Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1873

Staalwijn f aangenaam en gemakkeijk in te nemen ijzerprseparaat door alle geneesJ heeren aanbevolen omdat hij hgt te verteren is en volledig in de sappen des hgchaams overgaat DeStaalwijn wordt voomamelflk en met de gunstigste nitwerKog zenuwachtige hoofdpijn en vooral bjj beginnend Vrtlilag 21 Maart N 1337 1873 ebruikt hg bleekzücht gebrek aan eetlust ongtering De lesch a fl 1 Engfelsche Bruischpoeijers ïïutaifeliaS Sra cr Anatherin Mondwater t rhrSle rtandviS C tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de sljjmen oplost dus de vorming van wgnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr 75 Cts li lia lKr ll VnnAnnoAav eenen ververschenden reuk hebbende en Trij van Iljj CIM AdlIUpUCUei jjj j zeifstandigheden ia elegante doezen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts ivpr lITnl I YtPiiPf moutstroop uit 70 pCt moatsuiker dextrine eiwit UlVei iWaiA IjXliaCl ptosphorzure zouten zaraengesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een hebt te verteren ek voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk tmakenden levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr Romershausens Oogrwater t ettt TX wtS Sn loor inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten zeerste an te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine flac a 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEISs a fl 1 50 Origineelprijs t1I Ft ll i01ïl Eau de Cologne philocöme zuivert het hoofd van de schilfers belet dai U tlSt Ill j iijij jjet uitvallen der hareu en brengt in een korten Igd een genieuwen groei te voorschijn Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfiim en mat t GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblail voor GomJa n Omstreken De inzending van advertentiën k n geschieden tot étm uur des namiddags van den dag der uitgave heel het gebruik van haaroliën eu pomaden geheel onnoodig Groote flacons ii 90 en kleine a 45 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda hg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat e J C ZELDENRIJK Markt Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK H VOIsT C3t Xl OBO Ell T Apoth en Fahrik vari Chemitch technuclie Preeparaten Dat is meeneu wg het ware nsel waarvan bjj verkiezingen dient te worden uitgegaan en de noodzakelgkheid om telkens te berinneren hetgeen zoo eenvoudig en duideiyk is pleit niet zeer voor de ontwikkeling van onze tegenwoordige kiesers Wat wil men Burgtr in den raad Maar zga er in onze goede stad wel byna anders dan bnrgers In Hooft tgd waren de edelboortigec lieden reeds teer gering in aantal In onzen tgd en in Gouda zgu er zeer weinige wy zgn een volk van bargerlieden van kooplieden en boeren En is na het bezit van fortuin of meerdere beschaving en ontwikkeling een misdaad Zgn er soms velschillende soorten van burgers naar de Sociëteiten die men bezoekt wy begrgpen niet waarom de kleine burgerstand uitsluitend in den raad gebracht behwrt te worden Zulk een beginsel is hoogst rerderfeiyk want het sluit de beste krachten buiten den raad Men verklaart zoo doende den oorlog aan het kapitaal en eene kiesvereeuigiug op dien grondslag rustende zal veel hebben vaa een club commune manuen Meent men soms dat geestbeschaving en ontwikkeling het monopolie is van den bedoelden stand Vindt men er geen kleingeestige bekrompenheid onder die alleen te genezen is door beschaving evenzeer als onder de rgken hier zon men zeggen heeren de voorname domheid verdreven moet worden door ontwikkeling en iennis Laat dus de eenige