Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1873

¥ èrug te be ökhén ie Coupon vervallen 15 January 1872 behoorende aan de aflosbare Oblig Egypte 1868 Lst 20 N 572062 eti opgeroepen dp Coapons van af 1 Janaarjj 1869 tot en met 1 Jnljj 1873 groot 3 09 van de Oblig 5 Zilver Metalliek rente Amsterdam 1854 fl 100 N 1613 Wed KNOX DOBTLAND 6ouda 15 Maart 1873 OV ZMI l 1 Dfl ondergeteekende biedt zich bij zijne geëerde Stadgeoooten beleefd aan tot het RONDBRENGEN van CIRCULAIRES het doen vanGEBOORTEen DOODBERICHTEN of waarmede men hem verder zal gelieven te belasten belovende eene accurate opvolging der hem tegeven ojyeri UEds Dienstwillige Dienaar P VAN SCHAIK Adres Haven B 77 op het Vrjjthofle N 1336 AOYEBTENTIËN worden geplsatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEfiS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN Men vraagt ten spoedigste eenen bekwamen HOEFSMID tevens V ü f B WERKER liefst die Smid bj het Paardenvolk is geweest Adres franco aan het Bureau dezer Courant Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemceute Ooad gelet op de Wet vau den 4den Juli 18SU StaalMad iiO S7 regelende het KieS itff en de beiioeiaiug au Afgevoardigdeu ter Eerde en Tweede Kamer der Slaten Geueraal mitagaders den rooater hunner all reding Brengen ter algemeene kennis dat de Igaten aanwijzende de personen die binoen deze Gemeente tot bet kiezen ran Leiien van de Tweedt Kamer der Staten Oeneraal vnn de Promneiale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn zoodanig als die igsten na zijn herzien alsmede de staat ben aanwijzende die van deze lysien zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 1 U tot des namiddags 1 ore ter inzage van een ieder op de PlaatKlykc Secretarie zyn uedergelegd r ijl bovendiru deze Iqsten en staten tgn aangeplakt de eerste iiau den ingang van de SintAntbo nieatraat by deii Kleiweg de tweede in de Patersteeg bij het Weeshuis eu de iaatstgeooemde aan den ingang van dm Korten Groenenjaal bij de Markt Voorts vordt herinnerd dat elk de vereischten laii Kirzer bezittende bevoegd is tegen de lijsten bezwaren in te dienen wanneer dnnrop 1 Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlijk voorkomt 2 Üe uaara van iemand is gebragt die hetzij een of meer der in de Kiezers gerorderde vcreischti n mist of nitgrsloten is bet ij op de Kie terslyst eener andere gemeente staat £ n eiuüelijk dat de beswaren binnrn veertien dngeo na de dajjlerkening deter kennisgcviuf bij verzoekschrift op oogewgeld papier door de iioodige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeenteraad Ikhoorea te worden ingeilieud Gedaan te Gouda den 11 Maart 1873 Borgemeester en Wethouders vo Hnoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOeLSKVSa FuRTUUN VAN BsKOliN IJzBNDOOBN BUITENLAND de kerkelijke wetten tal hebben onderzocht De bareehi van rijksdag en landdag hebben zich iotuaschen met elkander in betrekking gesteld om de zittingen zoo te regelen dat zij zooveel mogelijk uiteenloopen De Oostenrijksche ryksraad heeft bij de behandeling vitti de wet op de directe verkiezingen geleerd met spoed de zaken af te doen in de zitting van Zaterdag is de begrooting geheel goedgekeurd overeenkomstig de voorstellen der commissie van zedelijk gedrag worden terstond gevraagd bö JACOB DB WINTEB te Gouderak Door buitengewone omstandigheden biedt zich ten spoedigste liefst in een klein gezin iri de omstreken van Goud aan eene flinke IIUISPIOtJDSTi K middelbare leeftijd P G en tot alle huiselgke bezigheden bekwaam Brieven Iranco onder letter fl aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda TANDPIJN tzfl dit door RHEUMATIEK of door HOLLE TANDEN veroorzaakt is wordt gestild door Dr J G POPP S ANATHEBIN MONDWATER Bg