Goudsche Courant, zondag 16 maart 1873

ADVERTENTIËN Getrouwd ï A VAN REE ïjö van Reeuxoijk E BREVE Rotterdam 14 Maart 1873 Heden overleed tot onze diepe droefheid ons jongste kiud MARIA WILUELMINA in den ouderdom van raim een jaar Gouda W G N DB KEIZER 15 Maart 1873 M I de KEIZER KuTOEItS tweede VERGADFJUNtT van de NEDEBLANÜSCHE BüUWVEREENIüINü gevestigd te Gouda tot het doen der Rekening op VRIJDAG den 28 MAART e k des namiddags tto 1 nor in het KofEebui s uk Romei n bij den fleer LAFKUER te Gouda De bekende en onbekende Schuldeischers in het faillissement van COBNELIS PIETER KEUPER Püttendraaier woueude te Gouda worden krachtens beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris in gonoemd faillis sement opgeroopon oiu op ZATERDAG den 22 MAART e k des vuormiddiigs ten half 12 ure te verschijneu in het Cierechtsgebouw aan het Haagscbe Veer te Rotterdam tot het doen verifieëren hunner schuldvorderingen De Curator Mr W J FORTÜUN DROOGLEEVER Gouda 15 Maart 1873 ondw f si prmiuil toefidit ge teM Kindereu beneden do 10 jarpn mo en daarin niei te werk worden gestold k iiileren bcoedcn de 14 jaren mogen niet langer dau fi j uur daags arbeiden niet róor s ochtens I of na s avonds 9 uren mrl een rusttijd an een tinlf uur Jongelieden van beide geslAchten van it tüt IS jaren oud mogen 12 ureu daags arbeiden tuasoheji 5 uren soohteuiis en 9 uren s avonds met een tijil voor het isiddagnuial vsu eea uur en twee hnWe uren voor ontbijt en avondeten Voorts ino en kindereu ouder de 14 jaar des Zondags uiet werken Een amendement strekkende om jongelingen tusselien do 14 en 18 jaren het werken gedurende den nacht toe te slaan met bepaling dat elk werkuur na s avonds 9 uur voor twee uren zou tellen werd verworpen n door de Kegeering bestreden te zijn sla de deur opetiattende voor het nachtelijk werken Is regel Een ander amendement waarbij verboden werd gehuwde vrouwen Zaterdagsnaraiddags en Zondags te doen arbeiden werd verworpen oiadat men van oordeel was dat het al viel het groote uut ener dergelijke bepaling niet te betwijfelen een te ffroote inbreuk maakte op de persDonlijke vrijheid Verder worden in de wet bepalingen gemaakt in het belang van de gezondheid der fabriekarbeiders en van het geregeld onderwijs der in fabrieken en werkplaatseu arbeidende kinderen BINNENLAND iouDA 15 Maart fchnakwedstnjd KAMPKN GOUn fint zwart Zet I 5 nt C 6 IH Zet B 7 nt CS lld X Het concert üonderdii r jvond door den heer Joh VV Weiisiiik gege en heeft aller vcnviicliliiig uverir ffin en het is buiten tnijfel dat het publiek hetiiclk zeer talrijk was opgekomen opgetogen huiswaarts is gekeerd Wij hopen voor Gomla dat het dezen nieuwen stadsmuziekineester die zich als een meester heeft doen kennen en als solist zoo el voor p ano zang als viool ons aller toejuiching heelt afgedwougeiv geliikkcn zal de £ cdert vele jaren sluimerende geest waariu het mnziekale Gouda gedompeld wai te di en herleven Het deed ons daarom genoegen kennis te maken met de nieuwe Orchest Vereeniging dour hem opgericht Moge de spreuk Ver aspera ad isira door haar gekozen geen ijdele klank voor h iar zijn en de woorden van onzen stidgenoot M H Kluitinan Zua was iliin ook t doel van dat streven Met huipe van bo en bereikt flO Gouda f Jw wapen waar t preikt kaa door zijn spreuk bezieliug geven later door haar bewaarheid worden Mej M die welwillend de piano begeleiding had op zioh genom n kweet zich op een voortreifelijke wgze van haiir voor dilettanten niet dagelijksohe taak V Goudsche pijpen zullen ook op de VVecner wereldlentoonstelling niet ontbreken Wij waren in du gelegenheid de