Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1873

niet minder dan 25 000 millioen thaler Het gansche ïerraogen van Duitschland echter wordt op niet veel meer dan het dubbele van laatsEgenoemde som geschut Kij die sum van 25 000 millioea ihaler moet nog worden in aaituierkuig genomen wat de wisselagenten en kassiers door den handel in papieren van waarde verdienen tengevolge van de onbekend held der groote mass met de verschillende waarden der muntsoorten l e heer ger3 meent dat wanneer deze toestand blijft be taan daarvan een voortdurend toenemende verarming van alle andere volksklassen en oiiideirik eene sociale omwenteling het gevolg zou wezen Aan dieu gevaarlijken toestand en aan de vrees voor de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen kan een einde worden gemaakt door de invoering van een algemeen muiiistelsel hetwelk ook zijn ethische £ yde heelt een wereldmunt is mi zeker op iciit een gedeelte van een wereldtaal Zij versterkt het gevoel van onderlinge behoefte aan elkander bij alle volken en U een midtlel om deu wereldvrede te bevorderen dat Duitschland thans kan huldigen door bij de hervoroiitjg an zijn muntstelsel een stap tedoeu tot de munteenheid De schrijver is tegen de Mark die bij de wet van 4 December 1871 als Duitsche rijksmunt is aangenomen oipdat zy met geen enkele der reeds bestaande munten overeenkomt en bij onderzoek in geen stelsel t huis hoort Men heeft er wel oVer gedacht om ook in Duitschland de franc in te voeren doch deze is voor het groote wereldvprkeer niet geschikt en wordt slechts in West en Zuid Europa en in Fransche koloniën gebruikt ook is zij als eenheid te klein en daarom duor de Fransche regeering zelve niet aanbeveleuswn ird genoemd Daarentegen is het wenschelijk zich bij de Vereenigde staten die een schitterende toekomst tegemoet gaan aan te sluiten en een munt aan te nemen die in een eenvoudige verliouding tot den gouden dollar staat Wat den standaard betreft helt men in den laat ten tijd meer en meer tot den gouden over hij verdient de voorkeur boven den zilveren omdat het goud zoowel door waarde als vastheiil beter voor geld geschikt is Ook wordt tegenwoordig sedert de ryke goudvelden in Californie en Australië ontdekt ïyn meer goud dan ziUer geproduceerd In de lanAeü die volgens het Amerikaansche stelsel of met franc en ponden sterling rekenen bestant de gouden Standaard die dus door 192 millioen menschen is nangenomen Japan heeft in 1871 de gouden dollar van l s giKm lijn ingevoerd In ponden sterling van 20 ihüUngs en 12 pence rekenen Groot Brittanie en zijne koloniën dus ook het Kaa land Natal Australië lleuw Zeeland en ds kleinere bezittingen met een bevolking in ronde cijfers van 35 millioen menseben Canada heeft de Amerikaansche munt en Indië de roplj die ongeveer 1 20 waard is De firime van 100 centime wordt gebruikt in frankrijk België Zwitserland Italië Griekenland Bnmenië Algerië en cenige Fruusobe kolomen te zpmen door 77Vs millioen menschen Met gouden dollars rekent men in de Vereenigde Staten de Britsche bezittingen in Noord Amerika Jamaica de Negerrepubliek Liberia in Afrika de Sandwichseilauden en Japan Ie zamen met SU millioen inwoners Zilveren dollars pia ter peto duro en bestaan in de Spaanschc republieken van Behalve deze muntstelsels hebben nog enkele landen een afzonderlijk stelsel als Duitschland Nederland en zijne koloniën Oostenrijk en Scandinavië waar men echter thans tot den gonden standaard wil overgaan Bnsland met den zilveren roebel i franc Turkije en zijn Aziatische en Afrikaanschc bezittingen met zilveren piasters en eindelijk BraEilië en Portugal met den gouden standaard en de rei tot mnnt BINNENLAND GoDDA 18 Maart Onder leiding van den heer Jb r t Kcuijs en et medewerking van den heer J