Goudsche Courant, zondag 23 maart 1873

Vrijdag 21 Maarte N 1337 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omslreken De inzending van adrertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave ProtestaDtsche ongehavrde TroKn eD en weduwen uit dea fatsoenlijkea slHod die in eenige betrekking zooals underw zeres jutfrouw v a gezelschap rerpleegater en dergel ke zign wrrkznam geweest en op den leeft d van miusteua 5 jaren ten gevolge vau omstaudigheden buiten htiar schuld voor zoodanige betrekking met meer in aanmerking kunnen komen Alleen vrouwen zulten lid dezer vereeniging kunnen worden zij zullen te dien einde minstens ƒ 100 in eeus of ƒ 25 jaarlijks moeten bijdragen Zij die gitten doen van lOÜ en daarboven zullen stichteressen genoemd worden Boor den üemeenternad van Deventer is besloten een gedeelte van de wanstaltige kleine woningen welke in vroeger tijden tegen de Groote Kerk aangebouwd zyn en hiur ontsieren te doen afbreke n aan de bestuurders der Hervormde gemeente zal voor het afbreken daarvan 2000 worden vergoed waarvoor de stad eigenares van den ondergrond wordt n tevens de gelegenheid verkrijgt om een nauweu toegang te verruimen Laatste Berichten LondöQ 19 Maart Gisteren wcrJ een Ministerraad gehouden die vier nreii duurde lieden is op nieuw een Kaad belegd t Is onbL kend welk besluit door den heer Giiulstünu en zijne collega s genomen is Madrid 19 Manrt Pe gezanten van Frankrijk en Engeland hebbeu brie en ontvangen door leden van de Ifitcrnaiiunale ondcrt ekend en behelzende dreigementen Mtu becht volstrekt geen gewicht aan dit feit dat men aan vijanden van het Gouvernement toeschrijft De Cortes hebben met 128 tegen 58 stemmen verworpen het amendement des heeren Garcia Ruiz waarin werd voorgesteld om de slavernij trapsgewijze in plaats van dadelijk af te schaffen Versailles 1 9 Maart De Nationale Vergadering heeft het ontwerp tot weder invoering van deu al emeeuen Raad van onderwijs bij de derde lezing A uinenomen Het traktaat met Duitschland is met eenparige stemmen goedi ekeurd l e heer d Haussouville verklaarde dat de Minister Tf n BiiMieuIandsehe Zaken hem eenige ophelderingen bad gegeven ter zake van den maatregel die op drie dagbladen te Parijs is toegepast Daaruit mag hij de hüop putten dat die ma itregel opgeheven of verzacht jat wordeu Met het ooi hierop wordt de door hem en iwce anrtere afgevaardigden aangekondigde interpellitie te dier zake ingetrokken Parijs 19M iart Volgens eenige Parijsche bladen hetft de vreug le ontstaan door het bericht omtrent de spoedige ontruiming van ons grondgebied m eenige plaatsen die door de Duitschors bezet zijn aanlndiiig gegeven tot wel is waar verschoonbare maar met dit al betreurenswaardige manifestatien Zoo zijn eenige Pruisische officieren uverhuop geiooj en De Duitsclie militiiirc autoriteiten te rade gnamle met de om stai digheden namen geen maatregelen van beteugeling MARK TeTeUIC H T E N OOUda 20 Ma irt T irwe prijshoudeiid overif e artikelen na ieiioe onveraitderd Tarwe puike Zeeuwschc 12 70 a 13 40 Mindere ƒ 12 a 12 50 Polder 9 75 a 12 Rogge puike 7 10 a 7 40 Mindere ƒ Ö 50 a ƒ 7 Vuer ƒ 6 a 6 40 Gerst puike 6 M a 7 60 Mindere i 10 a ƒ 7 60 Haver korte ƒ 4 25 a 5 60 Laii e 3 00 a 4 80 Hennepïaad 9 76 Pe veemarkt met weinig aanvoer hoewel de prijzen enorm hoog waren as ecliter do