aanhoudend gebruik hardt het de tsoden tegen de verandering van het klimaat tn voorkomt op deze wjjze het temgkeeren van de pijn t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem Prijs ƒ 1 75 Dr J G POPP S Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistof die gebezigd worden tot aanvulling van holle en aangestoken tanden ten einde ze den oorspronkeljjken voniï terug te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van het kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overblijfselen van spijzen het speekspel of andere vochtdeelen zich in de holle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpijn ontstaat voorkomen Prijs per Doos f MO Te verkrijgen te Gonda by L Scbeak winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Rotlerdam bij I E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaaone porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabiiié apolh te Leyden bg E Noordijk te ITtreolit bij F Ajtena jipolh te Amsterdam bij P van Windbeim C Terkoophuis Ie Oudewaler bij T J van Vreamingen te Schoonhoven bij A Wolff Gouda Druk van A Brinkman DUITSCHLAND Ten opziohte van het muntstelsel verkeeten tegenwoordig verscheidene slaten van Europa in een tijdvak van overgang en vandaar dat de belangstelling in de quostie welk stelsel voor de toekomst het meest verkieselijke is algemeen levendig is Dit is vooral ook het geval in Dnitschland waar thans een nieuwe Duitscbe mnntwet bij den bondsraad aanhangig is gemaakt welke op het Mark tiÜMl is gebaseerd Daar de invoering van een nieuw stelsel in Dnitschland wellicht van invloed kan zyn op de bij ons ten aanzien van de muutquasstie te nemen beslissing is hel niet onbelangrijk den gang van zaken in dat ryk te volgen Tegen het i ori stelsel is thans een ernstige stem opgegaan in eene brochure Die Weltmuoze van den heer Eggers in Bremen die vooral tegen dat systeem stryd voert omdat de Mart een geheel afzonderlijk op zich zelf staand stelsel vormt zonder eenige overeenslemmlng met de munten van andere landen üe sehryver yvert voor de invoering van een wereldmnnt die alleen in staat is om zoowel aan de behoeften van de individuen als van den groothandel te voldoen Daarom is de invoering van een algemeen muntstelsel het ideaal waarnaar men moet streven en Duitschlaod is thans in de gelegenheid om een belangrijke schrede in die richting te doen Een wereldmunt die overal geldig is die de Peruaan zoowel als de Rus de NoordAmenkoan evenzeer als de Japanner als betaalmiddel aanneemt zou het verkeer tussehen de verschillende volken bevorderen op eene H ijze waarvan men bjjna geen denkbeeld heelt en zich geeoe voorstelling kan maken Door de invoering van zoodanig steisel zon het reizen en de ontwikkeling van den handel geweldig toenemen de eenvoudige landbouwer zon zonder eenige moeite de prijzen die in andere landen worden besteed kunnen beoordeeleo en rich daarnaar kannen richten de staatsman of finoncier die met papieren van waarde te doen heeft zou terstond zouder een langdurig of moeilijk onderzoek de naarde te kunnen bepalen Daf meeste mcnsohcn militoiren ombtenaren geleeiden kleine burgers relfs de vrouwen verlangen naar eene munt die hun de moeite van bet herleiden bespaart die geen onbekende waarde uitdrukten op reis niet behoeft te worden ingewisseld Er zjjn echter ook tegenstanders van een olgemeen muntstelsel nl de geldwisselaars de bankiers de zelfzuchtige groothandelaars die groote winsten behalen door te lalen munten of smelten en Ie wisselen üe invoering van een nieuw mnntstelacl is een hoogst belangrijk eu moeiiyk werk dat niet dikwg ls kan worden herhoald zouder den algemeencn iielstand m gevaar te brengen De jaarUjksche m en uitvoer lu Dnitschland wordt op lOUU milioen