Kiewiet de Jonge had II Vrijdagavond te Oudewaler de tweede openbare nitvoering plaats van de aldaar bestaande dames ungTcreeniging De uitroering van het aan afwis seling rijke programma voldeed uitstekend Groote iifgeuomenheid betoonde hel publiek dan ook met bet woord van dank dat de heer E W Haeutjes Dekker na afloop der uitvoering tot de dames en beeren richtte die door hun zang en spel dezen avond zoo genotvol gemaakt hadden Uit Moordrecht schrijft men ons dd 18 Maart Morgenavond wordt hiervoor ditsei oen de laatste vergadering van het Departement der AIants lmppij tot Nut van t Algemeen gehoudeu Die bijeeukunist belooft een zeer genotvoUe te zijn daar deu heer Helleman en zijne dochter Mejufvrouw llellcraiin van de Kiuderdgk zullen optreden Deze laatste verwierf reeds het vorige jaar te ieiit bij een concours een gouden medaille voor haar voordracht terwijl de heer Helleman algemeen bekend is in zijn uitsiekend talent Staten Generaal Tweede Kameh Zitting van 17 Maart In deze zitting z jn de algemecne beraadslagingen aangevangen over het weta ontwerp houdende eene nieuwe rechterlijke inrichting Na de gewone pauze is de afke rende conclusie van het rapport over de uitioerii g der suikerwet met 34 tegen 24 stemmen ftiingeuqmen De commissaris des kouings in ddze provincie heeft goedgevonden te bepalen dat de werkzoamheden voor de primitieve beschrijving der belasting op het personeel in al de gemeenten van i it gewest zullen aanvangen op Dinsdag 6 Mei H s en in een ander besluit dat de uitreiking van de verklaringen in te vullen door de patentplieliligen zal oauvangen op Dinsdag 6 Mei a s terwijl de lieder inzameling daarvan zal plaats hebben iiclit da Ca na de uitgifte dat de declaraloren aan de patentplichtigen zullen moeten worden uitgereikt onverwijld na den ingang vau het dienstjaar lijnde vour ls 3 op 1 Mei a s terwijl die na verloop vnn drie dngen zullen worilen afgehaald en dat de registers der patentpliohtigeu uiterlijk op 31 Mei a s zullen worden gesloten Gedeput staten der provincie Zuid Holland hebben bij besluit van deu 10 dezer bepaald dat het aandeel van elke gemeente in de te leveren manschappen voor de lichting der nationale militie van 1873 zal bedragen o a voor s Gravenhage 223 Delft 68 Rotterdam 342 Schiedam 43 Leiden 111 en Dordiecht 76 De Minister van Oorlog heelt goedgevonden te bepalen dat van 15 Met a s tot den Isten Oct d a V van het regiment grenadiers en jagers en van elk der regimenten infanterie 1 sergeant 1 korporaal en 4 soldaten en bovendien van het 2de 4de öde en 8ste regiment infanterie ccn luitenant hij het bataljon mineurs en sappeurs zullen worden gedetacheerd ten einde bij dat corps de zumeroefeningen bij te wonen om zich in den dienst van pionnier te bekwamen Door den Jlinister van Oorlog is voor eenige officieren der lufanterie die daartoe genegen zijn de gelegenheid opengesteld om geiluren le den aanstaanden zomer bij een der regimenten vesting artillcrie of wel bij het corps pontonniers te worden gedetacheerd Alleen die oÉcieren zullen hieitoc w aanmerking worden gebracht wier begeerte het is o n hunne kennis en militaire bruikbaarheid te vermeerderen Van de 41 onderofficieren van den hoofdcursus te Maastricht die aan het voorloopig officiers examen hebben voldaan zijn er slechts 3 die niet op voldoende wij e de schriftelijke vragen hebbon beantwoord die hun door de commissie te s Hage zijn voorgelegd 33 dier onderofficieren zullen dus te s Hage werden opgeroepen om verder te worden geëxamineerd Burgemeester on wethouders van s Gravenhage zijn in zake de aangevraagde concessie voor een spoorweg s Hage Scheveningen van oordeel dat er gcene gegronde redenen zijn die het gemeentebestuur zouden kunnen bewegen tot en verzoek aan den minister