Goudsche Courant, zondag 16 maart 1873

4 V j fiMiiJf i Ws H Zondag 10 Maart 1870 N 133Ö GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieitlad voor Gouda eo Oiustrel en IiOOdef 1 Mfturt Dn Bcho versekert dat in dm Min teniiBd besloten is dat de heer Gladstone nu de Kuiiingin het onislag van het Kabinet zal mnbieden De heer Gladstone had heden eene tweede nndi ntie bij de Koningin Het blad acht het nu wa rs taulijk dal de heer Disraeli zondef terwijl bj de i S qnii gin 7nl ontboden worden ll = O L I T I AnnBhet BURFAL van POiiriE te fliuda ligt ter besilhiliking van de eigeniiré ben giazenmakersdiiim i f en een geroiten j ouwen halsdo kje met frirje lanloii oreclit k Gouda ericht itti van U iAninri 87 A J V verooraei ld tot rans geldooete Van ƒ 8 itj of subU ovaugsni ti if vjii 1 1 11 dag wigens het nl V0Lrmio op i tlti opLiibjrqri lytg in de pr vincie Z l lMlliu I z cli I lel Ij j zijn tickdi r bcvindenj f Ier il 11 iiltjvo loeud toe iclt te st Hen of beJ hooihjui vait te zitttn i W S 1 v V en C d II vcnordedld icd r tol tivej geldboetin elk ml i of subsi gevan genlsslrnl van cm dng voir eHe ijedb etcj wegena 1 het in vereenying en gelijkiijdif drijHen van vee oter ee voitmid m dt proviiiLit Zuiri Mollnnd 2 het m veretniglng en gelijkt jdig lateii loopeb van vee op f t s ïiati ra in den oogst t lai dep groiKW E d 1 P i veroordtel tot eene geldboete van 3 of snos gevungtnipstraf van een dag bovendien tot een dag gev nnCnis ti af wegens het in de gemeente Waddiiuxvecu als g fleider van een met honden be spanne en over t cn openbaren weg rijdend voer tuig zich pliiatsen op dat voertuig en zulks bij her haling L V D veroordeeld tit eene geldboete van 3 of snbs gevangenisstraf vin c u dag wegens het vi scl en in eens anders vischwa er zonder voorzien te zijn van een sehnftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwnter Fn illcn in de kosten de noods invorderbaar bij lij Iwang MARKTBERICHTEN GoUdE n Mairt Bij gewonen omzet waren de prijzen vast Tarwe puike Ztciiwsolie 12 CO a ƒ 13 50 Mm dere 12 ƒ 12 40 Polder 9 75 i 12 Jiogge puike ƒ 6 0 a ƒ 7 60 Mindere 6 25 i ƒ 6 75 Voir ƒ 5 90 ly 6 O Gerst pulkt 7 20 a ƒ 7 60 Mindtjre 6 20 a 7 llav r korte 4 80 i 6jO Lange 3 40 b ƒ 4 5ü Hennep laad 975 De vcennrkt met gewonen aanvoer Hoewel de prijzen enorm hoog waren was echter dt handel traag Migere varkens en biggen vlug ter kocht Boter 140 a 1 60 13 Maart Kaasranrkt Aangevoerd 20 partijen prijxn van ƒ 30 a 34 eerste kwalitut os nitt aaHw ezig Burgerlijke Stand fm HfN 9 Mnart Te rit ouders O tergoer en J M Scliuumukcr 10 Jacoties Picter ouders L de Man eii K fel attrsc AuthoHius ouders P Cabout eo A S Zink hmn 1 1 Htrtus ouders J vnr der Pool en C Torne Totianac ouders J A Ames eo 1 lan dtr Lindm Stcphanua Hendrikus Johannes ouders I van anka lenM au do Pavooidt 12 Johannes ouders J Slaman en L Kellner OvtBtrDiB 10 Maart J P T i van Klaveren 2 j 1 m 11 D J de JooR 10 m J Jacobowicz 63 j 12 LA Schnarts 1 m Gfhuwd 12 Maart A Bercksen eo M Boecbta ADV ERTENTIEW ♦ Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming ontvangen bi het overlijden van mijn gehefde Echtgenoot den Heer P HERFST betmg ik ook namens Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen miju oprechten dank Wa U njneen