Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1873

Gel k wij reed gisteren mi dedeelüen hebben ic hwren Cnsitjltane o s hun iuterpellatie in zake de drie bla ieri Jtsemllée nationale Paris Journal en Esperartce natiQuale ingctrukken Ue heer d HaussonvilIe die alks utt Ui n uHam dted gaf te kennen dat de iiitiekking pst ipedde umJat er des explications cordiale hadden pliuits had I it wilde zooveel zeggen als dat d i M nister beloofd had die maatregelen te eullen il treklf n Danrciite jen kondigden de hceren Cazoi c s eene andere interpellatie n n betrcffendfi de gedragslijn die de rcgetTin in het ziiiJeii van Frankrijk tegenover de b aJtu aldhar uigt Deze idterpeüatie zftl aaustaiindei hu iderdag gebonden worden Oji voorstel les heeren Tt Liin tcomt Ma mdagaan de orde de afiV j7ciide conclusie vim hrt rapport der commissie K tn IViitle de voordr loht om op staatskoaten werkliü len naar de Weener tentooiistellmg te ENGELAND liet Iluf der Adtuii liteit heelt ilezer dagen de behan leÜng van het geding insschen de feeders van de Nederlandsche stoomboot Batavier en den onderkoninü an Kgypte aJs eigenaar van de stoomboot Charkier hervat l e jiscli van de ecistgenoemden strelït tot het verkrijgen ei ner schndevcrgoeding van 18 000 p st van den la tHte wegens het verongelukken van de liativicr door aanvaring met de Charkier De 7 iak hangt s aincn met eene belangryke quBEstie deze namelijk of de Khedive al dan niel epn onafhankelijk Souverein is en of zijn eigendom derbalvo ai daiiniüt als het eigendom van een 7 00 danige gerekend moet worden te staan buiten liet bpreik van het gewone internatioaa d recht Het geding duurt vtjfu t De C linrkier ligt nog steeds in het VicUiriadok onder arrest BELGIË De directeur van het Brussflstihr Theatre de la Monr a e Avrdion is door de hnndelsrechtb mk in afaat van faillissement verklaard het passief bedraagt 100 000 francs raen beweert dat de e nitsprfiak is uitgelokt djor de artisten die niet werden betaald een parti uhere ver eniging heeft terstond bij de pftiatselyke autoriteiten jiauzoek gedaan om zich Toor lüjpig met de ndmini tratie van voormelde inriehtini van uit ipauiiing Ie mugen belasten Omtrent dit failli seujeiit HorJt aan de N Rott Ct uit Brussel gf sc reven Elct faillissement van den heer Avrillan diriTtear der opera fvordt hier zeer druk bespruken Hij penoot van de stad en den koning een subsidie v m 3 iO 000 francs en had het vrije gebruik der zanl le artlstrn viachtten week en dag op hunne traktementen t jebeurde baart e meer verwondering omilat A iiHon dezer dagpn zulke uitstekende zaken heeft gemaakt met de oproeringen van den Tannhauscr Men verwijt het gerapcutebestuur dat er geen voiduend toezicht is gehouden op den directeur die secrf tans uas bij de groote opera te i arijs vunrd it by ten ou xnt kwam Men onder stelde dat hij ei ii uit tckend adtnii istratcur zou zijn maar de ultkomsi hcjft iiU tegendeel be we en u f looplg hebben de artl ten er in toegestemd vijf avonden te zingen inidilelerwyl zal het gemeentebestuur rohatregelen beramen om stoornis in de theatrale campagne te voorkomen D uTt s c h land De régcering heeft voor een paar dagen een wetsontwerp met uitvoerige memorie van toelichting bij d u Bomlenud ingediend betiefTende het nieuwe plan tot uitbreiding der Duitsche vloot Wij ontlcenen dnnman het volgende e sommen benoodigd tot verivezenlijking dier plsniien worden geraamd op 85 386 910 th hierby zijn echter begrepen de uitgaven tot vermeerilering der matine in 1873 n 1874 op de begrootiug run lat departement gebracht tot een gezamenlijk bedrag van 22 267 30 1 tb Volgens hel plan ontworpen in 1867 waren de buitengewone uitgaven voor de vloot van 18IS7 tot 1877 geraamd op O nillioen tb loddat èv tegenwoordige raming de vorige met 76 886 