handeltraag Magere farkens en biggen veel aangevoerd de handel vlug Kaas van 30 a 3 i Bntfr 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand Geborrn is Maart Marinua Anthoniua ouders l F Knant en E bmeekens Picter ouders P van Kssen en M A Cetlenijn I oaii a Maria ouders G P M Sonncn en J Sanders OïEKLtDls 17 Munrl W Keicrboom 82 j 18 J T van Aïten i Uk 19 C J van der Louw 66 j C H j kerinaaa 26 j M van der Heijden wed G Zoet 81 j M H E Vin Overzee huisvr van ¥ Grendel 83 j GklluwDi 19 Maart A Smit en V de Hoog ADVERTENTIEN F C VAN ZEULEN en C W SCHENK Gouda 20 Maart 1873 Ondertrouwd G J A INGBNLUIJFF Officier der Infanterie ¥ N H 0 J KRAMER Gouda 20 Maart 1873 Il Receptie 6 April 1873 j Getrouwd P J J VERVENNE l Luitenant der Infanterie EN L M OU DIJK Gouda 20 Maart 1873 Die tevens ook namens wederzijdsche betrekkingen bedanken voor de vele bewijzi n van belangstelling bij hun hnwelijk ondervonden Heden overleed te Gorinchem onze geliefde Broeder en Behuwd Broeder de Heer FREDERICUS GERARDUS JAOOBUS van LEENT in den ouderdom van 45 jaren A C OOSIJN L I M COSIJN van Leent Jhr M C F J DK ROTTE A M UE ROTTE van Leem Gouda 18 Maart 1873 N Heden overleed mijne dierbare gnde MARIA HENRIETTA ELISABET van OVERZEE na eene gelukkige echtvereeniging vauruim 57 jaren bezweek z aan een nuwtoeval in den ouderdom van ruim 83 jaren Gouda 19 Maart 1873 F GRENDEL Gevoelig voor de vele bewijzen van vriendschap en deelneming ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden van mijne geliefde Dochter JACQUELINE CRISTINE i ROSETTE betuig ik bij deze ook namens mgne Kinderen llailfvoor mijn hartelijken dank Mevrouw de Wed J A DUTILH VAN CaPEL Openbare Vcrkoopinfy VAN EEN Woonhuis Mocsliiiii cii perceel Bouwiaiiil te HAASTRECHT De Notaris J O BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal op Bevel vau de Arrondissements Regtbank te iio terrfam op WOENSDAG 9 APRIL 1873 dea morgens elf uur in het jHuis den Hoek te ïaoairec it in het openbaar VERKOOPEN De ONROERENDE GOEDEREN behoorende tot den Boedel en de Nalatengohappen van wijlen de Echtelieden Uk van WIJNGAARDEN en D VAN BAREN als N 1 Het WOONHUIS B N 48 met ERF en SCHUUR aan de Hoogstraat hoek Veersteeg te Haastrecht Sectie B N ti9 en 70 groot 3 Aren 40 Centiaren Uitmuutend geschikt voor allerlei bedrijven ook door de gunstige ligging naast de reeds druk gebruikte Veerpont over den IJssel Nr 2 De MOESTUIN met uitmuntende VRUCHÏBOOMEN beplant aan het Marktveld te Haastrecht Sectie B N 1749 groot 6 Aren 90 Centiaren N 3 Het perceel BOU V of RIETLAND in Jicnedeii llaastrechtt Sectie A N 12G11 en 871 groot 49 Aren 30 Centiaren Alles breeder bij biljetten omschreven en nu dadelijk te aanvaarden ER WORDT GEVRAAGD m VERWERSKNEGHT m B de JONG op de Gouwe alhier OPE BARE VERROOPING van MEUBELEN ROEIBOOT RIETDEKKERSGEREEDSCHAP APPELMANDEN ZILVER en meer op WOENL AG 26 Maart 1873 9 uur aan het Sterfhuis van Hk van WuNOAARDEN te Haastrecht op het Dorp B N 48 ten overstaan van den Notaris ƒ G BROUWER NIJHOFF Een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G verlangt gaarne tegen Mei eene betrekking ala KINDERJUFVROÜW of tot ADSISTENTIE in het HUISHOUDEN ofals JUFVROÜWvan GEZELSCHAP Zjj is bekend met de Fransche Taal ervaren in naaijen stoppen mazen en van goode getuigen voorzien Veel salaris wordt niet vereischt