Wed P HERFST 12 Maart 1873 geb Bloemekdaai Door eemge liefhebbers aangezocht zgnde eene Schermvereeniging m het leven te roepen neem ik de vryheid belangstellenden op te roepen z cha s Vrgdag avond te S j nur te vereenigen in de bovenzsal Habmonie van den Heer LAMPE H J STEENBERGEN Gouda 11 Maart 1873 Te KOOP voor billijken prrja een net groot 2 PersoouS EIKENHOUTEN met vierkitoten MAHONIEHOUTEN HEMEL gïoen Beliilg twee MATRASSEN ifaaiijj n eèa met S iiangveeren Brieven fi ncd onder 1 ttcr IL pil den Uitgever dezei Courant iIo li émraa lselia Rijnland rj y K k Il Di fKGIiAAF en HOOGlIl fcMBf DEM tan i IJNLAND biiengen bi de ö ter kénnisie van d II fe ingelanden if i f Dat dib lystea deif sti mgcregtigde nge bnden an het lloogffiSbmwadschap voor hdtjaar 1873 poil3 die doonv Io Vertenigdc VergnfiennK zijn vastgesteld vM af dtn 14 dezer daffilgks behalve des Zgndags vin des morgens tot des middals twaalf ure ter inz ge zullen liggen op de Secretane van Rijnland te Leiden en wijders ji op de GemcenterSecretantu van w hoofdplaatsen der districten en ondeidist ten als ook in de lokalen van de stoomgenBialwBrktuigen de Cruquins de Lynden en de Leegh vater Leiden 8 Maart 1873 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Byulaud DE CLERLQ Dijkgraaf W G DE BRUIJN KOPS Secretaris Openbare Verkooping om Contant Geld te ZEVENHUIZEN op het teirtin atlittr het Koetshuis van den WelLdeleu Heer P KEIJZER Pz in het Dorp aldaar op WOEiN jüAG den l J MAART I87J des voormiddags ten 10 ure van eene groote partij Gordingen Sparren en Ilclnliout alles daags te voren te be igtigen Inlichtingen geeft Nutans MOLENAAR te Waddmxveen OPFABARE VERROOPLW van MEUBELEN BOEIBüül RIETDEKKER80EREEDSCHAP APPELMANDEN ZILVER en meer op WOENSDAG 26 Maart 1873 9 uur aan het Sterfhuis van Hk van WuNgaabdèn te Haastrecht op het Dorp B N 48 ten overstaan van den Notans J G BROUWER NIJHOFF Mevrouw van RAVESTEIJN vraagt tegen Mei eene fatsoenlijke DIENSTBODE van de P G voor MEID ALLEEN goed kunnende koken en zindel k werken Gouwe C N 9 Wordt gevraagd tegen MEI eene Keukenmeid P G die tevens HUISWERK vemcht tegen behooilgk loon en goed verval Adres met franco bneveu of in persoon Westhaven wgk B N 197 Sociëteit ons Genoegden Zaal KüKSTiaN ohder Directie van i I J © toete Qo op ZONDAG 16 MAABTjl873 tot sluiting vAn het Tooneel en ter gelegenheid van den ündemenier I J STOEÏB hy zgJ Vjjftigjang Jubilé en oudste Tooneelfeiikeler van Nederlaild geheel ten zjnen voordeel nARTINDEKRDIJER f Deugd en Werkzaamheid belooAdi I TooocekÉpel m S IJeJrijveQ met Zang en D di I I DAAENA Dei gev cligdj snaar der Vrouw lil VauW ille lu 1 lltdrur I TEN SLOTIK PSCHBID84C0ÜPLETTEN te ziBgen door Mej N STOETE I Aanvang precies ten 7 ure Entree Toor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ct 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Bang 75 Ct 2 Bang 50 Ct S Rang Ct 1 Plaatsem zijn te hpispreken van n morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Ct extrft roor iedere plaats De ondergeteekende geeft ziüi de etr het Goudtche Publiek viel te bedanken loordehewtjzenvan belangstelling n dit Wintersuuoen ondervonden en beveelt deze zijne Benefice wel m de gumt van het geëerde l ublieki I J 8T0ETJB Slijm en l laagpiiieu Deze PILLEN die