910 tb overtreft In een memorie door de Begeering ingediend op 6 Mei 1872 is echter aangetoond dat indien men het plan in 1867 ontworpen ten uitroer loggen wilde Isdui 35 464 698 tb meer noodig zouden zijn dan het destijds opgegeven bedrag De hoogere vordering tot verwe enlijking van de thans ontworpen phnnen is derhalve inderdaad slechts 41 422 312 tb Binnen 10 jaren hoopt de regeering hot plan te verwezeniyken Hel aantal oorlogsbodems die men wcnscht aan te bouwen is als volgt gepant erde schepen 8 fregatten 6 korvetten 7 monitors en 2 drijvende batteryeni nietgepantferde schepen 20 korvetten 18 kannonneerbijoten S drijvende batterijen 3 brikken en 28 tor deduvanrtuigen AI deze bodems rullen op binnen landsche wurvcn d i op r ks eu particuliere werven worden gebouwd lu de memorie wordt medegedeeld dat Engeland bijna 8 maal meer aan zijn vloot besteedt Frankrgk ongeveer 5 maal eu dat Bushind bgna 3 maai meer tot d it einde uitgeeft I eze verhouding wordt nog gunstiger Toor Duitschlantl indien men in aanmerking neemt dat meer dan de helft der middelen op de begrooting voor marine gcltraolit uitgaven zijn welke slecbis eenmaal vourkomen lldsland heeft zijn budget voor mam e voor 1873 in vergelijking met dut voor 1872 verhoogd met 32 ptjt eu Duitsclilaud slechts met 13 pCt Dat Duitsclilaiid een krachtige vloot behoeft blijkt voldoende uit de gewichlige taak welke zij moet vervullen het beschermen eener handelsvloot welker schepen alle zeeën beploegen de verdediging eener uitgtstrekte Noord en Oostzeekust weike gezamenlijk eeue lengte heeft van meer dan 17Ü Uuitsche mijlen terwijl hierby in het oog moet gehouden woideu dat verscheiden naburige staten in het bezit zijn eener talrijke vloot Zoolang echter de Noord met de Oost eo niet is verbonden door een groot kanaal mist de Duitsclie vloot hare vrijlieid van beweging Hierin zal worden voor ien zegt de memorie door het ninkeii vau een kanaal dat van St Margareiha aan de Elvc over Rendsburg naar de golf van Kiel loopt Dit verbiiiilingskanaal van Kensburg iinir de golf van Kiel zal gelijke afmetingen erlangen als het hoofdkaiiaal namelijk 2i4 voet breedte en 31 voet diepte De daarvoor nog benoodigde uitgnven raamt de memorie op 11 milliocn tlialer te verdeelen over een tijdperk van 10 jaren Naar men verzekert heeft de Kroonprins het plan opgegeten om naar Weenrn te gaan tot bijwoning van de opening der iiiteriiatijnale tentoonstelling in zijn betrekking v in beschermer van de Dnitsöhe afdeeliiig der internationale tentuonstellcrs had hij gaarne geweiisclit bij die plechtigheid tegenwoordig te Zijn Van goed ingelichte zijde verneemt men dat de geneeskunilifren die liem gedurende zijn jongs e ziekte hebben behmiileld ten stelligste 7ich tegen de verwe eiilijking van dat voornemen hebben verk aard Hel schijnt dat zijn toest md nog zeer eel om ichiigheid vordert Zijn uiterlijk vroiger zoo forbch en zoo kraclitig heeft dat karakter schier geheel verloren gelaat en houding beide veriaJen il it hij nog zeer lijdend u Hij g legenheid van de opening der zitting v iu d u Itijksdag toen de Prins vüor de eerste niaal na rijn aanvankelijk hersiel te Berlijn in het opeir aar optrad werd algemeen en met innige teleurstelling de iv nnrneiniiig gednau dat zijn toesl ind nog veel te wenscüen overliet Ket onderzoek der speciale commissie naar de wijze wa irop de sp jorvvegcjijci ssién vroeger zijn verleend waarbij de genoemde heer W igpuer zoo zeer IS betrokken bren jt iken aan het licht welke den toest md des hoeren VVagencr en andere personen hoog t ongunstig maken Keiie iiiedeikciiig in de liunhimd Ilandds Zeifttng voorkuiufiide luidt aliliis Oe eerste e tnces ionnri seii voor ileii l oranier sciien centraals oonvcg hebben behiilvo de 4 1 UOO til wiiurvaii do heer Lcisker in