om de eoncesaie aanvrage te ontraden weshalve zij den raad machtiging hebben verzocht om aan den Commissaris des Konings te kennen te geven dat de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de aangevraagde concessie mits 1 do duur der exploitatie worde vastgesteld van 1 Juni tot uiterlijk 16 Oct 2 op de nieuwe lijn uitsluitend worde gebruik gemaakt vou cokes niet van steenkolen 3 Insschen hot station s Gravenhage en den V assenaarschen weg de stoomfluit zich nimmer doe hooren en bg den overgang dier wegen steeds iemand die de schel roert den trein voorga en dat naar aanleiiling van het adres der kamer van koophandel en fabrieken nog de wensoh worde uitgedrukt dat de weg zoo mogelijk tot fneer nabij hit dorp Scheveningen worde doorgetrokken Het programma der Hondententoonstelling op het terrein van het Kon Zool genootschap te s Hage Zaterdag en Zondag 17 en 18 Mei e k te houden is verschenen De aangifte van inzendingen moet voor of op 5 Mei schriftelijk geschieden bij mr W O T van Oudheusdeu Javastraat N 60 te s Hage bij formulieren kosteloos ain den tuin te vorkrygen De honden moeten den 17den s morgens van 8 11 ure worden bezorgd Het programma bevat verder 48 nummers waarvoor verguld zilveren zilveren en bronzen medailles worden uitgeloofl o s voorden zeld aamsteii voor den grootsten en voor den kleinsten hond en voorwerpen belrekking hebbende op de huisvesting voeding en verzorging van honden liet bestuur heeft voorts een gouden medaille uitgeloofd voor den exposant die hel meest tot opluistering heelt bijgedragen Het Hoofdcomitd van Het Rooie Kruit heeft eens aanzienlijke som ter beschikking gesteld van zyn dagelij ksch bestuur om aankoopeu te doen van verschillende voorwerpen ten dienste en ten behoeve van de troepen op de expeditie in Ned Indie voornamelijk ter verstrekking van de benoodigiheden wier verkrijging aldaar moeilyk is Met den meesten spoed zal tot de uitvocriug van dat voornemeB worden overgegaan Naar men verneemt is men voornemens den Isten Mei te Utrecht weder een nieuwsblad uil te geven onder den titel van Algemeen Nieuwsllad Naar het procfnommer te oordeelen dal reeds verspreid is zal dit blad dat lederen dag zal versehijncii speciaal aan de katholteke belangen gewjjd yn U D Het tFeekUad mor Jmerifoort en omrireken deelt mede dat alle hulponderwgzers zes in getalj der openbare armcnscliool te Amersfoort zich tot den gemeenteraad hebben gewend ibet verzoek dat ook hunne jaarwedden in overeenstemming mogen worden gebriicht met de cischen des tijds Men schrijft uit Zeeland ann de N UoU Cl als vervolg op een vorig bericht dat wij ook overnamen Voor een paar dagen deelde ik do termalelijke geschiedenis mede van den neerhnrstigcn gemeentesecretaris Ton Hocdekenskerke m Zuid Beveland Ik kan thans het tweede bedrijf van dit kluehispcl vermelden In de eerste vergadering door don nieuwen burgemcesler bijeeiigcroeiwn is aan den oproerigcn secretaris ontsl ig gegeven en tijdelijk een ander in zijne plajits benoemd Toen de nieuwbenoemde in funotje treden zou wei ei le de afgetreden titularii overgifte te doen van het onder licm berustend gomeentc archief en bleek het dat de toestand van eco en ander aan zijne zorg toevertrouwd wel wat te wensohen overliet Daarop is door den kantoureehter alles ver co eld en morgen Z itcrdag zal de oiitzegeling plaats hebben in tegenwoordigheid van leden van Gedeputeerde Staten der provincie Do iiicune burgemeester is inmiddeli b j zijne tweede komst in do gemcenie feestelijk ingehaald en door de schoolkinderen bezongen zoodnt hij zich overtuigd houden mag dat moge zijn optreden den secretaris onaangciiaaui zijn gewcesi du gemeente in die ongunstige opinie met deelt De bloemententoonstelling door de algemeone verceniging voor blocmbollen