd daar de schakeering der kleuren zoowel als de wgze van be werking de gelukkige keuze der patronen en de kostbare grondstoffen die tapgten zoowel aangenaam voor het oog als duurzaam in gebruik maken Men twijfelt nu dan ook geenszins of bg eene goede plaatsing zullen deze vloerkleeden een zeer gunstigen indruk maken Uit Spasmdam schrijft men dd 9 Maart Onze gemceme die voornamelijk haar sober bestaan vindt in de scheepvaart ging van lieverlede achteruit door bare vermindering tengevolge der belemmeringen die de scheepvaart ondervond door de Kanaliaatie werken van het IJ Iniussohen naderen deze liatste atrken ten minste V ior ü7Ai gemeente hunne voltooiing en de tegenwoordige goefie fiulp vanwege de kanaal maatschappij die de schepen voor betrekkelijk weinig geld door hunne stoombooteri op alle punten van het IJ doet slepen indien de wind de scliepen ongunstig is deed de scheepvaart wederom eeuigzins vermeerderen Doch eene andere zaak zoo uitsiekend bedacht gaf den bewoners van Spaarndam bet uitzicht dat de eheepvaart zich eerlang geheel herstellen zoude en wel door de opruiming der plat in Spaarne Voor den spoorweg door het IJ zoude namelijk dit zand hetwelk het voordeeligst uit het Spaarne koude gebaggerd worden dienen Zonder kosten zoude alzoo het Spaarne onder een roira proSel komen De schepen zouden voortaan niet telkens meer op de platen vastraken en daardoor schade aan hunne vaartuigen en tijdverlies hebben maar de geheele rivier door die opruiming kunnen bevaren Reeds in het najaar werden alle aanstalten voor dit nuttige werk gemaakt en dezer dagen namen de beide stoommoddermolens proeven uit welke zeer te bejammeren al spoedig bleek dat de platen te weinig diepte aan zmd bevatten om dj ar met eenig nut werkzaam te zijn tengevolge waarvan thans al de illusie van opruiming op deze wgs dier platen voor Spaarndani vervlogen is Het eenig nut dat men verneemt uit deze teleurstelling te trekken is dat o a de gemeente Haarlem die mede bgzonder vee belang in deze scheepvaart hee ook met het oog op de aanstaande nieuwe polders en de zeevaart die platen nu zoude kunnen doen opruimen vroeger als het ware onoverkomelgk beschouwd door de steeds vermeende kosten die dit zandbaggeren zoude vereischcn doch thans nu het gebleken is veelal uit veen te bestaan veel minder uitgaven zullen vorderen terwijl zg deze specie direct zoude kunnen aanwenden ter verbreeding von het jaagpad waardoor de gemeente Haarlem bg de aanstaande kanalisatie van het IJ en de IJpokKrs eenen uitmuntenden Kateraeg en den kort ten landweg zoude bezitten van de nicune polders voor hunne stad Als blijk van belangstelling in het Inger ondrnvi s Iielibcn Ocdeputemle Rtotou lan l ivi lli ip o fl om voor den bouw van scholen die met Rijks en provinciaal subsidie in hunne provincie gesticht worden eenige regelen vast te stellen waarnaar de Besturen zich moeten gedragen Tot dat doel hadden zij den hoofdingenieur van den Waterstaat in hun gewest opgedragen hun daarvan een ontwerp voor te dragen en op dat ontwerp hebben zg de adviezen van deskundigen ingewonnen terwijl zij buitendien van den Geneeskundigen Raad in Overijsel en Drenthe een ontwerp ontvingen ten einde daarvan zoo noodig gebruik te maken De raadpleging van al die stukken heeft hen echter tot de overtuiging gebracht dat aan de vaststelling van verbindende regelen groote bezwaren zijn verbonden wijl zoowel in hoofd als in bijzaken groot verschil van meeniiig bestaat en verschillende omstandigheden in genoemde provincie groot bezwaar daartegen opleveren Het door den hoofdingenieur verstrelvte ontwerp kwam hun echter voor met zooveel juistheid en zaakkennis te zijn opgemaakt dat zij meei en de kennj neming daarvan aan de Gcmeentebeotureu niet te mogen onthouden waarom zij een afdruk daartaii in duplo aan al die besturen in de provinc e hebben doen toekomen ten einde bij voorkomende gelegenheid daarvan