Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1873

hun schik met deze wijze van doen en vragen th ins met luider stem een ernstig en onpartgdig onderzoek naarde werking van het oude tractaat 1860 alvorens men tot nieuwe regelingen overga Hoog stwaarschijnlijk z al nu bun billijk verzoek tijdig ingediend en telkens herhaald maar steeds met onverschilligheid bejegend of met onbeteekeude vricnilelijkheid voor kennisgeving aangenomen eiulclyk ingewil igd worden Men verueemt dat er eon Cuimmissie van enquête zal benoemd worden welke eenige groote industrieelen in zich opnemen zal De Fransche nijverheid wordt er dus na ir bebooren in vertegenwoordigd Hen spreekt van niets meer en niets minder dan van bet overdoen der verrichtingen van Ozeune Mocht deze tijding bevestigd worden dan heeft laalstgenoemde gewerkt pour Ie roi de fruise Het is zeer zeker wensohelijk dat men eerst goed oudcrzoeke alvorens tot een besluit te geraken liet bezint eer gij begint is hier waar het de meest gewioht ge handelsbelangen der Engelsohe en Fransche onderdanen geldt van strenge toepassing Maar men komt met die commissie van enquête te laat Verleden jaar voordat uog do heer Ozenne in onderhandeling met Londen en Brusiel getreden wis had men haar moeten insteden Thans eveiiivel maakt de regeering vau den heer Thiers eeiiigeriuale een zot figuur In alleryl heeft de iniaistcr vun koophandel en landbouw verleden Vrijdag in de Kamer eeu wetsontwerp moeten aanbieden welks eenig artikel bepaalt dat de bestaande tarieven voorloopig zullen voortduren tot tijil en wijle Ie nieuwe door de volksvertegenwoordiging zullen zijn vastgesteld Het was hoog tijd Immers 15 Maart liepen de I handelsverdragen van Frankrijk met Kiigeland en België af Hadde de Nationale Vergader ng niet dadelgk de urgentie verleend en liet ontiverp goedgekeurd zonder eenige lezing of onderzoek door de section dan had men feitelijk of althans wettelijk in de westelyke havens en aan de Belgische greits geen invoerrechten kunnen heffen Waarom de regeering ook hier tot het allerlaatste gewacht heeft ia niet dnidelgk Op 15 Maart eerst maakte liet Journal ojjlcxel de wet daags te voren door de K imer aangenomen openbaar en toen kreeg ze pas de kracht eeuer wet In elk geval blijkt nit een en ander dat er nog geen denken is aan het invoeren der nieuwe verdragen De Kamer gaat bovendien wil men den BUn public geloovcn tegen het einde dezer mauud voor eenigen tijd vacantie uemeu 2 de getroffen geraeealea bij te staan zooJat zg de opeiïbare gebouwen kunnen herstellen j S de dijken en andere zeeweringen weder in voldoenden toest ind te brengen en V de nadeelen door den hoogen vloed aan rijkseigendommen veroorzaakt te herstellen Een som van 250 000 th mag besteed worden tot gi ten toe te kennen aan personen ouder N 1 vermeld Het overige gedeelte wordt ais voorschot verstrekt De rente ilaarvan ten bedrage vaa S pCt zal beginnen te loopen met 1 Jan 1875 binnen lOjaren bebooren de voorschotten te zijn afgelcst Op de bettijsstukken welke opgemaakt moeten worden zullen registratie noch zegelreeliten worden geheven enz Het ontwerp gaat vergezeld van de vereischte officieele en zeer uitvoerige opgaven hetrefTcnde de geleden SLihade De beer ron Bonin doet het voorstel om de aangevniagde som te verboogon hetgei u wordt bestreden door den regceringsootnmissjru Wulfsheim die daarbij wordt ondersteun I door den heer van Mallinckrodt Teu slotte wordt de voordracht in eerste le iug ongewijzigd aangenomen Öp voorstel van den Duitschen Kroonprioi zal bg i oitb een kolosiaal gedenkteeken worden opgarichi ter herinnering aan do luisterrijke en gewichtige overwinning m 1870 behaald Ten einde de noodige gelden te erlangen om de groote kosten aau de verwezenlgking van dit plan verbonden te dekken heeft de regeering het volgende middel ter hand genomen zegt de Natiinal Zeituiiii Aan al de officieren