keurig geëxposeerde verzameling te zien welke de heer P Goede aagen heden daarheen ver zendt In 11 nette kistjes zijn de meir d m 200 o rten uitgestald welke zijn fabriek in den handel brengt terwijl ti ee draaiende schijven op voetstuk gelegenheid geven de microscopische photographién in som jiigs kleinere soorten aangebracht tegen het licht Ie zien Het geheel zal op de wereldlentoonstelliiig een go d denkbeeld geven van de hoogte waarop dc e tak van Goudsche industrie staat en doet den heer Goedewaagen alle eer aan Donderdag standen voor de Arrondissementsrechtbank te KotlerdaU o s terecht P de J oud 50 jaar woonachtig te Gouda besch ran op den 27 Februari 1873 des morgens ten 6 ure voor bet bus van een slager te hebben weggenomen een koperen ketel en op den middag van dianielfJen dag te hebben ontvreemd een bijl en die voorwerpen te hebben verkocht aan een uitdrager Ëisch $ maanden gev eenzaam P de V oud 39 jimr geboren te Zwijndrecht woonachtig te Gouda keukenmeid besoh van in dg laatste dagen van Pebtaari 1873 bij den bleeker F H P waar zij in dienst was te hebben ontvreemd 20 doeken ter woarde van ƒ H en die te hebbea verkocht voor 1 Ëisch 2 maanden eenzaam In dete twee zaken beden over 8 dagen uitspraak Donderdag had in Haastrecht de laatste der nutslelingen plaats oor dit seizoen Als spreker trad ditmaal de heer H Snellen uit Gouda op die een keurig gestileerde zeer boeiende novelle voordroeg N v ♦ FastcloUte 1872 Gouda slichlipg Hij gaf beelden uit het werkelijke leven weer schetste toestanden en schildeEKle karakters zooals die in de maatschappij worden gevonden en dit alles op een wijze die blijkbaar aan het publiek zeer voldeed Ka de pauze traden de bh Mackenstein Snellen en van IJzeren op en verhoogden bet genot vanrlen avond door het leveren van bijdragen Daarna herinnerde ds Mackenstein er aan dat dit de laatste le ing nas voor de en wiuter en riep zijne medeleden een hartelijk tot weerziens toe Op Donderdag 13 Maart werd de reeks der volksvoorlezingen te Berkenwoude gesloten door eeue lezing van den heer P Blok van üerg ambacht die op eeue verdienstelijke wijze de novelle de koflievrouw van den heer J J Cremer voordroeg Zijne lezing genoot algemeene bijval Ook de talrijke bijdrageu van spreker en eenige andere beereu verschaften veel genot Den 13 Maart werd er te Bcrg ambacht eeue vergadering gehouden vau den Neilerlnudscheu Prolestcinteuboud Afdeeliug Berg ambncht Ds Terwügt van Ammerstol hield eene rede over de opstanding van Jezus die door de talrijk opgfkomcu ledeu met de meeste belangstelling werd aangeboord Kaar men met zekerheid eriieemt is de hoofdprijs in de op Woensdag te Woerden gehouden verloting van vee enz bestaande in 3 paarden 10 koeien tn 10 schapen ten deel gevallen aan eeu boerendienstbode Onder het presidium van den genernal majoor N Mae Leod inspecteur van liet napen der Intanterie wordt heden het examen Rigenomen van onderofficieren voor d ii tang van 2den luitenant der infanterie in het lokaal der normanl sebietschool in den Haag de onderoiüciereii die het lichter examen afleggen nemen daaraan het earst deel In de afdcelingcn van de Tweede Kamer heeft Donderdag hot onderzoek plaats gehad van 1 het ontwerp von wet tot wijziging in de wettelijke bepalingen omtrent het pandrecht 2 het wetsvoorstel van den heer Mr S van Houten strekkende om overmoligen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan S het wetsontwerp tot wijziging der wet betrekkelijk de nationale militie en 4 dat tot onteigening ten behoeve van het afsluiten en droogmaken van plassen in den Uaskerveenpolder in de gemeente