gebruik te kunnen maken Het volgende ontlcenen wij aan een brief door Mrjufrrouw Mina Kruseman gesehreven aan het nieuw opgerichte weekblad de Kuiidbode Kuust en Nederland I Och bemel Hoe zult gij die woorden doen rgmeu Dot licht en duister tot e kander brengen Dat wit en zwart in een doen vioe ien Ik bedonder uw moed en hoop van harte dat gij voldoening van uw werk zult hebben ofschoon Maïs ne ilécourageons personnel Ga voort moedig en krachtig als gij begonnen zijt kamp maar strijd maar vecht maar baan maar den weg voor andereu die genieten zullen van hetgeen waarvoor gij geleden zult hebbeu Nu gij weet dat ondank de grootste lofipraak is zal ook ondank u welkom wezen niet waar Ku zoudt gij de afkeuring van duizenden niet widen missen voor de erkenning van diiuderheid die ze in zich sluit I Ik vmd uw onderneming alzoo uitmuntend en juicb haar ten volle toe maar hoe gij uwe Kunatbodé behoorlijk in stand zult houden begrijp ik met daar Nederland naar miju oordeel mei recht antiartistique genoemd kan worden Immers overal vindt men tegenwoordig gevierde Nederlandsche artisten behalve in Nederland en overal worden zij gevormd behalve in hun vaderland De Koning zelfs die op eigen kosten de stervende kuust in le eu tracht te houden zendt Nederlanders naar het buitenliind om hen van vreemden te doen leeren betgeen bij ons te lande met onderwezen scaijnt tekunnen worden Kr IS een tijd geweest waann ons landje groot was door kunsten en weieuschappen door wat anders zou took groot kunnen zijn Wij zijn nu tot een tijd genaderd waarin het groot tracht te schijnen door wanbegrippen en drogredeuea en ach I daarvoor is t te klein I Dat moest t liever aan de groote mogendheden overlaten die met de wapenen in de hand kunnen krom verklaren wat recht is en tot id lotisme doemen wie denken durft Macht geeft recht tot overbcertchen en vernietigen onmacht geeft enkel recht tot bekooren en overreden De rol die ons land te vervullen had was dus heel eenvoud en vooral heel roemrijk t Heeft zijn rol vergeten En deukt gij dat het gemakkelijk zal zijn het belangeloos sohoonheidagevoel terug te roepen daar waar het lucrative zieledoodende materialisme in alle vormen aangebeden wordt Mogelijk beoordeel ik mijn vaderland verkeerd en dit hoop ik van harte maar ik geloof dat er nog menig jaartje zal moeten verloopen eer het begrgpen zal wi lit t doot kunst en beschaving wezen kan en wezen moest eer het meegesleept door de toenemende vermenging der volkereu door vreemdelingen genoodzaakt zal worden om gelgkcn tred te houden met de minder bevoorrechte lauden die het vóór hiid moeten gaan tin kuns eu eii wetenschappen wyl het toch reeds bij hen achter moet staan in uitgebreidheid en in kracht Ons land is rijk aan geld waarom is het dan arm aan kuust Het heeft veel van een parvenu die duizenden uitgeeft voor een steen in een ring en geen enkel voorwerp van kunst of smaak in zijne vorstelijke woning heelt Die Glfeiibach s olinqiiant muziek prachtig noemt en Beethoven s krachtige trcurtooueu vervelend En die zyu kindereu in onkunde en losbandigheid laat opgroeien terwijl hij kalm beweert dat zg rijk genoeg zgn om bedorven te worden Kunstgevoel is distinctie Indien dit begrep en werd zou er meer voorde kunst tii iii wi nlen Z io niet mt In file n ir het ehnnne dan toch uit behoefte aan goedkeuring Behoefte aan goedkeuring Deze groote kivat l oi r iialie die mets doet uit angst van afi ekeuril te wordi n indien zg niet vooraf eet dat zg iets doet dat goedgekeurd zal worden I Ik haat dat zoeken naar approbatie Dat wringen en plooien dat buigen voegen sidderen wankelen wgfelen dat eeuwig angstig vragen Wat zo den andeten doen Wat zullen anderen zeggen Maar daar waar die behoefte aan goedkeuring bestaat moest zij ten minste ten goede worden aangewend Dc groote hoop bestaat uit zoekers en wringers plooiers buigers voegers sidderaars wankelaars ea wgfolaars indien