van het gansche Duitsehe leger i te kennen gegeven dat raa hen een bijdrage wordt verwacht gelijkstaande met 1 dag traktement Ëeii gelgke bijdrage moet worden geleverd door de officieren dor reserve en die van de landwe er De Eiaener Zeitung meldt dat op bijna alle steenkolenmijnen maatregelen worden genomen om het juiste gewicht der volgeladen wagens door nnnuwkeurig wegen voor het vertrek te bepalen Niettegenstaande die voorzorgen ontvangen de mijnen dagelijks en van vele zijden hevige klac iten dat hoeveelheden die op de plaats van bestemming worden uitgeleverd niet met bet opgegeven genicht overeenkumen maar dikwerf een tekort van 20 centenaars 1000 kilogram en meer aanwijzen De oorzaak hiervan ligt eenvoudig in de diefstallen die voortdurend op de spoorwegstations plaats grijpen Onlangs gebeurde het lat aan zeker station gcheele benden mannen en vrouwen op klaarlichten dag te eii de volgeladen koienwagens opklommen en die leeg roofden Dit I telen bad niet haastig en grjaag I maar met de grootste bedaardheid pl tats want niemand stoorde ben ofschoon het zeer wel te erliinderen ware geweest Zulks berokkent gcene scliade a in de ngiieii ma ir aan de ontvangers op wier risico de verzending plaats iieefi V at moet lacn daarenboven denken van de preraion die elke inaanrl door de sp lorwei directii n aan inacliinislen en stokers op loüomotirveii verstrciit worden voor lii spanng op steenko en Iltt valt t tcli niet te ontkennen dat eeu locomotief in den tijd van eene maand eene niet onbefangrgko hoeveelheid kolen verbruiken moet en toch is deze hoeveellicid dikwijN zoo fabeltcbtig klein dat de inaelunist even goed in het gelicel geen verbruik had kunnen opgeven doch daarvoor schaamt hij zich I DÜITSCHLAND Blijkens de bij den Rijksdag ingediende Iwgrooting van buitenlaadsphe zaken zijn de uitgayen voor 1874 geraamd op l 16ü l i5 th zoojlat deze b Krooting die vau het vorige jaar met 175 230 th zal uvertrcllun De7 e hooge raming moet gedeeltelijk worden tjegesclireven aan de verbetering der bezoldiging van sommige gezangen urtoc ook de Duitsohe gezant bij het Nederl indsche bol bel oort en jedeoit l jk aan de vermeenleriiig van hel getal dier ambtenaren Gaat het re eeriiiggvüor8tel door dan zal Du t chland in het buuenland wordr ii vcrte renwoordigd door 26 ambassiuleurs gezaiiien inniisters resi ienU ii door 7 consuls geiieriial 26 bezoldigde consala en 5 bezoldigde vioe cjiiouls lielfs na de ontworpen verhooging der traktementen van de genoemde diplomaten zal hunne bezoldiging nog vrg wat lager zijn dan die hupner ambtgenooteii uit andere Staten Als een voorbeeld dnauan ordt I in de begrooting een opgaaf gevonden vnn rle bezoldigingen der rtfspectiere titularissen te Bern bij Voorbeeld geniet de Duitsehe gezant een bezoldiging van 1Ü 00U tb zijn Engelsche ambtgenoot Irckt 18 666 th zijn Fransche 26 686 tb en zijn Uussisohe collega 16 0UU th Jelijke minder gunstige verhouding bestaat bijna overal tusscben de bezoldiging der respectieve gezanten 1 de zitting door het Huis van Afgevaardigden op 17 dezer gehouden is de voordraclit lot opheffing der zcgelbelasting van dagbladen en almanakken in derde lezing j aangenomen Debat heeft daarbij niet plaats gcbau al de leden der rechterzijde met uitzondering des heeren Stro38eliS hcbbcn togen de voordracht ge9te md Slechts drie regeeringscom missarissen zijn iian de groene tafel ge eten rn iar geen enkele der minisiers is ter vergadering vi rsoliencn De regoerii gsooinmissarissen zijn overigens stille toeschouwers U ijders komt in behandeling de bij het Huis ingnliende voordr ioht tot het verleenen van goldehjkc ondcroti Uniiig aai de bewoners der Oostzeekust die door den storm op 12 en 13 November van bet vorige jaar zijn gclcisterd De regeering verlangi dat 2 j millinen thai tot dat eind beschikbaar znUii worden gesteld Daarvan zal een gedeelte worden gebezigd