sinila vele jiiren met liet beste gevolg tegen de SlljDl en als maagVÖFSterkend gibuiikt wurlen drior hire irerkiiÉg spijsverterlnf zoer bevorderen bij üiukr goed tegen iii gal eii zeer zacüt laxerend ijn ijn liireii ti j Piii liti doosje nicl bcrigt Vin liet gebruik VLiicrijf bair bg de navolgendd Heen II te Ainslerdiim M CIth ui C l roo lledige neg U 321 lik sivijk 3 V d Kruin liomrocl Zalt J v d Vegte Boskoop i II Kosbci en iJelfi b VVilseliul Utlfsliiven J Kocli Deventer Gebroed Tirann Dirksl 111 1 1 de Vries üordrecbt U J fnllny fjoudn L Solienk op do Iloogstranl Hage Vis cr in de Spuiitraat Ilirdenvijk A Oreidanu Haastrechl K Ooslcrling Legden J T ïerburfrli Hnarlenimerstraiit Lekkerkerk A den Oudsten Linsoholen B Kruitliuf Moordrtohl U II Post Botterdam v Santen Kolff torle Iloofdsleeg Schiedam Wed A II Ilouibouls Schoonhoven Wolff Stolwyk A Zijdcrlaan iiel A J l aassen Utrecht I Altena op den Steenweg over JelJon kerstnat n 373 i Vlaardingen J M Lige werfl Zevenhui en A Prina De SLUM en MAAOPILLEN bereid tolgent bet echte recept uu door mg te Gouda alleen en uMmlend verkrggbaar gesteld bg den Heet L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL I Om elk doosje der ecUe en Bint onheugelgk jaren gebruikte Slijm en MaagplUen is eea biljet voorzien met de handeeekeuing van J J CllRJ UObK apotheker nelke liandteekening ziek ook bevindt op het zegelink waarmede bet dooijfl verzegeld is Men gelieve diiar wel attent op to zijn en zich te wachten voor het gebruik van eaa namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Gouda Druk vao Briakmaa BUITENLAND BÜJtciilanilsch Overzicht De Pransclé nationale vergadering heeft in kire Woensdag genoudeo zitting het art 6 der voordracht van de Comnission des Trentk betreffende de organisatie en de voordracht der Maatsinnchten aangenomen met 434 tegen 196 stemmen en dat betrefftnde eene tweede kamer net 351 tegen 213 stemmen Voorts heeft tg met 470 tegen Ifii stemmen de paragraaf betreffende de kieswet goedgekeurd Alle amendementen Kgn verworpen itn de geheele wet met 411 tegen 234 stemmen aaiigeiloineo De commissie voor de bundelsverdragen heeft benoemd tot vdomtter den heer Pouyer Quertier lot ondervoorzitter den heer Peray tot secretanseen de heeren Joubert en Montgolfier die vgandig gezind tgn jegene de bg bedoelde tractaleo vastgestelde taneven Het Priiisische heerenhuis heeft bg eiodstemming met V3 tegen 03 stemmen de wgcigingen der grondwet nut genomen De üaitsohe rijksdag is Woensdag door den kei Eer geopend mei eene redevoering waarin hg de volgende onderwerpen opsomt welke een punt van overweging zullen uitmaken 1 regeling van bet eigendomsrecht betreffende vaele goederen welke van de af onderhjke staten onder njksbeheer zgn geko meu 2 wgziging van het vestiogstelsei 3 voor tieiiing m de behoeften der invsiieden uit de oorlogsscnatting 40 wgziging van bet plan betreffende de rgksvloot b eene nlgemeene militaire wetgeving teuucnile op bet stelsel van verplichten krggsdienst 6 wet op de diensibaarheid 7 betere regeling van de jaarwedden der ambtenaren 8 verbetering van de jaarwedden der officieren eo onder officieren eene Verbetering weUe by den gunstigen toestand der scbitkist mogelgk is zander verhooging der bestaande belastingen In