ijne rede liefige S roken een bedrag van 107 000 th bedongen vande commissie aan welke zij de concessie overdeden m iar bovendien bij geheim verdr tg een extra premie bediiiigen ten bedrage van 300 000 th Opmerkelijkis het dat aan de oorspronkelijke conccssioiKirissengeen penning van die gelden is betaald Van de bedongen voordee en hebbea vi s gonOten Berlijn zjil eindelijk in het bezit geraken van voegzame middelen van vervoer op den openbaren weg Er heeft zich een maatschappij gevormd Voor openbaar vervoer te Berlijn aan welke door de regeering concessie is verleend onder de volgende hoofdvoorwaarden dat zij 15O0 drow8ky s eersteklasse en 500 dito tweede klasse binnen een bepialden tijd beschikbaar zal stellen binnen 4 maanden moeten 250 dergelijke rijtuigen voor den openbaren dienst gereed zijn en vervolgens geregeld 100 stuks per maand totdat het vastgestelde aantal is afgeleverd BINNENLAND GoVDA 25 MaabT Vrijdag werd te Stolwijkersluis een vergadering gehouden van hoofdingelanden vau de rimpeii erw iard ter verkiezing van 3 candidaten voor de betrekking van Hoogheemraad die met 1 Mei e k openvalt door de periodieke aftreding van den heer ï Huijzer te Krimpen op de Lek Bij de 2 eerste stem mingen u orden 20 bij de 3de 21 geldige stemmen uiigebraclit Gekozen wcrdeu de heeren T Iluizir met 16 L Kooy te Krimpen op den IJscl en M Verdoold Cz te Stolwijk beiden met 14 stem men Donderdag avond werd voor den ivinter v in lSi2 lS73 de laatste leesvergailering gi houden van het ikipartemeiit Moordrecht en Gouderak der M schappg tot Nut van t Algemeen Bij du gelegeitheid traden voor een buitcngewoofi talr k gehoorde heer Helleman en zijne dochter mejufvrouw O HeU leutau van de Kinderdijk op Beiden gaven bij de voordracht ran verichillende dichtstakken van onderscheiden aard de schoonste bewezen ran meesterschap op dat gebied De avond werd op die wijze nuttig en hoogst aangenaam doorgebracht en de grootste bijval van alle zijden voor zooveel schoons betuigd Uit Oudewater schryft men ons LI Vrijdagavond had iu de St Joriailoelen alhier de derde buitengewone vergadering plaats van de alllier gevestigde rederijkerskamer Borger Voorde in groüten getale opgekomenc contribneerende leden en hunne dames werden achtereenvolgens opgeroerd het tooneelspel Vader en Zoon en Oom Jan t iettamenf blijspel in vier bedrijven Ook ditmaal betoonden zich de werkende leden van Borger zooals wij dit vim lie up de planken gewoon zijn flink en ferm Van harte wenschcn wij dexe kamer die dank zij de flinke leiding eu den werkzamen geest van hare leden ook ia de gewone vergaderingen zich gnnstig onderscheidt een voortdurenden bloei toe De Minister van Oorlog beeft bepaald dat roorttaan afgekeurde en mitsdien ontslagen miliciens voor het geval zij een afstand van meer dan 80 kilometeis hebben af ie leggen door de zorg van den provincialen adjudant van reisgeld zullen kunnen rorden Voorzien Tot dusver heeft dat verstrekken ran reisgeld aan de manschappen aanleiding kunnen geven tut oponthoud bg het vertrek en het voortzetten der reis De minister ran oorlog vernomen hebbende dat zijne aanschrijving betreffende het bezoeken der militaire ziekeninriclitingen door geestelijken in een te bekrompen zin wordt opgevat haeft haar a ingc uld lil dier voegt dat wanneer een der ziekcnoppassera crncemt dat een verpleegde in gevaar verkeert luj van dete meening onvervrijld kennis geeft aan den oHicier van gezondheid die zich in het gebouw bevindt oT is er geen aanwezig tan den directeur of administrateur der ziekeninriehting en moohtook deze soms het gebouw voor een oogeiiblik hebben verlnteu aan di n gei mployeerdc die hein tijdelijk vervangt en dat hij die het bericht ont angt zorgt diit de geestelijke hulp terstond wordt ingeroepen Tevens bevat deze nadere