om 1 de sch ide i oor individuen geleden te her tellen zoodat zij bun bedrijf weder zullen kunnen hervatten ITALIË Op 7 dezer heeft de Paus in de zaal van het Ounsistorie eenige Katholieke deputatien uit verscheidene lauden ten gcboorc toegelaten Zij bestonden uit 30 Ooslenrijker 18 Belgen 17 Franschcii U Duitsoliers 17 üngelschen 6 Spanjaards 5 burger der Vereenigdo Staten 3 Zwitsers 38 Italianen vna ivcike laatstgenoemden elf behoorden tot de Homeinsche Verceniging tot bevordering der Katholieke belangen De meest bekende personen onder de leden der deputatien waren prins AKred von Lichtenstein de hertog van Norfolk en de heitog de la Tremouiile De prins von Lichtenstein las het adres voor een stuk overvloeiende van aanvallen op Italië van hatelijkheden jegens den overweldiger der Pauselgke Staten en zich tegen elk denkbeeld eener schikking verzettende Men vindt er o a zinsneden in ala de volgende De oorlog door zulke vijanden den Paus aangedaan is niet te vreezen het eenige waarvoor men beducht zou moeten zijn is daf met zulke trouwelooze vijanden ooit eene schikking mogelijk zou wezen Eu elders Ouze ki ten zullen tot Jüd doordringen en weldra zal de hemelsche wraak de schuldigen treffen Pius IX heeft deze buitensporige taal beantwoord niet cene Waardige be ailigde redevoering over de eensgezindheid welke te niidden van de moeilijke tijden die de kerk heeft te doorworstelen de Katholieken met de bisschoppen en dezen met den Paus moet verbinden Eene zinsnede was welsprekend nl die waarin de l aus de hoop te kennen gaf dat gfen enkele van deae zicichrrders nl vau de de Carlistpn die Ie grenzen orerechrijden ts inter ireoren HijzonderbeJen omtrent de jongste gebeurt ias3tn osttirekeii echter geheel de telegraaf brengt zeer weinig en de dagbladen en brieven kunnen ten gevoij e van de venaeUng van den Noorderspoorweg niet anders dan langa omwegen het overige Europa bereiken Figueras is er in geslaagd te Barcelona de urde Vüluiiuikt te herstellen en heeft hiervan per ttlegruoi aan den minitter van binuenlandsche zaken to Mftdrid kennis gegeven Teu aanzien van Malaga wordt nieta naders vernomen l e koning van Zweden zal zich op eigen kosten laten kronen In Noorwegen geschiedt deze bg de grondwet voorgeschreven plechtigheid op kosten van ieü staat F R A N K R IJ K Gelijk wij hierboven zeiden heeft het bericht der bespoedigde oatrfliming door geheel Frnnkrijk een buitengewonen en olleraBugetniiiiusten indruik te weeg gebracht ff De verkregen voorwaarden zijn zoo voordeelig moge ijk schrijft heden dj Temp Zij moeten ons met dankbnafkeid vervullen jegens den uitstekenden staatsman die door deze onderhandelingen lieet t bekroond het werk van openbaar Iieit heiu m ren oogenblik n ongehoorde rampen opgedrigcn De regeering Tan den heer Thiers htelt l r iukrijk opgebeurd heeft het in zyn eer hersteld Kuropa opniemv bezield met achting en vertrouwen our de Itcpubliek Frankrijk mag tevreden zijn over zijn regeering mag ook tevreden wezen over zichzelf omdat het zich goed gedragen heeft n zich nieuwe haipbronnen wist 4e onfsUiiien Heden i de ontroering te Parijs bijzonder groot zegt een bcrielitgever der Ittdépendance helge pMen twijfeide nitt aan den goeden afloop der onderhandelitijten betreffende de ontruiming maar de stelligste zekerheid dit behalve op één punt er geen enkel soldaat meer in Frankrijk z il zijn te rekenen van den eersten Aug dei halve binnen vier ra ianden en dat cene piinll pieneeni oiitruimil zal zijn op 5 Sept sfhijiit een wonder Mm was het in goed ingelichte kringen wel eens dat de bevrijding uiterlijk in Sept ril nats viiuli ii zon manr er waren zoovele verraderlijke geruehten zoo ele onrustbarende insinuation uitge trooid dour I VaiiscIien die niet dulden willen l it aan Frankrijk o n geluk te beurt valle terwijl het ren republiek is dat de groote massa van hel pulil ek niet gi rustgesteld