cultuor in de z ial de Kroon te Haarlem geopend is zegt de ft een bezoek zeker niet mimler dan in vorige jaren overwaardig Het aniit Tl der inzendingen is misschien niet zoo groot als bij sommige vroegere gelegenheden bel geval wiis maar zij munten alien zoo zeer uit dat men naar het middelmatige moet zoeken Onder de zcidziuiiuheden kunnen worden vermeld eene fraaie verzameling narcissen op gbiten van den heer ï van Velson Pz twee Besohorneriae in bloem van de firma E II Krelage Zoon en eene nieuwe dubbelbloeiende narcis met name Cernuus plenus ingezonden door den heer Polman Mooy De algemcene indruk dezer tentoonstelling zal mker gunstig zijn het ruime lokaal is goed gevuld zouder te zeer de circulatie te belemmeren Onder de bekroonden op deze tentoonstelling komt voor S Prins to Voorhout aan wien eene zilveren medaille is toegekend voor eene inzending van ifi dubbele en enkele hyacinthen in bloem In eene te Groningen plaats gehad hebbende vergadering vnn het hoofdbestuur van het Noordelijk Zondingsfeest is besloten dat dit feest op 9 Jnli n s gehouden zal worden in het Oranjcwond Do Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwogen zal dien dog extra treinen laten loopen naar en vaii Oudosohoot dat op ongeveer 20 minuten afstands ligt van het middelpunt der feestviering De Westertoren te Amsterdam is nog 41 9 meter lager dan de koepel van het Wcener tcntoonstrllings gelioiiw welke gekroond wordt door een kt t r krcon vnn gekleurd gta i EEN OVEETKEDING DER WET OP HET LAGER ONDERWIJS Een arrest van den hoogeu raad van 3 Februari 11 medegedeeld in het Weekblad van het Recht n 3558 verdient de aandaclit van heeren onderwqzers en van hen die met het schooltoezicht zijnbelast De burgemeester der gemeente Houten had in diens betrekking van lid der plaatselijke schooloommissie aan den heer J II S hoofdonderwijzer aan een bijzondere lagere school in tliegemeente den 13 December 1871 een staal modelA betreffende bet getal geslacht en deu leeftijd derkinderen die op den 16 of 16 October 1871 diensjechool bekochten ter invulling toegezonden Genoemdehoofdonderwijzer zond dien slaat oninjevuld terug De burgemeester lid der plaatselijke ehoolcomraissie noodigde den heer S bij brief van 25 J muaii 1872 opnieuw uit tot invulling van den vournoemden staat alsmede van dieu bclrefTende de kinderen die deu 15 of 18 Januari 1872 de school bezochten doch ook deze staten zond de hoofdonderwijzer bijbrief van 20 Januari 1872 oningevuld terug waarbijhij tevens te kennen gaf zich tot de invulling daarvan onverplicht te achten Hij werd te dier zakevoor deu kantonrechter te Wijk bij Duurstede gedag aard al hebbende aan een lid der plaatselijke schoolcommissie geweigerd het geven vsn de verlangdeinlichtingen omtrent zijn school in strijd met art 63 der wet op hei lager onderwijs luidende aldus Alle scholen waar lager onderwijs wor t gegeven zoo openbare als bijzondere zijn steeds toegankelijk voor de leden der plaatselijke schoolcoinmissie van de gemeente voor den schoolopziener van het disiriol en voor den inspecteur der provincie De onderwijzert zijn gehouden hun de verlan de inlicUingen te geven omtrent de school en het onderwijs Weigering in dezen wordt gestraft met eene boete tin vijf en twintig gulden of gevangenisstraf van drie dagen en bij herhaling telkens met beide slralTen te zamen enz De kantonrechter te Wijk bij Dnurijtedc ontsloeg den onderwijzer van alle rechtsvervolging van oor deel zijnde dat bij dit artikel enkel bedoeld werden de mondeling gevraagde inlichtingen bij gelegenheid van hel schoolbezoek en dat de onderwijzers niet gehouden zijn tot het geven van schriftelijke inlichtingen op schriftelijk geait verlangen Het openbaar ministerie kwam van dit vonnis in hooger beroep bij