de troonrede worden verder opgesüDid een nieuwe muntwet en een uieow posttarief voor verzending van pakketten en voorwerpen van waarde Het oiideizoek betreffende bet plan tot opheffing lier zoulbelnating is bgna afgeloopen de resultaten vnn dat onderzoek zullen evenzeer een punt van ovirwrgiiig bg den rgksdag nilmnken De troonrede gewaagt verder van de overeenkomst net Frankrgk betreffende den termgn van betaling van het loaiste deel der oorlugsschntting Frankrgk hteft met de betaling de oorspronkelgk vastgestelde termguen vooruitgeloopen en bet tgdstip is thans aangebroken om de vraagpunten welker beslissing men zich hid roorbehoudn thans te regelen Het vertrouwen in de vorige troonrede door den keizer te kennen gegeven op de bevredigende ontwikkeling van Frankrgks inwendigen toestand is niet beschaamd De keizer grondt daarop de hoop dat het tgdstip voor de onderhandelingen met de 1 ransche regeering over de olledige ontruiming van het Fran che grondgebied vroeger zullen kunnen pinals hebben dan aan vankelgk bepaad itas De betrekkingen met alle buitenlandtche mogend heden rcch Vaardigen het vertrouwen op het behoud en do bevestiging van den vrede Voor dat vertrou wen bestaat te meer grond bg de vrieiidschnpprhjke betrekkingen tot den vorat van een naburigeu mach tigen staat en deze betrekkingen zgn door het per soonlgk bezoek van dien vorst nog nader bevestigd en versterkt De keizer zal het zich met Gods hulp tot bgzondere tiak stellen om de vriendschappelgke verhonding tot dien staat ook verdernan te kweeken Het bureel van de vorige zitting Simsop president 18 bg acclkmatie herkozen In de Donderdag door het Kngelscho lagerhuis gehouden zitting heeft de heer Gladstone medegedeeld dat ten gevolge van de verwerping der wets voordracht tot regeling van hel hoogcr ondel ivgs in Ierland het ministerie zgn ontslag heeft aangeboden hetwelk door de koningin is aangenomen De hrer Gladstone heeft voorgesteld dal hdt h erliuis zgn fittingen lot aanstaanden Maandag u süioisen Dit voorstel is aangenomen Lord Granville heeft in het h Oj c huis eene ge Igkinidende verklaring afgelegd Ook dit hun n op voorstel ven dien minister tot aanstaanden Maand ig niteengegoan De Gloèe meldt dat de kmingin den heer Dis raeli heeft ontboden en dat iem zieh onmiddellgk naar het paleis van BackingblH beeft begeven De heer Disraeli heeft aan de kopmgin geen be psjld antwoord gegeven mu een uitstel gevraagd om in onderhandeling te tredla met zgne vrienden waarvan verscheidene zich op let va telaiid bevinden De koningin heeft daarni toegtitemd De heer Di raeli heeft getelegrafeerd naar de lords Derby Cairns en Carnarvon Naar men verzekert bigven de hoof den der conservatieve pang zich verzetten tegen eene poging om te regeeren met eene negentig ledcs sterke rgand ge meerderheid in het lagerhuis De grootste onzekerheid bigft heerichen Volgens een gemcht zou de beer Disraeli aan de koningin voorstellen lord Granville Ie onlbuden en dezen te verzoeken iich voorlaupig met de regeermgs ank te belasten lot de raoana Juli op welk tgdstip de ont binding van h t parlement zou plaats hebben maar het IS met vvdarscugnlgk dal lord Granville dit voor stel aimeemt Geen der pangen wil het initiatief tot outbtuding nemen De Eugelhcbe bladen voomen