werd door hen welke den toestand yor I niet niet meer vaderlandsliefde dan toch hrit mcï r kalmte kunden overzien Iiii8 lieefi nadat het keizerrijk een vreeselijken Icrgg beginncii ie nitsluitrnrl in het belang der dynastie Frankrijk o erivoiinen verminkt overstelpt met verpletterde latten achteigelatcn had een Hein Inirger je rerte enwoonliger dier republikeinsclie instellingen welke Fmnkrgk als het ware isoler ren te midden der andere volkeren in twee jaren tijds alle wonden gehe lti mot uitzondering alleen van die welke de misdaden van het gevallen regeeringsstelsel ongeneesbaar hadden gemaakt Zonder de feilen over het hoofd te zien die Thiers raag hebben bedreven en betreurende zekere achterlijke idccen welke bij niet Iton afleggen is er dan één Fraiisclimiin die zonder ondankbaar te worden kan betwijfelen dat hij die in zoo korten tijd een ontzettenden opstand bedwongen den vrede hersteld en het grondgeb ed bevrijd heen een der grootsie burgers is door FVankryk ooit bezeten De beer Thiers heeft in den mo rgen en in den rond van deu I6de tal van gelukwensehcu ontrangcn lie republikeinsche linkerzijde bijeenkomende in baar lokaal op den Boulevard des Capucines besloot tegen Maandag audiëntie te vragen teo einde den president der Bepubliek te felicileeren met den goeden floop der onderh indclingen Tevens verklaarden vele leden snvonda naar de soiree te zullen gaan weike buitengewoon schitterend moet zijn geweest Meu is in de regeeringskringen van Versailles niet zeer tevreden over den loop der onderhandelingen met Italië aangaande de wijziging van het bestaande handelsverdrag De heer Ozenue was te Londen en te Brussel zoo goed geslaagd men kon niet anders verwachten dan dat hetzelfde ook geschieden zou te Tiome In slede dnarran ontmoet hij er een vinnigen tegenstand De Italiaansche regeering schijnt zoa min als de Oostenrijksche van zins Ie wezen pp dit pnnl aan Frankrijk toe te geven Beide gouvernementen willen blijkbaar handhaving van het itatits quo Dit moet het bescheid zijn door den heer Ozenne dezer dagen uit Komc teruggekeerd naar Versailles overgebracht Maar ook de quaestie van de handelsverdragen met België en Engeland is geenszins op duurzame wijze beslecht De heer Ozenne en de Fransolie regeering schijnen onderbaudeld en overeenkomsten gesloten te l elib Il zuiider behoorlijke raadpleging der belanghebbende groote indastneelen Dezen zyn weinig in I bisicboppen zich door de vervolging late overmannen en de zaak der kerk opgeve De Bomeinsöhe oorrespondent van Ie Temp aan viens brief wg de bovenslanndr bijzonderheden ontleeiien doet de onrechtvaardigheid uitkomen waaraan de leden der deputatien zich in hun adres schul ig maken wanneer zij beweren dat id Home geene vrijheid voor de Katholieken bestaat dat de Italiaansche regeering hare belofte om de onafhankelgkheid van den Paus in zijne betrekkingen tot het Katholicisme te waarbo grn niet is nagekomen en andere beweringen van gelijken aard Het feit alleen dat zulke hevige adressm kunneu voorgelezen en edri kt wurdeu bewijst reeds voldoende dat de Italiaansche regeering in dit opzicht door geen onverdraagzaamhei I of rervolgingszuchl wordt bezield BINNENLAND Gouda 20 Maakt Bg Kon besluit van den 4den Maart jl zijn goedgekeurd twee besluiten der staten van de provincie ZuidHolland in hunne vergadering van den 18den Februari te voren vastgesteld houdende wijzigingder begrooliiig van enkel Provinciale en Huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor hel dienitjaar 1872 en lot aioTulling van die voor het dienstjaar 1873 Het ingediend wetsontwerp omtrent het ISunticezen bepaalt dat de bg art 18 alinea 1 der wel van 26 November 1847 toegekende bevoegdheid tot het doen aaumunten van zilveren slandpenniegen anders dan voor rekeuing van den Siaat wordt geschorst tot 1 April 1871 De aanneming van den enkelen gouden stauilaard ia Duitschland