vraag zyu Wie zyn onder ons afgescheiden van fortuin of stand of sociëteit de beste burgers die eerlgk bekwaam en onafhankelijk genoeg van karakter zyn om de Ixilangeu der stad te behartigen zonder te streven naar eigen voordeel of bevrediging van persooniyke eeraucht Wie zyn onder ons zedeiyk genoeg ontwikkeld om de belangen van de gehcele burgi rij te begrijpenen te overzien Mdt conq kiesverconi iiig die ile e eisLhcn stelt kunnen we vrede hebben En zoo de nieuwe vereeniging den nangeduiden weg ojigaat dan hopen we dut eejii fe burgers zonder onderscheid vaii i oliticKe kleur godsdienstige richting of wat ook maar allen yverende voor de ware belangen van de stad hunner inwoning zich zullen vereenigen om naast het pas opgerichte een nieuw kiesgeiioutsclnip te vestigen vvimiuan men tot grondslag ge Voor de vele blijken van deelneming onderTonden brj het overlijden van mijnen vader den Heer K van dek TORBEN betuig ik ook namens mijne vrouw en kinderen den innigsten dank K van der TORREN Kzn Waddin xveen 15 Maart 1873 Vrijwillige Openbare Verkooping van de BOÜWMANöWONING N 80 met SCllUUR HOOIBERG en 5 Hektarea 30 Aren 39 Centiaren LAND in de gemeente ÏMngermgetceule belend door de eigendommen van Dr Reep Verloren C de Jong L van Wijngaarden en A Nieburg Eerst in perceelen en daarna gecombineerd Alles te aanvaarden 1 Mei 1873 Op Donderdag 20 Maart 1873 des morgens ten elf uur in de Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht AFBRAAK BOELEKADE Circa 200 000 IJKSELSTEKN 8 a 10 000 DAKPANNEN een paitij BALKEN RIBBEN COSIJNEN DEUUblN BINl BN KAP en ZOLDERDEELEN etc F HAZEBROEK Hz Bij den Kastelein der Sociëteit de Rkünie alhier is tegen betaling dor Advertentiekosten terug te bekomen een GOUI OORBELLETJE na het laatste Concert gevonden Al NATTO uit de bekende Fabriek van Gebroeders WIJKHUIZEN te Haarlem Bekroond door de Maatschappij van Landbouw 1857 Deze gunstig bekende A N N A T T O wordt ter voorkoming van namaaksel verkocht in flacon die van gebruiksaanwijzing en eigenhandig geschreven handteekening voorzien zijn Men gelieve hierop te letten Alom verkrijgbaar üit Parijs ontvangen een nieuw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede lijmen glas porcelein marmer hout papier enz Prgs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Bg 12 flacons aanzienlijk rabat Verkrijgbaar bij Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken ZWARTE Bij vermagering algemeene ligchaamszwakte na eene doorstane ziekte bfl gestoorde spijsvertering gebrek aan eetlust en in t geheel bij alle maagkwalen ia het JOHNN HOFP sche MaizExtkact een volgens duizende getuigschriften van doctoren en genezene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkregen Prijs 1 fl 45 ct 6fl 2 20 zonder flesch en zonder vracht bjj J C van VREUMINGEN te öou i a en bij Henri J v D BERG te Woerde7i WORDT GEVRAAGD EEN Verwersknecht by SPARNAAIJ Huisschilder te Gouda Dr Chantomelanus Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tijd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergeiyk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewijs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bij tienduizenden flacons van verkocht zijn en de aftrek van dit voortreiïeiyke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Ujders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zij zullen na een betrekkelijk korten tgd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zy die genoodzaakt zyn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die by een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingsspauuen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit by harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zyn hoogste jaren zonder bril wil werken maken dus eer het te laat is gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a 60 Cts per flacon verkrijgbaar gesteld by T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Weste Vfagenatr flotterdam Mej L A ScHODTENS SoHLöter Oostmolenstraat J J GROENHUIZBN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rflk baaudSalsem ter ontwikkeling in 8 10 of 12 weken franco te bekomen by den uitvinder THEOPHILE a 2 de flacon of 42 postzegels Kerkstraat 514 Amsterdam In een klein gezin vraagt men EENE TWEEDE MEID stryken en naaijen zgn vereischten Men vervoege zich hg den Uitgever dezer Couront Van GOUDA naar Zerenh Moerltapclle 8 33 13 43 6 1 8 33 Zoeterm Zi r iar l 8 3 3 12 43 I 8 33 Voorbiirit 8 33 Ü 43 O l 8 33 Gbjvbnhaoe 8 S3 9 23 11 33 lï 43 1 Ï8 J S3 8 1 7 26 8 33 9 53 18 46 1 31 S 88 Moorilrechl 8 36 12 46 8 36 Nietiwerk rlc 36 12 46 8 36 Capfik 8 36 12 46 8 36 RonEttUAM 8 36 9 28 11 36 5 58 7 28 8 36 9 56 Oudevinter 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 36 Woerden 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 36 llarmclen 7 18 8 30 10 38 11 28 1 28 2 83 1 Ï6 4 38 7 18 S 36 Utrecht 7 18 8 30 10 38 11 28 1 38 2 33 8 88 4 38 7 18 8 36 Amsterdam 7 18 7 18 8 36 Arnhem 7 18 8 30 8 30 10 38 11 28 2 33 8 88 11 28 2 33 8 38 4 38 7 18 Naar GOUDA van s Gravenhaoe 6 30 8 10 6 10 40 ï 8 5 3 60 5 10 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 66 6 18 8 S6 Zoeterm Zegwaard 6 47 10 67 4 7 6 27 8 47 8 U Zeveuh Moerltapelle 6 57 11 7 4 17 6 37 6 57 Rotterdam 6 36 8 10 10 10 46 12 50 2 6 3 10 3 66 0 40 8 6 Capel T6 44 10 54 12 69 4 4 8 47 Nieunerlcerk 6 60 11 1 6 4 10 8 63 8 1 Moordrecht 6 68 11 8 1 12 4 18 7 11 46 12 45 2 46 5 12 10 1 6 3 10 5 26 Utrecht 7 36 8 40 10 46 6 60 7 30 9 10 Harmeien 8 9 11 10 7 65 9 30 Woerden 8 6 12 16 5 31 8 3 Oudtwaler 8 14 12 24 8 12 Amsterdvm 7 10 8 20 10 30 11 20 12 20 2 80 4 35 7 6 8 46 Arnhem 7 5 9 5 11 82 6 40 7 26 Gouda Druk van A Briakman De nitgare deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond v n DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Gemeentebelangen VIL De oprichting van een nienwe kiesrereeniging is zeker een gebeurtenis die ons genoegen doet omdat we met vreugde elk teeken van verhoogd politiek leven onder onze bnrgerij begroeten Hoe meer de kiezers de publieke zaak sis bun eigene behartigen des te beter zallen onze rrye instellingen aan hun doel beantwoorden Intusschen was dat genoegen niet onverdeeld toen we het bericht in ons blad lazen dat in de onlangs by den heer Lampe gehouden kie zersvergadering een kiesgenootschap was t stand gekomen Niet onverdeeld ze en wg Het feit zelf is bemoedigend niet alzoo de grondslag waarop men bonwen wil We hebben nameiyk bezwaar tegen den geest dier vereeniging althans het streven van de voornaamste woordvoerders en oprichters komt ons bedenkeiyk voor Dcheer Grootendorstc s heeft zich opgeworpen als voorstander der zoogenaamde burgerparty bfl de gemeenteraadsverkiezingen Wel zegt men dat ook de keuzen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer in de nieuwe vereeniging zullen worden behartigd maar bg de zeer lage contributie eu het beperkt ledental zonder verband of aansluiting by de buitengemeenten komt dit ons niet wel docniyk voor De ondervinding zal de nieuwe vereeniging wel lem eu dat voor uitgebreide bemoeiing met verkiezingen meer geld noodig is dan zg nu schynt ie vermoeden De geiuecnternadsvcrkieziug in zullen dan