het aanbigven van Gla tstone tot Juli e k De vrees d t de brief van den heer Philippart waarbg hg der Belgische rtgeering het recht geeft bet gesloten contract tot aankoop der 1 uiemburgsche spoorwegen te verbreken aanleiding zou geven tot eene belaogrgke verandering in den stand dezer quaes tie IS met ben aarheid De regeeriog handhaaft de overeenkomst en het ontwerp dat ter bekrachtiging strekt eo daar de oppositie gezwegen heeft gelooft men algemeen dat hei ontwerp met groote meerder beid zal worden a ugeiiomen De brief van den heer Philippart beschouwt men als comediespei ware dat scbrgven ernstig gemeend dan had het gouver nement er zich meer aan gelegen laten liggen Ver scheidenc liberale afgevaardigden hebben zich op reeda bekende gronden tegen het ontwerp verklaar I fcen later bericht meldt dat het contract met 76 tegen 24 stemmen is goedgekeurd De ri koning van Spanje is ia zgn vaderland te ruggekeerd en met de meeste geestdrift ontvangen DÜITSCHLAND De plechtige opening der zitting van den Rgka dag heeft op 12 dezer plaits gehad in de V itte anl van het koninklgk paleis Met het oog op dit feit had men aan deze zaal een geheel ander aan zien gegeven dan zg gewoonigk heeft bg dergelgke gelegenheaen De koningstroon wis herschapen in oen Duitschen keueratroon In de plaats van het gebruikcigke karmozgn fluweel was de zetel bekleed met goudbroooat het behangsel van den traonhemel was veraierd met den Duitschen rgksadelaar en de Duitsche keizerskroon welke heraldieke teekeiien elk aniler afwisselden Toen de miiuslers zoo Pruisische als ondire bcnevuiis de leden ran den liond riad en een menigte andere personen ziob ter liukernj Ie van ilin troon hadden geschaard en de Ie ien van don HgLsdn eeu halven kring om don troon h iddei gevormd rd den Keizer dooi den hoer v lii ï innrck bekend gemankt ilat de veigadenn gen cd was om hem te ontvangen Met de troonrede ui de hand keerde de heer von Bismirck oniuiddiligk daarop terug en werd door den Ktizor op den voit gevolgd met de prinsen van zgn huis en eengioot aantal vnn gn civiele en militnire hofhouding Ier wgl de Keizer de vergaderden vnondelgk groetende naar den troon stapte hief dft heer Sin sin president van den llgksdng eene driewerf herhaald Leve Z M de Duitsche Koiier koning Wilhelm van Piuisen aan welke kroet door al de vergiderden telkenmale werd herhaald oodri hg op den troon had plaats genomen zette de Keizer zgn helm op de rgkskansflier die aan het hoofd der rainisteri enz t r linkerzjde van den troon stond plaitste zich voor den Keizer en overreikte hem met een dupe buiging de trooniedc Met still opmiikzaiimlipd weid de lf inc dtr troonrede aingelioord loen g goiuidigd iv is zitte d Kci u dtn helm af en vul it gmotrnde do zaal Toen hief de Beierache minister de heer von FausUe den kreet aan Leve Z M de Keizer 1 welke driemalen werd herhaald Binnen een kwartier nor tigds was de gansche plechtigheid afgeloopen De bofloges waren ledig die van het corps diplomatique daarentegen zoomede de openbare tribune waren dicht bezet De klacht vroeger zoo dikwerf aangeheven dat geen behoorlgke plaats ten behoeve van de dagbladpers is ingericht heeft men niet weggenomen SPANJE Omtrent de tweede ministerieele cnsu in de Spaansche republiek verneemt men