Haskcriand De katholieke kiesvereeniging te Leiden Recht voor alleu heeft tot andiilaat voor het lidmaatschap der tweede kamer gesteld den heer Dr W J F Nuyens Maaii Naar men van goederhand verneemt zal de staatscommissie belast met het onderzoek van het vraagstuk der mui t eerstdaags eene nadere bijeenkomst houden Volgens bet Va Jerland heeft die cooimissie aanleiding gsvonden om een nader rapport den koning aan te bieden en ook voor ons de invoering van een enkelen gouden standaird aan to raden Het is waarschijnlijk dat dit geschieden zal maar op dit oogenblik is nog geen rapport daaromtrent den koning aongeboden Men bericht aan het U D Naar men met zekerheid verneemt 2on Zaterdag 11 door den generaal Majoor Dr J J Sas inspecteur van den geneeskun igen dienst der landmacht pensioen zijn aangevraagd Van af den 26 dezer zullen de jcndige kunstenaars die voor rekening van Z M den Koningeeu muzikale opleiding genieten gedurende eenigeavonden in den bof schouwburg op Het Loo voorZ M proeven afleggen van hun talent en vorderingen Ueeds alles op het paleis HetLoo te bunnsrontvangst gereed waar z uog vuór het einde dervolgende week worden verwacht en de gasten vanZ M zulleu zijn Vod Naar men verneemt zal deAmerikoansche Stoomvaartvereeniging tot nogtoe gedreven onder de firma Plate Reuchlin Co overgaan in een naamlooze vennootschap de NedtTtandich Amerikaan8C Stoomtaartmitatichappijt en zullen er 2 groote stoombooten worden b gebouwd om met de 2 bestaande stoombooten een geregelden halfmaandelijkschen dienst te organ iseeren Den 7den en 8sten Mei e k zullen de miliciens der lichting 1873 hij de verschillende regimenten inf en vestingartillerie onder de wapenen worden geroepen om in den wapenhandel te worden geoefend Volgens den S andaard heeft men eerstdaagi d uitgave te verwachten van brieven van ïhorbeok uau Groen vim Priiisterer 1830 tot 1832 Een goede tachtig bladzijden groot bevat de correspondentie dertig meerendeels uitvoerige brieven van 80 Maart 1830 lot 19 Oct 1832 eerst doordeuGentschen straks door den Leidschen hoogleeraar in het heetst der Belgische onlusten aan den invloedrijken academievriend te sQravenhage gezondeu Ter inleiding srtrekt een viertal uil de jaPen 1824 1826 en 1829 terwijl een vijftol uit 1887 4J het bijuitnemendheid gewichtige bundelke besluit Men schrijft uit Zeeland aan de N R Ct Ik mocht onlangs wel van vreemde rertooningeo spreken waardoor ou7 e provincie zich onderscheidt Ditmaal heb ik u evenwel iets te melden dat niet in het beruchte Goes is voorgevallen Op een dorp van ZuidBeveland Iloedekenskerke was een nieuwe Burgemeester benoemd Nadat de titularis den gevorderden eed in handen van s Koniags Commissaris had afgelegd berichtte hij aan den wethouder waarnemend Burgemeester dat hg eene Roadsverg dering wenschte belegd te hebben tot zijne installatie Op den baalden tyd aaukomeude was er echter geen schgn van eene vergadering en in bet gemeentehuis wist men daarvan niets Spoedig bleek dat de wethouder op advies van den secretaris geen vergadering hnd belegd omdat deze laatste geen lust scheen te gevoelen den nieuwen Burgemeester te erkennen In alteryl werden nu nog de Raadsleden opgeroepen Het meerendeel van hen verscheen de installatie had plaats maar de secretaris zekere heer Ue Blinde liet het tot zulk een uiterste komen dat hij als verstoorder der orde door de politie buiten moest gezei worden Welke de gevolgen van een en nder zullen zijn moet de tijd leeren De nieuwe titularis ireedt zeker onder geéne aangename omataiidigheden up maar de secretaris zal waarschijnlijk nog wel eens berouw