Adres mei franco brieven bij don Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda onder de letters Z Z 11 lïjtel 77 7 saszoonsTJS 2 m ï Onder de Fransche zoowel als onder de Engelsche Fabriekatcn vindt men moeijelijk eene TOILETZEEP zoo degelijk zoo aangenaam versterkend en verfrisschcud en daarbij iu verhouding zoo goedkoop ala de alom bekende JOHAKN HOFF scHB BlWalz Kruidenzeep TïTJii Van aangenamen hoogst aromatischen geur vrij van minerale bestanddeclen verfijnt en verfraait de MALZ ZEKP de Huid verwjjdert alle onreinheden als daauwwormcn sproeten enz maakt de huid zacht en elastisch her i dt en onderhoudt eenen witten en jeugdigen Init en werkt dour hare rjjke moutgehalte bijzonder gnn itig op bet door zenuwzwakte oiitfituiie beven der handen I rijzeu 17V et ü stuks 95 et 35 et 50 c 70 fc te Gouda bij J C v VREUMINGENeu Ie Wed A C SCHOUTEN te Woerden Ijij I IENRI J VAN DEN B ERG Gouda Pruk van A tirinkmau Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BTHTENLAND Bultenkndsch Overzicht Het nieuwe tractnat i reeds door de Franache nationale vergadering met algemeene atemmen goedgekeurd De vreugde der Frauscben orer de aan taande bevrijding openbaart zich o a in bet eenden van adresaen aan deu preaident der republiek wiens positie door den goeden uitslag der onderbandelingen veel verbeterd is Uinsdag is Thiers te Parijs zelfs het voorwerp geweest van een rolks ovatie toen hü naar il hoofdstad was gegaan om een tentoonstelling van schiiderijen te bezoeken men zegt dat hij eer was aangedaan over het blyk van hulde te meer omdat hem naderhand gebleken was dat aan de mutie van de nationale vergadering een minder aangename gnchiedenis was verbonden Het bericht wordt bevestigd dat de interpellatie in lake de maatregelen welke drie oonservatirve bladen getroffen hebben ingetrokken is Men verhsalt dat de JtiOnbUe nationale tegen het einde der m anil werr 7 al beginnen te vericliijneu en dat men ook het verbod van verkoop op den openbaren wpg ten aanzien der bladen I arU Journal en £ ft ramce nationale Kal laten vnrcn Daarentegen wordt de Rappel vvrvulgd vuor een artikel vnn den heer Loekiu De prrrplngrrijen in Frankrijk zijn haar einde nog gprnf tns nabij De Bcrlynsohe l roB Corr meldt dat behalve de reeds bekend yrmaakte verdragsbepalingen betrelfende da ontruiming van het Fransche grondgebied nog het volgende is bekend geworden De te ontruimen departementen en het district Belforl blijven neatraoi gebied en aldaar mogen geen veetingwcrkeu aangelegd worden totdnt de ontruiming geheel zal zijn afgeloopen Het blad wijat voorts op het streven der Fransche regeering tot bevestiging van Frank rÜk s inwendigen toestand en brengt hulde aan de loyale wijze waarop Frankryk het verdrag is nagekomen Het blad besluit zyu artikel als volgt Üe geest van oprechte gematigdheid en verzoeningsgezindbeid welke by de ten uitvocrlegging van het verdrag heeft voorgezeten zal naar wij hopen heilloam werken op de latere betrekkingen tutscbcn beide landen In d Froisisohe kamer is het derde der kerkeljjkpolitieke wetsontwerpen dat betreffende het gebruik van kerkelijke atrafmiddalen in tweede lezing aangenomen Ma de behandeling van het laatste regelende het verlaten der kerk zal terstond de derde leting van het wetsontwerp betreffende de opleiding en aanstelling van geestelijken aan