de arrondissements rectitbnnk te Amersfoort welke rechtb ink echter het met den kantonrechter eens was en diens vonnis betesligde De zjiak werd hierop in cassatie ter beslissing van den hoogeu raad gebracht Dit college stelde het openbaar ministerie in het gelijk en overwoog dat art 63 algemeen spreekt en geen onderscheid maakt tiisschen mondelinge en schriftelijke inlieSlingeu Tusschen het eerste en tweede lid vin bedoeld artikel bestaat vo gcns den boopen raad geen zoodanig verband dol er uil zou moeten worden afgeleid dat bedoelde inlichtingen alleen zonden mopen worden gevraagd en zouden behoe fn gegevfii ter ge egenlieid van het schoolbezoek der srhoolnulorileiten De hooge rnad vernietigde hel vonnis der arron distcmeetsrcchtbank te Amersfoort verklaarde denbeklaagde schuldig ann het op twee veisehilleudetijdstippen als onderwijzer ecncr bijzonde e school weigeren van het geven van de verlangde inliclitin gen omtrent de school en het onderwijs aan een lidder plaatselijke chooIcoininisf ie van een geroeentt waar zijn school gevestigd is veroordeelde hem tedier zjike lot twee geldlioeten elk van vijf en twintig gulden bij wanbelaling Ie vervangen door tweedagen gcvniigenibstraf en wijders in al de ko steiivnn het geding Uit Bergum schrijft men Van een w mderlijk geval wordt hier druk gewag gemaakt In l Iniineuste eencr godvreezende is Sntin gevaren en daar huist hij nu in de gedaante van een inji dnidelijk merkbaar voor de patiënte aan het graven van allerlei gangen daar van binnen t Geloof verklaart eene buurvrouw als bewerkster van dit feit doch deze werpt do schuld op eene andere van wie ze verklaart haar in den donkeren avond te hebben zien draven om hnar hni je met groote horens op en vurige oogen in het hoofd i Wonderlijkste an het gcheele geval is zeer zeker wel dat de eerste bc ellulll gdc ook tot de zoogenaamde ware geloovigen behoort die toch andera geoordeeld worden boven het geweld en de listen van den booze verheven te zi i En opmerkelijk in de geheete zotte gtschicdenis is het te zien hoe velen die in den regel in hunne meerdere verlichting roemen zoowel door do eigen aardige belangstelling die ze aan alle liiwonderhcden wyden als door hun nieuwsgierig m i iu H gij er iets van gelooft het bewijs h u i i dal Int l ggeloof nog niet met alle wortileii ii uit g r ie d en veler kennis slechts eene oppervliikl i 1 De Uidielh Cl ontvangt de volgende mededeeling uit sGravenhage De expeditie naar Atsjin schijnl niet zulke groote dimensicn te hebben aangenomen als men aanvankelijk na de telegrammen van den Gouverneur Generaal van einde Februari verwachtte In het eerst vret de men dat er in die zifok een andere Mogendheid ditmaal niet Engeland m het spel was wilde incn een zeer gevaarlijk conflict voorkomen dan diende er haast gemaakt en moe t de outvil van Atsjin onmiddellijk met groote krachlsinspanning worden gebroken De Regeering van het moederland heeft zich thans ook met de zaak bemoeid en van hare zijde met goed gevolg langs den diplomaliekeii weg pogingen aangeweud om te zorgen dat wat er op Sumatra gebeuren mocht men er mets anders 111 zien zou dan de regeling v ni eene biiinenlaiidsche quatsl e de verhouding van een aan hel Nederlandseli gezjg ondergeschikten St int tot de Nederlandsche Regeering Uit particuliere telegrammen is de conclusie te trekken dat het aanvankelijk plan tot uitzending van eenige bataljons infanterie naar Atsjin niet doorgaan zal en de zending van den vice presideiit Nieuwenhuizen enkel door eene marine demonstratie op de At jineesche kust zal vergezeld worden Uit Vlieland schrijft men aan AeN R Cl Aan boord der loodsschuit Vlieland N 4 schipper N P Koudenburg Zater la II s morgens iinar de reede zeilende ontdekte men in de buiteiigronden benoorden