er dus eenige krachtige zielen vereenigd tegenover die dobberende massa gesteld konden worden eeuige zelfstandige wezens die genoeg hebben aan eigen goedkeuring en meer waarde hechten aan soon dan aan hoeveelheid dan zon die kleine positieve soort die groote negative hoeveelheid al heel gauw mede slepen en tot grootheid brengen wie te zwok zou zijn om klem to durven blijven Nu heeft het tegenovergestelde plaats Een kantoorklerk te ontwerpen had behalve andere schulden op 1 Maart 3U0 tr aan een geldschieter te betalen om zich uit de netelige positie te redden verzon hij de volgende list in de laatste dagen vau Febr Hij kocht een briefkaart die hij aan zicli elf adresseerde eu clireef daarop Eindelijk IS de zaak in orde r ik ben gemachtigd u den 1 termijn ad 1580 fr nit te betalen Wil dat montaiit op 25 Febr ten mijnen kantore komen inkasseeren nandteekening onleesbaar notaris te Luik De briefkaart wierp hij in de brievenbus en ze werd ten zgneu huize besteld terwijl hg op zijn kantoor was Zijn hospes ietwat nieuwsgierig van aard las de mededeeling en op vertrouwelgken voet met zija kostganger verkeerende wenschte hij deze bij zgn tehttiskomst met de goede tijding geluk Om kort te gaan de hospes leende voor eenige dagen 1000 fr aan den gelukkigen jongman die nu den geldschieter kon betalen eenige andere schulden vere6ranen en in voegzame kleedij naar Luik gaan Interest begeerde de hospes niet doch hg was toch te overreden dat zijne 77jarige dochter die van deze schoone gelegen tieid zou profiteeren om haar grootouders in Luik eens te bezoeken de reis voor rekenmg van haar cavalier zou medemaken Tot heden is noch de jongman met zijn lUOO fr noch de goedkoop reizende kleindochter in Antwerpen teruggekeerd ter gl evenmin de geldschieter op 1 Maart is voldaan In de gemeente Oosterwijk wekt een bargerhnis menigmaal de aandacht van vreemden en dezen vragen allicht of bet een gevangenis of krankzinnigengeatic it is dewgl de ramen die met met stevige blinden gesloten zgn zware ijzeren stangen en traliën doen zien die het onmogelijk maken vooreen eventueelen indringer aan zgn voornemen te voldoen lachend wordt alsdan geantwoord dat daar een ongetrouwd man woont van den landbouweuden stand wiens eenig levensgenot bestaat in zuiveren roodea wijn te drinken waartoe zijn vermogen hem ruimschools in staat stelt Hij verbeeldt zich dat elk bet op dat vermogen gemunt heeft vandaar dat hij zijn huis als een vesting barricadeert en veraekert men zegt zelfs dat hij in zgn jas een koperen kraag heeft laten zetten om mogehjke aanvallen af te weren de gemeenscliap die hij met de y uitenwereld moet hebben geschiedt door een oudeVmeid die vroeger reeds bg zgu ouders dienst deed X Toch geschiedt het soms dat bg zelf moet optreden zooals onlangs bij bet trnuspurteeren vnn een hem toebehoorend perceel De kooper en de administreerende ambtenaar stonden met ile getnigeu op de binnenplaats de verkooper biiinenshu s ncliler de traliën waardoor bij een hand uitstak om te teekenen Laatste Berichten Versailles 12 Maart De almea van art 5 van het const lutioneele ontwerp betreffende de organisatie en de wijze van overgang van de Wetgevende en Uitvoerende Macht IS aangenomen met 434 stemmen tegen 196 en de alinea handelende over de Eerste Kamer met 381 steramen 213 Vervolgens heeft de Kamer de alinea betreffende de indiening eener nieuwe kieswet goedgekeurd met 470 stemmen tegen 163 De Commissie belast met het onderzoek der nieuwe haiidelstractalen liecft den heer Pouyer Quertier tot voorzitter benoemd den lieor Péray tot onder voorzittter en de lieeren Joubert en Montgollfier tot secretarissen Al e vier zijn t geii de t irieven gelijk die in de haiit elsliactateii bepaald ïijii Louden l i Maan Omtrent de mini terieele crisis IS mets na er bekend De heer Gladsione is heden voorniidilaü vóórdat do Miiuslcrraad isgehuuden hij de K ililigiii oiitViiiii eil ♦