de orde gesteld en onmiddellijk na de aanneming naar het heerenhuis verzonden worden Den ü dezer maand verwacht men de schorsing van de zittingen der kamer ten einde de leden die tevens in den rgksdug zitting hebben gelegenheid ta geven zich geheel aan de werkzaamheden van het rijkspariement te wijden VdiSr dien termijn hoopt men de beide belangrijkste ontwerpen van den minister Falk aangenomen te bebben opdat het herrenhuis deze gedurende het reces der kamer in behandeling ziil kuniii n nemen £ en telegram nit Brussel brengt de lading dat Vrijdag eene inlorpelintie plaats zul liibhoii over de houding die de Belgische gezant by lii L ilicaan tegnnover zekere deputatie heeft aaugciioiuLn Den T Mnart werd eene iuternaliounie deputatie onder leidingvan den prins von Lichtenstein op het Vaticaan ontvangen die bg die gelegenheid de vuur Italië beieedigende n ulrnkkiiigcn bezigde waartegen fOpinione met verontwaardiging protesteerde De Belgen die laan deze deputatie hadden deelgenomen begaven zich onder leiding van den heer Joseph de Ilemptine naar den Belgischen gezant bg den fans baron Fycke en betuigden hem hunnen dank voor de standvastigheid enz waarmede hij de taak dea pausen steunde In zijn antwoord zeide de Belgische gezant volgens Ie Bien Public van Gent althans o a dat hjj op zgn post zou blijven tot deu dag van dat groote te Deum waarvan aller harten reeds een voorgevoel hebben Dit antwoord is het wat des Belgischen liberalen aansloot en den heer Frère Orban aanleiding gegeven heelt een interpellatie tot de regeering te richten VIndependence Beige steekt met dit antwoord den spot de gezant zou beter gedaan hebben zegt htt blad wanneer hg geantwoord had dat by aan het Vaticaan geoocróliieerd Ivaa niet om den paus te ilcuiieu wiens ambtenaar hy met is maar pm de Belgische regcering te verti genwoürdigen en dat hij op zijn post zou bigven tot den dag waarop België DB inzien dat er geen reden bpstaal er hem langer te houden VN anncer hg dien dag lust gevoelt om een te Deum te zingen dan zullen wij er geen bezwaar in zien Zou de wgze waurop l independance Beige mei deze zaak den draak steekt met verreweg de voorkeur verdienen boven eene interpellatie in de kamer waarvan toch nauwelgks eene praktisch resultaat ie verwachten isP De heer Jules Maluu tijdens de ongesteldheid van deu lieer d AsjireiuontLynden interimaii minister rau buiienlandsclie zaken heeft zich bereid verklaard de inlerjiellalie Vrijdag te beantwoorden Gladstone deelde Donderdag in liet Engelsche lagerhuis mede dat alle ministers hun portefeuille weder aanvaardden dat zy de zaken leiden naar dezelfde beginselen als te voren en dat zg rekenen op den steun der liberale partij De berichten nopens de werkstaking in Zuid Walea luiden zóó gunstig dat men haar nis geëindigd kan beschotiweii en nog slechts die steenkolen en yzerwerkers welke tol de werkliedenveieenigingen behooreii in hun verzet bigven voUiurden Keeds zgn per telegram berichten medegeilecld waaruit bigkl dat elfduizend werklieden den arbeid hebben hervat zoodat de meeste mijnen eu hoogovens weder in vollen g mg zijn Vooral in de laalstverloopen week tgn vele werklieden tul den arbeid teru gekeerd Als eeiic zeer gunstige omstandigheid wordt voorts gemeld dat de vrees voor gebrek aan kolen geble ken 18 ongegrond te zijn er wordt thniis