Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1873

I Woensdag 26 IHaait N 1339 1873 GOtJDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstrelien De inzending van adrertentiën kan geschieden totf één uur des namiddags van den dag der uitgave Elndexamen BurgcravoiHlscliool De VOORZITTER der COMMISSIE belast met het AFNEMEN van het EINDEXAMEN der Burgeravondschool brengt terkennisse van belangstellenden dat het mondeljjke gedeelte vau genoemd Examen zal worden afgenomen op WOENSDAG den 26 en DONDERDAG den 27 MAART telkens beginnende te zes ure in het gebouw der Burgeravondschool De voorzitter Oer Kinderamen comviissie k k G VAN ITERSON Hooghccmraadsiimp llijnlaiK DUKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen door deze ter kennis van belanghebbenden dat de Verkiezingen van Hoofdingelanden en HoofdingelandPlaatsvervaügers den SJ April aanstaande zullen geschieden op do uren en plaatsen vermeld in de te dezer zake aangeplakte biUetten Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Dï CLERCQ Dijkgraaf W G UE BRUIJN KOPS Secr Leiden 20 Maart 1873 De ondergeteekende bericht dat hij heden van de GKOENTMARKT naar de LANGE TIENDE WEG D 39 C M PUIJK Kleedeimaker X1EUVVE DIË ST aauvang 24 Maait aanst Sloornnaclitdienst langs Gouda en tusschengelegeu plaatsen in correspondentie met Noord Holland Friesli ud Groningen Drenthe en Overijsel tot vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en VEE Vertrek van Rotterdam en Amsterdam iederen avond negen uur uitgezonderd Zondag Agenten te Amüerdam D P KIEVITS Rokin bij de Doelenstraat Vilhooyn T FONTAINE Boskoop J WEYNANDS Gouda N C WIEZER Rotterdam J A van dkr SCH UUT Haringvliet Z Zijde Alex BOUT COMMISSIONAIR in BINNENLANDSCFIE COMMISSIE N Adres Westhaven B 179 Inktpraeparaten Al mijne tanuiu alizarin anaUn salon zwarte gallusschryf en andere inktsoorten enstempelinktcn zjjn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheidenstich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaien De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet engeven half hiet water vermengd goedkoope engoede scbr finki a Verkrijgbaar bij ieder soiled boeken kantoorhandel Emmerik H VOU GIMBORN Apoth en Fabrik v chcm techn Proeparaten BAHLMANN C ONTVANGEN EENGROOT ASSORTIMENT ZAvarte Zijden TAPIS TARTAN CHALONS en ID O E k E 3sr Uleubelnetcldot kcn gekleurde Percal en Ratoenen GEVRAAGD een Timmerman een Molenaar drie Indragers om dadelgk in dienst te treden Adres SAUERBIER en MIJNLIEFP Glasfabrickanten Nieuwerkerk ajd IJasel Eene Naaister biedt zich aan om uit NAAIEN te gaan Alsmede EENE WERKSTER alle dagen der week Adres bg den Uitgever dezes Openbare Verkoopliigcn te GOUDA Op MAANDAG 24 MAART 1873 des voormiddags ten 11 ure in het Stations KoffijHUI3 aan den Kattensingel te Oouda van Een kaïritaal HEERENHUIS met TUIN en BERGPLAATS daarachter aan de Oosthaven te Gouda wjjk B N 85 groot 3 aren 01 centiaren zijnde xn het Huis verscheidene meest behangen en gestukadoorde Kamers een goede Kelder Keuken ruime Zolders en hetgeen verder tot een goed en geinakkel jk ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 1 November 1873 De overige perceelen zijn uit de hand verkocht En op DINGSDAG 1 APRIL 1873 des voormiddaga ten 9 uur voor en in het Huis wijk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van Onderscheidene MEUBELEN waaronder eene fraaye Boekenkast eene Schrijftafel een IJzeren Ledikant met toobehooren j verder fijn Linnenen Tafelgocd Bedden en Beddegoed eene verzameling Boeken waaronder belangrijke werken voorts een Gouden Hprologie en eenige Zilveren werken Daags te voren te bezigtigen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Gebrulks AanAVljzlng Het JOH ANN HOFF bCHE MALZ MO ÜT EXTRACT GEZONDHBIDSBIER wordt by Maagkwalen gebrek aan eetlust algemeene ligchaamszwakte 3raaal dagelijksch gebruikt en wel één wjjnglas s voorraiddags bij het middagmaal twee en s avonds wederom één wijnglas Bij hardnekkigen