het N V gdt een schip in nood tevens ontwaarde men den loodskotter Tertcielting N 10 bij de buiten Vest ton van Stortcmelk Daar men aan boord der loodsschuit begreep spoediger bij het schip te kunnen wezen dan genoemde kotter besloot schipper Küudei bnrg naar het schip tt koersen en bevond hg het bedoelde schip liggende in de branding en vrerselijk stoolende Hoewel de wind van hel WZW slechts met een marazeilskoclte woei stond de zee zeer onstuimig en hoog naardien het den voritren avond en nacht storrode uit het Z en ZZO oodat er met ann te denken viel hel schip met do schuit Ie naderen Keu middel bleef er over maar welk een middel t Om met de jol een kleine bootj Ie trachten bet schip te naderen maar het aanwenden van dit middel bracht eigen levens in gevaar doch deze gedochte bleef vreemd ann de kloeke zeelieden Gedreven door waarachtige mcnschenliefde is er alleen een oogeublik een edele strijd wie de jol zullen bemannen Het zijn de zeeloodscn Joost Krol en E de Boer benevens Je loo Iskweekeüng C Molenaar Zij hebben hel geluk het schip te liereiken en er twee man van te redion die aan boord der loodsschuit gebracht worden Nog driem tal steekt de jol van boord der lood schuit bij beurten bemand door de genoemden en door schip ier Koudenburg eu den matroos 1 Sin t Zoodoende mogen zij eindelijk du edele zellvoldoening siu iken 10 man vou een anders wissen dood te redden benevens een aan boord van het schip zijnde Kngelschc loods Twee man der equipage van het schip genaamd Oainelle kapt Luigi Uardilla zijnde een Italiaausche bark bestemd ven Üraguay naar Hamburg werden met de sloep van den in dien tu schentijd iiahijgekomeii kolti r gered Terwyl men bezig was met redden br iken de ankerkettiii en van het schip c i gerookte het met den upkomenden tloed meer en meer oaii den grond en sloeg reeds gedeeltelijk uit elkander Binnen een uur na de redding sloeg de vuile zee over bet schip been en was het geheel onder het zand gewerkt zoudat er nicls dan de masten meer van te zien was Ken uur later of bij minder voortvarende kracfatsinnpaiining van de genoemde meiischenvrtenden hadden hoogst waarschijnlijk 12 menschen i vn dood 111 de golven gevonden uaardien van hel strand uieta te hunner redding te doen was Voor de rechtbank te Loncothire stonden dezer dagen iwee vrouwen te recht beschuldigd van wederzijdsche mishandeling Ook een zevenjarig mei je het dochtertje van een der twee vechtenden was in de zaak betrokken Deze was namelijk toen zij linre moeder hulp hoorde roef eii naar buiten gesneld en had met eene gloeiende pook do oanvalslrr die hare moeder bij de haren liail g urepeii en nut de vuiiten beukte lot diicninal toe een slag met de gloi lende pook gegeven De vrouw wilde haor de pook a neiuen maar brandde hevig hare handen Zij wierp hel kind verscheidene inaieii op den grond maar de moeder was ontzet De J all Mali Oaiette den lof beamende ditn de reetiter aan de kleine slimme heldin gaf tut sleelits n weusch dat de kinderen in fainilieonist iiidig lieden wanneer vader en roocder van gevoelen lerschiUen nitt tot hetzelfde middel lun toevlucht mogen nomen Men schrijft uit Gaiisterlond non de N Ruil Cl Zooals de zaken slanii laat het ch nut aanzien dat er dit jaar vele kevdseitren zulieii zijn naiij C zien het ge 1 kievitlin buitingevvooii geii igis Men fclirijlt dit huraaii tor dut er nog steeds bij groote menigte gevangen warden Het toezicht op dece strooperij laat te wenschen over maar haar geheel tegen te gaan is de omstandigheden in aanmerking genomen onmogelijk De stroopers doen nochtans zichzelf het meeste kwaad daar zij een kapitaal vernietigen dat jaarlijks meer dan 800 pCt rente afwerpt welke rente zij zelven anders zonden genieten Uit Maastricht verneemt men de klacht dat