missive de bepaling dat de goestelijko die bij eeu verpleegde is geroepen voor eeu volftcnd bezoek geena nieuwe uituooiiiging bihoeft maar vrijen toeging heeft tot dinnkmnke ooiang hij dit voor de verrullia ïijn herUerlJike plichten noodig acht De minister van marine heeft ter kennis ran behiiigliebbeii len gebracht dat in de maand Mei annst bij do direi tie der marine te Hellevoetsiuis een vergolijkeiid examen zal pliia s hehlien vnn jongelingen ilie a s m icliinisi leeriiiig 2ile kl weiisohen te worden aangenomen IL t gel il der als zoodanig te plaiitseii jongelingen zjil zich tot vijftien bepalen Ondeis o voo den die verlangen dat hunne zonen of pupillen lot voorschreven examen worden ioegel iten moeten vóór of uiterlijk op den lantsten April aiinsl een op zegel geschreven verzoekschrift iudieurn aan hot departement van marine Alleen worden zoodanige jongelingen tot het examen toegelaten die geboren zijn in de joren 1854 1855 1806 18S7 of 18 58 Statea Generaal Tweeui Kaheh Zittingen van 22 en 24 Maart In de zitting van Zaterdag die laat eindigde heoit de minister van justitie de beide amendementen dal van den heer van Lymleu en dat van den heerGodefroi bestreden Zij zgn diiainn verworpen hoteerste met 46 tegen 28 bet tweede met 49 tegen 24 stemmen Artikel 1 der regceriug is dtutrna oangti nomen met 46 tegen 28 stemmen u In de zitting van gisteren beeft de heer van Zuylen verlof gevraagd en bekoote om de regeeriug op een nader te bepalen dag te interpelleeren over de aanschrijvingen van den ininisicr van oorlog ontrent het toelaten van godsdienst leeraars in de mi litaire zickcninricbtingen De discussie over de rechterlijke organisatie liep alleen oicr ortikel 3 en de du iri p voorgoctelde amendementen De beraadslaging liierover is niet afgeloopen ICr heeft zich tc Amsterdaii een subcomibissie gevormil tot het verzamelen van bijdragen om den heer dr Héville bij zjn vertrek uit Nederland een blyvend souvenir als bewijs van hoogachting aan te bieden In ceuc deswege verspreide circulaire herinnert die subeoinmixsic o a aan de keurige artikelen in de Iftvue es t Hj Mviuka vv iurdoor de heer RtVilIe ods laud en eonige z aet groote mannen zooali Jacob van Lennep eu Tborbecke iu den vreemde ipeer bekend beeft gemaakt Verder wijst zij op de bezielde en velsprekende voordrachten door Kcville zoo herhaaldelijk in de hoofst id gehouden hetzij van den kansel hetzij ran den katheder in de Maatschappij Felix Meriti die hem het oerelidmaatschap terlecnde Gemelde subcommissie bestaat uit de heeren J Buissevain G i T e Cleroq I C Crnis dr G Von Gorkom Pb H llngenholtz Jr E Laurillard W ff Van Lortoe VV C Mees G Ubreeu P C A Pantekoek M A l erp H Steenberg mr C J A Pen ïex burgemeester en H W Kooriug Uloth Door den Commissaris des Koniuga in Drenthe is aan de ingezetenen ron die prorincie bekend gemaakt d l Z ÏH ten einde gerolg te geveil aan de ten vorige jare ged tne toezegging om genoemd gewest dit jaar te bezoeken het roornemen heeft dat bezoek te doen plaats hebben ran den 3n tot den lOu Mei aiiiislaande s Kouinga bezoek aan de pruriocie FrieaUnd is brpaald op den 10 tot den 17 en aan Groningen op den 17 tot den 24 Mei De onthulling ran het monument te Heiligerlee zal den 23 plaats hebben Uit een cbryren ran het hoofdbestuur der Vireeniging voor Fabriek en Haudwerksnijrerheid dot Donderdagavoud in de rergadering der afdeeling Amsterdim werd roorgelezen bleek dat de Hollindsohe Spoorwegmaatsohappü wel gezind is loge vrnchtt irievrn roor reizende werklieden toe te itaan Zoodra haar blijkt dat e n 20tal werklieden zieh regelnalig per trein naar hun werk willen begeven zal zy bereid berondea warden net de werklieden over een zeer laag tarief bij abonnement rast te stellen te oiiderhandeleu De Kou Ned gro smedery te Iieidcn