het volgende Het bericht dat Ae leden van de commissie van on leizoek van het wetaontwerp tot schorsing van de Nationale ergadeiing to tot uiischrgving van nieuwe verkiezingen op een oa vgandig waren aan de plannen der Hegecring veroorzaakte te Madrid veel opsohuddin men vertelde r bg dat het Ministerie Figueras zgn ontaag zou nemen later bleek dit bericht voorhang de llegeenng het bekend moken dat zg het rap pon der comm ssie zou afwochten Beeds des avonds echter de rouge week Woens lag waren de meeste radicalen verschrikt over hun toutigheid en er werd een vergadering belegd om te beraadslagen o men de zaak eder het best in orde zou brengen de Vergadering werd gepresideerd door Labra en Canaleja en alras besloten om een commissie af te vaardigen naar den president van den Ministerraad Figueras om met hem een oplossing te zoeken waarmede iedereen zich zou kunnen vereenigen Deze commissie was samengesteld uit Perales vioepreaident van de Nationale Vergadenug Canalejas Hcrrero en Labra zg diende zich nog denzelfden avond bg den President munster aan en had met hem een langdurig onderhoud De agitatie m de stad be on spoedig te bedaren t men had reeds eenmaal onderv nding opgedaan van de rekbaarueid der radicalen en hoe weinig men iiüg aan hun oppositie hechtte bleek oit de beors Wdir de fondson rezen De rad calen hebben echter hun tegenstand nog een dag ttn vol te houden en eerst toonde Begeering de uildrukkelgke verzekenng gaf dat zg onmiddellgk baar ontslag zou nomen indien de meerderheid de conclusie viu het rapport er commis ie aannam en Ie republikeiiibcbe aigeva rdigdon er bgvoegden dat zg in dat geval eveneens onmiddellgk hun mandaat neerleg Ien gaven de radicalen zich over zander van eeiiigo nadere voorwaarde te spreken De Voorder spoor egmaatschappg is zeer ontevreden over de Pegeoriiig omdat dozi mot meer zor gdraagt lüor de bt scliermuig van de spoortreinen die eiken d g door de ariisien worden overvallen de Kegeeruig bezit evtimel de niaclit met om de Ign te beschermen vojiecrst om de gro te uitpOtireidheid on ten tweeden omdat zj met de oude soldalon niet veel kan beginnen en hot vigm ligor ltgor no altgd niet gevorma is Ken Hldueiid middel om auii dt beschadiging van de spoorwegen en telegrafen een einde te maken zou zgn de daders strong te straffen maar d larr u uil gee t partg ut en de beruchte pastoors Sant i t ruf o n die met zgn bende sinds maanden overal sclir k verspreidt heelt Int vori reja r tweemaal van d Kogeering amnestie gekregen Op die wg e kan men nutuurlgk nm den gang bIgven In de Natiouale Veigideiing zgn twee nieuwe vicepresideiiteii verkozen in plaats van Zorni en Chao benoemd tot Ministers iii hun plaats zgn verkozen Abarzua en tchegaray de laatste is radicaal en nat Minister fan ïinaucien in het Kabinet Zorilla de eerste is een intime vriend van Caslelar den Minister van liuitenlandsehe Zaken en een der hoofden van do Kepub iktinstho paitg = r = a 53 o ï5a ï=s==r DENEMARKEN Door de liieede Kamer vnn hel Deensohe Parle ment ia dtzor dagen leii luoi de liogeonng ingediend utlsontwerp tot regeling an den ai ic d van kinderen 111 fabritken n oi oireii tii aan do lii to Kimcr virzoiideii Daaibg uouion i lie filin ken en wiikpladt ïen inuiii meei dan 1 peiAoiicn ai bei en