waartoe het voorstel is iugediend is niet twijfelachtig en daardoor valt de huofdgitond weg ivaarop on7 e Staatscommissie den dubbelen standaard in haar rapport bad verdedigd De tpinister ziet met het oog op de omstandigheden éerne andere oplossing dan het orergoaii tot den golden standaard maar in afwachting van de daartoe noodige regelingen acht de Regeering t dringend niiodig de bevoegdheid van ieder om zilveren standpeiiningcu te doen aanoiunlen te schorsen Staljen Goneraal TwkEde Kamer Zittingen vai 18 en 19 Maart In Ai zittiuD van Dinsdag zgn de algemeene beraads agiugen over de tvet houdende eene nieuwe reobteri jke inrichting voortgezet De bh Gratamn en Jolles verklaarden zieh voor het ontwerp De hh van Nispen en Hutgers ontwikkelden onderschei dene hoofdl t zwaren zij z ouden echter den loop der debatten en het lot der amendementen afwachten De heer van ier Does de Willebois verklaarde icti meer siellig tcgtn de voordracht In de zitting van gisteren is de algemeene disOKsie over de rechterlijke organisatie voortgezet De heeren van Eek en Lenting zijn er twor de heeren Berginann de Lange en van der Linden tegen De heeren de Brauw en Bredius zijn er niet onvoorwaardclgk tegen rails er groote nijzigingen in worden aangebracht Heden voorlzctiing De Minister van Justitie is het eerst aan het woord Bij de verkiezing van een lid der Tweede Knmcr in liet kies listrict Leiden zijn uilgebracht 1745 geldige stemmen vol treklc meerderheid 873 Mr H A Neeb verkreeg 651 jhr van h Berch van Heemstede 462 dr Nuyens 440 en graaf Schimmelpenninck 185 stemmen Herstemming dus tussohen de bceren Neeb en V d Beroh van Heemstede Door den heer C van Nispen zijn een aniital amendementen op de wet houdende eene iiieune reohterlgke inrichting voorgedragen waarvan het voornaamste strekt tot het Invoeren van raden van justitie waaraan eeu procureur des Konings uordt toegevoegd die belast is met de handhaving der wetten de r chtjge vervolging der misdrgten en de uitvoering der strafvonnissen binnen zijn ressort De heer Rutgers van Rozenburg heeft op het art bepalende den zetel van den Hoogen Baad in den Haag een amendement voorgedragen om den zetel van het hoogst rechterlijk college te vestigen te Amsterdam of Utrecht volgens nadere aanw gzing door den Koning Ten einde de indiensttreding voor jongelingen bg de laarine te bevorderen is door den Minister van Mar ne bepaald dat aan hen die voor de Zeevaart te leiden bg de marine in dienst treden 30 znl wort en toegekend Zoowel aan m tiozrii als aan mariniers beslaat bg het zeewezen nog gioute behoefte V3or plaatsvervangers en nummcrveniisselaars voor de 4ationalé militie zijn bijna geen liefhebbers te vin den de scherpe kontrole o a op de keuring is daarvan de oorzaak Niet zelden wordt voor een plaalsvervanger ƒ 600 tot ƒ 700 geboden en uog zien de kommissiouairs die hierin handelen bijna geen kans om personen daarvoor te krijgen U 1 Onlangs zijn te Utrecht verkocht de boeken en rariteiten van dr Broers voor enkeie stukken zijn booge prijzeu besteed O a moet voor een portretje van Erasinus dat indertijd door dr Broers voor U mo t zijn aangekocht ƒ 1000 zijn betaald dooreen Belgisch kunstkooper Door den heer A Réville pred bij deW alsche gemeente te Ilotterdam is een brief gericht aan de redact e der N Rett Ct waarin hij zrgt na eenige dagen afwezeiid te zijn geweest uit die courant te hebben gezien dut zich eeuecommissie had gevormd om de middelen bijeen te breugeu teu einde vóór zjn vertrek na ir Frankrijk hem een blijvend aandenken aan zijn verblijf in Nederland aan te bieden Ik behoef u uiet te zeggen zegt de cbrg er hoe zeer ik getroffen ben door eene zoo welwillende inlentie en hoezeer het mij tot erkentelgkheid stemt Maar nu de zaak van algemeene bekendheid is geworden a end ik mij tot uw geacht blad opdat lusge Igks bekend worde dat ik dadelgk aan de commissie een brief