die sedert rele jaren aan rele banden werk rersehefte en steeds druk geuerkt heeft is sedert korten tijd begonneo bare werkzaamhetleo minder krachtig voort te zetten ten gevolge waai van de vorige week een SOtal arbcidiits oatalttgeu zgo Terwijl de aog overige werklieden eeu bcp rkt aantal urea Uyven voortwerken rreest men voor grootere inkrimping der werkraamheden Volfteus geruebt zoiidea de koogfi gter en kolenprijzen een voorname oorzaak van dezen toestand zyn terwijl volgens anderen de Ned Marine die steeds veel werk aan de inrichting verschaft heeft liaai aedrrt kort ern groot gadeelta der werkzaamheden heuft onttrokken Volgens de Goeitc ie Courant is tegen de Maatschappij tot exploitatie van Stiialsspoorwegeu proccsvi rh i l opgemaakt wegens dm dood van een 12tal soli ipen bij het rervoer van K uiuingen naar Goes overleden Op het graf vnn den te Sluis overleden taalgeleerde J II V4n i a r is door ecnige rienilen een gedenkteckeii opgericht liet bestnal nit een 2 a 3 meters hoüire Tieikaiite ste ii n znil Aan het boveneinde viiii het voorvlak ziet men een bloemenkrans waarin een n li it oii daaronder slaat niet vergulde let teren te lezen llier rust J IL v m Dale hoofd oudcrwyzvr en arohiraris te Suis aldaar geb 16 Kebr 1828 en g lorren 19 Mei 1872 Opgericht door zijne rrienden Men meldt uit Middelburg van 20 Maart Gisteren heeft de militieraad in Zeeland een jongeling Tan twintig jareu voorden dienst der nationale n UI teil of keuren omdat hij slechts eeue longtc had vnn 1 172 IB hg was overigens welgcmaakt eu genoot eene goode gezoudbeid Als een bewys hoe roór landbezit ilikwijls reel geld bc teed wordt kan gelden dat de jl l in dng verkochte boschgrond en moestuin langs Ve Donkere Laan te Zeifet to zflmen nog geen drie bunders groot de koiosaate om van ƒ 86 600 opgebracht beeft Donderdag avond tegen 6i s ore zou te Blok yi da r da predikanten dr Hofstede de Groot van Kaïapwi en Komman van Zwolle eeu opwekkiugsrede gehouden worden voor het Ned ï endelinggenootschap De kerk was eivol Nu een uur gewacht te hebben konden de belangstellenden weder naar huis gaan omdat geen der beide heeren sprekers verscheen De Leidiehe Courant meldt dat Z K H prins Alexander der Nederlaiiilen zich bereid verklaard heeft het eere voorzitterschap te aai vaardfn der te Leiden gevestigde commissie ter oprclitn g von een standbeeld roor Pieter Adriaanszoon nn ilcr tterf Binnenkort zjil door die commissie i ii oproeping i iu de dagbladen geplaatst en intecknilijsten aangeboden worden Intusschen zijn naar men verneemt riTils eeiiige giften bij de commissie ingekomen I Het HU deelt mede dat door de hb A baron Sloet rau Oldntitrabotgk e6 Willaa Buys Wz Botterdaffl eeu adres aan Z M deu koning is gezonden waa b j tij concessie rerzoeken roor den aanleg eener spoorweglijn op Java tussohen Solo en Possaroeang met verbindingen n iar Kediri en Maiaog en 8üerabaija Zij vragen daarbij reutegnrantie over eene san van 44 millioen eu geven te kennen dat het kapitial thans beicliikbaar is Tevens verklaren zij zich bereid in Wesl en Midden Java spoorweglijnen a in te leggen gezamenlijk 1000 km lang volgens nader te verleenen voor naarden Te Haarlem is door de afdeeling der Vereen iging roor labriek en handwerkanij verheid in Nederland aldaar eene commissie benoemd aan wie de taak is opgedragen middelen te beraoien ten einde aldaar eene ipa irbaiik vi l rii hel stelsel van den heer SchulizeDelitscb naar plaatselijke toestanden gewijzigd tot stand te brengen Het doel eener zoodanige bank is zelf hulp door rereeniging Dikwijls hoort men klagen meldt het ü IJ dat er door het te weinig aannezig zijn van Ned koperen muntstukken zooveel Belgische centen in omloop zouden zijn uit zekere bronnen kan dit echter wortien tegengesproken daar op dit