thnler berekend Bij nik een belangrijken omzet verdienen imtuurl ik de w sel ageuteu die bet geldverkeer regelen een aanzienlijk bedrag als men iianueeBil dat hunne verdienste slechts e en percent Tan het lotanl van den in en uitvoer i9 dan bedraagt dit rente op rente berekend in lUU jaren Bnlteiilaiidscli Overzlchl Omtrent de ministrrieele crisis in Engeland is olSoieel nog niets bekend Men zegt dat Disraili bet premierschap geweigerd heeft dat daarii Gladstone weder door de kuiiingin is aange ocht om te blijven doch zonder resultnot dat nu lord Derby met de vorming van een ministerie zal belast worden Deze heeft meer kans de stemmen der middenpartij te krijgen dan Disraeli By de minderheid die de oonserratieren hebben in het parlement zal een spoedige ontbinding wel noodzakelijk blijven De publieke opinie in Engeland is voor het aanblijren van Gladstone Het overige van de fitting zou dan gewijd worden aan zaken van dringcmlcu aard en in Juli kan de natie uitspraak doen In de Fransche kamer ia het verwachte looisiel tot verlenging van den duur der beslaande liaiulelatiactateu door de regeering ingediend en zouder bouf ANDRIES VAN DANTZIG HOOGSTRAAT A 131 1 HUIS VAN DE MAEKT Houdt MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG eene van aile voorradige Gfocdercn tot Spotprijzen Zjjne Begunstigers zullen nog nimmer in de gelegenheid geweest zjjn om op zolks voordeelige voorwaarden te koopeö als op bovengenoemde dagen Het succes bfl vorige Opruimingen zich dankbaar herinnerende beveelt hjj zich voor ditmaal minzaamst aoa Tevens heeft hij de eer ü bjjzonder attent te maken op eene collectie Gekleurde Shawls v b af 3 diverse Japonstoffen van af 12 j et eene groote partjj Stoffen met Galon mét ea zonder Franje 50 verminderd in prjjzen Theedoekies 7 et Linnen Afneemdoeken 10 et Damast in diverse prachtige dessins voor Ledikantbehangsels Gordjjnen en Bokken 25 et en alle niet genoemde Goederen worden naar bovenstaande verhouding opgeruimd Door LIQUIDATIE van een der grootste Engelsche Huizen eene partjj witte Katoenen Springwateiï Graslinnens Watertwisten 7 4 beschadigde Cassa s 257 beneden de gewone prijzen Bij contante betaling voor koopen boven ƒ 10 2 korting boven de 15 2 korting en dozijn Half linnen Zakdoekjes met Banden Stalen zullen niet afgegeven worden Alles wordt verkocht per 69 centimeter Men gelieve vooral op Naam en Woonplaats attent te zjjn ZEGT HET VOORT GROOTE OPRUIMING VAN ALLEBHANDE SOORTEN tan MANUFACTUREN van af 12 Cent en hooger bjj A van DANTZIG HOOGSTRAAT A 117 hêt 4de buis van af de KLEIWEG Komt Ziet en Overtuigt UMI bij E S CATS op den Kleiweg MMMS BIMQ Elf WOEMS i ST GROOTE VOORJAARS OPRUIMf G va diverse MA UFACTUREiV tot SP0T1 IUJZEN De lappen zullen tot alle Prijzen verkoclit worden GOUDA KORTE TIENDEWEG D n Door deze neemt de ondergeteekende de vrijheid UEd te berigten dat hjj da NIEUWE DESSINS in zijn MAGAZIJN heeft ontvangen EngelEche Schotsche Vilten Tou wen Kokost Wollen en Inlandsche Tapijten en Karpetten een groot Assortiment Haard Sopba en Deurkleedjos Bipsen Damasten Gestreepte LINNENS TEANSPABANTEN enz Mahonie en Zwart gepolitourde GARNITÜEEN Bebangselpapieren Smaakvolle Randen en Schoorstoen stakken alle nieuwe Dessins Binnen en Bui ten Ja leus lën tegen ONGEKENDE LAGE PRIJZEN waaronder vooral behoort eene groote Collectie Soliede Engelsche Wollen Touwen Zeilenen Inlandsche Gang en Traploopers Engelsche Lakenscheen WollenTafelkleeden Priesche en Inlandsche PAARDENDBKEN8 Een groot assortiment Wasdoeken ZeilDoeken en afgepaste Tafelkleeden Mahonie en Zwart Houten ChasBinetten in alle afmeting IJzergaas Beddekwasten enz Alle soorten van Bruine Blokjes Biezen uoieii i GANG en DEURMATTEN Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hem