verouderden Hoest Borstkwalen en moeijeljjke ademhaling wordt het MOUTEXTRACT eerst 10 minuten lang gekookt dan afgeschuimd en s morgens en s avonds zeer warm 1 ii 2 wijnglazen gebruikt Prijzen lflesch45Ct 6 flesschen ƒ 2 20 13 flesschen f 4 40 de flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien pr s steeds teruggenomen JOHANN HOFF sni Oentraal Dépot Bloemmarkt bjj de Stilsteeg en verder te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN en te Woerden bij Hknri J van den BEUG IEMAND van middelbaren leeftijd P G I hphte gaarne op een Kantoor of op een der alBw gevestigd Fabrieken geplaatst te worden hij is in staat een attest over te leggen alsmede op te geven waar de voldoendste informatiën genomen kunnen worden Hierop reflecteerenden worden verzocht franco Brieven in te zenden onder Lett B bg den Heer A BRINKMAN Boekhandelaar alhier EEN VERWERSKJÏECHf gevraagd bjj SPARNAAU Huisschilder op Zeveustraat Waarschuwing Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemaakt dat het eenig alléén ecfUe onvertahchte UNIVERSEEL ZÜIVERI IG8ZOUT proefondervindeiyk als het beste middel tegen alle maagkwalen bekend in heele pakken l 60 ets in Ys 38 ets en tot proefneming in Y pakjes a 18 ets is verkrijgbaar te öourfa bij L Welter Gouwe L Schenk Hoogstraat J C Zeldeneuk Markt en P J Mblkebt Haven En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis iMF By aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadeljjke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van H VON GMMBORN Apoth en Fabrik van ohem techn Preparaten Emmerik a d Rgn Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KÜENEN ZOON Chemisten 13 tVaarschuwing Deze URBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 37 a Cent en in dubbele doozen te öOf Z yI alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen GEZONDE TANDEN Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van het Tandvlee sch en tot verdrgving van slechten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadeelige stoffen bevat het ziekwordeu der Tanden en de wijnsteenformering aan dezelve verhindert voor Tandpijn en Soorbut vrywaart en de e kwalen zoo dezelve reeds aanwesig z n in den kortst mogelijken t d lenigt en verdrgfl Dr J G POPP S Plantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dagelijksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteen niet alleen verdreven wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en glans steeds vermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkriji en te Gouda bij L SclienV wiDleliMr op de Hoogstraat wijk A 123 Ie Rotterdam bij F E van Santen Kolif apotli en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te Hage bij J L F C Sn ibilié apoth te Leyden bij E Nnonlijk i te Utrecht bij F Allena apolli j té Amalerilam bij F van Windlieim C verkoophiiia Ie Oudewaler bg T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A VVoIff Gouila Druk Tin A Briukmaa De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAQ De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving Ue BUBGKMËËSTëB nn Gouda brengt bg deu ter kenni van de belaoghebbendeB d t door den Heer Provincialen Inapectenr der Directe belasliaKen eux t Kullcrdam op den 2U Maart 1873 Kgu executoir verklaard een roljaarskohiar voor de bel sting op het pertoneel dienst 1872 1873 en eeu kuhier van het pateatrecbl 3 kwartaal dienstjaar l 7 1873 l st voormeUle Kohieren ter iuvordering zijn gestekt ia bandil au den Heer Oulfaiiger dat ieder daarop roorkbmuiids verplicU is ignen aanslag op den bg de Het bepaalden roet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van UBIE MAANDEN binuea elke de recUiaes bebaoreo te srorden ingediend Gomia den 24 Htart 1873 De Burgemeester Toomoemd VAN BERGEN UZENDOOBN BUITENLAND BDltcnliindscli Overzicht De Fr iii ohe bladen ign geruid act beacboiiviringen over de aanstaande antbmdin dêr jiationale vergadering Het tydstip is het punt van debat wsnro er ineu bet vooreerst