oogenblik 2f 9 luillioen Ncderl koperstukken I8 i niilliueii heeie eu 104 milliocn halre centen in omloop zijn het aanwezig ciju van zooveel Belgisch kopergeld kan dus alleen aan speculatiegeest orden to eachreren De officier ran justitie te Groningen heelt de aandacht gereitigd op de handeliiigeii van zekere per lonen ii h noemende Charles Seder en Bniiqueir en C te Londen Moorgate n 60 da ir het gebleken 1 iiat laatstgenoemde uit Londen kassiersbriefjes a eeft gewoonlijk raa een klein bedrag op hier te lande gevestigde kaasiershuizen en eerstgenoemde gelijktydig tot dekking daarvan wisiels aan de bttrukkeu knasiers zendt die eUers betajlbaar gesteld later blijken valscb te zijn of waarvan thans geene gelden tot betaling by de betrokkenen aannczig zijn Uit Leeuwarden schrijft men dd 21 Maart Naar alle waarschynlijkheid zal de gemeente dit jaar niet haar vol contigrut roor de nationale militie kunnen leveren Het bedraagt 75 mau Van de 224 lutc ingen zyn iutussulun door den militieraad Slechts 74 voor den dienst aangewezen eu niet minder den 147 daarvan vrygesteld Oastrent 3 loteliiigeu II do uitspraak tot de 2de titling aangehnudeu Iu de jongste gecombineerde vergadering ran afgevaardigden d T Kamers van Koophandel en l abrieken in Frieatand is betloleii zich te wenden tot den Munster van Binneiilandschc Zaken met dringend verzoek om nu de Pruisische r ecile K iuer besloten heeft den aanlag van den ipooroeg Nieuwe Schans Ibrhove te subeidieereii te bevorderen dat de zaak nu ook door Nederiaiid krachtig worde oiidersieund Uit Deventer meldt men dd 21 Maait Sedert de N O en O wiiiileu beeiacbten is ecu groot gedeelte van het biuueniviitvr wiuu iau de land bouuers gedurende den winter zeer veel last hadden geheel van de akkera verdwenen zoodat mcu thans neder druk bezig is tnet den vtldarbeid De graslanden bebboB ttadi eeti taot groen aanzien Uok laat hei te reld staaoda wintergroen niets te weiiscbeu orer Men denkt weldra algemeen een begin te miken met het zetten an aardappelen De uiterwaarden zgn nog steeds grïnundeerd Door de cummissie van uitvoering roor deu bouw run deu U illemstoren te Dillenburg is bekend gemaakt dat door lia ir in IJttlerlHud ƒ 8139 861 is ontvangen Daar echter dit bedrag verreweg te gering is om aan de voorgenomen plannen uitvoering te geven buopt de oomiciaeie dat zg duor meerdere bydragcn daarioe alsnog in staat zal worden geste d Uit Keulen vernemen wij met groote belangstelI iig dat aan mevrouw Liiia Schneider door denKoning der Nederlanden ile groot gouden rijkitie daille voor verdieniten i vciieeD l nvlkemtit leRudschrijven van den Minister rau Biuueulnmlsche Znkcii dooi haar is ontvangen Sputaior In eene particuliere correipondenliu uit Brussel in de A U Ct wordt gemeld Na vry langdurige pruefiieiaingen en onderhaii Ie liii eii IS de Nedcriandsclie regecring hit cinJelylv eei s geworden met de uiivinde s dci lïiigisci e miIniillrusis de hetitn jluistoplic fii M lit ii v alhier Min deelt mij lovcns uiiAlf dat In t slok i woik zch 111 hel bezit van het Nediriandscli Ciouveriieinent be ond iia ir Indie iiigeselieept is of zal oidiii Aan het versl ng onitieiit den tjestnnd der liijksAeiideiuie vnn Beeldende Kunsten te ln te llanl in hit voiige juar is het Volgende ontleend In het personeel der hooglecraren a de Academie bebbou geen mutatien plaats gehad doch door de benoeming van den heer Dr C Lemeke te Munchen tot hoogleeraar iu de aeslhetiek en kunstgeschiedenis is in de tot dusver bestaande leemte voorzien vnn welke benoeming een gunstige invloed op de verdere ontwikkeling der Academie en oo bare werking ook in uitgebreider kring wordt verwacht Het aantal leerlingen beliep in den aanvang van het vorige jaar 32 en bedraagt thans 28 Onderwgs werd gegeven in de teeken en schilderkunst