de veldmuizen die andere jaren grootendeels door de vorst doodvriezen dit jaar in die streken in eene ontzettende menigte in de akkers aanwezig zijn In ecu stuk ploegde een landbouwer op eene lengte van 100 el in eene ploegvoor 122 veldmuizen op Het eenige middel tot verdelging dezer verwoestere bestaat in het toetrappen van al de gaten en daags daarna de nieuwe gaten waar zich alsdan denesten onder bevinden met vergiftigde tarwe te vullen wat ecliler uiet helpt als het niet op al de omliggende akkers geschiedt Dezer dagen vervoegde zich een veekoopman bij de landbouwers in de omstreken van Maastricht tot den aankoop van vee tegen een hoogeu prijs Het gekochte zou eerst over eenige dagen in ontvang genomen worden doch tot zekerheid gaf de kooper ƒ 100 h ndgeld Dit laatste bestond in een wissel ten beilrage van ƒ 300 welks waarde alleen bestond in het papier waarop hij was geschreven en waarop natuurlijk een som van 200 moest worden uitgekeerd Het spreekt van zelf dat onze kooper geen vee kwam ontvangen en enkele landbouwers door hem werden opgelicht Thans zit onze chevalier d indu trie achter slot en grendel zoodat vooreerst non Zijn wissclmokerij paal en perk is gesteld Laatste Berichten Parijs 17 Maart De heer Thiers heeft heden graaf Arnim ontvangen op het Elysée Men uelooft dat de ontruiming van het grondgebied de ontbinding der Kamer tengevolge zal hebben en dat de algemcene verkiezingen in October zullen uitgeschreven worden Londen n Maart In het Lagerhois is medegedeeld dat de heer Gladstone gisteren bericht van de Koningin heeft ontvangen waaruit bleek dat de oppositie alle vooruitzicht op het vormen van een Kabinet scheen te hebben opgegeven Hij heeft zich alstoen weder ter beschikking vnn H M gesteld Op dit oogenblik was hij met zijne collega s in onderhandeling over de noodige stappen en wenschte hij dat de zitting van het Lagerhuis tot Donderdag werd verdaagd Hij hoopt alsdnn te kunnen conslaleeren welke schikking er pem iakl is De heer Disraeli heeft verklaard dat hg bereid was ïiweest een Kabinet bijeen te brengen maar dat bij het niet wilde doen optreden bij het tegenwoordig Lagerhuis De ziiting is tot Donderdag uitgesteld Versailles 17 Maart De heer de Rc musat Minister van Builenlondsche Zaken is bij zijne komst in de Nationale Vergadering met een driewerf herhaalde toejuiching begroet Hij gaf zijn leedwezen er over te kennen dat hij het bericht tier onderteekeiiing van hel verdrag met Duitschland niet in de eerste plaats aan de Vergadering had kunnen mededeelen Van de linkerzijde ging de kreet op leve de Republiek van de reehterzijde leve Fronkrijk Daarna vereenigde zich de vergadering mei eene orde van den dag woarin zij hare levendige voldoening te kennen gaf over de meiledeeling van het gouvernement hettfelk zoo ie ukkig is geweest tan zulk een voornaam gedeelte zijner tank te volbrengen De heer Grevy wensclite dat de natie thans hare zedelijke grootheid moehl dütii bIjken iu l dankbaarheid te tooiicn jegens die mannen welke het vaderland zoo goed dienen Vcrsc iillende commissien en een aantal afgevaardigden hadden zich reeds voor do zitting naarden beer Thiers be eien om hem geluk te wenschen Burgerlijke Sta n d 1 niuoRi N 15 Maart GcrriruiJa ouüirs i llazebroek ea I W I JceJe Jobina l aulma ouders P ïroenenital en J P vau lier Mnjn 10 Mamius l ieler ouders J Poli 1 silio en I J H Beluuje 17 bimon ooders J Key en N Ilazebroek Jnu ouders M van Dam efl vaa der üiijdeu Adriauu oudors A vau Es en M wn KerbberjiMi Omkihiin U Maart W de Mink 18 w 5 E au II 1U1 49 j H W de keucr li ra J V rmcol 8 10 4 Ucan 37 J 9 lu J M de Bu 36 j 17 P J Ilousücck 2U d 18 N J K liik S i van Houten G t j ADVERTE NTI ÈN Bevallen van een Zoon M A v iN ESSEN CoixE ajN Gomhi 18 Maart 1873