nog met eens zal warden Nadat de kamer in hare litting ran 21 dc er lich met eenige ontwerpen van weinig belang had becig gehouden diende de heer Krnoul het rapportlo van de comoiiisie belast met bet onJeuoek ran het voorstel tot weder opriihting van de Vcndóae zuil te l args Het rapport concludeert om 1 de zuil te hcritellen in denzelfden toesthnil als waarin zg tich berond toeu zg vernield werd 2 om door eene inscriptie den dag harrf verwoesting en barer wederopricbting te veracidon Atzoo stelt de commisaic toor het standbeeld van Napoleon op den Inp iler znll te behouden De regeering danrentegrii wensohi er een ander monument op Frankrijk roorstelirndo Verraoi ilelijk zal die taak later tot lerendigc debat ten aanleiding geven Op verlangen van het gouvernement is de discussie orer de petitie van prins Napoleon tegen den 29 dezer aan de orde gesteld Het rapport dat de heer Depeyre daarover beeft uitgebracht was eerst heden aan den minister medegedeeld Vandaar dat deie nog niet gereed is voor de discastie Dfl vlet wetten van den minister Falk zijn Donderdag en Vrijdag door de Pruisische kamer m derde lezing aangenomen De diepst ingrgpende wetten die betreffende de opleiding en aanatelliug van geestelgkm en betreffende de disciplinaire macht der geestelijkheid benevens de oprichting van esn geleohtshof voor kerkelgke aangelegenheden werden met 222 tegen 100 en 205 tegen 119 stemmen aangenomen Na het verleenen van het krediet ten behoeve ran de slachtoffers van de watervloeden aan de Oostzee ging de kamer tot na Pasclicii uiteen Behalve de moeilijkheden welke dr i listen de jeugdige Spaansche republiek berokkcncii outbieckl er Aog veel aan dat haar positie liiuiit en sterk is De twist tusscheii radicalen en npublikcin is duor het bemiddelingsvoorstel van Primo de Uiveiablgk baar slechts voor korten tijd bijgelegd De oude meerderhrid kan het blijÜMar niet verdragen haar gezag bg voortduring te zien afnemen en echgnt evenals ile Fr intche monarthalen voor de aanstaande varkieziiigeo te vieezeu Figaeras werd Vrijdagavond te Madrid trniggewaeht n na zijne komst achtte uieu een nieuwe crisis onvcroijdelgk Dtze is dan ook uitgArokeu N idat de Cortes de onmidilellgke af8ehaffii der slavernij op PortoBieo hadden gedecreieerdft hebbeo zg hun fittingen geschorst en eene permaifnte commissie benoemd waann alle partgeu zgn mtegeiiwourdigd De Fiansohe regeeriug lieeft eiiideigk bij decreet den luvucr vao wapenen if tg de Spaansche greiucn verboden Het uitvoerend bewind van het Zwitsersche kanton Bern heeft bg het hMvai amèl en cassatie de aEcetting gecischt van da geeMdgken in het kanton die bg eau adiel aan dat cM Wg Ugea de schorsing vaa den bisschop Laehat geprotesteerd en s keuoen fCgevcn hebben dal zg ook in het vervolg zich naar züiie bevelen zoaden gedragen De regee ring heeft hun een termgu an 14 dagen gesteld biuiieu welken zg hunne ooderieekening kunnen terugnemen in welk geval de eisch tot afzetting te hunnen aanzien tal worden ingetrokken Daar de registers van den burgerlgken stand lu het kanton nog in handen der geestelijkheid zgn zal de regeering uumiddellgk eene wet tot tiivorring van het burgerlgk huuelgk indienen Deze incidenten zegt Ie Tempt sohgueu op een absolute scheiding van staat en kerk te zulli n uitloopen Trouwens dit IS de eenige billgke en rationele oplossing en bet schgiit dat men dit te Bern emdelgk begint te be grgpen He interpellatie over het incideiit Pycke is iu de Belgische kamer tot Dinsdag uitgesteld FRANKRIJK Het nieuwe tractaat van Bcrign ii rrcds met algemeene stemmen of liovet gelegd onder eenige stemming hnegfnnamd goedgekrtiid Vro forma was de foiivenlio in handen gesteld ceiier sptCKile commissie en deze bracht bg monde van den heer Lefianc m de zitMDg van Woensdag een kun rapport mt van den volgenden inhoud De commissie door Q benoemd om de conventie te onderzoeken betreflfende de afbcialing der oorli sschattiiig en de geheelo ontruiming van het Franiche groijd