gevoelen dat hij zoo geheel buiten zijne rol trad en eeue wettige liandcling tegenhield Du Uaail die teu dcele althniiB door den secretaris op een dwaalspoor geleid was heeft zyne dwaling erkcud eu den nieuwen Burgemeester goed ontvangen Maar zeker is het eene vermakelijke en gansch ougewoae historie dat een gemeente secretaris eene Raadsvergadering keert een door den Koning benoemden Burgemeester luidkeel negeert eu gedurende de verfadering van deO Raad eenvoudig de deur uitgezet wordt Het bestuur vnn de te Leeuwarden beslaande Vrou wen verecniging tot bcvarderinK iler gezoudbeidibelangen te Leeuwarden heeft aan de leden en begun stigers verslag eda in van den toestand enz der Verccniging gedurende het tweede jnar vun haar bestaan Ofschoon nog altijd aan den aanvang der taak die de Vereeiiiging zich voorstelt is toch reeds een Kgiii gemaakt met de uitvoering van sommige gedeelten van haar programma De afdeeling Verbetering van deo bakerstand is gevestigd en reedi heelt men een aanvang kunnen maken met den voorgenomen cursus n arin alle 14 dagen over t een Of ander punt de krnaiukamcr belrefl ende door een deskundige wordt gesproken terwijl een heelkundige bereidwillig beeft toegezegd met de beide odviseerende leden de opleiding der bakers op zich te nemen In eenige bijeenkomsten werden door de adviseerende leden en een der begunstigers belangwekkende onderwerpen behandeld De Commissie voor de opleiding van ziekenverpleegsters was reeds ijverig werkzaam en moet hare bemoeiingen reeds met eenige vrucht belcond zien Het getal tedeo bedroeg op het einde des jaars 93 dat der begunstigers 44 Eergisteren stond voor de crimineelo kamer van het provinciale gerechtsboof aldaar terecht Jan Vierbergen van beroep machinedraaier laatstelijk werkza im in de drukkerij der firma Metzicr Basting te Amsterdam beschuldigd van op 15 Jan jl des avonds ten 9 ure zich 8 vel coupoubladen uit voormelde drukkerg arglistig te hebben toegeëigend van een partg vali 2000 vel welke het administratiekantoor der bh 8 en D Sapurtas Maarsseveen eu Lefolle en Buis en Kerkhoven aan die firma had toegezonden om daarop coupons van 9 90 van certificate der N W 8 van ƒ 500 4 pet te doen drukken Op het oogenblik der ontvreemding waren de bladen afgedrukt en ontbraken daaraan alleen de nummers die op het administratie kantoor moesten worden ingevuld Van de negen vermiste bladen werden acht aangetroffen in eene chifTonière ten huize van den beschuldigde Deze erkende dat bij de bladen op gemelden avond naar zijn woning had gebracht maar ontkende iets te weten van het 9e vel en van écne coupon van een der overige bladen blgkbaar met ruwe hand afgescheurd Nadat vijf getuigen waren gehoord requireerde de adïokaat generaal mr J Spoor zijn schuldigverklaring iinn diefstal bij nacht in een bewoond huis met veroofdeeling tot een cellulaire gevangenisstraf van zes miiaiiden Nadut de ambtshalve toegevoegde verdediger r Q i Bive nog op eenige verzochtende omstandigheden zoo als armoede en vroeger gunstig gedrag had gewezen veroordeelde het hof den beschuldigde geheel ovcfeenkoinstig d eii eTscb Laatste Berichten BerUja 14 Maart In l Huis van afgevaardigden zijnheden na verdere beraadslaging nog eenige paragrafen van t wetsontwerp tot regeling vau de opleiding en de aanstelling der geestelijken onveranderd aangenomen Londen 14 Maart Volgens de Pali MM Gazette zou de heer Disroeli oon de Koningin hebben te verstaan gegeven dat hij zich met de samenstelling van een nieuw Kabinet niet belasten kan De Koiiingiu zou daarop besloten heblien den heer Gladstone tot t bewind terug te roepen De