ook wel hoofdzaak biyven Nu is het eene bekende zaak dat de oprichters dezer kiezers vcreeniging nieuw bloed in den raad willen brengen uitden zoogenaamdeu burgerstand d i den kleinen burgerstand neringdoenden kleine renteniers enz Tegen dat voornemen wenschen wy te waarschuwen omdat zulk een bekrompen opvatting geen goed beginsel kan zyn waardoor de verkiezingen kunnen beheerscht worden Zelfs als het waar is dat vroeger de bedoelde klasse stelselmatig ook in haar bekwaamste leden is uitgesloten dan is het toch onverstandig nu in liet tegenovergestelde uiterste te vervallen Wy heliben het moer gezegd tot de kiezers Kic t eerUjke kundige ontwikkelde zedeUjk oaalhankeiykc menschen zonder te letten op lung of stand of ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nommers VLJF CENTEN ven zal de eenvoudige naar ons inzien eenigware beginselen die wy hebben aangegeven Eenuitsluiting toch zooals sommigen onder onzekiezers voorstaan naar wy stellig aannementer goeder trouw levert een groot gevaar op zy brengt verwarring te weeg misverstand troebel water waarin het goed visschen is voor intriganten Zy offert de algemeene belangenop san een bekrompen kleinsteedsch en hoogstverderfeiyk coteriebelang B BUITENLAND ïm BultenlandscIT Overzicht Onbeschrijfelijk is de Treurde welke in Frankrijk de tijding van het rerdrag met Doitschland heeft Teroorraakt l e po tie ran den heer Thiers wordt daardoor zoo sterk dat alle kuiperijen atle openlijke of geheime mnnoenTres tegen hem en zijn republiek voor het oogenblik mets Termogen Men denkt byua niet aan de nat Tergadering en ego jn dnn nlléen om den Termoedelijken tijd Tan haar heenpian te berekenen Men gelooft d t ruUs tegen half NoTember het geval lal kunoeu zijn Waarschijnlijk zal de a1 emeene vrengde ook de aanstaande discussicn in de nationale Tergadering die heftig beloofden te worden wat kalmer doen zijn Woensdag kijd de bestreden nienwp tnriercn aan de orde L onderdag de mterpeltatie Cnstellane oTer het Terbiédeu van legitioistische dagbladen Zaterdag de I ïnak Tan prins Nnpoleon I In den Fruisischen landdag is Maandag het Toorstel tot afschaffing Tan de belasting op de dagbladen en almAnnkkcn in derde lezing met groote meerderT heul aangenomen discussie werd over deze zaak niet meer gevoerd g t ii der ministers nas tegenwoordig nlki ii t e rechter ijile ht mde tegen lïehalve andere wetsontwerpen werd ook goe lgekeurd dat betreffende het Terleeneu van 2 milhoen thlr onderstand aan de Oostzee iioodlijdenden l bans komt aan de orde de tweede lezing Tan het wetsontwerp betreffende het gebruik der kerkelijke strafmiddelen en het verlaten der kerk Ken gerucht als zou Bismarck weldra ala Frnisiseh m ni iter aftreden loopt te Berlyn doch yïndt geen geloof Pe bisschop Tan Krmelnud is voorneairns dePniisiaclic regeering een proces ann c doen wegens het uiikceren zijner jaarwedde sedert II October In onze vorijre laatste berichten deelden we nog Ion uitsing der Kngcisclie mmisterieele cnsis mede l ondcrdng xal Gladstone zich nader Tcrklaren In hrt K d nesten Tnn Spanje a ijnen de re UPtriiig trocpen in de lant ite dugcn toch iets te vorderen Vrijdagmorgen vernachtten eenige benden te Vera aan de Fnii scho grenzen de komst van hunnen legitieuicn konin nf doeh Tlvorens dun Carlos zoo hij al plan hftd zich op Öpniinsch j ebted te wagen ich viin de strijdvhardigheid yijiier getrouucn kon overtuigen werden zij tutiiil gi slnc t n rn iiiteenge jnagd Dat dit ook op anilcre plaatsen gcsc i edt blijkt uit het bevfl der Portugeesclie regcering om Ie troepen oaa de grenzeü te versturkcn teo einde