i bied stelt u eenstemmig rour diecomentie goed te keuren Wal de commissie mg verzocht heeft in ds allereerste plaats uit te drukken is de hoop dat wg in de beraadslaging en lu het rolum die eenstemmigheid zullen aaiitrelTen waarin bij eriiitige omstandigheden alle krachten van het vaderland zich verremiien om het Ie redden of zgn toekomst te ver ekeren Daartoe ia het noodi r Mijne Heercn dat wij dit trartaat goedkeurende ons levendig voor den geest stellen de sm irt eii den aiijjs die ons vervulden toen wij grnoodZ iakt w iren ile veiplettcrde roorw aarden van het vredesverdrag aan te neraoii llifds heeft de Nationale Vergadering een reclitm itijin hulde gebraeht imn bet land dat zich rooveel ojiolfcriiigen getroostte aan den prcs dci t der Uepubliek eu aan de regiering die de onjcrhandeliiigcn leidde ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Afzonderlpe Nonuners VUF CENTEN Het is billgk ook de vaardigheid te constateeren waarmee onze verstandige financieel administratie znUe groote operatien heeft weten uit te voeren zonder s lands krediet aan gevaarlgke storingen bloot te stellen Ëindelgk mochten wij niet vergeten Frankrüfca s vmpathieco te betuigen aan de vaderlandsli de en de onderwerping der heldhafbge stad Verdun die bestemd is om den last der be tting het laatst te drageu Uwe commissie stelt o eenstemmig voor het ontwerp goed te keuren hetwelk n door de r eering aangeboden is Gelijk wg reeds gezien hebben geschiedde zoUn dan ook Toen het volgende eenige artikel der regceringsvoordracht de pnesideut der Bepnbliek wordt gemachtigd de overeenkomst den ISden Maart 1873 te Berlijn tusschen Frankrijk en Duitsohland gealoten te ratificeeren en des uoods uit te voeren ia stemming kwam stonden alle leden op Nieaumd verzette zich en derhalve werd bet voorstel onveranderd goedgekeurd In deze zitting is met 537 stemmen tegen 105 aangenomen bet ontwerp betreffende de samenstelling van den Kaad van Onderwys Ook is in behandeling gekomen de wetsvoordracht van den heer d Hauasonvilie strekkende tot regeling van den toestand det bannelingen in Nieuw Caledonie De heer Brisson heeft namens zgn vrienden vande linkerzijde verkbuird zich aan de stemming te zullen onthoudi n Spreker betoogde dat noch zijn politeke geloolsjenooten iioch hg er toe mede kondenv erken een stelsel in stand te houden dat zg vtrtoeicn We hebben zeide hg sedert langentijd amnestie gevraagd niet uit sentimentaliteit maar om politieke redenen Wg denken gelgk Mar iulay Wanneer men de hoofden van een opstand buiten staat gebracht heeft kwaad te doen moet mentr aan deuken vergevensgezind te wezen ten aanzien der verdoolde ondergeschikten Maar de Nationale Vergadering beeft er anders over gedacht Zg heefteen proef willen nemen met een kolonisatie die vante voren door het klimaat bet nationale karakteren den ueconomischeu toestand van het land veroordeeld werd en nu zullen wg door ons votum een wet tsving met bekrachtigen wier beginsel wy afkeuren Wg zullen weten te wachten totdat er een nieuue Nationale Vergadering is die de aanettie afkondigt Twaalf artikelen der voordiacht werden vervolgens arUkegcwgs aaiigenompn Bij art 23 stelde de heer Favre een q al iiigrgpend amendement voor d t naar de commiss e weid verzonden Ziehier de hoofdbepalingen der nieuwe wet Alle oveitredingen van verordeningen door dengonvrrueur in N leuw Calcdonic v iaiftesteld of vast te stellen worden gestraft met de disciplinaire straffen welke bg de marine in gebruik iijo Misdaden en misdreven worden door krggsradeu gevonnisd De vrouwen en kinderen der bannelingen zullen bet recht hebben zich bg hem te gaan voegen voor zoover de sommen jaarlgks voor de deportatie beschikbaar dat toelaten De regecnng zal echter ehouden zgn de vrouuen en kinderen van bannelingen die bun gezin behoorhjk kunnen ouderbouden kosteloos over te brengen Aan bannelingon zal roorluopige beschikking kuuucn gegeven worden over de landeigen op du eilanden ten einde ze te outijinnen