de boetseerlessen werden bijgewoond door al de leerlingen die daartue waren toegelaten voorts werd nog onderwezen de auatomie de beginselen der proportieleer en de perspeeiief terwijl door een der boogleeraren een cursus werd gegeven in de leer A t bouwstijlen en het ornament Voor beeldhouw en graveerkunst zyn geene leerlingen ingeschreven Door aankoop van een tachtigtal photographieen en eeuige boekwerken over kunstgeschiedenis en schoonheidsleer zoomede door eenige prentwerken en tijdschriften werd de bibliotheek en de collectie photographieen vrij aanzienlijk vermeerderd Haar de Academie nog altijd in het Oude Mannenhi s is gevestigd en met de stichting van het nieuwe gelHiuiv uog niet is begonnen meent de commissie de vo rsieijeu nog te moeten achterwege houden welke zy ten op icnte der zeer gebrekkige en onvolledige pleistervrrzameling aan de Regeering wenscht te doen Zij uit deu wensch dat de tijd daartoe spoeilig gekomen zal zijn en het nieuwe Academiegebouw weldra moge verrijzen eu een einde maken aan deu oiiaangenamen toestand van overgang waarin de Acidemia zich nu reeds meer dan twee jaren beTinilt Met dankbaarheid brengt de commissie in haar TcrsLtg hulde aau de nagedachtenis van baar in het begin dezes jaars overleden geacht medelid Dr J C llacke van Myndeu De Commissie besluit haar verslag met de herhaling van den wensch dat eene aanzienlijke verlaging van het leergeld in overweging moge worden genomen Door het hervatten van den arbeid van 11 000 arbeiders lu de kolenmijnen van Wallis is de steenkolenhandel een nieuw tijdperk ingetreden Wegen de enorm hooge prijzen zgn de benoodigd steenkolen bij dejongstea nbesteiling oor de gasfabriek te Uirecbt beperkt tot 126 000 heet New Pelton steenkolen hoewel er 2 j0 000 heet benoodigd waren Zooals de prijs thans wai kon de fatiriek het gasniet meer voor 6 cents per kub el blijven leveren I r bestaat nn echter bij de hervatting van den mijnarbeid alle hoop dat het restant benoodigde Engelsihe steenkolen weldra tegen ilen ouden prijs van lo P kunnen geleverd worden en men dus iiirt genoodziakt zal ziju om tot verhooging der gisprijz ii 01 er te ga in VIr Da gU Laatste Berichten Mftdrid 4 Maart De groote m inifestatie tegen de Ayunt i iiiiitu te Madrid welke heden zou plaats gnjpen heeft schipbreuk geleden ten gevolge van de afM czigheid van deu lei ler Londea 24 Maart De Daily News deelt uit WI enen het vclgend bericiit mede ran 23 dezer Uit St Petersburg wordt gemeld dut Prins Gortschakofl bij den Staatsraad een besiuit heeft ingediend ten doel hebbende den Rnssisehen gezant te Koiistnntlonopel te maclit gen om aan liiissi eiie omh rJaneii die in Turkije wonen en in strijd met de belangen van Rusland handelen de rechten der Russische nationaliteit te ontnemen Madrid 23 Maart Iu den Ministerraad die na de teiugkomst vnn Figneras belegd werd is besloten lic kr ichtigste maal regelen e nemen voor de inslaudhouiling der opcniiare orde In somtui e pla itseu aii Estramadura heerschen sociaiiti clie agitatien die op krachtige wijze onderdrukt wor len Onilcr de leden der permanente Commissie komen voor Estebnu en Sdlvtria Alphoi sisteii eu Itomero en Ortez Unionisten Genere 24 Maart Bij volksstemming is de wet aangenomen waarbg aan de Katholieke kiezers in de kerspelen het recht wordt verleend de geestelijken te verkiezen Berlijn ï Maart In dan Rijksdag werd beden het drbat gnopcnd ofèr do lücuwe conventie met Eiaukryk Op vonistel vim den PruiJmt werd onder levendigcn bijval beslottu te verklaren d it de Vergadering met het grootste opiioegen de hierbij over leode missive van den KijLskaiiselicr had ontv mgen Prins Bisin irck betuigde zijn dank voi r dit votum v in de inecrderlicid der Volksicitegciiwoordiging Hij verklaarde daarin als stiuit mau zijne hoogste