Glotie verzeUit dat de heer Disraeli tijd wil hebben om zich te bedenken en dnt bij Lord Derbj wil raadplegen die heden avond in de stad wordt verwacht Brussel 14 Maart Luidens een telegram nit Berlijn nan de Indépendance beeft de Uritsche liegeering confidentieel aan de Mogendheden meegedeeld dat zij besloten is om overeenkomstig de trsctalen Portugal te beschermen tegen een eventueelen toeleg an de zijde van Spanje Deze medcdeeling n door alle Goueruemcnten met voldoening ontvangen Londen 14 Maart De Globe weerspreekt bet bericht van de Poll Mali Gaiette omtrent de ministerieele crisi en z gt dat alle lieweringen omtrent de oplossing dier crisis vooralsnog uit de lucht gegrepen zgn Vergadering van den Gemeenteraad Vrijtlsg U Murt TegeD oordig al ile leden behaUo dl hh Loytea Ve tcrbaaa De Toorziltfr dccU mtie dat de liMf T a reo llllJ en opü rot i u Èï op hft rli dhiiit oanweiig i op oiliioodigiajfvon dtn vwftiUer biitncDgeieid door den tccrcUri Ugt hijdfl ticTwdtrde fedtn af wordt gclult gcwtiuscht ea uceidtxittiiig De DotuUa der forige fergadaiiog worden gctezea cd gearreatecrd lügekumen ji eene miBiite ffln hh Gedeput Stalen toodende goedkeorÏDg ran bet rsadsbealutt lot verkooping fan booioeDj Notif eene miBsive vau deieUde tot gocdkeoriog Tan o er cbrijving lan pollen ea te en van oudcrhaudacbe aaobeiteding van den boveitbouw Tao twee bruggen aan de venDOotwhap de Viiot au Oranje y ïi lil W doen in oterleg met den diet riet choulopneDer en Ie onder ijicrew der openb jonge juf r ichooi eeue toordrachl lot hel benociucu ecucr hulnondcrwijxcrote waarop gei lnatit xijn Mejuf r S M Koets eU an Ankeren E M il oreirh en y A M Petten Tt r visie eti benoeming in eene tolgende vcrt ttdenng Tl Lll inprdiéiid eene voordracht Ier benociDiug van een huIiwi Jerwijitr unn de burgere oud chool voor jongeue waarop gfpl iatst de heer W A dt Hond van Zaandam Ter wie CU benoeming i teiic voljfr nde vergadering Ü en W detlen mede dit de bb Scheltema eo Tebbenboff aaugtbüdtii htbben bet archief in orde te brengen ui tweejaren tejtfti ƒ 400 lu het jaar eu atellcn dit ttr goedkiuring utor r Toortirter deelt mede ite uitkomit der verkooping ao boiiine die upijrbracht hebben 438 07 Aas de orde 1 Een toorslil tot wiJEiging ran het raadibMlait betreffeiiJo de bitting an plaatselijke directe bi lusting U eu detle mede dal het voorstd rust op eene bedunkiiig vnn hb Gtdep Staten waaraan mtu om uoodeluoi opon oiid te ontwijken toe hÜ ge ii Üe heer kraiienbiirg Kut en l tince hebben besnaar tegen dit torgeien maar tullen iii bet voorstel berDsten dat wurdt aangenomen 2 i ne missive van den ichuttersraad der dd scbutterijdtixer gemeente houdende verioek tot wijziging van den Blaatvan begrooting der koeten ran de dienttdüeiido ichutlerijover de dicnstjareq 1872 en 1873 De hh Kie en Kranenburg maken eenige bedenkingen j de voorzitter geeft inlichting waarna hg stemming a nurdl aangenomen met 14 ligcn 1 slem die van den lictr Kriiiitiiburg b wurdt aangcuouien met 10 tegen I ttcmraeu de hb lluogenboom van Vrcumiiigen Kist KraneiOjurg co Sanisom S Het verzoek van O van Wingerden e s om verplaatsing en vermeerdering van het getal lantoarns langs de Karoemelksloot de verlichting van een gedeelte der Voorwillens ea het bewaken van hunne aldaar gelegen eigendommen des oacbts met de daartoe betrekkelgku advies eu der conunibsio van fabricage en van den Burgemeester Na korie discussie wordt het verzoek van de hand gewezen behalve de verbetering der kade waaraan reeds uiivoering wordt gegeven 4 JÏleu verzoek van Regenten der beide gasthuizen tot afen ovcrBchrgviog vau