geschreven heb wairiu ik haar dringend verzocht haar plan te lateu varen Nederland is mg niets ik daarentegen hrn Nederland veel verschuldigd meer zelis d iii ik in staat ben ooit goed te maken Heb ik door eenige letterkundige opstellen Nederland beter in het buitenland leeren waardeeren ik werd hierbij vooral geleld door mgue overtuiging die mij zeide dat Nederland in den Tllkïiude niet bejrgend wordt gelijk het verdient Nederland wint ei bij zoo bet gekend wordt maar ook het buitenland wint bij de nadere kennismaking met Nederland Het komt m voor dat op die wijs de rekening effen wordt Indien ik na eene 21 jarig verblijf in u v vaderland in het mgne terugkcerende de achting en genegenheid medeneem vaii allen die mij van nabij gekend hebben en inzonderheid van mannen in verschillende opzichten zoo uitstekend als de leden van de bedoelde commissie dan ben ik reeds meer dsn beloond Zondag IS te Utrecht onder voorzitting van den heer Dilg een congres gehouden van den sigarenmakcisliond Lit de vooiliaamste plaatsen van ons land aren afgevaardigden aauwezig Het doel van de vergadering is betere regeling der looneii en der verdecling van den arbeid te verkrijgen o o in de hulp die iedere sigarenmaker noodig beeft om zijn arbeid te kunnen verrichten De vergadering was zeer diuk bezocht Te Gent Oost Vlaaiideren is de directie van l et Vederlandsch tooneel voor het jaar 1 873 1874 open Bolisive het kosteloos gebruik der tooneelzaal wordt door de stad aan den bestuurder eene toelage verleend van 6000 francs waarvoor deze gehouden is een volledig tooneelgerelschap samen te stellen tot het behoorlijk oproeren van het drama het tooncelen blijspel Aanvragen moeten vóo r 1 Mei 1873 aan t sledelgk bestuur worden ingezonden Men schrijft uit Rotterdam aan het Cfr DugU Donderdag 13 Maart ging de openbare vergadering van deu Gemeenteraad alhier over in een beslotene Dit is nu wel zulk een buitengewone zaak met en niemand had er dan ook veel notitie van genomen als met eenige geruchten de attentie hierop gevestigd hadden Die geruchten spreken evenwel vnn een feit dat te merkwaardig is om niet aan de vergetelheid out rukt te worden llit betreft altijd volgens die geruchten niels meer of minder dan het iu duigen vallen van al de plannen omtrent den bouw van Nieuw Uotterd iin zooals men liler reeds zegt op Feijcnoord Alles zou namelijk afhankclgk zgn geweest van de al of niet te verleenen concessie aan de Ebijnspoorweg ra iatschappij ann den Hork van Holland Nu deze Cüiice sie verleend schijnt te zijn zou het plaii Feijenoord niet kunnen ten uit oer gcbr c t worden en dus de overeenkomst der geineente met de handelsvereeniguig en alle moeite om de aanneming von het contract door te drij eii zou te trgeel s geweest zgn Wij onthouden ons voorolsnog evenwel van eenigen commentaar daar geruchten daartoe niet de btbie gegevens zijn en bepalen ons tot de ceiivoutlige me dedeeling er vau t Is elu bekende zaak dat in de laats e jaren iu Frieslaniu bgzonder viel vraag was naar boer np aatseii diff dan ook tegen enorme en steeds stijgende prijzen werden verhuurd Naar men ven remt lieeft zich dezer dagen een geval voo gcilnaii Baarderadeel nlzoo in een zeer gnnstige streek moeten een drietal flinke plaatsen waarvan twee ieder met een beste terp publiek te huur zyn aangeboden doch zijn daarvoor slechts drie briefjes ingekomen en wel voor ieder der plaatsen ééa De algemeene commissie tot regeling van het derde eeuwfeest van Alkmaar s ontzet in 1673 heeft het model voor een op te richten monament van den heer F Stracké hoogleeraar aan s Rijks Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam na te zijn voorgelicht door de jury van beoordeeling bestaande uit de heeren VV J Hofdijk J H Eennefeld en B Wijnveld Jr die hun hooge ingenomenheid met dezen kunstarbeid betuigden definitief aangenomen Het beeld dat in Heilbronner steen moet