reeds tendeele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoek steeds vereen teworden heeft hiJ de eer te zijn ÜI d Dw Dienaar 1873 Woensdag 19 Maart GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Onistrelien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDA6 In de Stad geschiedt de Uitgave in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATBBDAQ De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 inzending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave delijke stemming urgent verklaard en aangenomen Tegen Maandag is de derde lazing van het iretiontwerp betreifende de wederinvoeling van den ConseiL supérieur de I ln trnciion puUique aan de orde grateld De minister Jules Simoo heelt eergisteren in de kamer te kennen gegeven dat de regeering omtrent alle punten an verschil mat de cama issie tot overeenstemming is gekomen Overigens valt heden uit Frankrijk uirta anders mede te deelen dan dat de publieke opinie zeer ingenomen ismet de nelwiUende slotwoorden lan de Uuitsche troonrede De ontruiming van bet grondgebied ia het onderwerp van alle gesprekken Zaterdag is te Berlijn gtteakend de overeenkomst betreffende de ontruiming voa het Fransche grondgebied door de Duitscbe tromen Volgens deze overeenkomst zal de geheels afbetaling van het vierde milliard plaats hebbeo 1 a Mei het vijfde en laatste milliard zal aan Doitschland betaald worden lu vier gebjke daelcn op i Juni i JoU i Aug en 6 Sept 1873 daarentegen verbindt de keizer van DoitaoUaod tioh om met Juli te ontniioea de depart van de Vogeewn de Ardennen Maas Meurthe en Moeiel met de vesting en het arrondissement Belfort voor de ontruiming is een tijdsverloop niet langtr dan van vier weken gesteld als onderpand voor de twee dsn nog te volgen stortingen zal strekken de vesting Verdun met haar rayon zynde dit de eenige plek van het Fransche grondgebied die tot 5 Sept zal bezet blg ven te rekenen van t Sept zat ook Verdun in den tgd van twee weken ontruimd moeten zijn Vóór den 1 Aug zullen dus de Fransche departementen zijn ontruimd een vooruitzicht dat geheel Frankryk met uitbundige blydschap zal vervullen de becetting van hun grondgebied is hetgeen tij steeds met de meeste moeite hebben verdragen De Belgische kamer heelt Donderdag het wetsontwerp betreifende den aankoop van den GranHLuxembourg aangenomen met 76 tegen S4 stemmen zei en leden hielden z ch buiten stemming Vooraf was het amendement van den heer Frère Orban tot splitsing van bet ontwerp met 74 tef en Si stemmen verworpen De regeering heeft voorts verklaard te heblien besloten de gesloten overeenkomst tussehen den Graud Central eu den Grand Luxembourg tot t gemeenschappelijk gebruik der lijn Ottignies Brussel met goed te keurtn waarop de heer Frère Orban zijn tweede amendement introk Ook de senoat heeft dote wet reeds goedgekeurd L e berichten uit de Spnansche republiek luiden neder iets gunstiger De Cortes hebben het bemiddelingsvoorstel van Primo de Kivera aangenomen xoodat radicalen en republikeijien weder verzoend zijn Volgens dit voorstel zullen in Mei de algemceiie verkiezingen plaats hebben voor de constituante die 1 Juni zal bijeenkomen Niet eene commissie van controle uit de bestaande Cortes zoo nls het oorspronkelijk ontwerp bepaalde manr eene uitvoerende commissie zal voor dou tgil gedurcnile welken de ziilingen der vertcgeuHoordigiug geschorsi zijn benoemd worden Het Pruisische heereuliuis heeft de wet op de reis en verblijfkosten der afgevaardigden gocdgeki urtt de lariddag het ontwerp op de opleiding en aansielling der geestelijken Men hoopt dat de Innildag den 23 dezer zijn voornaamste wcrkzanmliecleii al hebben volbmclit en alsdan kan orden verdaagd totdat het heerenhnis