brandstof in looreikcudc hoeveelheid geleverd F R A N K IJ K De minister van buit zaken heeft aan deu heer Casietar een antwoord gezonden op zgn memorandum aangaande de vestiging der Spn iiische republiek Dit stuk is van den volgenden inhoud i Mgnl eer de nuiba sadeur 1 Door tus sehenkumst van U IC ontving ik het inemoraiiilum door deu minister vuu sta il vtr onden aan tjpniije s vertegeuwourdigers in het buitenland Wg hebben dit sluk j eleztn mei de unndaoht die Dü nutn is gillcht tot Oluinga gezant an Siiiiiijt tt Pai gs ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN het wegens zijne hooge belangrijkheid in alle opzichten verdient De Fransche regeering erkent gaarne de verhevenheid der gevoelens en het nobel streven waarvan deze nota getuigenis geeft en ontvangt het met de warmste begeerte dat zij verwezenlgkt zien zal hetgeen de heer Costelar hoopt aangaande de toekomst van zgn land Niet de regeering der Fransche republiek ion met onverschilligheid de pogingen kannen gadeslaan die Spanje aanwendt om zich eene blijvende staatsregeUng te geven Wij kunnen niet anders wensohen dan dat het kome aan het eind der reeks van omwentelingen dié dit land zoo vaak hebben beroerd Wy wenschen fan harte dat het in het bezit ge r ike vau het hoogste goed stabiliteit in de vrijheid God geve dat de constitueereiide Cortes wier bijoenkomst reeds is aangekondigd Spanje een geregeld en blijvend bewind kunnen verzekeren een bewind dat het vertrouwen van Europa verwerft door eerbiediging van alle rechten zoo binnen als buiten s binds I Wat ons betreft M de ambassadeur wij zullen getrouwelgk waken voor het behoud der goede betrekkingen tussehen ons land en het uwe wy zalleii al de verplichtingen naleven die op ons rusten ten gevolge van het bezit eener gemeenschappelijk grens en zouveel in ons vermogen is lallen wü medewerken tot herstel der rust en van het vrije verkeer iii den omtrek der Pyreneeën Frankrijk kan voor Spanje niet anders dan gevoelens koesteren van achting en sympathie üutvang enz Va3 get de behtjsat Legiliniisteii en ultramoiitanen zgn zeer boos over dit briefje Natnurlgk het haalt eene streep door hunne rekening r Het ontbreekt er nog maar aoB egt de Patrie dat Frankrijk de Spaansche republiek erkentie en de ultramoutanen pruttelen over de toezegging dat voorlaan de grenzen beter zullen worden bewaakt Dit lanUte werd toch hoog tijd De dagbladen van Madrid begonnen geenszins te onrechte er zeer over te klagen dat de Fransche rrgeeriiig da ir zoo weinig toezicht hield De hoofdsciiukt af nen anii den prefect van liet departement des Basses i yiénces die zelf legitimisl is en veel dour de vingers zag I e arhsten wandelen gewapend in wel heen en weer tnsschen Bayonne I aa en Irun en onlan s mucten drie stukken geschut over de grenzen zgn gebriiclit La Gironde Don Carlos die met dood is huist in Cibourne by Bayonne en komt dagelijks te Biarritz waar hg bij legilimistische vrienden eet en de paarden keurt die voor zgne rekening in het departement wordeu opge kocht Kvln Zeit De zaïk is luidens een telegram ter sprake gekomen in de Corles Caslelar echter die Frankrijk te vriend houden moet heefk in antwoord aan den afgevaardigde Lalor gezegd dat Frankrijk goede wacht hield BINNENLAND GocD 1 ii Maaht Schankwcdstryd KAMPEN GOUDA it zwart i iet D 1 1 12 Zet U 8 B 6 j JsfisL