gebeiteld worden stelt een Victoria voor van Alkmaar begint de victorie I die in een rustigen stand ge phatst met den opgeheven rechterarm in een afwerende houding naar 0 idorp zal heenwijzen waar zich het Spaansche hoofdkwartier tijdens het beleg bevond De linkerarm houdt eeu eikentak benevens een zwaard om aau te toonen langs welken weg de victorie verkregen werd Ook is het hoofd met een krans van eikenloof omwonden De aan een Victoria eigen vleugels zijn m opgeheven stand voorgesteld om aan het beeld een triumphantelijk karakter te geven Met genoegen verneemt men dat te Amsterdam en s Graven liage zich commissien gevormd hebben om Alkmaar dit beeld te helpen doen verrijzen Inderdaad als overal de vaderlandsche geest even warm is als in het vaak vergelen Petten dat 66 geschonken heeft dan voorzeker zal Nederland zonder moeite een nieuw kuHstgewrocht te Alkmaar kunnen aanwijzen Mkm a De Held Ct bericht dat dezer dagen te Amsterlam weder een nieuwe toomvoart reederij is opgeicht met het doel tot instelling van een geregelde lieiist tUBSchen Nieuwediep en Oost Indië door bet U zkaiiaat De naam der Maatschappij zal zijn Tava De eerste boot denkt men reeds in de volrende maand aan t Nieuwediep te zien Voorzitterlirectenr is de heer T C Schol te Amsterdam en mededirecteur mr C h Bosch Eeitz te Nieuwediep Het plan bestaat om te Amstcrdan in den sanstaandeii zomer eene tentoonstelling te houden van bloemen door den arbeidenden stand gekweekt Het doel is ontwikkeling van den schoonheidszin bg den werkman en diens grzin Het plan is uitgegaan van de Maatschappij Linnaeus en van de Fereeniging tot veredeling van het volktvermaak De commissto tot het orgnniseeren der tenti onstelling heeft zich reeds gecontitueerd In een later aan te wijzen lokaal zil de tciitooiisteding gehouden worden op Z aterdag 30 Aug Zondjg 31 Aug en Maandag 1 Sept e k Kt rslda igs pi eene circulaire worden verspreid waarin de nieergegoede tadgenooten iiitgenoodigd zullen wordtii om tot bereiking van het voorgestelde doel eene geiJelijke bijdrage te vepstreLken Twee welgestelde ingezetenen te Winterswijk hebben een bunder heidegrond aangekocht om dien door middel van kippeiiteelt te ontginnen De grond wordt te dien einde omheind of orarasterd daarna jaagt men er 700 hennen in die s nachts in vier koepels op de rekken kunnen zitten De mest dier dieren moet strekken om vruchtbaarheid aau den bodem Ie brengen tenvgl men zic t vleit dat de verkoop der eieren grootendeels de kosten van het onderhoud der kippen zal dekken Als de resultaten aan de venvactiiiiig beanhvoorileii zal later de zaak op grootere schaal worden voortgezet Naor men vernoemt worden door de directie der Utrechtscbe beetiiortehuikerfabripk geen contracten tot levering van beetwortelen voor het volgende seizoen meer aangenoiuen daar zij reeds geheel voorzien is Dicntengivolge zijn in de laatste dagen Cii groot laiital aanbiedingen van de hand moeten goue ii norden Het gebruik van verbouwers dio zich te lorciim tot eene vereeiuging hebben gcvorrod om de beetwortels met miulor dan ƒ 12 JO per inou kilo te verbouwen heeft dan ook op de Utreclilsolie beetwortülsuikrrfabrick niet den minsten invloed gehad en wer l door haar buiten de provincie hoogstens ƒ 11 per 1000 kilo beetwortels besteed en zijn zelfs vele oonirac cn tot ƒ 10 e ƒ IS s afgesloten Daar de lueesle fabrickrn reeds geheel von grondstof loorzien zijii is het w iarschijnigk dat de prys per beetworteen nog lager worden zil zoodat de genoemde verernii ing an landbouwers waardoor velen ttniggeliontlen werden tot de aangeboden prijzen af te sluiten een trgenuver estelde uitivii kiiijj als men beoogde zal ten ge olgc hebben U b Bij Kon besluit zijn guedgekenrd de sliitutcn der te Amsierdam j vestigde cieenigiiig Amalia Foi ds Het doel tUvcr Vtremtgng is bet i Iieliten en iti stand houden van een fonils tot ondcisttuiiing van