poeteu op de begrooling vau uitgaven dier gesticbtea over bet dienstjaar 1873 wordt eenstemuiig goedgekeurd Eindelijk wordt benoeind tot tgdelijken leeraar in de Nederlaodscher taal en de rekenkunde aan de voorbereidende klasse der Uurgcravoudacboul de heer Schrick Na machtiging ter uitvoeriug zonder tesumtie eindigt de Vergadering Burgerlijke Stand GlluoBEN 14 Maart Piet ouders D aii iImi Ucig i ii E Tiggers JohaoQA ouders A Scliiedüu en llogtiidijk OvEKLEDtN 13 Maart P W A Guiitii 5 w U G van Jilijk 1 d Openbare Verkooping te GOUDA B Op MAANDAG 17 MAART 1873 des nar middags te half een ure in Ijet lokaal der Sociëteit Vreuebest aan de markt van Een HUIS ingerigt tot 3 WONINGEN met groote onlangs geheel nieuw gebouwde SCHUUR verdere getimmerten ERVEN en GROND daarachter aan den Kattensingel te Gouda op den hoek van den Winterdijk groot te zamen i Ares en 22 Centiares In de panden onmiddelijk aan het Water gelegen wordt thans de Kuiperij uitgeoefend zijnde ook bijzonder geschikt voor eene Bleekerlj of Fabrijk In drie perceelen afzonderlijk en gecombineerd Te aanvaarden 1 MEI 1873 Breeder by 1 billetten Inlichtingen geeft de Notaria MONTIJN te Gouda Lokaal Nut es Veumaak op de Oostbaven TOOMrELVOORSTELLING op DONDERDAG 20 MAART a 8 te geven door EENIGE JONGELIEDEN De Vergelding IVjoueelspel ju t Bedr ien door P F Bruoiogl GEVOLGD door Het Spreekuur vau den Dokter Kluchlspel in 1 Betof d Sorva de Bnnjl NB Plaatsen kJnnen besprokeii worden bfl den Kastelein der Sociëteit op den dag der Toorstelling van 10 3 uur WOERDENSCHE VERLOTING Uitslag van de trekking der Ie Serie op 12 MAART jl De HOOFDPRIJS N 1 is gevallen op N 1660 De prezen N 2 tot en met 9 zijnde elk EEM PAARD gevallen op de N 4772 5806 7512 7998 8040 8426 8962 11263 De pryzen N 10 tot en met 13 zijnd elk EENE KOE gevallen op de N 2387 6175 7426 9996 De prijaen N 14 to en met 19 zjjifle elk EEN SCIUAP gevallen op dé N 3323 7788 10032 10711 12l VI29J De overige pryzen zjjn gevallen op de navolgende N Aanvang 7 ure 3 1809 3417 4548 5693 6761 8275 9605 10931 11972 39 1822 5425 4583 5707 6812 8288 9631 10946 12004 131 1834 9485 4603 5782 0825 8384 9633 11024 12010 224 1839 3492 4685 5788 6889 8393 9707 11035 12027 249 2017 3513 4686 5795 6934 8411 9725 11043 12044 272 2092 3530 4735 5853 6963 8501 9738 11062 12130 286 2111 3583 4749 6003 6982 8509 9744 11112 12138 331 2120 3598 4834 6135 7028 8675 9876 11165 12163 366 2144 3617 4875 6136 7147 8679 9911 11176 12184 375 2223 3622 4922 6191 7189 8714 9954 11256 12209 460 2282 3636 5003 6218 7216 8825 9992 11366 12273 573 2343 3729 5011 6268 7229 8861 9998 11377 12344 578 2432 3736 5101 6270 7350 8886 10064 11379 12387 670 2604 3773 5167 6312 7372 8C45 10178 11399 12409 689 2689 3782 5276 6374 7377 8973 10182 11417 12447 775 2740 3786 5316 6394 7416 8988 10205 11480 12464 810 2807 3790 5416 6402 7422 9028 10232 11539 12483 843 2845 3800 5425 6440 7584 9169 10266 11560 12511 845 2929 3883 5454 6449 7585 9219 10373 11635 12515 970 2968 3897 5480 6463 7720 9223 10394 11649 12608 1095 2998 3970 5484 6470 7766 9229 10511 11654 12691 1131 3003 4003 5487 6477 7918 9296 10537 11729 12808 1281 3049 4100 5508 6578 7961 9375 10567 11736 12802 1390 3078 4140 5543 6598 8004 9485 10622 11737 12865 1452 3079 4201 5597 6605 8081 9546 10639 11769 1539 8108 4313 5008 0632 8095 9589 10709 11835 1623 3238 4376 5660 6677 8111 9592 107 19 11840 1637 3344 4401 5684 6748 8174 9599 10839 11922 De TREKKING der 2 Serie heeft plaats op 16 APRIL e k LOTEX zijn nog bij deCommisèe verkrijgbaar Namens de Commissie J BREDlUri Vuor itler J de VRIKS ROBBÉ S artaiU